VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU
I. DODACÍ PODMÍNKY
a) Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi sjednané množství zemního plynu
včetně zajištění distribuce do odběrného místa (dále jen„OM“), přepravy a uskladnění
zemního plynu a převzít odpovědnost za odchylku (dále také „dodávka plynu“), a to
v souladu se Smlouvou o sdružených službách dodávky zemního plynu pro zákazníka
kategorie Domácnost (dále také „Smlouva“) a v kvalitě podle příslušných právních
předpisů.
b) Zákazník se zavazuje odebrat Dodavatelem dodaný zemní plyn a za dodávku
plynu platit cenu ve výši stanovené ve Smlouvě, příp. v Ceníku Dodavatele.
c) Dodávka plynu dle Smlouvy je splněna přechodem zemního plynu z distribuční
soustavy územně příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen
„PDS“) v předávacím místě neboli OM specifikovaném ve Smlouvě. Předávací místa
jsou ve smyslu příslušného právního předpisu místy předání a převzetí zemního
plynu, ve kterých dochází k přechodu veškerých vlastnických práv k dodanému
zemnímu plynu prostých jakýchkoli nároků třetích osob.
d) Dodavatel není povinen dodávat zemní plyn do OM, kde Zákazník nemá uzavřenou
platnou Smlouvu o připojení s příslušným PDS, je-li tato Smlouva o připojení dle
platných a účinných právních předpisů vyžadována. Dodavatel též není povinen
dodávat zemní plyn do OM Zákazníka, kde Zákazník nemá uzavřenou platnou
Smlouvu o distribuci s příslušným PDS v případech, kdy Zákazník uzavřel
s Dodavatelem smlouvu o dodávce zemního plynu. Dodavatel není rovněž povinen
dodávat zemní plyn do těch OM, kde před požadovaným zahájením dodávky od
Dodavatele došlo k neoprávněnému odběru zemního plynu.
II. CENA, FAKTURACE A PLACENÍ
a) Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky je stanovena ve Smlouvě.
V případě, že ve Smlouvě není tato cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby
dodávky uvedena nebo skončí-li platnost ve Smlouvě uvedené ceny za odebraný
zemní plyn a ostatní služby dodávky, pak platí cena za odebraný zemní plyn a ostatní
služby dodávky, která je uvedena v Ceníku Dodavatele příslušného produktu.
K platbě za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky se připočte platba za
regulovanou část dodávky. Cena za regulovanou část dodávky se řídí platným
cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“)
a podmínkami stanovenými místně příslušným PDS. Dodavatel je oprávněn
fakturovat Zákazníkovi všechny náklady vycházející z tohoto cenového rozhodnutí
a z fakturačních dat poskytnutých místně příslušným PDS v souladu s platnými
právními předpisy.
b) Součástí ceny za dodávku plynu není daň z přidané hodnoty dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel
vyfakturuje daň z přidané hodnoty Zákazníkovi v každém daňovém dokladu ve výši
stanovené příslušným právním předpisem.
c) Součástí ceny za dodávku plynu není daň ze zemního plynu dle zákona č. 261/2007
Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se
povinnost zaplatit daň ze zemního plynu bude vztahovat na dodávky plynu dle
Smlouvy, je Dodavatel oprávněn vyfakturovat tuto daň Zákazníkovi. Požaduje-li
Zákazník, kterému to nevyplývá bez dalšího přímo ze zákona, dodávku plynu
osvobozenou od daně ze zemního plynu a je držitelem oprávnění k nabytí plynu
osvobozeného od daně tak, jak stanovuje příslušný právní předpis, musí Zákazník
tuto skutečnost Dodavateli věrohodným způsobem a před datem dodání plynu
doložit.
d) Zákazník se zavazuje na úhradu odebraného, ale dosud nevyúčtovaného zemního
plynu, platit ve prospěch Dodavatele zálohy řídící se Smlouvou. Zálohy budou
zaplaceny na základě zálohové faktury. Uhrazená záloha bude odečtena
v následujícím vyúčtování za příslušné fakturační období. Rozdíl mezi zálohou
a skutečnou cenou dodávky bude vyrovnán na základě vystavené faktury s tím, že
doplatek bude Zákazník hradit v předepsaném termínu splatnosti. Případné
přeplatky vrátí Dodavatel Zákazníkovi (příkazem k úhradě) na jeho účet, příp. je
Dodavatel oprávněn tento přeplatek započítat proti jiné splatné pohledávce
Dodavatele za Zákazníkem.
