Adekvátní hloubka
anestézie
Klinický koncept
GE imagination at work
AoA (adekvátnost, přiměřenost
anestézie, dostačující anestézie)
Soubor klinických měření jednotlivých složek celkové
Bezvědomí
anestézie.
Relaxace
Analgézie
Individuální vedení anestézie.
Anestézie ušitá na míru.
GE imagination at work
Jednoduchost a přehlednost
Grafické a numerické vyjádření
Zobrazení trendů ve zvoleném
časovém intervalu
GE imagination at work
Cíl CA
Optimální hloubka
Reverzibilní ztráta vědomí
Ztráta obranných pohybů, nehybnost
Amnézie
Bezbolestnost
Stabilita vegetativního nervového
systému
GE imagination at work
Rychlé
vyvedení z anestézie
Současné metody měření adekvátní hloubky CA
Klinické známky
Sympatikotonie, parasympatikotonie
Pohyby pacienta
Chirurg
Zkušenost anesteziologa
Monitorace
ET koncentrace inhalačních anestetik
End-tidal guided anaesthesia
Relaxometr
GE imagination at work
Peroperační vědomí
Vyjádřené: výbavnost vzpomínek spontánně nebo pomocí dotazníku
Skryté: nevýbavnost vzpomínek, ale ovlivňující chování pacienta po události
Časová souslednost
Okamžité vzpomínky
Výbavnost v průběhu dnů až týdnů
Awareness
Multifaktoriální příčiny
Interindividuální variabilita dávek anestetik
Farmakogenetika, polymorfismus neurotransmiterů a jejich receptorů
Faktory ovlivňující MAC, MIC
Variabilita tolerance NÚ anestetik
Problematická
detekce nabytí vědomí nebo nedostatečné anestézie
GE imagination at work
Technické problémy (perfuzory, monitorace…)
ET-koncentrace anestetika dostatečná pro zabránění
pohybů u 50% pacientů v průběhu chirurgické incise
Odpověď na spinální úrovni
Průměr pro široké populace, nezohledňuje individualitu
pacienta
1. Anesthesiology 1993:78:707-2
GE imagination at work
2. Anesthesiology 1994: 80: 606-10
Tradiční přístup
MAC
Post-Traumatic-Stress-Disorder
Prevence peroperačního vědomí je udržení vydechovaného inhalačního anestetika
0,8-1 MAC
Vedení CA bez relaxace negarantuje bezvědomí pacienta (i když nedojde k pohybům
pacienta)
End-tidal guided anaesthesia (0,7 – 1,3 MAC)
1.Myles PS. Prevention of awareness during anaesthesia. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2007;21:345–355.
[PubMed]
2.Anesthesiology 2006; 104:847–64 © 2006 American Society of Anesthesiologists, Inc. Lippincott Williams & Wilkins, Inc.
Practice Advisory for Intraoperative Awareness and Brain Function Monitoring
A Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Intraoperative Awareness
GEofimagination
work
3. Tutorial
the Week: at
Awareness
under Anaesthesia
http://www.frca.co.uk/Documents/108%20Awareness%20under%20anaesthesia.pdf
Doporučení
1. Pacienti s vysokým rizikem
perioperačního vědomí
1.
2.
3.
4.
Pacient s abúzem opioidů nebo alkoholu
Problémy dýchacích cest (obtížné zajištění)
Peroperační vědomí anamnesticky
Vyšší věkové kategorie (redukce hloubky
anestézie)
5. Komorbidity (s oběhovou nestabilitou)
6. Peroperační relaxace
7. Typ operací
a) Kardiochirurgie
b) Porodnictví
c) Trauma
GE imagination at work
d) ORL
Doporučení
2. Pacienti s rizikem excesivně hluboké anestézie
1.
2.
3.
4.
