Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům
pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2013.
❄ ❄❆ ❄
❄
❄
bižuterie
❆
❆
vlasové doplňky
❄
❄
kosmetika
❄ ❄ ❄
old Banana
G
nám. Komenského 146
Tišnov
13. 12. 2012–9. 1. 2013
●
Číslo 24
●
Ročník XX
●
www.vox-cz.cz
●
Cena 10 Kč
Vánoční
Až
rozsvítí se světla vánočního
snění
a dny
sváteční vstoupí tiše
v nás,
nech
ze vzpomínek a milých
zamyšlení
pro
příští rok zůstane hodně
krás.
První číslo
XXI. ročníku
VOXu vyjde
10. ledna 2013
Živé betlémy v regionu
Josef Pavlík
Betlémské světlo 2012
since. Díky tišnovským skautům bude plamínek k dispozici po mších v Tišnově
(začínají v 6.35 a v 8.45
hod.) a v Předklášteří
(začátek v 10 hod.).
Ve stejný den (tj. 23. prosince) bude možnost napálit si
Betlémské světlo i mezi 14. a 16.
hodinou v klubovně tišnovských
skautů na ulici Kukýrna č. 40
(u autobusové zastávky ze směru od
Lomničky).
Poslední možností k napálení
V období vánočních svátků se
živé betlémy staly již tradicí.
Orel jednota Čebín zve na Živý
betlém a vánoční jarmark, který se
uskuteční v sobotu 22. prosince od
14 hod. na prostranství u Orlovny
v Čebíně. Nejprve vystoupí děti
z mateřské a základní školy a na závěr budete moci shlédnout představení o narození Ježíška. Již tradičně je možné zakoupit pamětní
bezedné hrníčky na svařené víno.
V Moravských Knínicích se
koná v sobotu 22. prosince v 16 hod.
„Předvánoční zpívání aneb Sejdeme se u Betléma“. Akce se uskuteční na návsi v „Koutě“. Teplé občerstvení je zajištěno.
plamínku je 24. prosinec mezi
12.30 a 13.00 hod. na náměstí před radnicí.
Novodobá tradice putování Betlémského světla přichází z Rakouska. Když
v rakouském Linci před pár
lety přemýšleli jak obohatit televizní akci na pomoc tělesně postiženým dětem, přišli na jedinečný
nápad. Před Vánocemi poslali le Lékárna v Tišnově v domě na
tadlem do Betléma tělesně postižeKomenského náměstí má opravdu
né dítě, které v bazilice Narození
dlouhou tradici. Vždy v těchto
při jesličkách odpálilo z věčného
místech stávala již před více než
světla plamínek a vzápětí jej leta100 lety. Již od února příštího roku
dlem přivezlo do Lince. Tam se jej
otevře v těchto historických proujali místní skauti, kteří světlo štastorách svoji novou provozovnu
V sobotu 15. prosince se v Tišnově od 8 do 12 hod. koná na náměstí fetově roznášeli po celém Rakous„Chytrá lékárna“.
před radnicí „Vánoční trhová slavnost“. Zastavte se ve vánočním shonu ku. Po pádu totalit v Evropě si skau Chytrá lékárna je nová a netraa vychutnejte si atmosféru přicházejících svátků.
ti dovážejí tento plamínek do svých
diční sí lékáren s trochu odlišnou
V době od 9 do 12 hod. uvidí návštěvníci Dílničku pro děti, ukázku zemí a dále jej šíří.
(xyz)
filozofií péče o klienty. V Chytré
kovářského řemesla (mistr kovář Jakub Otych ze Šlapanic), Vánoční hrátjsou přesvědčeni, že léky a uslyší vánoční koledy z celého světa.
Vánoční akce lékárně
kárna má být vlídné a přátelské
V nabídce prodejců nebudou chybět perníčky a cukroví, svařené víno,
v Předklášteří místo, kde se člověk cítě dobře. Zavánoční punč, medovina, sušené ovoce, vánoční dekorace i vazby, řekládají si na laskavé a profesionálmeslné výrobky, šperky a spousta dalších krásných věcí. Občerstvení na- V pondělí 24. prosince ve 22 hod.
ní péči a osobním přístupu k záse
koná
v
bazilice
Nanebevzetí
Panbídne vinotéka Za pecí a restaurace Sklep. (vá)
ny Marie „Půlnoční mše“. Dopro- kazníkům. Nabízejí široký sortivázet bude Dechový kvartet z Před- ment léků a doplňků stravy, kompletní řady luxusní i přírodní léklášteří.
Nový rok 2013 můžete přivítat čebné kosmetiky, homeopatickou
1. ledna v 15 hod. na náměstí, kde poradnu a bezplatné dermoporazahraje dechová hudba, připraven denství. Chytrá lékárna má již své
V Deblíně vzniklo nové bydlení, ruchy závažným způsobem narušo- je slavnostní přípitek. (ná) pobočky v Brně a ve Vyškově. Podkteré nabízí ubytování v domácím valo kolektivní soužití.
prostředí v klidné části tohoto měs- Cílem poskytované služby je
tyse. Je určeno pro ty, kteří se ocit- podpořit co nejvíce soběstačnost
li v nepříznivé životní situaci a pro klienta, který není schopen si zcesvůj zdravotní stav si nemohou bez la zajišovat své životní potřeby ve
podpory a pomoci zajišovat své vlastním prostředí.
životní potřeby a jejichž situace vy- Bydlení se nachází v bývalém
žaduje pomoc jiné fyzické osoby. areálu zdravotního střediska na adJedná se o osoby, které nepotřebu- rese Deblín 300. Ve dvoupatrovém
jí nepřetržitou zdravotní pomoc bytovém domě je nabízen pobyt ve
a péči o svou osobu a domácnost čtyřech samostatných bytech kozvládnou pomocí dohodnutých úko- pírujících běžné bydlení pro max.
Jan Schneider, Radmila Zhořová,
nů a dohledu. Bydlení není určeno 18 klientů.
Marek Babák a členové
osobám, které nejsou schopny po- Zájemcům nabízí převážně saMO ČSSD Tišnov
bytu z důvodu infekční nemoci mostatné pokoje, ale je zde i vynebo přenosného onemocnění hrazený pokojík pro pár. V každé
v akutním stádiu nebo pokud by bytové jednotce budou žít a spochování osob z důvodu duševní po(pokračování na str. 2)
Junáci a skauti přivezou Betlémské světlo vlakem z Vídně již tradičně třetí adventní neděli. Do
Brna dorazí v sobotu 15. prosince
v 18.37 hod. vlakem Franz Schubert. Následující sobotu 22. prosince pak budou plamínek pokoje
a míru rozvážet vlaky ČD po celé
republice. Světlo je dostupné všem
zájemcům. Skauti ho rozmísují
také do knihoven, na vánoční trhy,
náměstí a do kostelů.
V letošním roce předávání plamínku připadá na neděli 23. pro-
tel. 721 733 330
V úterý 25. prosince v 17 hod. bude v Lažánkách, na dětském hřišti,
již 4. ročník Živého Betléma. Za nepříznivého počasí se bude konat
v místní tělocvičně. Můžete se těšit na vánoční představení v podání
místních i přespolních ochotníků
a na výborné občerstvení, které v
chladném počasí zaručeně zahřeje!
V Lomnici se koná i letos Živý
betlém. Akce se koná na druhý svátek vánoční ve středu 26. prosince
v 17 hod. na náměstí. Svou účastí
podpoříte i Tříkrálovou sbírku Charity, která zde bude zahájena. Hřejivé občerstvení zajištěno. Zváni
jsou všichni lidé dobré vůle.
V Tišnově se koná Živý betlém
ve čtvrtek 27. prosince v 17 hod. na
náměstí před radnicí. Těšit se můžete na svatou rodinu, pastýře
s ovečkami a na anděla, který přiletí aby nám všem radostně hlásil,
co velikého se v Betlémě stalo. Vše
bude dokresleno živým zpěvem.(ná)
Lékárna s tradicí
le slov Mgr. Alice Dosedlové pro- kárna přivítá ve svém novém a příběhne v lednu v prostorách dnešní jemném prostředí první tišnovské
lékárny rozsáhlá rekonstrukce in- klienty. Těšíme se na Vás
teriéru. V únoru potom Chytrá léChytrá lékárna
Vánoční trhová slavnost
Senior sen
Nové pobytové zařízení v Deblíně
Příjemné prožití svátků
a vše dobré v roce 2013
přejí
všem občanům Tišnovska
Silvestrovské a novoroční ohňostroje
Na několika místech našeho regionu se konají ohňostroje na oslavu příchodu Nového roku.
V obci Bukovice budou závěr
roku slavit v neděli 30. prosince,
tradičně v prostorách Obecního
domu. Zajištěno je občerstvení
a hudba Veselá trojka Pavla Kršky.
Ohňostroj je připraven na 23. hodinu. V pondělí 31. prosince oslaví vstup do Nového roku o půlnoci,
setkáním u kapličky.
Pozvání do Nedvědice
V sobotu 22. prosince v 17 hod.
se u vánočního stromu na náměstí
v Nedvědici koná tradiční koncert
(zpívání koled) – hraje Bystřická kapela. V neděli 23. prosince
v 16 hod. se uskuteční koncert pěveckého sboru PATRON v kostele
sv. Kunhuty.
(vá)
Městys Lomnice zve
v pondělí 31. 12. na tradiční silvestrovský
ohňostroj, ale také
na společné setkání na náměstí
před radnicí.
Společný večer
začne již v 17 hod.,
kdy bude přichystáno hřejivé občerstvení a hudební produkce.
V 18 hod. bude silvestrovský ohňostroj za doprovodu hudby odpálen.
V Doubravníku se bude novoroční ohňostroj konat 31. prosince
ve 20 hod.
V Kuřimi bude novoroční ohňostroj 1. ledna v 17 hod. u prodejny Lidl.
V Tišnově bude ohňostroj jako
vždy 1. ledna od 0.30 hod. na náměstí.
Přejeme našim zákazníkům příjemné prožití
vánočních svátků a hodně pevného zdraví
a osobní pohody v novém roce
615 00 Brno, Gajdošova 4392/7, tel: 604 349 357, e-mail: [email protected], www.proximaprojekt.cz
VOX 24
publicistika
Co plánují v Bukovici
Chudčice zahájily stavbu kanalizace
Největší investiční akce v historii obce
Po více než dvouletém úsilí se vedení obce podařilo získat ze SFŽP
ČR finanční podporu na stavbu
dosud největší investiční akce v její
dosavadní historii – stavbu oddílné
splaškové kanalizace s celkovými
výdaji ve výši 75 milionů Kč.
Stavbu provádí Sdružení pro odkanalizování obce Chudčice, což je
skupina 4 firem – VHS Břeclav
s.r.o., VHS plus, Vodohospodářské
stavby s.r.o., Mertastav s.r.o. a Dopravní stavby Brno s.r.o. Termín zahájení stavby byl 30. listopad, ukončení stavebně montážních prací je
konec listopadu 2013, ukončení
projektu v únoru 2014. Celková délka kanalizační stoky je 8,31 km se
7 přečerpávacími stanicemi. Realizací této stavby bude vytvořen předpoklad pro připojení 800 EO. Splaškové vody budou odváděny do nově
zrekonstruované čistírny odpadních
vod ve Veverské Bítýšce. Dokončená stavba bude předána k provozování vodárenskému svazku Bítešsko,
jehož je obec Chudčice členem. (vá)
Senior sen – Nové pobytové zařízení v Deblíně
(pokračování ze str. 1)
lečně hospodařit 3– 4 klienti.
