Internet – obecná charakteristika
Internet



je celosvětová počítačová síť podobná běžné počítačové síti
počítače jsou vzájemně propojeny (kabely nebo bezdrátově) a mohou tak spolu
komunikovat, předávat nebo sdílet informace
je propojením lokálních sítí (LAN) po celém světě pracujícím na základě protokolu
TCP/IP
Internet – vývoj

První myšlenky vytvoření sítě, která by propojovala nejdůležitější počítače, se začaly
objevovat již v 60. letech ve USA. Tehdejším cílem bylo propojit nejdůležitější
počítače armádní, vládní a také počítače vědeckých center a to tak, aby byly
schopny fungovat a komunikovat i při vyřazení některého z nich. (např. z důvodu
atomového úderu)

V roce 1969 došlo ke zprovoznění prvních uzlů sítě, která se nazývala ARPANET .
Tyto uzly byly umístěny na univerzitách a jejich počet se začal rychle zvětšovat. V roce
1972 již dosahoval čísla 37. Hlavním využitím sítě ARPANET byly prostředky
elektronické pošty.

První verze projektu Internet byly zveřejněny kolem roku 1978, ve skutečnosti však
byly práce ukončeny a projekt uveden do provozu až v roce 1981 .

Druhým obdobím rozvoje Internetu bylo období mezi lety 1983 - 1992. Dochází k
prudkému růstu počtu počítačů zapojených do Internetu a hlavně k expanzi mimo
americký kontinent. V roce 1990 dochází ke zveřejnění první verze www-stránek.

V 90. letech také vstupuje na Internet komerce a ten přestává být pouze doménou
vědeckých kruhů a začíná se dostávat dále mezi populaci
(ARPAnet - experimentální síť vytvořená v sedmdesátých letech, na níž se testovaly
teorie a software, na kterých je založen Internet. V současnosti už neexistuje. ARPA Advanced Research Project Agency - americká agentura podléhající ministerstvu
obrany, financující velké množství výzkumných projektů)
Internet – služby









vyhledávání informací (www)
elektronická pošta (e-mail)
přenos souborů (ftp)
využívání prostředků vzdáleného počítače (telnet)
elektronická konference
on-line komunikace (textová, hlasová, obrazová)
IP-telefonie (přenos hlasu po datových sítích)
zabezpečený přenos dat pomocí kvalitního šifrování (e-bankovnictví, e-obchod,…)
a další
Internet – typy připojení

Komutované připojení (vytáčené připojení)
Jedná se o dočasné připojení, které pracuje pouze tehdy, když chceme využívat
služeb Internetu a pomocí příslušného zařízení se k němu připojíme.
Používají ho zpravidla domácí uživatelé pracující s Internetem maximálně pár hodin
denně či uživatelé mobilního připojení.
Bývá nejčastěji zpoplatňováno podle času připojení.
Dočasné připojení k Internetu je zpravidla realizováno pomocí telefonních linek, ať
již analogových, digitálních či prostřednictvím mobilní telefonní sítě.


Dial-up
je připojení k Internetu přes analogovou, tedy klasickou telefonní linku.
Přenosová rychlost dosahuje až 56 kbit/s v závislosti na kvalitě telefonní linky.

ISDN
je připojení, které předpokládá vlastnictví speciální digitální telefonní linky
ISDN. Přenosová rychlost je 64 kbit/s (nebo 128 kbit/s).

Mobilní připojení
je určeno pro uživatele, kteří potřebují mít přístup k Internetu z prakticky
kteréhokoliv místa. Vše je vázáno pouze na signál příslušné mobilní sítě.
Pro přístup je nutné vlastnit telefon podporující potřebné datové služby,
aktivovat tyto služby u mobilního operátora a v případě připojení pomocí
telefonu pořídit si propojovací kabel (případně komunikovat prostřednictvím
infračerveného portu). Připojení k Internetu pak zpravidla zajišťují přímo
mobilní operátoři. Přenosové rychlosti se pohybují od 9,6 kbit/s po 115
kbit/s.
Pevné připojení
Pevné připojení je naopak trvalé, uživatel je připojen neustále.
Pevné linky jsou vhodné pro intenzivní práci. Bývají výrazně rychlejší a při
nepřetržité činnosti také většinou vyjdou podstatně levněji.
Za pevné linky se platí v pravidelných měsíčních poplatcích, a to buď bez ohledu či
s ohledem na jeho využití.
Pevné připojení využívají firemní uživatelé pracující s Internetem po celou pracovní
dobu.
Druhů pevného připojení je celá řada. Nejčastěji jsou to drátová vedení, stále více se
však prosazují i optické kabely a především bezdrátové spoje včetně satelitních.

