PŘEHLED ABSTRAKTŮ
II. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
LÉKAŘSKÉ FAKULTY
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
25. dubna 2012,
Syllabova 19, Ostrava 3
sponzor
sponzor
čet. Martin Bortlík
Efekt IL-12 a/nebo IL-15 na buněčné funkce NK
buněk pupečníkové krve
ABSTRAKT:
Východisko: Vzhledem k snazšímu přístupu a méně závažné graft versus host reakci,
pupečníková krev (UCB) začíná být postupně více používána jako alternativa ke kostní dřeni
pro transplantace hematopoetických kmenových buněk. Avšak naivita UCB NK buněk vede k
opožděnému opětovnému nastolení imunity a zvýšené nemocnosti způsobené nejčastěji infekcí
u UCB příjemců.
In vitro stimulace a modulace reakce efektorů buněčné imunity v UCB je jedním ze způsobů,
jak zvýšit reaktivitu těchto efektorů. Výsledky této studie ukazují, že navržená cytokinová
terapie moduluje několik obranných kompartmentů, čímž usnadňuje rekonvalescenci u těchto
transplantací.
Metodika: V rámci studie byl sledován efekt in vitro stimulace NK buněk z UCB pomocí IL-12
a/nebo IL-15. Aktivace buněčných funkcí byla měřena jak stanovením hladin sekrece cytokinů
TNF-α a IFN-γ, tak i intracelulární produkcí PERFORINu a GRANZYMu A.
Výsledky: Námi testované interleukiny mají schopnost aktivovat NK buňky z UCB a zvyšovat
produkci výše zmíněných faktorů. Stimulace pomocí kombinace IL-12 a IL-15 měla synergický
efekt na NK buňky UCB a vedla k produkci signifikantně vyšších hladin sledovaných látek.
Závěr: Výsledky této studie ukazují možnost modulace aktivity efektorů buněčné imunity v
UCB a mohou mít terapeutické uplatnění při návrhu in vitro nebo in vivo cytokinové modulace
u pacientů přijímajících pupečníkovou krev jako alternativu ke kostní dřeni.
KLÍČOVÁ SLOVA:
NK buňky, GVHD, pupečníková krev, IL-12, IL-15
sponzor
Bc. Vít Blanař
Psychická zátěž zdravotnických pracovníků
pečujících o těžce a terminálně nemocné
ABSTRAKT:
Diplomová práce se zabývá problematikou psychické zátěže zdravotnických pracovníků, kteří
pečují o těžce nemocné pacienty a pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Jejím cílem je
především zjistit, jakou měrou se na intenzitě stresu a syndromu vyhoření podílí délka práce na
jednotlivých odděleních, vztahy v pracovním kolektivu, spokojenost se zaměstnáním a
postgraduální vzdělávání. Dalšími cíli je zjistit, jakou formou se na daných pracovištích provádí
prevence syndromu vyhoření a prevence nadměrného stresu z práce.
Teoretická část se zabývá historií zdravotnické profese, osobnostními rysy pracovníka ve
zdravotnictví a způsobem vnímáním zdravotnických pracovníků veřejností. Další kapitola
vysvětluje pojem stres, vývoj stresové reakce, popis zátěžových situací a ochranných faktorů
proti stresu a jejich vzájemný vztah v kontextu práce ve zdravotnických oborech. Následující
stať vysvětluje pojem syndrom vyhoření, příznaky, diagnostika, léčba i prevence. Současně
uvádí předpoklady jeho vzniku, které vyplývají z pracovního prostředí nebo osobnostních
vlastností člověka. V kapitole psychosomatika jsou popsány nejčastější tělesné problémy, které
mají příčinu v psychice člověka, popis historie a základních psychoterapeutických směrů.
Poslední kapitolou je paliativní péče, její historie, formy poskytované péče, vzdělávání v tomto
oboru a zdroje psychické zátěže v paliativní péči.
Praktická část se zabývá výzkumem zaměřeným na intenzitu syndromu vyhoření v oblasti
emocionálního vyčerpání, depersonalizace a osobního uspokojení. Výzkum byl prováděn
dotazníkovou metodou především u středních zdravotnických pracovníků na odděleních
onkologické léčby a v hospicovém zařízení. První část dotazníku tvoří identifikační otázky a
dotazy, které se vztahují k náplni práce, ke vztahům v pracovním kolektivu, ke vzdělávání a
k prevenci nadměrné psychické zátěže. Druhou částí je standardizovaný dotazník Maslach
Burnout Inventory.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Syndrom vyhoření, stress, zdravotničtí pracovníci, psychická zátěž, paliativní péče.
sponzor
Jiří Borovička
Aplikace didaktické pomůcky, SIMM AN 3G, do
výuky odborných předmětů
ABSTRAKT:
Tématem přednášky je posouzení možností využití pacientského simulátoru SIMMAN 3G firmy
LEARDAL MEDICAL AS pro výuku a vzdělávání studentů v předmětech studijního oboru
Zdravotnický záchranář. Práce popisuje funkce figuríny a navrhuje možnosti její aplikace při
výuce odborných předmětů.
Každý zdravotnický úkon je svým způsobem zodpovědný a jakákoliv neznalost, či omyl může
vést u člověka k závažným zdravotním problémům nebo smrti. Ve zdravotnictví je však
nemístné poučovat se z vlastních chyb. Studenti zdravotnických oborů znali některé odborné
postupy pouze teoreticky, a reálný praktický nácvik byl téměř nemožný a to především z toho
důvodu, že se během své studentské praxe nesetkali s celým spektrem urgentních situací. Se
získáním figuríny SIMMAN 3G však můžeme odporné postupy a kritické stavy nacvičovat stále
znovu, zdokonalovat si své praktické dovednosti a znalosti, a tím se kvalitně připravit na svou
budoucí praxi a zaměstnání.
KLÍČOVÁ SLOVA:
SIMMAN 3G, vzdělávání, odborný předmět, scénář, urgentní stav
sponzor
Sandra Brázdová
Sledování frekvence záchytu metastatických
ložisek v sentinelových uzlinách s využitím
speciálních a imunohistochemických metod
ABSTRAKT:
Práce se týká problematiky sentinelové uzliny u primárních onemocnění karcinomu prsu,
melanoblastomu kůže a karcinomu děložního čípku a endometria.
Teoretická část obsahuje informace o historii metody odběru SLU, o současné problematice a
dále o způsobech bioptického a cytologického zpracování.
V praktické části se zabývám principem vyšetřování sentinelové uzliny, postupem této metodiky
a výsledky bioptického vyšetření. Frekvenci záchytu metastatických ložisek porovnávám ve
vztahu k předem daným faktorům jako je pohlaví, věk, diagnóza, typ primárního nádoru ev.
velikosti metastatického postižení.
Cílem práce bylo vyhledat v systému Inteli Pat soubor sentinelových lymfatických uzlin daných
primárních malignit a popsat vztah změn v sentinelových uzlinách k určitým faktorům.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Sentinelová uzlina, metastáza, maligní melanom kůže, karcinom prsu, gynekologické malignit
sponzor
Martina Brímusová
Přístup osob k preventivním prohlídkám
ABSTRAKT:
Úvod: Hlavním cílem prevence ve zdravotnictví je zabránění nemocem, či zraněním, nikoli
vyléčení nebo léčení jejich příznaků. Účinná prevence má také ekonomický přínos pro
společnost.
Cílem průzkumu bylo zjistit, jaký je přístup studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity
k preventivním prohlídkám. Bylo zjišťováno, zda studenti vědí, jaká je četnost preventivních
prohlídek
a
jestli
tyto
prohlídky
navštěvují.
Další
otázky se
týkaly
základních
antropometrických ukazatelů, životního stylu a subjektivního hodnocení zdravotního stavu.
Poslední otázka byla věnována informovanosti o preventivních programech zdravotních
pojišťoven. Tyto informace byly zjištěny na základě anonymního dotazníkového šetření.
Metodika práce: Pro tuto práci byl sestaven vlastní dotazník, který se skládal ze 17 otázek.
Otázky byly uzavřené i otevřené. Celkem bylo rozdáno 182 dotazníků. Respondenti byli
studenti LF OU ve věku od 18 do 26 let. Data z dotazníků byly vloženy do programu EpiData a
následně statisticky vyhodnocena a zpracována v programu MS Excel.
Výsledky: Nejlépe jsou informováni studenti o četnosti preventivních prohlídek u gynekologa.
Nejvyšší návštěvnosti na preventivních prohlídkách je u stomatologů (85 %), dále u gynekologů
(81 % respondentek) a nejnižší je u praktických lékařů (63 %). Jako nejčetnější důvod neúčasti
na preventivních prohlídkách bylo uváděno, že respondenti nepociťují zdravotní problémy. Co
se týče zdravotního stavu, více než polovina studentů nezná hodnoty svého cholesterolu a
glykémie, ale 84 % zná hodnoty krevního tlaku. Průměrné BMI (21,9 kg/m2) vzorku odpovídá
normě. Sportu se nejčastěji studenti věnují 1-2 hodiny týdně. Významně více sportují muži
(p=0,014) – 3 a více hodin. Přes 77 % studentů nekouří, kuřáci se nacházejí hlavně mezi
staršími studenty. Subjektivní hodnocení zdravotního stavu bylo nejčastěji označováno za velmi
dobré. Pouze 12 % respondentů má informaci o existenci preventivních programech zdravotních
pojišťoven.
KLÍČOVÁ SLOVA:
preventivní prohlídky
sponzor
Mgr. Pavlína Brothánková, Bc. Tereza Fuksová, MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
(konzultant)
Vyšetření čichu Testem libosti pachů
ABSTRAKT:
Úvod: Čichové poruchy jsou popisovány u řady onemocnění (onemocnění nosu a vedlejších
nosních dutin – sinonazální onemocnění, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, schizofrenie
atd.) Většina čichových testů je zaměřena na vyšetření identifikace pachových látek. Jen málo
studií se zaměřilo na hodnocení libosti pachů (hédonického tónu), přestože patří mezi základní
charekteristiku pachové látky.
Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit čich standardní metodou subjektivní olfaktometrie u zdravých
osob a nemocných, dispenzarizovaných ve specializované ORL ambulanci. Výsledky srovnat
s novým testem libosti pachů.
Materiál a metodika: Celkem bylo vyšetřeno 188 osob. Zdravých osob bylo vyšetřeno 79 (30
mužů a 49 žen) průměrného věku 53 let. Se sinonazální poruchou čichu bylo vyšetřeno 51 osob
(25 mužů a 26 žen) průměrného věku 55. Shodně 16 osob bylo vyšetřeno s povirovou
(průměrný věk 57 let) a poúrazovou poruchou čichu (průměrný věk 40 let), 26 osob s jinou
etiologií (průměrný věk 58 let). K vyšetření čichu byl použit Test parfémovaných fixů
(Odourized Markers Test – OMT) a Sniffin ´Sticks test (identifikace). Ke zhodnocení libosti
pachových látek byl vytvořen speciální test (Test libosti pachů – TOP) obsahující výrazně
hédonicky zabarvené vůně a zápachy. Osoby měly za úkol udat, zda látka voní, je neutrální,
zapáchá nebo výrazně zapáchá. Normální hodnoty byly stanoveny na základě odpovědí
kontrolní skupiny.
Výsledky a závěr: Výsledky zdravých osob rozdělily pachové látky do čtyř nabízených kategorií
(voní – citronové, višňové aroma; neutrální – destilovaná voda, 1,2,propylenglykol; zapáchá –
propionan ethylnatý; výrazně zapáchá – kyselina valerová, octová). Průměrný bodový zisk
čichových testů v jednotlivých skupinách byl: zdravé osoby (OMT – 10, 4; Sniffin ´Sticks –
11,9; TOP – 21,1), sinonazální příčina (OMT – 6,3; Sniffin ´Sticks – 8,8; TOP – 16), povirová
příčina (OMT – 7; Sniffin ´Sticks – 6,1; TOP – 14,6), poúrazová příčina (OMT – 3; Sniffin
´Sticks – 5,8; TOP – 10,4). Výsledky čichových testů spolu korelují.
Studie byla částečně podpořena Studentskou grantovou soutěží Univerzity Pardubice (projekt –
Prognóza čichu u osob s hyposmií a anosmií, SGFZS07/2012).
KLÍČOVÁ SLOVA:
subjektivní olfaktometrie - libost pachů - vyšetření čichu
sponzor
Renáta Čeganová
Základy elektronové mikroskopie v patologii
ABSTRAKT:
Tématem mé bakalářské práce je využití transmisní elektronové mikroskopie v patologii.
V teoretické části se zabývám vývojem a konstrukcí transmisního elektronového mikroskopu,
jeho rolí v oblasti patologie ledvin, genetických, metabolických a nádorových onemocnění a
identifikaci virů. Další část je věnována metodám zpracování vzorků a histopatologii vybraných
tkání.
Praktická část je zaměřena na popis laboratorního zpracování vzorků od fixace přes odvodnění,
zalévání, krájení na ultramikrotomu, kontrastování řezů až po samotné pozorování
v elektronovém mikroskopu.
Výsledkem práce je fotodokumentace několika typů mozkových nádorů.
KLÍČOVÁ SLOVA:
transmisní elektronová mikroskopie, zpracování vzorků, histopatologie, využití transmisní
elektronové mikroskopie
sponzor
Petra Drahošová
Cytogenetická metoda Mikronukleus test
ABSTRAKT:
Tématem této práce je „Cytogenetická metoda Mikronukleus test“. Tento test slouží ke
sledování vlivu genotoxických faktorů prostředí na genetický materiál člověka. Projevem
biologického efektu genotoxického působení je vznik mikrojader v cytoplazmě dvoujaderných
buněk, jejichž frekvence se sleduje.
