m300
.P9s
Ä.P9sä
Lenze Smart Motor m300
MSEMA - 1.75 ... 5 Nm
Montážní návod
CS


Před zahájením prací si nejprve přečtěte tento návod!
Řiďte se obsaženými bezpečnostními pokyny.
Obsah
i
1
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2
Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1
Možná výbava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.2
Přípojky a rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
Všeobecné údaje a podmínky použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.2
Jmenovité hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4.1
Důležitá upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4.2
Bezpečnostní pokyny pro instalaci podle UL/CSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4.3
Elektrické připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Samostatný pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2
Skupinový pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5.1
Předpoklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5.2
Seznam parametrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.3
Řízení pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Hledání chyb a odstranění závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6.1
Chování pohonu při poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6.2
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3
4
5
6
Lenze • MDKSEMA • 3.0
3
1
Bezpečnostní pokyny
0obr. 0tab. 0
1
Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí!
Nebudete-li dodržovat následující základní bezpečnostní opatření, může
to způsobit těžká zranění osob a věcné škody:
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání daného
výrobku obsažené v této dokumentaci!
• Pohonné a automatizační komponenty Lenze ...
... používejte výhradně ke stanovenému účelu.
... nikdy neuvádějte do provozu při zjevném poškození.
... nikdy technicky neupravujte.
... nikdy neuvádějte do provozu neúplně smontované.
... nikdy nepoužívejte bez potřebných krytů.
... mohou mít během provozu i po jeho skončení - v závislosti na stupni krytí součásti pod napětím a také pohyblivé nebo rotující díly. Povrchy mohou být horké.
• Dodržujte všechny údaje v přiložené a související dokumentaci.
Dodržení je předpokladem pro bezpečný a bezporuchový provoz a také pro dosažení
uvedených vlastností výrobků.
Aplikační technické pokyny a části zapojení, uvedené v tomto dokumentu, jsou
pouze návrhy, jejichž přenositelnost do konkrétní aplikace musí být prověřena.
Za vhodnost uvedených postupů a návrhů zapojení nepřebírá výrobce žádné záruky.
• Všechny práce s pohonnými a automatizačními komponenty Lenze smí provádět
pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.
Podle normy IEC 60364, resp. CENELEC HD 384 se jedná o osoby, ...
... které jsou seznámeny s instalací, montáží, uváděním do provozu a provozem
výrobku.
... které mají odpovídající kvalifikaci pro svou činnost.
... které znají a dokážou aplikovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, směrnice a zákony platné v místě používání.
Řiďte se výstražnými štítky!
Symbol



Popis
Horký povrch:
Používejte osobní ochranné prostředky nebo vyčkejte na vychladnutí!
Vysoký svodový proud:
Proveďte stacionární instalaci a připojte vodič PE podle EN 61800-5-1!
Elektrostaticky citlivé součástky:
Před prací na přístroji se personál musí zbavit elektrostatického náboje!
Účel použití
Lenze Smart Motor
• Je komponentem k vestavění do zařízení pro horizontální dopravní techniku.
• Smí se provozovat pouze v podmínkách, které jsou předepsány v této
dokumentaci.
• Splňuje požadavky na ochranu podle směrnice ES „Nízké napětí“.
• Není samostatným strojem ve smyslu směrnice ES „Stroje“.
• Není domácím spotřebičem, ale je určen jako součást výhradně pro další použití
v komerční, resp. profesionální oblasti ve smyslu EN 61000-3-2.
4
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Bezpečnostní pokyny
1
Uvedení do provozu
• Zařízení musíte podle potřeby vybavit přídavnými monitorovacími a ochrannými
prvky podle aktuálně platných bezpečnostních předpisů (např. zákon
o technických pracovních prostředcích, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci).
Bezpečnostní funkce
• Popsaný výrobek nesmí zajišťovat žádné funkce pro bezpečnost strojů a ochranu
osob bez nadřazeného bezpečnostního systému.
Údržba a servis
• K opotřebení dochází pouze u ložisek a hřídelových těsnicích kroužků.
– Kontrolujte hlučnost chodu ložisek (nejpozději po cca 15 000 hodinách).
• Přehřívání předejdete pravidelným odstraňováním usazenin z pohonů.
• Doporučujeme Vám provést kontrolu po prvních 50 provozních hodinách.
Tak můžete včas zjistit odchylky od normálního stavu nebo poruchy a odstranit je.
Likvidace
• Odevzdejte výrobek v souladu s příslušnými předpisy k opětnému zhodnocení
nebo likvidaci.
Lenze • MDKSEMA • 3.0
5
2
Popis výrobku
Možná výbava
2
Popis výrobku
2.1
Možná výbava
Interní brzdný odpor
Nastavování otáček
pomocí Smartphonu
pomocí PC a NFC adaptéru
Připojení řídicích signálů
konektor M12
Připojení motoru
ve svorkovnici nebo pomocí
konektoru QUICKON
Připojení
Provedení
externího brzdného odporu
patkové (B3)
přírubové (B5) s průchozími otvory
přírubové (B14) se závity
Chlazení
vlastní ventilátor
Pruinová brzda
standardní
LongLife
s pákou ručního odbrzdění
6
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Popis výrobku
2
Přípojky a rozhraní
2.2
Přípojky a rozhraní

