Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
XII. OSTRAVSKÉ
TRAUMATOLOGICKÉ DNY
Národní kongres České společnosti pro
úrazovou chirurgii ČLS JEP
s mezinárodní účastí
ROŽNOV p. Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
www.otd.cz
1
8.–10. října 2014
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci řešení projektu
TA 03010804 Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky.
Prezident kongresu
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Vědecký výbor
MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
MUDr. Milan Šír, Ph.D.
Organizační výbor
Bc. Miroslava Berková
Mgr. Pavla Segarová
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Program
XII. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm
8. – 10. října 2014
Vydává Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Grafická úprava a tisk: Aseita spol. s r.o., Ostrava
Počet výtisků: 500 ks
Rožnov pod Radhoštěm
2
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
POUZP
Traumatologické centrum FN Ostrava
Ústav medicíny katastrof LF OU
pořádá
XII. OSTRAVSKÉ
TRAUMATOLOGICKÉ DNY
s mezinárodní účastí
pod záštitou
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
ministra zdravotnictví ČR
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA
zastupujícího ředitele FN Ostrava
doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.
děkana Lékařské fakulty Ostravské Univerzity
Miroslava Nováka
hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Petra Kajnara
primátora statutárního města Ostravy
Rožnov pod Radhoštěm
3
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA KONGRESU
Vážené kolegyně, kolegové, milí hosté, přátelé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji
pozval na již XII. Ostravské traumatologické dny do starobylého prostředí
Rožnova pod Radhoštěm.
Sejdeme se zde opět po dvou letech,
jako vždy, mladší a krásnější, plni
pracovního elánu, abychom si vyměnili své zkušenosti v multidisciplinární spolupráci při ošetřování úrazů.
Věřím, že XII. Ostravské traumatologické dny budou pro nás
přínosem jak po stránce odborné, tak společenské a naplní nás
novými silami do dalších medicínských dnů.
Jménem všech pořadatelů Vám přeji příjemný pobyt v Rožnově
pod Radhoštěm a těším se na setkání s Vámi.
Za organizační výbor
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Rožnov pod Radhoštěm
4
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Téma:
LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Dutinová poranění
2. Život ohrožující úrazové krvácení
3. Radiointervenční metody v traumatologii
4. RHB v traumatologii
5. Medicína katastrof a varia
NELÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Multioborové ošetřování polytraumat
2. Varia
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo a datum konání:
ROŽNOV p. Radhoštěm, 8. až 10. října 2014
Beskydský hotel RELAX, Rekreační a rehabilitační zařízení
Zahájení 9. Října 2014 v 9.00 hodin – Janíkova stodola,
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm.
Lékařská sekce je registrována ČLK a hodnocena kredity
v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů, účastníci obdrží
certifikát.
Nelékařská sekce je registrována POUZP a hodnocena kredity
v rámci vzdělávání nelékařských pracovníků. Účastníci obdrží certifikát.
Platba
Sjezdový poplatek činí 1000,-Kč pro lékaře a 500,-Kč pro nelékaře.
Rožnov pod Radhoštěm
5
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Technické vybavení
Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce. Časový limit
přednášek je 7-10 min.
Registrace
8. října 2014 – od 12.00 hod. do 20.00 hod.
– Beskydský hotel Relax
9. října 2014 – od 08.00 hod. do 10.00 hod.
– Beskydský hotel Relax nebo
9. října 2014 – od 08.00 hod. do 12.00 hod.
– Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě
Stravování
Účastníci si stravování mohou objednat přímo na místě při
registraci.
Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Společenský program dne 9. října 2014: návštěva Valašského
muzea v přírodě, vepřové hody,
Společenský večer - Beskydský hotel Relax.
