Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu
Název školy
CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo školy
nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy
Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Název oboru vzdělání
Sociální práce a sociální pedagogika Název vzdělávacího programu
Sociální a humanitární práce právní forma právnické
osoby
kód oboru vzdělání
Školská právnická osoba 75‐32‐N/.. Zaměření vzdělávacího programu
Specif. podm. zdrav. způsobilosti
Platnost předchozí akreditace
ano
Adresa www stránky
vyučovací jazyk
český 6 let
žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu denní
e-mail
www.caritas-vos.cz
Projednáno ŠR
dne
3 roky, 6 období návrh doby platnosti nové akreditace
Typ žádosti
Forma vzdělávání
standardní délka
podpis ředitele školy
29.3.2010
[email protected]
datum
31.3.2010 1
Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu
Poznámky:
Specifické podmínky zdravotní způsobilosti odpovídají aktuálnímu znění příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění. Podmínkou zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání je skutečnost, že netrpí závažnou duševní nemocí a poruchou chování. 2
A
Obsah Ba - Návrh vzdělávacího programu - profil absolventa ...............................................................................................6
Bb - Návrh vzdělávacího programu - kompetence a možnosti uplatnění absolventa ...............................................10
Bc - Návrh vzdělávacího programu - charakteristika vzdělávacího programu .......................................................11
Ca - Informace o vzdělávacím programu – rozsah ...................................................................................................15
Cb - Informace o vzdělávacím programu - hodnocení výsledků vzdělávání studentů ............................................17
Filozofie pro sociální pracovníky ............................................................................................................................25
Úvod do právní teorie a praxe I..............................................................................................................................26
Úvod do právní teorie a praxe II.............................................................................................................................28
Úvod do právní teorie a praxe III............................................................................................................................30
Úvod do mezinárodního práva I.............................................................................................................................32
Úvod do mezinárodního práva II............................................................................................................................34
Psychologie I ...........................................................................................................................................................36
Psychologie II ..........................................................................................................................................................38
Sociologie I ..............................................................................................................................................................40
Sociologie II .............................................................................................................................................................41
Základy ekonomiky .................................................................................................................................................43
Výpočetní technika I ...............................................................................................................................................44
Výpočetní technika II ..............................................................................................................................................45
Anglický jazyk I ........................................................................................................................................................46
Anglický jazyk II .......................................................................................................................................................47
Anglický jazyk III ......................................................................................................................................................48
Anglický jazyk IV......................................................................................................................................................49
Anglický jazyk V.......................................................................................................................................................50
Teorie a metody sociální práce I ............................................................................................................................51
Teorie a metody sociální práce II ...........................................................................................................................54
Teorie a metody sociální práce III ..........................................................................................................................57
Teorie a metody sociální práce IV ..........................................................................................................................59
Metody mezinárodní sociální práce I.....................................................................................................................61
Metody mezinárodní sociální práce II....................................................................................................................63
Metody mezinárodní sociální práce III...................................................................................................................64
Sociální politika I .....................................................................................................................................................65
Sociální politika II ....................................................................................................................................................67
Sociální politika III ...................................................................................................................................................69
Sociální politika V....................................................................................................................................................71
Sociální politika VI...................................................................................................................................................72
Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce I............................................................................................73
Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce II...........................................................................................74
Management projektového cyklu v humanitární pomoci ....................................................................................75
Rozvojová pomoc....................................................................................................................................................76
Křesťanská etika......................................................................................................................................................77
Etika sociální práce .................................................................................................................................................78
Etika zahraniční pomoci..........................................................................................................................................79
Provázení odbornou praxí ......................................................................................................................................80
Provázení odbornou praxí II ...................................................................................................................................81
Provázení odbornou praxí III ..................................................................................................................................83
Provázení odbornou praxí IV..................................................................................................................................84
Odborná praxe I ......................................................................................................................................................85
Odborná praxe II .....................................................................................................................................................86
Zátěžový výcvik .......................................................................................................................................................87
Psychosociání výcvik...............................................................................................................................................88
Blok expertů I ..........................................................................................................................................................89
Blok expertů II .........................................................................................................................................................90
Blok expertů III ........................................................................................................................................................91
3
Psychopatologie v sociální práci.............................................................................................................................92
Psychologická první pomoc I ..................................................................................................................................94
Krizová intervence ..................................................................................................................................................95
Sociální patologie....................................................................................................................................................96
Metody a techniky sociálního výzkumu I...............................................................................................................98
Metody a techniky sociálního výzkumu II............................................................................................................100
Mezinárodní sociální práce a politika zaměřená na konkrétní země .................................................................101
Problémy etnických a menšinových skupin I.......................................................................................................102
Problémy etnických a menšinových skupin II......................................................................................................104
Public relations......................................................................................................................................................106
Fundraising............................................................................................................................................................108
Personální management ......................................................................................................................................109
Ekonomika neziskových organizací I ....................................................................................................................110
