PŘEHLED ABSTRAKTŮ
I. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
LÉKAŘSKÉ FAKULTY
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ
28. dubna 2011,
generální sponzor
Syllabova 19, Ostrava 3
sponzor
Irena Drobná
Drogy a dopravní úrazy
ABSTRAKT:
Tématem této bakalářské práce je problematika návykových látek (alkoholu a drog)
v silničním provozu v období od roku 2006 do roku 2010 a jejich vliv na dopravní
nehodovost.
V teoretické části jsou popsané návykové látky, jejich specifika a účinky na člověka během
řízení motorového vozidla. Uvedené jsou také teoretické informace o dopravních úrazech,
jejich dělení, příčiny a další charakteristiky těchto událostí v silniční dopravě.
Druhá (praktická) část této práce se zabývá dosaţenými výsledky z komparativní analýzy
statistických údajů o příčinách dopravních nehod a závěry dotazníkového šetření, které
zkoumají názor cílové skupiny na příčiny dopravní nehodovosti z pohledu akceptace
a
neakceptace (míry akceptace) alkoholu a drog mezi účastníky silničního provozu.
Výsledkem je většinový názor o neakceptaci určité hladiny alkoholu v krvi při řízení vozidla.
Ukázaly se však rozpory mezi názory respondentů (obzvlášť mladší věkové skupiny) a
statistickými údaji, pokud jde o posouzení vlivu návykových látek, obzvláště alkoholu, na
bezpečnost silničního provozu. Zde se nabízí prostor pro příslušné orgány a instituce pro
odborné analýzy, a pro případná opatření týkající se osvěty a prevence v této oblasti, zvláště
na středních školách.
KLÍČOVÁ SLOVA:
(drogy, omamné látky, alkohol, dopravní úrazy, agresivita řidičů)
generální sponzor
sponzor
Jakub Gallo
Přenosná
hyperbarická
záchranné služby
komora
u
horské
ABSTRAKT:
Bakalářská práce pojednává o přenosné hyperbarické komoře, coţ je zařízení, které se
vyuţívá k léčbě akutní vysokohorské nemoci, vysokohorského plicního a mozkového edému.
Teoretická část je především zaměřena na přenosnou hyperbarickou komoru, další oddíl se
věnuje samotné hyperbaroxii a závěr teoretické části je směřován na akutní vysokohorskou
nemoc. Praktická část se zaměřuje na znalosti vysokohorské medicíny, především na znalost
přenosné hyperbarické komory a akutní vysokohorské nemoci u členu horských záchranných
sluţeb.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Přenosná hyperbarická komora, hyperbaroxie, akutní vysokohorská nemoc, horská záchranná
sluţba
generální sponzor
sponzor
Sabina Horynová
Infekční onemocnění v přednemocniční péči
ABSTRAKT:
Infekční onemocnění jsou specifickou částí urgentní péče. Hlavním cílem této práce je
zhodnocení algoritmů – postupů sloţených z jednotlivých, na sebe navazujících kroků, při
přednemocniční péči o pacienta se suspektní diagnózou infekčního onemocnění. Toto
rozsáhlé téma jsem zúţila zaměřením se na konkrétní onemocnění – meningitidu jako infekci
centrální nervové soustavy, epiglotitidu, laryngitidu, chřipku H1N1 a bronchopneumonii jako
respirační infekce a průjmová onemocnění jako infekci gastrointestinálního traktu.
Vyhodnocení postupů péče bylo provedeno na základě průzkumu ve výjezdové dokumentaci
ZZS, konkrétně posádek RLP. Tento průzkum sledoval splnění jednotlivých zájmových bodů
péče o pacienta, tyto body vycházely z jednotlivých kroků péče – odběru anamnézy,
fyzikálních vyšetření, terapie, transportu pacienta, pouţití ochranných prostředků při práci
s pacientem a desinfekce vozidla a vybavení. Získaná data byla vyhodnocena a zpracována v
grafech, je zde patrné, které prvky péče jsou v přednemocniční praxi běţně vyuţívané a které
se naopak aplikují zcela minimálně.
KLÍČOVÁ SLOVA:
infekční onemocnění, přednemocniční péče, algoritmy péče
generální sponzor
sponzor
Radek Hrachový
Analýza
dopravních
úrazů
typu
chodec
tramvajová souprava na území města Ostravy v
období 2006-2010
ABSTRAKT:
Bakalářská práce na téma „Analýza problematiky dopravních nehod za účastí chodce a
tramvaje na území města Ostravy v časovém horizontu pěti let“ se v teoretické části zabývá
popisem samotné silniční dopravní nehody, rozborem právní úpravy a vysvětlením základních
pojmů souvisejících s danou problematikou. Dále jsou zde rozebrány podmínky a příčiny
mající vliv na vznik dopravních nehod, je provedena analýza nehod mezi chodcem a tramvají
s ohledem na vznik poranění a další následky, a poslední blok teoretické části je věnován
provozu tramvají ve městě Ostrava a specifiku, spočívajícím ve vyhodnocení záznamového
zařízení a účinnosti brzdění. Praktická část tvoří ucelený přehled těchto nehod v největším
městě Moravskoslezského kraje. V závěrečné části bakalářské práce jsou shrnuty zjištěné
poznatky o nehodovosti chodců při střetech s tramvajemi a jsou navrţena opatření pro sníţení
počtu nehod a následků.
KLÍČOVÁ SLOVA:
dopravní nehoda, chodec, tramvaj, tramvajová souprava
generální sponzor
sponzor
Lukáš Klega
Horečka u kriticky nemocných
intenzivní resuscitační péče
na
jednotkách
ABSTRAKT:
Horečka je společným problémem kriticky nemocných na jednotkám intenzivní resuscitační
péče. Je naprosto fyziologickou reakcí na zevní i vnitřní podněty. V souladu s tím pro nás má
význam převáţně jako příznak rozvíjejících se komplikací a to nejčastěji infekcí. Soudobé
studie mluví o prokazatelně lepší prognóze pacientů reagujících na zátěţ horečkou, oproti
pacientům normotermickým a hypotermickým. Proto je otázka potlačování horečky
antipyretiky a metodami fyzikálního chlazení v dnešní době velmi diskutovaná. Zatím však
chybí velké randomizované studie, které by rozuzlily tento problém. Prozatím nebyly
stanoveny doporučené postupy v léčbě horečky, tak aby byl prokázán očividný benefit
takovéto léčby.
KLÍČOVÁ SLOVA:
horečka, intenzivní resuscitační péče, tělesná teplota, měření tělesné teploty, farmakologická
léčba, fyzikální chlazení
generální sponzor
sponzor
Sobek Libor, Dis.
Praktické
srovnání
poskytování
1.
pomoci
studentů Střední zdravotnické Krnov a Stř ední
zemědělské školy Bruntál
ABSTRAKT:
nedoručeno
generální sponzor
sponzor
Martin Šín
Záchrana
vozidla
a
vyproštění
osob
z havarovaného
ABSTRAKT:
Lidé, kteří jsou přímými účastníky dopravní nehody, nebo osoby přihlíţející vyţadují nejen
od hasičů, ale i od všech přítomných záchranářů maximální výkon za všech okolností a s
případným neúspěchem nepočítají. Zvládnutí této situace vyţaduje od všech záchranářů
stoprocentní nasazení, psychickou odolnost, připravenost, teoretické znalosti a praktické
dovednosti nejen při poskytování první pomoci, ale také při záchranných a vyprošťovacích
činnostech.
V teoretické části mé bakalářské práce jsem se zaměřil na metodiku zásahu hasičského
záchranného sboru při provádění záchranných a vyprošťovacích prací u dopravních nehod,
popis jednotlivých taktických postupů a výčet nejpouţívanějších technických prostředků,
které jsou při dopravních nehodách vyuţívány.
V praktické části jsem si zvolil metodu, která se nazývá experimentální průzkum. Tímto
průzkumem jsem se snaţil nalézt optimální taktický postup při záchraně a vyproštění zraněné
osoby z havarovaného vozu u dopravní nehody z hlediska času. Doba, která uplyne, neţ se
dostaneme ke zraněnému a neţ jej umístíme do vhodného prostoru pro poskytnutí
přednemocniční neodkladné péče, je základním parametrem pro jeho šance na přeţití.
Jedním z hlavních problémů u zásahu bývá poloha, ve které se havarované vozidlo ocitne.
Proto jsem při experimentálním průzkumu ustavil vraky aut do tří různých pozic, v nichţ se
prováděli tři základní postupy vyproštění.
Dalším problémem je poloha zraněného. Zde jsem za účelem objektivních výsledků umístil
zraněného na místo řidiče, který byl připoután bezpečnostním pásem, nohu měl zaklíněnou
mezi pedály a byl přibliţně stejné váhové kategorie. Výsledky ve všech třech zkoumaných
situacích ukázaly, ţe za nejvhodnější způsob lze povaţovat vyproštění přes víko
zavazadlového prostoru, a to nejen z hlediska dosaţených časů, ale také z hlediska šetrné
manipulace se zraněným.
KLÍČOVÁ SLOVA:
taktický postup, experimentální průzkum, záchrana a vyproštění, hydraulické nástroje, hasič
generální sponzor
sponzor
Miroslav Šodek
Příčiny páchání hospodářské trestné činnosti
v České
republice
po
roce
1989.Příčiny
páchání hospodářské trestné činnosti v České
republice po roce 1989.