Vysoký věk
Jaterní onemocnění
Vysoký BMI
Nízká funkce kardiovaskulárního systému
3. Pacienti
s TIVA a ve spojení s relaxací
GE imagination at work
(nelze měřit end-tidal anestetické koncentrace)
Doporučení
Excesivně hluboká anestézie
je spojena:
1. S prodloužením vyvedení z anestézie
2. Hemodynamickou nestabilitou
3. Respiračními komplikacemi
4. Zvýšeným rizikem krátkodobých komplikací
a) Infarkt myokardu
b) CMP
c) Kognitivní dysfunkce u starších pacientů
5. Zvýšeným rizikem dlouhodobých komplikací
a) ↑morbidita – kognitivní dysfunkce
GE
at work
b)imagination
↑ mortalita
GE imagination at work
Entropie
GE imagination at work
Entropie
Význam:
• míra neurčitosti náhodného procesu
• míra neuspořádanosti mikroskopických stavů
při daném makroskopickém stavu
GE imagination at work
Entropie
Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších
pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii
informace, matematice a dalších.
Tam, kde hovoříme o pravděpodobnosti možných stavů
daného systému či soustavy.
Původ slova "entropie" je odvozen z řeckého εντροπία,
"směrem k", (εν- "k" + τροπή "směrem").
GE imagination at work
Kvalita energie se během
procesů snižuje
(Druhý zákon
termodynamiky),
narůstá entropie.
GE imagination at work
Míra nepořádku, chaosu
Entropie
Míra nepravidelnosti, nepřesnosti signálu
Nezávislá na absolutní amplitudě nebo frekvenci
Nepravidelný
signál
Pravidelný
signál
GE imagination at work
Vysoká entropie
Nízká entropie
Spektrální entropie
• Nepravidelnost ve frekvenci dané oblasti
• Shannon a Weaver (1949)
1
0.5
E=1
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1
0.5
E=0
0
-0.5
-1
0
GE imagination at work
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Entropie a anestézie
Když pacient ztrácí vědomí
Změny EEG z nepravidelných na více
pravidelné vzorce
Entropie EEG se snižuje
RE 100
RE 42
SE 90
SE 40
GE imagination at work
CA vede k β-aktivaci a burst supresi (střídání úseků normální nebo vysoké amplitudy s
nízkou , proto matematické algoritmy ke kompenzaci „ β-aktivace a burst suprese“
γ rytmus (30–100 Hz) skalpu (ne intrakraniálně) spíše odpovídá EMG aktivitě
GE imagination at work
Prohlubování isofluranové anestézie
EEG
Hartikainen
K. PhDatThesis,
Univ. of Tampere, 1996
GE imagination
work
Burst suppression ratio (BSR)
je poměr mezi trváním suprese a trváním burst
GE imagination at work
Matematické kompenzační
algoritmy
• Použit stejný matematický algoritmus
• Během burst suppression:
– Periody BS odpovídají entropii nula
– Entropie se vztahuje pouze na bursts
Recorded EEG signal
microvolts
50
0
-50
GE imagination at work
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Entropie
Artefakt algoritmus – odstranění možných
artefaktů (oční pohyby, polykání, srdeční
aktivita)
Pohyby obličejového svalstva jsou dobře
viditelné a na EMG detekovatelné ve spektru
nad 30 Hz
Zvýšení v EMG je interpretováno jako pokles
anestetického efektu
Fourier Transform (FT) zavedení mnoha
algoritmů v procesu analýzy digitálních
signálů
FFT Fast Fourier Transform
FFT analýza - korelace bispektrální – korelace
fází s různými frekvencemi
Bispektrální analýza je odpovědná za
nelineární vztah signálu
GE imagination at work
BPF - band pass filter
50
50
50
SE State Entropy
RE Response Entropy
High Frequency
•
400
450
50 Hz
Facial
Muscle
Activity
40 Hz
32 - 47 Hz
500
Facial EMG
30 Hz
20 Hz
400
450
500
0 - 32 Hz
10 Hz
Cortical EEG
400
450
500
GE imagination at work
0 Hz
State
Entropy
SE
Response
Entropy
RE
Entropie v průběhu typické celkové
anestézie
Awake: RE>SE
Wake-up:
RE increases prior to SE
Intubation response:
RE increases rapidly
Induction:
RE=SE
Maintenance:
RE=SE
GE imagination at work
Pentobarbital (PB) a ketamin (K)
Legenda ke křivkám: černá (δ), červená (θ), modrá (α), zelená (β) fialová (γ)
GE imagination at work
Ketamin, Xenon, N2O
Měření entropie
GE imagination at work
GE Entropy Sensor M1038681
Na jedno použití
Max 24 hodin
Dospělí a děti nad 2 roky
Příprava kůže
Bezpečný při elektrochirurgii a defibrilaci
GE Entropy Sensor M1038681
GE imagination at work
Optimalizace časové odpovědi
Použity sety časových oken 2 - 30/60 s
Frekvence 32 - 47 Hz je snímána v časovém
okně 2 s
Rychlost odpovědi pro RE = 2 s
Rychlost odpovědi pro SE = 15 s
1
0
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1
0
-1
1
0
GE imagination at work
-1
Nalepení elektrod
Entropy: Sensors Applications
Příprava kůže
Spojení kabelu
GE imagination at work
Nalepení elektrod
Fixace
Start monitoringu
GE imagination at work
SPI (Surgical Pleth Index) je parametr, který
reaguje na hemodynamickou odpověď
vyvolanou chirurgickým stimulem a podáním
opioidních analgetik.