Ekonomika neziskových organizací II ...................................................................................................................111
Ekonomika neziskových organizací III ..................................................................................................................112
Teologické základy sociální práce I.......................................................................................................................113
Teologické základy sociální práce II......................................................................................................................115
Teologické základy sociální práce III.....................................................................................................................116
Sociální nauka církve.............................................................................................................................................118
Zdravotní nauky I ..................................................................................................................................................119
Zdravotní nauky II .................................................................................................................................................121
Zdravotní nauky III ................................................................................................................................................123
Diplomový seminář...............................................................................................................................................125
Diplomový seminář...............................................................................................................................................126
Propedeutický seminář.........................................................................................................................................127
Křesťanské reálie...................................................................................................................................................128
Úvod do duchovního života..................................................................................................................................130
Ruský jazyk I ..........................................................................................................................................................132
Ruský jazyk II .........................................................................................................................................................133
Ruský jazyk III ........................................................................................................................................................134
Ruský jazyk IV........................................................................................................................................................135
Ruský jazyk V.........................................................................................................................................................136
Španělský jazyk I....................................................................................................................................................137
Španělský jazyk II...................................................................................................................................................138
Španělský jazyk III..................................................................................................................................................139
Španělský jazyk IV .................................................................................................................................................140
Španělský jazyk V ..................................................................................................................................................141
Francouzský jazyk I................................................................................................................................................142
Francouzský jazyk II...............................................................................................................................................143
Francouzský jazyk III..............................................................................................................................................144
Francouzský jazyk IV ............................................................................................................................................145
Francouzský jazyk V .............................................................................................................................................146
Německý jazyk I ....................................................................................................................................................147
Německý jazyk II ...................................................................................................................................................148
Německý jazyk III ..................................................................................................................................................149
Německý jazyk IV ..................................................................................................................................................150
Německý jazyk V ...................................................................................................................................................151
Spiritualita současných mimokřesťanských náboženství....................................................................................152
Občanská společnost............................................................................................................................................153
Sociální práce a pastorace....................................................................................................................................155
Kulturní antropologie............................................................................................................................................156
Psychologie a náboženství....................................................................................................................................158
Etnické a náboženské konflikty ............................................................................................................................159
Psychologická první pomoc II. ..............................................................................................................................160
Spiritualita charitního pracovníka ........................................................................................................................161
Ekumenický a mezináboženský dialog.................................................................................................................163
Teologie charity.....................................................................................................................................................165
Geopolitika............................................................................................................................................................166
4
Ce ‐ Informace o vzdělávacím programu ‐ charakteristika modulu odborná praxe ...............................................167
D ‐ Personální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ souhrnné údaje...................................................................170
Fa ‐ Materiální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ soupis výukových prostor..................................................172
Fb ‐ Materiální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ informační služby ..............................................................174
G ‐ Údaje o spolupráci ...............................................................................................................................................176
H ‐ Rozvojové záměry školy.......................................................................................................................................180
I ‐ Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami................................................181
J ‐ Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu.................................................................................182
K – Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího procesu............................................................183
L ‐ Seznam příloh žádosti...........................................................................................................................................184
5
Ba
Ba - Návrh vzdělávacího programu - profil absolventa
Název školy
CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu
Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání
75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání
Studium denní Vymezení výstupních znalostí a dovedností: Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro mezinárodní sociální a humanitární práci realizovanou v celém spektru organizací, druhů a forem pomoci a podpory. Nad rámec obvyklé sociální práce je speciálně připraven na okamžitou pomoc po katastrofách a hromadných neštěstích, na řešení problematiky zohledňující globální kontext sociálních problémů jako je chudoba, nucená migrace, problematika HIV/AIDS, konflikty a období rekonstrukce po konfliktech, děti ulice atd. V českém prostředí je akcent kladen na sociální práci s etnickými menšinami a migranty, včetně citlivosti vůči jejich náboženské a kulturní odlišnosti. K tomu slouží důkladná komplexní teoretická a praktická průprava částečně realizovaná v zahraničí, postavená na úctě ke kulturním a duchovním hodnotám. Cíl studijního oboru Příprava kvalifikovaného, všeobecně a odborně vzdělaného pracovníka pro mezinárodní sociální a humanitární práci realizovanou ve státní správě, samosprávě, nestátních a církevních organizacích v rámci České republiky i zahraniční rozvojové pomoci. Znalosti diplomovaného specialisty sociální a humanitární práce je seznámen se základními typy filozofických a náboženských problémů a možnostmi jejich řešení ve vztahu k sociální práci, zná základní pojmy etiky a zná etické kodexy související s výkonem sociální práce, příklady dilemat, se kterými se sociální a humanitární pracovník setkává a která musí řešit má znalosti o vývoji sociologického myšlení a orientuje se v základních sociologických kategoriích a metodách výzkumu, zná různé dimenze problémů související s kulturou, náboženstvím, společenskými a etickými souvislostmi, sociální strukturou společnosti, respektuje rozmanitost životních stylů a kultur, zná příčiny vzniku, historii a souvislosti národnostních, náboženských, sociálních a jiných problémů, konfliktů a jevů, jako je xenofobie, rasismus, fašismus, je seznámen s psychologickou terminologií, má znalosti z oblasti vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie osobnosti a psychoterapeutických směrů, umí vymezit sociální práci, zná historii sociální práce, její teoretické koncepty a metody i v mezinárodním měřítku je seznámen se základními cíli, subjekty, nástroji a institucemi sociální politiky, s historickým vývojem sociálního státu a s rozdíly v přístupech jednotlivých ideologických proudů, zná základy práva, právo občanské, rodinné, trestní, pracovní, správní právo a právo sociálního zabezpečení, ovládá platné právní předpisy související s výkonem sociální a humanitární práce, umí je aplikovat v praxi, je seznámen s legislativním a soudním 6
Ba - Návrh vzdělávacího programu - profil absolventa