ABSTRAKT:
Tato práce popisuje vývoj hospodářské trestné činnosti v České republice po roce 1989
a příčiny páchání této trestné činnosti. Je zde popsáno československého socialistického
trestního právo před rokem 1989, jaké existovaly hospodářské trestné činy, jaké byly příčiny a
podmínky páchání hospodářské trestné činnosti v době komunismu.
Práce popisuje České trestní právo v letech 1989–2009, a následně po roce 2010 přijetím
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dále popisuje kriminalitu v České republice
po převratu v roce 1989, kriminogenní faktory ovlivňující páchání trestné činnosti, činnost
oddělení hospodářské kriminality sluţby kriminální policie a vyšetřování Policie České
republiky, zejména jakým druhem kriminality se tato oddělení zabývají.
V práci je popsáno k jakým došlo změnám v ekonomické oblasti v České republice po roce
1989, vymezuje pojem pachatele, typologické rozdělení pachatelů a jaké jsou příčiny páchání
hospodářské trestné činnosti.
KLÍČOVÁ SLOVA:
hospodářská kriminalita, kriminogenní faktory, československé socialistické trestní právo,
české trestní právo, pachatel
generální sponzor
sponzor
Andrea Šotkovská
Percepce obětí domácího násilí
ABSTRAKT:
Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilím a postojem veřejnosti vůči oběti domácího
násilí.
Teoretická část poskytuje základní informace o tomto nebezpečném fenoménu, kdy vymezuje
základní pojmy: domácí násilí, dynamika, formy, příčiny, oběť, agresor. Také jsou zde
uvedeny nejdůleţitější zákony vztahující se k domácímu násilí včetně vymezení institutu
vykázání.
Praktickou část tvoří dvě části, a to anonymní dotazníkové šetření a polostrukturované
rozhovory s ţenami, které se staly obětí domácího násilí. Hlavním cílem bylo zjistit, jakým
způsobem vnímá veřejnost oběti domácího násilí a současně porovnat údaje získané
dotazníkovým šetřením s výsledky polostrukturovaných rozhovorů.
KLÍČOVÁ SLOVA:
domácí násilí, oběť, agresor, percepce
generální sponzor
sponzor
Michal Zientek
Agrese a násilí žen.
ABSTRAKT:
Tato Bakalářská práce se zabývá agresivitou a násilím ţen. Teoretická část je zaměřena na
problematiku násilí a agrese v obecné rovině, popisuje vybrané teorie agrese, příčiny vzniku
agrese a také na vlivy na agresi, specifická pozornost je věnována problematice agrese a
násilí, které páchají ţeny a rozdílům mezi muţskou a ţenskou agresivitou.
Praktickou část tvoří výstupy z dotazníkového šetření, jehoţ cílem bylo zjistit názory části
populace na problém násilí a agresivity ţen. Bakalářská práce je dále doplněná vybranými
kazuistikami a statistikami.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Agrese, násilí, ţena
generální sponzor
sponzor
Marie Balíková
Problematika interrupce
středních škol
z
pohledu
studentek
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda znají oslovené studentky zdravotní a psychické následky
interrupce. A jaký postoj k interrupci mají.
Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 95 studentek 4. ročníků ze tří středních škol v Ostravě –
dvě gymnázia a střední zdravotnická škola. Průzkum probíhal formou dotazníků v červnu
2010.
Výsledky: Šetřením bylo zjištěno, ţe oslovené dívky o zdravotních i psychických následcích
interrupce jiţ slyšely. Dívky ve většině odpovědí uvádějí, ţe si také myslí, ţe jsou
s problematikou interrupce dostatečně seznámeny. Průzkum ale ukázal, ţe jejich znalosti jsou
pouze povrchní. Významných zjištěním také bylo, ţe většina studentek nikdy neslyšela pojem
postabortivní syndrom. O negativním postoji k této problematice svědčí také to, ţe interrupci
bere skoro polovina dotazovaných dívek jako běţný zákrok, a před jejím podstoupením by si
o interrupci zjistilo nějaké informace jen nepatrné mnoţství dotazovaných. Odpovídaly tak
i přesto, ţe dvě třetiny z nich jinde uvedly, ţe se o interrupci nikdy předtím nezajímaly.
Nebyly zjištěny velké rozdíly ve znalostech studentek gymnázií a studentek zdravotnické
školy. Studentky zdravotnické školy však častěji uvedly, ţe se s pojmem interrupce seznámily
ve škole, oproti studentkám gymnázií, které tento pojem znají spíše z médií. Většina
dotazovaných dívek si na interrupci ještě jasný názor nevytvořila, anebo si nepřipouští, ţe by
nastala situace, kdy by se o interrupci musely rozhodovat. Většina z nich ale uvedla, ţe by
interrupci podstoupila, pokud by otěhotněla po znásilnění.
Závěr: Dostatečná informovanost je důleţitým prvkem při rozhodování o podstoupení či
nepodstoupení interrupce. A právě odborná edukace ve školách by měla studentkám přiblíţit,
co se při interrupci děje a zda je vţdy jediným řešením.
KLÍČOVÁ SLOVA:
interrupce, plod, těhotenství, postoj, studentky
generální sponzor
sponzor
Zuzana Hniličková
Problematika
lidské
ošetřovatelské praxi
důstojnosti
v
ABSTRAKT:
Moje práce se zabývá pohledem zdravotních sester a ošetřovatelek na lidskou důstojnost
klientů ţijících v sociálním zařízení. Cílem práce bylo zjistit názor zaměstnanců přímé péče
na lidskou důstojnost a jejich zkušenosti s jejím nerespektováním. Ve svém průzkumu jsem se
zaměřila na důstojnost seniorů ţijících v Domově pro seniory Černá Hora. Metodikou
průzkumu byl zvolen anonymní dotazník určený pro zaměstnance. Respondenti vyhodnotili
zachování lidské důstojnosti jako důleţité, ale zároveň přiznávají, ţe ne vţdy lze důstojnost u
klientů zcela respektovat. Většina z nich se jiţ setkala se situací, kdy sami uvedli klienta do
nedůstojné situace, nebo to zpozorovali u kolegů. Nejčastější důvod proč tak jednali uvedli
nespolupráci klienta. Více jak dvě třetiny respondentů zúčastněných průzkumu sám klient
někdy poţádal o uvedení do situace, kterou vyhodnotili jako nedůstojnou. V oblasti
respektování lidské důstojnosti bylo zjištěno, ţe velkým problémem stále zůstává oslovování
klientů různými zdrobnělinami. V ostatních dvou kategoriích, tj. klepání na dveře a
komunikaci, projevuje personál snahu projevovat úctu vůči klientům. Tento průzkum byl
podkladem pro mou bakalářskou práci a slouţí i pro účely Domova pro seniory Černá Hora.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Lidská důstojnost, respekt, úcta
generální sponzor
sponzor
Autor: Kateřina Juchelková
Problematika
rozvojových
pomoci
péče o
zemích
ženu během
a
možnosti
porodu v
rozvojové
ABSTRAKT:
Ačkoli ţijeme v 21. století, stále existují země, které se díky naprosto nevyhovující úrovni
zdravotnických sluţeb potýkají s vysokou mírou mateřské a novorozenecké úmrtnosti. Jedná
se o rozvojové země sub-saharské Afriky, jiţní a jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky
a Karibiku. Nelze uvést jednotnou statistiku, ale pro představu, v důsledku těhotenství
nebo při porodu zde potká smrt přibliţně 1 ze 16 ţen. Přeţití ţeny během porodu je hlavní
otázkou lidských práv na celém světě a pokračující priorita v rámci mezinárodního rozvoje.
Tato práce se zaměřila na širší přiblíţení problematiky péče o ţenu během porodu
v rozvojových zemích a moţnosti rozvojové pomoci. Shromáţděné údaje pak byly ověřeny
kvalitativním šetřením a to metodou polostandardizovaného rozhovoru s dobrovolníky
mezinárodní humanitární organizace Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic. Cílový
soubor byl získán metodou záměrného výběru oslovením oddělení PR Support. Kvalitativní
metodologie umoţnila proniknout k jádru problému prostřednictvím individuálně podané
výpovědi. Ke zpracování a vyhodnocení získaných informací jsem pouţila metodu doslovné
transkripce a rámcové analýzy. Z průzkumného šetření vyplývá, ţe většina ţen v rozvojových
zemích stále ještě rodí doma bez profesionálního ošetření. Přímé důsledky těhotenství
a porodu jsou nadále vysvětlením pro většinu úmrtí matek. Nejen výrazného omezení
mateřské úmrtnosti na úroveň rozvinutých zemí, ale také celkového zlepšení zdraví matek,
by bylo dosaţeno, pokud by existoval adekvátní přístup k odborné péči a potřebnému
zdravotnickému vybavení. Toto a mnoho dalších úkonů suplují mezinárodní humanitární
organizace, k z nichţ největším patří Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic.