V praktické části je hodnocen vybraný soubor probandů na cytogenetický ukazatel přítomnosti
mikrojader (MN v %) u pracovníků s chemickou expozicí niklu a kadmia.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Mikronukleus test, mikrojádro, dvoujaderná buňka, genetická toxikologie
sponzor
Mgr. Michaela Drobková
Výskyt atopie u osob s kontaktní alergickou
dermatitidou
ABSTRAKT:
Úvod: Počet alergických onemocnění celosvětově narůstá, výjimku netvoří ani ČR.
Cíl práce: Zjistit zda atopie je predisponujícím faktorem pro vznik kontaktní dermatitidy.
Materiál a metodika: Jedná se o průřezovou studii s daty sesbíranými mezi lety 2004-2009.
Základ souboru tvoří 2 skupiny, skupina profesní a skupina kontrolní. Data z obou skupin byla
zpracována v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Profesní skupinu tvořili lidé, kteří byli vyšetřeni na Klinice pracovního a preventivního lékařství
FNsPO v Ostravě – Porubě v rámci závodní preventivní péče, a v jejich pracovním prostředí se
vyskytovaly alergeny potencující vznik alergického onemocnění, včetně kontaktní alergické
dermatitidy (KAD). Data byla sesbírána v letech 2004 – 2009.
Skupinu kontrolní tvořili lidé, přicházející na Kliniku pracovního a preventivního lékařství na
kontrolu z důvodu cesty do zahraničí nebo lidé přicházející na pravidelnou preventivní
prohlídku v rámci zdravotní preventivní péče. Data byla sesbírána v letech 2005 -2009.
U každé skupiny zvlášť se nejprve vyhledala kontaktní alergická dermatitida (dále jen KAD) a
následně i atopie. Pro zjištění atopie použit Phadiatop. A pro testování hypotézy byla použita
-test pro dva výběry na hladině významnosti 5 %.
Výsledky: U skupiny profesní byla atopie zjištěna u 21 žen (25 %) a 52 mužů (39 %).
Ve výskytu atopie byl mezi pohlavími prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,037).
Ve skupině kontrolní, byla atopie zjištěna u 7 žen (32 %) a 20 mužů (39 %). Mezi pohlavími
nebyl prokázán statistický významný rozdíl ve výskytu atopie. (p = 0,548). Mezi skupinou
profesní a kontrolní nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,603) ve výskytu atopie.
Závěr: Atopie není predisponujícím faktorem pro vznik KAD.
KLÍČOVÁ SLOVA:
atopie, kontaktní alergická dermatitida, kontaktní alergeny
sponzor
Martin Dvořáček
Drogy vyráběné z léčiv jako předzvěst nástupu
syntetických drog v MSK
ABSTRAKT:
Práce pojednává o historii a problematice drog vyráběných nelegálně z léčiv. Navazuje na názor,
že nelegální příprava drog z léčiv mohla být předzvěstí příchodu syntetických drog.
Zneužívání běžně dostupných léčiv k výrobě drog má v našem regionu dlouholetou tradici. Z
literárních zdrojů vyplývá, že nelegální výroba drog se datuje od roku 1977, kdy se kromě běžně
dostupného kodeinu z Alnagonu poprvé objevil metamphetamin vyrobený z efedrinu. Většina
léčiv obsahujících kodein a efedrin byla rychle převedena z volného prodeje na lékařský
předpis. Po roce 2000 se na trhu objevují ryze syntetické drogy jako je Extáze, GABA a další.
Cílem práce bylo metodou dotazníkového šetření u 128 respondentů ve věku 15 a 26 let
vyhodnotit znalosti o spektru, dostupnosti, cenových relacích a praktických zkušenostech s
nelegálními drogami a drogami vyráběnými synteticky v MS kraji. 56 % respondentů má osobní
zkušenost s nelegální drogou, dominuje Marihuana a to u 51 % dotázaných. Z nejmladší skupiny
respondentů ve věku 15-17 let má osobní zkušenost s Marihuanou 36 % tázaných což je
v souladu s republikovými studiemi, které udávají pozitivní zkušenost u 32 % dotázaných 15
letých školáků. Nové syntetické drogy jsou zatím marginálním problémem, osobní zkušenost
potvrdilo pouze 6% dotázaných. Provedená studie naopak nepotvrdila jakoukoliv návaznost
nebo souvislost mezi historicky nejstaršími varnami pervitinu v kraji a vlnou nových
syntetických drog. Použití Pervitinu nepotvrdil žádný z respondentů.
KLÍČOVÁ SLOVA:
drogy, léčiva, syntetické drogy, marihuana, pervitin
sponzor
Bc. Andrea Filová, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Potřeby rodičů dětí s onkologickým
onemocněním
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo identifikovat potřeby rodičů dětí s onkologickým
onemocněním a vnímání těchto potřeb zdravotnickými pracovníky.
Metodika: První výzkumný soubor byl tvořen 100 rodiči onkologicky nemocných dětí,
hospitalizovanými společně s dítětem, nebo rodiči přítomnými na ambulanci ve Fakultní
nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole.
Druhý výzkumný soubor byl tvořen 70 sestrami pracujícími s onkologicky nemocnými dětmi a
jejich rodinami ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole.
Byl použit modifikovaný standardizovaný dotazník NPQ (Needs of Parents Questionnaire).
Dotazníkové šetření probíhalo od 1. června 2011 do 30. září 2011.
Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že se vyskytují rozdílnosti ve vnímání
důležitosti potřeb mezi rodiči onkologicky nemocných dětí a zdravotníky na vybraných
odděleních a ambulancích (dětské hematologie a hematoonkologie a dětské hematologie a
onkologie) ve Fakultní nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. Největší
rozdíly byly zaznamenány v potřebách týkajících se psychické podpory rodičů ze strany sester,
naděje ohledně stavu dítěte, včasné informovanosti o vyšetřeních a kvality vzdělávání dítěte,
kdy rodiče přikládali těmto potřebám větší důležitost, než sestry.
Závěr: Uspokojování potřeb rodičů onkologicky nemocných dětí velmi významně ovlivňuje
chování, jednání a prožívání rodičů, následně také kvalitu poskytované psychosociální podpory
při léčbě jejich onkologicky nemocného dítěte. Výsledky výzkumu prokazují, že problematika
potřeb rodičů onkologicky nemocných dětí má stále značné rezervy a měla by se jí proto i
nadále věnovat pozornost.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Potřeba, rodič, dítě s onkologickým onemocněním, zdravotník, dotazník NPQ
sponzor
Michal Heczko
Mechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž
na urgentním příjmu
ABSTRAKT:
Bakalářská práce je zaměřena na nepřímou srdeční masáž na urgentním příjmu s využitím
mechanických prostředků. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje
stručnou historii neodkladné resuscitace, dále řeším její principy a postupy. Dále se zabývám
možnostmi mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže v ČR.
V praktické části analyzuji poznatky na základě vyplněných dotazníků, které jsem získal
šetřením na urgentních příjmech v Ostravě, Olomouci a Brně. Dotazník je zaměřený na
využitelnost mechanického přístroje pro nepřímou srdeční masáž v praxi.
Vlastní sdělení:
V situacích, kdy dochází k srdeční zástavě, je nezbytné provést neodkladnou resuscitaci, ať už
jde o laika či zdravotníka. Prvotní zásah laika je základem pro další postupy záchranáře, aby
záchrana života postiženého byla co nejkvalitnější. Není ovšem řečeno, že každá nepřímá
srdeční masáž, byť i správně provedená je přínosná. Nesprávným postupem může laik
postiženému ublížit. Avšak je lepší všemi silami a dovednostmi pokusit se o záchranu, než
nečinně přihlížet. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné vymezit ve své práci základní principy
a postupy v případě základní neodkladné resuscitace, která se vztahuje na laiky a následovně
rozšířené neodkladné resuscitace, která navazuje na základní a provádějí ji specialisté v oboru.
Téma bakalářské práce zní „Mechanicky asistovaná nepřímá srdeční masáž na urgentním
příjmu“. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla snaha o zjištění praktického využití těchto
pomůcek při výkonech zachraňujících život. Pro srovnání jsem oslovil prostřednictvím
dotazníku specializovaná oddělení, jako je urgentní příjem, a to v lokalitách Ostrava, Olomouc a
Brno.
V současné době se často diskutuje o tom, zda je přínosnější manuální nepřímá srdeční masáž
nebo mechanická. Není přesně zjištěno, zda se záchranář setká v praxi s více komplikacemi u
manuální či mechanické nepřímé masáže. Proto i tato otázka je předmětem této práce.
V praxi se zdravotník setkává s nutností provést nepřímou masáž na mnoha místech, jak
v nemocnici, tak v terénu. Pro objektivní posouzení jsem se rozhodl analyzovat pouze jeden
segment - urgentní příjem, kde se setkáváme i s pacienty, u kterých dochází k srdeční zástavě a
nepřímá masáž srdeční je tedy zapotřebí.
KLÍČOVÁ SLOVA:
základní neodkladná resuscitace, rozšířená neodkladná resuscitace, AutoPulse, Lucas, nepřímá
srdeční masáž
sponzor
Bc. Zuzana Hlubková, PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D.
Příprava dětí k operaci
ABSTRAKT:
Cílem práce bylo zjistit vliv vybraných způsobů přípravy dětí k operaci, na jejich strach a úzkost
v předoperačním období.
Úzkost a strach jsou psychické jevy, které zná z vlastní zkušenosti každý člověk, doprovázejí ho
po celý život a podílejí se na formování osobnosti a socializaci člověka. Problém u jedince
nastane ve chvíli, pokud se tyto jevy vyskytnou v nadměrném množství nebo nepřiměřené
situaci. Mezi pojmy úzkost a strach není přesná hranice. Strach jedince se váže na jeden
skutečný nebo i zdánlivý objekt, zatímco úzkost se vyznačuje často nejasnou mnohoznačností.
Z psychofyziologického hlediska se strach a úzkost projevují shodně, neboť jejich zdroj a účel
jsou shodné – reakce na nebezpečí. Projevují se spíše nespecificky a zasahují prakticky všechny
orgány a funkční systémy. Úzkost a strach lze popisovat introspektivně (na základě prožívání a
myšlení), fyziologicky (pomocí biologických ukazatelů) nebo extrospektivně (vnějškově
pozorovatelným projevem a chováním).
Příprava sice nemůže zcela zbavit dítě strachu a úzkosti, ale jejím hlavním cílem je pomoci
dítěti hledat jeho vlastní vnitřní síly, díky kterým ohrožující situaci zvládne, a posilovat jeho
sebevědomí.
KLÍČOVÁ SLOVA:
operace, dítě, strach, úzkost, Nanda
sponzor
Bc. Adriana Horčičáková, PhDr. Ilona Plevová
Ošetřovatelská péče o pacienty s perkutánní
transluminální angioplastikou
ABSTRAKT:
Úvod: S konzervativní terapií ischemické choroby dolních končetin se stále více rozvíjí
intervenční angiologie a u pacientů se provádí perkutánní transluminální angioplastika (PTA).
Ošetřovatelská péče není jednotná a ošetřovatelské postupy jsou různé na jednotlivých
specializovaných odděleních.
Riziko komplikací PTA je nízké, zásluhou je technicky úspěšné provedení PTA a kvalitně
poskytnutá ošetřovatelská péče v adekvátní spolupráci pacienta. Vznik komplikací poškozuje
pacienta, zvyšuje délku hospitalizace, může mít za následek nutnost další terapeutické
intervence či diagnostiky, prodloužení klidového režimu na lůžku a v neposlední řadě zvyšuje
ekonomické náklady PTA.
Cíl: Zhodnotit ošetřovatelskou péči o pacienty v produktivním a geriatrickém věku s perkutánní
transluminální angioplastikou, porovnaní vzniku komplikací u obou věkových skupin
v závislosti na procesu managementu péče od přijetí pacienta až po jeho propuštění a jeho
spolupráci a informovanosti zdravotnickým personálem.
Metodika: Výzkum probíhal ve Vaskulárním centru Vítkovické nemocnice a.s. v období
listopad 2011 až únor 2012, výzkumný soubor tvořilo 191 respondentů. Měřícím nástrojem byl
nestandardizovaný dotazník, analýza zdravotnické dokumentace, pozorování.
Výsledky: Nejčastěji byla PTA provedena v oblasti stehenních tepen u 93 (48,69 %) pacientů.
Implantaci stentu do tepny podstoupilo 86 (45,03 %) pacientů. U obou pohlaví byla nejčastěji
ICHDKK ve stupni II.b, jedná se o 56 (43,75 %) mužů a 34 (53,97 %) žen. Komplikace po PTA
vznikly u 11 (5,76 %) pacientů ve věkové skupině 61 až 75 let. Komplikace po provedeném
PTA u spolupracujícího pacienta se vyskytla pouze v 1,05 % (2 pacienti). Naopak komplikace u
nespolupracujících pacientů vznikla v 4,71 % případů, což bylo u 9 pacientů. Fisherovým
exaktním testem nebyla prokázána statistická významnost mezi počtem komplikací po výkonu u
pacientů, kterým byla vysvětlena ošetřovatelská příprava k PTA a u pacientů, kterým vysvětlena
nebyla anebo byla vysvětlena nedostatečně.
