ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE
160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260
e-mail: [email protected]
R O Z P I S
Přeboru České republiky
jednotlivců VS 1 - 2 v povinných sestavách,
VS 3 - 4 ve volném šestiboji s povinnými prvky
ve sportovní gymnastice
pro rok 2 0 1 1
K o l í n / 26. 11. 2011
A/ Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:
Z pověření ČGF oddíl SG při T.J. Sokol Kolín
2. Datum:
26. 11. 2011
3. Místo:
Sokolovna T.J.Sokol Kolín, Kmochova 14, Kolín
4. Činovníci závodu:
ředitel závodu
jednatel
hospodář
ved. technické čety
ved. počtářské komise
ved. nástupu
hlasatel
lékař
zástupce ČGF
5. Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek - 21. listopadu 2011
Martin Taftl
Michal Žoha
Blanka Nejtková
Kratochvíl David
Jaroslav Chyba
Pavel Fliedr
Oldřich Kadlec
MUDr. Rosemarie Taftlová
Vilém Kocián
Přihlášky zasílají oddíly SG na přiloženém tiskopisu na adresu
ČGF, faxem nebo e-mailem a v kopii pořadateli závodu na
adresu:
T.J. Sokol Kolín - Michal Žoha
Kmochova 14, 280 02 Kolín 2
tel.: 724 751 102, e-mail: [email protected]
Jednotlivé
přeborů.
kraje
zašlou
úplné
výsledky
z krajských
6. Losování:
Uskuteční se ve středu 23.11.2011 v 15.00 hod. na sekretariátu
ČGF. Startovní listina bude uveřejněna na webových stránkách
CGF.
7. Ubytování:
Bude zajištěno všem včas přihlášeným závodníkům a jejich
trenérům, pokud o ně v přihlášce požádají pořadatele závodu
nejpozději do 21.11. 2011 (cena 250 Kč/osoba/noc).
8. Stravování:
Závodníci a trenéři na vlastní náklady, v objektu haly možnost
občerstvení v bufetu.
Rozhodčí obdrží diety ve výši 100,-Kč.
9. Cestovné:
Závodníci a trenéři na vlastní náklady.
ČGF hradí jízdné nominovaným rozhodčím dle „Směrnice ČGF
o poskytování cestovních náhrad“ ze dne 24.1.2007.
10. Závodní kancelář:
Bude otevřena v místě konání závodu
v sobotu
26.11. 2011 08.45 - 09.45 hod
13.30 - 14.30 hod
2
VS 1,2
VS 3,4
B/ Technická ustanovení
11. Předpis:
Závodí se podle platných pravidel FIG, Závodního programu
mužských složek platného od 1.1.2011, Soutěžního řádu ČGF a
směrnic tohoto rozpisu.
Pozn: V Kolíně budou prostná jen o rozměrech 17x6 m.
12. Výkonnostní stupně:
VS 1 - žáci od 7 do 9 let
(viz Závodní program str. 14 -16)
povinný šestiboj
VS 2 - žáci do 13 let
(viz Závodní program str. 17 -19)
povinný šestiboj
VS 3 - věk do 15 let
(viz Závodní program str. 20)
volný šestiboj s povinnými prvky
VS 4 - věk do 18 let
(viz Závodní program str. 20)
volný šestiboj s povinnými prvky
13. Startují:
Závodníci
ročník narození
1993 - 2004
Do Přeboru ČR postupují jednotlivci při splnění:
VS 1
45 bodů
VS 2
45 bodů
VS 3
55 bodů
VS 4
55 bodů
v přeboru kraje.
14. Podmínka účasti:
Včas zaslaná přihláška oddílem SG a včas zaslané úplné
výsledky z přeboru kraje.
Prezence v závodní kanceláři nejpozději 15 minut před
zahájením technické porady.
Registrační průkaz závodníka a „Potvrzení registrace oddílu a
závodníků“, platná lékařská prohlídka.
Poznámka: Závodníci jsou povinni mít s sebou legitimaci
zdravotního pojištění.
Startovné pro všechny účastníky ve výši 300,- Kč.
Pro neregistrované závodníky registrovaných oddílů startovní
poplatek navíc ve výši 100 Kč, pro závodníky neregistrovaných
kolektivních členů ČGF startovní poplatek navíc ve výši 500 Kč
dle „Směrnice o hospodaření s finančními prostředky“ ze dne
9.3.2011.