SPI je určen amplitudou pulsové vlny, získané
pletysmograficky, a pulsovým intervalem.
GE imagination at work
Klinické očekávání
Hloubka anestézie
(RE, SE)
Analgetika
Ztráta vědomí
Index bolesti
Bolestivá stimulace
11.06.2013 GE imagination at work
Bolestivá stimulace
Nocicepce
velikost bolesti, stimulu
interindividuální rozdíly, nelze
odhadnout, nutno měřit
čím více bolestivé, tím více analgetik
Antinocicepce
potlačení bolesti RA nebo opioidy
Drug effect
(Antinociception)
Nadbytek opioidů
Nedostatek opioidů
Stimulus intensity
(Nociception)
•
•
•
•
PONV
Ovlivnění peristaltiky
GEdechu
imagination at work
Deprese
Nadměrná sedace
• Sympatikotonie
• Myokardiální ischemie
Měření míry bolestivosti
•
•
•
•
•
TK
Variabilita HR
Kožní vodivost
Morfologie pletysmografické křivky
Aktivace svalů pomocí EMG
GE imagination at work
Typy senzorů
Neinvazivní měření SpO2 a HR + SPI
Prstový > 30 kg
SPI: Sensors
adhezivní
Prstový ≥20 kg
dospělý/dětský
GE imagination at work
Surgical Pleth Index
SPI je kalkulován z hemodynamických parametrů dostupných na
běžném monitoru
Informace získané z pletysmografické vlny a srdeční frekvence
(známky sympatikotonie)
1. Beat-to-beat Pulse Rate (PR)
Rovnováha sympatiku a parasympatiku
Tonus srdečního sympatiku
2. Plethysmografická amplituda (PPGA)
Periferní perfúze
Vasokonstrikce
Cévní tonus
GE imagination at work
Amplituda: odpovídá perfúzi a
stupni periferní vasokonstrikce
Pulsový interval: odpovídá srdeční frekvenci
SSI Surgical stress index SPI Surgical Pleth Index
Algoritmus
Pulsová frekvence
Amplituda pulsové vlny
Heart Beat Interval (HBI)
Pulse beat interval (PBI)
PPG (photopletysmography)
Pulse Amplitude (PPGA)
Adaptive
Histogram Transformation
HBI:
Adaptive
Histogram Transformation
0-100
0-100
PPGA:
SPI = 100-0.33*HBI(norm)-0.67*PPGA(norm)
SPI 0-100
11.06.2013 GE imagination at work
SPI charakteristika
Parametr odpovídá reakci na bolest ,
která je výsledkem zvýšené sympatické
odpovědi na bolest
Doba potřebná pro správné zobrazení
hodnoty SPI je 3 min
Korelace se stresovými hormony (15 min po
maximálním traumatu)
20
40
Hodnoty SPI a SE do 50 odpovídají
vyvážené anestézii (dolní levý kvadrant)
Cortisol ug/dl
ACTH pg/ml
r = 0.7515
30
20
10
0
r = 0.7119
15
10
5
0
0
20
40
60
80
0
20
SSI at Maxi
40
60
80
SSI at Maxi
150
Norepinephrine pg/ml
Epinephrine pg/ml
300
r = 0.3740
100
50
0
0
GE imagination at work
20
40
60
80
r = 0.6526
200
100
0
0
20
SSI at Maxi
Chen et al: TSWJ 2012; 879158
40
SSI at Maxi
60
80
Ovlivnění hodnoty a limitace
SPI
Atropin
Věk
Kardiostimulátor
Jiný rytmus než sinusový
Výrazná hypotermie,
hypovolemie, hyperkapnie
Všechny faktory ovlivňující
normální snímání SpO2
Vliv polohy
Zvýšení SPI při poloze se zvýšenou hlavou o 30 st. a naopak
GE imagination at work
Klinické využití
0.8
Probabiltiy for
Probability for
Intubace
LOC to Intubation
1.0
stimul
chirurgický
Maximální
Stimulation
Maximum
Jaká hodnota SPI?