Jednotlivé pokoje si mohou klienti
zařídit vlastním nábytkem podle
svých představ a den si mohou
naplánovat a prožít podle svých
zvyklostí a potřeb. Pro aktivizaci
klientů bude využíváno prostředí
bytu, kde mohou v rámci normálního života provádět běžné domácí úkony s pomocí kvalifikovaného
pracovního týmu. Prostředí zahrady nabízí možnost provádět drobné
zahradnické práce a úkony v péči
o dům. Vzhledem k tomu, že dům
je postaven v běžné zástavbě Deblína, mohou se klienti zapojit i do
společenského života v blízké komunitě, mohou využívat krásného
okolí k vycházkám s doprovodem
a uskutečňovat výlety na zajímavá
místa. Bydlení je
koncipováno tak,
aby svým klientům
zprostředkovávalo
sociální kontakt, ale
zároveň i respektovalo soukromí jednotlivce.
V sobotu 8. prosince se konal Den
otevřených dveří, za
přítomnosti starosty a místostarosty
Deblína. Pokud máte zájem o pobyt v nově zrekonstruované budově, veškeré informace
získáte přímo na místě nebo na
emailové adrese seniorsen.info@
Vloupání v Tišnově
V noci na 1. 12. se neznámý vandal
vloupal do Bistra Vulan na nádraží
v Tišnově a způsobil škodu za
16.300 Kč.
Zloděj řádil v Herolticích
Vloupání do rekreačních chat bylo
nahlášeno 1. 12. Škoda je 4.800 Kč.
Ve stejný den se neznámý poberta
vloupal do v Herolticích do stodoly,
kde ukradl brusku, vrtačku a další
věci. Škoda je 26.300 Kč.
Kradl ve Vohančicích
1. 12. bylo nahlášeno vloupání do
průjezdu RD ve Vohančicích. Zloděj
si odnesl nářadí. Škoda je 4.000 Kč.
Zloděj v Drásově
3. 12. byla zjištěna krádež kovových
dílců v podniku Siemens, kde zloděj způsobil škodu za 60.600 Kč.
(BTK)
Na příští rok má obec v plánu několik investičních akcí, které přispějí ke zlepšení jejího vzhledu. Vedení obce se podařilo zajistit finanční
dotaci ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) ve výši přes 3 miliony Kč. Čerpání dotace je plánováno na začátek příštího roku, kdy bude
zahájeno zbudování bezdrátového rozhlasu. Pokračovat se bude v jarních
měsících rekonstrukcí komunikací a dokončením chodníků a odstavných
ploch v obci. Projekt zahrnuje také výsadbu zeleně.
V průběhu roku 2013 bude proinvestováno cca 3,5 milionů Kč. Dotace
činí 90 % nákladů, zbývajících 10% bude hradit obec ze svého rozpočtu.
RC Studánka informuje
Ve čtvrtek 20. prosince v 16 a v
17 hod. se na ulici Květnická 821
koná Vánoční aranžování. Cena
90 Kč, nutná rezervace předem
na tel. 737 514 332, nebo email:
[email protected]
Studánka uvítá aktivní rodiče,
kteří budou vytvářet program v občanském sdružení.
Prosíme nebouchat...
seznam.cz nebo tel. 739 101 360.
Podmínky přijetí naleznete také na
stránkách www.seniorsen.cz.
(vá)
Změna dopravního značení v Tišnově
Začátkem prosince došlo ke změ- ulic Nerudova, Družstevní a Jirás- směrná a nově zde je zřízena zóna
ně dopravního značení v lokalitě kova. Ulice Nerudova zůstává obou- 30. Ulice Družstevní – nově je jednosměrná od ul. Drbalova a je zde
zřízena zóna 30. Ulice Jiráskova
– nově je jednosměrná od ul. Černohorská a je zde zřízena zóna 30.
Změna dopravního značení byla
provedena v celé lokalitě z důvodu
zklidnění dopravy a legalizaci podélného parkování v přilehlých
ulicích. V příštím roce, bude-li
schválen návrh rozpočtu, je naplánována další etapa rekonstrukce
– ulice Jiráskova, Družstevní, a to
v úseku od ul. Drbalova po ul. Nerudova.
(red)
Blíží se čas vánočních a novoročních radovánek. Pro lidi důvod
k bujarému veselí, pro mnoho domácích zvířat však chvíle hrůzy
a paniky… Oslavy konce roku jsou
pro zvířata stresující a s jejich následky se mohou vyrovnávat do
konce života.
Jestliže si lidé potrpí na ohňostroje, dělobuchy, petardy a rachejtle, tak jejich čtyřnozí věrní
přátelé při nich doslova trpí. Sluch
psa je mnohem citlivější než sluch
lidský, navíc má schopnost rozlišit
vysoké tóny, které jsou pro člověka
za hranicí slyšitelnosti. Vyděsí ho
proto nejen rány, ale také hvízdavé
zvuky při odpálení petard, kterým
lidské ucho nevěnuje pozornost.
Je pro ně nepochopitelné, odkud se
rány berou a tato zábava je pro
ně nesporně velmi stresující. Není
proto divu, že se v období vánočních svátků plní útulky zatoulanými
zvířaty, která se snažila před ranami a světlicemi zachránit útěkem.
I nejposlušnější pes, když zpanikaří, se stává nezvladatelným
a úprk považuje za záchranu. To,
že se pejsek zaběhne, ztratí orientaci a je problém ho najít, je samo
o sobě nepříjemné. Přičíst k tomu
je však třeba další nebezpečí – při
útěku se může zranit, může ho přejet auto, ve strachu se může chovat
agresivně.
Je velmi smutné, že radost, kterou máme my lidé z těchto ran, vítězí nad ohleduplností k těmto němým tvářím, které se nemohou
samy bránit a které jsou závislé
právě na nás lidech... K Silvestru
tato zábava patří a majitelé se
v tento den snaží být obezřetní,
ovšem co má s petardami společného Štědrovečerní den nebo Vánoční svátky zůstává otázkou. Zvířata si o pomoc sami říci nemohou.
Proto je na každém z vás, kdo budete brát petardu do rukou, zodpovědnost a možnost výběru zda zvítězí vaše potěšení s vidinou vystrašených a zatoulaných zvířat nebo
pochopení a odložení této „zábavy“
na den, který je k tomu určený...
Soňa Šmahelová
V lednu nás čeká nové digitalizované kino
Družstevní ulice s novým dopravním značením
Tip na zajímavý výlet
Kouzelná Punkva
Pokud budete mít mezi vánočními svátky volno, navštivte Punkevní
jeskyně a udělejte si netradiční vánoční prohlídku těchto jeskyní. Provázet vás budou postavy pohádkové i historické, se kterými se nejen
pobavíte, ale i něčemu přiučíte. Těšit se můžete na Karla Absolóna,
Jeníčka s Mařenkou, ježibabu, čerta s andělem, Romea a Julii, mnicha
či světoznámou mrtvou kapelu, která je zde právě na svém turné. Na vodní plavbě vás budou převážet známí kapitáni, rybáři či zpívající gondoliér. Přijte se bavit i trochu bát do překrásných prostor Punkevních
jeskyní ve čtvrtek 27. prosince od 16.30 hod. Rezervace: 516 410 024,
516 418 602. Vstupné: dospělí 170 Kč, děti 80 Kč. (fel)
V říjnu letošního roku začala rekonstrukce tišnovského kina Svratka. Digitalizace kina je největší finanční akcí sezony. Součástí rekonstrukce
je kompletní renovace interiéru, nové obložení
stěn. Návštěvníky potěší nové a pohodlnější sedačky s větším místem pro nohy, prostorový zvuk
a digitální promítání spolu s 3D. Do sálu přibude
nové mobilní plátno, digitální obraz a zvuk a kompletní přeměnou projde také vzduchotechnika.
V současné době se dokončuje montáž elevace,
budou se montovat sedačky a před vánocemi projde kompletní přeměnou i promítárna, kde bude
instalován digitální kinoserver.
Předpokládané ukončení rekonstrukce je první polovina ledna. Přesné datum zahájení provozu kina není zatím stanoveno. (vá) Kinosál prochází zásadní rekonstrukcí
Změny v daňové správě od 1. ledna 2013
Důležité termíny a otevírací doby pro konec letošního roku
Stávající struktura české daňové správy vyplývající ze zákona č. 531/1990
Sb., o územních finančních orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, kterou
v současné době tvoří Generální finanční ředitelství, 8 finančních ředitelství, 199 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, bude od nového
roku na základě zákona o Finanční správě významně reorganizována a transformována.
Jako orgány Finanční správy ČR se
od 1. ledna 2013 v souladu se zákonem
o Finanční správě zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou
správními úřady a organizačními složkami státu a jako takové plně převezmou kompetence současné soustavy
územních finančních orgánů.
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, Masarykova 31,
bude jako pouze odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území ČR.
Sídla a územní působnost nově vzniklých 14 finančních úřadů zákon stanoví
na Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Finanční úřady pro jednotlivé kraje a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze.
Nedílnou součástí každého finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, jejichž sídlo je stanoveno vyhláškou č. 48/2012 Sb. Z pohledu zákona o Finanční správě budou finanční
úřad i jeho územní pracoviště tvořit jediný správní celek.
Zatímco finanční úřady budou vykonávat svou působnost na území příslušného vyššího územního samosprávného celku, celorepubliková působnost
Specializovaného finančního úřadu zůstane beze změny.
Všechny finanční úřady budou od
roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat rovněž kontrolu dotací, finanční kontrolu
a budou pověřeny i výběrem pojistného
a následným převodem vybraných finančních prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou
moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.
Specializovaný finanční úřad bude
kromě svých dosavadních pravomocí
nově vykonávat cenovou kontrolu, dozor nad loteriemi a jinými podobnými
hrami a kompetence spojené s vedením
Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace
smluv účastníků důchodového spoření
a komunikace s penzijními společnostmi.
Realizace výše popsané transformace daňové správy si vyžádá rozsáhlá
opatření. Všechna tato opatření jsou
prováděna tak, aby nedošlo k omezením
ve správě daní a k pouze minimálnímu
omezení dosavadních služeb běžně poskytovaných daňovou správou široké
veřejnosti. Jedná se o následující:
1/ Pokladny finančních úřadů budou od 18. prosince 2012 do 13. led-
na 2013 uzavřeny, to znamená, že
uhradit daň v hotovosti na pokladně
finančního úřadu je možné naposledy
17. prosince 2012.
2/ V pátek 28. prosince a pondělí
31. prosince 2012 budou finanční úřady uzavřeny s výjimkou podatelen,
které budou otevřeny od 8 do 14 hod.
3/ Od pátku 28. prosince 2012 bude
uzavřen Daňový portál, nebude tedy
možné jeho prostřednictvím elektronicky zaslat podání daňové správě.
4/ Doručování písemností územním
finančním orgánům prostřednictvím
datové schránky lze uskutečnit nejpozději dne 27. prosince 2012 (v praxi dochází k doručení dnem dodání
do datové schránky ve smyslu § 17
odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Aktuální informace ke změnám při
transformaci územních finančních orgánů na orgány finanční správy je možno nalézt na webových stránkách http://
cds.mfcr.cz.
(red)
V lednu centrum začíná nově na
Riegrově ulici č. p. 318, v budově
bývalých jeslí. RC hledá: 1. rodiče,
kteří se budou podílet na denním
běžném provozu, 2. rodiče, kteří
povedou stávající kroužek pro rodiče nebo rodiče s dětmi, 3. rodiče,
kteří přijdou s vlastním nápadem
na nějakou činnost. V případě zájmu kontaktujte Moniku Krištofovou, na tel. 608 878 101, email: [email protected] Více na webových
stránkách www.studanka-tisnov.cz.
Varování před
konzumací
neznámých lihovin
Krajská hygienická stanice
JMK varuje občany před nákupem a konzumací lihovin neznámého původu, podezřele levných alkoholických nápojů a lihovin v lahvích s porušenými
ochrannými páskami (tzv. „kolky“) a bez předepsaných dokladů o původu v nepřerušeném
řetězci od výrobce lihu až po konečného prodejce nápoje. Riziko
i smrtelných otrav stále hrozí!!!