Upozornění!
Víko Lenze Smart Motoru je potřeba otevírat jen v případě, že připojujete
externí brzdný odpor nebo chcete provést připojení sítě bez zásuvného
konektoru QUICKON.
1.7 Nm
(15 lb-in)
PE
1.7 Nm
(15 lb-in)
X1
X2
X5
X3
X4
MSEMA_001
X1, X2
X3
X4
X5
PE
Lenze • MDKSEMA • 3.0
konektor M12 pro připojení řídicích signálů, kódování A, kolíky
konektor QUICKON pro připojení napájecí sítě nebo kabelová průchodka
M25 x 1.5
připojení externího brzdného odporu, kabelová průchodka M12 x 1.5
připojení pružinové brzdy (při dodání připojena)
připojení 2. ochranného vodiče
7
3
Technické údaje
Všeobecné údaje a podmínky použití
3
Technické údaje
3.1
Všeobecné údaje a podmínky použití
Shoda a aprobace
Shoda
CE
EAC
Aprobace
UL/CSA
CCC
2006/95/ES
2004/108/ES

(TR ZU 004/2011)

(TR ZU 020/2011)
Směrnice pro nízké napětí
Směrnice o EMK
O bezpečnosti
nízkonapěťových zařízení
Elektromagnetická
kompatibilita technických
výrobků
UL 61800-5-1
CSA 22.2 No. 274
GB Standard
12350-2009
Industrial Control Equipment, File No. E132659
Ochrana osob a ochrana přístrojů
Stupeň krytí
EN 60529
Svodový proud (do země)
Souhrnný chybový proud
Dodatečné vyrovnání
potenciálu
Izolace řídicích obvodů
Izolační pevnost
EN 61800-5-1
Odolnost proti zkratu
EN 61800-5-1
EN 61800-5-1
EN 61800-5-1
Odolnost proti zkratu na kostru EN 61800-5-1
Ochranná opatření proti
Cyklické spínání síťového
napájení
Podmínky připojení
Připojení sítě
druh sítě
TT, TN
(s uzemněným nulovým
bodem)
Delta síť
(vnější vodič uzemněný)
IT síť
Odchylky napětí
poklesy napětí
Připojení řídicích signálů
napájení
digitální vstupy
digitální výstup
8
Eurasijská shoda
TR ZU: Technická regulace celní unie
Chinese Compulsory Certificate
„Safety requirements of small-power motors“
IP 55
IP 54 s brzdou
Ve stavu provozní připravenosti:
• Nepoužité otvory pro kabelové průchodky
uzavřete záslepkami!
• Nepoužité konektory uzavřete ochrannými
krytkami nebo zaslepovacími konektory!
• Zavřete a zašroubujte víko!
> 3.5 mA AC, > 10 mA DC
Dbejte na ustanovení a bezpečnostní pokyny!
V sítích TN se smí používat následující proudové chrániče: 30 mA, typ B.
závit M5 se svorkou na svorkovnici pro připojení vedení PE 6 mm2
bezpečné oddělení od sítě: dvojitá/zesílená izolace pro digitální vstupy a výstupy
nadmořská výška místa instalace
0 ... 2 000 m kategorie přepětí III
2 000 ... 4 000 m kategorie přepětí II
motor
podmíněná, nutné potvrzení poruchy
klidová brzda motoru
ne
brzdný odpor
ne
konektor řídicích signálů
ano
přípojení:
motor
podmíněná, nutné potvrzení poruchy
brzdný odpor
ne
• zkratu na straně motoru při zapnutí a během provozu
• překročení bodu zvratu motoru
• překročení nadměrné teploty motoru (kontrola I2xt)
• sepnutí/minutu
3
• sepnutí/hodinu
max. 20
• přestávka
Po třetím sepnutí napájení sítě během jedné
minuty musí následovat přestávka 9 minut.
Provoz povolen neomezeně.
Provoz nepřípustný.
Provoz nepřípustný.
EN 61800-3
Krátkodobé poklesy síťového napětí (srovn. IEC 61000-2-1) mohou vést k vypnutí.