Závěr: PTA je intervenční endovaskulární metoda, která je k pacientovi šetrná v porovnání
s operací, minimalizuje riziko vzniku komplikací a snižuje délku hospitalizace při řešení
tepenných uzávěrů a stenóz. Vztah ošetřovatelské péče a vznik komplikací byl statisticky
nevýznamný, jelikož v souboru bylo relativně málo pacientů, u kterých komplikace vznikla (11;
5,76 %). Všeobecně vznik komplikací se pohybuje 1-3 % pacientů.
sponzor
Klára Hrušková, Lenka Chaloupková, Soňa Chylová
Interaktivní histologický atlas – nervový systém
ABSTRAKT:
Důležitou součástí
studia histologie
respektive patologické
anatomie je prohlížení
histologických preparátů dříve zejména ve světelném mikroskopu nebo z tištěných
histologických atlasů. Využití postupů virtuální mikroskopie umožňuje vytvoření databází
digitalizovaných histologických preparátů s vysokým rozlišením.
S cílem umožnit studentům přístup k takovéto databázi za účelem přípravy na praktická cvičení
či samostudium v rámci výuky před zkouškou jsme se rozhodli vytvořit atlas digitálních obrazů
histologických preparátů používaných při výuce histologie.
Pomocí volně dostupného programu OlyVIA firmy Olympus se student přihlásí do SQL
databáze ústavu histologie a embryologie. Ze seznamu vybere příslušný orgánový systém. Po
rozkliknutí uvidí nabídku histologických preparátů. První uvidí při malém zvětšení celou plochu
naskenovaného histologického řezu, v něm se může orientovat pomocí takzvaných anotací.
Například si vybere na preparátu mozečku termín Purkyňova buňka. Jeho otevřením se změní
obraz na předem nastavený detail Purkyňovy buňky a pomocí kurzoru se zobrazí text, který
popisuje danou strukturu. Pro každý histologický preparát jsou tímto způsobem znázorněny a
popsány všechny důležité struktury.
K získání hlubších informací je samozřejmě nutné doplnit poznatky z učebnice.
Přístup k histologickému atlasu bude možný z univerzitní počítačové sítě a výhledově také
z domova prostřednictvím univerzitního portálu. Naším cílem je výrazně zvýšit komfort a
kvalitu přípravy.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Virtuální obraz mikroskopického preparátu, atlas, nervový systém, využití ve výuce
sponzor
Bc. Lenka Hývnarová
Srovnání negativního působení kouření vodní
dýmky a cigaret na zdraví
ABSTRAKT:
Problematika kouření je v současnosti závažný celosvětový problém. Kromě kouření cigaret
dnes stále více vzrůstá obliba kouření vodní dýmky, zvláště u mladé generace.
Cílem výzkumné práce bylo zjistit informovanost veřejnosti o škodlivosti kouření cigaret a
vodní dýmky u vybrané populační skupiny (2. stupeň základních škol, gymnázium, studenti
Lékařské fakulty). Dále zmapovat výskyt míry kuřáctví cigaret a vodní dýmky u této populační
skupiny.
Do dotazníkového šetření bylo zapojeno 332 respondentů. Dotazníky byly rozdány na tyto
školy: Soukromé čtyřleté a osmileté gymnázium ve Frýdku- Místku, Gymnázium - Frýdlant nad
Ostravicí, Základní škola Kopřivnice, Alšova a Lékařská Fakulta v Ostravě.
Výsledky šetření potvrdily, že mnoho respondentů má zkušenost s kouřením jak cigaret, tak
vodní dýmky. Dokonce dotazníkové šetření ukázalo, že větší zkušenost mají respondenti
s kouřením vodní dýmky. Vodní dýmku vyzkoušelo 299 respondentů (tj. 90%) a 234
respondentů (tj. 70%) vyzkoušelo kouření cigaret.
Dle výsledků mají studenti vysoké školy větší povědomí o škodlivosti kouření vodní dýmky než
studenti a žáci nižších stupňů škol. 88 respondentů (tj. 27 %) je mylně přesvědčeno, že voda ve
vodní dýmce tvoří dobrý filtr na zachycení nikotinu i dalších škodlivých látek.
KLÍČOVÁ SLOVA:
tabák, kouření, vodní dýmka
sponzor
Soňa Chylová, Klára Hrušková, Lenka Chaloupková
Virtuální mikroskopie – nová dimenze výuky
morfologických oborů
ABSTRAKT:
Rozvoj digitálních technologií při zpracování mikroskopických obrazů umožnil vytvoření
nového přístupu ke studiu histologických preparátů. Dochází k nahrazení klasického postupu
s využitím
světelného
mikroskopu
digitalizovanými
obrazy
získanými
skenováním
histologických preparátů.
Prvním krokem je skenování vybraných histologických řezů při zvětšení 40x respektive 80x.
Skenuje se celá plocha preparátů. Systém umožňuje plynulé měnění zvětšení od pohledu na
celkovou plochu preparátu až do detailu při zvětšení sto a vícekrát. Takový přehled klasická
světelná mikroskopie neumožnuje. Výsledkem je vyjímečně kvalitní virtuální
obraz
mikroskopického preparátu s vysokým rozlišením umožňující sledovat detaily, které nebylo
možno rozlišit ve světelném mikroskopu.
Dalším krokem je zpracování takto získaného souboru dat (2-4 GB) za účelem případných úprav
kontrastu či barevného podání obrazu. Tato data jsou uložena do databáze, v našem případě se
jedná o Net Image Server SQL databáze firmy Olympus. Tato databáze digitálních virtuálních
preparátů se přímo při výuce používá dvěma způsoby. Po přihlášení do tzv. ,,konference“
mohou studenti sledovat na svých monitorech výklad učitele, který popisuje jednotlivé struktury
na preparátech. Současně se promítá obraz i na plátno v učebně. Druhou možností je samostatné
přihlášení studenta do databáze a individuální prohlížení preparátů dle vlastní volby.
Tuto možnost má student také při vzdáleném přihlášení například z jiné učebny v rámci
počítačové sítě univerzity nebo přes webové rozhraní přímo z domova. Přístupy do této databáze
mají bezpečnostní nastavení dávající učiteli kontrolou nad přístupem k obrázkům a
k souvisejícím informacím.
Podobně je možno využít tento systém pro flexibilnější a efektivnější stanovení
histopatologických diagnóz, které mohou být zkonzultovány formou konference
prakticky z celého světa v odlišných časech a na odlišných místech.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Virtuální mikroskopie, databáze, výuka, samostudium
sponzor
s kolegy
PhDr. Ingrid Juhásová, doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD., doc. PhDr.
František Baumgartner, CSc.
Psychometrická analýza emočnej inteligencie u
študentov ošetrovateľstva
ABSTRAKT:
Úvod: Emocionálna a racionálna oblasť sa prekrývajú a navzájom ovplyvňujú. Aj napriek
názorom, že je žiaduce oddeľovať emócie a racionalitu, obe oblasti musia byť uznané s cieľom
poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, najmä v medicíne, ktorá je stále viac technická.
Emočná inteligencia (EI) umožňuje sestrám, študentom chápať nielen vlastné pocity a reakcie,
ale najmä pocity a reakcie pacientov.
Ciele práce: V kontexte ošetrovateľstva je cieľom priblížiť emocionalitu, emócie a objasniť
podstatu EI. Zhodnotiť mieru EI študentov ošetrovateľstva (OSE) a analyzovať ju z hľadiska jej
chápania, skúmať rozdiel v EI v rôznych súvislostiach. Popísať skúmané javy z pohľadu
štatistickej deskripcie s dôrazom na výrazné percentuálne rozdiely medzi jednotlivými pohľadmi
na EI.
Metódy: Vzhľadom k povahe výskumných cieľov je zvolený kvantitatívny dizajn. Rôzne
pohľady na EI (schopnosť, črta, EI sebaposudzovaná v kontexte poskytovania starostlivosti
geriatrickým pacientom) sme zisťovali u študentov odboru OSE (denná forma), 1., 2., 3. ročník,
FZaSP, TU v Trnave, prostredníctvom STEU (Situačná skúška emocionálneho
porozumenia), SEIS (Schutte Emotional Intelligence Scale), ktorý meria EI ako črtu a dotazníka
vlastnej konštrukcie, pri tvorbe ktorého sme sa inšpirovali TEIQ-SF (Trait Emotional
Intelligence Questionnaire). Údaje boli spracované v štatistickom softvéri SPSS 15.0. Pri
spracovaní dát boli využité deskriptívna štatistika, korelačná analýza, porovnanie priemerov,
faktorová analýza, analýza reliability.
Výsledky: Psychometrická analýza EI u študentov OSE (N=86) predstavuje parciálne výsledky
výskumu zameraného na skúmanie emocionality sestier v starostlivosti o geriatrického pacienta.
Výsledky potvrdzujú špecifickosť konštruktov. Rozdiely v mierach EI nemajú štatistickú
významnosť z hľadiska ročníka štúdia a nepotvrdil sa formulovaný predpoklad vzťahu EI
k veku u študentov OSE.
Závery: Využívanie EI je nutnou a zároveň modernou požiadavkou OSE, taktiež sa vyhovie
potrebám starostlivosti o pacienta ale nájde uplatnenie v spolupráci v rámci multidisciplinárneho
tímu. Odporúčame implikovať EI do vzdelávania sestier, zároveň upozorňujeme na možnosť jej
vplyvu na skvalitnenie vzdelávania študentov, na ich etické rozhodovanie, kritické myslenie, na
poznatky a vedomosti využívané v ošetrovateľskej praxi.
KLÍČOVÁ SLOVA:
emočná inteligencia, študenti, ošetrovateľská starostlivosť, geriatrický pacient, výskum
sponzor
Tereza Klímová
Vícečetný výskyt maligních nádorů v humánní
patologii
ABSTRAKT:
Tato práce se zabývá výskytem vícečetných maligních nádorů v humánní patologii. Teoretická
část je zaměřena na popis, klasifikaci, charakteristiku a diagnostiku nádorů obecně. Praktická
část analyzuje vybraný soubor multiplicit nádorů za účelem získat co nejvíce informací o jejich
incidenci a typu. Podklady z let 2000 až 2011 poskytl Ústav patologie Fakultní nemocnice
v Ostravě. Získané údaje jsou využity k hlubšímu pochopení závažné problematiky
onkologických onemocnění a jsou shrnuty v závěru práce.
KLÍČOVÁ SLOVA:
vícečetný nádor, malignita, karcinom, onkologie, novotvary
sponzor
Gabriela Kocurová
Imunoanalytické stanovení
karcinoembryonálního antigenu (CEA) na
analyzátoru UniCel DxI 800, výrobce Beckman
Coulter
ABSTRAKT:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stále se zvyšujícího počtu nádorových onemocnění
v moderní společnosti. Je věnována nádorovým markerům, jakožto laboratorním ukazatelům
přítomnosti maligní transformace tkáně v lidském organismu, přičemž se soustřeďuje především
na karcinoembryonální antigen (CEA) a jeho stanovení v lidském séru imunoanalytickými
metodami.
Cílem práce je verifikace metody stanovení CEA pomocí automatického imunoanalyzátoru
UniCel DxI 800 firmy Beckman Coulter na Oddělení klinické biochemie FNO v souvislosti
s ukončením produkce soupravy CEA IRMA KIT IM 2204-IM2274 výrobce Immunotech,
kterou dosud laboratoř používala v rutinní diagnostice. V rámci verifikace byla ověřena
opakovatelnost, mezilehlá preciznost a pravdivost a byla potvrzena použitelnost metody
porovnáním výsledků těchto parametrů s hodnotami deklarovanými výrobcem.
Součástí práce bylo rovněž srovnání výsledků stanovení CEA oběma metodami. Analýza byla
provedena u skupiny 73 pacientů. Koncentrace CEA ve vzorcích séra byla stanovena
imunoradiometrickou metodou IRMA za použití soupravy CEA IRMA KIT firmy Immunotech
a na analyzátoru UniCel DxI 800. Z celkového počtu měřených vzorků byly 4 vzorky vyloučeny
a zbylé výsledky stanovení byly statisticky zpracovány. Pro porovnání metod byla použita
lineární regrese, Passing-Bablokova regrese a rovněž byl sestrojen Bland-Altmanův graf.
Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že metody neposkytují shodné výsledky.
Naměřené koncentrace CEA na analyzátoru UniCel DxI 800 byly přibližně o 35–60 % vyšší než
koncentrace naměřené metodou IRMA Immunotech. Imunoanalyzátor UniCel DxI 800 lze
použít pro stanovení CEA v rutinní praxi, avšak za podmínky změny referenčního intervalu pro
hodnoty CEA.
KLÍČOVÁ SLOVA:
karcinoembryonální antigen, nádorové markery, imunoanalýza, IRMA CEA, analyzátor UniCel
DxI 800
sponzor
Mgr. Ing. Karol Korhelík , Josef Navrátil, František Božek, Ján Peťo
Príčinné súvislosti smrteľných lavínových
nehôd vo vzťahu k charakteru lavin
ABSTRAKT:
Úvod:
Pohyb v zimnom vysokohorskom prostredí je spojený s rizikom snehových zosuvov a lavín,
ktoré bezprostredne môžu ohroziť zdravie a životy ľudí pohybujúcich sa v tomto prostredí pri
športe,
prípadne
výkone
povolania.
Osoby
zasiahnuté
lavínou
zomierajú
rôznym
mechanizmom, ktorý je závislý na charaktere lavíny, kvalite snehu, rýchlosti pohybu snehových
más, konfigurácii terénu a ďalších faktoroch na ktoré sa v práci zameriavame.
Materiál a metóda:
V práci sme použili metódu retrospektívnej analýzy záznamov o lavínových nehodách z rokov
1979 až 2010. Získané dáta sme analyzovali v horizonte 31 rokov. Zamerali sme sa na viacero
faktorov, ktoré ovplyvňujú dĺžku prežívania zasypaných ľudí v lavínovom závale. Ako jeden
z kľúčových faktorov sa ukázali prítomnosť vzduchovej kapsy v oblasti hlavy a poloha
zasypaného. Predpokladáme, že k mechanickému zatlačeniu vzduchovej kapsy v oblasti hlavy
môže dôjsť i v priebehu záchranných prác na lavíništi, preto sme vyslovenú hypotézu doplnili
experimentom priamo v teréne.