(red)
Zásahy hasičů na
přelomu listopadu
a prosince
Hasičský záchranný sbor Tišnov zasahoval u 22 událostí. Z toho
12 technických pomocí (otevírání
bytu, spolupráce s ostatními složkami IZS), 3 požáry – 17. 11. požár
stohu v Kuřimské Nové Vsi, kde
shořelo asi 600 balíků slámy –
v šetření. 1. 12. požár zahradního
domku na ul. Jiráskova, Tišnov –
v šetření. 10. 12. požár domovního
odpadu v bytovém domě v majetku
města Tišnova – ul. Na Mlékárně
– v šetření.
Mimořádná událost – 12. 11. přiotrávení obyvatelé v bytech na nádraží v Čebíně od zplodin hoření
z kotle na tuhá paliva. Celkem bylo
evakuováno 9 přiotrávených osob,
které byly převezeny na ošetření.
Stavební práce v Drahoníně
Obec v současné době realizuje
projekt rozšíření vodovodní sítě.
Dochází k nahrazení stávající nevyhovující sdružené přípojky
v délce 65 a 86,5 m vybudováním
nového vodovodního řadu. Sdružená vodovodní přípojka byla vybudována začátkem 70. let v akci
„Z“ obyvateli Drahonína ke svým
7 rodinným domům, o něco později byla na tuto přípojku napojena
ještě zrekonstruovaná Myslivecká
chata, sloužící hlavně pro kulturní
účely a společenské akce.
V posledních letech se ale občané, žijící v těchto nemovitostech,
potýkají s nedostatečným zásobením pitnou vodou z důvodu nízkého
tlaku v potrubí. Problém se ještě
více prohlubuje a stává kritickým
ve večerní špičce. Důvodem je nedostatečný průměr trubek sdružené
přípojky, které byly navíc po letech
zaneseny rzí a vodním kamenem.
Na tuto část projektu se podařilo
zajistit část finančních prostředků
ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK.
Druhá část projektu souvisí s rozvojem obce, když v roce 2010 byl
přijat Územní plán a umožnil občanům Drahonína výstavbu nových
rodinných domů. Proto je nový vodovodní řad prodloužen o dalších
100 metrů. (vá)
VOX
24
Hvězdárna a planetárium Brno v prosinci nabízí
Pondělí: podvečerní pozorování
pro děti – v 17 hod., pozorování večerní oblohy – v 19 hod.
Úterý: podvečerní pozorování
pro děti – v 17 hod., pozorování večerní oblohy – v 19 hod.
Středa: podvečerní pozorování
pro děti – v 17 hod. Zpráva o konci
světa (velké planetárium) – v 18
hod., pozorování večerní oblohy –
Koncert v Senticích
V neděli 16. prosince se uskuteční
v sentické sokolovně
vánoční koncert mladých umělců, začátek
je v 16 hod. K příjemnému poslechu a občerstvení v adventní době vás zve
Obecní úřad Sentice.
(vá)
v 19 hod., 19. 12. z technických
důvodů zavřeno.
Čtvrtek: podvečerní pozorování
pro děti – v 17 hod., cestopis – v 18
hod., pozorování večerní oblohy –
v 19 hod.
Pátek: podvečerní pozorování pro
děti – v 17 hod. Zpráva o konci světa
(velké planetárium) – v 18 hod., pozorování večerní oblohy – v 19 hod.
Sobota: Jak se Slunce uzdravilo
(velké planetárium) – v 14 hod., pozorování Slunce – v 15 hod. Jak se
Slunce uzdravilo (velké planetárium) – v 16 hod., podvečerní pozorování pro děti – v 17 hod. Zpráva
o konci světa (velké planetárium)
– v 18 hod., pozorování večerní oblohy – v 19 hod. 22. 12. Neuvěřitelné
Brno (velké planetárium) – v 18 hod.
Neděle: zavřeno
Mimořádné akce: úterý 1. 1. 2013
Novoroční Brno – PF 2013. Mimořádná projekce příběhu „Kouzelný
ohňostroj“.
Přednášky: ve čtvrtek 20. 12.
v 18 hod. Mgr. Jan Píšala, Konec
světa z pohledu astronomie.
Od 23. 12. do 31. 12. 2012 je
z technických důvodů zavřeno.
(fel)
Kalendář na rok 2013
Město Tišnov vydalo nový nástěnný kalendář na rok 2013, který
je k dostání v Muzeu města Tišnova, v Jamborově galerii a v knihkupectví paní Raškové na Brněnské
ulici za 149 Kč. Kalendář obsahuje 12 fotografií z Tišnova, pořízených technikou camera obscura.
(vá)
vším jako malíř, vycházející z geometrické a lyrické abstrakce a tzv.
radikální malby. V posledních dvou
letech vedle malby experimentuje je název výstavy, která se koná
spolu se svou ženou a dcerou, rov- v Domově sv. Alžběty na Žernůvce.
něž výtvarnicemi, také s dalšími Jedná se o prodejní výstavu obrazů
výtvarnými technikami. Výstavu rodačky z Letovic – Jany Hejlové,
sítotisků Milana, jeho ženy Martiny která ve svých obrazech zachycuje
a dcery Anny doplňují Milanovy především přírodu. Výstava potrvá
(fel) do konce roku a navštívit ji můžete
dřevěné plastiky. Sítotisková dílna v Kuřimi
V komorní galerii ZUŠ se koná
až do 31. ledna 2013 výstava Milan,
Martina, Anna Magni – Sítotisková
dílna (2011–2012), která je přístupná v provozní době školy.
Milan Magni, významný představitel generace, která se na brněnské umělecké scéně začala prosazovat už v 80. letech minulého
století, se dosud profiloval přede-
Dotek krásy
Kulturní akce v Tišnově
V pátek 14. prosince od 20 hod.
se koná v Café U Palce Klubový
(nejen) funky večírek Bob Mauser
Orchestra (funk-rock) a DJ Poet
Jam. Vstupné 60 Kč.
Ve středu 26. prosince v 19 hod.
si můžeme v kostele sv. Václava vyslechnout Vánoční koncert Tišnovského komorního orchestru.
Zazní: Giacomo de Baillon – Pastorale – Adagio, Presto, Largo; J. S.
Bach – Jdu klanět se ti k jeslím sám;
francouzská koleda – Les anges
dans nos campagnes; Miroslav Příhoda – Česká vánoční mše koledová; Jiří Pavlica – Missa brevis – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Vstupné 100 Kč,
pro děti, studenty a seniory 60 Kč.
Ve středu 9. ledna se můžeme těšit na koncert KPH – Pocta Mistru
Josefu Sukovi, který se koná ve
velkém sále MěKS v 19 hod.
(koko)
Městská knihovna zve
k návštěvě dospělého oddělení,
kde se až do 21. prosince koná prodejní
výstava s vánoční
tématikou – Honkovy ozdoby.
Zboží je vyráběno ručně a určeno
je především ke zdobení vánočních
stromků, do vánoční vazby a k výzdobě interiéru.
Více na www.vizovickepecivo.cz.
V oddělení pro dětské čtenáře se
koná Adventní výstava. Můžeme
obdivovat řadu tradičních i netradičních vánočních motivů i různé
techniky, které nás jistě přesvědčí
o šikovnosti a nápaditost seniorů.
V úterý 18. prosince od 13.30 hod.
se koná Vánoční dílnička. V rám-
Předvánoční tvoření
V sobotu 15. prosince se v Moravských Knínicích koná „Předvánoční tvoření“. Oddíl maminky
s dětmi Rarášci, pod záštitou TJ
Sokol, pořádají tuto akci od 9 do 12
hod. v sokolovně. Zváni jsou všichni malí i velcí, kteří si chtějí vyrobit
vánoční dekoraci nebo dárek.
(koko)
ci tohoto odpoledne si účastníci připomenou staročeské vánoční zvyky a tradice, budou se předčítat vánoční příběhy a vyrábět přáníčka
s vánočními motivy. (vá)
denně od 9 do 16 hod.
(koko)
Výběr z nových knih
MěK Tišnov
Tel. 549 121 001–5
HEJKALOVÁ, Markéta
Andělé dne a noci
Román
HELDT, Dora
Moje drahá teta
Napínavý příběh
HOEG, Peter
Děti chovatele slonů
Osudy tří sourozenců
HŮLOVÁ, Petra
Čechy, země zaslíbená
Román
HUTAŘOVÁ, Ivana
Vražedný advent 2
Román plný napětí
JACKSON, Lisa
Smrtelný hřích
Detektivní román
JAMES, E. L.
Padesát odstínů šedi 1.
První díl erotické trilogie
JEFFRIES, Sabrina
Rozum a vášeň
Příběh vášně a nenávisti
JORDAN, Nicole
Střevíček pro Popelku
Romantický příběh
JOYCE, James
Odysseus
Román
Knihovna bude od 22. 12.
do 1. 1. 2013 UZAVŘENA.
V rámci projektu Po stopách moderny, zahájila Moravská galerie
tři výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu na ulici Husova 14.
Největší z nich má název Tiché
revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930 přiblíží ve studijní
a relaxační zóně minulost i současnost ornamentu, ale i ornament jako
doplněk architektury a umění přelomu 19. a 20. stol. Výstava Keramika období art deco na Moravě
prezentuje tvorbu sochaře Huberta
Kovaříka. A pod názvem Prostřený stůl se skrývá novinka ve stálé
expozici užitého umění. Návštěvníci se setkají a pracemi architekta
a designéra Josefa Hoffmanna.
Výstavy potrvají do 24. března
2013 a navštívit je můžete středa –
neděle 10–18 hod., čtvrtek 10–19
hod., v pondělí a úterý je zavřeno.
V Dietrichsteinském paláci (Zelný trh 8) se koná výstava „Tři záznamy z dějin exilu“, která se skládá ze tří částí – „Archiv svobody
na zámku Schwarzenbergu“ připomínající 25. výročí založení
Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury,
„Uprchlíci ke svobodě“ – černobílé
fotografie Blanky Lamrové z léta
1989, které zachycují odchod občanů NDR (především mladých lidí
a příslušníků některých profesních
Za betlémy do Předklášteří
Společnost Art
Periscope pořádá
letos již 4. ročník vánoční „výstavy betlémů“,
tentokrát v překrásných prostorách OÚ Předklášteří. Výstava, která nese podtitul „Ze sbírek členů Českého sdružení přátel betlémů o.s.“, se koná
u příležitosti 10. výročí založení
Regionální pobočky jižní Moravy.
Bude zde k vidění, mimo jiné,
i „broučkovský“ betlém předsedy
pobočky Miroslava Andrleho z Poličky, výběr ze šestiset kusové sbírky Libora Pištělky ze Švábenic,
nejlepší exponáty ze sbírek Nadi
Parmové z Blanska, Jarmily Janků
z Brna, Jarmily Schusterové ze Šaratic, manželů Jílkových z Tišnova
Vánoce 2012 v Drásově
V pátek 14. prosince v 16 hod. se
koná besídka „Vánoce v MŠ“ –
Včelky. Ve stejný den v 19 hod. se
v sokolovně koná divadelní představení „Úžasná svatba“– bláznivá
komedie divadla Amadis. V úterý
18. prosince v 16 hod. se koná besídka „Vánoce v MŠ“ – Žabky. Berušky budou mít besídku ve středu
19. prosince, Zajíčci a Koátka ve
čtvrtek 20. prosince vždy v 16 hod.
Ve dnech 20. a 21. prosince jsou v
ZŠ připraveny Tvořivé dílny pro
děti ZŠ.
Na Štědrý den je připraveno roznášení betlémského světla. V 17 hod.
se v kostele koná První vánoční bo-
a řady dalších. Ke kvalitě výstavy
přispějí i regionální vystavující,
jako např. Josef Kejda ze Skřinářova, Marie Czepová z Drásova, Antonín Srba ze Železného, Jana Svobodová z Drásova, Dana Partyková
z Brna, Waltr Baxa z Doubravníka,
Petr Novotný z Čebína, z Tišnova,
Monika Chlupová Fruhwirtová,
Jana Pařízková, Jiří Ondra a další.