IEC 61131-2, typ 1
IEC 61131-2, typ 1
24 V DC (19.2 ... 28.8 V) bezpečně odděleným zdrojem (SELV/PELV)
24 V DC, vstupní odpor 5.6 k
24 V DC, max. 50 mA
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Technické údaje
3
Jmenovité hodnoty
Okolní podmínky
Klimatické
přeprava
uskladnění
provoz
IEC/EN 60721-3-2
IEC/EN 60721-3-1
IEC/EN 60721-3-3
nadmořská výška místa
instalace
stupeň znečištění
Mechanické
odolnost proti chvění
přeprava
provoz
Intenzita vibrací
EMK
Rušivé vyzařování
přiváděné po vedení
záření
Odolnost proti rušení
Provoz na veřejných sítích
3.2
2K3 (–30 °C ... +70 °C)
1K3 (–30 °C ... +60 °C)
1K3 (–30 °C ... +40 °C)
3K3 (–10 °C ... +40 °C)
3K3 (–30 °C ... –10 °C)
< 3 měsíce
> 3 měsíce
Varianta určená pro mrazírenské aplikace.
Při kombinaci s převodovkou:
Převodovka musí být také vhodná pro daný rozsah
teplot.
bez redukce výkonu
s redukcí výkonu 5 % / 1 000 m
EN 61800-5-1
< 1 000 m n. m.
> 1 000 m n. m.
< 4 000 m n. m.
2
IEC/EN 60721-3-2
IEC/EN 60721-3-3
EN 60034-14
2M2
3M4
A
EN 61800-3
EN 61800-3
EN 61800-3
EN 61000-3-2
EN 61000-3-12
v sítích TN a TT
kategorie C2
kategorie C2
Jsou dodrženy požadavky pro průmyslové prostředí.
Přístroje jsou určeny pro aplikace v průmyslovém prostředí. Při použití
na veřejných sítích se musí provést opatření k omezení očekávaného vyzařování
rádiového rušení. Za dodržení požadavků týkajících se stroje/zařízení odpovídá
výrobce stroje/zařízení!
Jmenovité hodnoty
Jmenovitý točivý moment
Rozběhový moment
režim úspory energie vypnutý
režim úspory energie zapnutý
Rozsah nastavení
Moment setrvačnosti
Hmotnost
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí sítě
Rozsah síťového napětí
Jmenovitá frekvence sítě
Rozsah frekvence sítě
Jmenovitý proud
MN
[Nm]
Ma
Ma
n1
J
m
PN
ULN
[Nm]
[Nm]
ot/min
[kgcm2]
[kg]
[kW]
[V]
[V]
[Hz]
[Hz]
f
MSEMAxx063-42
1.75
MSEMAxx080-32
5.0
7.0
20.0
cca 3.5
cca 10.0
–2 600 ... –500 / 0 / 500 ... 2 600
3.7
26.0
5.9
12.5
0.47
1.36
3/PE AC 400/480
320 – 0 % ... 528 + 0 %
50/60
45 – 0 % ... 65 + 0 %
400 V
480 V
IN
IN
[A]
[A]
1.0
0.8
2.8
2.3
400 V
480 V
Ion
Ion
cos 
[A]
[A]
5.6
6.8
0.99
nejmenší připojitelný odpor
doporučený odpor Lenze
Rmin
Typ
[]
180
ERBS470R150W
Proud při zapnutí
Účiník
Interní brzdný spínač
Lenze • MDKSEMA • 3.0
9
4
Instalace
Důležitá upozornění
4
Instalace
4.1
Důležitá upozornění

Nebezpečí!
Nebezpečné elektrické napětí
Svodový proud proti zemi (PE) je > 3.5 mA AC, příp. > 10 mA DC.
Možné následky:
• Smrt nebo těžká zranění při dotyku přístroje v případě závady.
Ochranná opatření:
Aplikace opatření vyžadovaných v EN 61800-5-1.
Zejména:
• Stacionární instalace
– Provedení připojení PE podle normy.
– Připojte vodič PE dvojitě nebo zajistěte, aby byl průřez vodiče PE
 10 mm2.
• Připojení zásuvnými konektory pro průmyslové aplikace podle
IEC 60309 (CEE):
– Průřez vodiče PE  2,5 mm2 jako součást vícežilového napájecího
kabelu.
– Zajistěte přiměřené odlehčení v tahu.