e) Dodavatel je oprávněn cenu za dodávku plynu měnit a příslušnou změnu oznámit
Zákazníkovi postupem ve smyslu čl. VIII. písm. d) Všeobecných obchodních
podmínek Dodavatele (dále jen „VOP“) Důvodem změny ceny za dodávku plynu
mohou být zejména např. změny právních předpisů, změny technických norem,
měnové a kurzové změny, změny velkoobchodních cen za zemní plyn nebo změny
cen substitučních komodit.
f ) V případě zvýšení ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky je Zákazník
v souladu s § 11a zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“) oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy do
3 měsíců od data zvýšení ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky. To
neplatí, pokud Dodavatel oznámí Zákazníkovi zvýšení ceny za odebraný zemní plyn
a ostatní služby dodávky nejpozději 30 dnů přede dnem její účinnosti a současně
Zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je
Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději 10 dnů
přede dnem zvýšení ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky.
Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo
doručeno Dodavateli, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.
S uplatněním práva na odstoupení není Dodavatel oprávněn nárokovat vůči
Zákazníkovi žádné finanční nároky.
ZÁKAZNICKÁ LINKA: +420 226 217 610
g) V případě změny ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky dle
předchozích odstavců, změny odběrů Zákazníka, příp. počtu OM, je Dodavatel
oprávněn jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit výši záloh, způsob provádění
plateb nebo frekvenci placení záloh. V takovém případě má Zákazník právo změnu
výše záloh, způsobu provádění plateb nebo změnu frekvence placení záloh písemně
reklamovat z důvodu nepřiměřenosti těchto změn, a to nejpozději do 14
kalendářních dnů od doručení těchto změn dle čl. VIII. písm. d) VOP Zákazníkovi.
Písemná reklamace musí být řádně doručena na adresu sídla Dodavatele.
h) V případě vystavení opravného vyúčtování dodávek plynu z důvodu chybně
zadaného samoodečtu nebo z důvodu chybně vyplněné žádosti nebo Smlouvy
Zákazníkem, může být toto vystavení opravného vyúčtování dodávek plynu
zpoplatněno dle Ceníku dodatečných služeb.
i) Dodávky plynu dle Smlouvy, jakož i další případné poplatky dle Smlouvy, hradí
Zákazník na základě daňového dokladu vystaveného podle příslušného právního
předpisu (dále jen „faktura“). Fakturační období je vymezeno pravidelnými, nebo
mimořádnými odečty měřicích souprav na OM. Faktura bude vystavena po
příslušném fakturačním období.
j) Splatnost zálohových faktur se řídí Smlouvou. V případě odesílání zálohových faktur
poštou, se Dodavatel zavazuje odesílat zálohové faktury do tří (3) pracovních dnů od
data jejich vystavení. Zasílání zálohových faktur poštou může být ze strany
Dodavatele Zákazníkovi účtováno dle ceníku provozovatele poštovních služeb.
k) Vyúčtovací faktury vystavené ze strany Dodavatele jsou splatné do patnácti (15)
dnů od data vystavení faktury. Dodavatel se zavazuje odesílat vyúčtovací faktury do
tří (3) dnů od data jejich vystavení. Zasílání vyúčtovacích faktur poštou může být ze
strany Dodavatele Zákazníkovi účtováno dle ceníku provozovatele poštovních
služeb.
l) V případě, že Zákazník volbou ve Smlouvě požádá Dodavatele o elektronické
zasílání faktur, platí, že Zákazník souhlasí s elektronickou fakturací a Dodavatel je
v takovém případě oprávněn zasílat Zákazníkovi všechny druhy faktur elektronicky
(e-mailem), příp. prostřednictvím komunikačního portálu Dodavatele, pokud na něm
má Zákazník vytvořen svůj přístupový uživatelský profil.
m) Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo na den pracovního
klidu, posouvá se splatnost faktury na nejbližší následující pracovní den. Termínem
úhrady se rozumí datum připsání částky na účet příjemce.
n) Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování dodávky plynu nesprávným
odečtem, použitím nesprávné sazby, početní chybou apod., mají Zákazník Dodavatel
nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. V případě chybného vyúčtování
dodávky plynu uplatní Zákazník písemně reklamaci bez zbytečného odkladu na
adrese sídla Dodavatele. Dodavatel reklamaci přezkoumá a výsledek písemně oznámí
Zákazníkovi do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel. Je-li na základě
reklamace vystaven opravný daňový doklad (opravná faktura), považuje se současně
za informaci o výsledku reklamace. Zasílání oznámení o výsledku neoprávněné
reklamace poštou může být ze strany Dodavatele Zákazníkovi účtováno dle ceníku
provozovatele poštovních služeb. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost
faktur.
o) Všechny platby se provádějí v Kč bezhotovostně z účtů vedených u peněžních
ústavů působících na území České republiky. Způsob plateb je stanoven ve Smlouvě
a VOP. Pokud Zákazník poukáže platbu s nesprávným variabilním nebo konstantním
symbolem, nebo ji poukáže s jiným bankovním spojením, než je uvedeno na faktuře,
Dodavatel má právo vrátit platbu jako neumístitelnou a má právo účtovat zákonný
úrok z prodlení za prodlení s placením od lhůty splatnosti až do obdržení správně
umístěné platby.
p) Zvolí-li Zákazník ve smlouvě jako způsob platby bankovní inkaso, souhlasí Zákazník
s tím, že Dodavatel je oprávněn vyúčtovanou částku, zálohu, náhradu škody, úroky
z prodlení, smluvní pokuty apod., inkasovat kdykoli po vystavení faktury, nejdříve
však 3 pracovní dny před splatností faktury. Pokud inkasní platba neproběhne
z důvodu spočívajícího na straně Zákazníka či peněžního ústavu, není tím dotčena
povinnost Zákazníka uhradit vyúčtování, zálohovou platbu či jakýkoliv další dluh vůči
Dodavateli ve lhůtě splatnosti. Za neprovedení inkasa z účtu Zákazníka je odpovědný
Zákazník, pokud nebude prokázáno, že je za neprovedení inkasa odpovědný
Dodavatel. Z těchto důvodů Dodavatel doporučuje Zákazníkovi nastavit odpovídající
výši limitu bankovního inkasa, tj. alespoň ve výši dvojnásobku zálohové platby .
q) Dodavatel má právo účtovat Zákazníkovi prokazatelné vícenáklady za úkony
spojené s plněním Smlouvy, včetně nákladů spojených s právním službami
a vymáháním dlužných pohledávek, které nejsou uvedeny v Ceníku dodatečných
služeb a které budou vyvolány Zákazníkem nebo vznikly z důvodů na straně
Zákazníka. Tyto vícenáklady a ostatní platby související se smluvním vztahem
Dodavatele a Zákazníka (např. smluvní pokuty a úroky z prodlení, náhrada škody,
přefakturovávané náklady, náklady za právní služby, vymáhání dlužných pohledávek,
apod.) mohou být vyúčtovány samostatnými fakturami. Samostatné faktury jsou
splatné zpravidla do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.
Samostatné faktury jsou odesílány nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich
vystavení.
III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
a) Smluvní strany se zavazují, že si budou předávat včasné, úplné a určité informace
o změnách údajů uvedených ve Smlouvě. Opomenutí nebo neposkytnutí takových
informací jde k tíži povinné smluvní strany.
