Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Problémové okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Studijní obor Management cestovního ruchu (Ing.)
Management a marketing podniků cestovního ruchu
Problémové okruhy – část Management kultury
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kulturní sektor, ekonomika kultury.
Kulturní potenciál a jeho využití v oblasti turismu. Typologie kulturního dědictví.
Kulturní politika ČR. Koncepční oborové dokumenty. Státní a regionální kulturní
politika.
Kulturní turismus - ekonomické, ekologické a sociokulturní vlivy kulturního turismu.
Základní komponenty managementu kulturního turismu.
Specifika managementu destinací kulturního turismu.
Marketingové řízení destinace kulturního turismu.
Marketingový plán kulturní instituce pro oblast turismu. Produktový, marketingový a
komunikační mix.
Zdroje
1)
Tittelbachová, Š.: Turismus a veřejná správa. Praha, Grada Publishing, a.s., 2011.
ISBN: 978-80-247-3842-0.
2)
Patočka, J., Heřmanová, E.: Lokální a regionální kultura v České republice. ASPI
Wolters Kluwer, Praha, 2008. ISBN 978-80-7357-347-8.
3)
Cikánek, M.: Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Ministerstvo
kultury ČR. Projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních
průmyslů v ČR. Identifikační kód projektu PODDOUK004. Institut umění – Divadelní
ústav, Praha 2009. ISBN 978-80-7008-231-7.
4)
Ministerstvo kultury ČR: Státní kulturní politika České republiky 2009 – 2014. MK ČR,
Praha, 2009. ISBN 978-80-86310-83-1.
5)
Steinecke, A.: Kulturtourismus. Oldenbourg Wissenschaftverlag GmbH, München,
2007. ISBN 978-486-58384-7.
6)
Sigala, M., Leslie, D.: International cultural tourism. Elservier Ltd., Burlington, 2005.
ISBN-10: 0-7506-6312-X.
7)
Sborník z fóra pro kreativní Evropu [http://www.forumforcreativeeurope.cz/cs/Kestazeni].
8)
Ekonomika kultury v Evropě [http://www.keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf].
9)
Palatková, M.: Marketingový management destinací. Praha, Grada Publishing 2011.
ISBN 978-80-247-3749-2.
10)
Veber, J.: Management – základy, prosperita, globalizace. Praha, Management Press
2000. ISBN 80-7261-029-5.
A další aktuální, zejména internetové zdroje.
1
Problémové okruhy – část Management cestovních kanceláří a agentur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Legislativní podmínky založení a provozu cestovních kanceláří a agentur.
Právní úprava vztahů mezi cestovní kanceláří a agenturou a spotřebiteli.
Základní komponenty managementu cestovních kanceláří a agentur.
Strategický management cestovní kanceláře a agentury.
Řízení lidských zdrojů v cestovní kanceláři a agentuře.
Marketingové řízení cestovní kanceláře a agentury.
Taktický marketing cestovní kanceláře a agentury.
Finanční plán a analýza činnosti cestovní kanceláře a agentury.
Řízení kvality a environmentální management v cestovní kanceláři a agentuře.
Tvorba podnikatelského plánu cestovní kanceláře a agentury.
Zdroje
1)
De Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J.: Marketingová komunikace. Praha,
Grada Publishing 2003, ISBN 80-247-0254-1.
2)
Kotler, P.: Marketing Management. Praha, GradaPublishing 2007, ISBN 80-247-13594.
3)
Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahraničních zájezdů. Praha, Idea Servis 2004,
ISBN 80-85970-44-9.
4)
Morrison, A. M.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha, Victoria
Publishing 1995, ISBN 80-85605-90-2.
5)
Palatková, M.: Řízení a provoz cestovních kanceláří (CD). VŠO, Praha, 2010. ISBN 97880-86841-23-6.
6)
Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha, Grada Publishing 2007, ISBN 80247-1046-3.
7)
Veber, J.: Management – základy, prosperita, globalizace. Praha, Management Press
2000, ISBN 80-7261-029-5.
8)
Veber, J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha, Grada Publishing 2007,
ISBN 978-80-247-1782-1.
9)
Vágner, I.: Systém managementu. Brno, Masarykova Univerzita, 2006. ISBN 80-2103972-8.
10)
Zákon č. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu,
jeho novely a další právní normy.
11)
CzechInvest: Jak napsat podnikatelský plán. Praha, CzechInvest, 2005.
A další aktuální, zejména internetové zdroje.
