ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.
Šetrná prevence chřipky před zimním obdobím u dětí
Rozhovor s doc. MUDr. Petrem Petrem, CSc.
Farmakoterapie akutních respiračních infekcí
Farmakoterapie některých respiračních
chorob v těhotenství
Fytoterapie respiračních onemocnění
Racionální užití benzodiazepinů ve stáří
Enterální výživa v předoperačním období
formou sippingu
Nákladová efektivita léčby revmatoidní
artritidy inhibitory TNF-α
Diabetik 2. typu ve veřejné lékárně
Role ketogenní diety v léčbě
farmakorezistentní epilepsie
Vitamin C – nové pohledy
na terapeutický potenciál
Meta-analýza rizik nově schválených
protinádorových léčiv
Citomix – profil přípravku
Neuropatická bolest a deficit proteinů
extracelulární matrix v nervech: význam
kolagenu pro nervovou tkáň
Nová možnost perorální prevence chřipky
a bakteriální superinfekce
Gunaprevac
42
English for pharmacists: introduction to
customer care
46
Dohled nad léky chrání pacienty
RINOSINUSITIS
V DĚTSKÉM VĚKU
NASIVIN SENSITIVE 0,05%
REPRINT
4 / 2012
ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.
Rinosinusitis v dětském věku
as. MUDr. Katra Rami
Klinika ušní, nosní a krční
UK 2. LF a FN v Motole
Rinitida neboli rýma je časté
onemocnění horních cest
dýchacích, které je primárně
lokalizováno hlavně v dutině
nosní, ale víme, že postihuje
i vedlejší nosní dutiny, protože
sliznice nosních průduchů
plynule přechází do paranazálních dutin. Tyto dva
kompartmenty spolu tvoří
ucelený systém vzájemně
komunikující. Proto se v dnešní době používá označení
rinosinusitida. Rinosinusitida
významně omezuje kvalitu
života. Obtíže se mohou pohybovat od obstrukce nosu
přes snížení čichové funkce až
po závažné komplikace, které
vyžadují chirurgickou intervenci. Obvykle považujeme
rýmu za banální onemocnění,
snadno léčitelné, ale komplikace rýmy nejsou nikterak
vzácné. Toto onemocnění vyžaduje naši pozornost, zvláště
v dětském věku.
2
pneumologie
Rinosinusitida (RS) je zánětlivé onemocnění postihující sliznice
nosních a vedlejších dutin (VDN),
projevující se nejčastěji patologickou sekrecí (výtok z nosu či zatékání
sekrece do nosohltanu), zhoršenou
nosní průchodností, svěděním či
kýcháním. Mezi další tzv. místní příznaky patří zhoršení čichu, bolest
nejčastěji nad postiženými dutinami, zvláště pak při předklonu hlavy.
Obvykle se vyskytují minimálně dva
z uvedených příznaků. RS se může
projevovat i dalšími příznaky, ke kterým patří dráždění v krku a kašel.
Mezi celkové příznaky řadíme zvýšené teploty a únavu.
Akutní rinosinusitida (ARS)
je definována náhlým nástupem nejméně dvou výše
uvedených symptomů trvajících méně než 12 týdnů.
Nejčastěji se jedná o virovou
etiologii. Trvají-li příznaky
déle než 12 týdnů, jedná se
již o chronickou rinosinusitidu (CRS). Rinosinusitidy
u dětí mají častý výskyt a jejich závažnost bývá různé intenzity. Dítě ve věku 2-5 let
mívá průměrně osm infekcí
HCD za rok. K predisponujícím faktorům patří kolektivní zařízení (jesle, školky).
U dětí do 7 let věku je vždy
třeba pomýšlet na přítomnost adenoidních vegetací
v oblasti nosohltanu. Zde
není rozhodující jen velikost
vlastní lymfatické tkáně, ale
také blízký vztah k okolním
strukturám, zvláště Eustachově trubici, která zajištuje
ventilaci středoušní dutiny. Zhoršená průchodnost sluchové trubice
postupně vede k nedoslýchavosti
převodního typu. V některých případech i malá hltanová mandle může
být rezervoárem patologické flóry.