kontextem sociální práce, ovládá působnost, strukturu a základní principy institucí a institutů ČR a mezinárodních organizací poskytujících sociální, humanitární a rozvojovou pomoc, má znalosti o vzniku sociálních norem a pojetí sociální deviace. Je seznámen s problémy jedinců a skupin stojících na okraji společnosti a sociálně patologickými jevy. Má znalosti příčin, dynamiky a prevence těchto jevů, zná vliv globalizace na migraci, konflikty, jejich řešení a mezinárodní pomoc, rozumí problematice sociálního rizika, mechanismu a příčinám diskriminace, zná strategie mezinárodního společenství k omezení chudoby, zná koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR i EU, orientuje se v koncepci integrovaného záchranného systému ČR, ochraně obyvatelstva a krizovém řízení, zná postupy ke komplexnímu posouzení sociální situace klienta i skupin, má znalosti potřebné k realizaci účinné sociální pomoci, zejména poskytování sociálního poradenství, terapie, tréninku, organizování, vyjednávání a zastupování, má potřebné znalosti pro provádění sociální prevence a sociálně právní ochrany včetně depistáže,\r\n zná specifika různých cílových skupin, má znalosti z oblasti sociální ekologie a trvale udržitelného rozvoje,\r\n má znalosti ze zdravotních nauk potřebné pro sociální a humanitární práci, ovládá základní znalosti z ekonomiky, má znalosti potřebné pro komunitní plánování, má znalosti potřebné pro navrhování a realizaci projektů v oblasti sociální a humanitární práce, znalosti umí aplikovat ve všestranně odlišném prostředí. Dovednosti diplomovaného specialisty sociální a humanitární práce veškeré své znalosti umí používat ku prospěchu klientů, je schopen syntetizovat a aplikovat poznatky z vyučovacích předmětů v šíři potřebné pro výkon povolání v sociální a humanitární práci, umí rozpoznat, kdo je sociální klient a jaký je jeho sociální problém, potřebuje‐li pomoc tělesnou, materiální, duševní či duchovní, je schopen respektovat zvláštnosti klientů, dovede zasahovat a poskytovat sociální pomoc, vyhledávat informace a pracovat s nimi, nacházet adekvátní řešení v intencích místních podmínek a právních předpisů, dovede sám poskytovat sociální pomoc, umí komunikovat s lidmi a organizacemi v místních podmínkách, dokáže se orientovat v cizím prostředí a umí minimalizovat rizika, umí používat vhodné strategie, metody a modely sociální práce proti diskriminaci, rasismu, znevýhodnění, nerovnosti a nespravedlnosti, umí identifikovat a strategicky řešit konflikty, zvládá krizové situace, umí vyhodnotit 7
Ba - Návrh vzdělávacího programu - profil absolventa
potřeby a naplánovat postup pomoci lidem po hromadném neštěstí a tuto pomoc poskytnout dokáže napomáhat k lepšímu pochopení a soužití minorit s majoritním obyvatelstvem i mezi minoritami navzájem, umí působit na úseku sociální prevence a ochrany, zejména vytvářením podmínek k omezení rizika vzniku a zhoršení sociálních problémů u ohrožených jednotlivců, rodin, skupin a komunit, rozumí religionistickým a teologickým východiskům náboženské praxe a jejího sociálního a politického dopadu, umí identifikovat a rozeznávat své vlastní předsudky a stereotypy a jejich důsledky pro praxi, oceňovat rozdílnosti, je schopen metodami sociální práce podporovat klienty, aby využívali vlastních schopností ke zvýšení kvality vlastního života, umí uplatňovat metody vedoucí k sociální změně, dokáže získávat a zpracovávat důležité informace, dokáže efektivně pracovat s počítačovou a komunikační technikou, dokáže vytvořit a realizovat sociální koncepci, program, je schopen pracovat jako odpovědný a efektivní člen organizace, umí pracovat v interdisciplinárním týmu, umí reflektovat svoji práci a dokáže hodnotit a rozvíjet své profesionální kompetence. Speciální znalosti a dovednosti diplomovaného specialisty sociální a humanitární práce nese morální odpovědnost vůči společnosti a ovlivňuje její sociální klima, chrání zájem svého klienta, přistupuje k němu z pozice křesťanské etiky, je nositelem tolerance a úcty k jinak názorově a hodnotově orientovaným lidem, zná humanitární chartu a minimální standardy, je nositelem křesťanských hodnot v rámci organizace poskytující sociální pomoc. Bakalářské studijní programy v příbuzných oborech vzdělávání, definice rozdílů, možnosti prostupu absolventů: Mezinárodní sociální a humanitární práce na CMTF UP Olomouc. Tento bakalářský studijní obor je realizován ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc. Díky vzájemné smlouvě o spolupráci je možná 100% prostupnost absolventů. 8
Ba - Návrh vzdělávacího programu - profil absolventa
Školní vzdělávací programy oboru vzdělání a definice přidané hodnoty absolventa VOŠ: Sociální práci nelze studovat na střední škole. Plnou kvalifikaci pro výkon profese sociálního pracovníka lze dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění získat studiem minimálně na úrovni vyššího odborného studia. Specifický program Sociální a humanitární práce je v ČR zcela ojedinělý a není v této podobě vyučován na žádné jiné škole. 9
Bb
Bb - Návrh vzdělávacího programu - kompetence a možnosti uplatnění
absolventa
Název školy
CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu
Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání
75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání
Studium denní Činnosti, pro které je absolvent připravován: Sociální šetření, zabezpečení sociální agendy vč. řešení sociálně právních problémů, sociální a sociálně právní poradenství, analytická, metodická a koncepční činnost, odborná činnost v oblasti depistáže, sociální prevence, sociálního poradenství, sociální pomoci, vč. krizové pomoci, sociální rehabilitace. Poznávání životní situace jednotlivých klientů, jejich potíží v interakci se subjekty v sociálním prostředí, příčiny těchto potíží, jejich důsledky pro klienty a subjekty v jejich sociálním prostředí a možnosti jejich překovávání. Navrhování, provádění a vyhodnocení intervence, která je přiměřená situaci klienta a povaze jeho interakcí se subjekty v sociálním prostředí. Nad rámec obvyklé sociální práce je speciálně připraven na poskytování pomoci v návaznosti na války, přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, dlouhodobé kombinované krize či extrémní chudobu. Jde zejména o zmírnění lidského utrpení a zranitelnosti, zmírňování chudoby, poskytování, psychosociální krizové pomoci, humanitární, následné a rozvojové pomoci.
Možnosti uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní jako sociální pracovníci, příp. humanitární pracovníci v organizacích, které realizují sociální práci, a to zejména ve vztahu k národnostním a jiným minoritám. Vzhledem k současnému i předpokládanému rozvoji této problematiky se jedná o všechny úrovně institucí v rámci státní správy i samosprávy, a také v neziskové a církevní sféře. Lze předpokládat určitou specializaci v rámci běžně realizované sociální práce, ale také specializovaných zařízeních, jako jsou uprchlické tábory apod. Významným polem působnosti je pak uplatnění v humanitárních organizacích, jako jsou Charita ČR, ADRA, Člověk v tísni a dalších organizacích poskytujících humanitární a rozvojovou pomoc. Studium může být vhodnou průpravou pro pracovníky, kteří se chtějí rozvojovou pomocí zabývat i v jiných oborech než sociálních. Povolání a typové pozice: Sociální pracovník Humanitární pracovník Odborný sociální pracovník v sociálních službách: Typová pozice: - odborný asistent v sociálních službách, - odborný kontaktní pracovník v sociálních službách, - odborný resocializační pracovník, - odborný sociální pracovník, - poradce v sociálních službách, - samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách, - samostatný resocializační pracovník, - samostatný sociální pracovník 10
Bc
Bc - Návrh vzdělávacího programu - charakteristika vzdělávacího programu
Název školy
CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu
Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání
75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání
Studium denní Pojetí a cíle:
Vzdělávací program byl koncipován na základě analýzy vývoje sociálních problémů a potřeb praxe. Reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR. Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních a humanitárních pracovníků pro sociální a humanitární práci realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární a následné pomoci. Absolventi budou připraveni pro práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Budou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi a kompetencemi, vč. zvládání zátěže, pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých disciplin souvisejících se sociální a humanitární prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci a standardů NOHA (Network on Humanitarian Assistance), budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi realizované v ČR a zejména v zahraničí a budou připraveni zvládat mimořádnou zátěž. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Charakteristika vzdělávacího programu: Tříletý vzdělávací program se skládá z předmětů všeobecně vzdělávacích a profilujících. Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do prvních dvou ročníků studia, přičemž v letním období druhého ročníku je zařazena souvislá třináctitýdenní praxe, z níž aspoň část musí každý student absolvovat v zahraničí. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příležitostí pro setkávání s odborníky působícími v terénu. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělání v mezinárodní humanitární pomoci ‐ Network on Humanitarian assistance (NOHA). Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální výcvik, výcvik v poskytování psychologické první pomoci, bloky expertů apod. Studenti mohou využít široké nabídky volitelných předmětů. Jejich obsah navazuje na potřeby budoucího pracovního uplatnění. Na základě smlouvy o spolupráci mohou studenti využít celou nabídku Univerzity Palackého Olomouc. Zvýšená pozornost je věnována zátěžovému výcviku a zahraniční praxi, pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. 11
Bc - Návrh vzdělávacího programu - charakteristika vzdělávacího programu
Organizace výuky: Organizace výuky odpovídá vyhlášce 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skladba předmětů je taková, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. Část předmětů je povinně volitelná a část volitelná. Tento systém umožňuje profilaci dle zájmu studentů. Výuka jednotlivých předmětů může být realizována blokově. Výhodou je možnost využití významných odborníků, vč. zahraničních a ucelený výklad problematiky. Praxe je zařazena průběžně, její těžiště je ve 4. období, tj. v letním období druhého ročníku. Rozsah vychází z požadavku skutečně praktické přípravy absolventů a obsah úzce navazuje na teoretickou přípravu. Povinně volitelné předměty jsou řazené do bloků a student si musí vybrat předepsaný počet. Do 2., 4. a 6. období je zařazen týdenní blok expertů, který je společný pro první, druhý a třetí ročník. Výuka zde bude probíhat přednáškovou či seminární formou pod vedením zkušených odborníků. Výhodou je možnost zařazení témat, která by jiným způsobem nemohla být odučena. Účast přislíbili významné osobnosti sociální a humanitární práce, vč. zahraničních. K těmto účelům přislíbilo poskytnout kapacity také Ministerstvo zahraničí ČR. Do 3. období je zařazen zátěžový výcvik. Jeho cílem je ověřit a podpořit schopnost studentů překonat kritické situace typické pro práci v rámci humanitární pomoci. Do 5. období je zařazen psychosociální výcvik, jehož cílem je prohloubit specifické sociální dovednosti. Pomocí modelových situací a aktivního sociálního učení dojde k prohloubení sebepoznání, rozšíření orientace v mezilidských vztazích a aktivního využívání získaných poznatků a prožitků. V tomto období také student absolvuje výcvik v psychologické pomoci, kde se seznámí zejména s první pomocí a psychosociální pomocí v případě hromadných neštěstí. V rámci volitelných předmětů lze využívat celouniverzitní nabídky. Přesto je část volitelných předmětů koncipována speciálně pro obor Sociální a humanitární práce. Maximálně vhodné je využití nabídky výuky cizích jazyků, zejména z prostředí potencionálních klientů. Široké pole spolupráce nabízí také využití programu Mezinárodní rozvojová studia na PřF UP. Velký důraz je kladen na výuku, resp. znalosti anglického jazyka. Zahraniční experti ve škole přednášejí v angličtině bez překladu, studenti si volí volitelné předměty, ve kterých je vyučovacím jazykem angličtina. Pravidla a podmínky pro zařazování odborné praxe, její obsah a rozsah Praxe navazuje na získané teoretické znalosti. Organizace výuky je uspořádána tak, že praxe vhodným způsobem doplňuje teoretickou výuku, zároveň však umožňuje systematickou teoretickou přípravu a zhodnocení praktických zkušeností. V prvním ročníku je praxe realizována v letním období čtrnáctidenními pobyty v sociálních zařízeních a institucích. Letní období druhého ročníku zahrnuje dlouhodobá souvislá praxe dle profilace studentů, zejména s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Minimálně část této praxe by studenti měli absolvovat v zahraničí. Škola nabízí dostatečný počet míst v různých, zejména východoevropských, ale také asijských či afrických zemích. Podrobnější obsah praxe je uveden v charakteristice předmětů. Přímá praxe na pracovišti činí 17 týdnů (680 hodin), praktické výcviky 100 hodin, povinných hodin teoretické výuky je za celé studium 1530 (povinná týdenní výuka x příslušný počet týdnů v obdobích, vč. tří týdnů bloku expertů a supervize). Celkový časový rozsah studia zahrnuje 2310 hodin, přičemž podíl praxe a praktických výcviků činí 33,8%. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví odpovídají předpisům v této oblasti. Studenti musí prokázat, že netrpí žádným onemocněním, jež by vedlo ke snížené odolnosti vůči dlouhodobé 12
Bc - Návrh vzdělávacího programu - charakteristika vzdělávacího programu
psychické či fyzické zátěži, které může být humanitární pracovník vystaven. BOZP: Z hlediska BOZP nejsou na studenty v rámci kladeny žádné mimořádné nároky nad rámec obecně platných předpisů. V průběhu praxí se studenti musí řídit pravidly organizace, u které vykonávají praxi. Tato oblast je smluvně ošetřena. BOZP na škole ve vztahu ke studentům má na starosti proškolený interní pracovník a smluvní bezpečnostní technik. Přijímání uchazečů: Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, úspěšné absolvování přijímacího řízení, dobrý zdravotní stav podmíněný potvrzením lékaře. Doporučeným kritériem jsou předchozí praxe a zkušenosti v sociální oblasti. Specifické podmínky zdravotní způsobilosti odpovídají aktuálnímu znění příloh č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., v platném znění. Podmínkou zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání je skutečnost, že netrpí závažnou duševní nemocí a poruchou chování. Vzhledem ke specifice vzdělávacího programu nad rámec výše uvedeného zdravotní způsobilost odpovídá zvýšeným nárokům kladeným na práci humanitárních pracovníků a vyplývajících z možných extrémních pracovních podmínek v geograficky odlišném prostředí. Osoby se zdravotním postižením mohou tento obor studovat pouze po posouzení individuálních rizik. To znamená, že uchazeč netrpí žádným onemocněním, které by vedlo ke snížené odolnosti vůči dlouhodobé psychické a fyzické zátěži, které může být pracovník humanitární a krizové pomoci v praxi vystaven. Podmínkou přijetí je doporučení lékaře. Kriteria přijímacího řízení: 1) Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal současně s přihláškou ke studiu studijní výsledky na střední škole, zkušenosti, doporučení, účast na soutěžích, olympiádách, životopis písemné zpracování odpovědí na tyto otázky: Jak si představujete povolání sociálního pracovníka, v čem vidíte jeho úskalí, obtíže, pozitiva? Jakou máte vlastní zkušenost vztahující se k sociální práci, příp. absolvované kurzy? Jakou máte představu o vašem budoucím uplatnění? Proč se hlásíte právě na CARITAS – VOŠs a co od ní očekáváte? Co si myslíte o roli teologie ve studiu na CARITAS – VOŠs? V čem spočívají specifika povolání humanitárního pracovníka v krizových situacích? Hodnotícími kriterii je obsah, vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním hodnotám, stylistika, pravopis, formální stránka. 13
Bc - Návrh vzdělávacího programu - charakteristika vzdělávacího programu
Písemný test Osobní pohovor, jehož cílem je zjištění osobnostních předpokladů a motivace pro charitní a sociální práci. Hodnotícími kriterii je motivace, osobnostní předpoklady, zkušenosti, vystupování, komunikace. Bodové hodnocení: Vyhodnocení osobních materiálů a pohovor ………0 – 100 bodů Písemný test: všeobecné vědomosti …………………… 0 – 120 bodů cizí jazyk …………………………………………0 – 40 bodů Celkem ………………………………………………………………… 0 – 260 bodů 14
Ca
Ca - Informace o vzdělávacím programu – rozsah
Název školy
CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu
Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání
75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání
Studium denní všeobecné
Členění předmětů
Počet předmětů
Počet hodin za celé studium
odborné
všeobecné
teoretické
jazykové
komunikační
ITC
odborné
povinné
povinně
volitelné
volitelné
odborná
praxe
8 1 1 26 8 8 2 208 Dle individuální volby 754 125 Dle individuální volby 0 754 305 140 43 1010 Počet konz. hodin za celé studium
2460 hodin Počet hodin samostudia za celé studium
800 hodin Počet hodin přednášek
207 0 0 684 Počet hodin seminářů a cvičení
98 140 43 326 83 Dle individuální volby Podíl (%) interních pedagogů
7% 100% 100% 69% 6% 25% 100% Podíl (%) externích pedagogů
93% 0 0 31% 94% 75% 0 15
Ca - Informace o vzdělávacím programu – rozsah
Přehled využití týdnů
1/1 Výuka
16 Samostudium – příprava na hodnocení
3
Souvislá odborná praxe
1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 15+ 1 zátěžový výcvik 2+1 blok expertů 15+1 psychosoci
ální výcvik 13+1 blok expertů 3
3
3
3
5
-
4
-
13
-
-
Rezerva
1
1
1
1
1
1
Celkem
20
20
20
20
20
20
11+1blok expertů 16
Cb
Cb - Informace o vzdělávacím programu - hodnocení výsledků vzdělávání
studentů
Název školy
CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název vzdělávacího programu
Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání
75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání
Studium denní Způsob a podmínky kontroly studia Základními formami hodnocení studia jsou zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška. Jejich rozpis stanoví vzdělávací program. V průběhu období mohou učitelé provádět kontrolu studia zejména kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. V souladu s programem předmětu mohou být výsledky těchto kontrol příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, zápočtu a klasifikovaném zápočtu. Do druhého ročníku je zařazeno zpracování ročníkové práce. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník. 17
Cc1
Cc Informace o vzdělávacím programu Název školy Název vzdělávacího programu Kód oboru vzdělávání Forma vzdělávání Název předmětu CARITAS‐Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sociální a humanitární práce 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Studium denní rozsah způsob zak. Povinné předměty společného základu studia Filozofie pro sociální 2p klas. pracovníky zápočet 1p zápočet Úvod do právní teorie a praxe 2p zápočet 1p zkouška 1p zápočet Úvod do mezinárodního práva 2p zkouška 1p+1c zápočet Psychologie 1p+1c zkouška 1p+1c zápočet Sociologie 1p+1c zkouška Základy ekonomiky 2p zápočet 2c zápočet Výpočetní technika 1c klas. zápočet 2c zápočet 2c zkouška 2c zápočet Anglický jazyk 2c klas. zápočet 2c zápočet 2p zápočet 1p klas. Teorie a metody sociální práce zápočet 1p zkouška 1c zápočet 1p zápočet Metody mezinárodní sociální 1s zápočet práce 1p+1c zkouška 2p zápočet 2p zkouška Sociální politika 2p zkouška 2p zápočet 2p zkouška Úvod do mezinárodní sociální 1p zápočet a humanitární práce 1p klas. zápočet 18
druh přednášející před. dop. obd. p Holub, Ph.D. 1. P P p P p P p P p p P p JUDr. Šosová 1. 2. 3. Mgr. Bureš 1. 5. PhDr. Lemrová, Ph.D. 1. 2. Šlechtová, Ph.D. 1. 2. Ing. Danihelková 2. Mgr. Svozil 1. 2. P P P P p Mgr. Tkadlčíková, Mgr. Dudová 1. 2. 3. 5. 6. P P P P Mgr. Štěpánková 1. 2. 3. 5. P P P P P P P p P p Mgr. et Mgr. Zogata Kusz Bednář, Ph.D., Mgr. Musilová, Mgr. Mochťák 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. 6. 1. 2. Ing. Mgr. Princová Management projektového cyklu v humanitární pomoci Rozvojová pomoc Křesťanská etika Etika sociální práce Etika zahraniční pomoci Provázení odbornou praxí Odborná praxe Zátěžový výcvik Psychosociální výcvik Blok expertů Psychopatologie v sociální práci Psychologická první pomoc Krizová intervence Sociální patologie Metody a techniky sociálního výzkumu 1s klas. zápočet p Ing. Mgr. Princová klas. zápočet 2p klas. zápočet 1p zápočet 1s zápočet 0,5s zápočet 1s zápočet 1s zápočet 2 týdny zápočet 4 týdny zápočet 13 zápočet týdnů 1 týden zápočet 1 týden zápočet p Doc. RNDr. Nováček, 6. CSc. Mgr. Mičo, Th.D. 3. 1 týden
1 týden
1 týden
1p zápočet zápočet zápočet zápočet 1c 1c 1p 1p 2s 2s Mezinárodní sociální práce a 1p politika zaměřená na konkrétní země 1p+1c Problémy etnických a 1s menšinových skupin Public relations Fundraising Personální management Ekonomika neziskových organizací Teologické základy sociální práce 1c 1c 1p 2p 2p 1p 1p 1p 2p p 3. p p P P P p P p Mgr. Ing. Princová Ing. Mgr. Princová Mgr. Dita Palaščáková p p P P p p Ing. Mgr. Princová 3. Mgr. Paloušková, 5. PhDr. Gabrhelík, CSc. Ing. Mgr. Princová 2. 4. 6. Mgr. Petřeková 3. zápočet zápočet klas. zápočet zápočet klas. zápočet zápočet p p p Mgr. Dohnal Mgr. Dohnal Mgr. Štěpánková 5. 6. 3. P p Mgr. Valouchová Mgr. Závrská 3. 5. p Ing. Mgr. Princová 3 zápočet klas. zápočet zápočet zápočet zápočet zápočet zkouška zápočet zápočet zápočet zkouška P p Mgr.et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Mgr. Palaščáková Mgr. Palaščáková Mgr. Palaščáková Ing. Danihelková 3. 5. 19
P P p P P p P P p Mgr. Dita Palaščáková ThLic. Doležel ThLic. Cincialová 3. 5. 1. 2. 3. 4. 2. 4. 6. 6. 6. 3. 5. 6. 2. 5. 6. Sociální nauka církve Zdravotní nauky Diplomový seminář Propedeutický seminář 1p 1p+1c 1p+1c 1p 1s 1s 1s zápočet zápočet zápočet zkouška zápočet zápočet zápočet p P P P P p p ThLic. Umlauf Mgr. Petřeková Mgr. Bugel, dr. Mgr. Valouchová, Mgr. Závrská 5. 1. 2. 3. 5. 6. 1. Povinně volitelné bloky Blok základů křesťanství Student si volí 1 předmět klas. Pv ThLic. Franc zápočet 2p klas. pv ThLic. Cincialová Úvod do duchovního života zápočet Blok rozšířených jazykových kompetencí Student si volí 1 předmět 1c zápočet Pv Mgr. Synková, Mgr. Cizí jazyk (němčina, 1c zápočet Pv Res, doc. PhDr. francouzština, španělština, 1c zápočet Pv Vychodilová, CSc. ruština) 1c zápočet Pv Mgr. Dostálová 1c zápočet pv Předměty oborové profilace humanitární / sociálně teologické Blok 1. Student si volí 1 předmět Spiritualita současných 1p zápočet pv ThLic. Franc mimokřesťanských náboženství 1p zápočet pv Mgr. Mgr. Zogata Občanská společnost Kusz Blok 2. Student si volí 1 předmět Sociální práce a pastorace 2p zápočet pv ThLic. Umlauf Kulturní antropologie 2p zápočet pv Pastuszak, Th.D. Blok 3. Student si volí 2 předměty Psychologická první pomoc II. 1c zápočet pv Mgr. Dohnal 1p zápočet pv Prof. PhDr. Smékal, Psychologie náboženství CSc. Etnické a náboženské konflikty 1p zápočet pv Prof. PhDr. Pojsl Blok 4. Student si volí 1 předmět Spiritualita charitního 2p zápočet pv ThLic. Cincialová pracovníka Ekumenický a mezináboženský 2p zápočet pv Mgr. Bugel, dr. dialog Křesťanské reálie 2p 20
1. 1. 1. 2. 3. 5. 6. 2. 2. 5. 5. 6 6. 6. 6. 6. Blok 5. Student si volí 1 předmět Teologie charity 1p zápočet Geopolitika 1p zápočet Předměty absolutoria Teorie a metody sociální práce Sociální politika Mezinárodní sociální a humanitární práce 21
