Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Jméno:
Školní rok: 2010/11
Tomáš Král
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Datum: 16.5.2011
Referát na téma: Evoluce
Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život
a dále se rozvíjí a diverzifikuje. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie.
První ucelenou evoluční teorii vytvořil Jean Baptiste Lamarck (viz
lamarckismus), ale dnešní vědci vycházejí z teorie, kterou později
předložil Charles Darwin (viz darwinismus, neodarwinismus), který spojil
myšlenku postupné evoluce druhu s přírozeným výběrem, jakožto
příčinou a hybnou silou evoluce. Kromě evoluce biologické se uplatňuje i
evoluce kulturní.
Evolucí živočišných druhů je tak chápán postupný vývoj života od
prvního výskytu na Zemi k mnoha různým formám života, které se nadále
vyvíjejí způsoby, které paleontologie a moderní biologické a biochemické vědy popisují a nezávisle potvrzují s
narůstající přesností. Společné rysy ve struktuře genetického kódu všech žijících organismů včetně lidí tak
dokladují jejich společný prvotní původ.
Za důkaz evoluce může sloužit například rychlá adaptivní změna zbarvení drsnokřídlovce březového nebo třeba
dobře zmapovaná evoluce koně, kdy jsou známy jednotlivé „články“ evoluce včetně postupných změn
anatomie.
Evoluční teorie
Evoluční teorie jsou teorie vývoje života. Pojem evoluční teorie může znamenat obecnou myšlenku, že se život
nějak vyvíjí, nebo představy, jakými principy se tato evoluce řídí, nebo i cestu, jak přesně probíhala. V rámci
biologie a obecně přírodních věd vznikla řada teorií zabývajících se vznikem života a jeho evolucí. Ačkoliv
první myšlenky o možnosti evoluce se objevily již ve starověku, první ucelenou evoluční teorií byl
lamarckismus. Dnes se nejčastěji pojmem „evoluční teorie“ rozumí koncepce navazující na Darwina a
Wallaceho, v nichž klíčovou roli hraje hromadění nahodilých změn a přirozený výběr.
Lamarckismus
Lamarckismus (postulovaný na počátku 19. století) operoval s myšlenkou, že organismy získávají za svého
života zkušenosti a ty pak zúročují při tvorbě svého potomstva (pokud srna hodně běhá, budou mít její mláďata
silné nohy). Lamarckismus představoval první ucelenou evoluční teorii, přesto se však nikdy nestal obecně
přijímanou teorií a posléze byl u vědců a myslitelů, kteří akceptují myšlenky evoluce, nahrazen darwinismem.
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Současná biologie jeho myšlenky odmítá buďto celkově, nebo maximálně připouští, že by v určité
modifikované podobě mohl omezeně fungovat u jednobuněčných organismů. Není jí totiž znám žádný funkční
mechanismus, jak by mohl rodič životní zkušenosti získané během svého života poskytnout potomkům v
podobě dědičné informace a ani nepředpokládá, že by u složitějších mnohobuněčných organismů mohl
existovat. Jméno teorie je odvozeno od přírodovědce jménem Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829).
Darwinismus
Darwinismus představuje evoluční teorii vytvořenou Charlesem Darwinem a Alfredem Wallacem. Operuje s
myšlenkou, že evoluce probíhá za pomoci drobných změn na základě selekce vycházející z úspěšnosti
rozmnožování jedince. Vychází z toho, že organismy nejsou přesně stejné, nejsou zcela neměnné, že rámcově
dědí nebo mohou dědit vlastnosti svých rodičů a že jedinec, který získá nějakou dobrou vlastnost, bude mít více
potomstva, kterému tuto dobrou vlastnost předá. Zjednodušeně: ocitnou-li se srny v prostředí, kde musí hodně
běhat (protože tam řádí šelmy, například), rozmnoží se jen ty, které budou mít předpoklady pro rychlý běh.
Jejich mláďata pak budou převážně také dobří běžci. Mimo tohoto přirozeného výběru postuloval Darwin ještě
pojetí pohlavního výběru, vycházející z myšlenky, že podobu organismu neurčuje pouze jeho schopnost dobře
žít, ale též být atraktivní pro své případné sexuální partnery, neboť kdo nenajde partnera k páření, tak se též
nerozmnoží a nepředá potomkům své vlastnosti.
Darwinismus se stal první evoluční teorií, která obecně ovládla vědecké myšlení, byl však též také poslední
ucelenou teorií s poměrně jasným pojetím principů evoluce, které se to podařilo. Bylo to proto, že byl dosti
jednoduchý a omezoval se na základní myšlenku, k čemuž i nahrávala tehdejší absence rozsáhlejšího vědeckého
poznání života na úrovni buněk, biochemie, molekulární biologie a genetiky. Postupem času, jak se znalosti v
rámci těchto oborů rozšiřovaly, se začalo ukazovat, že takto pojatá základní myšlenka naprosto nedostačuje pro
vědeckou práci, proto byl postupně darwinismus modifikován a obohacován o další poznatky a postuláty a
vytvářely se snahy o syntézu s novými vědeckým poznáním. Této nově vznikající syntéze se říká
neodarwinismus.
Evoluční biologie je vědní obor zabývající se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při ní
uplatňují. Za jeho zakladatele je považován Charles Darwin, který jako první přednesl světu obecně přijatelnou
verzi evoluční teorie. Vědci zaměření na tento obor se nazývájí evoluční biologové.
Neodarwinismus
Jako neodarwinismus byly označovány teorie z
počátku 20. století, které vysvětlovaly evoluci na
základě mutací (mutacionismus). Dnes je však stejný
název používán i pro současnou syntetickou teorii
evoluce (vychází ze syntézy mnoha moderních oborů
- populační genetiky, matematiky, systematiky a
paleontologie). Právě populační genetika ve 30.
letech odstranila mýtus o všemocnosti mutací.
Mutace se i nadále považují za hybnou sílu evoluce,
ovšem berou se v úvahu i ostatní faktory ovlivňující
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2010/11
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
populaci. V poslední době je oblíbená teorie tzv. sobeckého genu, podle která rozbíjí klasickou teorii o
experimentování genu s organismem, zda se uchytí nebo ne. Pokud bude pro organismus znak vytvořený
genem výhodný - organismus pravděpodobně přežije; pokud ne - pak organismus zemře, přičemž se snad
ani nestihne rozmnožit. Podle Richarda Dawkinse jsou organismy pouze schránkami genů, které geny
využívají ke své replikaci.
Zdroje: http://genetika.wz.cz/evoluce.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evolu%C4%8Dn%C3%AD_teorie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evolu%C4%8Dn%C3%AD_biologie
Download

Tomáš Král 2