PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ
V POVODÍ NEŽÁRKY
ČÁST 3 – analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky
přírodě blízkým způsobem
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
BŘEZEN 2011
Obsah
1
Úvodní informace
3
2
Popis stávajících problémů
5
3
Návrh opatření
7
3.1
Návrh technických PPO
7
3.2
Návrh přírodě blízkých PPO
7
4
Závěr
7
5
Připomínky
8
6
Přílohy
9
6.1
List opatření z Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, části D
9
6.2
Karta obce z Koncepce protipovodňové ochrany na území
Jihočeského kraje
10
6.3
Doklady z projednání
11
6.4
Výkresová část
12
6.4.1
Výkres 1 - Mapa záplavového území s návrhem opatření
12
6.5
Stanoviska vlastníků a připomínky
12
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
1 Úvodní informace
Veselí nad Lužnicí je město ležící jižní části okresu Tábor u severní hranice CHKO
Třeboňsko, na soutoku řek Lužnice a Nežárka.
Obr. 1. Mapa širšího okolí
Nežárka vzniká soutokem Kamenice a Žirovnice v Jarošově a ústí zprava do Lužnice ve
Veselí nad Lužnicí. Celková plocha povodí je 1000,84 km2, z toho 34 km2 jsou vodní plochy
rybníků větších než 1 ha.
Tok Nežárky je velmi mírný, o středním sklonu 1,15 %0. Rovněž sklony svahů v povodí
Nežárky jsou velmi mírné – do 50, v intervalu 0 – 150 se nachází přes 99 % území. Riziko
urychleného odtoku je mírné.
Nejbližší měrný profil je stanice Hamr na ř.km 8,00. Průměrný roční stav je 157 cm a
průměrný roční průtok (Qa) je 12,3 m3/s. Nejvyšší zaznamenaný vodní stav je 474 cm ze dne
14.8.2002.
Zakázka č. 1644/002
2011
3
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Tab. 1- Základní informace o městě Veselí nad Lužnicí
Základní identifikační údaje
Název města
Veselí nad Lužnicí
IČ základní územní jednotky
553271
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Soběslav
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem
Veselí nad Lužnicí
Kraj
Jihočeský
Počet obyvatel k 30.6.2010
6578
Hydrologické údaje
Ohrožující vodní tok
Nežárka
Lužnice
Bechyňský potok
ř. km
Nežárka 0,000 – 1,125
Lužnice 74,500 – 76,500
Bechyňský potok 0,000 – 1,145
Záplavové území toku, stanoveno
Nežárka 4.12.2007
Lužnice 22.1.2007
Bechyňský potok 10.12.2007
Počet ohrožených obyvatel při Q100
1270
Infrastruktura
Kanalizace (ČOV)
ano
Vodovod
ano
Plynofikace
ano
Ochrana přírody (území nebo objekty dotčené realizací navržených opatření)
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
ne
Národní přírodní rezervace (NPR)
ne
Národní přírodní památka (NPP)
ne
Přírodní rezervace (PR)
ne
Přírodní památka (PP)
ne
Významný krajinný prvek (VKP)
ne
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
ne
Natura 2000 – evropsky významné lokality
ne
Natura 2000 – ptačí oblasti
ne
Památková ochrana
---
Zakázka č. 1644/002
2011
4
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
2 Popis stávajících problémů
V rámci Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje je město
vyhodnoceno jako ohrožené s návrhovým stupněm ochrany Q50 (stupeň ochrany je v souladu
s Plánem hlavních povodí ČR). Dále je město zařazeno do Plánu oblasti povodí Horní
Vltavy, do programu opatření (list opatření VH200004), čili realizace protipovodňového
opaření se má uskutečnit do konce roku 2012. Dalším podkladovým materiálem pro návrh
opatření byla studie Projekt Nežárka - vazba přírodě blízkých protipovodňových opatření a
hydromorfologického stavu vod.