Cieľ:
Cieľom práce je spracovať prehľad príčin tragických lavínových nehôd so zameraním na
príčinnú súvislosť medzi charakteristikami lavíny a príčinou smrti zasiahnutej osoby. Ďalším
aspektom na ktorý sme sa v práci zamerali sú subjektívne faktory spojené so smrteľnými
lavínovými nehodami.
Výsledky a záver:
Medzi najčastejšie príčiny smrti v lavínových závaloch patrí udusenie, traumatické poranenia
nezlučiteľné so životom a podchladenie. Prežívanie osôb v lavínovom závale je závislé na
charaktere lavíny, kvalite snehu, hĺbke zasypania, polohy tela a predovšetkým na dĺžke
zasypania. Prácu sme doplnili kazuistikami tragických i atypických lavínových nehôd.
KLÍČOVÁ SLOVA:
snehové lavíny, lavínová záchrana, lavínové nehody
sponzor
Bc. Romana Kroczková
Koncept školské sestry v komunitní péči
ABSTRAKT:
Cílem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s problematikou školního ošetřovatelství.
Ošetřovatelství a škola mají mnoho společného. Škola je komunitou v pravém slova smyslu, děti
stráví ve škole relativně dlouhé životní období, které je navíc ideální pro vštěpování návyků,
které pozitivně ovlivňují zdraví jedince. Pro každodenní, preventivní a zdraví podporující péči o
děti školního věku se kvalifikace všeobecné sestry jeví jako ideální. Učitelé se mohou věnovat
své pedagogické činnosti a praktický lékař pro děti a dorost má jistotu, že děti, které k němu
přicházejí se zdravotními problémy nebo na preventivní prohlídky, mají zajištěnou preventivní
péči a nemusí se již ve větší míře věnovat osvětové činnosti.
Nezdravý životní styl v dětském věku negativně ovlivňuje jednotlivce nejen v průběhu
dospívání, ale i později v životě, kdy se ve zvýšené míře objevují kardiovaskulární onemocnění,
diabetes, onkologická onemocnění a obezita. Současné výdaje na zdravotní péči přesahují
možnosti rozpočtů většiny zemí na světě. To je dáno také tím, že se péče v drtivé většině
zaměřuje na již vzniklé onemocnění nebo poruchy. Prevenci nemocí a podpoře zdraví je
věnována relativně malá pozornost. Zdravotnické systémy zemí, kladoucí důraz na podporu
zdraví a prevenci nemocí, by měly směřovat k posílení role primární zdravotní péče na úkor
péče nemocniční, a současně se orientovat na rozšíření spektra aktivit a výkonů zaměřených na
prevenci.
Myšlenkou zavedení sester do škol se začala odborná veřejnost v České republice zabývat
poměrně nedávno, a přestože ve dvacátém století existovala školní zdravotní služba, jde o téma
nové, jehož determinanty je potřeba objasnit. Předložený výzkum je založen na komparaci
zkušeností se školním zdravotnictvím v zemích, kde mají s touto péčí zkušenosti, hledá možné
způsoby realizace v České republice, poukazuje na překážky. Práce také reaguje na výzkumná
šetření, které již byly v podmínkách České a Slovenské republiky provedeny. Koncept školního
ošetřovatelství nevyžaduje zavádění náročných technologií, vyžaduje pouze vypravování
vhodného a odpovídajícího teoretického rámce, který by jasně definoval kompetence a jiné
náležitosti nového oboru školního ošetřovatelství.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ošetřovatelství, školní sestra, komunita, prevence
sponzor
Bc. Petra Langrová
Vliv způsobu porodu a porodních poranění na
sexualitu ženy
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda má způsob porodu a porodní poranění vliv na ženskou
sexualitu.
Metodika: Základní výzkumný soubor tvořilo 99 žen ve věku 18 – 40 let, které byly po porodu
v časovém rozmezí 6 měsíců až 3 roky. V souboru bylo zastoupeno 70 žen po spontánním
vaginálním porodu, 17 žen po císařském řezu a 12 žen po operativním vaginálním porodu (9 žen
po porodu pomocí porodnických kleští a 3 ženy po
vakuumextrakci). Kontrolní soubor
obsahoval 80 žen stejné věkové skupiny, které zatím nerodily. K měření sexuality byl použit
standardizovaný dotazník Female sexual function index (FSFI). Výzkumné šetření probíhalo ve
3 gynekologických centrech (Opava, Olomouc) v červenci až prosinci 2011.
Výsledky: Ženy po porodu mají sníženou sexuální touhu, ale dosahují lepších výsledků v
dimenzi orgasmu než ženy, které nerodily. Při porovnávání rodivších žen, bylo zjištěno, že
nejnižší míru bolesti a nejméně problémů s dosažením a udržením lubrikace mají ženy po
porodu císařským řezem. U žen po operativním vaginálním porodu byl zjištěn signifikantně
častější výskyt bolesti při penetraci a během styku, také míra této bolesti byla významně vyšší.
Tyto ženy taktéž nejméně často dosahují orgasmu a jsou nejméně spokojeny se svou schopností
orgasmu dosáhnout. Ve srovnání s ženami po císařském řezu, ženy po operativních vaginálních
porodech jsou méně spokojeny se svou sexuální vzrušivostí, se sexuálním vztahem s partnerem i
s mírou jejich emoční důvěrnosti. U žen po epiziotomií byl prokázán častější výskyt bolesti
během pohlavního styku a signifikantně vyšší míra této bolesti než u žen s rupturou hráze I.
stupně nebo žen bez porodního poranění hráze.
Závěr: Výsledky poukazují na skutečnost, že způsob porodu a porodní poranění mají vliv na
sexuální život ženy.
KLÍČOVÁ SLOVA:
sexualita, žena, způsob porodu, porodní poranění, epiziotomie
sponzor
Petra Magdoňová
Imunochemické metody v cytologii
ABSTRAKT:
Tato práce se zabývá imunochemickými metodami v cytologii. Imunocytochemické metody se
provádí pouze u malého procenta z přijatého cytologického materiálu. O jejich indikaci
rozhoduje patolog po odečtení nabarveného cytologického preparátu. Tyto metody nejsou
v současné době standardizovány a tím pádem používány na všech odděleních patologie v ČR.
Vlastní práce zahrnuje využití imunocytochemie na Ústavu patologie FN v Ostravě a úskalí této
metody. Blíže jsou popsána úskalí pozdního zpracování cytologického materiálu a vlivu na
výsledek imunocytochemie. Součástí vlastní práce je srovnání výsledků se studií v evropských
laboratořích.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Cytologie, imunochemie, imunocytochemie
sponzor
Bc. Hana Malíková, Mgr. Marie Holubová
Využití klasifikace MKF v hodnocení kvality
života pacientek s karcinomem prsu
ABSTRAKT:
Úvod a cíle: Záměrem této práce bylo zhodnotit, zda existuje nějaký vztah mezi kvalitou života
pacientek s onemocněním karcinomu prsu a jejich funkčním stavem hodnoceným pomocí
klasifikace MKF. Dalším cílem práce bylo zjistit, zda se tíže hodnocených symptomů
v dotazníku ESAS odráží v hodnocení funkčního stavu pacientky hodnocené v doménách MKF
klasifikace.
Metodika: Pro výzkumnou část práce byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu,
standardizovaných dotazníků, řízeného rozhovoru a analýza písemných dat z dokumentace. Do
záměrného souboru bylo zařazeno tedy celkem 40 pacientek s diagnózou karcinomu prsu.
Pro výzkumnou část práce byly vybrány následující standardizované dotazníky: ESAS
(Edmonton Symptom Assesment System) k hodnocení symptomů a dotazník O kvalitě života
podmíněné zdravím SF – 36. Funkční stav pacientek byl hodnocen pomocí ICF Core Setu
určený přímo pro diagnózu karcinomu prsu a byl konzultován s několika odborníky, kteří prošli
kurzy ICF (ergoterapeut, lékař, sestra).
Výsledky: V rámci výzkumné části práce bylo celkem stanoveno pět výzkumných otázek a dvě
hypotézy. Pro účel této prezentace byly vybrány pouze dvě výzkumné otázky a jedna hypotéza.
Výzkumná otázka č. 1: Jsou výsledky SF – 36 u pacientek s karcinomem prsu horší než je
stanovená evropská a regionální norma?
Dotazník O kvalitě života podmíněné zdravím SF – 36 obsahuje celkem 36 otázek a hodnotí
celkem 8 domén - fyzické funkce, fyzické omezení rolí, bolest, všeobecné vnímání vlastního
zdraví, duševní zdraví, emocionální omezení rolí, omezení sociálních funkcí a vitalitu. Ve všech
oblastech udávaly pacientky zhoršenou kvalitu života.
Diskuze a závěr: V práci s názvem „Využití klasifikace MKF v hodnocení kvality života
pacientek s karcinomem prsu“ byla zkoumána kvalita života pacientek s karcinomem prsu
pomocí dotazníku O kvalitě života podmíněné zdravím SF – 36 a jejich funkční stav pomocí
ICF Core Setu pro diagnózu karcinomu prsu.
Ve standardizovaném dotazníku SF – 36 udávaly ženy v záměrně vybraném souboru
prokazatelně nižší kvalitu života, než jaký je evropský a regionální standard.
Co se týče funkčního stavu pacientek, ve většině zkoumaných funkcí ICF Core Setu pro
diagnózu karcinomu prsu byl zjištěn určitý stupeň disability. Statistickým testováním bylo také
zjištěno, že tíže hodnocených funkcí se odráží ve vnímání kvality života pacientek.
Záměrem práce bylo mimo jiné upozornit na nutnost používání klasifikace, jejíž používání je již
zakotveno v zákoně v podobě vyhlášky s platností od 1. července 2010. Na závěr je třeba zmínit,
že hodnocení ICF Core Setu by mělo provádět několik odborníků nezávisle na sobě, vzhledem
ke komplexnosti a rozmanitosti problematiky onemocnění karcinomu prsu.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ICF Core Set, karcinom prsu, kvalita života, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností,
disability a zdraví (MKF)
sponzor
Mgr. Martina Matějková, MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Nejčastější zdroje hluku v Moravskoslezském
kraji
ABSTRAKT:
Úvod: Sluchem přijímáme nejvíce informací o světě. Je jedním z 5 základních smyslů člověka,
který je neustále v pohotovosti, nemůžeme jej vyřadit jako zrak zavřením očí ve spánku. Je
známo, že sluch se s rostoucím věkem zhoršuje. Lidské ucho je orgánem sluchu a vnímá
mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu 16 Hz až 20 kHz. Toto vlnění
pružného prostředí nazýváme zvukem. Zvuk se šíří od zdroje prostřednictvím zvukových vln,
jimiž se přenáší akustická energie. Hlukem rozumíme zvuk, který svou intenzitou nepříznivě
ovlivňuje
pohodu
člověka
nežádoucími,
nepříjemnými
nebo
škodlivými
účinky.
Moravskoslezský kraj je charakteristický svou dlouhodobou průmyslovou činností a těžbou
černého uhlí. Zdroje hluku můžeme rozdělit na zdroje nacházející se v pracovním prostředí a
zdroje nacházející se v komunálním prostředí.
Metodika: K získání poznatků o hlukové zátěži obyvatel Moravskoslezského kraje byly použity
hlukové mapy, které jsou ukazatelem rozložení hluku v oblasti města Ostravy.
Cíl: Cílem této práce je upozornit na zvyšující se zátěž hluku v komunálním prostředí a s tím
spojené zhoršování sluchu věkem.
Výsledky: V roce 2010 bylo v České Republice hlášeno celkem 1292 profesionálních
onemocnění, z toho bylo 1236 nemocí z povolání a 56 ohrožení nemocí z povolání. Nejvíce
nemocí z povolání bylo diagnostikováno v Moravskoslezském kraji (celkem 313, tj. 25,3%
všech hlášených případů). Nejpočetnější kategorii hlášených nemocí z povolání představovala
onemocnění způsobená fyzikálními faktory, ke kterým patří také porucha sluchu z hluku.
V komunálním prostředí je nejvíce obtěžující hluk z dopravy. Nejvyšší intenzita silniční
dopravy je soustředěna do centra ostravské průmyslové pánve, kde se pohybuje okolo 20 000
vozidel za den. Hlukem z letecké dopravy je nejvíce postižena oblast kolem letiště Leoše
Janáčka v části města Ostrava-Mošnov zejména v letních měsících, kdy je letiště více zatíženo.
Závěr: Zdroje hluku v Moravskoslezském kraji jsou neustálým problémem. Nárůst intenzity a
množství zdrojů hluku v Moravskoslezském kraji je v posledním období značný.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Sluch, zvuk, hluk, zdroje hluku
sponzor
Jakub Musálek
Nejčastější závady v systému HACCP shledané
při výkonu státního zdravotního dozoru
ABSTRAKT:
Práce se zabývá závadami v systému HACCP. Systém HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point), neboli systém hodnocení nebezpečí a kontrolních kritických bodů, je systémem
kontroly nad procesem výroby, manipulací, surovinami, prostředím a pracovníky, který vzniku
nebezpečí ohrožující zdravotní stav strávníka či zákazníka předchází.
