MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno
Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění
delegátů; III. skupina SVJ – Líšeň, která se konala v úterý 13.5.2014 v 16:00 hodin
v jídelně správní budovy družstva.
Přítomni:
Ing. Koutníková, PaedDr. Huňáček, Ing. Polášková, Ing. Dospíšil, Černohlávková, Ing. Hlavoňová,
Hložková, Hrušková, Mgr. Komárková
Program:
1. Zahájení
2. Informace obecného charakteru
- informace o novelizaci stanov SVJ v souvislosti s přijetím Nového občanského zákoníku
3. Informace ekonomického charakteru
- informace o připravovaném návrhu novely směrnice č. 1/2008 „Odměňování funkcionářů
družstva MÍR, stavební bytové družstvo“
4. Informace provozního charakteru
- povinnost instalovat na všech bytových domech rozdělovače topných nákladů do 1. 1. 2015
dle zákona č. 318/2012 Sb. v platném znění
- zajišťování energetických štítků budov ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb.
- zajišťování požární ochrany (PO) v bytových domech, informace o požáru bytové jednotky
domu, Brno, ul. Prušánecká 6
5. Informace o práci komise představenstva družstva pro koncepci a změnu stanov
- návrh nové koncepce družstva MÍR, stavební bytové družstvo
- návrh dílčích změn stanov družstva MÍR, stavební bytové družstvo
6. Informace o konání shromáždění delegátů dne 9. 6. 2014 v Základní škole, Brno-Líšeň,
Horníkova 1
7. Různé, závěr
1) Zahájení
Poradu zahájila v 16:10 a řídila Ing. Polášková. Přivítala přítomné zástupce společenství, předsedkyni
družstva a zaměstnance družstva, kteří se porady zúčastnili. Poté předala slovo předsedkyni družstva
Ing. Daně Koutníkové. Předsedkyně družstva informovala o tom, že je ve funkci od 1. 1. 2014 a jaké
jsou její vize o fungování a směřování družstva. Jedním z hlavních cílů je zlepšení komunikace
s klienty zejména prostřednictvím internetu. Cílem je aby byly veškeré podstatné materiály včas
zveřejňovány na internetových stránkách družstva, dále rozšíření služby WebDomus na službu Po
schodech tak, aby například zápisy ze shromáždění a členských schůzí byly k dispozici
v digitalizované podobě. Dále seznámila přítomné s personálními změnách na provozním úseku –
představila nového zaměstnance Ing. Čápa, který přebírá agendu po Ing. Bártlovi a informovala, že
agendu po Tomáši Vychodilovi převezmou částečně technici jednotlivých domů a Ing. Tihlařík.
K legislativním změnám po 1. 1. 2014 uvedla, že do 30.6.2014 je nutné připravit změnu stanov
družstva a aktuálně vznikají společenství vlastníků třemi různými způsoby. Závěrem uvedla, že se
snížil počet nebydlících členů družstva.
Diskuze (odpovídá Ing. Koutníková)
 Ing. David: Je možné přes WebDomus zveřejnit kontakty na předsedy SVJ? Ne,
ke zveřejnění kontaktů by bylo nutné získat souhlas jednotlivých osob.
 Byla vznesena kritika na práci právničky družstva, Mgr. Holé, zejména
v souvislosti s ukončením členství Ing. Chalupy v představenstvu. Zaujalo
současné představenstvo k vyloučení Ing. Chalupy stanovisko? Úsek organizace a
služeb byl včleněn do úseku předsedy družstva, v jehož rámci funguje právní
oddělení. Právní oddělení v současnosti tvoří JUDr. Hanáková, Mgr. Holá a Mgr.
Komárková, od 1. 6. 2014 právní oddělení posílí Mgr. Mušálková, která převezme
- 1/9 -


agendu vymáhání pohledávek. Připomínky k práci Mgr. Holé i rozsudek, který byl ve
věci vyloučení Ing. Chalupy z představenstva vydán, budou předmětem jednání
představenstva.