Novinkou letošní výstavy bude
i možnost zakoupení různých druhů betlémů od papírových vystři-
hovacích, skládacích nebo vánočních přání, přes puzzle a figurkové
betlémy až po keramické sošky
a vyřezávané betlémky z olivového
dřeva. Z technických důvodů potrvá tato výstava pouze od 15. do
22. prosince a její zahájení s bohatým kulturním programem
bude v sobotu 15. 12. ve 14 hod.
Přijte se podívat na mimořádný
výběr betlémů z celého JM kraje.
Zdeněk Jílek
za spol. Art Periscope
Club Escape v Kuřimi
V pátek 14. prosince se koná
Oldies party DJ Tomme. Hity z let
dávno minulých. Vstup do 21 hod.
zdarma, pak 30 Kč. V sobotu 15.
prosince je Oldies party DJ DEEJ.
Večer se skvělou muzikou. Vstup
zdarma. V pátek 21. prosince je
Oldies party DJ George. Vstup do
21 hod. zdarma, pak 30 Kč. V sobo V neděli 30. prosince se v 18 hod.
tu 22. prosince se koná akce Christkoná Vánoční podvečer v muzeu.
Jedná se o komponovaný večer, vyplněný příjemnou hudbou a recitací básní s vánoční tématikou. Vstup- Centrum Ráček zve na divadelní
představení „Vánoce v lese“, které
né dobrovolné.
Muzeum má otevřeno úterý – pá- se koná v sobotu 15. prosince
tek 10–18 hod., o víkendech 10–19 v 15.30 hod. v kulturním domě
hod. Provoz muzea: 24.–26. pro- v Železném. Hraje maňáskové disince zavřeno, 27.–30. prosince vadlo Ovečka z Tišnova. Předstaotevřeno 10–18 hod., 31. prosince vení vás zavede do chaloupky ke
a 1. 1. 2013 zavřeno. Od 2. 1. 2013 skřítkům Bukáčkovi a Modřínkobude muzeum nově otevřeno od vi, těšit se můžete na zvířátka a věrúterý do neděle 10–17 hod. a ka- né kamarády Hafíka a Ovečku.
(koko)
várna muzea 10–20 hod.
(vá) Vstupné dobrovolné.
Vánoce v lese
mas Warm Up DJ George. Hrají se
písničky na přání. Vstup zdarma.
V pondělí 24. prosince, na Štědrý
den, je otevřeno do 20.30 hod.
a před nebo po půlnoční se můžete
stavit a zahrát. V úterý 25. prosince
se koná Christmas party DJ George.
Hity na přání. V pátek 28. prosince
se koná Předsilvestrovská párty
DJ George + dárečky. Pro každého
návštěvníka je ke vstupence dáreček. Vstup do 21 hod. zdarma, pak
30 Kč. V sobotu 29. prosince je připravena akce Dance Hits 90&News
DJ George. Vstup zdarma.
(fel)
hoslužba. V úterý 25. prosince bude
v 8 hod. Slavná mše svatá se zpěvy
a hudbou. Ve středu 26. prosince
na Svátek sv. Štěpána je v 8 hod.
mše svatá.
V pátek 28. prosince je v sokolovně na 19. hodinu připraveno Posezení u cimbálu, ochutnávky vína,
s cimbálovou muzikou Vincúch.
V neděli 30. prosince je v 8 hod.
mše svatá – Svátek Svaté Rodiny.
V 17 hod. bude v kostele Vánoční
koncert, na kterém vystoupí pěvecké
sbory z Níhova, Tišnova a Drásova.
V úterý 1. ledna je v 8 hod. Slavnost matky Boží Panny Marie –
mše svatá. (vá)
Kam za kulturou v Kuřimi
Sobota 15. prosince v 17 hod. –
velký sál KD – taneční představení
v podání žáků tanečního oboru z poboček ZUŠ Kuřim – Vev. Bítýška
a Lelekovice. Vstupné dobrovolné.
Neděle 16. prosince v 18 hod. –
velký sál KD – vánoční koncert
krojované dechovky Vlčnovjanka.
Vstupné 100 Kč.
Pondělí 17. prosince v 17 hod. –
komorní sál ZUŠ – divadelní představení „Konec světa“. Vstupné
dobrovolné.
Středa 19. prosince v 8.15 a v 10
hod. – velký sál KD – divadelní před-
Zajímavé výstavy v Brně
Výstavy v Muzeu města Tišnova
Do 30. prosince můžete
v muzeu na
Jungmannově ulici navštívit výstavu „Krvavá
Vysočina aneb
Po stopách III. odboje“. Vstupné
30 Kč, snížené 15 Kč.
Do 3. února 2013 potrvá „Výstava fotografií Miloše Neči“.
Autor zachycuje krajinné scenérie v okolí Tišnova a Nedvědice.
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč.
kultura
skupin) do Spolkové republiky přes
západoněmecké velvyslanectví
v Praze a „Gordon Skilling – Život
a dílo“ ke 100. výročí narození významného kanadského historika,
politologa a slavisty. Výstava potrvá do 3. 3. 2013. Otevřeno je v úterý 9–15 hod., středa – pátek 9–17
hod., sobota a neděle 13–18 hod.
stavení „Kamarádi v Betlémě“. Děti
odpovídajícího věku v doprovodu
dospělých mají vstupné 40 Kč.
Středa 19. prosince v 17 hod. –
komorní sál ZUŠ – vánoční koncert
s vystoupením pěveckých sborů,
folkového souboru a sólistů. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 20. prosince 16–21 hod.
– velký sál KD – taneční odpoledne pro seniory „Taneček pod stromeček“. Vstup volný.
Pátek 21. prosince v 18 hod. –
před sokolovnou – vánoční vystoupení trampské hudební skupiny Gasuko a kamarádů.
Neděle 23. prosince 15.30–17
hod. – hřiště Metelkova /Dlouhá/ Dušínova – Vánoční zpívaná
naDílka.
Čtvrtek 3. ledna 2013 – komorní
sál ZUŠ – Novoroční koncert s přípitkem starosty. Účinkuje Moravské klavírní trio. Koncert je součástí SPH Kuřim 2012–13. Zbylé
vstupenky s předprodeji a na místě
za 100 Kč.
(fel)
Koncert v Malhostovicích
Libušina galerie a OÚ Malhostovice zvou v sobotu 15. prosince ve
14 hod. na adventní předvánoční koncert Gajdoši Brno. Po koncertě
následuje v 16 hod. malé posezení s přáteli a rozloučení se starým rokem, které se koná v salónku na Jamajce v Malhostovicích. Hraje „Kladivo“. V galerii je otevřeno denně kromě pondělí 14–17 hod.
Více na www.libusinagalerie.cz. (HUSK)
Jamborova galerie zve
Tišnovská galerie, na ulici Brněnská, nabízí návštěvníkům výstavu „Ze soukromých sbírek sběratelů našeho regionu II., která
potrvá do 30. prosince. Jedná se
o pokračování úspěšné výstavy
z jara tohoto roku. Do konce roku
je také k vidění stávající stálá výstava obrazů Josefa Jambora. Po
velké výstavě ke 125. výročí malířova narození bude připravena nová
expozice jeho díla.
V sobotu 5. ledna bude zahájena
výstava „Poster Story II.“ – fotografie Jitky Kopejtkové. Jedná se
o velkoformátové fotografie strhaných plakátů a graffiti. Výstava
potrvá do 28. února 2013.
Galerie má otevřeno od úterý do
pátku 13–17 hod., v sobotu a neděli 10–17 hod. Každou středu vstup
zdarma. Vstupné 20 Kč, snížené
10 Kč. Více na tel. 549 410 211.
(ná)
Navštivte zámek v Lysicích
Pro veřejnost má zámek otevřeno
o prvním svátku vánočním 25. 12.
a na Silvestra 31. 12. a to vždy od
9.00 do 16.00 hod. Přístupná bude
historická reprezentační prohlídková trasa „A“, s vánoční výzdobou.
Pracovníci zámku děkují návštěvníkům za přízeň v letošním
Muzeum v Předklášteří
V muzeu se koná výstava „Tradiční textil“, kde se prezentují předměty na zpracování tuzemských
rostlin a jiných materiálů. Výstava
potrvá do 20. ledna 2013. Otevřeno
je od úterý do neděle, 8–12 a 13–16
hod. Poslední vstup do muzea je 30
minut před polední přestávkou
a koncem provozní doby. (vá)
Vánoční koncert v Lomnici
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská zve na Vánoční koncert, který se koná v sobotu 29. prosince v 17 hod. v kostele Navštívení
Panny Marie. Uslyšíte klenoty vánoční duchovní hudby autorů J. J. Ryby,
F. X. Brixiho, A. Adama a A. V. Michny. Řídí Petr Kolař, varhany – Dagmar Kolařová. (HUSK)
roce, přejí krásné vánoční svátky,
šastné vykročení do Nového roku
a těší se nashledanou v návštěvnic(vá)
ké sezóně 2013.
KINO
svratka TIŠNOV
Po dobu rekonstrukce kina se
promítá v náhradních prostorách
v sále Muzea města Tišnova.
So
15. 12. 19.00
KLIP
Osudy dospívající dívky v Srbsku
Čt
20. 12. 18.00
DOMŮ NA VÁNOCE
Štědrý večer v norském městečku
Po
24. 12. 14.00
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Promítání pro celou rodinu – ve
velkém sále MěKS.
Po
31. 12. 17.00
S KRTKEM DO POHÁDKY
Pásmo pohádek v letním kině
(vá)
inzerce
Speciální balení piv
na sváteční stůl
Čertovský speciál je nefiltrovaný 16% světlý
ochucený speciál, který připravili sládci z Jihlavského pivovaru. Je charakteristický temně červenou barvou, bohatou
jemně narůžovělou pěnou a mikulášsky vyváženou plností
a hořskostí. Obsah alkoholu 7 %.
Pivní adventní kalendář
Pivní adventní kalendář je speciální balení
dvaceti různých piv z regionálních pivovarů Černá Hora, Jihlava, Klášter, Rychtář,
Protivín, Uherský Brod a Vysoký Chlumec.
Jeho princip je obdobný jako u čokoládových
adventních kalendářů – na každý den od
5. do 24. prosince je pro jeho majitele připravena jedna láhev zlatavého moku. Proto je ideálním dárkem pro všechny milovníky piva, kteří
rádi ochutnávají zajímavá piva.
Zlatá edice 7 pivních specialit
Speciální vánoční produkt, který letos oživí předvánoční trh.
Těšit se můžete na tmavý Granát z Černé Hory, speciály
Telčský Zachariáš a Jihlavský Grand z Pivovaru Jihlava,
Comenius z pivovaru v Uherském Brodě, polotmavé speciální pivo Démon z vysokochlumeckého pivovaru a v neposlední řadě také na piva Protivínský Granát a Prácheňská
Perla z varny sládků v Protivíně.
tel. 549 415 235
Od Nového roku nás můžete
navštívit na nové adrese:
v Tišnově na Ostrovci 1554
(původně Tišnov
– Brněnská 276)
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za
projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2013 Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přejí Zdeňka a Petr Zemánkovi
s kolektivem zaměstnanců
www.naradibrno.cz / www.kamenbrno.cz
Hradčany 262 / Tišnov
VOX 24
VOX
24
inzerce
AUTOSPEKTRUM ACC
Hviezdoslavova 3, Brno, 627 00
Děkujeme našim zákazníkům a přejeme jim
v roce 2013 mnoho šťastných kilometrů
s vozy Škoda
Autorizovaný prodejce vozů Škoda nabízí:
 prodej, servis a leasing vozidel 
 prodej originálních náhradních dílů a příslušenství Škoda 
 prodej ojetých vozidel i na leasing 
 servisní činnosti 
 záruční a pozáruční servis 
 kontrola tlumičů, válcová zkušebna brzd, montáž autodoplňků 
 činnost autobazaru 
Tel. 548 216 503 Tel./Fax 548 216 945
e-mail: [email protected], www.autospektrumacc.cz
VOX 24
inzerce
VE VOXu MÁ VAŠE INZERCE SMYSL
www.vox-cz.cz [email protected]
tel. 606 544 544
Rybárna
Hradčany, ul. Luční 271
nabízí vánoční
kapříky
za velice příznivé ceny.