Označujeme ji jako ložisko infektu
v oblasti nosohltanu. U kojenců se
obstrukce nosu projevuje při příjmu
potravy. Protože kojenci dýchají výhradně nosem a neumějí synchronizovat polykání a dýchání ústy, je
příjem potravy omezený či nedostatečný. Proto i u kojenců se pečlivá
nosní toaleta podílí na správném
prospívání.
Základem adekvátně vedené
terapie je správné stanovení diagnózy. Zásadní je pečlivá nosní toaleta,
u dětí odsátí sekrece a tedy uvolnění
nosní obstrukce. Obecně jsou doporučeny tyto skupiny léčiv: nosní
kapky, resp. dekongescenty, antibiotika, intranazální kortikosteroidy,
doplněny o symptomatickou terapii
(analgetika, antipyretika, mukolytika,
oplachy nosní sliznice). Antibiotika by
měla být použita, je-li pravděpodobná bakteriální infekce, obvykle trvají-li příznaky déle než 10 dní nebo se
po pěti dnech zhoršují, či se objevují
komplikace ARS. K dekongesci nosní
sliznice se používají tzv. alfa-sympatomimetika, které snižují překrvení nosní sliznice a tím zlepšují průchodnost
nosních průduchů. Z mnoha představitelů uveďme nafazolin, tramazolin
či oxymethazolin. Některé z účinných látek lze aplikovat již od koje-
neckého věku (oxymethazolin) či
dětem od dvou let věku (nafazolin).
Obecně lze říci, že optimální délka
použití dekongescentu dětí je mezi
3 - 5 dny. Zde je na místě zmínit, že
součástí péče o nosní sliznici, zvláště
v dětském věku, je pravidelné odsávání nosní sekrece za pomoci různých typů odsávaček. Ze zkušeností
lze konstatovat, že ideální postup při
péči o nosní sliznici by měl zahrnovat
i oplachy nosní sliznice, např. roztoky
mořské vody. Oplachování sliznice
při rýmě je vhodné k ředění a odstraňování nahromaděného hlenu
a nečistot zvláště u dětí,
které ještě neumějí smrkat. Po odstranění hlenu
je vhodné aplikovat vasokonstrikční látky. Tímto
postupem se docílí přímé
účinnosti na cévní řečiště
ve zbytnělé sliznici a dochází k jejímu oplasknutí.
Některé nosní spreje je
možno bezpečně používat i u novorozenců a kojenců. Není třeba se bát
aplikace vasokonstrikčních látek i u nejmenších
dětí, neboť cílený efekt
nedosáhneme
pouze
prostými oplachy sliznice.
Nadměrné a dlouhodobé
používání nosních hypertonických roztoků může
také dráždit nosní sliznici.
Použití vasokonstrikčních
nosních sprejů, ideálně
bez konzervačních látek,
zkracuje léčebnou dobu.
V dnešní době stoupá
počet pacientů léčených
intranazálními kortikosteroidy. Jejich
použití patří do rukou ORL lékaře.
V případě, že péče o nosní sliznici je zahájena včas, obvykle nedochází k zhoršení příznaků či vzniku
komplikací a rýma odeznívá během
několika dní. Je moudré věnovat
u dětí zvýšenou pozornost a péči
o horní cesty dýchací, neboť tím
předcházíme možným komplikacím
a nepřímo podporujeme zdravý vývoj jedince.
Více informací na www.edukafarm.cz
Oxymetazolini hydrochloridum
Složení
Každý 1 ml přípravku obsahuje 0,5 mg účinné
látky, respektive každé jedno vstříknutí o objemu
45 μl roztoku obsahuje 22,5 μg oxymetazolinu.
Charakteristika
Oxymetazolin je přímo působící sympatomimetikum stimulující při topickém podání alfa-1
adrenergní receptory v arteriolách nosní sliznice.
Důsledkem je navození vazokonstrikce provázené snížením extravazace, a tedy dekongescí překrvené a oteklé sliznice. Dekongesční účinek se
přitom dostavuje s odstupem několika sekund (v
průměru do 25 sekund) po aplikaci a přetrvává
až 12 hodin. Vedle tohoto primárního mechanismu účinku byly u oxametazolinu pozorovány
účinky antivirové, protizánětlivé (potlačení aktivity 5-lipooxygenázy, a tedy tvorba leukotrienu
LTB4, inhibice inducibilní syntázy oxidu dusného,
interleukinů IL-1beta a IL-6, či tumory nekrotizujícího faktoru TNF-alfa) a antioxidační.1,2
Oxymetazolin se do systémové cirkulace
dostává pouze v omezeném množství, hodnota
jeho biologického poločasu na nosní sliznici je
35 hodin.