Stop!

Stop!
10
Výrobek obsahuje elektrostaticky citlivé součástky.
Před prací s řídicími signály se personál musí zbavit elektrostatického
náboje.
Vlhkost na přístroji
Při přechodu ze studených do teplých zón se na přístroji může tvořit rosa
nebo jinovatka.
Možné následky:
• aktivace ochranných opatření
• zemní zkrat nebo zničení přístroje
Ochranná opatření:
• Používejte přístroj tak, aby se nemohla tvořit rosa nebo jinovatka.
Pokud se na přístroji vytvořila rosa nebo jinovatka:
• Okamžitě přístroj odpojte od napětí.
• Vyčkejte s opětným zapnutím, až přístroj zcela vyschne.
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Instalace
4
Důležitá upozornění
Stop!
Dbejte na maximální přípustnou hloubku závitů příruby B14!
c max.
s
MSEMAxx063-42
[mm]
FT75
[mm]
10
M5
MSEMAxx080-32
FT100
12
M6
Lenze • MDKSEMA • 3.0
C
S

11
4
Instalace
Bezpečnostní pokyny pro instalaci podle UL/CSA
4.2

12
Bezpečnostní pokyny pro instalaci podle UL/CSA
Warnings!
• Use 75 °C copper wire only, except for control circuits.
– Maximum conductor size is AWG14.
• Overload protection: 125 % of rated FLA
• Integral solid state short circuit protection does not provide branch
circuit protection. Branch circuit protection must be provided in
accordance with the National Electrical Code and any additional local
codes.
Single installation
• Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than
5000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum.
• When protected by fuses rated:
– Model 63-42: fuse max. 3 A
– Model 80-32: fuse max. 10 A
• When protected by a circuit breaker:
– Having an interrupting rating not less than 5000 rms symmetrical
amperes, 480 V maximum.
– Rated max. 15 A
Motor group installation
• Suitable for motor group installation on a circuit capable of delivering
not more than 5000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum.
• When protected by fuses rated:
– Fuse max. 20 A
• When protected by a circuit breaker:
– Having an interrupting rating not less than 5000 rms symmetrical
amperes, 480 V maximum.
– Rated max. 20 A
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Instalace

4
Avertissement !
• Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre 75 °C, sauf pour la
partie commande.
– Taille de conducteur maximale : AWG14.
• Protection contre les surcharges : homologuée pour 125 % du courant
assigné à pleine charge.
• La protection statique intégrée n’offre pas la même protection qu’un
disjoncteur. Une protection par disjoncteur externe doit être fournie,
conformément au National Electrical Code et aux règlementations
locales applicables.
Installation individuelle
• Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 5000
ampères symétriques eff, maximum 480 V.
• Avec protection par fusibles :
– Modèles 63-42 : max. 3A
– Modèles 80-32 : max. 10 A
• Avec protection par des disjoncteurs :
– Courant de coupure assigné minimal de 5000 ampères symétriques
eff, maximum 480 V.
– Courant assigné maximal : 15 A
Installation au sein d’un groupe moteur
Convient aux circuits de groupes moteurs non susceptibles de délivrer
plus de 5000 ampères symétriques eff, maximum 480 V.
• Avec protection par fusibles :
– Fusible de 20 A max.
• Avec protection par des disjoncteurs :
– Courant de coupure assigné minimal de 5000 ampères symétriques
eff, maximum 480 V.
– Courant assigné maximal : 20 A
Lenze • MDKSEMA • 3.0
13
4
Instalace
Elektrické připojení
Samostatný pohon
4.3
Elektrické připojení
4.3.1
Samostatný pohon
Schéma připojení
3/N/PE AC 400/480 V
L1
L2
L3
N
PE
3
2
3
2
4
1
4
1
X1
2
4
3
X2
5.6k
5.6k
n. c. DI2 GND
-I DI1
F1 … F3
K
K
F4
Rb
Rb1
max. 50 mA
J
Rb2
QUICKON
1
2
3
4
24V DI3 GND
-O DO1
5.6k
1
F1 … F3
³ 180
SELV/PELV
AC
DC 24 V
(+19.2 … +28.8 V) DC
X3
1
2
3
L1 L2 L3
X3
X4
Rb1 Rb2
Rb
X4
L1 L2 L3
O
Rb1 Rb2
K
I
JR
b
X6
U
V
BD1 BD2
W
K
X5
M
3~
MSEMA_002
14
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Instalace
4
Elektrické připojení
Samostatný pohon
Pojistky a průřezy vodičů
Průřezy vodičů platí za následujících podmínek:
• dodržení národních a regionálních předpisů
Instalace podle EN 60204-1
• Používejte tavné pojistky třídy provozu gG/gL nebo polovodičové pojistky třídy
provozu gRL nebo uvedené jističe.
• Při použití měděných vodičů s izolací z PVC zajistěte, aby bylo dodrženo:
– teplota vodičů < 70 °C, okolní teplota < 40 °C.
• Neslučujte vodiče, tři zatížení žíly.
Pojistky
F1 ... F3