Kontaktní adresa: www.fno.cz e-mail: [email protected]
Mgr. Pavla Segarová, Traumatologické centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Tel.: 597 375 002
Rožnov pod Radhoštěm
6
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Časový plán
XII. Ostravské traumatologické dny 2014
8. října 2014 - středa
12.00 h – 20.00 h
12.00 h
12.00 h – 16.00 h
Registrace účastníků sympozia, Beskydský hotel Relax
Výbor České společnosti pro úrazovou
chirurgii ČLS JEP, Beskydský hotel Relax
Posterová sekce
9. října 2014 – čtvrtek
Registrace účastníků sympozia
08.00 h – 10.00 h
Beskydský hotel Relax nebo
08.00 h – 12.00 h
Janíkova stodola, Valašské muzeum
v přírodě
9.00 h Slavnostní zahájení – Janíkova stodola,
Valašské muzeum v přírodě
Janíkova stodola – Valašské muzeum v přírodě
09.30 – 12.50 h
Vědecký program
12.50 – 13.20 h
Členská schůze ČSÚCH ČLS JEP
13.20 – 14.30 h
Oběd – Beskydský hotel Relax
14.30 – 16.45 h
Vědecký program
17.00 h
Vepřové hody – Valašské muzeum
v přírodě
20.00 h
Společenský večer – Beskydský hotel
Relax
Rožnov pod Radhoštěm
7
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
9. října 2014 – čtvrtek
Beskydský hotel Relax – nelékařská sekce
10.00 – 12.10 h
Odborný program – Nelékařská sekce
12.10 – 13.30 h
Oběd – Beskydský hotel Relax
13.30 – 16.00 h
Workshop
13.30 – 16.00 h
Odborný program – Nelékařská sekce
17.00 h
Vepřové hody – Valašské muzeum
v přírodě
20.00 h
Společenský večer – Beskydský hotel
Relax
10. října 2014 – pátek
Janíkova stodola – Valašské muzeum v přírodě
10.00–12.30 h
Vědecký program
13.00 h
Slavnostní ukončení sympozia
Rožnov pod Radhoštěm
8
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
VĚDECKÝ PROGRAM
Čtvrtek 9. října 2014
9.00 hodin Slavnostní zahájení – Janíkova stodola,
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
Čestné předsednictvo:
NĚMEČEK S., FELTL D., HORÁČEK J., NOVÁK M.,
KAJNAR P., PLEVA L., LÁTAL J., MOČKOŘ J.,
VONDRÁK I.
9.30 h Odborné programy
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Janíkova stodola – Valašské muzeum v přírodě
9.30–11.00 h
Předsednictvo:
VYHNÁNEK F., KUBAČÁK J., MRÁZEK T.
1.
Střelná poranění dutiny hrudní a břišní
Pleva, L., Šír, M., Ječmínek, Vl. - Traumatologické centrum
FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU
7´
2.
DCS - střelné poranění dutiny břišní
Očadlík, M., Jirava, D., Novák, L., Vyhnánek, F., Havlůj,
M. -Traumacentrum FN Královské Vinohrady, Praha
7´
3.
Bodná dutinová poranění
Mrázek, T., Vrchovecký, J. - Městská nemocnice Ostrava
7´
4.
Použitie peroxidu v diagnostike perforácie peritonea
Magala, M., Jacko, P., Knapp, D., Šimko, P. – Klinika
úrazové chirurgie SZU a Univerzitní nemocnice Bratislava
7´
Rožnov pod Radhoštěm
9
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
5.
Bodné poranění dutiny hrudní
Demel, J., Voves, J., Pometlová, J., Pleva, L. – Traumatologické centrum FN Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF
OU
7´
6.
Operační léčba poranění hrudní stěny: indikace,
technika a výsledky
Vyhnánek, F., Jirava, D., Očadlík, M., Škrabalová, D. Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika,
Radiologická klinika 3. LF UK, Praha
7´
7.
Indikace stabilizace hrudního koše
Mašek, M., Rapi, M. - Klinika úrazové chirurgie, Klinika
anesteziologie, resuscitace a int. medicíny LF MU a FN
Brno
7´
8.
Poranění hrudníku a hrudní stěny - diagnostika a
endovaskulární terapie
Procházka, V. - Ústav radiologický FN Ostrava
7´
9.
Indikace, výsledky a komplikace operační léčby
instabilního hrudníku
Kitka, M. – Klinika urazové chirurgie UNLP Košice
7´
10.40-10.50 h Diskuze
10.50-11.00 h Přestávka
Rožnov pod Radhoštěm
10
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
11.00–12.50 h
Předsednictvo:
OSEMLAK P., MALÝ T., PEŠL T., KITKA M.
10.
Poranění bránice – diagnostika, terapie, morbidita a
letalita v TC FN Hradec Králové za šestileté období
Nechvátal, L., Šmejkal, K., Trlica, J., Holeček, T., Dědek, T.
- Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové
10´
11.
Léčba poranění ledvin u dětí
Osemlak, P., Cielecki, C., Lewandowski, I., Nachulewicz, P.