[email protected]
www.ceskaenergie.cz
b) Zákazník se zavazuje dodržovat, strpět veškerá opatření přijímaná při předcházení
stavu nouze, ve stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze uvedená v Řádu
PDS, zejména dodržovat ústní či písemné, adresné či neadresné pokyny, (včetně
pokynů vyhlášených hromadnými sdělovacími prostředky) Dodavatele. PDS či
provozovatele přepravní soustavy (a jejich dispečingu), a to v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
c) Za uvedení správných a úplných údajů o Zákazníkovi a OM do žádosti nebo do
Smlouvy odpovídá Zákazník; Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé případnou
nesprávností nebo neúplnosti takových údajů.
d) Zákazník má právo na mimořádné vyúčtování v jiném termínu, než je řádný odečet
příslušného PDS (dále jen „mimořádné vyúčtovaní“). Mimořádné vyúčtování může
být ze strany Dodavatele zpoplatněno dle Ceníku dodatečných služeb. V případě
využití tohoto práva se Zákazník zavazuje poskytnout Dodavateli pro všechna OM
uvedená ve Smlouvě nejpozději do 1. pracovního dne měsíce následujícího po
měsíci požadovaného odečtu následující data:·
- EIC kód OM;
- výrobní čísla všech měřících zařízení (plynoměrů);
- stavy plynoměrů k poslednímu dni měsíce odečtu.
Uvedená data pro účely mimořádného vyúčtování může Zákazník poskytnout
Dodavateli:
- písemně poštou na adresu Dodavatele uvedenou ve Smlouvě
- vyplněním formuláře uvedeného na webových stránkách Dodavatele
a jeho zasláním Dodavateli prostřednictvím elektronické pošty
(e-mailem) na adresu [email protected]
- prostřednictvím komunikačního portálu Dodvatele, na kterém má
Zákazník vytvořen svůj přístupový uživatelský profil.
V případě, že Dodavatel neobdrží od Zákazníka do uvedeného termínu uvedená
data, popř. je obdrží jako chybná nebo neúplná, Dodavatel není povinen provést
mimořádné vyúčtování.
e) Smluvní strany se zavazují a souhlasí s tím, že neposkytnou Smlouvu jako celek
nebo její část a neveřejné informace vyplývající ze smluvního vztahu třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany kromě případu, kdy
zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis, závazné
rozhodnutí soudu nebo správního orgánu a případy stanovené ve Smlouvě.
Závazek neposkytnutí Smlouvy nebo jejích částí nebrání zpřístupnění Smlouvy,
důvěrných informací a osobních údajů, včetně konkrétních informací o průběhu
plnění Smlouvy operátorovi trhu v souladu se Zákonem a jeho prováděcími předpisy
a v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými Dodavatel, zejménaPDS.
f ) Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby Dodavatel pro účely plnění
Smlouvy, svých informačních kampaní a zákaznických programů i pro účely
vymáhání pohledávek Dodavatele za Zákazníkem prostřednictvím třetích stran
shromažďoval, zpracovával, poskytoval a uchovával osobní údaje Zákazníka
v souladu s platnými právními předpisy.
g) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že na sebe přejímají nebezpečí
podstatné změny okolností týkajících se postavení obou Smluvních stran, z důvodů
změny tržního prostředí, vývoje legislativy, jakož i okolností tzv. „vyšší moci“. Tím není
dotčena aplikace pravidel pro vyloučení odpovědnosti Dodavatele dle VOP, ani právo
Dodavatele měnit VOP, cenu za dodávku plynu, Ceník dodatečných služeb, či
upravovat výši záloh z důvodu uvedených ve VOP.
IV. PŘERUŠENÍ DODÁVEK
a) Dodavatel má právo přerušit nebo ukončit dodávku zemního plynu v OM nebo
odpojit OM od soustavy dle Smlouvy a VOP v případě, kdy se Zákazník dopustil
neoprávněného odběru zemního plynu podle příslušných ustanovení Zákona.
b) Neoprávněný odběr je definován příslušnými ustanoveními Zákona. V případě
neoprávněného odběru je Zákazník povinen uhradit Dodavateli vzniklou škodu
a případný poplatek za náklady spojené s přerušením nebo ukončením dodávky
plynu, odpojením OM od soustavy nebo znovu-připojením OM k soustavě účtovaný
dle Ceníku dodatečných služeb a vzniklých nákladů spojených s provedením
uvedených úkonů PDS. Nelze-li vzniklou škodu stanovit, postupuje Dodavatel při
stanovení náhrady škody podle prováděcího předpisu.