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
SSI
SPI
11.06.2013 GE imagination at work
80
100
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100
SSI
SPI
Chen et al, Anesthesiology 2010; 112: 1175
SSI Group (n =
40)
Remif. consumption µg/(kg
h)
Control (n = 40)
9.5 ± 3.8
12.3 ± 5.2
83 ± 9
63 ± 8
5.3 ± 1.5
5.6 ± 1.5
73 ±10
77 ± 10
Total unwanted events
42
278
Hypertension
11
84
5
67
0
2
23
111
3
14
Time % SSI 20-50
Propof.. consumption mg/(kg
h)
Time % BIS 40-60
Hypotension
300
Tachycardia
Movements
Number of events
Bradycardia
Klinické využití
*
SSI
Control
200
*
100
0
11.06.2013 GE imagination at work
*
*
Počet nežádoucích příhod
byl statisticky nižší u
skupiny s podávaným
remifentanilem k udržení
SPI mezi 20-50 (srovnání
oproti skupině s
podávaným remi dle
známek nedostatečné
analgézie
Chen et al, Anesthesiology 2010; 112: 1175
GE imagination at work
Relaxometrie
Miller R., Ward T. Monitoring and pharmacological reversal of a nondepolarizing neuromuscular blockade
should be routine. Anesthesia-analgesia July 2012.
ČSARIM
PRACTICE PARAMETERS FOR THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF
NEUROMUSCULAR BLOCKING DRUGS IN ANAESTHESIA 2010
Kvantitativní (objektivní) hodnocení hloubky nervosvalové
blokády je doporučeno.
Akcelerometrické hodnocení odpovědi thenaru na stimulaci n.
GE imagination
at work
ulnaris
je nejvhodnější
metodou v současnosti.
NMT: How
Kvantitativní

Měření svalové odpovědi odpovídá
úrovni neuromuskulární blokády
Automatické:

Elektrická stimulace
periferního nervu
GE imagination at work
Přenos elektrického
impulsu na sval
Automatické cyklování v předem
určeném intervalu
Mechanosensor - piezoelektrický sensor
Pohyb palce piezoelektrickým jevem mění mechanickou energii na elektrický signál.
Supramaximální impuls – dostatečný impuls, který stimuluje všechna
inervovaná vlákna,umožňuje správné měření při hluboké relaxaci.