Ing. Jarolím: SVJ Elplova 26 po technickém úseku požadovalo technickou
dokumentaci domu. Tato dosud nebyla předána, technický úsek pouze
informoval, že dokumentaci má firma Stavoprojekta. Jak technický úsek v této
záležitosti posupuje? K tomuto dotazu se připojil Ing. David, Elplova 2. Aktuálně
na návrh vedoucího úseku probíhá reorganizace provozního úseku. Během porad
vedení je tomuto tématu věnována mimořádná pozornost. Při inventarizaci archivu
byly zjištěny nedostatky, na jejichž odstranění se v současné době pracuje. Ing.
Tihlařík k tomuto bodu doplnil, že v současnosti se pracuje na digitalizaci technické
dokumentace.
Bc. Horák: o kolik se snížil počet nebydlících? Počet nebydlících klesl přibližně o
500, všichni nebydlící byli na jaře letošního roku obesláni s výzvou k doplnění
kontaktních údajů.
Řídící schůze přítomným oznámila změnu v programu – s ohledem na další program PaedDr. Huňáčka
byl přednesen bod jednání č. 5
5) Informace o práci komise představenstva družstva pro koncepci a změnu stanov
Informaci o změně stanov družstva přednesla PaedDr. Huňáček
Dr. Huňáček informoval přítomné o platnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích. Jedním z důsledků je povinnost změnit stanovy družstva do 30. 6. 1014 tak, aby
odpovídaly požadavkům nové legislativy. Za tímto účelem byla představenstvem družstva vytvořena
komise pro novelizaci Stanov MÍR, SBD, jejímž předsedou byl zvolen PaedDr. Luděk Huňáček a
místopředsedou Ing. Stanislav Paďour. Všichni členové družstva, kteří projevili zájem v komisi
pracovat, byli představenstvem do této komise následně jmenováni (Ing. Aleš Dvořák, PhD., Ing.
Lubomír Petlach, paní Libuše Viturková, pan Václav Dalecký, paní Helena Kozubíková, za
představenstvo se této komise účastní: Ing. Dana Koutníková, Mgr. Ondřej Krutílek, Mgr. Jana
Nováčková, Ing. Miloslava Polášková, Ing. Jaroslav Schenk). Souběžně s úpravou stanov je v této
komisi řešena koncepce dalšího směrování družstva. Návrh koncepce MÍR, SBD obdrželi všichni
přítomní u prezence (příloha záznamu).
Dr. Huňáček vyzval přítomné k podávání návrhů, připomínek k novele stanov, a to emailem na
sekretariát družstva.
Diskuze (odpovídá PaedDr. Huňáček):


Jak je v novém návrhu stanov přistupováno k nebydlícím? Mnoho z nebydlících
zůstává členy družstva jen aby měli možnost zasahovat do chodu družstva, aniž
by měli zájem o byt. Bude se nějakým způsobem prověřovat skutečný zájem o
zajištění bydlení? Součástí nové koncepce družstva je návrh, který by pro tzv.
nebydlící členy družstva zavedl poplatek. Vedení evidence a doručování listin
nebydlících bylo dosud hrazeno z úroku jejich členského vkladu, ukazuje se však, že
takto získané prostředky nepostačují na pokrytí nákladů. Jedním z návrhů bylo
zavedení dalšího členského vkladu, jelikož by však družstvo za tento další členský
vklad nemělo nebydlícím co nabídnout, přiklonila se komise k variantě poplatku.
Poplatek by měl členy, kteří o byt nestojí, od setrvání v družstvu odradit. Ve
stanovách nelze zavést diskriminační ustanovení, které by nebydlícím členům upíralo
část členských práv, například členství v orgánech družstva.