Indikace
účinný jako doplňková léčba po boku fluticason
furoátu v léčbě pereniální alergické rýmy.5
Nežádoucí účinky a lékové
interakce
Obecně platí, že přípravek je obvykle dobře
snášen. Během jeho užívání se však může vyskytnout pocit pálení a suchosti nosní sliznice
či kýchání; méně často se objevuje alergická reakce, vzácně pak např. díky systémové absorpci i systémová stimulace cévního tonu vedoucí
ke zvýšení krevního tlaku. Z hlediska bezpečnosti jsou však zajímavé výsledky dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie, ve které
byl zdravým dobrovolníkům (n = 30) podáván
oxymetazolin ve formě 0,05% intranazálního
spreje 3x denně po dobu 4 týdnů. Oproti placebovému rameni studie nebyl zaznamenán
jakkoliv významný rozdíl ve výskytu tachyfylaxe či rebound překrvení nosní sliznice; některé
předchozí práce toto však neprokazují.4
Vzhledem k mechanismu účinku je třeba
se vyvarovat současnému podávání s inhibitory monoaminooxidázy či ostatními známými agonisty alfa-1 adrenergních receptorů. Větší obezřetnosti je třeba rovněž při
současném užívání antidepresiv s mechanismem účinku spočívajícím v koncentraci
noradrenalinu na úrovni synaptické štěrbiny.
Přípravek je určen k léčbě akutní rýmy
různého typu. Vzhledem k facilitaci odtoku
sekretu z paranasálních dutin je možné jeho
užití u sinusitid; dekongesční účinek lze využít
i u zánětů Eustachovy trubice. Přípravek slouží
rovněž pro diagnostickou dekongesci sliznic.
Přípravek nesmí být podán osobám se známou přecitlivělostí na kteroukoliv z obsažených
látek, u rhinitis sicca a dětem mladším 6 let.
Klinické studie
Dávkování
Bohaté klinické zkušenosti s užíváním oxymetazolinu sahají až do 60. let minulého století.
Od té doby byla provedena řada klinických studií, ve kterých je ve srovnání s placebem poukazováno v závislosti na velikosti podané dávky
na výrazné zlepšení typických projevů akutní
rýmy, tj. zvýšená nosní sekrece, kýchání či pocit
ucpaného nosu, případně i zkrácení doby trvajících symptomů nachlazení.3 Recentně bylo s využitím aktivní přední rhinomanometrie (AAR)
a akustické rhinometrie (AR) prokázáno, že oproti placebu oxymetazolin statisticky významně
snižuje inspirační i expirační nazální rezistenci,
nasální průtok vzduchu, a to s rychlým nástupem účinku.4 Oxymetazolin se ukázal být rovněž
Přípravek Nasivin Sensitive 0,05% je určen
pro dospělé a děti ve věku od 6 let. Aplikované množství odpovídá jednomu vstříknutí
do každé nosní dírky 2-3x denně, přičemž
nesmí být podáván častěji a déle než 7 dní,
respektive 5 dní u dětí. U chronické rýmy je při
jeho užívání žádoucí lékařský dohled.
Kontraindikace
Literatura
1. Koelsch S, Tschaikin M, Sacher F. Anti-rhinovirus-specific activity of the alpha-sympathomimetic oxymetazoline. Arzneimittelforschung. 2007; 57(7): 475 82.
profil přípravku
Nasivin Sensitive 0,05%
2. Beck-Speier I, Oswald B, Maier KL, Karg E, Ramseger
R. Oxymetazoline inhibits and resolves inflammatory
reactions in human neutrophils. J Pharmacol Sci.
2009 ;110(3): 276–84.
3. Akerlund A, Klint T, Olén L, Rundcrantz H. Nasal decongestant effect of oxymetazoline in the common cold:
an objective dose-response study in 106 patients. J
Laryngol Otol. 1989 Aug;103(8):743–6.