- Klinika Dětské Chirurgie a traumatologie, Lékařská
Univerzita v Lublinu Polsko
7´
12.
Úmyslné chirurgické trauma břišní a postrenální
akutní selhání ledvin u dětí
Osemlak, P. - Klinika Dětské Chirurgie a traumatologie,
Lékařská Univerzita v Lublinu Polsko
7´
13.
Management poranení sleziny v detskom veku
Dolnak, A., Jáger, R., Sýkora, Ľ., Trnka, J. - Klinika detskej
chirurgie DFNsP Bratislava
7´
14.
Poranění sleziny – diagnostika a endovaskulární
terapie
Jonszta, T., Krajča, J. - Ústav radiologický FN Ostrava
7´
15.
Poranenie pečene u detí
Jáger, R., Sýkora, Ľ., Dolnák, A., Trnka, J. - Klinika dětské
chirurgie DFNsP a LF UK Bratislava
7´
16.
Poúrazová elevace transamináz při poranění jater u
7´
dětí bez USG a CT korelace
Rožnov pod Radhoštěm
8.–10. října 2014
11
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Pešl, T., Dubská, P., Havránek, P., Roshko N., Škvorová,
T., Kučerová, M. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie
3 LF UK, Thomayerova nemocnice Praha Krč
17.
Poranění pankreatu v dětském věku
1Malý, T., 1Kysučan, J., 1Vomáčková, K., 2Smolka, V.,
2Karásková, E., 3Michálková, K., 4Konečný, M. - 1I.
chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2Dětská klinika
LF UP a FN Olomouc, 3Radiologická klinika LF UP a FN
Olomouc, 4II.interní klinika LF UP a FN Olomouc
7´
18.
Poranění jater – dg. a endovaskulární terapie
Czerný, D., Procházka, V. - Ústav radiologický FN Ostrava
7´
19.
Poranění retroperitoneálních orgánů
Šír, M., Pleva, L. – Traumatologické centrum FN Ostrava
a Ústav medicíny katastrof LF OU
7´
20.
Krvácení do břišního retroperitonea u pacientů
exitujících pro traumaticko-hemoragický šok
1,3Šimek, J., 1,3Šmejkal, K., 2Sedláček, Z., 1Trlica, J., 1Holeček, T., 1Dědek, T., 1Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2Radiologická klinika FN a LF UK Hradec
Králové, 3Fakulta vojenské zdravotnictví v Hradci Králové
UO Brno
10´
21.
Trendy hemoterapie z pohledu Krevního centra FN
Ostrava v letech 2010 – 2014
1,2Blahutová, Š., 1,2Čermáková, Z., 1,2Hrdličková, R.,
1Krevní centrum FN Ostrava, 2LF Ostravské univerzity
7´
Rožnov pod Radhoštěm
12
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
22.
Léčba život ohrožující krvácení dle trombelastometrie: koncept léčby „plasma free“
Zýková, I., Sedlák, P. - ARO Krajské nemocnice Liberec
7´
VALE
12.30-12.40 h Diskuze
12.40-12.50 h Přestávka
12.50-13.20 h
Výroční členská schůze České společnosti pro úrazovou
chirurgii ČLS JEP
1.
Výroční zpráva výboru ČSÚCH za rok 2013-2014
doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
2.
Organizace úrazové péče v ČR – Věstník MZ
doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
3.
Traumaregistr podle nového zákona
prof. MUDr. L. Plánka, Ph.D.
4.
Postgraduální vzdělávání v úrazové chirurgii
doc. MUDr. M. Mašek, CSc.
5.
Varia - Akreditace pracovišť úrazové chirurgie
13.20–14.30 h Oběd - Beskydský hotel Relax
Rožnov pod Radhoštěm
13
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
14.30–16.00 h
Předsednictvo:
LÁTAL J., DVOŘÁČEK I., NESTROJIL P., JELEN S.
23.
Traumateam ČR v Úrazové nemocnici v Brně
Veselý, R., Kelbl, M., Suchomel, R., Neklapilová, V. Úrazová nemocnice v Brně, Klinika traumatologie LFMU
Brno
7´
24.
Spolupráce TT ČR a jednotek SAR při MU a katastrofách
Nestrojil, P., Vodička, M. - Klinika úrazové chirurgie LF
MU a TC FN Brno
7´
25.