GE imagination
at work
NMT modul
automaticky
generuje supramaximální stimul a udržuje tuto intenzitu proudu
po dobu výkonu a měření
TOF/TOFR (Train-of-four ratio)
PTC Post tetanic count

Pokud není odpověď na TOF

Tetanická stimulace (59 Hz) 5 sec
ElectroSensor
Dětský
GE imagination
at work
MechanoSensor
Optimalizace
dávkování relaxancií
Relaxancia mají
interindividuální variabilitu
dávkování je různé dle typů operace
odlišují se ve věkových kategorií dítě/dospělý
GE imagination at work
Klinické použití
NMT
Bezpečnost peroperačně a u kriticky nemocných
Vedení anestézie
Přesné/optimální /ekonomické dávkování
relaxancií 2
Objektivizace testem NM relaxace 1,2,3
Extubace, extubační kritéria (TOFR> 0.9) 1,2
1
Residual neuromuscular block: lesson unlearned. Part II Methods to reduce the risk of residual weakness .Soriin Brull
MD, Glenn Murphy MD. Anestesia-Analgesia July 2010
2 Monitoring and Pharmacologic Reversal of a nondepolarizing neuromuscular blockade should be routine. Ronald Miller
MD, Theresa
BSN, RN
. Anestehsia-Analgesia July 2010
GEWard
imagination
at work
3 Evidence –Based management of neuromuscolar block. Mogensen MD DMSc FRCA, Casper Claudio MD PhD. AnesthesiaAnalgesia July 2010
Klinické použití
NMT
•Bezpečnost pooperačně
• Klinické testy nevylučují reziduální paralýzu
•Správné načasování podání antagonizace
svalové relaxace (detekce TOF 4 1 )
•Snížení incidence reziduální paralýzy, výskytu
pooperačních atelektáz, bronchiální obstrukce a
hypoxemie
1
Residual neuromuscular block: lesson unlearned. Part II Methods to reduce the risk of residual weakness
GE imagination at work
.Soriin Brull MD, Glenn Murphy MD. Anestehsia-analgesia July 2010
Praktické použití
1. Připojení sensoru k ruce pacienta pomocí náplasti
2. Zahájení snímání u nerelaxovaného pacienta (TOR 100),
získání referenční hodnoty
3. Intubace při TOR 0
4. Po podání relaxancia měření ve stanoveném (širším)
intervalu, udržování hloubky relaxace vhodné pro daný
výkon
5. Podání antagonizace při TOF 4, extubace při TOFR nad 90
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
Výhody AoA
GE imagination at work
Rychlejší extubace
o 3-4 minuty, rychlejší
převezení z operačního
sálu na DJ o 3-4 min
(statisticky
signifikantní)
Rychlejší propuštění z
dospávací jednotky
(nesignifikantně)
GE imagination at work
Rychlejší vyvedení z
anestézie
Vakkuri, A.,et. al., Spectral Entropy monitoring is associated with reduced propofol use
and faster emergence in propofol-nitrous oxide-alfentanil anesthesia. Anesthesiology
Vol. 103, 274-9 (2005).
Méně inhalačních
anestetik
(statisticky
signifikantní)
Méně propofolu
Méně hypnotik
Vakkuri et al. Spectral Entropy Monitoring is associated with reduced
Propofol use and faster emergence in Propofol-Nitrous OxideAlfentanil anesthesia. Anesthesiology V 103, No2, Aug 2005. 1
Méně opioidů
Aime et al. Does Monitoring Bispectral Index or Spectral Entropy
Reduce Sevoflurane Use? Technology, Computing, and Simulation..