pv pv ThLic. Doležel PhDr. Fňukal, Ph.D. 6. 6. Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma Sociální a humanitární práce 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 1.ročník Předmět ZO 2.ročník LO ZO 3.ročník LO ZO celkem LO Povinné předměty společenského základu studia Filozofie pro sociální pracovníky Úvod do právní teorie a praxe
Úvod do mezinárodního práva Psychologie Sociologie Základy ekonomiky Výpočetní technika Anglický jazyk 2 0 1 1 0 0 2 0 0 Management projektového cyklu v humanitární pomoci 0 0 2 0 Psychosociální výcvik 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 Z 1 22
0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0 10 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 týden 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 0 17 0 1 0 1 0 0 1 1 10 3 0 2 KZ 2 0 Z 2 Zk 0 0 Z 3 Z 0 týdn
ů 0 4 0 Z 2 Zk Z Z 0 KZ Z týdn
y 13 2 Zk 0 Z 0 týden 2 Z 1 Z KZ 0 0 KZ 0 Zk týdny Z Z 4 Zk Z 1 0 0 KZ 1 0 Zk 0 1 Z Zátěžový výcvik 0 1 0,
0 5 1 Zk KZ Zk 0 1 Z Odborná praxe 0 KZ 2 0 0 Z Z 0 2 Z 1 Zk 2 0 0 Zk 1 1 Z Z Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce Provázení odbornou praxí Z 0 0 Z 0 0 0 Z 1 0 Etika zahraniční pomoci 0 Z 1 0 Metody mezinárodní sociální práce Etika sociální práce 0 2 Z 1 0 Křesťanská etika Z 1 0 Teorie a metody sociální práce Rozvojová pomoc KZ 1 0 2 0 Sociální politika 0 0 0 Blok expertů 1 1 0 1 1 0 Psychopatologie v sociální práci Psychologická první pomoc Krizová intervence Sociální patologie Mezinár. soc. práce a politika zaměřená na konkrétní země Problémy etnických a menšinových skupin Ekonomika neziskových organizací Teologické základy sociální práce Fundraising Personální management Sociální nauka církve Zdravotní nauky Diplomový seminář Propedeutický seminář Celkem hodin povinných předmětů 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 týden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 4 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 Z 0 Z 20,50 20,00 22,00 0,00 19,00 13,00 94,50 23
1 Z 0 0 Zk Z 0 Z Z 1 Z Zk 1 Z 1 0 Z 0 0 KZ 0 0 KZ 1 Z 0 Z 3 Z Zk Z Z 0 Z Z Z Z Z týde
n Z KZ 0 1 Z 0 1 0 1 0 1 Metody a techniky sociálního výzkumu Z Public relations týden 0 Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma Sociální a humanitární práce 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 1.ročník Předmět ZO 2.ročník LO 3.ročník ZO LO ZO celkem LO Povinně volitelné bloky Blok základů křesťanství ‐ student si volí 1 předmět Křesťanské reálie Úvod do duchovního života 2 0 0 KZ 2 0 0 KZ Občanská společnost 1 0 0 Z 2 0 2 1 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 Z 0 Blok rozšířených jazykových kompetencí ‐ student si volí 1 předmět 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Cizí jazyk (němčina, francouzština, španělština, Z Z Z Z ruština) Bloky oborové profilace humanitární/sociálně teologické 1. blok ‐ student si volí 1 předmět 1 0 0 Spiritualita současných mimokřesťanských náboženství Z 0 0 2. blok ‐ student si volí 1 předmět Sociální práce a pastorace Kulturní antropologie 2 0 0 Z 2 0 2 0 Z 0 0 2 0 0 3. blok ‐ student si volí 2 předměty Psychologická první pomoc II. Psychologie náboženství Etnické a náboženské konflikty 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 Z 0 Z 1 Z 0 Z 4. blok ‐ student si volí 1 předmět Spiritualita charitního pracovníka Ekumenický a mezináboženský dialog 0 Z 0 5. blok ‐ student si volí 1 předmět Teologie charity Geopolitika Celkem hodin povinných předmětů 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 Z Z 3,00 2,00 1,00 0,00 3,00 6,00 15,00 24
0 0 Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Filozofie pro sociální pracovníky povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta klasifikovaný zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky P Vyučující Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cíle Předmět uvádí do specifické povahy filozofického myšlení, prostřednictvím vybraných témat zaměřených zejména na povahu filozofie a jiných speciálních věd ve snaze po postižení možnosti „platného“ myšlení. Předmět vrcholí úvahami o povaze člověka. Rozpis témat: ‐ Východisko a metoda filozofie a její vztah k mýtu ‐ Vztah filozofie a speciálních věd v dějinách ‐ Parmenidova nauka o jsoucnu a její důsledky ‐ Zenónovy paradoxy a jejich význam ‐ Jednoznačnost a mnohoznačnost pojmů „je“ a „není“ ‐ Platónovo řešení Parmenidova problému: různost a ideje ‐ Tři aspekty nauky o idejích ‐ Aristotelův výklad změny, možnost a skutečnost ‐ Struktura složených substancí (látka a forma) ‐ Aristotelova nauka o duši. ‐ Karteziánské pojetí vědomí. ‐ Povaha osoby a její zprostředkovaný charakter Způsobilosti Studenti budou mít základní zkušenost s povahou a obsahem filozofického tázání, skrze které budou schopni kriticky reflektovat vlastní postoje, hodnotit nároky jednotlivých speciálních věd a praktických postupů, včetně těch, které mají vztah k sociální práci. Požadavky Formou kolokvia získání klasifikovaného zápočtu. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Studijní opora předmětu. Doporučená: Fischer, O. (ed.) Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha: Jabok, 2008. Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Portál, 2005. Michálek, J. Co je filozofie. Oikúmené, 1995. Petříček, M. Úvod do současné filosofie. Herrmann a synové, 1997. Jaspers, K. Úvod do filosofie. Praha: Oikúmené, 1996. Ricoeur, P. Soi‐meme comme un autre. Seuil, 1990. Karfík, F. Ricoeurova „hermeneutika sebe“ in Kritický sborník, roč. 13, 1993, č. 4, str. 41‐48; roč. 14, 1994, č. 1, str. 52‐62. 25
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Úvod do právní teorie a praxe I povinný hod. za týden 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky P Vyučující JUDr. Marta Šosová Stručná anotace předmětu Cíle Zprostředkovat studentovi poznatky umožňující mu získat nejen základní orientaci v právním systému a nejdůležitějších právních předpisech, včetně práva EU, ale zároveň formovat jeho schopnost tyto poznatky uplatnit při výkonu sociální práce i v občanském životě. Spolu s tím má předmět právo seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce. V tomto období se mají studenti seznámit se základními pojmy z teorie práva, s ústavním právem a správním právem hmotným. Je zařazen základní exkurs do práva Evropských společenství, práva autorského a právní úpravy ochrany osobních údajů. Způsobilosti Studenti získají základní orientaci v českém právním systému, ústavním právu, právní úpravě ochrany lidských práv a správním právu hmotném. Požadavky 66% správných odpovědí v písemném testu. Součástí výuky jsou praktické diskuse, případové analýzy a řešení modelových situací. Studenti jsou vedeni k úvahám o stávající právní úpravě a jejím dopadu na praktický život a podporováni v rozvíjení kompetence sociálního pracovníka – upozorňovat a prosazovat potřebné změny legislativy. Úzká je návaznost na profilující předmět Sociální politika, v jehož rámci je vyučováno právo sociálního zabezpečení. Studenti absolvují v tomto období též samostatný předmět Úvod do mezinárodního práva. Výuka předmětu je v souladu s aktuálními minimálními standardy předmětu. Rámcový rozpis učiva Vybrané kapitoly z teorie práva ‐ právo a stát, principy právního státu, právní řád, zákonnost a právní vědomí ‐ prameny práva, právní normy ‐ platnost, účinnost a působnost právních předpisů ‐ právní vztahy, právní skutečnosti ‐ aplikace a interpretace práva ‐ právo veřejné a soukromé, systém práva ‐ působnost právních institucí Ústavní právo ‐ ústavní zákony a ústavní pořádek ‐ ústava ČR jako základní zákon 26
‐ ústavní soud a další orgány chránící lidská práva, veřejný ochránce práv ‐ Listina základních práv a svobod ‐ mezinárodní ochrana lidských práv a Úmluva o právech dítěte Správní právo ‐ subjekty správního práva a správně právní vztahy ‐ veřejná správa, státní správa a samospráva, obecní zřízení ‐ statusové věci, stát, státní občanství ‐ ochrana osobních údajů ‐ problematika cizinců a azylantů Vybrané kapitoly z práva Evropské unie ‐ instituce EU ‐ právní systém EU Požadavky Písemný test, min. 66% správných odpovědí Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 8.vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 386 s. ISBN: 978‐80‐7400‐014‐0. Materiály od vyučující Právní předpisy Rozšiřující literatura ŠIŠKOVÁ, N. Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2.vyd. Praha: Linde a.s., 2008. 256 s. ISBN: 978‐
80‐7201‐710‐2. ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo 1, Ústavní základy Evropské unie. 1.vyd. Praha: Linde a. s., 2007. 312 s. ISBN: 978‐80‐7201‐680‐8. KUBŮ, L. a kol. Teorie práva, 1.vyd. Praha: Praha a. s., 2007. 336 s. ISBN: 978‐80‐7201‐637‐2. ŠABATOVÁ, A. Ombundsman a lidská práva. 1.vyd. Praha: Linde a. s., 2008. 200 s. ISBN: 978‐80‐7239‐229‐2.
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: Aspi, 2009. 463 s. ISBN: 978‐80‐7357‐382‐9. 27
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Úvod do právní teorie a praxe II povinný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období Forma výuky 2. P Vyučující JUDr. Marta Šosová Stručná anotace předmětu Cíl Položit základy práce s právními předpisy, včetně vyhledávání a propojování potřebných informací, sestavení podání a řešení modelových situací. Způsobilost Získání základní orientace ve správním právu procesním a správním právu trestním. Občanské právo hmotné. Schopnost řešení modelových situací, sestavení jednodušších podání. Jsou schopni rozpoznat možnosti sociálního pracovníka v dané problematice a situace, kdy je třeba odkázat na odbornou pomoc. Orientují se v dostupných zdrojích informací a návazné odborné pomoci. Požadavky Písemná práce s prezentací. Součástí výuky jsou praktické diskuse, případové analýzy a řešení modelových situací. Studenti jsou vedeni k úvahám o stávající právní úpravě a jejím dopadu na praktický život a podporováni v rozvíjení kompetence sociálního pracovníka – upozorňovat a prosazovat potřebné změny legislativy. Úzká je návaznost na profilující předmět Sociální politika, v jehož rámci je vyučováno právo sociálního zabezpečení. Výuka předmětu je v souladu s aktuálními minimálními standardy předmětu. Rámcový rozpis učiva ‐ základní zásady správního řízení ‐ správně právní procesní vztah, subjekty správního řízení ‐ průběh správního řízení ‐ správní rozhodnutí, opravné prostředky, výkon správního rozhodnutí Občanské právo hmotné a procesní ‐ základní pojmy ‐ ochrana osobnosti ‐ základní pojmy autorského práva ‐ věcná práva ‐ odpovědnost za škodu ‐ závazkové právo ‐ dědění Požadavky Písemná práce 3 strany, dle zadání vyučující, prezentace, nebo individuální posouzení od vyučujícího se slovním ohodnocením. 28
Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 8.vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 386 s. ISBN: 978‐80‐7400‐014‐0. Materiály od vyučující Právní předpisy Rozšiřující literatura ČERNÝ, P. a kol. Průvodce novým správním řádem, 1.vyd. Praha: Linde, 2006, 440s. ISBN:80‐7201‐600‐8. PLECITÝ,V. a kol. Základy občanského práva. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čenek s.r.o., 2009. 295 s. ISBN: 978‐80‐7380‐
145‐8 29