Prodejní doba: až do 24. prosince denně 8–18 hod.
včetně sobot a nedělí.
Tel. 605 331 431 . 776 170 479 . 733 731 179
www.rybarnahradcany.cz
Na vaši návštěvu se těší František a Renata Večeřovi.
Ing. František Brázda
Stavebniny Předklášteří
Všem zákazníkům děkujeme za přízeň v roce 2012,
přejeme příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2013
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Prodám stavební pozemek o rozloze 535 m 2 na zajímavém místě
v Kuřimi, v případě zájmu mě kontaktujte na čísle 721 652 570
● Prodám nové (zabalené) hliníkové
žaluzie Rolux od Oknostylu (chybná objednávka). Na velikost skla
v okně (šíře 72–73 cm, délka až 118
cm). Celkem 15 ks, možno i jednotlivě. Původní cena 550 Kč/ks.
Nyní za 250 Kč/ks. Tel. 721 114 444
●
35 letý muž hledá jakoukoliv manuální práci, nejlépe formou brigády, není podmínkou. Jsem časově
nezávislý, spolehlivý. Mám praxi
zednické zámečnické práce, řízení
dodávky, a řízení VZV.
Děkuji za nabídky. Tel: 737 189 336
●
● Koupím zápalkové, fezové nálepky
a pohlednice. Tel. 533 400 216, mob.
739 130 854 nejlépe večer
Nabízím pronájem nového půdního bytu 3+KK, 90 m2, vlastní út.
I jako ateliér. Tišnov náměstí – super výhled na náměstí i jižní část
města. Tel. 72 111 4444
●
Prosíme,
aby inzerenti
u občanské řádkové
inzerce zdarma
uváděli mimo text
inzerátu
i jméno a adresu –
pouze pro potřebu
redakce
Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122
Tel. 72 111 4444, e-mail: [email protected]
www.bananatravel.cz
Super slevy
THAJSKO
termín: 27. 12. – 11. 1. 2013 (16 dní/14 nocí)
LANTANA PATTAYA 3*, se snídaní
40.990 Kč
24.990 Kč
KUBA
termín: 29. 12. 2012 – 10. 1. 2013 (13 dní/10 nocí)
MAR DEL SUR 2**, s All inclusive
39.990 Kč 29.990 Kč
CLUB KAWAMA 3***, s All inclusive
45.490 Kč 34.990 Kč
BE LIVE TURQUESA 4****, s All inclusive
52.990 Kč 42.990 Kč
BLAU MARINA 5*****, s All inclusive
56.490 Kč 45.990 Kč
BARCELO SOLYMAR 4****+, s All inclusive
57.990 Kč 45.990 Kč
MEMORIES VARADERO 4****, s All inclusive
63.990 Kč 49.990 Kč
MELIA PENINSULA VARADERO 5*****, s All inclusive
64.990 Kč 58.990 Kč
IBEROSTAR LAGUNA AZUL 5*****, s All inclusive
66.990 Kč 56.990 Kč
SANDALS ROYAL HICACOS 5*****, s All inclusive
66.990 Kč 61.990 Kč
RIU VARADERO 4****+, s All inclusive
77.990 Kč 69.990 Kč
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
termín: 13. 1. – 24. 1. 2013 (10 nocí/12 dní)
TALANQUERA ***, s All Inclusive
41.490 Kč 32.990 Kč
TROPICAL PRINCESS ****, s All Inclusive
47.490 Kč 36.690 Kč
GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO ****, s All Inclusive
41.990 Kč 40.490 Kč
GRAN BAHIA PRINCIPE AMBAR *****, s All Inclusive
57.490 Kč 45.490 Kč
EMIRÁTY
termín: 2. 1. – 9. 1. 2013 (8 dní/7 nocí­)
CITYMAX BUR DUBAI 3*, snídaně
17.990 Kč LORDS 3*, snídaně 19.990 Kč UMM AL QUWAIN BEACH 3*, All Inclusive
37.490 Kč 12.990 Kč
14.990 Kč
29.990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha - Dubaj - Praha
• letištní taxy
• 7x nocleh se snídaní (s All Inclusive)
• transfer letiště - hotel - letiště
• asistenci partnerské cestovní kanceláře
• asistenci české delegátky
CENA NEZAHRNUJE:
• vstupní vízum do SAE: 2.000,- Kč (nutný pas bez izraelského razítka!)
• fakultativní výlety
• pojištění léčebných výloh v zahraničí
USA
NEW YORK
termín: 30. 1. – 4. 2. 2013 (6 dní/4 noci)
Astor on the Park ***
Pennsylvania Hotel *** The New Yorker Hotel ***+
24.990 Kč
25.990 Kč
26.990 Kč
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 4x ubytování ve vybraném hotelu (na Manhattanu)
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
• transfery letiště/hotel a zpět
• služby českého průvodce
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA
Pošleme vás nìkam...!
VOX 24
inzerce
Nutno objednat předem telefonicky
nebo na recepci jeskyně
607 121 122
www.solnajeskyne-tisnov.cz
Provozní doba: Po–Pá 9–12, 13–20 h / So–Ne 14–19 h
Tišnov, Brněnská 1739
Dárkové poukazy
TMM 4d reality s.r.o.
PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ POBOČKU
RK V TIŠNOVĚ HLEDÁME
REALITNÍHO MAKLÉŘE/KU
POŽADUJEME: SŠ, PRAXE 2 ROKY, ŘP B, PRÁCE NA PC,
KOMUNIKATIVNOST
NABÍZÍME: PRÁCE V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU,
MOŽNOST ZAMĚSTNANECKÉHO POMĚRU NEBO ŽL
více na w w w.wel l nessku ri m .cz
SVÉ CV ZASÍLEJTE NA E-MAIL [email protected]
é
f
a
c
a
t
s
e
si
e
a nabízím
Příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí v roce
2013 vám přejí
finanční poradci ČMSS, a.s.
R.L. SERVIS
Manažerka obchodního týmu ČMSS, a.s.
v Tišnově, Bezručova 21
Ing. Eva Fuchsová
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
asistenta/ky
Požadavky: SŠ, VŠ vzdělání
znalost PC – Word, Excel, Powerpoint
odpovědnost
příjemné vystupování
chu se učit
Nástup možný ihned, nejpozději 1. 1. 2013
Své přihlášky spolu s životopisem zasílejte
na e-mail: [email protected] nebo na
adresu IPC Tišnov, Bezručova 21, 666 01 Tišnov
Ing. Eva Fuchsová Renata Hillebrandová Kateřina Kvasnicová Petr Mošna Jitka Procházková Ing. Eva Srbová 605 152 354
603 845 977
608 447 727
603 865 955
607 769 778
723 670 162
Ing. Eva Fuchsová
Manažerka obchodního týmu
Mobil: 605 152 354
! Dárkové kupony !
Prodejna GOLD Banana
nám. Komenského 146, Tišnov
✆ 721 733 330
obdarovaný si vybere sám
vy ušetříte 10 %
např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč
Opravy mobilních
telefonů a počítačů
Pasáž Centrum – 1. patro
nám. Komenského 146/1928
Tišnov
Rudolf Lalik
tel. 732 621 266
A
vě
ě
t
š
v
á
n
k
gu rk y
eme vás
d o vé f i
CU K
Zv
RÁ
RN
K AVÁ
A
A
RN
ko l á
AD E
ěné čo lády BE LCOL
b
á
r
y
dy
v
o
. ručněvé belgické čok ravé italské čokolá
ap
z pra
y káv y fé Corsini
h
u
r
d
é
. různ ající značk y Ca
sků
v ynik
ěr záku
b
ý
l
v
ý
k
. vel y, medovník, štrůdlebíčk y, bagetk yisk y
. koláčk ou kuchyni – ch , dobré víno, wh
. studeny, ovocné fondue
. p o hár n é náp oj e
. mícha ňové menu
t n í ke m
. s n í d a k a : p e č i vo s r a k y
. novin
inové
n
e
z
o
r
a
n
ění na oční posezení
t
š
o
h
o
p
e
Z ajistímavy nebo předvánkém prostředí
l
c
pár ty a osTo vše v nekuřá146, 774 32315.3309
é ho
0 –1
8. 3
nsk
. Kome 30 –17.00 / so 3.30 –17.00
m
á
n
,
8.
/ ne 1
T i š n ov
p o – pá
Atraktivní místo na zlatém kříži v Tišnově
k pronájmu
poslední volné byty
3+kk, 3+1, 2+kk
variabilní provozovny
(služby, kanceláře, vzorkovny)
v Centru služeb na náměstí
Komenského 146 v novém
komplexu Pasáže Centrum
spojujícím náměstí s prodejnou
Tesco a dalšími obchody
Zájemci o pronájem a prohlídku kontaktujte tel. 72 111 4444
nebo pište na e-mail: [email protected]
VOX 24
GOLD B
AN
NA
pr
d
na
ej
A
Všechny firmy a podnikatelé, kteří jsou sponzory velké vánoční křížovky, přejí svým zákazníkům
a společně s redakcí VOXu všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
úspěchů i osobní spokojenosti v roce 2013.
Pro úspěšné luštitele je připraveno mnoho pěkných cen!
Tajenku, ve které se skrývá prosincová pranostika, zašlete na adresu redakce nejpozději do 7. ledna 2013.
Seznam výherců bude zveřejněn v čísle 1/2013 společně s informací o způsobu vydávání cen.
o
Velká vánoční křížovka o spoustu cen
AUTO – SPEKTRUM ACC
Tišnovská dřevovýroba
AUTOR:
SEBERA
JÍZDA
DOLĤ
JIHOAMERICKÁ
SYMETRÁLA
STEP
CHEM. ZN.
RADONU
DEHTOVÝ
Ö
PATĜÍCÍ
DÁNOVI
ZÁJMENO
OSOBNÍ
PĜEDLOŽKA
ĜEDIDLO
POHYB
VZDUCHEM
ZLOST
DOUT
TČLESNÁ
CVIþENÍ
CHEM. ZN.
HLINÍKU
SNAD
JITRO
NERVOVÝ
ZÁŠKUB
ŽENSKÉ
JMÉNO
SAHAT
JAKÝ (SLOV.)
3. DÍL
TAJENKY
OVLÁDNOUT
ŠLÁGR
OSTRĤVEK
S PEVNOSTÍ
U MARSEILLE
EPIDEMICKÁ
CHOROBA
KOREJSKÁ
AUTOMOBILKA
DRUH
PEPĜE
DO TOHO
MÍSTA
PODNIK
V BYSTĜICI
POD
HOSTÝNEM
MUŽSKÉ
JMÉNO
RUSKÁ
ĜEKA
SLOVAN
KMENY
Ö
CHARAKTER
MÍSTNOST
KĤĖ
ŠICÍ
VLÁKNO
DIVADELNÍ
ZÁVČS
ŽIRAFOVITÝ
PĜEŽVÝKAVEC
AZ Centrum
OBR
PODPÍRAJÍCÍ
NEBESKOU
KLENBU
Ö
SLOHOVÝ
ÚTVAR
MUŽSKÉ
JMÉNO
ZKR. PALÁCE
KULTURY
SPOJKA
OBRAZ
PANNY
MARIE
LYŽAĜSKÁ
VČTROVKA
PANAMSKÝ
KLOBOUK
JEDNA
I DRUHÁ
OBSAH ZLATA
V MINCI
PODMANIT
Mlýnská 129, Tišnov
CHEM. ZN.
TITANU
VIKTORIE
(DOM.)
VRŠEK
SEK
Sentické pivo
Kvasar
vyrábí Jelínek
BOXERSKÝ
ÚDER
BOBIZAþNÍ
SLABIKA
A (LAT.)
ZKR. RUDÉHO
PRÁVA
TĜETÍ
PÁD
Ö
Vladimír Kopčáni
OČNÍ OPTIK
Nám. míru 119, Tišnov
ÚSEK
VÝVOJE
OZVČNY
ZÁJMENO
UKAZOVACÍ
DVA NÁZVY
SPORT. KLUBĤ
ZKR.