MSEMAxx063-42
MSEMA0xx80-32
Průřezy vodičů
L1, L2, L3, PE – způsob ukládání B2
QUICKON
kabelová průchodka

typ.
max.
typ.
max.
typ.
min. ... max.
typ.
min. ... max.
[A]
6
10
[A]
16
16
[A]
C6
C10
[A]
C16
C16
[mm2]
1
1.5
[mm2]
1.0 ... 2.5
1.0 ... 2.5
[mm2]
1
1.5
[mm2]
0.75 ... 1.5
0.75 ... 1.5
[mm]
10
10
 tavná pojistka
 jistič
Instalace podle UL 61800-5-1
• Používejte vodiče schválené podle UL:
– teplota vodičů < 75 °C, okolní teplota < 40 °C
• Provoz na síti 5 kA rms SCCR:
– Používejte tavné pojistky (UL 248) nebo jističe (UL 489) schválené podle UL,
napětí  480 V.
• Provoz na síti 200 kA rms SCCR:
– Používejte proud omezující tavné pojistky schválené podle UL (UL 248),
current limiting rating z 200 kA rms na max. 5 kA rms, např. 15 A class CC.
– Lenze Smart Motor nesmí být namontovaný v rozvaděči.
Pojistky
F1 ... F3

MSEMAxx063-42
MSEMA0xx80-32

QUICKON
Průřezy vodičů
L1, L2, L3, PE
kabelová průchodka
typ.
max.
typ.
max.
typ.
min. ... max.
typ.
min. ... max.
[A]
3
6
[A]
3
10
[A]
15
15
[A]
15
15
[AWG]
[AWG]
[AWG]
18
16
[AWG]
18 ... 16
18 ... 16
UL se připravuje
[mm]
10
10
 tavná pojistka
 jistič
Lenze • MDKSEMA • 3.0
15
4
Instalace
Elektrické připojení
Skupinový pohon
4.3.2
Skupinový pohon
Schéma připojení
3/N/PE AC 400/480 V
L1
L2
L3
N
PE
F1 … F3
K
IN1
IN2
PE L1 L2 L3
A1
M
3~
IN3
PE L1 L2 L3
A2
M
3~
IN4
PE L1 L2 L3
A3
M
3~
INn
PE L1 L2 L3
PE L1 L2 L3
A4
M
3~
An
M
3~
MSEMA_002
16
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Instalace
4
Elektrické připojení
Skupinový pohon
Pojistky a průřezy vodičů
Pojistky a průřezy vodičů platí za následujících podmínek:
• dodržení národních a regionálních předpisů
Instalace podle EN 60204-1
• Používejte tavné pojistky třídy provozu gG/gL nebo polovodičové pojistky třídy
provozu gRL nebo uvedené jističe.
• Při použití měděných vodičů s izolací z PVC zajistěte, aby bylo dodrženo:
– teplota vodičů < 70 °C, okolní teplota < 40 °C.
• Neslučujte vodiče, tři zatížení žíly.
• Typické vytížení 80 %
Pojistky
F1 ... F3