Cílem je zhodnocení způsobu provádění postupů a manipulace s potravinami a pokrmy
v podmínkách provozu a uvědomění si hrozícího nebezpečí všemi pracovníky. Povinnost
provozovatelům zavést tento systém ve svých potravinářských podnicích přináší článek 5,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Bezpečnosti
vyráběných potravin a pokrmů je možno dosáhnout více formami systému HACCP. Těmito
formami je buď zavedení úplného systému HACCP anebo postupování dle správné praxe či
bezpodmínečně nutných požadavků. Úplný systém musí zavést ty potravinářské podniky, které
vyrábějí, připravují a zpracovávají potraviny a pokrmy např. provozovny jako jsou restaurace
nebo jídelny. Postupy dle správné praxe lze uplatňovat zejména tam, kde se manipulace
s potravinami provádí v souladu s postupy, které jsou dobře známé a které jsou často součástí
odborného školení provozovatelů v příslušném sektoru, např. sektory stravování, jež přepravují
jídlo připravené v centrální organizaci, sektor pekařství a cukrárenství.
Provozovatelé potravinářských podniků, ve kterých nedochází k přípravě, výrobě ani zpracování
potravin mohou splnit požadavky tohoto nařízení zavedením bezpodmínečně nutných
požadavků. Jedná se především o tržní stánky, mobilní prodejní vozidla, bary a kavárny.
Pracovníkům krajských hygienických stanic náleží kontrolovat zavedení a postupování
provozovatelů potravinářských podniků dle tohoto systému. Ačkoliv tato povinnost pro
provozovatele platí již od roku 2004, setkávají se i dnes kontrolní pracovníci hygienických
stanic při výkonu státního zdravotního dozoru s častým porušením tohoto legislativního
požadavku. Nejčastěji se tyto problémy vyskytují u malých provozoven, a to i přes možnost
zavedení zjednodušené formy systému HACCP. Jedním z cílů práce bylo zjištění četnosti závad
v systému HACCP za rok 2010, ale také jednotlivých druhů těchto nedostatků.
KLÍČOVÁ SLOVA:
systém HACCP, závady v systému HACCP
sponzor
Margareta Nosková
Vliv drogové závislosti matky na plod
ABSTRAKT:
Ve své bakalářské práci se zabývám příčinami užívání psychotropních a omamných látek včetně
alkoholu těhotnými ženami. Vzhledem k tomu, že nyní nepracuji ve zdravotnictví, nemohu se
podrobně zabývat problémem ošetřovatelské stránky novorozenců trpících některým ze
syndromů závislosti. Proto jsem zvolila metodu studia odborné literatury, dotazníkového šetření
a osobních rozhovorů s odborníky.
Teoretická část práce pojednává o skupinách návykových látek, o jejich vlivu na plod a péči o
těhotné ženy závislé na některé z těchto látek. V teoretické rovině zmiňuji i příznaky dětí
narozených s novorozeneckým abstinenčním syndromem či fetálním alkoholovým syndromem a
péči o ně.
V praktické části se dotazníkovým šetřením zaměřuji jak na příčiny vzniku závislostí, tak na
informovanost populace o škodlivosti užívání psychotropních a omamných látek. Z výsledků
průzkumu odvozuji možnosti preventivního působení na potencionální matky ve formě primární
i sekundární prevence. Cílovou skupinou respondentů jsou matky s dětmi z azylových zařízení,
z nichž mnohé mají osobní zkušenosti s užíváním návykových látek. Jako další metodou
průzkumu jsem zvolila statistiky počtu narozených dětí se syndromy závislosti ve
zdravotnických zařízeních v letech 2010 – 2011a porovnání s celkovým počtem narozených dětí
v Ostravě.
Pracuji na úseku prevence kriminality Městská policie Ostrava a součástí mé práce je prevence
sociálně patologických jevů ve společnosti, mezi něž jistě užívání psychotropních a omamných
látek patří. Cílem mé práce je zjištění základních příčin užívání návykových látek, z čehož se
odvíjí navrhovaná preventivní opatření, která mohu implementovat do své praxe. Dalším cílem
je zjištění, zda má užívání návykových látek těhotnou ženou škodlivý vliv na novorozené dítě a
jeho další vývoj. Má práce má potvrdit předpoklad o zvyšující se tendenci závislostí a užívání
návykových látek v těhotenství.
KLÍČOVÁ SLOVA:
alkohol, drogy, příčiny užívání návykových látek, těhotenství, prevence
sponzor
Pavlína Olšarová
Psychotické poruchy a jejich vliv na kvalitu
života pacientů
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit, jak pacienti trpící psychotickou poruchou hodnotí kvalitu
svého života. Dílčími cíli bylo porovnat rozdíly ve vnímání kvality života mezi psychoticky
nemocnými a běžnou populací, v závislosti na pohlaví a v závislosti na stádiu léčby.
Metody: Výzkumný soubor tvořilo 80 pacientů s psychotickou diagnózou hospitalizovaných v
Psychiatrické léčebně v Opavě. Dotazníkové šetření probíhalo od poloviny prosince 2011 do
konce ledna 2012, pomocí standardizovaného dotazníku kvality života SQUALA.
Výsledky: Průzkumem byla zjištěna snížená kvalita u psychoticky nemocných respondentů ve
srovnání se zdravou populací. Nejmenší spokojenost vykazovali psychoticky nemocní v
položkách peníze a spravedlnost.
Z hlediska pohlaví jsou muži spíše nespokojení se základními potřebami (nejvíce s oblastí
sexuálního života), zatímco ženy uvádí největší nespokojenost v položce spravedlnost (tuto
položku ženy uvedly rovněž jako nejdůležitější). Kvalitu života celkově lépe hodnotily ženy.
Dále psychoticky nemocní v období rekonvalescence vykazovali lepší kvalitu života než
psychoticky nemocní na začátku a v průběhu léčby. V období průběhu léčby je rozdílem, že
nemocní jsou nespokojeni především oblasti blízkých vztahů, zatímco v období rekonvalescence
spíše v oblasti zdraví.
Závěr: Kvalita života lidí je ovlivňována faktory demografickými (pohlaví, věk, rodinný stav) a
faktory bezprostředně souvisejícími s onemocněním. Z průzkumu vyplývá že, kvalita života
nemocných s psychotickou zkušeností je nižší než u zdravé populace. Kvalita života a její
úroveň je různá v závislosti na pohlaví, dále stádiu léčby a to z hlediska počátku a průběhu léčby
a v průběhu rekonvalescence.
KLÍČOVÁ SLOVA:
kvalita života, psychóza, pacient
sponzor
Marie Oujezdská
Efektivita somatické stimulace při podpoře
lidského vnímání
ABSTRAKT:
Práce prezentuje ve své teoretické části souhrnný a stručný pohled na problematiku efektivity
somatické stimulace (jako jedna ze stimulací Konceptu bazální stimulace) při podpoře lidského
vnímání jedince. Ve empirické části bude demonstrován v podobě kvalitativní (metodu
otevřeného kódování) a kvantitativní výzkumu (nestandardizovanou – originální dotazníkovou
metodu) u souboru 50 respondentů-seniorů na 60 let. Výsledky šetření jsou zaměřeny na zjištění
nejčastějších preferovaných poloh a pomůcek při odpočinku i usínání, dále na zmapování rituálů
spojených s usínání seniorů. Pro dotvoření uceleného obrazu, a náplní dalších cílů, bylo zjistit
vnímání a jak působí preferovaná poloha a poloha „hnízdo“ (jeden z prvků ze somatické
stimulace) při odpočinku na jedince.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Vnímání, centrální nervová soustava, smysly, somatická stimulace, poloha „hnízdo“
sponzor
Petra Podrazilová
Prevence nozokomiálních infekcí u periferních
invazivních venózních katétrů
ABSTRAKT:
Úvod: Nozokomiální infekce jsou metlou medicíny 21. století zejména pro zvyšující se
rezistenci bakterií na antibiotika a stále invazivnější diagnostické i terapeutické metody. Proto
jsme svůj výzkum zacílili na nejčastější invazivní metodu v rukou nelékařů, kterou podstupují
téměř všichni hospitalizovaní pacienti/ klienti – na periferní venózní kanylaci.
Metodika: Zvolili jsme kvantitativní techniku výzkumu. Metodou pro sběr dat byl dotazník,
který jsme koncipovaly do 12 uzavřených otázek, 6 polouzavřených otázek a 2 otevřených
otázek. Výzkum probíhal na standardních lůžkových oddělení 4 nemocnic libereckého kraje:
Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL), Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Nemocnice
s poliklinikou v Semilech a Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Respondenty byly
všeobecné sestry.
Stanovili jsme si tři cíle:
Zjistit rozsah informací všeobecných sester o nozokomiálních infekcích (NI) v souvislosti s péčí
o invazivní periferní venózní katétry (PVK).
Zmapovat aplikované ošetřovatelské postupy u PVK v klinické praxi.
Zjistit zda všeobecné sestry považují dosažitelné informace o této problematice za dostatečné a
přístupné.
Vycházíme z hypotéz, že 70% sester dokáže pojem NI definovat, 75% sester zná a aplikuje
aseptické způsoby péče o PVK a 60% sester by uvítalo prohloubení svých znalostí o NI u
PVK.
Výsledky: Nutno konstatovat, že získaná data jsou alarmující. 2% respondentů dokázalo plně
definovat pojem nozokomiální infekce. Objevovali se i různé pochybení v ošetřovatelské péči
jak při zavádění, tak při péči o již zavedený PVK. 60% respondentů neefektivně provádí
dezinfekci kůže před venepunkcí, 35% dotázaných podkládá zavedený PVK buničitým
čtverečkem. Velké rozdíly byli v délce ponechání zavedeného PVK (jen 73% respondentů udalo
správný údaj - max. 72hodin). Tento výčet je ilustrativní, ale i zde lze charakterizovat základní
chyby, které jsou jedním ze základních předpokladů vzniku a šíření NI.
Závěr: Cílem je zmapovat kvalitu ošetřovatelské péče o PVK i se zpětným výstupem pro
managementy jmenovaných nemocnic, který může posloužit k redefinici standardů
ošetřovatelské péče. Praktickým výstupem je vytvoření jednoduchého grafického manuálu péče
o PVK.
KLÍČOVÁ SLOVA:
katetrové sepse, nozokomiální infekce, periferní invazivní venózní katétr
sponzor
Anna Pohlídalová
Epidemiologie nádorů kůže
ABSTRAKT:
Problematika nádorů kůže je v současnosti závažný celosvětový problém. Incidence nádorů
kůže neustále stoupá. Je ovlivněna řadou navzájem působících faktorů. Je to zejména světlý
kožní fototyp, intenzita slunečního záření, věk, genetické faktory a mnoho dalších. Většina
z nich je neovlivnitelná, ale můžeme cíleně ovlivnit například dobu pobytu na slunci, používání
opalovacích krémů a podobně. Nejvyšší incidence melanomu na světě je v Queenslandu (60-70
případů na 100 000 obyvatel). Celosvětově jsou nádory kůže nejčastějšími zhoubnými
novotvary u bílé populace.
V České republice tvoří diagnóza C44 (jiný zhoubný novotvar kůže - zejména bazaliom a
spinocelulární karcinom) 24% veškerých hlášených novotvarů. Výskyt diagnózy C43 (maligní
melanom) se v posledních desetiletích více než ztrojnásobil, ročně přibývá až 5%
diagnostikovaných případů. Mortalita obou diagnóz je ale nízká, proto se neuvádějí do obecných
statistických přehledů.
Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno rozdělení
jednotlivých nádorů kůže, jejich epidemiologie a rizikové faktory. V praktické části jsou
zpracovány a hodnoceny výsledky dotazníkového šetření do jednoduchých tabulek a grafů.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 332 respondentů z 2 olomouckých středních škol.
Konkrétně to byla Střední zdravotnická škola Emanuela Pöttinga v Olomouci a Střední
průmyslová škola elektrotechnická. Věkové rozložení se pohybovalo od 15 do 20 let, to
znamená, že byly osloveny všechny čtyři ročníky.
Cílem bakalářské práce bylo seznámení s méně známou problematikou nádorů kůže. Cílem
praktické části bylo zjistit úroveň prevence středoškolských studentů, a jaká preventivní opatření
dodržují. Prevence u této mladé věkové skupiny je velmi důležitá, protože například výskyt
melanomu se posouvá čím dál tím více do nižších věkových skupin. Dobrou prevencí lze
znatelně snížit riziko vzniku melanomu a dalších nádorů kůže.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že studenti mají velmi dobrou úroveň prevence, což
je pozitivní správa. Více jak polovina studentů si ale myslí, že veřejnost není dostatečně o této
problematice informována.
sponzor
Lubomír Pokorný
Dopravní nehody řidičů pod vlivem alkoholu na
území města Ostravy v období 2000-2010
ABSTRAKT:
Prezentace na téma „Dopravní úrazy řidičů pod vlivem alkoholu na území města Ostravy
v období 2000-2010“ se zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s danou
problematikou. Dále je zde specifikován celkový přehled dopravních nehod způsobených
řidičem ovlivněným alkoholem a úrazovostí těchto řidičů s analýzou charakteru dopravních
úrazů a vyhodnocením, do jaké míry tzv. bodový systém ovlivnil chování řidičů ve vztahu
k řízení pod vlivem alkoholu. V závěrečné části prezentace jsou vyhodnoceny předpoklady
o úrazech podnapilých řidičů.
KLÍČOVÁ SLOVA:
dopravní nehoda, alkohol, řidič, dopravní úraz, bodový systém
sponzor
Anna Pýchová
Dopravní nehody motocyklistů
ABSTRAKT:
Prezentace na téma „Dopravní nehody motocyklistů“ se zabývá rozborem právní úpravy
dopravních nehod, popisem řidiče motocyklu, vysvětlením základních pojmů, nejčastějšími
zraněními řidičů motocyklů. Zahrnuje statistiku dopravních nehod s účasti motocyklů
v horizontu 5 let, které byly šetřeny na území města Ostravy (v kompetenci Dopravního
inspektorátu Ostrava Policie ČR) a analýzu výsledků, zejména vzhledem k míře zavinění a
následků na životech a zdraví.
sponzor
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.Dr.Lucie Sikorová, Ph.D
Možnosti ošetřovatelského hodnocení rizika
sepse u novorozenců.