Bc. Horák: navrhuji zavést ustanovení, podle kterého by v představenstvu mohl
být nejvýš jeden člen, který spadá do kategorie nebydlících. Tím by se zaručilo,
že členové představenstva budou mít skutečný zájem o družstvo. Podobný návrh
již komise probírala, narazila však na problém, kdy se člen stává nebydlícím –
- 2/9 -

okamžikem převodu bytu do vlastnictví se v podstatě dostane do kategorie
nebydlících, i když byt nadále užívá. Další problém by nastal, pokud by si
shromáždění odsouhlasilo jiného správce, tím by tato osoba přestala bydlet v domě
spravovaném družstvem, zanikl by tedy i mandát člena představenstva? Komise
představenstva družstva pro koncepci a změnu stanov vítá každý návrh ze strany členů
družstva, veškeré návrhy adresujte na [email protected]
Kozubíková: Jaký má pro vlastníky bytů význam členství v družstvu? Členové
družstva prostřednictvím zvoleného delegáta mají možnost ovlivnit chod družstva
přímo na shromáždění delegátů. SBD MÍR vykonává správu domu na základě
smlouvy o správě, pokud jsou bydlící zároveň členy družstva mají možnost ovlivnit
fungování svého správce.
2) Informace obecného charakteru
K novelizaci stanov SVJ v souvislosti přijetím nového Občanského zákoníku informovala
Mgr. Komárková
SVJ mají povinnost přizpůsobit stanovy požadavkům nové legislativy do tří let od účinnosti nového
občanského zákoníku, tedy do konce roku 2016. Ke změně stanov je třeba uspořádat shromážděn za
přítomnosti notáře a nově schválené stanovy vložit do sbírky listin rejstříkového soudu. Svaz českých
a moravských bytových družstev poskytl družstvu MÍR vzor stanov pro SVJ které jsou pro SVJ ve
správě družstva k dispozici. Tento vzor je svazem průběžně aktualizován na základě ohlasů členů
svazu. Nové stanovy musí jednoznačně určit statutární orgán, tedy buď výbor nebo předseda
společenství. Doposud se ve stanovách uvádělo že statutárním orgánem je výbor, pokud není zvolen
výbor, je jím pověřený vlastník. Takové řešení v nových stanovách není možné. Důvodem je možnost
podat k soudu návrh na určení statutárního orgánu v případě že nebyl zvolen. Soud tedy musí mít
jednoznačný podklad jaký statutární orgán má určit a kolik má mít členů. Další nutnou náležitostí
stanov je určení pravidel pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu
cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.
Pro již založená společenství stále platí jejich stanovy, pokud je ve stanovách například stanoveno že
usnesení se na shromáždění schvaluje ¾ většinou, pak toto platí, přestože zákon obecně požaduje
nadpoloviční většinu.
Novinkou kterou lze použít i bez změny stanov je rozhodnutí mimo zasedání (hlasování listinou – per
rollam, § 1210 až § 1214 občanského zákoníku) – pokud se na svolané shromáždění nedostaví
dostatečný počet členů společenství a schůze nebude usnášeníschopná, lze o bodech programu
hlasovat pomocí listiny k tomu určené.
Od 1. 1. 2014 se na SVJ vztahuje povinnost zaplatit správní poplatek při podání do rejstříkového
soudu, který činí 2000Kč.
Diskuze (odpovídá Mgr. Tereza Komárková):
 Kozubíková: lze v nových stanovách snížit hlasovací kvórum? Ano, v nově
přijatých stanovách lze oproti stávajícím stanovám snížit hlasovací kvórum. Pouze
v případech, které výslovně upravuje zákon není možné kvórum snížit.
3) Informace ekonomického charakteru
Informace ekonomického úseku přednesla paní Hložková
Na SD bude v podkladových materiálech předložena „Směrnice pro odměňování členů orgánů
družstva“. Ke změně dochází s přijetím zákona o Obchodních korporacích, z důvodu schvalování
smlouvy o výkonu funkce volených orgánů družstva shromážděním delegátů.
Směrnice je doplněna o:
a) pravidla pro stanovení odměny a mzdy předsedy družstva, který je zaměstnancem družstva
- 3/9 -
b) pravidla pro určení mzdy členovi představenstva, který je zaměstnancem družstva
c) pravidla pro určení mzdy zaměstnanci družstva, který je osobou blízkou členovi
představenstva
Informace k výsledkům hospodaření roku 2013. V současné době vedeme účetnictví pro 155
společenství a 7 bytových družstev. I loni pokračovaly převody bytů do os. vlastnictví. V důsledku
toho došlo k úbytku dlouhodobého majetku o 103.367 tis. Kč.
