Předběžná verze
Ministerstvo dopravy České republiky Vás zve na národní seminář k problematice systému
automatického tísňového volání z paluby vozidla eCall 112
Seminář o systému eCall 112
Evropská komise přijala dne 13. června 2013 rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby
eCall v celé EU, a to od 1. října 2015. Systém eCall bude poskytován na bázi jednotného
evropského tísňového volání 112. Systém eCall 112 se skládá ze třech základních
komponent: z palubní jednotky ve vozidle, mobilní telekomunikační sítě a center tísňového
volání 112. Další legislativní EU, které se zavedení systému eCall týkají:
• Doporučení Evropské komise 2011/750/EU ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall
v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112
v celé Evropské unii (systém eCall)1,
• Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu
2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud
jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii2,
• Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro
zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES.
1 Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 46.
2 Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1.
-1-
Předběžná verze
Místo konání: zasedací sál Ministerstva dopravy
Datum konání: 18. září 2013
Oficiální jazyk semináře: čeština a angličtina (zajištěn simultánní překlad)
Účast: bezplatná
Registrace :
http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/kalendar-akci/narodni-seminar-o-systemuautomatickeho-tisnoveho-volani-z-paluby-vozidla-ecall-112.html
Kontaktní osoba:
Václav Nesládek, Ministerstvo dopravy
tel: +420 225 131 679, e-mail: [email protected]
Program:
08:30 – 09:00
Registrace
Sekce 1 – Postup implementace systému eCall v ČR a jeho hlavní přínosy,
moderátor: Václav Kobera, Ministerstvo dopravy
09:00 – 09:10 Úvodní slovo, náměstek ministra dopravy
09:10 – 09:25 Andy Rooke, ERTICO – ITS Europe: HeERO 1&2 – zkušební nasazení systému
eCall v rámci pilotního projektu na evropské úrovni
09:25 – 09:40 Agentura pro evropský GNSS: pozváni
09:40 – 09:55 Martin Pichl, MD, Jan Urbánek, MV - GŘ HZS: Kroky k zavedení systému
eCall na území České republiky v roce 2015
09:55 – 10:10 Ondřej Franěk, ZZS HMP: přínosy systému eCall v bezprostředním okamžiku
po nehodě – záchrana lidských životů a ochrana osob
10:10 – 10:30 Diskuze
v rámci diskuze mohou účastníci jak klást otázky, tak prezentovat svoje názory k dané problematice
prostřednictvím krátké prezentace powerpoint (nekomerční zaměření, max. 3 snímky, max. 5 min.)
10:30 – 10:50
Přestávka
Sekce 2 – Technická řešení implementace systému eCall a potenciál rozvoje návazných
služeb třetích stran, moderátor: Petr Bouchner, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
10:50 – 11:05 David Potužák, Vladimír Velechovský, Telefónica Czech Republic, a.s.:
Pilotní oblast Česká republika: technické řešení implementace systému eCall
do reálné infrastruktury center tísňového volání 112
11:05 – 11:20 Roman Rak, IRIS IDENT, s.r.o.: Vindecoding – dekódování VIN kódu vozidla
jakožto klíčového aspektu fungování systému eCall
11:20 – 11:35 Martin Grzebellus, NavCert GmbH: Otázka posuzování shody a pravidelná
technická kontrola palubních jednotek systému eCall
11:35 – 11:50 Jaroslav Machan, ŠKODA AUTO a.s.: Systém eCall jako nedílná součást
inteligentního vozidla
-2-
Předběžná verze
11:50 – 12:05
12:05 – 12:20
12:20 – 12:40
Oldřich Vaníček, ÚAMK: Podpora volání eCall službami třetích stran
Tomáš Síkora, Česká asociace pojišťoven: Systém eCall z pohledu pojistného
trhu
Diskuze
v rámci diskuze mohou účastníci jak klást otázky, tak prezentovat svoje názory k dané problematice
prostřednictvím krátké prezentace powerpoint (nekomerční zaměření, max. 3 snímky, max. 5 min.)
12:40 – 13:30
Přestávka na oběd
14:00
Přesun účastníků semináře na místo reálné demonstrace fungování systému
eCall (čas a místo odjezdu bude oznámeno v rámci dopolední části
semináře)
eCall Crash Test
15:00 – 16:00 reálná ukázka fungování systému eCall
technické provedení zajišťuje Fakulta dopravní ČVUT v Praze ve spolupráci s:
- Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.
- ŠKODA AUTO, a.s.
- Telefónica Czech Republic, a.s.
- MV-GŘ HZS ČR
Adresa:
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.
Třanovského 622/11
163 04 Praha 6 – Řepy
www.szzpls.cz
GPS: 50°4'29.6"N, 14°18'48.4"E
-3-
Download

Seminář o systému eCall 112