ZÁKONÍKU
PRÁCE
Dvořáčkova 1750, Tišnov
ODMČĖOVAT
PLATEM
ZKR.
KILOPONDU
1. DÍL
TAJENKY
Auto Tišnov s.r.o.
Ö
KRYT
MOTORU
ITALSKÉHO
AUTA
JENŽ
(KNIŽNČ)
KOĜENÍ
PÁDOVÁ
OTÁZKA
PLATIDLO
V MACAU
PRACKY
SEVEĜAN
NÁDOBA
U STUDNY
SYMBOL
LÁSKY
ZKR. TLAKU
KRVE
JANINSKÝ
PAŠA
ANO (NČM.)
MOĜSKÁ
VYDRA
PRIMÁT
2. DÍL
TAJENKY
SPZ OKR.
JIHLAVA
MONGOLŠTÍ
PASTEVCI
BALKÁNSKÝ
PALÁC
Matoušek
Pálenice Lomnièka
VOX 24
pro vaši volnou chvíli
Vánočka a její historie
13. 12. 2012–9. 1. 2013
Vodnář (21. leden–19. únor)
Do ničeho se rozhodně nehrňte s horkou hlavou. To vám umožní vyhnout
se všem zraněním ze zbrklosti i psychickému tlaku.
Ryby (20. únor–20. březen)
Seznamte členy své rodiny s péčí, kterou věnujete domácnosti vy a kterou
oni. Výsledek s jasným nepoměrem
jim určitě otevře oči.
Skopec (21. březen–20. duben)
Jste v pracovním útlumu. Budete proto vyhledávat klid v ústraní a dostatek
času na plnění svých úkolů. Nezapomeňte relaxovat.
Býk (21. duben–20. květen)
Přestaňte si svůj protějšek slepě
idealizovat a sundejte si růžové brýle.
Raději čas věnujte zorganizování
večerní akce.
Blíženci (21. květen–21. červen)
Pracovně jste na tom trochu hůř, nemůžete se pořádně rozjet a nasadit
správné tempo. Myšlenkami jste
stále někde jinde, jen ne v práci.
Zamyslete se nad sebou!
Rak (22. červen–22. červenec)
Bute ve střehu. Může vás překvapit
telefonát od někoho, s kým si
obvykle nemáte co říct. I když se to
nezdá, mile vás naladí.
Lev (23. červenec–23. srpen)
V lásce mohou vaše vztahy poněkud
ustrnout. Nedělejte mrtvého brouka,
raději si vše vyřešte a vyříkejte hned
„za tepla“.
Panna (24. srpen–23. září)
Pokud se vydáte na nákupy, snažte se
uhlídat své emoce. Mohli byste víc
ztratit, jak získat. Pozvání na večeři si
nenechte ujít.
Váhy (24. září–23. říjen)
V práci to není zrovna nejlepší. Nejspíše zažijete krušné chvilky s nadřízeným. Nic mu nebude dost dobré,
i kdybyste se na hlavu postavili.
Štír (24. říjen–22. listopad)
Prospěje vám společná večeře s přáteli. Uvolnění a pohoda vám přinesou
dobrou náladu a klid, který tak nutně
potřebujete.
Střelec (23. listopad–21. prosinec)
Máte už vánoční dárky pro své blízké? Pokud ne, nechte všeho a vyrazte
do ulic a inspirujte se. Jistě se vám
podaří sehnat ty nejhezčí.
Kozoroh (22. prosinec–20. leden)
Dolehl na vás vánoční shon a nic
nestíháte? Uklidněte se a vytvořte si
seznam prací a nákupů. Uvidíte, že
vše stihnete v pohodě.
(BTK)
Vánočka je tradiční vánoční pokrm, první zmínky o ní pocházejí ze
16. stol. Ne vždy se jí říkalo vánočka,
byla to např. pletanka, pletenice,
ceplík, žemle, štědrovečernice, štědrovice, štědrovka, pleténka, húska,
calta, žemle, štrucla nebo štricka.
Její zapletený tvar má totiž připomínat miminko zabalené do peřinky.
Všudy přítomná symbolika s narozením Ježíše Krista je tedy zřejmá.
V 16. stol. vánočka zdaleka nebyla
běžným vánočním pokrmem, nýbrž
svátečním pečivem, kterým pekařští
mistři obdarovávali šlechtu. Teprve
až v 18. stol. se pečení vánočky
rozmohlo ve velkém a začaly se péct
téměř v každé domácnosti.
Upéct vánočku však nebylo jednoduché. Aby se pečení povedlo existoval soubor rituálů, které měly být
nápomocné. Základem bylo, aby
hospodyně byla v bílé zástěře a měla
bílý čepec, dále nesměla po celou
dobu zadělávání těsta promluvit a do
třetice při kynutí těsta měla vysoko
vyskočit. Vánočky se v té době
pekly ve větším množství, a to proto,
že každý člen domácnosti dostal
svou, včetně služebnictva.
V některých krajích dostávala po
krajíčku i zvířata, aby byla po celý
příští rok zdravá. Největší vánočka se
Vyrobte si vánoční purpuru
Purpura je jednou z typických
vůní, která navozuje příjemnou atmosféru v našich domácnostech.
Kouzlo vůní umí být velmi silné
a právě proto se k Vánocům hodí.
Dnešní poradna bude zaměřena
na prohlídky nemovitostí, které se
bu prodávají či pronajímají. I malý
detail může leckdy potencionální
zájemce odradit. Zde je několik
praktických rad.
Jak na samotnou prohlídku?
Pokud nabízíte svou nemovitost
sami bez RK, je velmi důležité
zdůraznit pozitiva nemovitosti. Nečistota, plíseň, nepořádek působí
negativně. Připravte se i na dotazy,
proč prostory opouštíte, či proč
zde nechcete dál zůstávat. Dejte
zájemci prostor vyjádřit se rovnou
na prohlídce. Zpřístupnění nemovitosti. Klienty může odradit
přesouvání termínů. Bute dochvil-
Všelijaké vůně mají svůj původ
v dávné historii. Již šamani jich využívali při různých obřadech a ceremoniích. Tradiční purpura je germánsko-keltsko-slovanského původu.
ní. Velmi důležité je, aby nemovitost byla co nejvíce přístupná
zájemcům a nebyli při prohlídce
ničím omezováni. Pokud se jedná
o prohlídku bytu, kde žije více
osob, je dobré domluvit čas tak,
aby byla doma pouze osoba, která
prohlídku provede. Pokud jde o prodej domu, je nevhodné domlouvat
prohlídky na večerní dobu (zejména v zimním období). Pokud
nabízíte nemovitost prostřednictvím RK, nechejte makléře aby
prohlídku provedl sám. Na vaše
dotazy odpovídaly Veronika Zábojová a Pavla Lungová z RK TMM
4D reality s.r.o., další dotazy zasílejte na [email protected] .
Purpura se dává na plotnu či nad oheň
proto, že uvolňované teplo znásobí
vonný efekt. V dnešní domě má doma
kamna málokdo a proto se využívají
různé alternativy. Může jí být alobal
na elektrické plotýnce nebo purpura
daná na podložce na topení. Esteticky
pak purpura působí ve vonných lampách, místo vonného oleje. K výrobě
purpury budeme nějaký ten vonný
olejíček potřebovat, ideálně s vůní
korespondující s Vánocemi, např.
skořicová či jehličí. Pár kapek olejíčku přidáme na směs, kterou jsme
si předem připravili z rozličných sušených bylin – levandule, muškátový
ořech, máta, šalvěj, rozmarýn, samozřejmě suché květy různých
rostlin, např. růží, měsíčku či chrpy.
Chybět by určitě neměla skořice
a hřebíček a hodí se trocha jehličí.
Připravenou směs rozdrtíme na co
nejjemnější části, dáme do uzavíratelné sklenice, pokapeme pár kapkami vonného olejíčku a necháme
týden až dva pracovat. Poté už stačí
vůni vypustit za pomoci uvolňovaného tepla.
(red)
Prosinec v ovocné zahradě
Prosinec je zimní měsíc, kdy ovocná zahrada a veškerá vegetace v přírodě prožívají období hlubokého
vegetačního klidu. Proto je v těchto
dnech nejvhodnější doba pro odstranění nemocných, polosuchých stromů, zvláště švestek napadených
Šarkou a je-li to možné nejlépe i s kořeny, abychom co nejvíce snížili
riziko jednak poškození travní sekačky, ale hlavně aby jsme co nejvíce
zabránili vyrůstání kořenových
výmladků, které mimo jiné nepříjemnosti jsou dalšími šiřiteli
virové Šarky švestek. Pokud máme
v zahradě nebo
polním sadě jiné
staré, ale zdravé
ovocné stromy,
jako jsou jabloně,
hrušně, třešně a jejich ovoce je zdravé a chutné, ponechal bych je pro
úrodnost a všestrannou použitelnost. Většinou
nejsou už tak náročné na pravidelný řez, ale občasné odstranění
zahušovacích větví v koruně a vlků
na hlavních kosterních větvích je
nutné. Často se
jedná dnes již
o staré odrůdy,
aklimatizované
někdy i po staletí v našich povětrnostních a přírodních podmínkách.
Za bezmrazých dnů větráme sklady s ovocem. Přesto, že letošní rok
byl jako celek abnormálně suchý,
ovoce bylo napadeno moniliovou
hnilobou a s jejími zárodky bylo
i uskladněno. Protože se choroba
vyskytuje i při uskladnění, musíme
ovoce pravidelně kontrolovat a nemocné, nahnilé plody včas odstranit.
Je vhodná doba na řez roubů hlavně
meruněk a ostatních peckovin.
Kdo má vlastní studnu, může rouby
dobře uskladnit zavěšené do studny,
co nejblíže hladině vody nebo
v písku ve vlhkém sklepě. Spodní
část ledničky je pro uskladnění
roubů jen nouzovým řešením.
V těchto dnech již pravidelně
krmíme ptáky, hlavně slunečnicí,
která je pro většinu druhů pochoutkou a také je pro ně dobře stravitelná. Ze stromů odstraníme shnilé
a suché mumifikované plody. Nejvíce jich bývá na peckovinách.
Jelikož tu máme poslední číslo
v tomto roce, přeji všem pěstitelům
ovoce na Tišnovsku v novém roce
2013 hlavně pevné zdraví, rodinnou
pohodu a lepší pěstitelský rok, než
byl ten letošní. (JoZa)
pak dávala na štědrovečerní tabuli,
kde se nechala společně s dalším
jídlem přes noc, aby hodovat mohli
i navrátivší se zemřelí. Do vánoček
se také vpékala mince a ten kdo ji
našel měl jistotu bohatství a zdraví na
následující rok. Podobně se zapékal
i hrášek, který nosil svému nálezci
pro změnu štěstí.
A jak by ta tradiční vánočka měla
vypadat? Možností z kolika copů ji
uplést je více. Ta pravá, která měla
ochránit před zlými vlivy, se plete
z devíti copů, a to křížově. První patro
tvoří čtyři prameny, které symbolizují slunce, vodu, zemi a vzduch. Prostřední, druhé patro, tvoří tři prameny
představující rozum, vůli a cit. A poslední třetí patro, tvoří dva prameny,
které spojují vědění a lásku.
(ná)
Štědrodopolední
krmení v ZOO Brno
Na Štědrý den, zhruba 9.30–12.00
hod., se návštěvníci mohou účastnit
komentovaného krmení, které se
uskuteční u několika výběhů, např.
u lachtanů, medvědů, opic, lam,
velbloudů, surikat a dalších.
Při vstupu do zahrady, jejíž pokladny se otvírají v 9 hod., zájemci
obdrží plánek s vyznačením expozic, kde na ně bude čekat chovatel,
který komentované krmení povede.
Vyznačena tam bude rovněž doba
krmení, které se na každém stanovišti uskuteční dvakrát, aby si návštěvníci mohli projít víc míst.