Významnou položkou jsou i dlouhodobé investiční úvěry:
a) zůstatek úvěrů poskytnutých na výstavbu bytových domů (1%) činí 25,7 mil. Kč.
b) zůstatek na novou výstavbu bytů činí 67,5 mil. Kč
c) zůstatek na regenerace domů činí 220 mil. Kč
Na poskytnuté úvěry na regenerace domů družstvo přijalo dotace z programu PANEL ve výši asi 3,4
mil. Kč
Na SD se bude schvalovat roční účetní uzávěrka za rok 2013.
Dosažený zisk za rok 2013 po zdanění činí 1 151 093,73 Kč. O jeho použití bude na návrh
představenstva rozhodnuto na SD.
Zaměstnanci ekonomického úseku zpracovávali v roce 2013 účetnictví 357 bytových domů, z toho
159 v samostatných subjektech. Pro 43 subjektů byla zpracována daňová přiznání, činnost dvou
družstev byla ukončena likvidací – šlo o družstva, která byla založena za účelem privatizace bytového
domu, následně si převedli byty do osobního vlastnictví, založili SVJ a družstvo vstoupilo do
likvidace.
Diskuze (odpovídá Hložková)
 Bc. Horák: Jak probíhají jednání o snížení úrokových sazeb úvěrů poskytnutých
na rekonstrukce domů? Jednání s bankou nedopadla příznivě. Stávající úvěry nelze
refinancovat, jediným řešením je pořízení nového úvěru, ze kterého by se původní
úvěr splatil. Takové řešení však nepřináší úsporu.
 Pracují zaměstnanci, kteří tuto podobu úvěrů schválili, stále na SBD MÍR? Ano.
Každý úvěr však byl řádně schválen na schůzi, která měla možnost vybrat řešení dle
svého uvážení.
Informace o změnách ve mzdách, daních a účetnictví SVJ od r. 2014 přednesla paní Hrušková
Dohody o provedené práce (dále jen DPP) podléhají od roku 2014 do výše 10 tis. Kč srážkové dani.
Zálohovou daní jsou daněny příjmy nad 10 tis., zároveň je z nich odváděno sociální a v některých
případech i zdravotní pojištění. Pro účely daně a sociálního pojištění se všechny DPP v měsíci u
jednoho zaměstnance a zaměstnavatele sčítají, pro účely zdravotního pojištění se každá DPP posuzuje
samostatně. Oproti minulých letům je možno zaplacenou srážkovou daň zahrnout do daňového
přiznání – potvrzení vydá na požádání mzdová účtárna.
Dohody o pracovní činnosti (dále jen DPČ) podléhají od roku 2014 zálohové dani bez ohledu na výši
příjmu. Znamená to tedy, že pokud má někdo hlavní zaměstnání, kde podepsal prohlášení k dani ze
mzdy, a zároveň má u družstva příjem na základě DPČ třeba za úklid nebo údržbu, má povinnost
podávat daňové přiznání. Z hlediska sociálního pojištění se všechny DPČ do 2,5 tis. Kč (tzv.malý
rozsah) sčítají a přesáhne-li jejich součet 2499 Kč, je ze všech odváděno sociální pojištění. Z hlediska
zdravotního pojištění je nadále posuzována každá DPČ samostatně a nepřesáhne-li 2499 Kč, není z ní
odváděno zdravotní pojištění.
Od 1. ledna 2014 podléhají úroky z běžných účtů, spořících účtů a termínovaných vkladů SVJ
konečné 19% srážkové dani. Do roku 2013 úroky z běžného účtu SVJ nebyly předmětem daně, úroky
ze spořících účtů a termínovaných vkladů sice vstupovaly do základu daně a zakládaly povinnost
podávat daňové přiznání, daň se z nich ale neplatila (možnost snížení základu daně dle § 20, odst. 7
zák. 586/1992 Sb.). Tato 19% srážková daň je konečná bez možnosti zápočtu v případném daňovém
přiznání, sráží ji a odvádí FÚ přímo banka.