KLÍČOVÁ SLOVA:
porod, zdravotnická péče, mateřská úmrtnost, rozvojové země, Lékaři bez hranic
generální sponzor
sponzor
Vladimíra Límová,
Těhotenství a porod u nezletilých dívek
ABSTRAKT:
Tématem bakalářské práce je Těhotenství a porod u nezletilých dívek, coţ je v naší republice
méně častým jevem. Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat subjektivní vnímání těhotenství
a porodu nezletilých dívek a současně si práce klade za cíl zjistit, za jakých okolností došlo u
nezletilých dívek k otěhotnění, jestli měly doprovod u porodu a jak zvládaly péči o
novorozence. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je
nastíněna problematika těhotenství a porodu nezletilých dívek z bio-psycho-sociálního
hlediska. Je zde vymezen pojem nezletilost, právní problematika nezletilého rodičovství a
popsáno vývojové období adolescence. Obsahem empirické části práce jsou dvě výzkumné
kazuistiky, které byly utvořeny podle rozhovorů, které byly vedeny podle předem
připravených okruhů, s dvěma dívkami, které otěhotněly a porodily dítě jako nezletilé.
Kazuistiky jsou rozděleny na část prenatální, natální a postnatální. Skládají se z anamnézy,
katamnézy, analýzy a diskuze. Hlavním výsledkem mého výzkumu je, ţe kaţdou nezletilou
dívku je potřeba brát jako individuální osobnost, protoţe její proţívání a zvládání těhotenství,
porodu a péče o dítě se liší hlavně tím, v jakém prostředí byly vychovávány a jaký zaujímají
ony samy ke svému těhotenství, ať uţ plánovanému či neplánovanému, postoj. Velmi také
záleţí na přístupu zdravotníků k nezletilé těhotně dívce nejen při porodu, ale uţ při návštěvě
obvodního gynekologa, protoţe tyto mladé dívky, ač si tuto skutečnost mnoho lékařů a
porodních asistentek neuvědomuje, vyţadují zvýšenou pozornost, péči a lidský přístup.
generální sponzor
sponzor
Rumjana Nytrová
Období
skupin
těhotenství
a
šestinedělí
u
etnických
ABSTRAKT:
Problematika multikulturního ošetřovatelství je stále více aktuálnější, neboť přistěhovalců
různých etnik díky globalizaci a propojenosti světa v České republice za posledních pár let
přibývá. Tato práce se zabývá těhotenstvím a šestinedělím u ţen vybraných etnických skupin,
ţijících na území České republiky. Klade si za cíl zjistit, zda existují odlišnosti v těchto
obdobích a to v oblastech ţivotního stylu, fyzických potíţí a psychosociálních vztahů.
Metodou šetření byl kvalitativní výzkum, pro sběr dat byly pouţity strukturované rozhovory
s otevřenými otázkami. Rozhovory probíhaly individuálně, s kaţdou ţenou zvlášť, a to
v jejím domácím prostředí na základě předchozí domluvy a byly zapisovány do záznamového
archu s otázkami. Rozhovory sestávaly z předem stanovených otázek, kterých bylo 36.
Zaměřují se na stručnou anamnézu ţen, ţivotní styl, fyzické problémy a psychosociální
vztahy, které se přímo týkají dílčích cílů, a dále na sexualitu a porod, které s danými cíli
souvisí a nelze je oddělit.
Respondentky byly cíleně vybrány dle následujících kritérií - ţeny pocházející z různých
etnických skupin, které alespoň jednou rodily a věk naposledy porozeného dítěte nepřesahuje
2 roky, jejichţ doba pobytu v České republice je alespoň jeden rok a jsou ochotné ke
spolupráci. Tyto ţeny jsem oslovila skrze své známé v rámci svých osobních kontaktů.
Jednalo se o Arménku, které je 21 let a ţije v České republice 3 roky, 36letou Bulharku, ţijící
v České republice 14 let, 32letou Češku, která se zde narodila, 35letou Italku, ţijící zde od
svých 2 let a Ukrajinku, která má 27 roků a 7 let ţije v České republice. Všechny ţeny jsou
vdané, a to za muţe stejného etnika, jako ony samy, kromě Ukrajinky, která má manţela
Bulhara a Italky, jejíţ manţel je Čech. Všechny také velmi dobře hovoří i rozumí česky a
jejich těhotenství byla plánována. Respondentky pocházející z Arménie a Ukrajiny rodily
poprvé, zbylé dotazované rodily podruhé. Dvě ţeny prodělaly abort a jedna interrupci,
přičemţ se jednalo vţdy o první trimestr.
Etnická odlišnost na první pohled podporuje myšlenku, ţe existuje značné mnoţství rozdílů,
ale na základě tohoto průzkumu lze říci, ţe tomu tak není. Jisté rozdíly zjištěny byly, ale jsou
nepatrné, vztahují se k dílčím částem zkoumaných období, bez podstatného vlivu na ně.
Lze tedy říci, ţe celkově období těhotenství a šestinedělí nevykazuje podstatných rozdílů u
dotazovaných ţen v rámci jejich odlišného etnického původu.
KLÍČOVÁ SLOVA:
etnikum, těhotenství, šestinedělí, multikulturní ošetřovatelství
generální sponzor
sponzor
Soňa Pavýzová
Infekce v porodnictví; přítomnost
změn u plodu a v placentě
zánětlivých
ABSTRAKT:
Úvod: Infekce v porodnictví ohroţují ţenu, narušují průběh těhotenství a ovlivňují vývoj
plodu a jeho zdravotní stav. Důsledky infekce jsou mimo jiné potrat, poškození plodu,
předčasný odtok vody plodové či předčasný porod. Jelikoţ následky negativně ovlivňují i
následující graviditu (způsobují infertilitu, sterilitu, potrat, mimoděloţní těhotenství,
opakované infekce rodičky, infekci plodu vedoucí aţ k fetální sepsi či jeho odúmrtí), je
opodstatněné se touto problematikou podrobněji zabývat.
Metoda: V tomto šetření byly vybrány a zmapovány výsledky histopatologického vyšetření
potracených plodů v rozmezí 14.-25. t.t. za účelem zjištění přítomnosti infekce u plodu
(adnátní pneumonie), zánětu placenty (chorioamnionitis) a pupečníku (funisitis) ve vztahu k
typu abortu (spontánní, indukovaný z genetické indikace). Do souboru byly zařazeny
potracené plody zaslané spolu s příslušnými placentami během roku 2008-20010 na
Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem práce je zmapovat
frekvenci výskytu zánětlivých změn v placentě a u plodu, dále nejčastější cestu šíření vzniklé
intrauterinní infekce do stádia adnátní pneumonie, časovou osu šíření infekce a s přihlédnutím
k délce gravidity, věku a anamnestickým údajům rodičky připravit návrh ošetřovatelských
intervencí se záměrem minimalizovat vznik infekce, její rozvoj a nebezpečí hrozících
komplikací.
Výsledky: Prozatimní soubor sestává z výsledků 40ti vyšetřených plodů včetně příslušných
placent; je sloţen z 20ti případů indukovaných abortů a 20ti abortů spontánních.
ávěr: Předběţně lze ve zkoumaném souboru usuzovat na přítomnost infekce plodu nejen u
spontánních abortů, ale překvapivě často téţ v případech abortů indukovaných z genetické
indikace, u kterých by se infekce měla vyskytovat méně častěji.
KLÍČOVÁ SLOVA:
adnátní pneumonie, chorioamnionitida, infekce, plod
generální sponzor
sponzor
Věra Šrubařová
Hodnocení
mentorů
ošetřovatelství
z pohledu
studentů
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jak studenti ošetřovatelství hodnotí mentory klinické praxe.
Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 169 studentů druhých a třetích ročníků prezenčního
studia bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra. Empirická část bakalářské práce byla
realizována pomocí kvantitativního průzkumného šetření. Byla pouţita metoda dotazníkového
šetření. Pro sběr dat byl zvolen nestandardizovaný dotazník. Empirické šetření bylo
realizováno v období od prosince 2010 do konce ledna 2011 na Lékařské fakultě v Ostravě,
Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě a Ústavu ošetřovatelství Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.
Výsledky: Šetřením bylo zjištěno, ţe oblast vztah mezi mentorem a studentem se značně liší
podle daného mentora. U mentora, se kterým byla spolupráce problematická, byla většina
studentů se vztahem mezi mentorem a studentem nespokojená. Dále bylo zjištěno, ţe v oblasti
osobnost mentora je nejlépe hodnocena mentorova odbornost. Z výsledků vyplývá, ţe mezi
nejslabší stránku všech hodnocených mentorů, v oblasti vedení odborné praxe patří
poskytování zpětné vazby studentům. Nejhůře hodnocená byla oblast proces učení.
Závěr: Důleţitou součásti studia ošetřovatelství je klinická praxe studentů, která je
realizovaná pod odborným vedením mentorů. Mentor vede studenty k dosaţení cílů praktické
výuky, bývá vzorem chování, a pomáhá rozvíjet jejich dovednosti a znalosti. Mentor často
bývá pro studenty vzorem a ovlivňuje jejich postoj k ošetřovatelské praxi.
KLÍČOVÁ SLOVA:
mentor, student, odborná praxe, hodnocení
generální sponzor
sponzor
Bc. Jana Barnetová
Kvalita života dětí s atopickým ekzémem
ABSTRAKT
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jak se liší hodnocení kvality ţivota dětí s atopickým ekzémem
od dětí s atopickým syndromem a zdravých dětí. Dalším cílem bylo zjistit, jaké aspekty
kvalitu ţivota ovlivňují, zda má dopad místo bydliště na kvalitu ţivota dětí s atopickým
syndromem a zda existují rozdíly ve sledovaných parametrech v závislosti na věku a pohlaví.
Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 167 dětí ve věku 8-18 let. Z toho 70 s atopickým
ekzémem (z toho 37 s atopickým syndromem a 33 pouze s atopickým ekzémem) a 97 jako
kontrolní skupina bez atopického ekzému. Dotazníkové šetření bylo realizováno
standardizovaným hodnotícím nástrojem PedsQL 4.0 Pediatric Quality of Life Inventory –
Generic Core Scale autora J.W. Varniho.
Výsledky: Na základě šetření bylo zjištěno, ţe děti s atopickým ekzémem a atopickým
syndromem hodnotí kvalitu ţivota negativněji, neţ zdravé děti. Výskyt atopického ekzému
zasahuje nejvíce do oblasti emocionálního zdraví dětí. Děti s atopickým syndromem ţijící na
vesnice vykazují vyšší hodnoty kvality ţivota, neţ děti ţijící ve městě, avšak statisticky
významný rozdíl potvrzen nebyl. Dle sledovaných krajů hůře hodnotí kvalitu ţivota děti z
Moravskoslezského kraje oproti dětem z Olomouckého kraje. Dívky vykazují niţší hodnotu
kvality ţivota neţ chlapci, dívky spadající do věkové skupiny 8-12 let hodnotí kvalitu ţivota
lépe, neţ dívky ve věku 13-18 let, avšak statisticky významný rozdíl zjištěn nebyl.
Závěr: Atopický ekzém se odráţí v hodnocení kvality ţivota dětí i mladistvých. Je zapotřebí
komplexně pochopit dopad této koţní choroby na kaţdodenní aspekty běţného ţivota dítěte.
Z velké míry je ovlivněná především emocionální oblast a proto je důleţité k těmto dětem
přistupovat citlivě.
KLÍČOVÁ SLOVA:
kvalita ţivota, atopický ekzém, děti, environmentální faktory, pohlaví
generální sponzor
sponzor
Sylva Boháčová
Chřipka – historie a současnost, vnímání rizika
pandemické chřipky studenty lékařské fakulty
ABSTRAKT:
Úvod: Chřipková pandemie A (H1N1) 2009 si vyţádala přibliţně 18,5 tisíce ţivotů na celém
světě. Počáteční scénáře byly daleko závaţnější, ale naštěstí se nenaplnily. Cílem bylo na
základě dotazníkového šetření směřovaného na studenty LF zjistit, jaký je přístup studentů
k očkování proti chřipce, jak vnímali riziko spojené s chřipkovou pandemií a jak hodnotili
zvládnutí pandemie v ČR ze strany MZ ČR.
Metodika: Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření. Pro studii byl sestaven vlastní
dotazník. Distribuce a sběr dotazníků probíhal od listopadu do prosince 2010. Dotazníkového
šetření se zúčastnilo celkem 343 studentů LF Ostravské a Masarykovy univerzity. Pro
vyhodnocení byla pouţita popisná statistika (ar. průměr, směrodatná odchylka a frekvenční
2
tabulky). Sta
testu, Fisherova exaktního testu,
analýzy rozptylu (ANOVA) a t-testu pro dva výběry na hladině významnosti 5 %.
Výsledky: Proti sezónní chřipce se nechávají očkovat pravidelně jen 4 % respondentů a 13 %
příleţitostně. Pravidelně se nechává očkovat 2krát více ţen proti muţům, ale muţi uvádějí
větší procento příleţitostného očkování neţ ţeny. Hlavním důvodem, proč se studenti
neočkují, je, ţe nepokládají očkování proti chřipce za důleţité. Riziko spojené s
onemocněním pandemickou chřipkou hodnotili respondenti hodnotou 3,8 (škála 0 - max. 10).
Přičemţ ţeny vnímaly riziko významně vyšší proti muţům. Hlavním zdrojem informací
v době pandemie byla média. Odborné zdroje vyuţívala jen třetina respondentů. Významně
více vyuţívali odborné zdroje muţi a studenti všeobecného lékařství. O vakcinaci proti
pandemické chřipce mělo zájem pouze 5,2 % respondentů, ale jen 3,8 % se nechalo skutečně
naočkovat, kdyţ bylo očkování dostupné. Pandemická chřipka A (H1N1) 2009 nezpůsobila
nárůst v zájmu o očkování v následujícím roce. Očkovat se v dalším roce plánovalo 5,2 %
respondentů.
Respondenti hodnotili práci MZ ČR při zvládnutí pandemické situace jako průměrnou. Muţi
známkovali přísněji neţ ţeny.
Diskuze a závěr:
Nízké vnímání rizika spojeného s pandemickou chřipkou, můţe být zkresleno z důvodu téměř
ročního odstupu od pandemie. Obdobné výsledky však byly zjištěny i v dalších studiích, které
probíhaly v době pandemie. Nízký zájem o očkování odráţí celkovou situaci v ČR, kde vyšší
proočkovanost je hlavně u osob starších 65 let (20 - 23 %). Proočkovanost v ČR zdaleka
nedosahuje cíle EU, tedy 33% proočkovanosti.
KLÍČOVÁ SLOVA:
chřipková pandemie A (H1N1) 2009, sezónní chřipka, očkování.
generální sponzor
sponzor
Bc. Jana Chromá
Kvalita života dětí s astmatem
ABSTRAKT
Cíl: Cílem této práce bylo zjistit, jak děti s onemocněním astma bronchiale hodnotí svoji
kvalitu ţivota a jaké jsou rozdíly v jednotlivých doménách tělesného a psychosociálního
zdraví v závislosti na věku a pohlaví. Tuto kvalitu ţivota pak porovnat se zdravými dětmi
(bez chronického onemocnění) a také rodiči astmatických a rodiči zdravých dětí.
Metodika: Pro tento výzkum byly vybrány standardizované dotazníky o pediatrické kvalitě
ţivota PedsQL TM verze 4,0 a dotazníky PedsQL TM verze 3.0 modul vliv na rodinu, které
byly doplněny o demografické údaje. Výzkum probíhal v období od září 2010 do ledna roku
2011 v dětských alergologicko-imunologických ambulancích odborných lékařů a také ve
Fakultní a Městské nemocnici v Ostravě. Analýza získaných dat byla prováděna pomocí
dvouvýběrového t-testu a analýzy rozptylu ANOVA s Borferoniho testem na hladině
statistické významnosti 0,05 (5 %).
Výsledky: Průměrná hodnota kvality ţivota astmatických dětí je 74,41, byl zjištěn statisticky
významný rozdíl mezi tělesnou a psychosociální dimenzi zdraví těchto dětí (p=0,001776).
Z dalšího porovnávání parametrů astmatických dětí vyplývá, ţe dívky hodnotí svou kvalitu
ţivota hůře neţ dotazovaní chlapci. Nejhorší hodnoty průměrné kvality ţivota dosahovaly děti
ve věkové skupině 5–7 let. V porovnání astmatických a zdravých dětí nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl v jejich kvalitě ţivota. Naopak mezi rodiči astmatických a zdravých dětí byl
zjištěn statisticky významný rozdíl v hodnocení kvality ţivota.
Závěr: Mezi astmatickými a zdravými dětmi není v hodnocení kvality ţivota statisticky
významný rozdíl, coţ můţe být způsobeno neustálým pokrokem v léčbě tohoto onemocnění.
Nesmíme však opomenout kvalitu ţivota rodičů astmatických dětí, neboť chronické
onemocnění má na rodinu jako celek určitý dopad.
KLÍČOVÁ SLOVA:
kvalita ţivota, děti, astma, dotazník PedsQL
generální sponzor
sponzor
Bc. Anna Martynková
Biopsychosociální
aspekty
kvality
rodiny dítěte s cystickou fibrózou
života
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem práce bylo posoudit, jak hodnotí rodiny pečující celodenně o dítě s CF svou
kvalitu ţivota, jaké jsou rozdíly v jednotlivých posuzovaných oblastech, které z aspektů jsou
nejvíce ovlivněny. Dalším cílem bylo zjistit, jak pomáhá spolupráce rodičů s dětskými
sestrami a jinými zdravotnickými profesionály v léčbě cystické fibrózy ke zlepšení kvality
jejich ţivota rodiny ve vybraných oblastech.
Metodika: Do souboru byli zařazeni členové rodin (rodiče, děti s CF a jejich sourozenci)
registrovaní v Klubu nemocných s CF, kteří zaslali vyplněné měřící nástroje dle pokynů.
Konečný soubor byl sestaven z 16 rodičů, děti zařazeny do souboru nebyly, z důvodu nízkého
počtu získaných vyplněných dotazníků. Výzkum probíhal formou anonymního dotazníkového
šetření. Pro sběr dat byl pouţit standardizovaný dotazník kvality ţivota Světové zdravotnické
organizace WHOQOL-100. Pro děti nemocné CF dotazník CFQ-R a pro jejich sourozence
PedsQL-4.0. Výběr rodiny pro zpracování případové studie byl záměrný. Stala se jim rodina
z Plzně, která pečuje o čtyřletou holčičku s CF.
Výsledky: V naší práci jsme posuzovali rozdíly v jednotlivých facetách a doménách
měřených dotazníkem WHOQOL-100 u rodičů dětí s CF. Z výsledku našeho šetření vyplývá,
ţe rodiče hodnotili jednotlivé oblasti rozdílným skóre. Nejniţšího skóre dosáhla faceta 19,
přístup a dostupnost zdravotní a sociální péče, z domén se jednalo o oblast spirituality.