Pokud bude počasí příznivé, bude
v provozu i ponydrom. Na Štědrý
den a na Silvestra je otevírací doba
9–14 hod., poslední vstup přes
pokladny ve 13 hod. Vstupenky na
štědrodopolední krmení lze zakoupit na pokladnách ZOO od 9 do 15
hod. Info na tel. 546 432 360 nebo
e-mailu [email protected]
(vá)
Křížovka o CENU
Sponzorem křížovky je pan Bohuslav
Matoušek,
majitel pěstitelské pálenice v Lomničce.
Zájemci o pálení získají informace na tel.
603 319 887. Pokračujeme v seriálu
24
Tišnov a okolí. Při putování Tišnovem
nelze opomenout Riegrovu ulici. Stojí zde sokolovna.
Tělocvična byla stavěna v letech 1897–98. V r. 1926 byla
rozšířena o divadelní sál, takže se stala střediskem sportovního, ale i kulturního života města. Místní divadelní soubor (tajenka) zde s úspěchem
hrával operety i opery. Z posledních let je sokolovna známa jako místo, kde
se každoročně na jaře a na podzim konají mezinárodní expozice minerálů.
AUTOR:
SEBERA
MLÁDÍ
2. DÍL
TAJENKY
ŽENSKÉ
JMÉNO
ěÍMSKY 1501
ŠLÉPċJ
ěÍMSKY 54
MILOSTNċ
TOUŽIT
PěEDLOŽKA
STOVKY
ZÁJMENO
UKAZOVACÍ
ZKR. SEVEROVÝCHODU
TAHLE
ÚDAJE
A SICE
1. DÍL
TAJENKY
REPTAT
KěÍDLO
BUDOVY
OTEC
ZKR.
POLITICKÉ
STRANY
KOVOVÝ
PRVEK
CHRÁM
ZKR.
SNċMOVNY
LIDU
CHEM. ZN.
RADIA
KARTA
INSTRUMENTÁLNÍ
SKLADBA
OHRADA
MUŽSKÉ
JMÉNO
ŽENA
DO TOHO
MÍSTA
RYBA
PROVAZ SE
SMYýKOU
TEKUTINA
ĕADRA
DÍL PģDY
POTOM
ýIDLO
ZRAKU
LESNÍ
ZVÍěE
OVES
(BOTANICKY)
OKOUT
ýESKÁ
VċZNICE
SOLMIZAýNÍ
SLABIKA
PATěÍCÍ
KRÁLI ELFģ
MASTEK
KOCOUR
Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 7. ledna 2013.
Nezapomeňte připojit kontrolní kupón.
Tajenka z minulého čísla zněla: …aerobní sál, hodiny zumby.
Cenu, kterou věnoval Wellness Kuřim vyhrál Michal Zábranský, Tišnov.
Cena je připravena v tišnovské prodejně GOLD BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle Pasáže Centrum).
Výherce si musí cenu vyzvednout do příštího vydání VOXu.
Tradice a zvyky o vánocích
Z dávných dob se
dochovala celá řada
tradic, přísloví
a zvyků. Zlaté
prasátko se
zjevuje za
odměnu
o Štědrém
večeru těm, kdo se po celý den až
do východu první večerní hvězdy
postí.
Rozkrajování jablek u štědrovečerní večeře určovalo, jak to bude
se zdravím jednotlivých členů
rodiny v nadcházejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud
se po rozkrojení objevila hvězdička,
znamenalo to, že dotyčný bude
celý příští rok zdravý. Objevil-li se
křížek, nevěstilo to nic dobrého.
Lití olova – ještě na počátku 20.
stol. se olovo lilo o Vánocích v každé rodině. Protože však za obou
světových válek byl nedostatek tohoto materiálu, zvyk málem upadl
v zapomnění. Dnes můžeme koupit
olovo např. v prodejnách rybářských potřeb. Tam dostaneme olůvka, která se používají jako zátěž na
vlasec. Olůvka roztavíme v kovové
nádobce s dřevěnou rukojetí nad
plamenem svíčky. Roztavený kov
opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po
5 minutách a teprve potom je můžeme vyjmout z vody a zkoumat,
co nám věští.
Pouštění ořechových lodiček – je
tajemný, ale především krásný zvyk
a také ukrácení chvíle při čekání na
Ježíška. Do půlek vyloupaných vlašských ořechů nakapeme vosk a připevníme do nich malou svíčku.
Každý z rodiny dostane jednu takovouto lodičku, kterou následně pouští v kbelíku nebo umyvadle. Pokud
lodička zůstává u břehu, říká se, že
nás v příštím roce nečeká žádná
výraznější změna. Pokud lodička
pluje bok po boku s jinou, čeká nás
údajně tolerance, láska od toho
druhého nebo někdo nový v životě.
Pokud pluje lodička spolu s ostatními, symbolizuje to vzájemnou
úctu a semknutost. Když se potopí,
nevěstí to nic dobrého.
Jmelí – zvyk rozvěšovat o Vánocích jmelí má kořeny mnohem
starší. Už keltští druidové mu přičítali léčivé a kouzelné vlastnosti.
A v dalších obdobích pak bylo považováno za rostlinu pomáhající
proti bleskům, nemoci a čarodějné
moci. Jmelí je také rostlinou lásky.
Políbíme-li se s milovanou osobou
pod jmelím, přinese to naší lásce
(vá)
štěstí a plodnost.
Tišnovsko má ve své historii i současnosti celou řadu významných rodáků jejichž význam přesáhl hranice
regionu. Skoro každá obec se pyšní
nějakým svým významným obyvatelem, ne však všechny se k nim chovají s případnou pietou. Některé
obce připomínají své velké občany
bustou nebo pamětní deskou, jiné se
k tomu zatím nedostaly, jako např.
Lomnička – rodná obec houslaře
Františka Halouzky.
V průběhu tohoto roku jste si mohli ve výročích regionu připomenout
životní výročí některých osobností,
jejichž život byl spojen s Tišnovskem.
Vzpomenut byl sochař V. H. Mach,
objevitel Demenovských jeskyní
A. Král, zakladatel tišnovského sanatoria MUDr. Kuthan, architekt
Boh. Fuchs, malíř. Old. Rosenbaum,
přírodovědec Dr. Frant. Šmarda, malíř a grafik Karel Formánek, továrník
Vilém Mundy, houslař Frant. Halouzka, řezbář Jiří B. Trnka, MUDr.
Petr Frühwirt, malíř Boh. Matal,
písmák Rudolf Klátil, malíř Antonín
Viktorín, stavitel Ing. Osvald Životský, učitel Jan Škára, herec Vlad.
Šmeral, kameraman Dalibor Tikovský nebo sklářská výtvarnice
Alice Dostálová.
Osobností, které by si také zasloužily vzpomínku, je však mnohem víc. A tak připomeňme alespoň
některá jména, na která se bohužel
nedostalo. Je to např. zahraniční
letec Josef Bednář (1912–1971),
partyzánský velitel Milan Geuserek
(1922–1945), sběratel lidových
písní Jan Horňanský (1862–1930),
vlastenecký kněz Leopold Kolísek
(1859–1922), novinář a odbojový
pracovník Josef Lieberzeit (1902–
1944), vlastivědný pracovník Leopold Mazáč (1902–1997), geolog
a peleontolog Vladimír Procházka
(1862–1913), zahraniční letec Josef
Slovák (1912–1940), malíř Josef
Zeithammel–Zahořanský (1891–
1952) nebo spisovatel Josef Soukal
(1852–1928).
Každý z nich by si zasloužil
vzpomínku a samostatný medailonek. Čím dřív budou zpracovány
vzpomínky na tyto osobnosti, tím
lépe, protože pamětníků valem
ubývá. Žel také není mnoho těch,
kteří by se v této uspěchané době
věnovali naší minulosti. Pamatujme
však na to, že kdo nezná svou
minulost, nezaslouží si ani svou
budoucnost.
Pokud máte nějaké materiály, či
osobní vzpomínky k některým osobnostem Tišnovska, pište a vzpomínejte. V rubrice Výročí v regionu
budeme pokračovat i v příštím roce a přiblížíme čtenářům další
významné osobnosti, jejichž jména
by neměla upadnout v zapomnění.
Miroslav Pavlík
10
VOX 24
SPORT
XII. ročník Mikulášské laky ve skoku do výšky
předvést předškolní děti, mladší
a starší žáci, žákyně a muži z Kuřimi,
Podlesí, České, Tišnova, Vev. Bítýšky
a domácích Moravských Knínic.
Řada skokanských nadějí zde letos
překonala mnohdy i svůj osobní
rekord. Příjemně strávená první
adventní neděle tak přinesla kromě
hodnotných výsledků závodníků i napínavé sportovní zážitky pro diváky.
Výsledky: Kategorie 5–6 let: 1. Tajovský Šimon – AK Kuřim 70 cm, 2.
Císařová Anna – Mor. Knínice 65 cm,
3. Kozinová Adéla – Vev. Bítýška 55
cm. Kategorie 7–8 let: 1. Jelínek Ši-
mon – Kuřim 103 cm, 2. Mauerová
Marie – Mor. Knínice 100 cm, 3. Řehka Šimon – AK Kuřim 90 cm. Kategorie dívky 9–10 let: 1. Fojtíková
Eva – Kuřim 115 cm, 2. Večeřová Zuzana – Mor. Knínice 110 cm, 3. Slámová Jana – Mor. Knínice 85 cm.
Kategorie chlapci 9–10 let: 1. Fojtík
David – Kuřim 105 cm, 2. Toldy
Matyáš – Mor. Knínice 95 cm, 3. Konečný Jonáš – AK Kuřim 80 cm.
Kategorie dívky 11–12 let: 1. Koláčková Adéla – AK Kuřim 120 cm,
2. Fojtíková Jana – Kuřim 115 cm, 3.
Jelínková Eva – Mor. Knínice 100 cm.
Kategorie chlapci 11–12 let: 1. Večeřa Štěpán – Mor. Knínice 131 cm,
2. Stibal Jakub – Česká 115 cm, 3. Kozina Vladimír – Vev. Bítýška 115 cm.
Kategorie chlapci 13–14 let: 1. Kozina David – Vev. Bítýška 151 cm, 2.
Přikryl Jiří – Kuřim 148 cm, 3. Jelínek
Jaroslav – M. Knínice 135 cm. Kategorie 15 a více let: 1. Srnec František – M. Knínice 160 cm, 2. Sikora
Vít – Podlesí 155 cm, 3. Sikora Aleš
– Podlesí 150 cm. Libor Vojanec
Vánoce a co dál v Novém roce v motorsportu?
Je čas adventu a původně připravený článek o poslední rally,
jsem hodil do koše, te je třeba
myslet na bezpečnou budoucnost
nejenom rallyového sportu. Zatímco na autodromech došlo jen k pár
přejetí nártů novinářů na pit line,
při čtyřech rally u nás letos umírali lidé, posádky i diváci nebo byli
zraněni pořadatelé.
Ale přece se nemůžeme stát jedinou zemí asi na světě, která by
rychlostní rally zakázala. Už proto,
že naši jezdci patří k velmi dobrým
a celý „relybyznys“ má široké ekonomické návaznosti. Zjevnou systémovou chybu se pokusili pojmenovat a řešit na setkání soutěžáků,
autoklubu a médií poslední sobotu
ve Vsetíně.
Na automobilových okruzích je
polomrtvo, snad jen dobře připravené Lotusy KT teamu provětraly
i mnohem výkonnější konkurenci.
Málo startujících, kdyby zde ještě
z nostalgie nestartovaly polské, slovenské a rakouské posádky, tak to
můžeme zabalit. A už se děje! FIA
GT, MMČR, zony a nakonec i tra-
VS Drásov je po polovině čtvrtý
Letošní volejbalová II. Liga mužů
je zatím pro VS Drásov velice složitá.