ABSTRAKT:
Absence validního hodnotícího nástroje v českém písemnictví, posuzujícího známky sepse u
novorozenců z hlediska ošetřovatelství, vybízí k hledání vhodných metod v zahraničních
zdrojích. Příspěvek prezentuje výsledky systematické analýzy literárních zdrojů, odborných
licencovaných a volně přístupných databází o dosavadních možnostech v ošetřovatelském
hodnocení rizika sepse u novorozenců prostřednictvím skórovacích systémů a současně
předkládá stručný popis vybraných zahraničních škál. Analýza výsledků ukázala, že nejznámější
skórovací systém používaný u nemocných se SIRS (Systemic Inflamatory Response Syndrom) systémovou zánětlivou odpovědí organizmu na zátěž, se nazývá SOFA (Sepsis related Organ
Failure Assessment) (Ševčík, 2003, s. 107). U tohoto měřícího nástroje však nebyla nalezena
modifikace pro dětský věk. Existuje však celá řada hodnotících a měřících nástrojů, k určení
predikce závažnosti onemocnění a prognózy u dětského pacienta. Jsou to například tyto skóre:
PELOD (Pediatric Logistic Organ Dysfunction), PEWS (Pediatrick Early Warning Score),PMODS (Pediatric Multiple Organ Dysfunction Score), PRIMS (Pediatric risk of mortality score)
apod. Většina těchto hodnotících technik však není modifikována pro novorozenecké období.
Převážná většina těchto skórovacích systémů je pro rychlé sesterské hodnocení časově náročná.
Autoři Gut a Hoza uvádí, že k hodnocení rizikových kojenců v časných fázích horečnatých
stavů, jejichž příčinou může být i bakteriémie lze využít Yalskou observační škálu (Gut, Hoza,
2/2004, s. 99-102). Z důvodu hodnocení kvality a míry sociálního kontaktu je rozporuplné, zda
je možné tuto škálu využít i u hodnocení predikce rozvoje septického stavu u novorozenců. Dle
Fendrychové musí sestra, která pečuje o kriticky nemocné dítě, vyhodnotit pouhým pohledem a
pohmatem, zda dítě „vypadá nebo nevypadá dobře“. Pro hodnocení jsou jednotlivé
charakteristické klinické známky vzhledu dítěte uvedeny v přehledné tabulce bez číselného
skóre a lze jej použít u novorozenců (Fendrychová, 2005, s. 80). Hodnotící škála SOS (Newborn
Scale Of Sepsis), jejíž tvůrkyní je americká autorka Lorraine Rubarth, Ph.D., Candidate, RN,
NNP stanovuje riziko rozvoje sepse u novorozenců. Nástroj obsahuje celkem 13 položek, které
hodnotí klinické a laboratorní ukazatele (Rubarth, 2005, s. 1-199).
KLÍČOVÁ SLOVA:
Škála, sepse, novorozenec, hodnocení.
sponzor
Mgr. Kristýna Richterová, Mgr. Petra Sachová, MUDr.Eva Mrázková, Ph.D.
Dysfonie – příčiny a včasný záchyt
ABSTRAKT:
Hlas slouží jako běžný základ řeči, používáme ho každodenně a většina z nás ho považuje za
samozřejmost. Důležitost hlasu si často uvědomíme až tehdy, když s ním nastanou problémy.
Hlasová funkce je lehce zranitelná a je třeba mít na paměti, že lidský hlas může být vystaven
různým negativním vlivům, které se na jeho kvalitě často podepíší. Poruchy hlasu se stávají
stále více vážným problémem. V České republice trpí poruchami hlasu 3-7% dospělé populace,
což přibližně v 50 % případů ovlivní i výkon zaměstnání. Existenci hlasových poruch vnímáme
stále více a je jim věnována velká pozornost jak z odborných kruhů, tak laickou veřejností.
Poruchu hlasu nazýváme dysfonií a projevuje se patologickou změnou jedné nebo více
charakteristických složek hlasu. Je symptomem, který má různé příčiny a může trvat odlišně
dlouhou dobu. Příčinou poruch hlasu mohou být závažné nemoci, které pokud se včas neléčí,
mají trvalé následky. Nejpoužívanější klasifikace dělí hlasové poruchy podle příčin na organické
a funkční. Funkční poruchy hlasu jsou způsobeny narušením funkce hlasového ústrojí. Většinou
vznikají z jeho přemáhání a na hlasivkách nelze najít charakteristické organické změny. Do této
skupiny se obvykle řadí poruchy z přemáhání hlasu, psychogenní poruchy a hlasové neurózy.
Patří zde i profesionální poruchy hlasu, jejichž počet narůstá. Organické poruchy hlasu jsou
podloženy patologickým nálezem na hlasovém ústrojí. Mnohdy je způsobují banální a obvyklá
onemocnění jako záněty horních cest dýchacích, nachlazení, kašel či rýma, které však mění
podmínky pro vznik a tvorbu hlasu. U dospělých jsou hojné.
Závažnějším onemocněním je rakovina hrtanu. Mezi nádory zaujímá „pouhé“ jedno procento
případů. Onemocnění je však spojeno s vysokou úmrtností a vyšším počtem úmrtí k celkovému
počtu nemocných. Onemocnění se nejčastěji projevuje velmi banálně, lidé je často zaměňují
s běžným nachlazením. Léčba karcinomu hrtanu závisí na stádiu a lokalizaci choroby. Je tedy
velmi důležité rozpoznat karcinom hrtanu v raných stádiích. Prognóza je již špatná, pokud se
diagnostikuje v době přítomnosti metastáz. Je na místě veřejnost opakovaně informovat a
varovat před nepodceňováním dysfonie, zejména pokud trvá déle jak 3 týdny. Je nutné pochopit,
že hlas nemůžeme jen využívat, ale musíme o něj i pečovat.
KLÍČOVÁ SLOVA:
hlas, dysfonie, karcinom hrtanu
sponzor
Nikola Robenková
Tělesně postižená žena a mateřství
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zmapovat, jak tělesně postižená žena prožívá mateřství. Zda
měla problém s otěhotněním a zda bylo těhotenství plánované. Dále jakým způsobem se
vyrovnávala s narůstající zátěží v těhotenství, za porodu a v období šestinedělí. Byly zjišťovány
i copingové strategie, které využívá. Teoretická část se zabývá charakteristikou tělesného
postižení ženy, jejím psychosociálním vývojem, těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.
Součástí empirické části je případová studie ženy s tělesným postižením, která zahrnuje analýzu
jejího těhotenství, porodu a zvládání péče o dítě po porodu.
Metodika: Pro dosažení stanovených cílů byla zvolena metodika deskriptivní kazuistiky u
záměrně vybrané ženy s tělesným postižením.
Výsledky: Z případové studie vyplývá, že i tělesně postižená žena má možnost stát se matkou.
Tělesně postižená žena se dokáže vyrovnat s narůstající zátěží pro organismus v období
těhotenství, tak jako každá jiná zdravá nastávající maminka. Taktéž se dokáže postarat o
vyvíjející se dítě a zajistit mu všechny potřeby k jeho správnému růstu a vývoji.
Závěr: Ne každé tělesné postižení musí být vždy v kombinaci s mentálním postižením. To, že se
ženě nedostatečně vyvinula některá končetina či jí chybí některá část končetiny, neznamená, že
nemá mozek a nedokáže se tak o vyvíjející se dítě dostatečně postarat. I takováto žena má právo
mít děti. Pokud jejímu těhotenství nebrání závažné zdravotní kontraindikace, tak se takováto
žena dokáže bez větších problémů vyrovnat i s narůstající zátěží v období těhotenství a za
porodu. Dokáže se o dítě postarat a zajistit mu všechny potřeby ke správnému vývoji. Není tedy
důvod k tomu, aby děti neměla mít. Pokud se však nejedná o genetickou vadu, kdy by bylo
riziko přenesení chybného genetického kódu na vyvíjející se plod. Nikdo nemá právo
rozhodovat za svéprávnou tělesně postiženou ženu, zda by měla mít děti či nikoliv.
KLÍČOVÁ SLOVA:
tělesné postižení, těhotenství, porod, šestinedělí, péče o dítě po porodu, copingové strategie.
sponzor
Bc. Jana Seidlerová
Kvalita života u žen po spontánním porodu a
císařském řezu
ABSTRAKT:
Cíl: Hlavním cílem práce bylo zjistit a následně porovnat kvalitu života u žen po spontánním
porodu a po porodu císařským řezem. Dále zjistit rozdílnost v hodnocení kvality života u žen po
porodu v závislosti na jejich věku a také na faktorech jakými jsou počet dětí žen, pohlaví dítěte
nebo cvičení v šestinedělí. Cílem bylo rovněž srovnat zjištěnou kvalitu života v závislosti na
způsobu ukončení gravidity s výsledky populačních norem, které tvoří normu kvality života
v České republice.
Metodika: Výzkumný soubor tvořily všechny ženy po porodu, které navštívily svého
gynekologa po období šestinedělí ve vybraných gynekologických ambulancích města Ostravy
od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2012 a které splňovaly kritéria pro zařazení do souboru. Konečný soubor
prezentovalo 147 žen po porodu, z nichž 92 porodilo své dítě spontánně a 55 žen podstoupilo
císařský řez. Pro sběr dat byl použit standardizovaný dotazník Světové zdravotnické organizace
WHOQOL-BREF, kterému předcházely demografické a doplňující otázky.
Výsledky: Výsledky výzkumu nepoukazují na jednoznačně lepší hodnocení kvality života
v závislosti na typu porodu. Ženy po spontánním porodu totiž signifikantně hůře hodnotily
doménu sociální vztahy v porovnání se ženami po operativním porodu a u žen po císařském řezu
bylo zase skóre domény fyzické zdraví významně nižší než u žen, které rodily spontánně.
Výsledky dále prezentují fakt, že věk žen statisticky významně ovlivňuje některé oblasti kvality
života (spokojenost se zdravím, doména prostředí), avšak vyšší věk žen není předpokladem pro
jejich negativní hodnocení. Pozornost je potřeba věnovat ženám mající dvě a více dětí, neboť z
výsledků dále plyne, že vyšší počet dětí může významně negativně ovlivňovat některé aspekty
kvality života matek (celková kvalita života, doména sociální vztahy). Pohlaví narozeného dítěte
ani fakt, zda žena v šestinedělí cvičila, nemají signifikantní vliv na hodnocení kvality života.
Ženy po spontánním porodu i po císařském řezu hodnotily kvalitu života lépe než běžná
populace, mnohdy i statisticky významně. Výjimku ovšem tvoří ženy po císařském řezu ve věku
30 let a více, které hodnotily své fyzické zdraví signifikantně hůře než běžná populace téže
věkové kategorie.
Závěr: Těhotenství, porod i šestinedělí patří k fyziologické, avšak k velmi náročné etapě
v životě ženy. Období po porodu s sebou přináší řadu změn, které mohou ovlivnit vnímání
poporodní kvality života žen. Výsledky výzkumu mohou pomoci lépe pochopit prožívání tohoto
období a také zjistit odlišnosti ve vnímání kvality života v závislosti na způsobu ukončení
těhotenství.
KLÍČOVÁ SLOVA:
kvalita života, spontánní porod, císařský řez, poporodní období, WHOQOL-BREF
sponzor
Bc. Jarmila Siverová, Mgr. Radka Bužgová, Ph.D.
Subjektivní vnímání kvality života seniorů
s tuberkulózou
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem našeho výzkumu bylo popsat subjektivní prožívání kvality života seniorů, kteří jsou
léčeni pro infekční tuberkulózu. Dále popsat, jakým způsobem se promítá do jejich osobního
života zjištění, že jsou pro své okolí zdrojem infekce a že jsou nuceni k izolaci ve
zdravotnickém zařízení a jak hodnotí svou, nemocí změněnou, životní situaci.
Metodika: Byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda. Výzkumný soubor tvořilo celkem devět
seniorů ve věku 65 let a více. Výběr respondentů byl záměrný. Pro sběr dat byl použit
individuální, nestandardizovaný rozhovor v období od prosince 2010 do srpna 2011. Rozhovory
s respondenty byly realizovány v různém časovém období léčby tuberkulózy a byly nahrávány
na záznamové zařízení a následně přepisovány. Získané informace byly zpracovány
v kategoriích: prožívání nemoci v oblasti psychické, v oblasti fyzické, v oblasti sociální a
životní hodnoty a názory.
Výsledky: Výsledkem práce je zjištění, že senioři s tuberkulózou popisovali subjektivně
vnímanou kvalitu života jako zhoršenou. Nejčastěji hovořili respondenti o přítomnosti úzkosti,
strachu a smutku. Dle zjištění z rozhovorů tyto emoce nejvýrazněji zasáhly do oblasti
psychického prožívání nemoci v prvních týdnech izolace a byly považovány za nejzávažnější z
hlediska ovlivnění prožívání kvality života. Dále se na popsaném snížení kvality života podílí to,
že generace seniorů si pamatuje, že tuberkulóza byla nemocí se závažným průběhem,
nevyléčitelná a byla nemocí z nedostatku výživy a zhoršeného stavu vnějšího prostředí.