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Úvod do právní teorie a praxe III povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období 3. Forma výuky P Vyučující JUDr. Marta Šosová Stručná anotace předmětu Cíl Cílem předmětu je orientace v občanském právu hmotném, procesním, v právu rodinném, trestním a pracovním. Základní exkurz do práva církevního. Ucelení znalostí a dovedností studentů při orientaci v českém právním systému. V posledním období budou shrnuty poznatky umožňující získat nejen základní orientaci v právním systému a nejdůležitějších právních předpisech, včetně práva EU, ale zároveň formovat schopnost tyto poznatky uplatnit při výkonu sociální práce i v občanském životě, seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce. Způsobilost Studenti získají schopnost pracovat s právními předpisy, vyhledat a sestavit základní podání, mající souvislost s nepříznivou sociální situací osob, umět odvodit základní souvislosti a vztahy mezi jednotlivými právními odvětvími, jakož i návaznosti na jiné příbuzné obory týkající se sociální práce, vyjadřovat se terminologicky správně v ústní i písemné formě, správně pracovat s literaturou, aplikovat teoretické poznatky na praktické situace. Jsou schopni rozpoznat možnosti sociálního pracovníka v dané problematice a situace, kdy je třeba odkázat na odbornou pomoc. Orientují se v dostupných zdrojích informací a návazné odborné pomoci. Požadavky písemná práce s prezentací ústní zkouška Součástí výuky jsou praktické diskuse, případové analýzy a řešení modelových situací. Studenti jsou vedeni k úvahám o stávající právní úpravě a jejím dopadu na praktický život a podporováni v rozvíjení kompetence sociálního pracovníka – upozorňovat a prosazovat potřebné změny legislativy. Úzká je návaznost na profilující předmět Sociální politika, v jehož rámci je vyučováno právo sociálního zabezpečení. Výuka předmětu je v souladu s aktuálními minimálními standardy předmětu. Rámcový rozpis učiva ‐ zásady občanského soudního řízení ‐ organizace soudnictví, notářství a advokacie ‐ zahájení a průběh soudního řízení ‐ odvolací řízení a mimořádné odvolací prostředky ‐ výkon rozhodnutí ‐ správní soudnictví Rodinné právo ‐ základní instituty, pojmy a principy rodinného práva ‐ manželství, vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi 30
‐
‐
‐
‐
rodičovství vyživovací povinnost náhradní rodinná péče základní principy sociálně právní ochrany dětí Trestní právo ‐ základy trestní odpovědnosti, trestné činy, tresty a ochranná opatření ‐ základní zásady trestního procesu ‐ průběh trestního řízení, orgány, subjekty ‐ trestní problematika mladistvých ‐ probační a mediační služba Pracovní právo ‐ právo zaměstnanosti ‐ pracovněprávní vztahy, způsobilost k pracovněprávním vztahům ‐ vznik a zánik pracovního poměru ‐ právo na odpočinek a na dovolenou, právo na odměnu za práci ‐ náhrada škody a pracovní úrazy ‐ kolektivní pracovní právo Vybrané kapitoly z konfesního a církevního práva Požadavky Písemná práce 3 strany, dle zadání vyučující, prezentace, nebo individuální posouzení od vyučujícího se slovním ohodnocením. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 8.vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 386 s. ISBN: 978‐80‐7400‐014‐0. Materiály od vyučující Právní předpisy Rozšiřující literatura ŠÍMA, A. a kol. Občanské právo procesní, 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2008. 407 s. ISBN: 978‐80‐7380‐
098‐7. HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z. České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. 400 s. ISBN: 80‐7239‐
192‐5. JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné, obecná + zvláštní část. 3. vyd. Praha: Linde Praha a. s., 2008. 832 s. ISBN: 978‐80‐7201‐696‐9 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. vydání, Praha: Linde 2007. 752 s. ISBN: 978‐80‐7201‐641‐9. BĚLINA, M. Zákoník práce – komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 1063 s. ISBN: 978‐80‐7179‐607‐7. NĚMEC, D. Manželské právo katolické církve. 1.vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2006. 215 s. ISBN: 80‐7195‐065‐3. TRETERA, J., Rajmund. Církevní právo. 1. vyd. Praha: Jan Krigl, 1993. 219 s. bez ISBN 31
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Úvod do mezinárodního práva I. povinný hod. za týden 1 dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 1. přednáška Vyučující Mgr. Pavel Bureš, D.E.A Stručná anotace předmětu Cíle Vzhledem k dynamickému vývoji a změnám mezinárodního práva veřejného ve 20. století budou nejprve vysvětleny základní pojmy a poté prameny, subjekty, mezinárodněprávní odpovědnost a donucení (sankce). Dále oblasti, kterými se liší mezinárodní právo od vnitrostátních právních oborů: mezinárodní organizace a orgány, postavení jednotlivců v mezinárodním právu. Z pozitivních právních disciplín to budou mezinárodní právo smluvní, mezinárodní právo mezinárodních organizací, mezinárodní právo trestní, mezinárodní právo humanitární, právo ozbrojených konfliktů a podobně. Způsobilosti Studenti získají základní orientaci v mezinárodním společenství na základě právních norem i mimoprávních instrumentů. Pochopí základní vztahy ve fungování společenství států a mezinárodních organizací na straně jedné a jednotlivými státy a jejich občany na straně druhé s důrazem na sociální a humanitární práci. Požadavky Přednášky budou vedeny tak, aby sami studenti mohli aplikovat a navazovat na obecné znalosti a dovednosti. Obsah přednášek 1. Vznik obecného mezinárodního práva. Tradiční mezinárodní právo. Mezinárodně‐právní věda konce 19. a ve 20. století. 2. Základní pojmy mezinárodního práva (definice, funkce). Obecné a partikulární právo. Dispozitivní a kogentní pravidla. Právní charakter mezinárodního práva a jeho zvláštnosti. 3. Prameny mezinárodního práva. Smluvní právo. Mezinárodněprávní obyčej. Zásady mezinárodního práva. Mezinárodní zdvořilost a morálka. 4. Subjekty mezinárodního práva. Státy, povstalci, zvláštní politické útvary, mezinárodní organizace, jednotlivci. 5. Stát jako subjekt mezinárodního práva veřejného. Třídění států. Vznik státu a jeho právní důsledky. Státní území (nabývání a ztráta). Zánik státu. 6. Mezinárodněprávní postavení státních orgánů pro mezinárodní styky. Diplomatické a konzulární právo. 32
Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura David, V., Sladký, P., Zbořil. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Leges, 2008. Doporučená literatura Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. C. H. Beck, 2008. Malenovský, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému. Doplněk, 2008. Čepelka, Č., Jílek, D., Šturma, P. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu. Brno: MU, 1997. Jílek, D., Chutná, M. Lidská práva v mezinárodních dokumentech. Brno: MU, 1994. Jílek, D., Chutná, M. Mezinárodní právo humanitární v dokumentech. Brno: MU, 1994. 33
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Úvod do mezinárodního práva II povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období 5. Forma výuky přednáška Vyučující Mgr. Pavel Bureš, D.E.A Stručná anotace předmětu Cíle Předmět navazuje na výuku v prvním ročníku a zaměřuje se již podrobněji na jednotlivá odvětví a instituty mezinárodního práva související se sociální a humanitární prací po stránce organizační, finanční, vztahové a dalších. Studenti budou seznámeni s fungováním systému OSN, Mezinárodního výboru červeného kříže, Vysokého úřadu pro uprchlíky, mezinárodními instrumenty ochrany lidských práv. Zvláštní důraz bude kladen na instituty mezinárodního práva humanitárního, jako ochrana nekombatantů, zdravotnického personálu a jiné. Způsobilosti Studenti získají již podrobnější orientaci v mezinárodním společenství na základě právních norem i mimoprávních instrumentů. Pochopí obecné i konkrétní přístupy k mezinárodněprávnímu postavení jednotlivce v různých odvětvích mezinárodního práva, zejména, mezinárodní právo humanitární, azylové a uprchlické právo, mezinárodní právo lidských práv. Požadavky Přednášky budou vedeny tak, aby sami studenti již mohli aplikovat a navazovat na znalosti získané dříve z jiných předmětů vyučovaných v oboru. Obsah přednášek 1. Základní pojmy (prameny a subjekty, pojem MP). 2. Poměr mezinárodního a vnitrostátního práva (způsoby recepce MP). 3. Mezinárodněprávní postavení státních orgánů pro mezinárodní styky. Diplomatické mise, zvláštní mise, stálé mise při mezinárodních organizacích, vojenské a jiné armádní oddíly. 4. Právo mezinárodních orgánů a organizací (mezivládní a nevládní organizace ochrany lidských práv, humanitární organizace, …) 5. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, jednotlivců a ochrana lidských práv. 6. Uprchlické, azylové právo a národní cizinecké právo. 7. Ochrana národnostních menšin. 8. Mezinárodní odpovědnost. Základní principy. Institut diplomatické ochrany státních příslušníků. 9. Právo mírového urovnávání mezinárodních sporů. 10. Právo ozbrojených konfliktů. 11. Mezinárodní právo humanitární. 12. Mezinárodní ekonomické právo (zóny volného obchodu, mezinárodní obchodní organizace). 13. Mezinárodní ochrana životního prostředí. 14. Mezinárodní ochrana práce, žen a dětí (mezinárodní organizace práce). 34
Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura David, V., Sladký, P., Zbořil. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Leges, 2008. Doporučená literatura Čepelka, Č., Šturma, P. Mezinárodní právo veřejné. C. H. Beck, 2008. Malenovský, J., Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému. Doplněk, 2008. Čepelka, Č., Jílek, D., Šturma, P. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu. Brno: MU, 1997. Jílek, D., Chutná, M. Lidská práva v mezinárodních dokumentech. Brno: MU, 1994. Jílek, D., Chutná, M. Mezinárodní právo humanitární v dokumentech. Brno: MU, 1994. 35
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Psychologie I povinný hod. za týden 1+1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky P+C Aktivní účast na cvičení popř. seminární práce v rozsahu min. 5 stran s využitím odborných literárních zdrojů. Vyučující PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Hlavní cíl Zprostředkovat studentům poznání sebe sama i druhých z hlediska fungování lidské psychiky v procesu sociální interakce a umožnit tak vytváření jejich předpokladů takovou zkušenost využívat v rámci výkonu sociální práce. Dílčí cíle Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie z obecné psychologie, hlavní psychologické směry 20. stol s návazností na terapeutické směry, vymezení psychických procesů – kognitivní, emocionální, volní, emoce, motivace, učení a jeho typy. Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie z vývojové psychologie, vymezení hlavních činitelů psychického vývoje jedince, podstata jednotlivých etap vývoje člověka – základní charakteristika, změny v psychickém vývoji jedince ve vztahu k vývojovým etapám. Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie ze sociální psychologie, socializace – faktory, vliv na život jedince, kontexty sociální interakce, sociální scénáře, role a schémata, sociální percepce, komunikace, skupiny, skupinová dynamika a skupinové jevy, náročné, zátěžové a konfliktní sociální situace (problémové, frustrační, stresující situace, situace konfliktu rolí). Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie z psychologie osobnosti, faktory ovlivňující vývoj osobnosti, struktura a dynamika osobnosti, vývoj a struktura temperamentu a charakteru, vývojové teorie, metody poznávání osobnosti člověka. Způsobilost Studenti získají základní přehled problematiky všech čtyř oblastí psychologie, v rámci cvičení zažijí skupinovou dynamiku, procvičí způsoby komunikace, procvičí aplikaci teoretických poznatků v procesu poznávání druhých i sebe sama. Požadavky účast a aktivní zapojení do cvičení Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: grada Publishing, 1998. Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2003. Nakonečný, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1998. Základní literatura Atkinsonová, R. a kol. Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000. Stuchlíková, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. 36
Říčan, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990. Matějček, Z., Langmeier, J. Počátky duševního života. Praha: Panorama, 1986. Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: ISV‐nakladatelství, 1997. Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2001. Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001. Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, 1983. Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. Hall, C. S., Lindzay, G. Psychologia osobnosti. Bratislava, SNP, 2002. 37