Celkový profil však neodpovídal sníţené kvalitě ţivota a neobjevila se ani v ţádné
z posuzovaných oblastí. V porovnání rodičů pečujících o dítě s CF a normou zdravých osob v
ČR nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly, oba soubory si byly svými výsledky velmi
podobné. Rozdílnost v průměrných hodnotách škál byla mezi soubory v desetinách. Některé
z posuzovaných oblastí byly téměř totoţné v průměrných skóre.
Závěr: Tímto šetřením byla osvětlena kvalita ţivota těchto rodičů v nejdůleţitějších
ţivotních oblastech. Ţivotní hodnoty a cíle rodičů dětí s CF jsou podobné, jako má ţebříček
hodnot většinová populace. Z našeho výzkumu vyplývá, ţe je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost zejména zjištění kvality ţivota pečujících, protoţe této problematice se věnuje
pouze malá skupina výzkumníků a jejich výsledky mohou pomoci vytvářet specifické plány
zaměřené na kvalitu ţivota, sledování výsledků péče, podporu těchto rodin a usnadnit
komunikaci s orgány státní správy při uznávání finanční podpory. Díky tomuto hodnocení
můţeme docílit větší spokojenosti se ţivotem i s vyšší celkovou kvalitou ţivota. Kazuistika
se zabývala různými obdobími ţivota rodiny holčičky s CF, od narození, přes stanovení
diagnózy, kdy byla postihnutá komplikacemi typickými pro její základní onemocnění,
průběhem těchto komplikací a dopadem na celou rodinu. Z vyprávění rodičů je zřejmé, jak
zdravotničtí profesionálové, dětská sestra, svým přístupem a samotná léčba ovlivňuje kvalitu
ţivota celé rodiny.
generální sponzor
sponzor
KLÍČOVÁ SLOVA:
kvalita ţivota, cystická fibróza, rodič, dítě, WHOQOL-100, případová studie
generální sponzor
sponzor
RŮŢIČKOVÁ DANIELA, KOUTNÍKOVÁ PAVLÍNA
Kvantitativní
a
kvalitativní
složení
stravy
profesionálních zdravotnických záchranářů
ABSTRAKT:
Úvod: Výţiva je jedním z hlavních faktorů vnějšího prostředí uplatňujících se při vzniku i
v prevenci onemocnění.
Cíl: Posoudit sloţení stravy profesionálních záchranářů v jednotlivých skupinách podle
pohlaví a věku, a porovnat výsledné hodnoty s jejich antropometrickými parametry.
Metodika: Bylo vyšetřováno 19 profesionálních záchranářů ve věku 24 - 55 let. Jednalo se o
zaměstnance Územního střediska záchranné sluţby Moravskoslezského kraje. Rozděleni byli
podle pohlaví a věku do čtyř skupin, takto: 4 muţi do 30 let, 10 muţů starších 30 let, 2 ţeny
mladší neţ 30 let, 3 ţeny nad 30 let. Sloţení stravy bylo hodnoceno metodou 7 denního recallu, hodnoty byly propočítány v programu Nutridan a zpracovány jako průměrné hodnoty
za 1 den. Byla zjišťována průměrná denní energetická hodnota stravy, dále kvalitativní
sloţení stravy z hlediska obsahu bílkovin, tuků a cukrů, obsah vlákniny, minerálních látek,
vitamínů a hodnocení pitného reţimu. Všechny tyto hodnoty pak byly porovnány výţivovými
doporučeními pro různé věkové skupiny osob dle náročnosti povolání. Z antropometrických
parametrů byla měřena tělesná hmotnost a výška jedince, z těchto dat byl stanoven BMI.
Naměřené antropometrické parametry byly porovnány se sloţením stravy záchranářů.
Výsledky: Průměrné výsledky antropometrického měření odpovídaly kvantitativnímu a
kvalitativnímu sloţení stravy. Podle očekávání sloţení stravy u ţádné ze čtyř skupin
neodpovídalo racionální výţivě, naopak odpovídalo sloţení stravy průměrné české populace.
Celková energetická hodnota zkonzumované potravy se zásadně nelišila od doporučené,
avšak u všech čtyř vyšetřovaných skupin byla zjištěna nadměrná konzumace nasycených
tuků, cholesterolu, monosacharidů, disacharidů, sodíku (4389,8 mg/den) a naopak
nedostatečné zastoupení vlákniny (17,6 g/den), polysacharidů a jódu (100,5 g/den) ve stravě.
Průměrné hodnoty BMI u muţů (25,6) naznačovaly nadváhu, avšak u ţen (22,1) se ještě
pohybovaly v rozmezí odpovídajícímu normě. Dle BMI nadváhu měla 1 ţena a 6 muţů, 1
muţ byl obézní. Průměrný energetický příjem muţů byl 10367,2 kJ, u ţen 8450,1 kJ.
Závěr: Nedostatky ve výţivě záchranářů souvisí s nedostatečným zastoupením zeleniny,
ovoce a ryb ve stravě a nadměrným příjmem ţivočišných tuků, monosacharidů a disacharidů.
Tyto nedostatky ve výţivě mohou závaţně zvyšovat riziko rozvoje tzv. civilizačních
onemocnění.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Výţiva, Profesionální záchranáři
generální sponzor
sponzor
KOUTNÍKOVÁ PAVLÍNA, RŮŢIČKOVÁ DANIELA
Hodnocení markerů metabolického syndromu a
příjem stravy profesionálních záchranářů
ABSTRAKT:
Cíl: Posoudit mnoţství rizikových faktorů, které přispívají k metabolickému syndromu u
studentů záchranářů a profesionálních záchranářů a porovnat mnoţství rizikových faktorů
v závislosti na věku.
Metodika: Bylo vyšetřeno 66 osob, z toho 54 muţů a 12 ţen. Z počtu 54 muţů bylo 22
studentů záchranářů a 32 byli profesionální záchranáři. Z celkového počtu ţen bylo 7
studentek záchranářů a 5 profesionálních záchranářů. U těchto osob bylo provedeno klinické
vyšetření a u 4 osob trpících metabolickým syndromem byl vyhodnocen metodou 24
hodinového recallu denní energetický příjem pomocí programu Nutridan. Tyto výsledky
byly zaslány ke statistickému zpracování. V klinickém vyšetření se hodnotil systolický a
diastolický krevní tlak, hyperglykémie, triglyceridy, HDL cholesterol. Z antropometrické
metody byl zahrnut obvod v pase. Při hodnocení denního energetického příjmu byl kladen
důraz zejména na faktory, které přispívají k onemocnění metabolickým syndromem. Jednalo
se především o tuky (triglyceridy, cholesterol) a sacharidy.
Výsledky: Průměrné výsledky z klinických testů odpovídaly konečným hodnotám
v jednotlivých rizikových faktorech. Osoby, které měly 4, a více rizikových faktorů jsme
zaznamenali do skupiny osob, které syndromem trpí. Metabolický syndrom se jednoznačně
více vyskytoval u osob starších třiceti let. U profesionálních záchranářů muţského pohlaví do
třiceti let se syndrom objevil ve čtyřech případech, kdeţto u muţů nad třicet let byl
zaznamenán u 7 osob. Ve skupině muţů studentů z celkového počtu 22, byli jen 2 ve věku
třicet a více let, jen jeden z nich měl znaky metabolického syndromu. U ţen studentek,
kterých bylo 7, se nevyskytly znaky, které by přispěly k onemocnění. Z 5 profesionálních
záchranářek, 3 trpěly metabolickým syndromem.
Závěr: Metabolický syndrom je onemocnění, které se častěji projevuje u starších osob. Musí
být dosaţeno určitého počtu markerů, aby došlo k tomuto onemocnění. Onemocnění vzniká
nepřílišnou tělesnou aktivitou, vysokým příjmem tuků, sacharidů a solí v potravě. Faktory
jako je vysoký krevní tlak, obezita, hyperglykémie navíc přispívají k ateroskleróze.
KLÍČOVÁ SLOVA:
krevní tlak, hyperglykémie, triglyceridy, HDLcholesterol
generální sponzor
sponzor
Martina Sanderová
Kvalita života dialyzovaných dětí
ABSTRAKT:
nedoručeno
generální sponzor
sponzor
Kateřina Hoňková
Mikronukleus test
genotoxikantů
a
jeho
využití
při
detekci
ABSTRAKT:
Bakalářská práce byla zaměřena na moţnosti vyuţití Mikronukleus testu pro detekci
genotoxických agens. Řada látek, nacházejících se v ţivotním či pracovním prostředí člověka,
vykazují nebezpečné vlastnosti. Velkou pozornost si v poslední době vyţádaly látky
karcinogenní, u kterých aţ v 85 % případů můţeme sledovat jejich mutagenní, potaţmo
genotoxický efekt. Jednou z nejlepších moţností pro určení expozice osob karcinogenními
chemickými látkami je biologický monitoring, proto je praktická část této práce věnována
sledování frekvence mikrojader v cytoplazmě dvoujaderných buněk, které jsou odrazem
projevu genotoxického působení na organismus. Pro posouzení byla vyuţita skupina
pracovníků, pracujících v chemickém závodě, kteří jsou ve svém pracovním procesu
exponováni sloučeninám niklu a kadmia. Na základě mikroskopické analýzy bylo vypočítáno
procento mikrojader vztaţené na 1000 dvoujaderných buněk pro kaţdého jedince. Z této
hodnoty byl vypočítán průměr a směrodatná odchylka. Výsledky této analýzy byly statisticky
porovnány s výsledky předchozího roku, kdy byl uvedenou metodou testován stejný soubor
pracovníků. Pomocí t-testu nebyl nalezen statistický významný rozdíl (p = 0,05) ve vývoji
tohoto ukazatele. Na základě tohoto výsledku se dá soudit, ţe nedošlo k rozdílům v expozici
genotoxickým agens na daném pracovišti.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Mikronukleus test, cytogenetické metody, těţké kovy, nikl, kadmium, genotoxicita,
karcinogenita
generální sponzor
sponzor
Janiková Silvie
Cytologie štítné žlázy
ABSTRAKT:
Cytologické vyšetření se v posledních desetiletích stalo významnou součástí souboru
vyšetřovacích metod. Uplatnění nachází například v oboru gynekologie, pneumologie, a také
v oblasti endokrinologie. Tématem přednášky je problematika cytologie štítné ţlázy.