[A]
10

[A]
C10
16
C16
Průřezy vodičů
L1, L2, L3, PE
Způsob ukládání B2
[mm2]
1.5
2.5
(s nalisovanými kabelovými kolíky)
Max. součet jmenovitých síťových proudů ( 9)
IN1 + IN2 + IN3 + IN4 ... + INn
při 40 °C
[A]
7.6
12.2
 tavná pojistka
 jistič
Instalace podle UL 61800-5-1
• Používejte vodiče schválené podle UL:
– teplota vodičů < 75 °C, okolní teplota < 40 °C
• Typické vytížení 80 %
• Provoz na síti 5 kA rms SCCR:
– Používejte tavné pojistky (UL 248) nebo jističe (UL 489) schválené podle UL,
napětí  480 V.
• Provoz na síti 200 kA rms SCCR:
– Používejte proud omezující tavné pojistky schválené podle UL (UL 248),
current limiting rating z 200 kA rms na max. 5 kA rms, např. 15 A class CC.
– Lenze Smart Motor nesmí být namontovaný v rozvaděči.
Pojistky
F1 ... F3
Průřezy vodičů
L1, L2, L3, PE

[A]
10

[A]
10
15
15
[AWG]
16
14
(s nalisovanými kabelovými kolíky)
Max. součet jmenovitých síťových proudů ( 9)
IN1 + IN2 + IN3 + IN4 ... + INn
při 40 °C
[A]
8.0
12.0
 tavná pojistka
 jistič
Lenze • MDKSEMA • 3.0
17
5
Uvedení do provozu
Předpoklady
5
Uvedení do provozu
5.1
Předpoklady
Lenze Smart Motor můžete přizpůsobit aplikacím dvěma způsoby:
Nástroj
Chytrý telefon nebo tablet
podporující NFC
PC
Předpoklady
• vypnout napájení motoru
• dodržet vzdálenost při čtení/zápisu < 2 cm
• Android od verze 3.0
• aplikace Lenze „Lenze Smart Motor“
– stažení z adresy www.Lenze.com nebo z obchodu
Google Play
•
•
•
18
nástroj pro projektování EASY Starter
– stažení z adresy www.Lenze.com
potřebná licence:
– EASY Advanced nebo Engineer HighLevel
NFC adaptér EZAETF001 pro komunikaci mezi PC
a Lenze Smart Motorem
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Uvedení do provozu
5
Seznam parametrů
5.2
Seznam parametrů
Správa sad parametrů
Parametr
název
PIN
Hodnota
při expedici
Nový PIN
Poznámka
rozsah nastavení
[0000 ... 9999]
PIN k ochraně před nepovolanou změnou
parametrové sady (0 = žádná ochrana).
Změna „PINu“ nastaví také „nový PIN“
na stejnou hodnotu.
Čtení parametrů je možné i bez PINu.
Budoucí PIN k ochraně před nepovolanou
změnou parametrové sady.
[0000 ... 9999]
Standardní nastavení
Parametr
název
Název parametrové sady
Hodnota
při expedici
Výstupní otáčky 1
Výstupní otáčky 2
Výstupní otáčky 3
Výstupní otáčky 4
Výstupní otáčky 5
Čas rozběhu
v závislosti
na zakázce
[–2 600/i ... –500/i] ot/min
[0] ot/min
[500/i ... 2 600/i] ot/min
1s
[0.0 ... 20.0] s
Čas doběhu
1s
[0.0 ... 20.0] s
Funkce úspory energie
vypnuto
[vypnuto]
Poznámka
rozsah nastavení
[text]
Název souboru parametrové sady bez přípony
souboru *.lsm
otáčení vlevo = < 0 ot/min
STOP = 0 ot/min
otáčení vpravo = > 0 ot/min
Lenze Smart Motor s převodovkou: převod
„i” se zohledňuje při výpočtu výstupních
otáček.
Čas rozběhu t1 generátoru rampy z 0 ot/min
na nmax [2 600/i] ot/min.
nmax
Čas doběhu t2 generátoru rampy z nmax
[2 600/i] ot/min na 0 ot/min.
ta
[zapnuto]
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Optimalizováno pro:
• vysokou dynamiku
• maximální rozběhový a točivý moment
• vysokou přesnost otáček
Redukovaná spotřeba energie v oblasti
částečného zatížení.
K dispozici je cca 50 % maximálního
rozběhového momentu.
19
5
Uvedení do provozu
Seznam parametrů
Rozšířená nastavení
Parametr
název
Zvýšení Umin
Hodnota
při expedici
0.0 %
Imax motorický
závisí na