Vol. 103, No. 6, December 2006. 2
Entropie umožňuje individualizovat dávky propofolu,
což vede ke snížení spotřeby propofolu. 1
BIS a Entropie umožňují titraci sevofluranu se
snížením spotřeby o 29%2
GE imagination at work
sevoflurane was administered in 1L/min O2/N2O
Méně opioidů
Chen X, et al. Comparison of Surgical Stress Index-guided Analgesia with Standard Clinical
Practice during Routine General Anesthesia. A Pilot Study. Anesthesiology; 112:1175– 83 2010
Titrace remifentanilu dle SPI vede k signifikantní redukci
spotřeby a méně nežádoucím příhodám plynoucím z
účinků opiodů
GE imagination at work
Snížení rizika reziduální paralýzy
Mogensen, Casoer C. Evidence –based Management of Neuromuscular Block. Anesthesia
analgesia July 2010. 1
Sorin, Murphy. Residual neuromuscular block:lesson unlearned. Methods to reduce the risk
of residual weakness. Anesthesia analgesia July 2010 2
Objektivní monitoring NM blokády signifikantně snižuje
incidenci pooperační reziduální paralýzy1
Adekvátní spontánní dekurarizace (TOF 4) by měla být
navozena před antagonizací pomocí anticholinesterázami2
GE imagination at work
Praxe
Bezpečnost pro personál
Snížení polucí
Bezpečnost pro pacienta
Vyvarování se příliš mělké a příliš hluboké
anestézie
Snížení inhalačních anestetik, redukce
pooperačního deliria, pooperační kognitivní
dysfunkce
Snížení dávky a přesná titrace propofolu
Adekvátní analgézie
Titrace relaxace
GE
imagination
at work
Větší
zapojení
sester
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
GE imagination at work
Entropy: Benefits 2
BIS versus Entropy
State Entropy is not influenced by neuromuscular blockade (NMB) administration 1
LVC (Loss of verbal contact) and LOC (Loss of Consciousness) occurred within a
defined range of predicted effect-site concentrations. SE had a smaller range than
BIS and greater correlation with effect-site concentration and may be more useful
than BIS in predicting both LVC and LOC 2
Consistent behavior in deep anesthesia, contrary to BIS 3
Entropy compresses long-known anesthetics EEG response to a single number
(SE) without utilization of population-based pharmacokinetic-pharmacodynamic
models
Disclaimer! This information is based on peer-reviewed articles on Entropy and BIS performance.
None of this is approved labelling, product claims or product specifications.
1
GE imagination at work
Liu et al., Anesth Analg 2005, Vereecke et al., Anesthesiology 2006
Relationship between Bispectral Index, electroencephalographic state entropy and effect-site EC50
for propofol at different clinical endpoints. Inannuzzi et al. BJA 2004 Volume 94 Issue 4 (492-495)
3 Vanluchene et al. Anesthesiology 101 (2004), Ellerkmann et al., Anesthesiology 2004
2
Fourier Transform (FT) zavedení mnoha
algoritmů v procesu analýzy digitálních
signálů
FFT Fast Fourier Transform
FFT analýza - korelace bispektrální –
korelace fází s různými frekvencemi
Bispektrální analýza je odpovědná za
nelineární vztah signálu
GE imagination at work
Bispektrální analýza hodnotí vztahy fází získaných z jednoho kanálu EEG – a to z
čela pacienta
BIS poměr ratio between the sum of all spectral peaks between 0.5–47 Hz and the
sum of all spectral peaks on the interval 40–47 Hz. Finally, all parameters are then fed
to the weighting algorithm, which produces the BIS index
artefact algorithm is applied to remove possible artefacts stemming from eye
movement, swallowing or heart activity (EMG) can also be used as surrogate
parameter since the movements of the facial muscles are clearly visible in the
frequency spectrum above 30 Hz. Consequently, the increase of the EMG
surrogate parameter is interpreted as a decrease of the anaesthetic’s effect and
vice versa
GE imagination at work
GE imagination at work
Zvyšování hodnoty RE od SE indikuje snižování anestézie
Při vyvedení z anestézie se RE zvyšuje o 11 s dříve než SE a o 12.4 s dříve než BIS.
Time-frequency balanced spectral entropy as a measure of anesthetic drug effect in central nervous system during sevoflurane,
propofol, and thiopental anesthesia.Vakkuri A, Yli-Hankala A, Talja P, Mustola S, Tolvanen-Laakso H, Sampson T, Viertio-Oja H.