- 4/9 -
Od ledna 2014 dochází také ke změně ve způsobu účtování společenství. Do konce roku byla možnost
volby, zda se účetnictví povede rozvahovým nebo výsledkovým způsobem, od letošního roku je
možný již jen výsledkový způsob. Znamená to, že všechny výdaje a příjmy společenství (mimo
vyúčtovávaných služeb jako je teplo, voda, el. energie atd.) již musí procházet přes náklady a výnosy,
tj. přes účtové třídy 5 a 6. Doposud jste ve výsledovce viděli pouze náklady na mzdy a odvody,
bankovní poplatky, úroky z úvěru, úroky přijaté, přijaté úroky z prodlení; od letošního roku zde
uvidíte všechny náklady na opravy, které dříve procházely přímo fondem oprav, náklady na pojištění,
správu, drobné provozní výdaje atd.
informace o nutnosti hlášení změn v počtu osob informovala paní Černohlávková
Paní Černohlávková vyzvala předsedy společenství, aby upozornili bydlící, že každou změnu počtu
osob v bytě je třeba nahlásit na odd. členských vztahů – osobně, nebo písemně, a to bez zbytečného
odkladu (viz zákon 67/2013 Sb.)
U každé změny osob je zároveň vyhotoven nový předpis záloh , který vychází z předchozího
vyúčtování služeb.
Sestava „Osoboměsíců: praxe je dosud taková, že tato sestava Osoboměsíců“ se na domy zasílá
začátkem října, s tím, že ji zástupci domů mají vrátit do 31.10. Během listopadu, kdy se provádí
všechny změny záloh od 1.1., se zapracuje do předpisu záloh i změna počtu osob a výše záloh. A
následně i do podkladů pro vyúčtování.
Upozornila, že tato sestava má sloužit pouze ke korekci v měsících a rozhodně nenahrazuje hlášení
změny počtu osob, protože neobsahuje všechny náležitosti. Změna počtu osob na základě této sestavy
je tedy provedena pouze v předpisu záloh a vyúčtování, nikoliv v členské evidenci.
Protože změny v počtu osob nejsou hlášeny v průběhu roku, je objem změn od 1.1. tak obrovský, že
všechny úpravy předpisu nelze během jednoho měsíce zvládnout.
Proto žádá aby, předsedové informovali vlastníky a nájemce o této povinnosti neprodleně nahlásit
změnu počtu osob.
V případě, že změna počtu osob bude nahlášena jen v sestavě „Osoboměsíců“, bude zohledněna
pouze ve vyúčtování služeb za příslušný rok , ovšem předpis záloh nebude upraven.
Změna v předpisu záloh bude provedena až v součinnosti s odd. členských vztahů, po nahlášení všech
náležitostí, tj. počet osob, jejich nacionále a datum, kdy ke změně došlo.
Povinnost oznamovat počty bydlících v bytech vlastníků i nájemců zakládá občanský zákoník v těchto
ustanoveních:
§ 1177 – povinnost oznamovací
Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě
domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do
jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i
v případě změny údajů uvedených v oznámení.
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu
osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce
v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě;
v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.
§ 2272
(1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své
domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiníli to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.
§ 2273
Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to nájemce pronajímateli bez zbytečného
odkladu.
K této otázce Ing. Koutníková doplnila, že podle ustáleného výkladu se za osobu bydlíc považuje
osoba, která se v bytě zdržuje v součtu více než 3 měsíce během roku. Nemusí jít tedy o jeden pobyt
trvající déle než 3 měsíce, stačí opakující se pobyty.
- 5/9 -
Diskuze (odpovídá Černohlávková)
 Ing. David: Jaké jsou možnosti SVJ, pokud vlastník bytu odmítne informace o
počtu bydlících sdělit? Pro tento případ je možné ve stanovách SVJ stanovit sankce
ve formě smluvní pokuty jako donucovací prostředek.