4. Eskiizmir G, Hirçin Z, Ozyurt B, Unlü H. A comparative
analysis of the decongestive effect of oxymetazoline
and xylometazoline in healthy subjects. Eur J Clin
Pharmacol. 2011; 67(1): 19–23.
5. Baroody FM, Brown D, Gavanescu L, DeTineo M,
Naclerio RM. Oxymetazoline adds to the effectiveness of fluticasone furoate in the treatment of perennial allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2011;
127(4): 927–34.
6. Watanabe H, Foo TH, Djazaeri B, Duncombe P, Mackay IS, Durham SR. Oxymetazoline nasal spray three
times daily for four weeks in normal subjects is not associated with rebound congestion or tachyphylaxis.
Rhinology. 2003; 41(3): 167–74.
7. Graf P, Hallén H. One-week use of oxymetazoline nasal
spray in patients with rhinitis medicamentosa 1 year
after treatment. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec.
1997; 59(1): 39–44.
Poznámka: Statut přípravku: léčivý přípravek, není vázán na lékařský předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen. Profil přípravku zpracován
kolektivem
em autorů vedeným MUDr. Jiřím Slívou, Ph.D.
D. s využitím odborné literatury a SPC
2013.1, které doporučujeme k prostudování
před užitím
tím přípravku.
Balení
K dispozici je balení o obsahu 10 ml roztoku.
Držitel registrace
Merck Selbstmedikation GmbH, Německo
3
NAPLNO
DÝCHAT,
NAPLNO
MILOVAT
NOSNÍ SPREJ
NASIVIN SENSITIVE 0,05%
SKONCUJE S RÝMOU A UCPANÝM NOSEM
Rychlý nástup účinku
– úlevu ucítíte v průměru do 25 sekund* od aplikace
Dlouhá doba působení – účinek přetrvává až 12 hodin*
•
•
•
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK*
Stačí aplikovat 2-3krát denně*
Obsahuje pomocnou látku glycerol, který zvlhčuje sliznici
*zdroj SPC
Zkrácená informace o přípravku
léčivý přípravek
Nasivin Sensitive 0,05%, nosní sprej. Složení: Oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg v 1 ml roztoku. Indikace: Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti, které působí dekongesci
sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační účinky. Přípravek se používá v těchto indikacích: akutní rýma (rinitida),
senná rýma, alergická rýma a záchvaty neinfekční vasomotorické rýmy. Posílení odtoku sekretu z paranazálních (vedlejších) dutin nosních. Při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice
v důsledku rýmy. Pro diagnostickou dekongesci sliznic. Kontraindikace: Přecitlivělost na oxymetazolin nebo kteroukoliv pomocnou látku, rhinitis sicca, novorozenci, kojenci a děti
do 6 let věku, vzhledem ke koncentraci účinné látky. Upozornění: Nemělo by docházet k dlouhodobému používání a překračování doporučeného dávkování sympatomimetik.
Nežádoucí účinky: Časté (>=1/100 až <1/10): pálení a suchost nosní sliznice, kýchání. Může se vyskytovat zvláště u citlivých pacientů. Ve vzácných případech může dojít po odeznění
účinku léku ke zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperémie). Ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny v nižších frekvencích. Interakce: Kombinované použití oxymetazolinu
a tricyklických antidepresív, inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu, léků na léčbu hypertenze, může vést ke zvýšení krevního tlaku. V důsledku toho by tyto léky
neměly být pokud možno kombinovány. Gravidita a kojení: Přípravek by měl být používán během těhotenství a kojení po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika léčby. Během
těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování. Dávkování: Aplikujte jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. Jednotlivá dávka nesmí být
podávána více než 3krát denně. Balení: Nosní sprej, 10 ml. Držitel registračního rozhodnutí: Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Německo. Registrační číslo: 69/375/12-C.
Podmínky uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Datum poslední revize textu: 30.05.2012. Výdej není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před užitím léku si, prosím, přečtěte úplnou informaci o přípravku.
Úplnou informaci o přípravku poskytneme na adrese společnosti Merck spol. s r.o. MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, tel: +420 272 084 211, www.merck.cz
Download

reprint nasivin pharmanews 1_2013.pdf