přístroji
[0.00 ... Imax] A
Nastavení přetížení motoru
(I2xt)
Počáteční hodnota přetížení
motoru (I2xt)
Práh spínání brzdy motoru
100.00 %
[0.00 ... 250.00] %
50.00 %
[0.00 ... 100.00] %
100 ot/min
[0 ... 499.9/i] ot/min
Brzdný odpor R
Jmenovitý výkon brzdného
odporu
Tepelná kapacita brzdného
odporu
Redukce prahu brzdného
spínače
150.0 <#x2126> [150.0 ... 500.0] <#x2126>
10 W
[10 ... 65 535] W
Vliv tlumení kmitů
Časová konstanta filtru
Poznámka
rozsah nastavení
[0.0 ... 100.0] %
0.6 kWs
[0 ... 6 553,5] kWs
0V
[0 ... 150] V
5.00 %
50 ms
[0.00 ... 250.00] %
[2 ... 250] ms
Hodnota
při expedici
-
rozsah nastavení
[text]
[text]
[text]
[text]
Hodnota
při expedici
-
rozsah nastavení
[0 ... 596 523] h
[0 ... 596 523] h
Zvýšení napětí motoru v oblasti nízkých
otáček.
U dopravníkových aplikací s podílem stoupání
tím lze zabránit otáčení zpět při rozběhu.
Typické hodnoty cca < 5 %.
Maximální motorický proud
MSEMAxx063-42: 5.6 A
MSEMAxx080-32: 13.2 A
S převodovkou může být rozsah nastavení
menší.
Snížení Imax omezuje rozběhový moment
závislý na zatížení.
Nastavení optimalizované pro provoz
do teploty okolí +40 °C.
Doporučené nastavení pro provoz podle UL:
50.00 %
Brzda motoru se zapíná při překročení, příp.
podkročení.
Vyšší hodnota:
U dopravníkových aplikací s podílem stoupání
tím lze zabránit otáčení zpět při rozběhu.
Zadejte data připojeného brzdného odporu.
Přednastaven je volitelný interní brzdný
odpor.
Práh se sníží o zde nastavenou hodnotu
napětí.
Práh spínání je přizpůsoben různým rozsahům
síťového napětí.
Snížení o 20 ... 30 V může zabránit přepětí
v generátorickém režimu.
K potlačení vibrací při volnoběhu je nutné
zvětšit vliv.
Deník
Parametr
název
Chybové hlášení 1 (poslední)
Chybové hlášení 2
Chybové hlášení 3
Chybové hlášení 4 (nejstarší)
Poznámka
Význam: viz tabulka chybových hlášení
Čítače
Parametr
název
Čítač provozních hodin
Čítač doby zapnutí
20
Poznámka
celková doba „Motor se točí“
celková doba „Zapnuté napájení“
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Uvedení do provozu
5
Řízení pohonu
Data přístroje
Parametr
název
Materiálové číslo
Typ přístroje
Verze firmwaru
Verze hardwaru
Motor
Převodovka
Převodový poměr
Brzda
Sériové číslo
5.3
Hodnota
při expedici
v závislosti
na zakázce
Poznámka
rozsah nastavení
[číslo]
[text]
[text]
[text]
[text]
[text]
[číslo]
[text]
[text]
identifikace pohonu
Řízení pohonu
Aktivace otáček
Výstupní otáčky
hodnoty
vlevo
1
2
3
4
5
nastaveno
v závislosti
na zakázce
< 0 ot/min
směr otáčení
STOP
0 ot/min
vpravo
> 0 ot/min
Aktivace výstupních otáček
X1.4
X1.2
X2.2
(DI1)
(DI2)
(DI3)
LOW
HIGH
LOW
HIGH
LOW/HIGH
LOW
LOW
HIGH
HIGH
LOW/HIGH
X2.4
(DO1)
LOW
LOW
LOW
LOW
HIGH
LOW
HIGH
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Stavové hlášení
stav
nepřipraven
k provozu
připraven k provozu
21
6
Hledání chyb a odstranění závad
Chování pohonu při poruchách
6
Hledání chyb a odstranění závad
6.1
Chování pohonu při poruchách
Chybová hlášení se ukládají v Lenze Smart Motoru.
Způsob načtení chybových hlášení:
1. Odpojte Lenze Smart Motor od sítě.
2. Načtěte parametrovou sadu do chytrého telefonu nebo EASY Starteru.
Pod záložkou „Historie“ jsou uložena poslední 4 hlášení.
Způsob resetování závad:
3. Odstraňte příčinu závady.
4. Závada je resetována.
Můžete opět spustit pohon.