V rámci Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje byly pro komplexní
analýzu ohroženosti intravilánů povodněmi určeny intravilány obcí a objekty nacházející se
v záplavovém území Q100. Při návrhu cílové míry ochrany zastavěných území vyjádřené Nletostí průtoků je třeba brát v úvahu konkrétní podmínky a specifika území, kterými jsou
především:
• stupeň rizika charakterizovaný hloubkou záplavy a rychlosti proudění
• počet potenciálně ohrožených obyvatel
• výše potenciálních škod v záplavovém území
• zaplavení památkově chráněných objektů či celků
• vznik dalších škod vyplývajících např. z omezení dopravy, ohrožení významných
vodních zdrojů, přerušování dodávky energií, zaplavení starých ekologických zátěží a
jiné
Z této analýzy vychází, že v záplavovém území Nežárky, Lužnice a Bechyňského potoka je
při Q100 celkem ohroženo 435 objektů, 535 bytových jednotek a 1270 obyvatel.
Povodňové stavy ve městě Veselí nad Lužnicí jsou způsobeny nedostatečnou kapacitou
koryt vodních toků Lužnice, Nežárky a Bechyňského potoka. Vzhledem k plochému území
města jsou povodně časově dlouhodobé a k odtokům zpět do koryta dochází se značným
zpožděním.
K vybřežení Nežárky v intravilánu města Veselí nad Lužnicí dochází již při Q2 = 74 m3/s.
Město navrhlo v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi II“
protipovodňová opatření, jejichž realizací bude město ochráněno před povodňovými vodami
až do výše Q50 = 198 m3/s.
Požadavkem vedení města na protipovodňovou ochranu, který byl stanoven na projednání
při místním šetření, je zamezení přítoku vod do intravilánu města větších než Q50 a
eliminování možného soutoku velkých vod v Nežárce a Lužnici.
Zakázka č. 1644/002
2011
5
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Obr. 2.: Intravilán města ve vztahu k záplavovému území
Zakázka č. 1644/002
2011
6
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
3 Návrh opatření
3.1
Návrh technických PPO
Technické opatření představuje výstavbu komplexu protipovodňových opatření zajišťující
ochranu na tocích Lužnice, Nežárka a Bechyňský potok do Q50 s převýšením ochranných
prvků na Q100.
Navrhované řešení, které je zpracováno v dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracované
společností VH – TRES spol. s.r.o., České Budějovice, prosinec 2008, je kombinací hrází a
opěrných zdí včetně spodní stavby a kompenzační rozšíření koryta Lužnice pod soutokem
s Nežárkou.
Návrh a realizace akce je rozdělen na následující části:
a) Kompenzační rozšíření koryta Lužnice v délce 980 m včetně pročištění neprůtočného
ramene
b) Protipovodňová hrazení podél řek Lužnice a Nežárka a podél Bechyňského potoka
v celkové délce 3618,6 m.
Je předpoklad, že v polovině roku 2011 proběhne soutěž na výběr zhotovitele a realizaci
stavby.
Dále se pro ochranu města doporučuje vhodná manipulace na rybníku Rožmberk a na
objektech Novořeckých splavů, aby nedošlo k souběhu kulminací na soutoku Nežárky a
Lužnice.
3.2
Návrh přírodě blízkých PPO
Z Projektu Flamis (ČVUT, leden 2007), jehož součástí bylo i hledání vhodných retenčních
prostorů nad městem, vychází, že nejúčinnějším protipovodňovým opatřením pro Veselí nad
Lužnicí je konstrukce poldru Krkavec v jeho úplné variantě (retenční objem 36 mil. m3).
V zájmovém území bohužel dochází k několika významným střetům, zejména ve vztahu
k obci Val. Realizace poldru v maximálních uvažovaných parametrech znamená nutnost
likvidace obce, mlýna Metel a několika chat a vykazuje i značné nároky na další související
technická opatření. V zátopě poldru se dále nachází Farmářský rybník, který je přírodní
památkou. Problematika obce Val musí být nejprve diskutována na regionální politické
úrovni, z hlediska dnešního pohledu se však možnost přesídlení celé obce nejeví jako
snadno akceptovatelná.
Výpočty však ukazují, že zaplavení města nelze zabránit úplně ani při vybudování velkého
poldru. Ačkoliv kulminační průtok přicházející po Nežárce je značně snížen transformací
návrhové povodňové vlny v poldru, průtok v Lužnici má stejnou hodnotu jako v současném
stavu a proto stále dochází (bez realizace dalších doplňkových opatření) k zaplavení města.