Pronajatý datový okruh
Zákazník bývá zpravidla připojen drátovým či optickým vedením, případně
variantou bezdrátového připojení. Základní vlastností je právě vysoká
spolehlivost a bezpečnost služeb. Datový okruh je poskytován zpravidla
některou telekomunikační společností. Veškerá potřebná zařízení včetně jejich
instalace většinou dodává telekomunikační společnost a poskytovatel
Internetu. Přenosová rychlost se v závislosti na použité technologii pohybuje od
několika desítek kbit/s až po rychlosti v řádu Gbit/s.

Bezdrátové připojení
se používá především tam, kde není buď možné či ekonomicky výhodné využít
pronajatého datového okruhu. Základním předpokladem je přímá viditelnost
mezi anténou poskytovatele Internetu a zákazníkem. Kromě nákupu či
pronájmu potřebných zařízení však uživatel nemusí platit pravidelný měsíční
poplatek za pronájem přenosové linky - platí tedy pouze za služby přístupu k
Internetu. Přenosové rychlosti se mohou pohybovat od několika desítek kbit/s
po jednotky či desítky Mbit/s.

DSL technologie
Technologie digitálních účastnických linek (Digital Subscriber Line, tedy
DSL) umožňuje získat z klasických telefonních vedení vysoké přenosové
rychlosti. Přenos dat je prováděn prostřednictvím modemů mezi uživatelem a
telefonní ústřednou, odkud jsou data pomocí vlastní digitální sítě přenášena
dále. Existuje několik technologií, v České republice je v současné době
používáno tzv. ADSL. Přenosové rychlosti se pohybují od stovek kb/s po desítky
Mbit/s.

Kabelová televize
Pro připojení k Internetu lze využít také rozvody kabelové televize. Přípojka je
osazena speciálními kabelovými modemy, které umožňují pomocí kabelové
televize nejen sledovat televizní programy, ale také umožnit vysokorychlostní
přístup k Internetu. Podmínkou je poskytování těchto služeb společností
provozující tyto služby v dané lokalitě. Přenosová rychlost se pohybuje od
desítek kb/s do přibližně 10 Mbit/s.

Satelit
Satelitního přístupu k Internetu se využívá především všude tam, kde není
možno zajistit jiný způsob připojení. Základní nevýhoda je dána vlastností
satelitu. Signál musí překonat obrovské vzdálenosti, což představuje zpoždění
při komunikaci přibližně čtvrt sekundy. Na rozdíl od jiných způsobů připojení,
kdy odpověď na požadavek můžeme dostat za několik milisekund, to u satelitu
může být více než půl sekundy. Přenosová rychlost se pohybuje od několika
stovek kbit/s po desítky Mbit/s.

Silové rozvody
O využití silových rozvodů, tedy především elektrických vedení, pro přístup k
Internetu se mluví již velmi dlouho. Tento typ připojení je však stále spíše
testován než seriózně používán. Přenosová rychlost se pohybuje nejčastěji
kolem 10 Mbit/s.
Klient - server
Klient-server je síťová architektura, která odděluje klienta a server.
služby, kterých může klient využívat.
Server poskytuje
Server
● čeká na požadavky od klienta
● při přijetí požadavku jej obslouží
Klient
● posílá požadavky serveru
● čeká na odpovědi
IP adresa
●
●
●
●
●
jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (typicky počítače) v prostředí
Internetu. Veškerá data, která jsou z/na dané zařízení v síti posílána, obsahují IP
adresu odesilatele i příjemce.
IP -> Internet Protocol (protokol = systém pravidel pro síťovou komunikaci)
v současnosti používané adresování – IPv4 (IP adresa má velikost 4B)
formát IP adresy : čtveřice čísel (každé z rozsahu 0 – 255) navzájem oddělená tečkami
Příklad : 197.165.0.1
pro nedostatek IP adres verze 4 se postupně bude přecházet na novější verzi 6 (IPv6).
Doménové jméno
●
●
●
●
●
●
je znakově zadaná adresa zařízení v Internetu
usnadňuje uživateli pamatovat si adresy zařízení v Internetu, číselné adresy jsou
obtížně zapamatovatelné
převod doménového jména na IP adresu zajišťuje tzv. DNS (Domain Name System)
server
je složeno z několika částí vzájemně oddělených tečkami, které oddělují domény
určitých řádů. Nejvíce vpravo je uvedena doména 1. řádu. Směrem zprava doleva v
zápise doménového jména pak mluvíme o doméně 2., 3. a dalších řádů
Příklad: fi.muni.cz
doména 1. řádu – v současné době představuje zpravidla zkratku určitého státu
příklady domén 1. řádu, které nejsou zápisem zkratky dané země : .com, .org, .net,
.edu, .gov, .eu,...
●
●
v České republice doménu .cz spravuje organizace CZ.NIC
domény 2. a nižsších řádů si můžete nechat zaregistrovat a být tak vlastníkem této
domény (za paušální poplatek nebo i zcela zdarma)
URL (Uniform Resource Locator)
●
●
jednoznačná adresa umístění dat v Internetu (např. www-stránky)
Příklad: http://www.jsi.cz/stranky/omodulu.htm
Download

Internet