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Psychologie II povinný hod. za týden 1+1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období 2. Forma výuky P+C Aktivní účast na cvičení popř. seminární práce v rozsahu min. 5 stran s využitím odborných literárních zdrojů. Vyučující PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cíle Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie z obecné psychologie, hlavní psychologické směry 20. stol s návazností na terapeutické směry, vymezení psychických procesů – kognitivní, emocionální, volní, emoce, motivace, učení a jeho typy. Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie z vývojové psychologie, vymezení hlavních činitelů psychického vývoje jedince, podstata jednotlivých etap vývoje člověka – základní charakteristika, změny v psychickém vývoji jedince ve vztahu k vývojovým etapám. Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie ze sociální psychologie, socializace – faktory, vliv na život jedince, kontexty sociální interakce, sociální scénáře, role a schémata, sociální percepce, komunikace, skupiny, skupinová dynamika a skupinové jevy, náročné, zátěžové a konfliktní sociální situace (problémové, frustrační, stresující situace, situace konfliktu rolí). Pochopení a zvládnutí základních poznatků a terminologie z psychologie osobnosti, faktory ovlivňující vývoj osobnosti, struktura a dynamika osobnosti, vývoj a struktura temperamentu a charakteru, vývojové teorie, metody poznávání osobnosti člověka. Způsobilost Studenti získají základní přehled problematiky všech čtyř oblastí psychologie, v rámci cvičení zažijí skupinovou dynamiku, procvičí způsoby komunikace, procvičí aplikaci teoretických poznatků v procesu poznávání druhých i sebe sama. Požadavky Účast a aktivní zapojení do cvičení. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: grada Publishing, 1998. Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2003. Nakonečný, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1998. Základní literatura Atkinsonová, R. a kol. Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. Nakonečný, M. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000. Stuchlíková I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000. Říčan, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990. Matějček, Z., Langmeier, J. Počátky duševního života. Praha: Panorama, 1986. Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: ISV‐nakladatelství, 1997. Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2001. 38
Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001. Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, 1983. Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. Hall, C. S., Lindzay, G. Psychologia osobnosti. Bratislava: SNP, 2002. 39
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Sociologie I Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu 1+1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období hod. za týden 1. Forma výuky P+C Vyučující Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Stručná anotace předmětu Předmět představuje sociologii jako společenskou vědu, rozebírá otázku jejího předmětu, kontextualizuje její vznik a stručně nastiňuje její dějiny, ukazuje ji jako multiparadigmatickou disciplínu. Předmět dále uvádí do základních sociologických pojmů (v jejich příslušném kontextu), dále do otázky sociální kontroly a socializace. 1. téma: Sociologie a její předmět zkoumání (kontext vzniku – „společnost“, otázka kompetence, multiparadigmatičnost, vztah ke klasikům…, zkoumání „sociálního v sociálním“. 2. Sociologie v kontextu současné společnosti („druhá modernita“) a „individualizovaný jedinec“; možnosti sociologie dnes… 3. téma: Klasikové sociologie (zejména Durkheim, Weber, Simmel) 4. téma: Paradigmata v sociologii (konsensuální teorie, teorie konfliktu, interpretativní sociologie) 5. téma: Sociální kontrola a socializace – sociální instituce, sociální normy, sociální role, identita… Cíle Cílem je poskytnout studentům základní informace o sociologii jako společenskovědní disciplíně, o jejích přístupech a předmětu zájmu; naučit je orientovat se v pojmech tradiční, moderní, resp. postmoderní společnost; na základní úrovni je seznámit s otázkou sociální kontroly a socializace. Způsobilosti Studenti se naučí na základní úrovni rozpoznat sociologické hledisko jevů a událostí. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. (nebo kterékoliv jiné vydání této knihy) MONTOUSSÉ, M. ‐ RENOUARD, G. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. Doporučená ČERVENKA, K. Není pasťák jako pasťák: Sociálně konstruovaná identita mládeže z "preventivně výchovného" zařízení a její důsledky. Biograf (37): 111 odst. 2005. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v3702 Beck, U. Co je to globalizace? Brno: CDK, 2007. BERGER, P.L. – LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK. GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Studio Ypsilon, 1999. DURKHEIM, E. Společenská dělba práce. Brno: CDK – vybrané kapitoly, 2004. SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře. Praha: SLON – vybrané eseje, 1997. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh – vybrané kapitoly, 1998. 40
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Sociologie II Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu 1+1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období hod. za týden 2. Forma výuky P+C Vyučující Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Předmět navazuje na Sociologii I; zvláštní zřetel je dále věnován otázce sociálních nerovností na mikro‐ i makro‐úrovni, zejména v českém a evropském kontextu, dotýká se však i nerovností v kontextu globálním. Dále přináší sociologický pohled na problematiku sociálních deviací a sociálních patologií. Věnuje se také sociologickým aspektům veřejných (zejména sociálních) politik a sociální práce. 1. téma: Sociologie sociálních nerovností (+ otázka nerovností podle věku, sociálního statusu, genderových nerovností…) 2. téma: Sociální marginalizace a sociální vyloučení 3. téma: Nerovnosti v globálním kontextu 4. téma: Sociologie veřejných politik (sociálních, zdravotních, rodinných…) 5. téma: Sociologie sociální práce – uvedení Cíle Představit studentům sociologický pohled na sociální kontrolu a společenské nerovnosti a poskytnout sociologickou reflexi sociálních politik, aby se studenti dokázali orientovat v základních sociologických kategoriích (např. sociální změna a sociální mobilita, moc, sociální struktura a stratifikace, společenské skupiny, organizace a kultura, sociální komunikace, socializace aj. a ve vztazích mezi nimi. Způsobilosti Studenti budou schopni identifikovat sociologické souvislosti a podmíněnosti sociální kontroly a sociální nerovností; na základní úrovni dokážou reflektovat sociálně‐polickou praxi ze sociologického hlediska. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná CASTLES, Forced migration HALÍK, T. Vzýván i nevzýván. Praha: LN – první kapitola, 2004. LUŽNÝ, D., NEŠPOR, Z. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007. MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: SLON – kapitola týkající se české rodiny, 2005. SINGLY, F. de. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. HAMPLOVÁ, D. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000. NEKORJAK, M. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, s. 89‐109, 2006. Doporučená literatura ARKOUN, M. Rethinking Islam: Common questions, Uncommon answers, today. Westview Press, Boulder, 1994. ARKOUN, M. L’islam. Approche critique, Le livre du mois, Club du livre, 2002. DUDOVÁ, R. „Individuum a rodina: teorie soukromého života podle Francoise de Singlyho“, Sociologický časopis 5: 667‐685, 2003. MONKACHI, N. Français de Casablanca et Américains de Paris: entre éloignement et distance sociale. Dostupné z: http://www.ifea‐istanbul.net/oui/SED/nejma%20monkachi.htm 41
NEKORJAK, M. Imigrace Ukrajinců do České republiky. In Staněk, A. ‐ Dopita, M. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 91‐109, 2005. NEKORJAK, M. Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky. In Hučko, L. Duchovní a kulturně společenská podpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, s. 21‐36. SAYAD, A. La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Paris: Seuil. (v anglické verzi: The suffering of the immigrant, Translated by David Macey, Polity Press, 2004, 360 p.), 1999. 42
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Základy ekonomiky povinný hod. za týden 2 dopor. ročník / období 2. Forma výuky zápočet přednáška Vyučující Ing. Ester Danihelková Stručná anotace předmětu Cíle Posláním předmětu je vytvořit základ ekonomického vzdělání absolventů, naučit je ekonomicky myslet, chápat základní ekonomické kategorie a ekonomické jevy a procesy ve společnosti. Obsah předmětu Cíle a základy hospodaření. Podnikání jako základ tržní ekonomiky, právní formy podnikání, řízení podniků. Podnikové činnosti – podnik jako systém, majetek podniku, marketing, personální činnosti. Finanční hospodaření podniku. Místo podniku v národním hospodářství a ve světové ekonomice. Charakteristika institucí EU, politiky EU a rozpočet EU. Způsobilosti spočívají v tom, že student: ‐ chápe základní ekonomické jevy a vztahy, ‐ umí vystihnout základní charakteristiky makroekonomie, ‐ má přehled o základech podnikové ekonomiky, ‐ chápe základní pravidla podnikání, ‐ zná odlišnosti tržního a netržního sektoru. Požadavky účast a písemné zpracování zpracování konkrétního tématu Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Blažek, J. Základy ekonomie. 2. vyd. Brno: MU a nakladatelství Doplněk, 1996. Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. Doporučená Čapková, D. Podniková ekonomika. Brno: Paido, 1997. Klínský, P., Münch, O. Ekonomika pro OA a SŠ I. Praha: Fortuna, 2000. Světlík, J. Základy tržní ekonomiky. Zlín: EKKA, 1994. Švarcová, J. Ekonomie stručný přehled. Zlín: CEED, 2008. Vančurová, A., Láchová, M. Daňový rozhled. Praha: VOX Consult s.r.o. , 1995. 43
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Výpočetní technika I povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky C Vyučující Mgr. Tomáš Svozil Stručná anotace předmětu Předmět je věnován základům práce s výpočetní technikou. Zabývá se např. nastavením uživatelského prostředí v operačním systému, správou dat, prací v lokálních počítačových sítích a službami internetu (mail, ftp, vyhledávače, www, …). Další část výuky se zabývá tvorbou textových dokumentů a jejich formátováním (tj. formátováním písma a odstavců, nastavením vlastností tiskové stránky, využitím stylů a šablon, vygenerováním obsahu dokumentu, tvorbou záhlaví a zápatí, vkládáním grafických objektů, prací s nástroji pro korekturu textu apod.) Cíle Zvládnout základy práce na počítači a práci s textem v textovém editoru. Způsobilosti Studenti budou schopni využít počítač ke zpracování seminárních a diplomových prací, k vyhledávání informací a elektronické komunikaci. Požadavky Aktivní účast na hodinách, formátování textového dokumentu – test. Studijní literatura a studijní pomůcky Doporučená Kolektiv autorů. Microsoft Windows XP. Praha: Computer Press, 2007. ISBN: 978‐80‐251‐1711‐8. Brož, M. Microsoft Office Word 2003. Praha: Computer Press, 2004. ISBN: 80‐251‐0140‐1. Zouny, M. J. a Halvorson, M. Mistrovství v Microsoft Office 2003. Praha: Computer Press, 2004. ISBN: 80‐251‐
0222‐X. Pírková, K. Microsoft Office Word 2007. Praha: Computer Press, 2007. ISBN: 978‐80‐251‐1571‐8. Pierce , J. a kolektiv. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Praha: Computer Press, 2008. ISBN: 978‐80‐251‐2066‐8.