c) Dodavatel je oprávněn přerušit nebo ukončit dodávku plynu Zákazníkovi
v kterémkoliv OM, odpojit kterékoliv OM do kterého realizuje dodávky plynu pro
Zákazníka, v případě, kdy je Zákazník v prodlení s platbami za dodávky plynu (týká se
faktur a záloh) a nesplní svou povinnost uhradit tyto pohledávky ani v dodatečné
lhůtě, kterou mu Dodavatel v souladu s platnými právními předpisy stanoví
s upozorněním, že dodávka zemního plynu bude přerušena nebo ukončena nebo
dojde k odpojení OM od soustavy, nebo z důvodu neplacení jakékoli jiné pohledávky
Dodavatele dle Smlouvy (náhrada škody, úroky z prodlení, smluvní pokuta, náklady
spojené s právními službami a vymáháním dlužných pohledávek, apod.), a to až do
doby úplného uhrazení pohledávek Dodavatele Zákazníkem.
d) Přerušením nebo ukončením dodávky plynu, odpojením OM od soustavy dle čl.I V.
VOP nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody a ušlého zisku. Přerušení nebo
ZÁKAZNICKÁ LINKA: +420 226 217 610
ukončení dodávky plynu, odpojení OM od soustavy dle předchozích odstavců písm.
a) až c) článku IV. VOP je považováno za mezní opatření a Dodavateli je předem
oznámí Zákazníkovi.
V. SANKCE
a) Nastane-li prodlení s úhradou splatné pohledávky (peněžitého dluhu), je Zákazník
povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši podle příslušného platného
právního předpisu.
b) Úrok z prodlení Dodavatel fakturuje za dosud neprovedené platby po splatnosti
průběžně, zpravidla jednou měsíčně, se splatností 15 dnů od data vystavení faktury.
c) Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo na den pracovního
klidu, posouvá se splatnost faktury na nejbližší následující pracovní den.
d) Zákazník uhradí Dodavateli kromě úroku z prodlení i případné škody, které
vzniknou porušením povinnosti, jež je stanovena VOP a Smlouvou.
VI. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST
a) Každá smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně
porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Smluvní strany jsou zbaveny
odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou
v případě, kdy toto neplnění bylo výsledkem události stojící mimo jejich vliv
a kontrolu, pokud jim účinně a prokazatelně zabrání ve splnění jejich povinností
vyplývajících ze Smlouvy a pokud se na jejich vyvolání samy nepodílely. Smluvní
strany budou za události stojící mimo jejich vliv považovat: stávky a výluky
organizované třetími stranami, války, teroristické útoky, blokády, povstání, revoluce,
občanské nepokoje velkého rozsahu organizované třetími stranami, epidemie,
karanténní omezení, blesk, zemětřesení, požár, solární bouře, výpadek přenosové
soustavy ve formě „black-outu“, vichřice, bouře, havárie a nehody většího rozsahu,
záplavy, povodně. Dále za události stojící mimo vliv Dodavatele se bude považovat:
omezení nebo přerušení distribuce z důvodů uvedených v Zákoně a jeho
prováděcích předpisech včetně stavu nouze nebo předcházení jeho vzniku, jakákoliv
překážka bránící odběru/dodávce plynu na straně osob dodávajících plyn Dodavatel
pokud tato událost má charakter některé z překážek podle tohoto článku.
VII. UKONČENÍ SMLOUVY
a) Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji kterákoli smluvní strana
jednostranně písemně vypovědět, a to s výpovědní dobou 3 měsíce od prvního dne
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
b) Smluvní strany jsou kromě případů uvedených ve Smlouvě a VOP oprávněny
odstoupit od Smlouvy také v případech podstatného porušení povinností
vyplývajících ze Smlouvy aVOP.
c) Za podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy a VOP ze strany
Zákazníka se považuje zejména:
i) opakované prodlení se zaplacením faktur za dodávky plynu nebo
jakékoliv další pohledávky dle Smlouvy a dle článků II. a IV. VOP,
ii) zahájení insolvenčního řízení ve věci Zákazníka jako dlužníka.