4) informace provozního charakteru
Informace k povinné instalaci RTN a vypracování PENB
přednesla Ing. Hlavoňová
V letošním roce musí vlastník objektu splnit dvě povinnosti dané zákonem č. 318/2012 Sb. a to
vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným
uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a dále zajistit zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy (PENB) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2
v termínu nejpozději do 1. ledna 2015.
Vzhledem k tomu, že nebyl jednotný názor, zda lze rozdělovač topných nákladů považovat za přístroj
registrující dodávku tepelné energie, oslovilo odd. energetiky Státní energetickou inspekci (SEI)
s dotazem jak v tomto případě postupovat.
Ve stanovisku SEI je uveden odkaz na stávající prováděcí právní předpis a to vyhl. č. 194/2007 Sb.,
§ 7 - měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce, v odst. 4 - měřící a indikační
technika je dále odkaz č. 5 na dvě čísla norem a to ČSN EN 834 a 835. Norma ČSN EN 834 se týká
indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - indikátory napájené
elektrickou energií. Norma ČSN EN 835 se týká indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění
místností otopnými tělesy - indikátory bez napájení elektrickou energií pracující na principu odparu
kapaliny.
Z uvedeného stanoviska SEI a platné vyhlášky vyplývá, že ke splnění uvedené povinnosti je potřeba
osadit radiátory indikátory pro rozdělování topných nákladů. Proto odd. energetiky vypracovalo
souhrnný přehled cenových nabídek montáže indikátorů jednotlivých firem, současně je zde uvedena
cena za pravidelný odečet a rozúčtování indikátorů, která byla odeslána mailem 9. 4. 2014 všem
zástupcům objektů.
Pro montáž indikátorů je potřeba nechat odsouhlasit ČS a SSV objektu:
 výběr firmy
 způsob úhrady montáže indikátorů
 způsob úhrady odečtu a rozúčtování RTN za kalendářní rok
 způsob rozúčtování základní složky - 40% až 50% (zbytek nákladů tvoří spotřební složka)
Povinnost zpracování PENB se týká objektů s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než
1500 m2. V případě, že průkaz nebude vypracován, nebude mimo jiné již možné od 1.1.2015 provést
prodej bytové jednotky v osobním vlastnictví. Tato povinnost se nevztahuje na objekty, které v rámci
revitalizace již mají PENB vypracovaný, a to dle vyhl. Č. 148/2007 nebo vyhl. Č. 78/2013. Platnost
průkazu je 10 let.
Odečty elektroměrů k 31.12. - vzhledem k nevyhovující situaci, kdy z důvodu dodržení lhůt daných
dodavatelem a distributorem firma Optimal Energy, a.s. odečítala elektroměry již v první polovině
prosince r. 2013 a dále k faktu, že mimořádné faktury správní složka družstva obdržela
v nevyhovujícím termínu, budou pro stanovení spotřeby elektřiny za kalendářní rok používány
dopočty v programu Domus. Kdo ze zástupců objektů bude mít zájem o stanovení spotřeby na základě
hodnot elektroměru k 31.12.2014, může samoodečet elektroměru provést a doručit jej na správní
složku nejpozději do 5.1. - tento termín je zatím orientační a bude před koncem roku ještě upřesněn.
Odečet bude předán k evidenci dodavateli elektrické energie a bude zohledněn ve faktuře. Na základě
obdrženého samoodečtu bude na odd. energetiky proveden přesný dopočet spotřeby za kalendářní rok.
- 6/9 -
Diskuse (odpovídá Ing. Hlavoňová):

PENB již byl pro dům vypracován. Jakou část je třeba pro vlastníka, který se
chystá byt prodat, okopírovat? Vlastník bude potřebovat kopii celého dokumentu.
Katastrální úřad vyžaduje notářsky ověřenou kopii nebo originál dokumentu, proto při
zadání požadavku na vypracování PENB doporučujeme objednání vícetisků. Vícetisk
má váhu originálu a jeho pořízení je levnější než ověření u notáře. Domy, na kterých
budou prováděny stavební úpravy v rozsahu větším než 25% obálky domu je třeba
zvážit množství objednaných vícetisků. Při takových úpravách je třeba vyhotovit
nový PENB.