Závěr: Senioři si pamatují a vnímají tuberkulózu jako sociální nemoc a to, že takovou chorobou
onemocněli, se pro ně stává nepříjemnou a těžko pochopitelnou životní situací. Smíření
s nemocí je pro respondenty obtížné, stejně jako vyrovnání se s tím, že musí být po určitou dobu
(několik měsíců) odloučeni od svých blízkých a vytrženi z prostředí, na které jsou zvyklí.
KLÍČOVÁ SLOVA:
senior, tuberkulóza, kvalita života, prožívání
sponzor
Bc. Marie Skládalová
Psychické a sociální obtíže u nemocných se
zhoubnými nádory hlavy a krku
ABSTRAKT:
Předmětem
diplomové
práce
bylo
hodnocení
psychických
a
sociálních
obtíží
dispenzarizovaných pacientů s maligními nádory hlavy a krku na klinice otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku.
V teoretické části je kromě rozdělení nádorů v otorinolaryngologii, příznaků, diagnostiky a
léčby důkladně popsáno sledování pacientů po léčbě. Součástí práce je přehled psychických a
sociálních obtíží u pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku. Výzkumná část je zaměřena na
rozbor obtíží v oblasti psychické a sociální u výše jmenované skupiny respondentů za použití
standardizovaného dotazníku hodnotícího kvalitu života (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQH&N35).
Pro sběr dat byl dále použit nestandardizovaný dotazník a zdravotnická dokumentace. Výzkum
probíhal od ledna roku 2011 do prosince roku 2011.
KLÍČOVÁ SLOVA:
dispenzarizovaní pacienti, hodnocení psychických a sociálních obtíží, EORTC QLQ-C30,
EORTC QLQ-H&N35
sponzor
Ing. Silvie Stará
Měření kvality života seniorů s demencí
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak senioři s demencí hospitalizováni v Léčebně
dlouhodobě nemocných a Domě sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava subjektivně
hodnotí kvalitu svého života a toto subjektivní hodnocení seniorů porovnat s hodnocením
pečujících všeobecných sester a rodinných příslušníků hospitalizovaných seniorů. Dále pak
zjistit, zda je subjektivní kvalita života seniorů ovlivněná věkem, pohlavím, vzděláním
a stupněm kognitivní poruchy.
Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 103 seniorů s demencí hospitalizovaných v Léčebně
dlouhodobě nemocných a Domě sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava a také všeobecné
sestry pečující o tyto seniory a rodinní příslušníci hospitalizovaných seniorů. K měření kvality
života seniorů (leden-duben 2011) byla použita zkrácená verze dotazníku DEMQOL autorů C.
S. Smitha et al. Dotazník byl se seniory vyplňován vždy po minimálně pětidenní hospitalizaci.
O vyplnění stejné verze dotazníku byly požádány i všeobecné sestry a rodinní příslušníci
hospitalizovaných pacientů.
Výsledky: Výzkumem byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi pacienty s lehkou
kognitivní poruchou, kteří hodnotí významně lépe oproti pacientům se středním stupněm
kognitivní poruchy doménu paměti. Další významný rozdíl byl v doméně každodenního života,
která byla lépe hodnocena pacienty než jejich rodinnými příslušníky. Doménu pocitů lépe
hodnotily všeobecné sestry oproti pacientům. Také se významně lišilo hodnocení této domény
mezi všeobecnými sestrami a rodinnými příslušníky pacientů, kteří ji hodnotili hůře. Celková
kvalita života byla nejlépe hodnocena pacienty se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.
Celkově bylo zjištěno, že senioři s demencí subjektivně hodnotí celkovou kvalitu svého života
lépe než jejich rodinní příslušníci a pečující všeobecné sestry.
Závěr: Zachovat co nejvyšší kvalitu života, lidskou důstojnost, respektovat pocity a potřeby
pacienta, to by měly být hlavní cíle při péči o pacienta s demencí ve zdravotnických zařízeních i
domácím prostředí. Je ale potřeba ověřit, zda subjektivní vyjádření kvality života pacientů
s demencí a také hodnocení pečujících všeobecných sester i rodinných příslušníků pacientů s
demencí mohlo být ovlivněno proběhlým akutním onemocněním pacientů a jejich další
lékařskou i ošetřovatelskou péčí na lůžku následné péče.
KLÍČOVÁ SLOVA:
senior, kvalita života, demence, dotazník DEMQOL, pečující osoby
sponzor
Bc. Kristina Stichenwirthová
Komunitní péče v porodní asistenci v České
republice
ABSTRAKT:
Úvod: V období gravidity vyžaduje žena specifickou péči. Tuto péči zabezpečují porodníci a
porodní asistentky v gynekologických ordinacích nebo nemocnicích, ale také komunitní porodní
asistentky. Jejich práce spočívá v prenatální péči o každou těhotnou ženu a postnatální péči
v období šestinedělí. Ve světě je tato péče porodní asistentky naprosto běžná. Dle platné
legislativy je porodní asistentka v České republice kompetentní poskytovat péči těhotným
ženám, ženám při porodu a v šestinedělí. Návštěvní služba či primární péče porodní asistentkou,
ale není v České republice standardně poskytovanou službou. Komunitní péče prováděná
porodní asistentkou je většinou realizovaná jen v rámci těhotenského cvičení a různých kurzů
pro těhotné. Pohlédneme li zpět do historie, byla komplexní péče o těhotné ženy a ženy
v šestinedělí obvyklou záležitostí a povinností každé porodní asistentky.
Cíl: Cílem je porovnat komunitní péči v porodní asistenci ve vybraných městech České
republiky, konkrétně ve městech Plzni a Ostravě.
Metodika: Výzkumný soubor je tvořen klientkami soukromých a ambulantních porodních
asistentek ve městech Plzni a Ostravě (n = 191). K výzkumu byl použit standardizovaný
dotazník EUROPEP, který se skládal z pěti domén, které tvořilo 23 otázek. K našemu výzkumu
bylo použito 20 otázek, podle kterých klientky hodnotily svojí porodní asistentku s ohledem na
to, zda jim poskytuje dostatek času, projevuje zájem nebo zda se jí dá dovolat telefonem či se
objednat. Standardizovaný dotazník byl, v závislosti na stanovených cílech výzkumu, doplněn o
demografická data, jako je věk, vzdělání a parita ženy. Dále o doplňující otázky týkající se
služeb, které porodní asistentky nabízejí. Výzkumné šetření probíhalo od října 2011 do ledna
2012. Sběr dat probíhal v gynekologických ambulancích a centrech soukromých porodních
asistentek v Ostravě a Plzni. Dotazníky byly rozdány vyškolenými porodními asistentkami
instruovanými výzkumníkem a následně vloženy do uzavřených boxů. Data byla následně
zpracována statistickým programem Stata 10.
Výsledky: Předložené výsledky této práce posuzují skupinu žen, které využívaly služby
soukromé porodní asistentky v Ostravě a Plzni a svědčí pro vyšší kvalitu poskytované péče ve
čtyřech doménách než u respondentek, které využívaly služby porodní asistentky pracující v
gynekologické ambulanci. Ženy, které navštěvovaly soukromou porodní asistentku, nejlépe
hodnotily její důkladnost a pečlivost při prenatální péči. Dále byl také prokázán vliv místa
bydliště na výsledky výzkumu, kdy vyšší míru spokojenosti projevily ženy, které navštěvovaly
soukromou porodní asistentku v Plzni, i přesto, že v Ostravě byly služby soukromé porodní
asistentky, jako jsou předporodní kurzy nebo návštěvní služba více využívané než v Plzni. Také
vzdělání se ukázalo jako důležitý ukazatel při využívání služeb soukromé porodní asistentky,
kdy ženy využívající služeb soukromé porodní asistentky korespondovaly vyšším nebo
vysokoškolským vzděláním oproti ženám, které navštěvovaly porodní asistentku pracující v
gynekologické ambulanci.
Závěr: V této práci byly identifikovány silné a slabé stránky péče porodní asistentky tak, jak je
vnímaly těhotné ženy jako jejich klientky. Studie by mohla přispět ke zvýšení spokojenosti
klientek, které služby porodních asistentek využívají.
KLÍČOVÁ SLOVA:
porodní asistentka, komunitní péče, prenatální péče
sponzor
MUDr. Jakub Syrovátka
Role extraezofageálního refluxu při vzniku
zánětu středouší
ABSTRAKT:
Úvod: Sliznice horních cest dýchacích (včetně nosohltanu, Eustachové tuby a středouší) je velmi
citlivá na agresivní působení refluxátu (zejména pepsinu), což může hrát roli při vzniku
recidivujících akutních středoušních zánětů (OMA) a chronické sekretorické otitidy (OMS).
Metody: Rozebrány jsou publikace z Pubmedu týkající se tématu za posledních 8 let. Výsledky:
Jedna z prvních prací autorů Tasker a kol. prokázala aktivní pepsin u 91% vzorků středoušní
tekutiny odebrané dětem s OMS, z toho ve 29% vzorků byl pepsin aktivní. Zároveň zjistili, že
průměrná koncentrace pepsinu ve středoušním výpotku je 1000x vyšší než jejich sérové hladiny,
čímž dokázali, že pepsin se do středouší může dostat jenom refluxem. Další studie prokázaly
pepsin ve středoušní tekutině u 56% (Crapko a kol.), resp. 73% (Lieu a kol.) vzorků. Nejlépe
dizajnovanou studii je práce O’Reillyho a kol. z r. 2008. Do studie zahrnuli 509 pacientů
podstupujících myringotomii pro recidivující OMA a OMS, kontrolní skupinu tvořilo 64 dětí u
kterých byla prováděná kochleární implantace.
Incidence pepsinu
byla ve skupině
s recidivujícími OMA a OMS signifikantně vyšší (20%) v porovnání s pacienty podstupujícími
kochleární implantaci (1,5%). Kromě pepsinu byly ve středouší potvrzeny taky žlučové kyseliny
(Klokkenburg a kol.) u 32% vzorků pacientů s OMS, které jsou škodlivé i při vyšším pH jako
pepsin. Práce zabývající se průkazem refluxu u pacientů s OMS pomocí 24hodinové pH-metrie
(Rozmanic, Keles, Velepic) prokázaly významnější reflux v porovnání s kontrolní skupinou.
Závěr: Extraezofageální reflux, pepsin i žlučové kyseliny byly častěji prokázány u dětí
s recidivujícími OMA a OMS. U dětí s výraznými problémy je důležité myslet na tuto souvislost
a zvážit antirefluxní léčbu.
KLÍČOVÁ SLOVA:
sekretorická otitida, extraezofageální reflux, pepsin
sponzor
Veronika Škorňoková
Pohybové aktivity v těhotenství
ABSTRAKT:
Těhotenství patří mezi důležité období v životě každé ženy. Každá je jedinečná a prožívá jej
jinak. Měla by dát na svůj pocit, co jí je příjemné a tím se po celou dobu řídit. Přiměřená
pohybová aktivita může ženě období těhotenství zpříjemnit a kladně ovlivnit její prožívání i po
psychické stránce. Těhotná žena musí přizpůsobit svůj denní rytmus i koníčky svému stavu.
Mnohé ženy pokračují v tělesných aktivitách i během těhotenství. Samozřejmě za předpokladu
jejich přizpůsobení těhotenství. Tato bakalářská práce se nazývá Pohybové aktivity v těhotenství
a jejím cílem je analyzovat problematiku rozdílných pohybových aktivit v těhotenství. Práce je
rozdělena na dvě části. Teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán průběh
těhotenství, obtíže, které jej provázejí, vhodný životní styl a cvičení pro těhotné. V praktické
části se jedná o přiblížení možností aerobních a horolezeckých aktivit v těhotenství
prostřednictvím kazuistik dvou žen, které jmenované aktivity vykonávaly před těhotenstvím a
nadále v aktivitách pokračovaly i v těhotenství.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Pohybová aktivita, zdraví, cvičení pro těhotné, pánevní dno, dýchání
sponzor
Mgr. Eva Talpová, Pavlína Petržálková, MUDr. Marie Kulakovská
Výskyt uroinfekcí u pacientů s transversální
lézí míšní
ABSTRAKT:
Poranění míchy je jedním z nejtěžších úrazů. Pacienti s transverzální míšní lézi potřebují
specializovanou koordinovanou péči. Jsou ohroženi řadou závažných zdravotních komplikací.
Jednou z nich jsou infekce močových cest, které vznikají při individuálních způsobech
vyprazdňování močového měchýře pro nemožnost spontánního močení. Právě selhání ledvin
způsobené špatně léčenými močovými infekcemi mohou být příčinou předčasného úmrtí
pacientů s transverzální míšní lézí.
Autorky sledovaly situaci infekcí močových cest na jednou ze specializovaných pracovišť pro
pacienty s transverzální míšní lézí, na Spinální rehabilitační jednotce v Rehabilitačním ústavu
Kladruby. Za 9,5 roku provozu tohoto oddělení jsou uroinfekce závažnou komplikací pro
pacienta a počtem zastupují druhé místo z devíti sledovaných komplikací.
Cílem výzkumu bylo monitorovat způsoby derivace moči u pacientů s transverzální lézí míšní
v roce 2010, 2011. Provést u každého uvedeného pacienta při příjmu kultivaci moči a
vysledovat rozdíl infekčního agens v závislosti na různých způsobech derivace moči. Zjistit
rozdíl mezi nejčastěji se opakujícím infekčním agens u příjmového vyšetření s infekčním agens
ze všech pozitivních kultivací a s infekčním agens u uroinfekcí léčených antibiotiky a
chemoterapeutiky. Porovnat počet všech zjištěných pozitivních kultivací s uroinfekcemi
léčenými antibiotiky a chemoterapeutiky. Pro získání dat byla zvolena metoda sekundární
analýzy dokumentů. Předmětem analýzy byly výsledky indikátorů kvality, statistické údaje,
dokumentace pacientů. Pro rozšíření údajů potřebných k analýze stanovených cílů byla od roku
2010 zavedena kultivace moči u každého příjmového vyšetření.