Tipp!
Poruchu můžete resetovat bez vypnutí síťového napětí:
Pomocí digitálních vstupů zvolte otáčky pohonu 0 ot/min.
Poté zvolte opět požadované otáčky.
Pokud není příčina závady již aktivní, pohon se opět rozeběhne.
Závada
druh význam
F
závada
W
22
výstraha
Chování pohonu
Digitální výstup se přepne na LOW = nepřipraven k provozu.
Porucha se zapíše do paměti historie poruch.
• Lenze Smart Motor bez brzdy: motor se vypne a volně doběhne.
• Lenze Smart Motor s brzdou: motor se vypne, brzda zabrzdí.
Porucha se zapíše do paměti historie poruch.
Lenze Smart Motor běží dál.
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Hledání chyb a odstranění závad
6
Chybová hlášení
6.2
Chybová hlášení
Závada
druh hlášení
F
RFID chyba čtení (RFIR)
Možná příčina
Náprava
komunikace NFC rušena
1. Zapněte a vypněte síť.
2. Opakujte akci.
3. Vyskytne-li se závada znovu, obraťte
se na servis Lenze.
1. Načtěte výrobní nastavení.
2. Zapněte a vypněte síť.
3. Znovu zapište parametrovou sadu.
Aktualizujte aplikaci Lenze nebo EASY
Starter.
• Zkontrolujte připojení sítě.
• Zkontrolujte pojistky.
• Prodlužte doběhovou rampu.
• Snižte otáčky při velkých
generátorických zátěžích.
• Použijte brzdný odpor.
• Zkontrolujte chlazení.
• Vyčistěte chladicí žebra.
F
RFID chyba zápisu (RFIW)
F
RFID data CRC neplatná (PS02)
komunikace NFC rušena
F
RFID verze dat neplatná (PS04)
nekompatibilní stav softwaru
F
chybí fáze sítě (SU02)
F
přepětí meziobvodu (OU)
Při třífázovém napájení došlo k výpadku
fáze sítě.
Napětí meziobvodu je příliš vysoké.
W
výstraha – teplota elektroniky (OH4)
F
nadměrná teplota elektroniky (OH1)
F
přetížení elektroniky (Ixt ) (OC9)
F
překročení proudu elektroniky (OC11)
F
F
překročení proudu motoru (OC7)
zkrat motoru (OC1)
F
zkrat motoru na zem (OC2)
F
přetížení motoru (I2xt) (OC6)
F
přetížení brzdného odporu (I2xt )
F
F
interní závada (DH69)
interní závada (DF01)
...
interní závada (DF13)
Lenze • MDKSEMA • 3.0
Chybějící nebo nedostatečné chlazení.
Pohon krátce před vypnutím kvůli
nadměrné teplotě (OH1)
Okolní teplota je příliš vysoká.
Okolní teplota musí být v povoleném
rozsahu.
Kontrola přetížení Ixt provedla vypnutí
• Prodlužte doběhovou rampu.
• Zatížení motoru příliš vysoké.
• Snižte Imax.
• Cykly zatížení nedodrženy.
• Zkontrolujte dimenzování.
Omezení maximálního proudu je aktivní
• Snižte zatížení motoru.
• Prodlužte doběhovou rampu.
Hlídání max. proudu vyvolalo vypnutí.
Snižte zatížení motoru.
Zkrat ve fázích motoru.
Resetujte závadu. Vyskytne-li se závada
při opětném zapnutí znovu, obraťte
Některá fáze motoru je zkratovaná na zem. se na servis Lenze.
Motor je tepelně přetížený.
• Snižte zatížení motoru.
• Zkontrolujte nastavení hlídání I2xt.
• Prodlužte doběhovou rampu.
Příliš častá a dlouhá brzdění.
Zkontrolujte dimenzování pohonu.
Lenze Smart Motor bez brzdného odporu: • Snižte generátorickou zátěž.
napětí meziobvodu příliš vysoké
• Použijte brzdný odpor.
• Prodlužte doběhovou rampu.
různé
Resetujte závadu. Vyskytne-li se závada
při opětném zapnutí znovu, obraťte
různé
se na servis Lenze.
23

24
Poznámky
Lenze • MDKSEMA • 3.0
© 08/2014 | MDKSEMA | .P9s | 3.0 | TD29

Lenze Drives GmbH
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal
Germany




+49 5154 82-0
+49 5154 82-2800
[email protected]
www.lenze.com

Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal
Germany



0080002446877 (24 h helpline)
+49 5154 82-1112
[email protected]
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Download

Montážní návod Lenze Smart motor m300