PURECO ENVIA TRP
®
Odlučovač ropných látek v otevřeném příkopu
vyvinuté pro velké průtoky
výstupní hodnota 5 mg až 0,1 mg NEL/l
jednoduchá montáž, bez náročných zemních prací
cenově dostupné řešení
nenáročný a ekonomický provoz
PURECO ENVIA TRP®
Odlučovač ropných látek v otevřeném příkopu
Látky, které mají větší objemovou hmotnost než voda,
sedimentují na dně odvodňovacího příkopu. Látky, které jsou
lehčí než voda, zůstanou plavat na hladině a následně se tyto
volně plovoucí částice zachytávají na koalescenčním filtru a
před nornými stěnami, které zabezpečují požadovanou
výstupní kvalitu vody.
náklady jsou v porovnání s dosavadním řešením
výhodnější z hlediska ceny výrobku i nákladů osazení
osazení a uvedení do provozu si nevyžaduje montážní
práce na místě
zařízení vyhovuje i extremním požadavkům na provoz
zařízení si nevyžaduje energii a použiti chemikálií
zařízení si nevyžaduje stalý dozor, údržba a provozování
jsou jednoduché a hospodárné
během provozu nevznikají nebezpečné odpady kromě
zadržených látek, které se dají hospodárně likvidovat
zařízení do určité míry odolává násilnému poškození
Možné oblasti použiti
podél liniových staveb jako jsou dálnice nebo rychlostní
komunikace
komunikace v areálech logistických center nebo průmyslových
parků
Charakteristické vlastnosti výrobku
Výrobek je jedinečným řešením pro současné splnění níže
uvedených požadavků, má nižší investiční a mimořádně nízké a
provozní náklady v porovnání s klasickými podzemními nádržemi.
materiály zařízení nepoškozují životní prostředí
materiály odolné vůči klimatickým vlivům, dlouhá životnost
možnost osazení do existujících staveb, bez náročných
stavebních úprav
Zařízení ENVIA® TRP bylo vyvinuté firmou PURECO, za účelem
čištění kontaminovaných dešťových vod, které jsou znečistěné
látkami nacházející se na povrchu vozovky, nebo na jiných
zpevněných plochách, které jsou určené pro motorová vozidla.
Toto zařízení je určené hlavně na instalaci do otevřeného
odvodňovacího příkopu situovaného podél vozovky nebo v její
blízkosti, což umožňuje jednoduchou montáž, lehký přístup a
úsporu nákladů na vybudování a samotný provoz zejména v
oblasti svozu a likvidace nebezpečného odpadu, kam kaly z
těchto zařízení patří.
Popis zařízení ENVIA ® TRP
Odlučovací zařízení ENVIA® TRP v součinnosti s příkopem, ve
kterém je osazen, funguje na principu rozdílných objemových
hmotností látek nacházejících se ve vodě určené na přečištění.
ENVIA® TRP
Kompletní
řešení:
obsahuje
technologii
a
nosnou
prefabrikovanou železobetonovou konstrukci. Po vytvoření
potřebného podkladu se dá celé zařízení jednoduše osadit a
po provedení dokončovacích pracích je zařízení připravené na
provoz
ENVIA® BOX
Obsahuje pouze technologii. K osazení je potřebný vstupní
objekt. Je použitelný tam, kde je k tomu vhodná možnost.
(např. existující vodohospodářské objekty). Samozřejmě i zde
je možné vytvořit vhodné zpevnění dna přítoku a sedimentační
jímku.
Download

ENVIA TRP - Odlučovače ropných látek v otevřeném