3
15. Časový program:
sobota 26.11.2011
8.45 - 9.45
10.00
9.30 - 10.50
10.55
11.00 - 12.15
12.30
12.30 -14.30
14.45
13.30 -14.30
15.00
14.30 - 15.20
15.25
15.30 - 17.15
17.30
prezence VS 1 a 2 v závodní kanceláři
technická porada a porada rozhodčích
rozcvičení na závodišti VS 1a VS 2
slavnostní zahájení VS 1 a VS 2
z á v o d VS 1
vyhlášení výsledků VS 1
z á v o d VS 2
vyhlášení výsledků VS 2
prezence VS 3 a 4 v závodní kanceláři
technická porada a porada rozhodčích
rozcvičení na závodišti
slavnostní zahájení závodu VS 3 a 4
z á v o d VS 3 a 4
vyhlášení výsledků VS 3 a 4
Pozn.: TKm si ve spolupráci s pořadatelem vyhrazuje právo na úpravu
časového programu soutěže s ohledem na počet přihlášených
závodníků.
16. Tituly a ceny:
Vítěz v soutěži jednotlivců v každé kategorii získává titul Přeborník ČR
pro rok 2011 a obdrží medaili a diplom. Závodníci na 2. a 3. místě
obdrží medaili a diplom.
C/ Závěrečná ustanovení
17. Nominace rozhodčích:
hlavní rozhodčí
Pavel Dus
D1+E1
D2+E2
E3
E4
E5
Prostná
PH / Syrový P.
JM / Vlk M.
PH / Řádek J.
ÚS / Kadlec O.
PH / Svobodová S.
Kůň našíř
PH / Urbánek J.
PL / Liška A.
PH / Novotný V.
ÚS / Petráček S.
JM / Veselý J.
Kruhy
PH / Kocián V.
JM / Hedbávný P.
JM / Stavělík P.
PH / Vopelka M.
ZL / Bezručko J.
D1+E1
D2+E2
E3
E4
E5
Přeskok
OL / Axman Z.
ZL / Riessler O.
LB / Šrámek A.
MS / Adamovič F.
JM / Tichý R.
Bradla
JM / Drábek L.
PH / Uhlíř M.
MS / Stoszek J.
ZL / Mlýnek P.
LB / Kučera L.
Hrazda
ZL / Bařák A.
ZL / Řezáč V.
JM / Petržela P.
JM / Bráblík R.
SČ / Zmeškal M.
Rozpis je současně pozvánkou pro nominované rozhodčí. V případě, že se nemůže závodu
zúčastnit, je povinen omluvit se mailem nebo telefonicky na sekretariát ČGF a hlavnímu
rozhodčímu P. Dusovi na adresu: [email protected], telefon 737 711 275
Roman Slavík
předseda ČGF
Vilém Kocián
předseda TKm
Marie Kalašová
generální sekretář ČGF
V Praze dne 25.10. 2011
Zaslat na adresu: ČGF - 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40
4
tel.:/fax 242 429 260 e-mail: [email protected]
[email protected]--------------------------------------------P Ř I H L Á Š K A
na Přebor ČR jednotlivců SG 2011 ve VS: . . . . . . . . . . . . . . .
Oddíl SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přihlašuje tyto závodníky:
Příjmení
Jméno
Ročník narození
1.
..........................
..............
...............
2.
..........................
..............
...............
3.
..........................
..............
...............
4.
..........................
..............
...............
5.
..........................
..............
...............
6.
..........................
..............
...............
Jméno a adresa trenéra
1.
....................................................................
2.
....................................................................
............................
podpis a razítko oddílu
Zaslat na adresu: T.J. Sokol Kolín, Michal Žoha, Kmochova 14, 280 02 Kolín
5
tel.: 724 751 102,
e-mail: [email protected]
[email protected]--------------------------------------------P Ř I H L Á Š KA A OBJEDNÁVKA NOCLEHU
na Přebor ČR jednotlivců SG 2011 ve VS: . . . . . . . . . . . . . . .
Oddíl SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . přihlašuje tyto závodníky:
Příjmení
Ročník narození
Jméno
1.
..........................
..............
...............
2.
..........................
..............
...............
3.
..........................
..............
...............
4.
..........................
..............
...............
5.
..........................
..............
...............
6.
..........................
..............
...............
Jméno a adresa trenéra
1.
....................................................................
2.
....................................................................
Oddíl SG objednává celkem . . . . . . . . . . noclehů a to od . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . .
............................
podpis a razítko oddílu
6
Download

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E