Zkušenosti lékaře jako klasifikátora na zahraničních cvičeních USAR týmů
Kelbl, M., Veselý, R., Melichar, I., Suchomel, R., Ráček, T.,
Neklapilová, V. - Úrazová nemocnice v Brně
7´
26.
Poranění v soudobých válečných konfliktech
Frank, M. – 6. polní nemocnice Armády České republiky,
Chirurgická klinika FN Hradec Králové
7´
27.
Spolupráce ÚN v Brně a WASAR týmu HZS MsK
Suchomel, R., Veselý, R., Kelbl, M., Neklapilová V. Úrazová nemocnice v Brně
7´
28.
Útok zemním plynem - nový fenomén v naší
společnosti
Dvořáček, I., Valerián, L.- Ústav soudního lékařství FN
Ostrava, OOK SKPV Ms kraje PČR Ostrava
7´
Rožnov pod Radhoštěm
14
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
29.
Trauma v dôsledku pôsobenia živlov
Knapp, D., Sabol, J., Magala, M., Látal J. - Klinika úrazové
chirurgie SZU a Univerzitní nemocnice Bratislava
7´
30.
Bostonský maraton 2013 – zdravotnická odezva na
teroristický útok
Neklapilová, V. - Informační středisko medicíny katastrof,
Úrazová nemocnice v Brně
7´
31.
Faktory prednemocničnej a skorej nemocničnej
liečby pacientov po strednom a ťažkom úraze mozgu
v Rakúsku (projekt 2008 – 2013)
1Bražinová, A., 1Majdan, M., 2Mauritz, W. - 1Katedra
Verejného zdravotnictva, Fakulta zdravotnictva a sociálnej
práce Trnavská univerzita, 2International neurotram
Research organization, Wien Rakúsko
7´
32.
Využití elektronických systémů pro evidenci a
třídění při mimořádné události
Jelen, S., Trenkler, Š. - Urgentní příjem FN Ostrava a
Ústav medicíny katastrof LF OU, KAIM UPJŠ LF Košice
7´
15.40-15.50 h Diskuze
15.50-16.00 h Přestávka
Rožnov pod Radhoštěm
15
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
16.00-16.45 h
Předsednictvo:
KRUPA P., MAJDAN M., JEČMÍNEK VL., SLANÝ J.
33.
Moderní trendy traumatologie MNO
Strnadel, O., Vyležík, T. – Chirurgické oddělení Městské
nemocnice Ostrava
7´
34.
Nová organizace práce lékaře radiologa a radiologických asistentů na urgentním příjmu, vybavení +
význam aplikace MR v traumatologii
Krupa, P. - Ústav radiologický, FN Ostrava
7´
35.
Překrývání oborů radiologie a intenzivní medicíny
v neuroradiologii a neurotraumatologii
Krupa, P. - Ústav radiologický FN Ostrava
7´
36.
Mortalita dětí a adolescentov zapříčiněná úrazmi
mozgu: analýza príčin a trendov 1980 – 2012
1Majdan, M., 2Walter, M., 1Bražinová,A. - 1Trnavská
univerzita, Fakulta zdravotnictví a sociální práce, Katedra
verejného zdravotnictva, 2International Neurotrauma
Research Organization, Vienna, Austria
7´
16.30-16.45 h Diskuze
17.00 h
20.00 h
Vepřové hody – Valašské muzeum v přírodě
Společenský večer – Beskydský hotel Relax
Rožnov pod Radhoštěm
16
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Čtvrtek 9. října 2014
NELÉKAŘSKÁ SEKCE
9 . 00 h
Slavnostní zahájení – Janíkova stodola,
Valašské muzeum v přírodě
BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ATRIUM
1 0 .0 0 -1 2 .0 0 h
Př e d s ed n ic t v o
D OB EŠ O VÁ M., B E R KO VÁ M. , M ADE J A R.
3 7 . Rizika práce v ambulantních provozech
Kocourová, I., Jarošová, L.- FN Královské Vinohrady Praha
7´
38.
Dát šanci žít
Kovácsová, E., Matulová, Z. - OCP FN Ostrava
7´
39.
" V PRVNÍ LINII ...... "
Kohutová. I., Bendlová, M. - FN Královské Vinohrady Praha
7´
40.
Stres na urgentu – jak s ním zatočit?
Skulinová, B., Blahutová, J. - OCP FN Ostrava
7´
41.