Hned v úvodu se zranili stěžejní
hráči základní sestavy – nahrávač
Kubernát a smečař P. Pospíšil. Když
se k tomu přidaly zahraniční služební cest Lípy a Krska, tak první
polovinu soutěže hrál Drásov velice
nekompletní a hlavně oslabený. Zejména neúčast Lípy byla v Hlučíně
znát. VS Drásov v předposledním
dvoukole porazil v domácí hale Nový
Kubala. Od třetího do sedmého místa je tabulka vyrovnaná – mezi jednotlivými celky jsou jednobodové
rozdíly. Sestupová místa okupují
Nový Jičín a Morávka, jejichž bodová ztráta je po polovině značná.
Druhá liga mužů zahajuje odvetnou část 12. ledna 2013. Drásov
jede k těžkým zápasům do Bučovic
a v domácí hale se svým příznivcům představí 19. ledna proti T.
(ond)
Litovel. Taneční rok studia TOGETHER SOKOL TIŠNOV
Taneční studio má za sebou další úspěšný taneční rok. Nacvičili jsme 4 nové
choreografie, máme za sebou přes 20 vystoupení a vše vyvrcholilo v červenci
vystoupením na Staroměstském náměstí
v Praze v rámci oslav 150 let založení
Sokola. Posledním letošním vystoupením byla
choreografie Glee – Mezi námi děvčaty.
Od září TS Together pravidelně trénuje
2x týdně a stále hledáme nové zájemce
o pohyb, tanec a zábavu. Pro děti od 3 do 7
let je určena skupinka TS Together Tygříci
pod vedením velmi zkušené lektorky slečny Pavlíčkové. Tygříci se schází pravidelně
každý čtvrtek 16–17 hod. v tišnovské sokolovně aby si zatancovali, zahráli hry, našli kamarády a pobavili se. Pod odborným
vedením se děti učí skloubit hudbu a pohyb
hravou formou. Výsledkem jsou pěkná vystoupení pro širokou veřejnost. zdokonalovat v navazující skupince.
V případě zájmu dětí mohou dále pokračovat a tanečně a pohybově se Pro tanečníky od 8–16 let je
určena hlavní soutěžní složka TS
Together – pondělí 17.30–18.30 hod.,
středa 16.30–18.30 hod. Zde taneční
Výsledky 8. kola:
– HC Spartak Vel. Bíteš B 6:3. průprava dále pokračuje. Zaměřuje TJ Šerkovice – TJ Náměš n. Osl. Příští 10. kolo se hraje od 14. do 16. me se na různé moderní taneční
neodehráno pro nezpůsobilost prosince. Šerkovice – Vel. Bíteš B – styly, děti také dostanou základní
hrací plochy. O konečném výsledku v neděli 16. 12. od 17 hod. na ZS průpravu pro společenské tance.
rozhodne STK, HC Spartak Vel. v Nedvědici, Hrušky – Náměš v ne- Tanečníci se během celého roku
Bíteš B – SK Mostiště 2:3, HC Tat- děli 16. 12. ve 12.15 hod. na ZS ve Vyš- věnují zejména nacvičování choreoran Hrušky – HC Vev. Bítýška 5:4, kově, RH Centrum – Mostiště v ne- grafií na taneční soutěže, prezentaci
RH Centrum Brno – HC Sokol děli 16. 12. od 9 hod. v HHDM Brno, TJ Sokol Tišnov na různých spoleKřižanov 10:2, SK Minerva Bosko- Boskovice B – Vev. Bítýška v sobotu čenských či sportovních akcích.
vice B – HC Nedvědice 4:2, HC 15. 12. od 17 hod. na ZS v Boskovi- Další info na Together.skupina@
Zastávka – HLC Bulldogs Brno 3:8. cích, Zastávka – Křižanov v sobotu seznam.cz.
Výsledky 9. kola:
15. 12. od 17 hod. na ZS v Rosicích,
Marvanová Gabriela, DiS.
TJ Šerkovice – HLC Bulldogs Nedvědice – Bulldogs – nehlášeno.
vedoucí TS Together Sokol Tišnov
Brno 13:3, HC Nedvědice – HC
Zastávka 0:7, SK Minerva Boskovice B – HC Sokol Křižanov 5:2,
HC Vev. Bítýška – RH Centrum So 15. 12. 8.00 nohejbal – turnaj
Valosun Tišnov
Brno 5:3, SK Mostiště – HC Ta- Ne 16. 12. 10.00 basketbal ženy
– BK SŠMH Brno
tran Hrušky 2:3, TJ Náměš n. Osl.
Ne 16. 12. 12.00 basketbal žákyně
Tišnov – Rosice
So 22. 12. 8.00 futsal – turnaj
St 26. 12. 9.00 basketbal muži – turnaj
So 5. 1.
8.00 florbal – turnaj
Okresní přebor ledního hokeje
BMW 320 Jana Šikuty na trati Rally Modřice
diční Epilog už budou příští rok na
Slovakiaringu. Komu čest, tomu
čest, Slováci se o to umí lépe postarat, možná proto, že nikdo z nich
nejezdí Moto GP.
Při setkání ve Vsetíně prezentovali zástupci Federace automobilového sportu program 17, dnes již 16
rally na příští rok. Osobní odpovědnost i dílčích pořadatelů, plné
zapojení městské i státní policie,
Foto: JaroslavMareček
posledním domácím ligovém utkání s Příbramí.
V dalších dnech hráči FC Zbrojovka Brno navštívili čtyři dětské
domovy na Jižní Moravě. V úterý
11. prosince byli v Mikulově a v Hodoníně, ve středu 12. prosince v Boskovicích a poté v Tišnově.
(fel)
veřejná informovanost a hlavně
průjezdy obcemi v režimu platných
předpisů. Důkladnější proškolení
nových posádek je samozřejmostí.
Lepší pojištění pořadatelů, vždy si
myslili, že se nic nestane.
V závěru roku se Tišnováci
zúčastnili Rallyshow Modřice,
pořádané známým závodníkem
Janem Vonkou a na sněhu se dobře
umístili. Držme jim palce i do
příštího roku.
Prima Vánoce a krásný nový rok
2013 přeje dlouholetý spolupracov Kdo rád bruslí, může navštívit
ník VOXu Ing. Milan Šastný
brněnské kluziště v Modřicích s kapacitou 200 lidí. Uvítá vás nasvícená
vstupní brána s vánočními stromy.
V lyžařském areálu v Předklášteří Kromě vánoční atmosféry na vás čeká
v těchto dnech zasněžují. Pokud po- také kompletní servis – půjčovna
časí dovolí, plánují provoz v nejbliž- bruslí, hlídaná šatna, občerstvení
ších dnech. Sledujte webové stránky a možnost broušení bruslí. Každé
www.vlekpredklasteri.cz – aktuální dopoledne ve všední dny je bruslení
informace. (vá) vyhrazeno pro mateřské a základní
školy z okolí.
Otevírací doba: po – pá: 9–12 hod.
rezervace školy, 13–15 hod. veřejné
bruslení, 16–18 hod. veřejné bruslení,
TJ Sokol Lomnička
19–22 hod. veřejné bruslení. So – ne:
9–12 hod. veřejné bruslení, 13–15
pořádá 31. prosince
hod. veřejné bruslení, 16–18 hod. vedalší ročník Silvestrovřejné bruslení, 19–22 hod. veřejné
ské­ho běhu.
bruslení.
Start závodu je ve
Ceník: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč,
14 hod. od sokolovny
(prezentace od 13.00 hod.), trasa rodinné vstupné 100 Kč, doprovod
závodu Lomnička – Tišnov (ul. bez bruslí 10 Kč, půjčení bruslí 30 Kč
(fel)
Družstevní) – Železné – Lomnička. (1.000 Kč vratná záloha). Tradičně se soutěží v kategoriích
muži, ženy, V40. Pro vítěze jsou
připraveny věcné ceny.
(fel)
Ve středu 26. prosince v 9 hod.
začne Štěpánský turnaj veteránů.
Ve čtvrtek 27. prosince 9–17 hod.
se koná SK Vánoční pinec a v sobotu 29. prosince 9–17 hod. se koná
SK Silvestrovský fotbal. V úterý
1. ledna bude v 16 hod. Novoroční
máčka – volejbalový turnaj. Všechny akce se konají ve sportovní
(vá)
hale Bruslení
v Olympii
Klínek informuje
Petr Krejčí z AK Tišnov s vozem Opel Astra OPC v Modřicích
Foto: Jaroslav Mareček
Naše Zbrojovka dětem!
Fotbalový klub FC Zbrojovka
Brno se v prosinci zúčastnil několika charitativních akcí v rámci projektu Naše Zbrojovka dětem.
V pondělí 10. prosince navštívili zástupci klubu a pět hráčů
prvoligového týmu Kliniku dětské
chirurgie, ortopedie a traumatologie v Brně-Černých Polích. Na
programu bylo zábavné odpoledne
v Teyschlově hale, jehož součástí
byla autogramiáda hráčů, přehlídka
jejich fotbalových dovedností, soutěže pro děti a také předání dárků,
které klub FC Zbrojovka Brno
vybral při charitativní sbírce při
Jičín dvakrát 3:0, ale o týden později
v Hlučíně po vítězství 3:1 prohrál ve
stejném poměru odvetu 1:3. Tyto
výsledky posunuly VS Drásov na
čtvrté místo, když na třetí Holubice
ztrácí bod a na pátý Hlučín má bod
náskok. Druhé lize mužů opět vévodí Bučovice, které svým kádrem
a možnostmi jeho doplnění, patří
úplně jinam. Druhé jsou Palkovice,
kterým k sesazení Bučovic z vedoucího místa nepomohl ani olympionik
Silvestrovský
běh v Lomničce
Bruslení v
Sportovní akce v Drásově Nedvědici
Zimní stadion zahájil bruslení pro
veřejnost. Ve středu od 15 do 17 hod.,
v sobotu a neděli od 14 do 16 hod.
Zájemci o bruslení jsou srdečně
zváni. Objednání ledu je možné na
(vá)
tel. 606 875 953.
Akce ve sportovní hale Tišnov
Kniha – tip na dárek
Hezkým dárkem pro turisty může
být knížečka „Z Nedvědice také na
Konec světa“. Prodává se v prodejně Gotika v tišnovské Pasáži
Centrum a v Turistickém informačním centru v Nedvědici. Autorem
je Petr Vejrosta, ilustracemi doplnila Kristýna Hriadelová.
(ná)
XXXI. ročník Vánočního turnaje
TJ Sokol Moravské Knínice,
oddíl stolního tenisu, pořádá již
tradiční, v letošním roce jubilejní
31. ročník Vánočního turnaje ve
stolním tenise. Akce se koná v sobotu 22. prosince od 8.00 hod.
v sokolovně. Soutěže se mohou
zúčastnit hráči pozvaní pořadatelem, hrající nejvýše okresní přebor
I. třídy a soutěžní disciplíny jsou
dvouhra a čtyřhra hráčů a hráček.
Libor Vojanec
Vladislav Buňka, Kutná Hora
Diagram č. 460 – originál VOXu
Bílý táhne a donutí černého, aby
mu dal 8. tahem mat
Bílý: Kh1 Df4 Vd2 Ve2 Sf5 Sh8
Pa2 (7)
Černý: Ka1 Vg7 (2)
Autor tohoto samomatu oslaví
30. prosince 2012 75. narozeniny.
Blahopřejeme!
Řešení: 1.Ve4 Kb1 2.Vc4+ Ka1 3.Vcc2 Kb1 4.Vc1++ Kxc1 5.Vh2+ Kd1
6.Sc2+ Ke1 7.De3+ Kf1 8.Dg1+ Vxg1 mat.
Tradiční sportovní akce, pořádaná
TJ Sokol Moravské Knínice, přilákala do výškařského sektoru 31 soutěžících v 8 věkových kategoriích. Svoje umění nad vysokou lakou přišli
VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, 666 01 Tišnov, telefon: 606 544 544,
mobil: 602 718 530, 602 507 575, e-mail: [email protected], www.vox-cz.cz. Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do
redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 10 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.
Download

24 [pdf - 3451,4 kb]