4 Závěr
Pro ochranu města Veselí nad Lužnicí by bylo nejúčinnějším opatřením kombinace poldru
Krkavec na Nežárce a navrženého technické opatření uvedeno výše v kapitole 3.1.
Technickým opatřením je město ochráněno na Q50, což je v souladu v cílovou ochrannou dle
Plánu hlavních povodí České republiky. Během roku 2011 by se měla rozběhnout i realizace
Zakázka č. 1644/002
2011
7
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
tohoto opatření. Realizace poldru Krkavec se k již zmíněným střetům jeví jen jako těžce
uskutečnitelná.
Z těchto dvou důvodů - vyhovující úrovně ochrany dle Plánů hlavních povodí České
republiky v intravilánu města pomocí technického opatření a jen těžko realizovatelného
poldru nebude již problematika města ve studii dále detailněji řešena.
5 Připomínky
Město Veselí nad Lužnicí požaduje řešení protipovodňové ochrany na průtoky překračující
Q50. Tato připomínka byla zapracována a této problematice je věnována kapitola 3.2.
V příloze 6.5 Stanoviska vlastníků a připomínky je přiložen scan vyjádření.
Zakázka č. 1644/002
2011
8
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
6 Přílohy
6.1
List opatření z Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, části D
Název opatření
Typ opatření
Protipovodňová ochrana Veselí nad
Lužnicí
ID_OP
VH200004
ID_KO
úpravy toků, pevné konstrukce
(ohrázování toku), mobilní konstrukce
37, 39, 40
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením
Název obce Kód ZSJ
ZSJ
ID VÚ
Veselí nad
18068
Lužnicí
11754000
11822010
11827000
Název vodního útvaru
Lužnice po soutok s tokem
Nežárka
Nežárka po ústí do toku Lužnice
Bechyňský potok po ústí do toku
Lužnice
11886000 Lužnice po soutok s tokem
Košínský potok
Popis současného stavu
Povodňové stavy ve městě Veselí nad Lužnicí jsou způsobeny nedostatečnou kapacitou koryt
vodních toků Lužnice, Nežárky a Bechyňského potoka. Vzhledem k plochému území města jsou
povodně časově dlouhodobé a k odtokům zpět do koryta dochází se značným zpožděním. Při
povodni 2002 byl počet zatopených objektů 403, ohrožených obyvatel bylo 1370, bylo zatopeno 32
ulic ve městě.
Popis navrhovaného stavu
Předmětem technického řešení je rozšíření koryta řeky Lužnice v ř. km 74,3 - 75,4 o pravobřežní
bermu o šířce 20 m. Stabilní protipovodňová hrazení budou tvořena buď zemními sypanými hrázemi
nebo opěrnými zídkami v těchto lokalitách: Sokolská ulice - PB Bechyňského potoka, ulice Na
Potoce, Foglarovo nábřeží a Štěpnice. Některé úseky stabilního protipovodňového hrazení budou
rozšířeny o mobilní hrazení.
Parametry opatření
Současný stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)
počet ohrožených obyvatel
rozsah ohroženého území (ha)
průměrná roční škoda (mil. Kč)
náklady na realizaci (mil.
Kč)
129.4
zdroj financování
129 120
stav projektové přípravy
správce vodního toku
zdroj dat
poznámka
DUR
PVL
Zakázka č. 1644/002
Cílový stav
Q50
Technické údaje navrhovaného opatření
stabilní hrazení - celková
délka
3410 m
mobilní hrazení - celková
délka
252 m
Prioritní oblast Komplex protipovodňových opatření na Lužnici a
Nežárce
2011
9
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
6.2
Karta obce z Koncepce protipovodňové ochrany na území
Jihočeského kraje
Zakázka č. 1644/002
2011
10
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
6.3
Doklady z projednání
Zakázka č. 1644/002
2011
11
Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých opatření v povodí Nežárky
OBEC VESELÍ NAD LUŽNICÍ
6.4
Výkresová část
6.4.1 Výkres 1 - Mapa záplavového území s návrhem opatření
6.5
Stanoviska vlastníků a připomínky
Zakázka č. 1644/002
2011
12
Download

VESELÍ NAD LUŽNICÍ