Multioborové ošetření polytraumat
Juščáková, V., Marvanová, B. - MN Ústí nad Labem
7´
42.
Úrazy hlavy – mezioborové spolupráce
Růžičková, M., Dostálová, B. - Ortopedicko-traumatologické
oddělení nemocnice Prostějov
7´
D isk uz e :
Př e s tá vka :
1 0. 4 5 – 10 . 5 0 h
1 0 . 50 – 1 1 .0 0 h
Rožnov pod Radhoštěm
17
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
43.
Popálení a poleptání obličeje
1Bryjová, I., 2Zámečníková, I., 3Kolarčík L. – 1Vysoká škola
Báňská Technická univerzita Ostrava, 2Popáleninové centrum FN Ostrava, 2Oční klinika FN Ostrava
7´
44.
Léčebný plán a postup u dítěte sraženého
automobilem s otevřenou zlomeninou bérce
Sedláčková, L., Žiaková, V., Seibertová, P. - Chirurgická
klinika FN Ostrava
7´
45.
Příjem pacienta s poraněním bérce na ER
Venclová, M., Šidlová, L. – Pardubická krajská nemocnice
a.s., KACHT
Stabilizace hrudníku
Vyležíková, M., Jurčíková, G. - Centrální operační sály FN
Ostrava
7´
Rehabilitace po stabilizačních operacích hrudníku
Chwalková, I., Zádrapová, M. – Klinika rehabilitace FN
Ostrava
7´
46.
47.
D isk uz e :
O bě d:
7´
1 1. 3 5 -1 1. 5 0 h
12 . 0 0 -13 . 3 0 h
Rožnov pod Radhoštěm
18
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
BESKYDSKÝ HOTEL RELAX - ATRIUM
Př e d s ed n ic t v o:
B ER KO VÁ M., KOC O URO VÁ I. , KO P ÁČ E K I.
1 3 .3 0 -1 4 .5 0 h
48.
Ošetřovatelský proces u dívky s oboustrannou
frakturou diafýzy femoru a kontuzí plic po
suicidálním skoku z výše
Seibertová, P., Sedláčková, L. - Chirurgická klinika FN
Ostrava
7´
49.
Ošetřovatelská péče u pacienta po osteosyntéze pánve
Vavříčková, R, Kiršnerová, J. - Chirurgie a úrazová chirurgie, Městská nemocnice Ostrava
7´
50.
Poranění močového ústrojí při polytraumatech
Štefanová, D. – Centrální operační sály FN Ostrava
7´
51.
Respirační fyzioterapie v traumatologii
Sroková, L., Špuková, K. – Klinika léčebné rehabilitace FN
Ostrava
7´
52.
Obézní pacient s traumatem
Hajasová, I., Mičaníková, M., Olbrechtová, A. – Traumatologické centrum FN Ostrava
7´
53.
Denervační syndrom brachiálního plexu HK
Pinkasová, H., Jirásková, L. - Pardubická krajská nemocnice
a. s.
7´
Rožnov pod Radhoštěm
19
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
54.
Dlahové osteosyntézy distálního radia, T dlahy firmy
Medin
Jansová, M. - Operační sály NMSKB Praha
7´
55.
Magnetická rezonance při akutním poranění thorakolumbální páteře – vlastní zkušenosti
Jedináková, P., Poláček, M., Chmelová, J., Starý, M. –
Městská nemocnice Ostrava
7´
D isk uz e :
Př e s tá vka :
1 4. 3 0 – 14 . 4 0 h
1 4 . 40 – 1 4 .5 0 h
Př e d s ed n ic t v o:
VI L Í M K O VÁ A. , KAB AR O V Á I ., Š ÍR M.
1 4 .5 0 – 1 6 . 20 h
56.
Compartment syndrom – kazuistika
Kubálková, L., Štvánová, M. - Pardubická kr. nemocnice a. s.
10´
57.
Podtlaková terapie u Compartment syndromu
Vilímková, A. - Chirurgické oddělení, Nemocnice Bohumín
10´
58.
Použití kontinuálního podtlakového systému Vivano
v léčbě akutního traumatu měkkých tkání a
pooperační komplikace – kazuistika
Lehocká, J., Zachová, N. - Klinika dětské chirurgie a
traumatologie 3. LF UK, Thomayerova Nemocnice Praha
10´
59.
