SOMTI, Sportujeme bez rozdílu
Projekt č. CZ-12-E199-2013-R3
Podmínky rezervace, účasti a hry Kin-ball Brno
www.kinball-brno.cz
I. Úvodní ustanovení
1. Zřizovatelem a provozovatelem webového portálu www.kinball-brno.cz a organizátorem
veškerých aktivit, seminářů, her a událostí je „Neformální skupina SOMTI“ zastoupena Mgr.
Petrem Sopuchem, Čejkovická 11, 628 00 Brno (dále jen „organizátor“).
2. Veškeré prostory označené v rezervačním systému či tam, kde jsou aktivity dle čl. I. odst. 1
organizovány, jsou vyhrazeny pouze ke hře Kin-ball či výslovně v rezervačním systému označené
jiné aktivitě (dále jen „prostory“).
3. Prostory v areálu ZŠ Čejkovická, tělocvična, se skládají ze vstupní haly, dámské a pánské šatny,
sprch u šaten, toalety, tribuny, vnitřní hrací plocha. Veškerý pohyb a výskyt v těchto prostorách je
dovolen pouze se svolením organizátora nebo jím pověřené osoby. Osoby s tímto svolením jsou
dále označeny jako „účastník“. V těchto prostorách je každý z účastníků aktivit povinen
dodržovat následující pravidla:
a) ve vstupní hale sundat venkovní obuv,
b) po chodbě se pohybovat v přezůvkách či na boso,
c) na hrací ploše se pohybovat pouze v čisté a halové obuvi se světlou a nebarvící podrážkou.
Po příchodu na hrací plochu vždy zkontrolovat, zda obuv nebarví či jinak nepoškozuje
hrací plochu,
d) do prostor nevpouštět bez vědomí a souhlasu organizátora žádnou třetí osobu,
e) vchodové dveře řádně zavírat při vstupu i odchodu,
f) šatnu řádně zamykat, a to vchodové dveře i dveře do sprch,
g) v prostorách šatny, sprch a toalet udržovat pořádek a čistotu a dbát zvýšené opatrnosti
s ohledem na mokré prostředí,
h) uchovávat veškeré cennosti po celou dobu aktivit a přítomnosti v prostorách u sebe. Šatny
slouží pouze k převlečení,
i) na hrací ploše nekonzumovat potraviny a nepít nápoje. Tyto činnosti je možné pouze mimo
hrací plochu.
4. Účastník je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat pouze dohodnutou sportovní
aktivitu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a
dbát upozornění a pokynů organizátora.
II. Provoz a správa
1. Otevírací doba, doba aktivit, seminářů a podmínky pronájmů a půjčení pomůcek jsou k dispozici
na internetových stránkách www.kinball-brno.cz.
2. Nelze-li ze strany účastníka dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději
24 hodin před stanoveným termínem.
3. Pokud tak neučiní, je organizátor oprávněn nepřijímat napříště od tohoto účastníka další aktivity a
je oprávněn za neodhlášenou účast účtovat pokutu ve výši 50,- Kč a dále náhradu škody, jejíž
výše není pokutou dotčena.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace
odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
4. Organizátor je oprávněn kdykoliv nahlášenou aktivitu okamžitě zrušit a každý účastník tímto bere
na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor neodpovídá za žádnou škodu či náklady, které by
komukoliv z účastníků či třetím osobám vznikly.
III. Bezpečnost a ochrana
1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do prostor vstupovat pouze
hrajícím osobám. Divákům a třetím osobám je dovoleno aktivity sledovat pouze z míst k tomu
určených a se souhlasem organizátora.
2. Účastníci vstupující do prostor jsou povinni chovat se ohleduplně a opatrně, a předcházet tak
případným úrazům, nebo škodě na zdraví a majetku.
3. Účastníci jsou dále povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny organizátora, případně jím
pověřené osoby.
4. V prostorách se mimo ujednání v čl. I. odst. 3 těchto Podmínek zakazuje zejména:
a) vstup v nevhodné obuvi (obuv musí být čistá, bez podpatku atd.; vhodná je sportovní
uzavřená obuv s protiskluzovou podrážkou),
b) hraní bez oblečení (vesta/dres nesmí být na holém těle),
c) vnášení či manipulace s ostrými či jinak nebezpečnými předměty (např. nože, nůžky, jehly,
skleněné láhve atd.),
d) manipulace a přemísťování mobilního i pevného materiálu,
e) vstup s nápoji nebo jídlem či jejich konzumace na hrací ploše,
f) vstup se žvýkačkou a odhazování žvýkaček,
g) vstup podnapilým osobám,
h) vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu.
5. V prostorách je zakázáno kouření a vstup se zvířaty.
6. Účastník je povinen organizátorovi neprodleně nahlásit jakoukoliv závadu, poruchu, vzniklou
škodu, úraz či podezřelou osobu, o které se dozví.
7. Každý účastník vstupuje do prostor na vlastní nebezpečí a hra probíhá na vlastní nebezpečí.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Nedodržuje-li účastník tyto podmínky či pokyny organizátora, případně pokyny jím pověřené
osoby, je organizátor oprávněn jej kdykoliv z prostor vykázat, a to i v případě nedohrané hry a
bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo organizátora domáhat se náhrady vzniklé
škody.
2. Vstupem do prostor účastník potvrzuje, že byl obeznámen jak s těmito podmínkami, tak s
pravidly hry Kin-ball, a zejména s pravidly bezpečnosti, že těmto porozuměl a akceptuje je.
3. Podpisem či zaškrtnutím políčka „Souhlasím s pomínkami“ na webu www.kinball-brno.cz
účastník stvrzuje, že hraje na vlastní nebezpečí, je seznámen s podmínkami a pravidly a že
souhlasí s pořizováním foto a video materiálů a jejich zveřejněním a užitím i pro komerční účely.
Tyto podmínky byly vyvěšeny 1. 10. 2014, jsou od tohoto data platné a každý z registrovaných
účastníků s nimi je seznámen, dostal je k nahlédnutí na místě hry a souhlasil s nimi.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace
odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
Download

Podmínky rezervace, účasti a hry Kin-ball Brno www.kinball