d) Za podstatné porušení povinností ze Smlouvy ze strany Dodavatele se považuje
zejména:
i) bezdůvodné přerušení, omezení nebo ukončení dodávky plynu,
ii) pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým se zjišťuje
úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele.
e) Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupení je účinné ode dne uvedeného v odstoupení, ne však dříve než v den
doručení odstoupení druhé smluvní straně.
f ) Pro vyhodnocení dodávek plynu bude v případě ukončení této Smlouvy
rozhodující odečet měřicího zařízení příp. náhradní hodnoty stanovené podle
podmínek příslušného PDS k poslednímu dni dodávky plynu.
g) V případě, že před uplynutím sjednané doby Zákazník jednostranně ukončí
Smlouvu z důvodů nespočívajících na straně Dodavatele, příp. z jiných důvodů, než
pro které je Zákazník dle Zákona a VOP oprávněn odstoupit od Smlouvy, je Dodavatel
oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy ve
výši 3.000,- Kč za každé OM. Dodavatel je též oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní
pokutu zahrnující případnou náhradu škody vzniklou Dodavateli neodebráním pro
Zákazníka nasmlouvaného množství plynu ve výši 450,- Kč za každé OM, a to za každý
kalendářní měsíc i jeho část následující po dni ukončení dodávek plynu od
Dodavatele do konce doby trvání Smlouvy, včetně případného prodloužení
Smlouvy (prolongace).
h) Zákazník není povinen zaplatit smluvní pokutu dle předchozího odstavce, jestliže
ukončil Smlouvu:
i) z důvodu zániku OM stojícího prokazatelně mimo vůli Zákazníka,
ii) z důvodu prokazatelně doložené změny pobytu Zákazníka v OM.
Zaplacením smluvní pokuty se ruší zbývající nesplněná část Smlouvy. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v plné výši.
[email protected]
www.ceskaenergie.cz
i) V případě, že Zákazník opustí OM dle písm. h) čl. VII. VOP a o opuštění OM
neuvědomí Dodavatele nejméně 20 pracovních dní před termínem opuštění OM, je
Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu za předčasné ukončení
smlouvy dle písm. g) čl. VII. VOP. Vyfakturováním smluvní pokuty za předčasné
ukončení Smlouvy nezaniká Dodavateli nárok na náhradu veškeré škody vůči
Zákazníkovi.
j) Později uzavřená Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem nahrazuje veškeré
předchozí dohody včetně dříve uzavřené Smlouvy ohledně téhož plnění, i když to
v později uzavřené Smlouvě není výslovně uvedeno. Nahrazení předchozí Smlouvy
později uzavřenou Smlouvu neplatí v případě, kdy to je v později uzavřené Smlouvě
výslovně uvedeno.
VIII. DORUČOVÁNÍ
a) Veškeré informace a oznámení dle Smlouvy musí mít písemnou podobu nebo při
splnění stanovených podmínek elektronickou podobu, není-li sjednáno jinak ve
Smlouvě. Pro písemný styk lze použít způsob odeslání dopisu, osobní předání
písemnosti, nebo elektronickou zprávu (e-mail) se zpětným potvrzením doručení.
Kontaktní adresy, telefony, a emailové adresy Zákazníka jsou uvedeny ve Smlouvě.
Kontaktní adresy, telefony a emailové adresy Dodavatele jsou uvedeny ve Smlouvě.
b) V případě zasílání písemností týkajících se vzniku, změn a zániku smluvního vztahu
podle Smlouvy prostřednictvím držitele poštovní licence musí být doručeny na
adresu druhé strany, která je odesílateli známa podle Smlouvy (kontaktní adresa).