Ing David: PENB je třeba pouze k dispozici s bytem. Je třeba ho vypracovat i
když se žádný z vlastníků nechystá byt prodávat? Ano, PENB musí být ve lhůtě
dané platnými právními předpisy vyhotoven, ať už se s byty disponuje nebo ne. Od
roku 2016 je navíc třeba i k pronájmu bytu. Pokud nebude PENB pořízen, hrozí
majiteli domu pokuta až 100 000,- Kč.

Lohnická: V našem domě jsou již RTN instalovány. Jak změnit způsob
rozúčtování základní složky? (40 nebo 50%) Rozhodnutí o způsobu rozúčtování
spadá do kompetence shromáždění vlastníků. Pokud je rozúčtování základní a
spotřební složky v jiném poměru než 40 : 60 až 50 : 50, je třeba tento poměr
odsouhlasit 100% vlastníků.

Bc. Horák: RTN s rádiovým odečtem mají velký dosah.. Není možné, aby při
sběru dat bylo měření ovlivněno RTN z vedlejšího domu? Není, každý měřák má
zvláštní kód. Díky tomu lze odlišit, od kterého měřáku data pochází.

Pro 2 různé domy ve správě 2 SVJ existuje jediná přípojka tepla. Jaké problémy
mohou s tímto uspořádáním vzniknout? Při 1 přípojce tepla na 2 samostatných
zúčtovacích jednotkách by měla být zvolena stejná rozúčtovací firma pro obě
zúčtovací jednotky a to včetně poměru rozúčtování základní a spotřební složky.
V opačném případě dodavatel tepla rozúčtuje množství tepla fakturované za rok na
patě domu na obě zúčtovací jednotky dle velikosti jejich podlahové plochy. O dalších
rozúčtovacích parametrech si jednotky mohou rozhodnout sami.

Bc. Horák: v poskytnutých materiálech je uvedeno, že měřidla začínají měřit od
teploty 22,5°C. Znamená to, že pokud budu mít v místnosti 18°C nebude
nic naměřeno? Ne, čidlo snímá teplotu otopného tělesa, nikoli teplotu
v místnosti.
informace o požární ochraně přednesl Ing. Tihlařík
Zajištění PO a BOZP ve všech objektech družstva organizuje osoba odborně způsobilá – paní Božena
Šindelková v souladu ustanovením zákona o PO č. l33/l985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
zákoníku práce.
Kontroly a revize prováděné na MÍR SBD se týkají :
instalovaného požárně bezpečnostního zařízení – požárních vodovodů, přenosných hasících
přístrojů,požárních uzávěrů na všech bytových domech, které jsou pod správou nebo ve
spoluvlastnictví družstva - provádí dodavatelsky 1x za rok dodavatelsky firma HASKO s.r.o.,
Požární servis Chládek s.r.o. a firma Kolísek.
kontroly suchovodů instalovaných na obytných výškových domech provádí 1x za 2 roky sbor
dobrovolných hasičů Brno Husovice.
preventivní kontroly společných prostor a únikových cest na bytových domech provádí 1x za rok
dodavatelsky firma HASKO s.r.o., Požární servis Chládek s.r.o., firma Kolísek.
- 7/9 -
revize nouzového osvětlení na bytových domech a ventilátorů na odvětrávání požárních předsíní
výškových domů provádí 1x za rok dodavatelsky – revizní technik Zdeněk Herš, opravy po revizích
firma Zíma.
O výsledku kontrol jsou zpracovány zápisy, kde jsou uvedeny zjištěné závady s termínem a
způsobem odstranění . Zápis obdrží předsedové předmětných samospráv, SVJ . Odstraňování závad
zajišťují předsedové SO a zástupci SVJ ve spolupráci s osobou odborně způsobilou, techniky provozu
domů .
Preventivní kontroly prováděné v chráněných únikových cestách, požárních předsíních,
hospodářských lodžiích a ostatních společných prostorách bytových domů poukazují na skutečnost,
že bydlící skladují v těchto prostorách nábytek a jiné hořlavé věci, které zvyšují požární riziko
bytového domu. Tyto prostory se snažíme ve spolupráci se samosprávami vyklidit. Únikové cesty
musí být trvale volné, nelze zde odkládat jakékoliv věci.