2
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Problémové okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Studijní obor Management cestovního ruchu (Ing.)
Marketingový management destinací
Problémové okruhy – část Marketingový management destinací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Destinace turismu a historický vývoj strategií destinací. Systém marketingového řízení
destinace turismu.
Strategický marketing destinace. Systém marketingového výzkumu. Marketingový
plán destinace.
Taktický marketing destinace. Marketingový mix a jeho nástroje. Produktový mix
destinace.
Komunikační mix destinace. Strategie značky destinace.
Systém řízení destinace. Role a význam organizace marketingového řízení destinace.
Financování systému řízení destinace.
Partnerství v marketingovém řízení destinací.
Kvalita destinace a její návaznost na udržitelný turismus.
Informační systémy destinací.
Měření účinnosti marketingových opatření.
Zdroje
1)
Palatková, M.: Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha, Grada
Publishing 2006. ISBN: 80-247-1014-5.
2)
Palatková, M.: Marketingový management destinací. Praha, Grada Publishing 2011.
ISBN 978-80-247-3749-2.
3)
Tittelbachová, Š.: Turismus a veřejná správa. Praha, Grada Publishing. ISBN 978-80247-3842-0.
4)
Veber, J.: Management – základy, prosperita, globalizace. Praha, Management Press
2000, ISBN 80-7261-029-5.
A další aktuální, zejména internetové zdroje.
Problémové okruhy – část Veřejná správa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Politika turismu, koncepty a cíle.
Dosavadní vývoj politiky turismu v EU, milníky, základní dokumenty.
Reforma veřejné správy v ČR, etapy; postavení turismu v systému veřejné správy.
Vývoj politiky turismu v ČR po roce 1989.
Koncepce státní politiky turismu v ČR.
Nositelé politiky turismus - kompetence.
Implementace jednotlivých koncepcí.
3
Zdroje
1)
Tittelbachová, Š.: Turismus a veřejná správa. Praha, Grada Publishing, a.s., 2011.
ISBN: 978-80-247-3842-0.
2)
Ministerstvo vnitra: Veřejná správa v ČR. Praha, 2005. ISBN: 80-239-47095.
3)
Palatková, M.: Mezinárodní cestovní ruch. Praha. Grada Publishing, 2011. ISBN 97880-247-3750-8.
4)
Evropská komise: Sdělení Komise „Obnovená politika v oblasti cestovního ruchu:
Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch".
5)
Evropská komise: Sdělení Komise "Evropa, destinace turismu číslo 1 - nový politický
rámec turismu v Evropě".
6)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
7)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
8)
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR pro období 2007-2013.
9)
MMR: Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na
období
2007-2013
[http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/KoncepceStrategie/Provadeci-dokument-ke-Koncepci-statni-politiky-ces].
A další aktuální, zejména internetové zdroje.
Problémové okruhy – část Mezinárodní cestovní ruch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dosavadní vývoj, současný stav a trendy mezinárodního turismu.
Statistický monitoring mezinárodního turismu.
Teritoriální rozložení mezinárodního turismu.
Subjekty mezinárodního turismu.
Postavení a význam turismu ve světové ekonomice a v mezinárodních ekonomických
vztazích s důrazem na obchod službami.
Turismus v agendě mezinárodních organizací a struktur.
Specifika turismu v rozvojových zemích.
Evropa jako dominantní region světového turismu. Turismus v politikách Evropské
unie.
Udržitelnost jako důležitý předpoklad rozvoje mezinárodního turismu.
Zdroje
1)
Palatková, M.: Mezinárodní cestovní ruch. Praha. Grada Publishing, 2011. ISBN 97880-247-3750-8.
2)
Kubišta, V.: Mezinárodní ekonomické vztahy. Aleš Čeněk, Praha, 2009, ISBN 978-8073801-91-5.
3)
UNWTO: Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry.
4)
Evropská komise: Sdělení Komise „Obnovená politika v oblasti cestovního ruchu:
Vstříc silnějšímu partnerství pro evropský cestovní ruch".
5)
Evropská komise: Sdělení Komise "Evropa, destinace turismu číslo 1 - nový politický
rámec turismu v Evropě".
6)
Monitoring konkurenceschopnosti světového ekonomického fóra.
7)
Statistické řady a materiály vztahující se k turismu – zejména statistiky UNWTO,
WTTC, ETC, EUROSTAT.
A další aktuální, zejména internetové zdroje.
4
Download

Problémové okruhy ke státní závěrečné zkoušce