Pokud není v hlavičce Smlouvy uvedena kontaktní adresa, doručují se tyto
písemnosti na adresu pobytu (bydliště) Zákazníka nebo na adresu místa podnikání
(sídla) Dodavatele. Při zachování stejných zásad je možné i osobní doručení
písemností s písemným potvrzením převzetí.
c) Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi dle písm. b) čl. VIII. VOP je
splněna, jakmile adresát písemnost převezme nebo jakmile byla držitelem poštovní
licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná a adresát svým jednáním nebo
opomenutím doručení zmařil (např. neoznámení změny kontaktní adresy druhé
smluvní straně). Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti
odmítne. Povinnost odesílatele doručit písemnost adresátovi elektronickou formou
(e-mailem nebo komunikačním portálem) je splněna dojitím písemnosti do sféry
ovládané příjemcem, bez ohledu na to, zda se s obsahem písemnosti seznámil.
d) Veškeré změny týkající se VOP a Ceníku Dodavatele se oznamují Zákazníkovi jejich
zveřejněním na webových stránkách Dodavatele. Dodavatel je také oprávněn
oznámit změny VOP a Ceníku Dodavatele využitím ve Smlouvě vybraným způsobem
k zasílání korespondence (tj. e-mailem nebo poštou). Zasílání oznámení poštou dle
tohoto odstavce může být ze strany Dodavatele Zákazníkovi účtováno dle ceníku
provozovatele poštovních služeb. V případě, že ve Smlouvě zvolený způsob zasílání
korespondence nelze výjimečně z jakéhokoli důvodu použít, použije se pro
oznámení veškerých informací Zákazníkovi některý z následujících způsobů
oznámení, a to:
- osobním předáním informace v písemné podobě Zákazníkovi,
- prostřednictvím zprávy SMS zaslané na tel. č. Zákazníka uvedené ve
Smlouvě,
- prostřednictvím komunikačního portálu Dodavatele, pokud má na
něm Zákazník vytvořen svůj přístupový uživatelský profil.
IX. KOMUNIKAČNÍ PORTÁL DODAVATELE
Dodavatel v rámci komplexních služeb dodávek zemního plynu může na žádost
Zákazníka poskytnout vzdálený přístup na komunikační portál Dodavatele a zřídit
zákaznický účet s údaji o OM Zákazníka, s přehledem vystavených faktur.
Podrobnosti o poskytnutí a přístupu na komunikační portál Dodavatele lze najít na
webové stránce Dodavatele www.ceskaenergie.cz.
X. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
a) Dodavatel je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodu
změn právních předpisů a technických norem, či změn za účelem oboustranně
vyvážené optimalizace právních vztahů se Zákazníkem. Případná změna VOP nemá
vliv na již udělený souhlas Zákazníka se zpracováním a shromažďováním osobních
údajů Zákazníka, příp. s využitím rodného čísla Zákazníka.
b) Dodavatel oznámí Zákazníkovi změnu VOP postupem dle písm. d) čl. VIII. VOP
Pokud Zákazník písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP dle písm. c) čl. X. VOP
platí, že s navrhovanou změnou souhlasí.
XI. DALŠÍ USTANOVENÍ
a) Zákazník výslovně souhlasí, aby Dodavatel v souvislosti s uzavřením Smlouvy se
Zákazníkem uzavřel s příslušným PDS smlouvu o distribuci zemního plynu zahrnující
distribuci zemního plynu do OM Zákazníka.
b) Zákazník nesmí mít ve stejném smluvním období uzavřený pro smluvené OM další
účinný smluvní vztah s jiným dodavatelem pro dodávku nebo sdružené služby
dodávky zemního plynu. Zákazník je povinen před změnou Dodavatele za jiného
dodavatele pro smluvené OM řádně ukončit smluvní vztah s Dodavatelem. V případě
porušení tohoto ustanovení má Dodavatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
3.000,- Kč za každé OM. Dodavatel je též oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní
pokutu zahrnující případnou náhradu škody vzniklou Dodavateli neodebráním pro
Zákazníka nasmlouvaného množství plynu ve výši 450,- Kč za každé OM, a to za každý
kalendářní měsíc i jeho část následující po dni ukončení dodávek plynu od
Dodavatele do konce doby trvání Smlouvy, včetně případného prodloužení
Smlouvy (prolongace). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele
na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta.