Acta Anaesthesiol Scand. 2004 Feb;48(2):145-53. (PDF: 376KB)
Výhodné u dávky propofolu TIVA, kde vede k redukci dávky při zachování dostatečné hloubky
anestézie, rychlejší vyvedení z anestézie
GE imagination at work
Srovnání BIS a entropie
Menší ovlivnění entropie elektrokoagulací (12 x 62%)
Entropie více citlivá při prohlubování anestézie a při vyvedení z anestézie (BIS
má jiný algoritmus na odstraňování šumů a interferencí), reakce BIS pomalejší v
odpovědi na počátek burst suprese (nadhodnocení hloubky sedace u BIS)
BIS koreluje se ztrátoou vědomí
Entropie SE – koreluje s hloubkou hypnozy
RE
GE imagination at work
GE imagination at work
AoA Clinical Summary
GRUENEWALD, 2007
M-Entropy guidance vs Standard Practice during propofol-remifentanil anaesthesia :
a randomised controlled trial. Gruenewald et al. Anaesthesia 2007 Dec; 62(12): 1224-9
Results :
14,7% reduction in propofol consumption (p<0.01)
Propofol dose
Patients & Methods
Mean dose (µg/kg/min)
72 patients ASA I-II
Routine gynecological laparascopy > 1hr
Propofol-remifentanil anesthesia
n= 37
n= 35
ENTROPY group
• Entropy & BIS
monitored
• BIS values obscured
• Propofol adjusted to
get 40<SE<60
• Remifentanil adjusted
to get (RE – SE) < 10
CONTROL group
• Entropy & BIS monitored
• All values obscured
• Propofol & Remifentanil
doses adjusted to standard
« inadequate anesthesia »
clinical signs (hypertension,
tachycardia, somatic
arousal/response)
Evaluations :
• Primary endpoints :
GE imagination
at work drugs
Consumption
of anesthetic
Conduction of TIVA anesthesia & recovery times
CONTROL
ENTROPY
95
81
42% decrease in per-op unwanted events (p<0.01)
Nb of per-op unwanted events
Hypertension, tachycardia,
hypotension, bradycardia,…
CONTROL
ENTROPY
47
27
15% increase in remifentanil consumption (p<0.001)
Remifentanil dose
Mean dose (µg/kg/min)
CONTROL
ENTROPY
0,39
0,46
Movement, time for eye-opening (NS)
Non-significant results
CONTROL
ENTROPY
NB purposeful movements
15
18
Time for eye-opening (min)
4 min
3 min
Conclusion
Entropy monitoring contributes to 14,7% reduction in
propofol mean dose, and reduces the number of
unwanted per-operative events.
AoA Clinical Summary
VAKKURI, 2005
Spectral Entropy Monitoring Is Associated with Reduced Propofol Use and Faster Emergence in
Propofol–Nitrous Oxide–Alfentanil Anesthesia Vakkuri A. et al. Anesthesiology 2005; 103:274–9.
Results
Patients & Methods
9% reduction in Propofol consumption (p<0.001)
Propofol dose
320 patients, 6 centers
• Adults, ASA I, II or III. 45-150 min surgery
• General anesthesia (propofol–nitrous oxide–alfentanil)
n= 160
ENTROPY Group
• Propofol adjusted to get
45 < SE < 65
• Alfentanil adjusted to get
(RE-SE) ≤ 10
n= 160
CONTROL Group
• Propofol and Alfentanil
adjusted to maintain arterial BP
at ± 20% from baseline, and to
clinical signs.
Mean dose
(mg/kg/min)
CONTROL
ENTROPY
0,11
0,10
Faster recovery & discharge to PACU (p<0.001)
Delay in minutes
CONTROL
ENTROPY
Spontaneous
breathing
7,07 min
4,74 min
Extubation
9,16 min
5,8 min
Eyes opening
10,8 min
6,08 min
13 min
10,3 min
Discharge from OR
Conclusion
Evaluations :
• Propofol / alfentanil doses
•GEProcedure
timings
imagination at
work and OR discharge
• Post-operative pain, recalls, nausea & vomiting
Entropy monitoring helps to reduce mean
propofol doses by 9% and to accelerate patient
recovery and OR discharge
Klinické využití
GA – celková anestézie
SPA – spinální anestézie
SPA-S –spin. an. + sedace
GE imagination at work
Klinické využití
GE imagination at work
Entropie literatura
28 articles in peer-reviewed
journals
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.00
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.00
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.03
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.10
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.17
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.23
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.28
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.32
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.34
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.35
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.36
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.35
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.34
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.32
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.28
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.23
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.17
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.10
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.03
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.00
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Spectral Entropy = 0.00
Signal
Entropy
power P
power P
Spectrum
Shannon
function
GE imagination at work
Download

Entropie - Webnode