V teoretická části je krátké shrnutí anatomické a histologické sklady štítné ţlázy včetně její
funkce, informace o problematice patologických lézí štítnice s ohledem na jejich
epidemiologii, etiologii, klinické projevy, histologický a cytologický obraz. Jednotlivé
patologické stavy jsou dle povahy rozděleny do několika skupin - záněty, hyperplazie,
tyreoidální syndromy a nádorová onemocnění. Zmíněny jsou také moţnosti vyšetření štítné
ţlázy od základních klinických vyšetření přes laboratorní a zobrazovací metody aţ po
cytologické vyšetření, na které je přednáška zaměřena (zejména z hlediska indikací,
kontraindikací a způsobu provedení).
Praktická část se zabývá vlastním zpracováním konkrétních cytologických preparátů od
způsobu zhotovení nátěrů přes moţnosti fixace a barvení aţ po mikroskopické vyhodnocení.
Součástí je i vlastní pozorování na souboru archivních cytologických preparátů. Jednotlivé
případy jsou statisticky zhodnoceny na základě různých kritérií, výsledky jsou diskutovány a
srovnány s poznatky z literatury.
KLÍČOVÁ SLOVA:
štítná ţláza, folikul, léze štítné ţlázy, tenkojehlová aspirační cytologie, mikroskopické
hodnocení
generální sponzor
sponzor
Klára Kociánová
Stanovení
karboxydeficientního
transferinu
(%CDT) metodou HPLC na analyzátoru VARIANT
ABSTRAKT:
Práce se zaměřuje na aktuální problematiku dnešní společnosti a to na abúzus alkoholu.
V posledních letech se v diagnostice abúzu alkoholu a monitorování abstinence pouţívá jeden
z nejspecifičtějších biochemických markerů - CDT. V současné době se %CDT stanovuje
výhradně metodou HPLC, známy jsou ovšem i metody kapilární elektroforézy, izoelektrické
fokusace a metody imunologické (RIA, TIA a ELISA).
Stanovení %CDT bylo provedeno metodou HPLC na analyzátoru VARIANT. K analýze bylo
pouţito celkem 145 pediatrických (68 chlapců, 77 dívek) a 50 dospělých (41 muţů, 9 ţen)
náhodně vybraných vzorků. Na základě výsledků %CDT byl určen referenční interval pro obě
tyto populace a provedena verifikace metody „%CDT by HPLC“ firmy Bio-Rad.
Normální Gaussovo rozdělení dat ověřil Kolmogorov-Smirnovův test. Následně bylo
provedeno srovnání rozptylů pomocí Fisherova F-testu, který neodhalil statistický významný
rozdíl mezi soubory. Dvouvýběrový Studentův t-test upozornil na signifikantní rozdíl
aritmetických průměrů souborů. Tato diference však pro určení referenčního intervalu zásadní
vliv neměla.
Rozdíly mezi soubory byly minimální, tudíţ byla za horní referenční mez pro obě věkové
skupiny stanovena hodnota 1,8 %CDT. Dále bylo na základě porovnání s údaji výrobce
prokázáno, ţe metoda „%CDT by HPLC“ firmy Bio-Rad prováděná na analyzátoru
VARIANT poskytuje výsledky odpovídající dané specifikaci a je vhodná pro pouţití v rutinní
praxi.
KLÍČOVÁ SLOVA
Karboxydeficientní transferin, abúzus alkoholu, chromatografické metody, jaterní enzymy
generální sponzor
sponzor
Lenka Luknárová
NÁDORY LEDVIN
ABSTRAKT:
Nádorové onemocnění ledvin je zákeřné tím, ţe je často asymptomatické, takţe se na něj
přijde mnohdy aţ náhodně při jiném vyšetření. Zhoubné nádory tvoří 1-3 % všech maligních
nádorových onemocnění, nezhoubné nádory jsou vzácnější.
V teoretické části se zabývám příznaky, průběhem onemocnění, vyšetřovacími metodami,
mikroskopickými obrazy ledvinných nádorů dospělého věku, základní histologickou
technikou přípravy preparátů, barvením a imunohistochemickými metodami. Dále se
zabývám epidemiologií nádorů a vyuţitím histologie ledvin v patologii.
Ve vlastní práci uvádím případy nádorů ledvin diagnostikovaných během prvního pololetí
roku 2010 v Ústavu patologie Fakultní nemocnice v Ostravě, jejich makroskopickou a
mikroskopickou fotodokumentaci.
Cílem mé bakalářské práce bylo jednak prostudovat odborný text týkající se anatomie,
histologie a patologie ledvin a jednak osvojení si základních postupů a metod přípravy
preparátů v histologické laboratoři.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ledvina; anatomie; histologie; benigní nádory; maligní nádory
generální sponzor
sponzor
Nyilfová Veronika
Karcinom prostaty
ABSTRAKT:
Karcinom prostaty je zhoubným nádorem a v rozvinutých zemích je nejběţněji
diagnostikovaným nekoţním zhoubným nádorem u muţů. Jeho incidence se pohybuje
v rozmezí 15 – 100 na 100 000 osob za rok, ale ve světě toto číslo různě kolísá. V ČR je
karcinom prostaty třetí nejčastější formou karcinomu, a to po karcinomu plic a tlustého střeva.
Postihuje většinou muţe aţ po padesátém roce ţivota, ale největší výskyt je zaznamenán
v sedmé ţivotní dekádě. Karcinom vznikne asi u 30 % muţů, avšak jen u desetiny z nich se
karcinom prostaty dokáţe rozvinout do takové míry, ţe by bez léčby vedl ke smrti
Problematika karcinomu prostaty zůstává stále fenoménem, diskutovaným na všech úrovních
lékařské péče. Cílená diagnostika a adekvátní terapeutický přístup jsou rozhodující pro
prognózu i kvalitu ţivota pacienta.
Způsob léčby je ovlivněn řadou faktorů: vedle TNM klasifikace je pro předpověď průběhu
onemocnění nejvýznamnější Gleasonův gradingový systém. Jeho přesné stanovení je
klíčovým výchozím bodem pro urology i onkology. Obecně známým problémem je korelace
mezi Gleasonovým skóre v biopsii a po radikální prostatektomii, kdy nejčastěji dochází k tzv.
undergradingu v bioptickém materiálu. Tato práce byla zaměřena na potvrzení nebo vyvrácení
těchto rozdílů.
Hodnocený soubor obsahoval 52 pacientů vyšetřených v letech 2008, 2009 a 2010. Údaje
byly poskytnuty Ústavem patologie Fakultní nemocnice v Ostravě. Pro srovnání a
vyhodnocení bylo potřeba získat u kaţdého pacienta informace o obou typech vyšetření, coţ
vyţadovalo, aby vyšetření biopsie a radikální prostatektomie byla provedena na jednom
pracovišti.
U jednotlivých vzorků byla sledována také exprese imunohistochemických markerů.
Nejčastěji stanovenými markery byly Ki67, p21, p27, p53, Bcl-2, androgenový receptor (AR)
a prostatický specifický antigen (PSA). I u těchto markerů byly srovnány výsledky jejich
hodnocení jak v biopsii, tak operačním materiálu. A to k jak moc velké korelaci mezi nimi
dochází.
generální sponzor
sponzor
Daniela Újezdská
Stanovení hCG na imunoanalyzátoru DxI 800
ABSTRAKT:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stanovení hCG imunoanalýzou a jeho vyuţití v
nádorové diagnostice. Důraz byl kladen zejména na moţnosti stanovení hCG
u muţských pacientů v souvislosti s diagnostikou nádorových onemocnění varlat.
Jedním z cílů praktické části bakalářské práce byla verifikace metody stanovení Access Total
βhCG na imunoanalyzátoru UniCel DxI 800 firmy Beckman-Coulter (REF 33500). V rámci
verifikace byly sledovány parametry, jako je opakovatelnost, mezilehlá preciznost,
pravdivost, a byl také vyčíslen odhad kombinované nejistoty měření. Zjištěné hodnoty byly
porovnány s parametry deklarovanými výrobcem se závěrem, ţe metoda je vyuţitelná pro
rutinní diagnostiku.
Druhá část bakalářské práce se zabývala srovnáním výsledků stanovení hCG za pouţití dvou
rozdílných metod. Měření bylo provedeno na souboru 59 vzorků muţského séra, z následného
zpracování bylo vyřazeno 9 vzorků. V kaţdém vzorku byla stanovena koncentrace hCG
manuálně soupravou hCG IRMA kit firmy Immunotech kód # 2110 (2209)
a na imunoanalyzátoru UniCel DxI 800. Výsledky obou metod byly následně porovnány.