V obou sledovaných letech používalo k derivaci moči nejvíce pacientů čistou intermitentní
autokatetrizaci. Z výsledků vstupní kultivace moči bylo zjištěno, že dysfunkce močových cest
s kolonizací patogeny je součástí základní diagnózy u většiny pacientů s transverzální lézí míšní.
Cílená terapie antibiotiky a chemoterapeutiky byla provedena pouze u čtvrtiny případů, což
odpovídá současným doporučeným postupům urologické společnosti – léčit jen uroinfekce
s celkovými klinickými projevy a ne jen pozitivní výsledky uricultů. Nejčastějšími infekčními
agens u příjmového vyšetření nezávisle na způsobu derivace moči byla Klebsiella pneumoniae,
Escherichia colli, Proteus mirabilis a Pseudomonas aeruginosa. Tyto druhy se nejčastěji
vyskytovaly i u všech zjištěných pozitivních kultivací v průběhu celého roku 2010,2011 a
následně i u uroinfekcí léčených antibiotiky a chemoterapeutiky.
KLÍČOVÁ SLOVA:
uroinfekce, transverzální míšní léze, derivace moči, infekční agens, poranění míchy
sponzor
Bc. Zuzana Tvarůžková
Problematika péče o kůži novorozenců
ABSTRAKT:
Cíl: Hlavním cílem bylo sestavit standard ošetřovatelské péče zabývající se problémem péče o
kůži novorozenců na základě vědecky podložených informací. Následně ověřit tento standard na
novorozeneckých odděleních auditem.
Metodika: Americká asociace porodních asistentek a neonatálních sester (AWHONN) v roce
2001 vydala doporučení (guideline) Péče o kůži novorozenců, který byl dále aktualizován v roce
2007. Doporučení (guideline) byl rozdělen do 12 základních oblastí péče o kůži novorozenců.
Toto doporučení bylo přepracováno podle metodiky tvory standardů v České republice a
aktualizováno na podkladě vědeckých článků vydaných po roce 2007. Vytvořený standard byl
předán sestrám na dvou standardních novorozeneckých odděleních, oddělení intermediární péče
a jednotce intenzivní péče pro novorozence. Ověření standardu probíhalo pomocí auditu na již
zmíněných odděleních. Audit byl proveden u 55 sester, které byly předem seznámeny se
standardem Péče o kůži novorozenců a byly ochotny na ověření standardu spolupracovat.
Standard péče a kontrolní list auditu byl rozdělen do 11 oblastí. Výsledky auditu byly statisticky
zpracovány v závislosti na věku sester, délce praxe a vzdělání. Byly porovnávány jednotlivá
oddělení, na kterých se hodnotily stejné oblasti péče.
Výsledky: Nejlépe v hodnocení auditu uspěly sestry, které absolvovaly specializační studium
v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl
ve výsledcích auditu mezi sestrami na jednotce intenzivní péče a na ostatní odděleních.
V porovnání obou oddělení fyziologických novorozenců nebyl zjištěn statisticky významný
rozdíl ve výsledcích auditu.
Závěr: V celkovém hodnocení výsledku auditu dosáhlo nejvíce sester hodnocení velmi dobře
(druhé nejlepší hodnocení). Sestry v péči o kůži novorozenců jsou ovlivněny zvyklostmi
oddělení, standardy dané nemocnice (oddělení) a také doporučením nadřízených či lékařů.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ošetřovatelská péče, kůže, novorozenec, hygiena, koupání, standard
sponzor
Mgr. Romana Uřinovská, RNDr. Hana Brozmanová, CSc., doc. MUDr. Milan
Grundmann, CSc.
Stanovení vybraných psychofarmak v lidském
séru pomocí kapalinové chromatografie ve
spojení s hmotnostní detekcí
ABSTRAKT:
Prevalence psychických onemocnění dle epidemiologických studií stále stoupá a s tím je
spojena i zvyšující se preskripce psychofarmak. Psychofarmaka jsou široce používána jak
v psychiatrii, tak v mnoha dalších oblastech medicíny. U mnoha látek zatím nebyla prokázána
jasná korelace mezi plazmatickou hladinou a účinkem, nejsou dostatečně stanovena a potvrzena
terapeutická rozmezí, a podobně. Přes tyto nedostatky hovoří pro využití terapeutického
monitotování léků (TDM) například poměrně vysoký interakční potenciál některých
psychofarmak, běžná polyfarmakoterapie, častá non-compliance, pomalý nástup účinku nebo
vliv genetického polymorfizmu biotransformujících enzymů na účinek některých látek. Pro
stanovení psychofarmak se stále častěji využívají chromatografické metody ve spojení
s hmotnostní detekcí především LC/MS nebo LC/MS/MS kvůli své flexibilitě, rychlosti,
citlivosti a selektivitě.
Byla vyvinuta chromatografická metoda s hmotnostní detekcí pro stanovení
vybraných
antidepresiv (sertralin, desmetylsertralin, fluoxetin, norfluoxetin, citalopram, didemethylcitalopram,
demethylcitalopram,
paroxetin,
venlafaxin,
O-desmethylvenlafaxin,
N-
desmethylvenlafaxin, mirtazapin, N-desmethylmirtazapin, trazodon) a antipsychotik (klozapin,
N-desmethylklozapin, risperidon, 9-hydroxyrisperidon, olanzapin, N-desmethylolanzapin,
quetiapin). Analýza se provádí na Waters Acquity UPLC system (Waters, Milford Ma, USA) ve
spojení s Quattro Micro API triple quadrupole (Micromass, Manchester, UK). Separace látek
probíhá na koloně RP column BEH C18, 2,1x50 mm, 1,7 μm za použití gradientu mobilní fáze
(voda:acetonitril:octan amonný) s dobou analýzy 5 minut. Koncentrace jednotlivých
psychofarmak je stanovována v séra. Úprava vzorku zahrnuje precipitaci proteinů pomocí směsi
acetonitril:metanol (2:3 v/v). Kalibrační křivky jsou lineární v celém rozsahu testovaných
koncentrací
s korelačními
koeficienty
0,993-0,9999.
Byla
testována
opakovatelnost,
reprodukovatelnost a správnost na 3 hladinách. Variační koeficient byl u všech látek nižší než
10%. Výtěžnost metody se pohybovala v rozmezí 70 – 114,3%. Pomocí této metody lze správné
a přesné stanovit poměrně velkou skupinu psychofarmak ve velmi krátkém čase a s jednoduchou
úpravou vzorku.
sponzor
Mgr. Jaroslava Vítová
Analýza úrazů seniorů v pobytové sociální
službě
ABSTRAKT:
Prevence úrazů a rizika pádů seniorů jsou závažným společenským problémem. V pobytových
sociálních službách je tato problematika umocněna právě soustředěním dané rizikové skupiny
do jednoho prostředí. Lze očekávat, že tato skutečnost zvyšuje výskyt úrazů seniorů. Naopak lze
předpokládat, že personál zařízení je s prevencí úrazů a rizikem pádů dokonale obeznámen.
Senior jako uživatel sociální služby má na své straně významnou právní normu, kterou je zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon ukládá poskytovateli sociální služby dodržovat
standardy kvality sociálních služeb. Řešení okolností rizik úrazů se prolíná několika standardy
najednou, ať již jsou to nouzové a havarijní situace, personální a organizační zajištění služby či
profesní rozvoj zaměstnanců nebo prostředí a podmínky. Diskutovaná problematika je tedy
nejen společensky významným tématem, ale i předmětem zákonem stanovených podmínek
poskytování sociální péče.
Cílem práce bylo provést hodnocení záznamů mimořádných událostí – úrazů klientů v pobytové
sociální službě pro seniory, vyhledání společných průvodních znaků. V souvislosti s danou
problematikou byla vyslovena hypotéza, že odpovědně vedená dokumentace je významným
materiálem k nastavení preventivních opatření v oblasti rizik úrazů seniorů. Byla použita
metody kvantitativního výzkumu - sekundární analýza dat. Výběr cílového vzorku byl účelový.
Vybrána byla konkrétní pobytová sociální služba pro seniory. Záznamy byly prováděny během
celého roku (rok 2011). K provedení záznamu byl zpracován standardizovaný záznamový arch.
Analýza byla realizovaná v několika směrech např. ve vztahu k prostředí, situaci, denní době
nebo závažnosti následků úrazu.
Odstranění či zmírnění rizik na nejnižší možnou míru a předcházení následkům léčby
poúrazových stavů, se odráží ve kvalitě života seniora, jak v oblasti péče o vlastní osobu,
samostatnosti, tak i v realizaci mezilidských vztahů. Rovněž není zanedbatelná ekonomická
náročnost zdlouhavé léčby poúrazových stavů u seniorů a vysoké nároky na poskytování péče
personálem zařízení.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Senior, sociální služby, prevence, úrazy
sponzor
Bc. Barbora Zavřelová
Malnutrice u hospitalizovaných dětí
ABSTRAKT:
Cíl: Množství dětí přijímaných k hospitalizaci na dětská oddělení s malnutricí je podle různých
prací odhadováno na 6 – 40%. Hlavním úkolem v diagnostice malnutrice je provádění
screeningu nutričního rizika a identifikace pacientů vyžadujících nutriční podporu. Hlavním
cílem studie bylo ověřit využitelnost testovacích škál k hodnocení rizika vzniku malnutrice u
hospitalizovaných dětí. Pro hodnocení rizika vzniku dětské malnutrice byly použity dva
hodnotící nástroje: První škála Pediatrické nutriční skóre a druhá škála The Screening Tool for
the Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP).
Metodika: Základní soubor 130 respondentů tvořilo 73 chlapců a 57 dívek ve věku 2 měsíce až
18 let, kteří byli hospitalizováni na Klinice dětského lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Výsledky: Po celkovém zhodnocení jednotlivých škál byl zjištěn statisticky významný rozdíl
v detekování rizika vzniku podvýživy mezi škálami. Celková shoda rizika vzniku malnutrice
mezi oběma škálami je 46, 9 %. Vyšší počet vysokého rizika vzniku malnutrice byl zjištěn
škálou STAMP. Nebyl zjištěn rozdíl v riziku vzniku malnutrice mezi dětmi s odlišnými
medicínskými diagnózami. U obou škál bylo také zjištěno, že není rozdíl mezi pohlavím a
rizikem vzniku malnutrice.
Závěr: Screening malnutrice může identifikovat dětské pacienty, kteří trpí podvýživou, či jim
hrozí její vznik. Vysoce rizikové děti vyžadují komplexní posouzení nutričního stavu
dietologem.
KLÍČOVÁ SLOVA:
malnutrice, screening, dítě, Pediatrické nutriční skóre, The Screening Tool for the Assessment
of Malnutrition in Paediatrics (STAMP).
sponzor
Mgr. Veronika Žižková, Mgr. Mária Janíková, MUDr. et MVDr. Jozef
Škarda, Ph.D. et Ph.D., Mgr. Pavla Lužná, Mgr. Lenka Radová, Ph.D.
Sledování exprese miR-21, miR-126 a miR-205 u
pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic
ABSTRAKT:
Karcinom plic je maligní nádorové onemocnění, k jehož léčbě pokročilé formy se nejčastěji
využívá radioterapie, chemoterapie nebo léčba laserem, avšak v posledních letech začala aktivně
využívat i RNA interference (RNAi). RNA interference představuje vysoce konzervovaný
molekulární mechanismus, který je v buňkách využíván k posttranskripční, sekvenačně
specifické inhibici genové exprese. Funkčními jednotkami, zodpovídající za mechanismus
RNAi, jsou krátké, jednovláknové molekuly RNA (miRNA, siRNA, atd.). Ty se váží na cílové
molekuly mRNA a dle míry komplementarity je mRNA buď degradována, či je pouze
zamezeno translaci, aniž by došlo k její degradaci.
U
65
pacientů
s
karcinomem
plic
byla
detekována
exprese
miR-21,
miR-126
a miR-205 s využitím TaqMan® MicroRNA Assays od firmy Ambion. Tato exprese byla
následně korelována s jednotlivými subtypy nemalobuněčného karcinomu plic (adenokarcinom,
spinocelulární karcinom a velkobuněčný karcinom), se stádiem onemocnění, s délkou
bezpříznakového období (DFS) a celkovým přežíváním (OS). miR-21 a miR-126 nevykazovaly
žádný signifikantní vztah mezi expresí a výše zmíněnými charakteristikami, avšak u miR-205
byla potvrzena signifikantně vyšší amplifikace ve spinocelulárních karcinomech (p<2.10-3)
oproti jiným subtypům NSCLC. miR-205 vykazovala také signifikantní korelaci s expresí a
délkou bezpříznakového období a celkovým přežitím pacientů s NSCLC (OS: p=0,01; DFS:
p<0,015). Z těchto výsledků je možno usuzovat, že miR-205 by mohla být u pacientů
s nemalobuněčným karcinomem plic využívána jako diagnostický i prognostický marker.
(Tato práce byla podpořena granty IGA521100331, GAČR303/09/H048, MSM6198959216 a
CZ.1.05/2.1.00/01.0030).
KLÍČOVÁ SLOVA:
miRNA, NSCLC
sponzor
Pokyny autorům ke zpracování příspěvku
Typ písma:
Velikost písma:
Jména autorů:
Klíčová slova (max. 5):
Abstrakt:
Times New Roman
12
v maximální rozsah 2600
znaků, včetně mezer
sponzor
Download

Přehled abstraktů II. SVK LF OU