Podtlaková terapie a její využití v traumatologii
Stejskalíková, L., Výtisková, P. - Chirurgické oddělení,
Městská nemocnice Ostrava
10´
Rožnov pod Radhoštěm
20
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
60.
Nitrodřeňová osteosyntéza zlomenin kostí dětské
ruky
Zachová, N. – Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF
UK a TN Praha
Ergoterapie v traumatologii
Baumová, B., Šámalová, H. – Klinika léčebné rehabilitace FN
Ostrava
10´
62.
Afgánistán mýma očima
Spaková, M. - AČR, 7. PN Hradec Králové
10´
63.
Zahraniční student
Kabarová, I. – Traumatologické centrum FN Ostrava
10´
61.
D isk uz e :
10´
1 6. 1 0 – 16 . 2 0 h
17.00 h
Vepřové hody – Valašské muzeum v přírodě
20.00 h
Společenský večer – Beskydský hotel Relax
Rožnov pod Radhoštěm
21
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
BESKYDSKÝ HOTEL RELAX – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
Č tv r te k 9 . ř íjna 2 01 4 1 3. 3 0 -16 . 0 0 h W OR KS H OP
Na š e z k uše n os t i s oš e t ř ová n í m pa c ie n ta
s p o l y t ra u ma te m
Traumatologické centrum FN Ostrava
1.
Úvod
Šnajdarová, P. – Traumatologické centrum FN Ostrava
15´
2.
Bazální stimulace na TC
Šnajdarová, P. - Traumatologické centrum FN Ostrava
15´
3.
Hrudní drenáž – péče o pacienta s hrudním drénem
Kučerová, Z. - Traumatologické centrum FN Ostrava
15´
4.
Dechová rehabilitace v intenzivní péči
15´
Chvalková, I., Zádrapová, M. – Klinika léčebné rehabilitace FN
Ostrava
5.
Péče o pacienta se zevní fixací
Kučerová, Z. - Traumatologické centrum FN Ostrava
15´
6.
Péče o sekundárně hojící se rány
Horňáková-Súkupová, D. - Traumatologické centrum FN
Ostrava
15´
7.
Podtlaková terapie
Jurnečková, I. - Biomedica
15´
8.
Rehabilitace kognitivních funkcí
Válková, L. - Traumatologické centrum FN Ostrava
15´
Rožnov pod Radhoštěm
22
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
VĚDECKÝ PROGRAM
Pátek 10. října 2014
10.00–11.50 h
Předsednictvo:
EDELMANN K., CZERNÝ D., HOUSER J.
64.
Zlomeniny distálního humeru
Kočiš, T., Veselý, R., Kelbl, M. - Úrazová nemocnice Brno
7´
65.
Zlomeniny v oblasti distálního humeru u dětí:
etiologie, léčba, komplikace
Dubská, P., Pešl, T., Havránek, P. - Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha Krč
7´
66.
Poranění cév u zlomenin distálního humeru a
kompartment syndrom horní končetiny u dětí
Kopáček, I., Pleva, L. – Traumatologické centrum FN
Ostrava a Ústav medicíny katastrof LF OU
7´
67.
Poranění končetinových cév – kazuistika
Havlík, M., Berski, D., Chmelová, J. - Městská nemocnice
Ostrava
7´
68.
Možnosti protetické léčby ztrátových poranění prstů
ruky
1Vronský, R., 2Krejčí, I. – 1OCP FN Ostrava, 2Klinika
rehabilitace LF OU
7´
69.
Poranění cév – traumatologie pánve
Czerný, D., Jonszta, T. - Ústav radiologický FN Ostrava
7´
Rožnov pod Radhoštěm
23
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
70.
Heterotopické kalcifikace jako komplikace chirurgických výkonů a jejich řešení
Janata, P., Sirový, M., Kovář, J. - Chirurgické oddělení
Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Ztrátové střelné poranění proximálního femuru –
léčba a komplikace
Jelen, S., Šír, M., Demel, J., Ječmínek, V. - Urgentní příjem,Traumatologické centrum FN Ostrava a ÍMK LF OU
7´
72.
Kazuistika – střelné poranění bérce
Čureček, R., Dvořák, D. – Chir. odd.. Vsetínská nem.e a. s.
7´
73.
Léčba devastujících končetinových poranění
kontrolovaným podtlakem
Strnadel, O., Mrázek, T. – Chirurgické odd. MN Ostrava
7´
74.