c) V případě změny kontaktních a fakturačních údajů Zákazníka a v případě změny
záloh, může být Smlouva měněna nepísemným dodatkem, a to na základě
požadavku jedné ze smluvních stran na změnu Smlouvy, ve formě a obsahu
stanovené příslušným formulářem zveřejněným na webových stránkách
Dodavatele, pokud kterákoliv ze stran neprojeví vůli provést změnu Smlouvy
písemným dodatkem. Návrh Smlouvy či její změny ze strany Dodavatele se vždy
považuje za odvolatelný.
d) Bude-li na žádost Zákazníka vydáno Dodavatelem potvrzení o splnění určitého
dluhu (kvitance), nepředstavuje takové potvrzení důkaz toho, že Zákazník splnil také
to, co bylo splatné dříve. Vydá-li Dodavatel tuto kvitanci na jistinu pohledávky, nemá
se za to, že bylo uhrazeno také příslušenství pohledávky. Zákazník je oprávněn
požadovat vydání kvitance pouze proti prokázané (např. předložením výpisu z účtu,
potvrzení o úhradě apod.) úhradě dluhu na účet Dodavatele.
e) V případě, že Dodavatel určí Zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu ke splnění
určitého plnění, nelze bez dalšího usuzovat, že marným uplynutím této lhůty
Dodavatel od Smlouvy odstoupil.
f ) Zákazník bere na vědomí, že v případě neposkytnutí součinnosti nebo opožděně
poskytnuté součinnosti ze strany Zákazníka či PDS tam, kde je jejich součinnost
vyžadována, se Dodavatel nedostává do prodlení s plněním svých zákonných či
smluvních povinností.
g) Práva a povinnosti ze Smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních
stran.
h) Smluvní strany se zavazují, že budou usilovat o to, aby případné spory vyplývající
ze Smlouvy byly vyřešeny smírem. Za tímto účelem se zavazují poskytnout
nezbytnou součinnost a postupovat tak, aby situace byla objektivně vysvětlena.
i) Ustanovení ve smlouvě mají před ustanoveními VOP přednost, pokud jsou s nimi
v rozporu.
j) Ve věcech výslovně neupravených Smlouvou a VOP se právní vztahy mezi
Dodavatelem a ZÁKAZNÍKEM řídí zák. č.458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
XII. MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DODÁVEK PLYNU
a) Dodávka a odběr zemního plynu se uskutečňuje podle Smlouvy, VOP, v souladu
s podmínkami Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Zákazníka a v souladu
s platným Řádem provozovatele přepravní soustavy a Řádem příslušného PDS
k jehož soustavě je plynové odběrové zařízení Zákazníka připojeno. Zákazník se
zavazuje při odběru zemního plynu podle Smlouvy a VOP respektovat pravidla
vydaná příslušným PDS zejména v Řádu PDS.
b) Dodávka zemního plynu je splněna přechodem zemního plynu z příslušné
distribuční soustavy přes měřicí zařízení do OM Zákazníka.
c) Měření dodávek plynu, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření
a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky plynu, je zajišťováno
příslušným PDS podle příslušných právních předpisů.
c) Pokud Zákazník s navrhovanou změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn bez uvedení
důvodu odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od data účinnosti změny VOP. To neplatí,
pokud Dodavatel oznámí Zákazníkovi změny VOP nejpozději 30 dnů přede dnem
její účinnosti a současně Zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy.
V takovém případě je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy
nejpozději 10 dnů přede dnem účinnosti změny VOP. Odstoupení je účinné
k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli.
V Praze dne 1.7.2014
Mgr. Ladislav Dráb, předseda představenstva
Česká energie, a.s.
d) Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce
v případě, kdy navrhovaná změna VOP není svou povahou jednostrannou změnou
obchodních podmínek ze strany Dodvatele ve smyslu ust. § 1752 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je vyvolána zejména některou
z následujících skutečností:
- změna vyvolaná novelizací právních předpisu nebo technických
norem,
- změna ve prospěch Zákazníka,
- formální změna (např. změna obchodní firmy nebo kontaktních údajů
Dodavatele apod.),
- informační, propagační a reklamní údaje Dodavatele (např. změna
podoby ochranné známky Dodavatele apod.).
ZÁKAZNICKÁ LINKA: +420 226 217 610
[email protected]
www.ceskaenergie.cz
Download

VOP - Česká energie, as