Z výsledků statistického zpracování vyplynulo, ţe koncentrace hCG naměřené na analyzátoru
UniCel DxI 800 jsou přibliţně o 20 % niţší neţ koncentrace hCG stanovené metodou IRMA
Immunotech, především u vzorků s koncentrací hCG vyšší neţ 10 IU/l.
Z hlediska pracnosti je jednoznačně výhodnější analyzátor UniCel DxI 800, nevyţaduje téměř
ţádnou preanalytickou úpravu vzorku a samotná analýza trvá zhruba třetinu času v porovnání
s metodou IRMA.
generální sponzor
sponzor
Petra Vavrošová
Porovnání hodnot vybraných analytů v plné
žilní krvi a v její plasmě, měřených na různé
přístrojové technice
ABSTRAKT:
nedoručeno
generální sponzor
sponzor
Birteková Zuzana, Bc.
Problematika
zvládání
zátěže
handicapovaných dítětem
v
rodině
s
ABSTRAKT:
Úvod: Zvládáním zátěţe v rodině je myšlena odolnost rodiny, zaloţena na aktivních vnitřních
silách, které pomáhají rodině zvládnout kaţdodenní stres, ale také situace, které mohou
ohrozit doposud fungující rodinu. Nové výzkumy reflektují přístup zaloţený na silných
stránkách rodiny. Předpokladem tedy je, ţe všechny rodiny mají síly a moţnosti, které mohou
rozvíjet. Pro zvládání zátěţe ve smyslu její odolnosti, zaloţené na silných stránkách rodiny, je
uţíván také termín rodinná hardiness, který specifikuje takzvané aktivní vnitřní síly v rodině.
Jsou jimi houţevnatost, odvaha a pevnost. Hardiness obnáší i schopnost zachovat si integritu
a odhalit smysl situace a je řazena k vnitřním zdrojům rodiny. Rodina s dobrou hardiness
přijímá těţkosti jako výzvu, se kterou je třeba se vypořádat. Má pak pocit kontroly nad
událostmi a můţe je ovlivňovat. Rozdíl mezi rodinou zdravého dítěte a rodinou dítěte
s handicapem, je ten, ţe rodina s dítětem s postiţením je vystavena určitému specifickému
nebezpečí, které můţe snáze ohrozit její vnitřní soudrţnost, která se stává základem dobré
rodinné hardiness.
Cíl: Posoudit zvládání zátěţe v rodině s handicapovaným dítětem v pojetí hardiness. Dále
zjistit funkčnost této rodiny, zhodnotit míru odolnosti a kompenzační mechanizmy
v zátěţových situacích.
Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 90 rodičů handicapovaných dětí, kteří souhlasili
s vyplněním anonymního dotazníku. Dotazníkové šetření (listopad 2010 a leden 2011) bylo
realizováno standardizovanými hodnotícími nástroji: Family hardiness index a Dotazník
Apgarové skóre rodiny.
Výsledky: Z výsledků vyplynulo, ţe rodiny s handicapovanými dětmi, jsou z velké části
odolné při zvládání zátěţe. Šetřením bylo dále zjištěno, ţe rodiny jsou převáţně funkční.
Průzkum potvrdil, u rodin s handicapovanými dítětem, ţe vyuţívají kompenzačních
mechanizmů pro zvládání zátěţe. Jde především o komunikaci uvnitř rodiny, plánování
v rodině, společné trávení volného času, aktivní a pozitivní přístup k řešení problémů a
komunikace s vnějším prostředím.
Závěr: Zásadním krokem pro zvládání zátěţe v rodině s handicapovaným dítětem, je umoţnit
rodině, aby ţila smyslným a plnohodnotným ţivotem, bez omezení. Pro další výzkum
hardiness rodiny by bylo vodné výzkum doplnit případovou studii rodiny s handicapovaným
dítětem, aby se mohlo komplexněji pohlédnout na zátěţové situace, se kterými se rodiny
s handicapovaným dítětem v průběhu ţivota setkávají. Důleţitá je také spolupráce odborníků
a rodiny, tak aby se vytvořila vzájemné důvěra právě mezi rodinou a odborníky.
generální sponzor
sponzor
Jana Kučová
Potřeby
rodičů
dětí
novorozenecké JIP
hospitalizovaných
na
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit potřeby matek novorozenců hospitalizovaných na
novorozenecké JIP. Dalšími cíli bylo zhodnotit míru podpory matek poskytované sestrami
během hospitalizace novorozence na JIP, porovnat rozdíly v podpoře poskytované matkám a
vnímaném stresu matek, souvisejícího s hospitalizací novorozence, mezi respondentkami
MNO a FNO. Výzkum byl rovněţ zaměřen na odhalení vztahu mezi podporou poskytovanou
zdravotníky a mírou stresu matek.
Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 147 matek novorozenců hospitalizovaných na JIP.
Výzkum byl realizován po dobu šesti měsíců na jednotkách intenzivní péče pro novorozence
v MNO a ve FNO. Ve výzkumu byly pouţity dva standardizované dotazníky. Dotazník PSS:
NICU zkoumal míru stresu matek hospitalizovaných novorozenců, dotazník NPST hodnotil
míru podpory poskytovanou ošetřovatelským personálem matkám.
Výsledky: Z výsledků výzkumu vyplynula potřeba eliminace stresu zejména v oblasti
související s rodičovskou rolí. Zde hodnotily respondentky jako vysoce stresující zejména
poloţky, týkající se odděleného pobytu od dítěte, nemoţností dítě chránit, pomoci mu, krmit
jej. Dalším zdrojem vysoké míry stresu byla oblast chování, vzhledu a léčebných procedur
dítěte. Zde respondentky nejhůře hodnotily pohled na bolestivé projevy, abnormální dýchání,
únavu a slabost dítěte. Podporu ošetřujícího personálu hodnotily respondentky převáţně na
vysokém stupni. Výjimku tvořilo hodnocení představování se personálu rodičům, zájem
personálu o potřeby rodičů, poskytnutí rad, jak pečovat o dítě a povzbuzování rodičů ke
kladení dotazů. Respondentky z MNO hodnotily podporu ošetřujícího personálu lépe neţ
respondentky z MNO. U respondentek z FNO byla, ve srovnání s respondentkami z MNO,
potvrzena vyšší míra stresu v oblasti zaměřené na chování personálu. Rovněţ oblast
orientovaná na chování, vzhled a léčebné procedury dítěte byla zdrojem většího stresu u
respondentek z FNO. Tento stres však můţe souviset s odlišným spektrem, především
gestačním týdnem, hospitalizovaných novorozenců. Tento fakt byl rovněţ ověřen porovnáním
stresu matek v této oblasti s gestačním týdnem novorozenců. Výzkum potvrdil také souvislost
mezi stresem matek v oblasti komunikace personálu a poskytováním podpory ošetřujícího
personálu.
Závěr: Má-li být péče koncentrovaná na rodinu samozřejmou součásti péče poskytované na
JIP pro novorozence, musí být známy všechny faktory, které mohou být zdrojem napětí pro
rodiče. Jedině tak můţe dojít k eliminaci stresu, coţ můţe pozitivně ovlivnit vztah mezi
matkou a dítětem.
KLÍČOVÁ SLOVA:
novorozenec, rodičovství, potřeby, stres
generální sponzor
sponzor
generální sponzor
sponzor
Bc. Martina Matějková
Hlas
–
možnosti
dotazníku
jeho
hodnocení
pomocí
ABSTRAKT:
Úvod: Hlas je základním prostředkem mezilidské komunikace. V kaţdodenním ţivotě jej
pouţíváme jako pracovní nástroj a také je nejpřirozenější cestou, jak vyjádřit své emoce, city,
přání a myšlenky.
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda hlasoví profesionálové subjektivně vnímají
problémy s hlasem více, neţ populace Moravskoslezského kraje a kolik obyvatel
v Moravskoslezském kraji trpí hlasovou poruchou.
Metodika: Průzkum byl proveden formou standardizovaného dotazníku, který byl rozdán
náhodně celkem 222 hlasovým profesionálům – pedagogům mateřských a základních škol a
200 obyvatelům Moravskoslezského kraje. Data z dotazníku byla statisticky zpracována.
Výsledky: Rozdíl v subjektivním vnímání hlasu není z výsledku této studie patrný. Učitelé
základních škol hodnotí svůj hlas o něco hůře neţ učitelé mateřských škol. Ze souboru
hlasových profesionálů vnímalo mírné problémy se svým hlasem 6,8 % pedagogů a
nevyskytla se ţádná těţká hlasová porucha dle standardizovaného dotazníku VHI.
Závěr: Hlasové obtíţe s přibývajícím věkem v souboru populace Moravskoslezského kraje
nestoupají, ale v souboru hlasových profesionálů ano.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Hlas, hlasový profesionál, poruchy hlasu, hlasová hygiena
generální sponzor
sponzor
Makešová Martina
Hodnocení
efektu
valvuloplastiky
balonové
aortální
ABSTRAKT:
Úvod: Degenerativní aortální stenóza je chlopenní vadou v dospělé populaci. Léčbou volby je
chirurgická náhrada chlopní umělou. U části pacientů však náhrada nemůţe být provedena
z technických důvodů nebo pro vysoké operační riziko. U těchto pacientů je alternativním
řešením
balonová
aortální
valvuloplastika
(BAV).
