Robotizované pracoviště žárového stříkání
Ing. Stanislav PAVLICA
Firma S.A.F. Praha s.r.o. (kontakt
na str. 13) v letošním roce zrealizovala dodávku pracoviště žárového stříkání kotevních prvků u firmy DELTABEAM Králová nad Váhom. Vzhledem k tomu, že se jedná o nástřik sériový a na výrobky tvarově shodné a
dále pak o provoz s negativními účinky na zdraví obsluhujícího personálu,
rozhodl se zákazník realizovat toto pracoviště jako automatizované s využitím stříkacího robota.
Kotevní prvky (obr. 1) určené k nástřiku jsou různých délek (700 až 4000
mm) a průměrů (M24 až M60) a jejich
využití je pro kotvení v exteriérech, od
stavebních konstrukcí až po větrné
elektrárny. Antikorozní nástřik zinkem
se provádí na závitové části kotvy
v délce 200 až 450 mm a na následnou
válcovou část kotvy tak, aby závitová
část kotvy byla pokryta zinkovou vrstvou tloušťky 100 mm a válcová část
povlakem tloušťky 180 mm. Samozřejmostí je předúprava stříkaných povrchů tryskáním korundem, v tomto
případě velikostí HK40.
■
■
■
■
Rotační upínací přípravek
Stříkací robot
VZT potrubí
Odlučovač zinkového prachu s ventilátorem
Stříkací komora
Stříkací komora (obr. 2) je určena
k eliminaci škodlivých vlivů technologie žárového stříkání na okolní prostředí. Je vyrobena ze sendvičových panelů tl.100 mm a je v ní nainstalován robot pro polohování stříkacích pistolí,
polohovadlo kotev, stříkací box MB200
pro lokalizaci a odsávání přestřiků při
nástřiku výrobků. Stříkací box umožňuje také ruční nástřik rozměrnějších
Stříkací prostor je ohraničen metalizačním boxem. Metalizační box je
svařen z ocelových plechů. Pracovní
prostor je osazen roštovým stolem.
Ve stropě jsou umístěna zářivková
osvětlovací tělesa.
Stříkací prostor je ukončen sítem,
pod nímž je umístěna sací komora, ze
které na boku boxu vychází krátké potrubí s přírubou. Na přírubu je namontováno odsávací potrubí, které je připojeno k odlučovači prachu.
Manipulace s výrobky v boxu je ruční (velkorozměrné díly), vkládání vý-
Obr. 2 - Stříkací komora
Obr. 1 - Kotevní prvky nastříkané zinkovým
povlakem
Robotizované pracoviště žárového
stříkání bylo navrženo tak, aby odpovídalo všem současným požadavkům
z hlediska bezpečnosti práce, hygieny
práce a požadavků na životního prostředí. Pracoviště se skládá z následujících celků.
■ Stříkací komora
■ Stříkací box
■ Elektrometalizační zařízení Margarido M45
14
dílců, které svými rozměry nepřesahují
pracovní prostor daný stříkacím boxem.
Stříkací zařízení a řídicí systém jsou
umístěny vně komory.
Komora je vybavena zářivkovým
osvětlením, vstupní dveře jsou osazeny průhledy ochrannou UV fólií pro
sledování procesu nástřiku.
Podlaha stříkací komory bude upravena elektrostaticky vodivým povrchem.
Komora je vybavena ventilací vzduchem protékajícím stříkací komorou
od vstupního nasávacího prvku na střeše komory přes stříkací box umístěný
uvnitř komory a napojený na odsávací
vzduchotechnické potrubí.
Stříkací box MB200
Metalizační box MB 200 (obr. 3) je
navržen pro provádění antikorozní, dekorativní a renovační metalizace.
Obr. 3 - Stříkací box MB200 s robotem
a upínacím přípravkem
Obr. 4 - Elektrometalizační zařízení Margarido M45
P o v r c h o v é ú p r a v y 4 / 2 0 11
Rychlost posuvu drátu nastavená
na zařízení
Zn – průměr 2 mm [kg/hod]
ZnAl – průměr 2 mm [kg/hod]
1
6
5
2
9
7
3
12
10
4
14
11
5
16
13
6
19
16
7
22
18
8
26
21
Tab. 1 – Výkon zařízení
robků do boxu se provádí také ručně.
Boční stěny kabiny jsou upraveny pro
instalaci sklíčidla používaného pro
upnutí a rotaci stříkaných kotev při jejich automatickém nástřiku.
(obr. 5). Výkonnost zařízení je ukázána v tab. 1.
Provoz zařízení Margarido M45 je
ovládán řídicím systémem stříkacího
robota ABB, tzn., že standardní ovládání elektrometalizačního zařízení bylo upraveno pro tuto vzájemnou komunikaci s nadřazeným řízením.
Elektrometalizační zařízení
MARGARIDO M45
Elektrometalizační proces nástřiku
se provádí tavením stříkaného materiálu ve formě drátu v elektrickém oblouku, který hoří mezi dvěma dráty
Obr. 6 - Systém ventilace a odlučování zinkových prachů na pracovišti
Obr. 5 - Elektrometalizační pistole Margarido na rameni robota
stříkaného kovu (obr. 4). Roztavený
materiál je z oblouku vyfukován a rozprašován stlačeným vzduchem. Polohu drátů před vzduchovou tryskou a
přenos proudu na dráty zajišťují bronzové vyústky v hlavě stříkací pistole
Ventilace pracoviště a likvidace
přestřiků
Pracovní prostor je intenzívně odsáván tak, aby bylo dosaženo bezpečných koncentrací výbušných zinkových prachů ve vznosu, a zároveň aby
se minimalizovalo šíření a tím i vliv
přestřiků do okolí a na zařízení vyskytujících se na pracovišti (obr. 6).
Přestřiky jsou lokalizovány v odlučovači prachu patronového typu s filtračními vložkami Ultra-Web s povrchem
z nanovláken. Ty jsou navrženy tak, aby
zaručily bezpečný provoz, perfektní odlučovací účinnost a velice dlouhou životnost filtračního média.
■
POVRCHOVÉ ÚPRAVY PECKA,
SPOL. S R.O.
www.pup.cz
Výhradní dovozce výrobků pro předpovrchové a povrchové úpravy kovů německých partnerských firem
CENTRÁLA, OBJEDNÁVKY:
Tel.: 493 799 457 / Fax: 493 799 457 / Tel.: 376 323 568
e-mail: [email protected]
REPREZENTANTI:
Alena Franc Kollhammerová
Mobil: 724 082 364
Tel.: 376 323 568
e-mail: [email protected]
Pavel Drnovský
Aloisina výšina 564, 460 15 Liberec
tel./ Fax: 048/ 2751797
mobil: 608 88 31 18
e-mail: [email protected]
P o v r c h o v é ú p r a v y 4 / 2 0 11
Vladimír Šturm sen.
Mobil: 602 351 151
e-mail: [email protected]
Josef Jonáš
tel./ fax, záznam.: 244 400 405
mobil: 603 462 552
e-mail: [email protected]
15
Download

Robotizované pracoviště žárového stříkání