Dále se v zápisech o preventivních kontrolách upozorňuje na skutečnost, že na některých bytových
domech chybí přenosné hasící přístroje, které by měly být v souladu s kolaudačním rozhodnutím
instalovány ve strojovně výtahu, u hlavního domovního rozvaděče el. energie a ve společných
prostorách sklepních boxů ( vyhláška 23/2008 Sb. ukládá ještě 1x PHP na každých započatých 200m2
společných prostor)
Jako zábranu proti krádeži lze PHP umístit do kovových uzamykatelných skříněk, které se instalují na
stěny ve společných prostorách.
Pojištění proti požáru a instalovaného požárně bezpečnostního zařízení v obytných domech družstva
je zajištěno u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. Ne všichni zástupci SO a SVJ si o pojištění zažádali.
Cena pojištění pro obytné domy je podle množství požárního vybavení v bytovém domě. ( průměr cca
60 – 200Kč/rok). Při zjištění škody na požárně bezpečnostním vybavení je nutné škodu nejprve
nahlásit na policii, poté na provozní úsek MÍR SBD a pověřený zaměstnanec (paní Pokorná) družstva
zajistí ve spolupráci s pojišťovnou KOOPERATIVA odškodnění.
Ing. Hlavňová konstatovala, že v roce 2013 se neřešil na bytových domech družstva žádný požár.
Dne 12. 3. 2014 vznikl požár v bytové jednotce výškového domu Prušánecká 6, Brno. Jednalo se o
nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm uživatelů bytu. Škoda je odhadem do 1000000,- Kč. Při
hašení požáru bylo zjištěno, že v hospodářská lodžii, kde je instalováno okno pro větrání chodby byla
zaskládaná nábytkem a různými věcmi, které bránily k jeho přístupu.
Kontroly Hasičského záchranného sboru pro Jm kraj,
tématická kontrola zaměřená na provozování evakuačních výtahů ve 12podlažních bytových domech
inspektorem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje byla provedena dne 29. 4. 2013.
Stanovená opatření jsou řešena na provozním úseku družstva.
Informace o produktu Družstevník
přednesla Ing. Hlavoňová
Firma Optimal Energy, a.s. nabízí produkt Družstevník i pro bytové jednotky. Výhoda tohoto
produktu je tzn. sdružování více spotřebitelů a následné kolektivní vyjednávání výhodnější ceny za
dodávku elektrické energie a plynu pro individuální spotřebitele. Odd. energetiky může zaslat
zájemcům o tento produkt podrobnější srovnání produktu Družstevník vůči dodavateli E.ON elektřina a RWE - plyn a dále pak tabulku, ve které je srovnání se všemi dodavateli na trhu. V případě,
bližšího zájmu je možné kontaktovat také uvedenou firmu na tel. č. 602518782. Při průměrné spotřebě
v třípokojovém bytě činí úspora několik stovek korun ročně.
Diskuse (odpovídá Ing. Hlavoňová):
 V minulosti bylo zveřejňováno porovnání spotřeby elektrické energie na m2 v
různých domech. Bude tento materiál přístupný i letos? Ano, bude zveřejněn na
weobových stránkách družstva po skončení lhůty k podání reklamací.
- 8/9 -
6) Informace o konání shromáždění delegátů
Informace ke shromáždění delegátů podala řídící schůze Ing. Polášková
Shromáždění delegátů se bude konat dne 9.6.2014 v 16hodin v Základní škole Horníkova 1. Hlavním
bodem programu je novela stanov družstva. V listopadu 2014 se bude konat další shromáždění
delegátů z důvodu volby kontrolní komise.
7) Různé
Řídící porady poděkovala přítomným za účast a poradu v 18,00 ukončila.
Zapsala: Mgr. Tereza Komárková
Příloha: Návrh koncepce MÍR, SBD
- 9/9 -
Download

Záznam z porad předsedů 13.5.2014 Líšeň