Cíl studie: Posouzení bezpečnosti BAV a jejího efektu v terapii aortální stenózy u pacientů
kontraindikovaných k chirurgické náhradě aortální chlopně.
Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno 62 konsekutivních pacientů
kontraindikovaných ke kardiochirurgickému výkonu (24 muţů, 38 ţen, věk 79,85,9 let,
průměrné EuroScore 23,4 %. U těchto pacientů byla katetrizačně měřena plocha ústí chlopně,
tlak v a. pulmonalis a gradient na aortální chlopni na začátku výkonu a na konci výkonu.
Ejekční frakce levé komory byla hodnocena echokardiograficky před výkonem a tři měsíce po
výkonu.
Výsledky: Po provedení BAV vzrostla plocha aortální chlopně z 0,3150,087 cm2m-2 na
0,425 0,131 cm2m-2 (p<0,0001). Vrcholový gradient na aortální chlopni klesl z 57,726,7
mmHg na 42,319,9 mmHg (p<0,0001), střední gradient na aortální chlopni klesl
z 37,718,3 mmHg na 27,711,7 mmHg (p<0,0001). Ejekční frakce levé komory vzrostla ze
40,718,0 % na 49,215,3 % (p<0,0001), systolický tlak v a.pulmonalis poklesl z 56,615,4
na 48,415,0 mmHg (p<0,0001). Funkční třída dle NYHA klesla z 2,90,7 na 2,30,7.
Jednoroční
mortalita
pacientů
léčených
BAV
byla
19,6
%.
Závěr: Balónová aortální valvuloplastika představuje alternativu k chirurgické náhradě
aortální chlopně u pacientů s vysokým operačním rizikem. Přináší signifikantní zlepšení
oběhových parametrů i symptomů pacientů. To umoţňuje metodu vyuţít jako terapeutický
test u pacientů s hraniční indikací k chirurgické náhradě chlopně i jako paliativní metodu
zaměřenou na redukci symptomů.
generální sponzor
sponzor
Bc. Zuzana Smejkalová
Tělesné obtíže v těhotenství a možnosti jejich
ovlivnění pohybovou aktivitou
ABSTRAKT:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit výskyt tělesných obtíţí u ţen v průběhu těhotenství a
zjistit, jestli se tyto tělesné obtíţe dají ovlivnit pohybovou aktivitou.
Metodika: Empirické údaje jsme získali na základě anketního šetření. Pro popis souboru byla
pouţita základní deskriptivní statistika. Pro srovnání otázek byl pouţit chí- test, Fischerův
exaktní test. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %.
Výzkumný soubor tvořilo 95 respondentek. Dotazníkové šetření bylo realizováno od října do
prosince 2010 na porodnicko-gynekologickém oddělení ve Vyškově (šestinedělí a porodní
sál), v Mateřském centru Stonoţka v Pustiměři, v Mateřském centru Radost ve Vyškově a
v soukromé gynekologické ambulanci MUDr. Vašíčka.
Výsledky: Na základě analýzy získaných údajů, jsme zjistili, ţe v průběhu těhotenství nejvíce
ţeny obtěţují trávicí, močové a pohybové obtíţe. V této studii jsme zjistili, ţe v těhotenství
cvičilo více ţen neţ před otěhotněním, z důvodu předcházení nebo potlačení pohybových
obtíţí. Dále jsme ve studii zjistili, ţe pohybová aktivita má vliv na otoky dolních končetin,
obstipaci, bolesti zad a na bolesti lýtkových svalů a bolesti v chodidlech u těhotných cvičících
ţen. Zbytek pohybových obtíţí podle testu hypotéz (chí- test) nelze v těhotenství ovlivnit.
Závěr: V praxi je velice důleţité, aby porodní asistentky a fyzioterapeuti pracovali ve
spolupráci. Zdravý pohyb, zdravá strava a společnost odborníků je pro těhotné ţeny, ale i pro
plod pozitivní součástí zdravého těhotenství.
KLÍČOVÁ SLOVA:
pohyb, těhotenství, obtíţe v těhotenství, změny v těhotenství, tělesné obtíţe v těhotenství,
pohybová aktivita v těhotenství, ovlivnění obtíţí v těhotenství, prevence změn v těhotenství
generální sponzor
sponzor
Bc. Kateřina Šindelová
Komplexní
hodnocení
dlouhodobě nemocných
seniorů
v léčebně
ABSTRAKT:
Úvod: Pacienti vyššího věku v zařízeních dlouhodobé péče jsou povaţováni za skupinu
křehkých seniorů zejména z hlediska výskytu geriatrických syndromů. Jsou ohroţeni
nepříznivým vývojem zdravotního stavu i v následujících letech, a proto je důleţité u nich
provádět komplexní hodnocení a dle výsledků navrhovat preventivní, léčebné i sociální
opatření. Cílem práce bylo charakterizovat skupinu osob starších 65 let hospitalizovaných
v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN), zhodnotit jejich zdravotní a sociální stav se
zaměřením na funkční schopnosti a psychické zdraví.
Metoda: Pro komplexní hodnocení seniorů byl pouţit standardizovaný formulář pro zařízení
dlouhodobé péče interRAI LTCF 09, který vyuţívají poskytovatelé zdravotní péče pro
zhodnocení klíčové oblasti funkčního, duševního a fyzického zdraví pacienta, sociální zázemí
a pro zmapování vyuţívání sluţeb. Šetření bylo realizováno v říjnu 2009 v LDN Ostrava a
Odry.
Výsledky: Soubor byl sestaven z 97 pacientů (29 muţů a 68 ţen) starších 65 let. Převaţovali
starší pacienti (63 %) o průměrném věku 80,9 let. Z hlediska nemocnosti byl průměrný počet
onemocnění 2,7 na jednoho pacienta, polymorbidita se vyskytovala u 21 osob a nejčastějším
onemocněním byla ischemická choroba srdeční. Chí2 testem (p ≤ 0,05) byly zjištěny
signifikantní rozdíly mezi základními všedními činnostmi a bolestí, indikátory moţné
deprese, úzkosti nebo smutné nálady, pády, zapojení se do společenského ţivota, vyuţití
sluţeb ergoterapie, rehabilitace a mezi indikátory moţné deprese, úzkosti nebo smutné nálady
a poruchami krátkodobé paměti.
Závěr: Komplexní geriatrické hodnocení v minimalizované standardizované formě (interRAI
LTCF) je metoda konstruována především pro praktické pouţití, ale lze ji vyuţít jako podklad
pro výzkumné studie. Mohou ji provádět pracovníci různých klinických odborností,
především však lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sociální pracovníci.
KLÍČOVÁ SLOVA:
interRAI LTCF 09, komplexní hodnocení, léčebna dlouhodobě nemocných, senioři
generální sponzor
sponzor
Bc. Jana Závěšická
Problematika
komunitě
péče
o
novorozence
v
romské
ABSTRAKT
Cíl: Hlavním cílem výzkumu je popsat problematiku péče o novorozence v romské komunitě.
Prvním dílčím cílem je zjistit, jaký mají romské ţeny postoj k hospitalizaci po porodu na
oddělení šestinedělí. Dalším dílčím cílem je zjistit a porovnat, zda existují rozdíly v péči o
novorozence romské a neromské rodičky na oddělení šestinedělí v oblasti výţivy a hygieny.
A posledním dílčím cílem zjistit, zda existují rozdíly v péči o novorozence mezi romskými a
neromskými ţenami v domácím prostředí.
Metodika: Metoda výzkumu, dle časového rozmezí, je metodou průřezové studie, trvala 4
měsíce. Výzkumné šetření probíhalo formou kvantitativního výzkumu. Technikou sběru dat
k porovnání péče o novorozence byl pouţit nestandardizovaný dotazník určený ţenám po
porodu hospitalizovaným v Městské nemocnici Ostrava, p.o., které absolvovaly fyziologický
nebo operativní porod.
Výsledky: Výsledky výzkumu ukázaly na problém romské komunity v opouštění
novorozenců po porodu. Polovina ţen romského souboru v minulosti předčasně odešla
z nemocnice a opustila novorozené dítě. Výsledky ukázaly rozdíl mezi ţenami romské a
neromské komunity, potvrdily niţší úroveň hygienické péče ve smyslu četnosti přebalování
novorozence v romské komunitě. Četnost kojení neukázala rozdíl mezi romskou a neromskou
skupinou ţen, ovšem názor na kojení po dobu prvního měsíce po porodu se liší v souvislosti
s etnickou skupinou, v souboru Romek není tak jednoznačně pozitivní jako v souboru
neromek, coţ potvrzuje i kratší doba kojení Romek po porodu ve srovnání s neromskými
ţenami.
Závěr: Potvrdilo se, ţe problém vázaný na etnickou skupinu, tedy romskou komunitu,
opravdu existuje, a upozornit na něj bylo jedním z důleţitých součástí práce. Bylo potvrzeno,
ţe existují určitě rozdíly v péči o novorozence v romské komunitě ve srovnání s ţenami
neromskými. Podařilo se získat statistická data k problematice opouštění novorozenců
v porodnici a prokázat tak, ţe opouštění novorozenců je problémem převáţně romské
komunity.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Romové, etnikum, komunita, novorozenec, péče o novorozence
generální sponzor
sponzor
Poznámka: Zaslané texty neprošly jazykovou úpravou.
generální sponzor
sponzor
Download

Abstrakty příspěvků