Použití podtlakové terapie v léčbě poranění končetin – tipy a triky
1, 2Frank, M., 2Trlica, J., 2 Nechvátal, L., 2,3 Šimek, J., 2
Dědek, T. – 16. polní nemocnice Armády České republiky,
2Chirurgická klinika FN Hradec Králové, 3Katedra válečné
chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany Hradec Králové
7´
75.
Úrazy v jezdectví
Edelmann, K., Avenarius, J., Meluzinová, P., Houser, J. Klinika úrazové chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice
7´
76.
Periimplantátové zlomeniny – nová výzva
Sedlář, M., Kraus, J., Chrz, K. - I. Chirurgická klinika I.
LFUK a VFN Praha
7´
71.
Rožnov pod Radhoštěm
24
7´
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
77.
Plastika lig. FTA pro potraumatickou nestabilitu
hlezna – desetileté výsledky
Kocourek, T., Mohibullah, R. - Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Přerov
7´
78.
Rehabilitace po poranění měkkého kolena
Kužma, J., Paša, L., Suková, I. – Klinika traumatologie LF
MU Brno, Úrazová nemocnice v Brně
7´
11.35-11.40 h Diskuze
11.40-11.50 h Přestávka
11.50–13.00 h
Předsednictvo:
PLEVA L., PENHAKER M., HRAZDÍRA D.
79.
Detekce chondromalacie kloubní chrupavky na
základě barevného mapování povrchu
Kubíček, J., Penhaker, M. - Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
7´
80.
Vyšetření kloubu UZ v traumatologii
Hrazdíra, D. - FN Brno
7´
81.
Trauma páteře a míchy (klasifikace) – aplikace CT a
MR porovnání
Havelka, J., Krupa, P. - Ústav radiologický FN Ostrava
7´
82.
Robotická chirurgie v traumatologii
Bryjová I., Černý, M., Augustýnek, M., Penhaker, M. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
7´
Rožnov pod Radhoštěm
25
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
83.
84.
Vize a perspektivy přístrojové techniky ve
zdravotnictví
Černý, M., Penhaker, M., Veiser, J. - Vysoká škola Báňská
Technická univerzita Ostrava
7´
Šíření pulzní vlny jako ukazatel krevního tlaku
7´
L., 1Černý, M., 2Nykl, I. - 1Vysoká škola Báňská
– Technická univerzita Ostrava, 2Nemocnice Podlesí Třinec a.s.
1Peter,
85.
Využití 3D abdominálního fantomu při nácviku
intervenčních výkonů
Bryjová, I., Penhaker, M., Černý, M., Augustýnek, M.,
Kodaj, P. – Vysoká škola Báňská – Technická univerzita
Ostrava
7´
12.40-12.50 h Diskuze
13.00 h
Slavnostní ukončení sympozia
Rožnov pod Radhoštěm
26
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Posterová sekce
1. Surgery of calcaneus fractures - our experience with C-nail
Litner, R., Pleva, L., Zilka, L., Segarova, P. - Department of
Traumatology, University Hospital of Ostrava, Czech Republic, Medin,
a. s., Nové Město na Moravě
2.
Biofeedback na kruhové úseči
1Zádrapová, M., 1 Chwalková, I., 2 Černý, M., 2 Šmondrk, M., 2
Krohová, J. –1 Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava, 2 Vysoká škola
báňská Technická univerzita Ostrava
3.
Rehabilitace kognitivních funkcí
Válková L. – Traumatologické centrum FN Ostrava
4.
Pády pacientů v nemocničním zařízení
Berková M. – Traumatologické centrum FN Ostrava
5.
Bazální stimulace
Šnajdarová P. – Traumatologické centrum FN Ostrava
6.
Dechová rehabilitace v intenzivní péči
Chvalková I., Zádrapová M. – Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava
7.
Hrudní drenáže
Kučerová Z. – Traumatologické centrum FN Ostrava
8.
Péče o sekundárně hojící se rány
Horňáková-Súkupová D. - Traumatologické centrum FN Ostrava
Rožnov pod Radhoštěm
27
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Rožnov pod Radhoštěm
28
8.–10. října 2014
Národní kongres ČSÚCH ČLS JEP - XII. Ostravské traumatologické dny 2014
Nemocnice akreditovaná
Joint Commission
International
Rožnov pod Radhoštěm
29
8.–10. října 2014
Download

Program - Česká společnost pro úrazovou chirurgii