SuSE, IT Management. OpenOffice.org 2.0. Praha, Computer Press, 2006. 2. aktualizované vydání. ISBN:80‐251‐
0147‐9. Bednář, V. Alternativní webové prohlížeče Firefox, Opera, Mozilla, Maxthon a další. Praha: Computer Press, 2006. ISBN: 80‐251‐0566‐0. Iskra, J. Gogole. Praha: Computer Press, 2006. ISBN: 80‐251‐1043‐5. Hlavenka, J. Používáme a využíváme e‐mail. Praha: Computer Press, 2006. ISBN: 80‐7226‐606‐3 44
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Výpočetní technika II povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 2. Forma výuky klasifikovaný zápočet C Vyučující Mgr. Tomáš Svozil Stručná anotace předmětu Předmět se věnuje tabulkám a tabulkovým procesorům jako prostředku pro uchovávání a prezentaci strukturovaných dat. Náplní je vytváření tabulek a nastavení jejich formátů, sestavování vzorců a jejich využití k výpočtům při řešení úloh, konstrukci logických výrazů a jejich využití při větvení výpočtu a podmíněném formátování. Zabývá se také vytvářením šablon, grafů a prácí se seznamy – řazením dat podle zadaných kriterií, filtrováním dat v seznamech, použitím analytický nástrojů atd. Další část výuky se věnuje tvorbě prezentací a základním zpracováním grafických souborů pro jejich přípravu. Cíle Studenti se naučí používat některé složitější funkce tabulkového editoru, pracovat s jeho základními analytickými nástroji, upravovat grafické soubory a vytvářet z nich prezentace. Způsobilosti Student dokáže využít osvojené dovednosti ke zpracování a prezentaci dat, grafických souborů a dalších dokumentů. Požadavky Aktivní účast na hodinách, vytvoření prezentace, test. Studijní literatura a studijní pomůcky Doporučená Brož, Milan. Microsoft Office Excel 2003. Praha: Computer Press, 2004. ISBN: 80‐251‐0230‐0. Young, Michael J. a Halvorson, Michael. Mistrovství v Microsoft Office 2003. Praha: Computer Press, 2004. ISBN: 80‐251‐0222‐X. Brož, Milan. Microsoft Office Excel 2007. Praha: Computer Press, 2007. ISBN: 978‐80‐251‐1822‐1 Král, Mojmír a Magera, Ivo. Microsoft Office PowerPoint 2007. Praha: Computer Press, 2007. ISBN: 978‐80‐251‐
1619‐7. Pierce, John a kolektiv. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Praha: Computer Press, 2008. ISBN: 978‐80‐251‐
2066‐8. Astro, Elizabeth. HTML, XHTML a CSS. Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Praha, Computer Press, 2007. ISBN: 978‐80‐251‐1531‐2. Bednář, Vojtěch. Alternativní webové prohlížeče Firefox, Opera, Mozilla, Maxthon a další. Praha: Computer Press, 2006. ISBN:80‐251‐0566‐0. Iskra, Jiří. Gogole. Praha, Computer Press, 2002. ISBN:80‐251‐1043‐5. 45
E – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Anglický jazyk I povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky cvičení Vyučující Mgr. Hedvika Dudová Stručná anotace předmětu Cíle ‐ odbourání jazykové bariéry, překonání komunikačních zábran v rámci skupiny ‐ rozšiřování slovní zásoby především o odbornou terminologii zaměřenou na studovaný obor ‐ rozvoj komunikativních dovedností s důrazem na schopnost argumentovat a zapojovat se aktivně do diskuse Způsobilosti Student se bude schopen v cizím jazyce vyjádřit k probraným tématům z oblasti sociální a humanitární práce. Požadavky referát prezentovaný před skupinou formou Powerpointové prezentace aktivní zapojení se do skupinových diskusí zápočtový pohovor z probraných témat Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Doporučená Časopis Bridge Časopis Refugees (http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html) Internetové stránky Vysokého komisaře pro lidská práva (http://www.unhcr.org) Rešerše zpráv prestižních zpravodajských agentur – Reuters, BBC, CNN – se zaměřením na problematiku sociální a humanitární práce Mezinárodní verze internetových stránek mateřské organizace Caritas Internationalis http://www.caritas.org/ Abbs, B., Freebairn, I. New Blueprint Intermediate. Harlow: Longman Group UK Limited, 2002. 46
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Anglický jazyk II povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období 2. Forma výuky cvičení Vyučující Mgr. Hedvika Dudová Stručná anotace předmětu Cíle ‐ další rozšiřování slovní zásoby především o odbornou terminologii zaměřenou na studovaný obor ‐ rozvoj komunikativních dovedností s důrazem na schopnost argumentovat a zapojovat se aktivně do diskuse Způsobilosti Student se bude schopen v cizím jazyce vyjádřit k aktuálním a ve společnosti často diskutovaným tématům z oblasti sociální a humanitární práce a osvojí si pracovní návyky vedoucí k efektivnímu studiu a samostudiu anglického jazyka se zaměřením na oblast sociální a humanitární práce (využívání cizojazyčných internetových pramenů, odborných časopisů apod.) Požadavky referát prezentovaný před skupinou formou Powerpointové prezentace aktivní zapojení se do skupinových diskusí strukturovaný životopis v anglickém jazyce ústní zkouška ze všech dosud probraných témat Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Doporučená Časopis Bridge Časopis Refugees (http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html) Internetové stránky Vysokého komisaře pro lidská práva (http://www.unhcr.org) Rešerše zpráv prestižních zpravodajských agentur – Reuters, BBC, CNN – se zaměřením na problematiku sociální a humanitární práce Mezinárodní verze internetových stránek mateřské organizace Caritas Internationalis http://www.caritas.org/ Abbs, B., Freebairn, I. New Blueprint Intermediate. Harlow: Longman Group UK Limited, 2002. 47
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Anglický jazyk III povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 3. Forma výuky C Vyučující Mgr. Lenka Tkadlčíková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem je další osvojení řečových dovedností a odborného jazyka pro profesní účely umožňující komunikaci ve specifických situacích. Rozvíjí se schopnost porozumět odbornému textu a správně text interpretovat a výuka se zaměřuje i na zvládnutí forem ústního i písemného projevu (CV, žádost, motivační dopis, doporučující dopis atd.). Způsobilosti Student musí prokázat schopnost v cizím jazyce správně interpretovat informace získané ze studijních materiálů tzn. písemných pramenů, internetu a studijních opor. Doporučené tématické okruhy pro tento ročník: socializace, rodina, náhradní rodinná péče, thanatologie, komunikace, první kontakt s klientem, eutanazie, hospicové hnutí, rodina apod. Požadavky Každý student musí zpracovat a na hodině před spolužáky anglicky okomentovat téma se sociální tematikou, vč. power‐pointové prezentaci. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Aktuální texty z odborných periodik, např. Newsweek, Bridge apod. Odborné texty z relevantních internetových stránek Odborná literatura v anglickém jazyce zaměřená na sociální a humanitární práci, viz. odborné předměty. Doporučená literatura Holy Bible. New International Version. London: Hodder & Stoughton, 2000. Watzlawick, P. Situation is hopeless but not serious. New York: W. W. Norton & Co., 1993. WALTER, J. L., PELLER, J. E. Becoming solution‐focused in brief therapy. New York: Brunner/Mazel, 1992. BERG, I. K., DOLAN, Y. Tales of solutions: A collection of hope‐inspiring stories. New York: W. W. Norton and comp., 2001. OKUN, B. F. Effective helping: Interviewing and counseling techniques. 4th ed. Pacific Groove: Brooks/ Cole publ., 1992. WAMPOLD, B. E. The great psychotherapy debate: Models, methods and findings. Mahwah: Lawrence Elbraum Associates, 2001. GLASSER, W. Counseling with choice theory. New York: HarperCollins publ., 2000. PHILLIPS, E. L., WIENER, D. N. Short‐term psychotherapy and structured behavior change. New York: Mcgraw‐
Hill book comp., 1966. 48
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Anglický jazyk IV povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta klasifikovaný zápočet dopor. ročník / období 5. Forma výuky cvičení Vyučující Mgr. Hedvika Dudová Stručná anotace předmětu Cíle Hlubší osvojení řečových dovedností a odborného jazyka pro profesní účely. Student musí prokázat schopnost v cizím jazyce správně interpretovat látku probranou v profilujících předmětech a propojit teoretické poznatky z přednášek, odborných seminářů a cvičení s anglickým jazykem, tj. interpretovat je spontánně a bez záměrného zjednodušování s využitím odborné slovní zásoby. Způsobilosti Student se bude umět v anglickém jazyce samostatně vyjádřit k tématům z oblasti sociální a humanitární práce. Probírané tematické okruhy jsou vybírány v souladu s obsahem profilujících předmětů, obzvláště pak z následujících oblastí: teorie a metody sociální práce, sociální politika, mezinárodní sociální a humanitární práce, rozvojová pomoc, problémy etnických a menšinových skupin, teologie, psychologie, etika jako např. role sociálního a humanitárního pracovníka, katastrofy, krizová intervence, chudoba, nezaměstnanost, sociální služby, lidská práva, fundamentalismus, extremismus, terorismus, práce s Romy, migrace a práce s uprchlíky, rozvojová pomoc, udržitelný rozvoj, světové humanitární organizace a další. Požadavky referát prezentovaný před skupinou formou Powerpointové prezentace aktivní zapojení se do skupinových diskusí ústní pohovor z probraných témat k absolutoriu Studijní literatura a studijní pomůcky Vlastní antologie odborných textů (dostupné na FTP serveru školy) Časopis Bridge Časopis Refugees (http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html) Internetové stránky Vysokého komisaře pro lidská práva (http://www.unhcr.org) Rešerše zpráv prestižních zpravodajských agentur – Reuters, BBC, CNN – se zaměřením na problematiku sociální a humanitární práce Mezinárodní verze internetových stránek mateřské organizace Caritas Internationalis http://www.caritas.org/ Sphere Project (http://www.sphereproject.org/) Rozcestník s romskou problematikou http://www.lib.umich.edu/area/Slavic/romani.html Publikace sítě škol NOHA (Network on Humanitarian Assistance) Abbs, B., Freebairn, I. New Blueprint Intermediate. Harlow: Longman Group UK Limited, 2002. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 49
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Anglický jazyk V povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 6. Forma výuky cvičení Vyučující Mgr. Hedvika Dudová Stručná anotace předmětu Cíle Hlubší osvojení řečových dovedností a odborného jazyka pro profesní účely. Student musí prokázat schopnost v cizím jazyce správně interpretovat látku probranou v profilujících předmětech a propojit teoretické poznatky z přednášek, odborných seminářů a cvičení s anglickým jazykem, tj. interpretovat je spontánně a bez záměrného zjednodušování s využitím odborné slovní zásoby. Způsobilosti Student se bude umět v anglickém jazyce samostatně vyjádřit k tématům z oblasti sociální a humanitární práce. Probírané tematické okruhy jsou vybírány v souladu s obsahem profilujících předmětů, obzvláště pak z následujících oblastí: teorie a metody sociální práce, sociální politika, mezinárodní sociální a humanitární práce, rozvojová pomoc, problémy etnických a menšinových skupin, teologie, psychologie, etika jako např. role sociálního a humanitárního pracovníka, katastrofy, krizová intervence, chudoba, nezaměstnanost, sociální služby, lidská práva, fundamentalismus, extremismus, terorismus, práce s Romy, migrace a práce s uprchlíky, rozvojová pomoc, udržitelný rozvoj, světové humanitární organizace a další. Požadavky referát prezentovaný před skupinou formou Powerpointové prezentace aktivní zapojení do skupinových diskusí vypracování tématu My personal practical training and social work experience ústní pohovor z probraných témat k absolutoriu Studijní literatura a studijní pomůcky Vlastní antologie odborných textů (dostupné na FTP serveru školy) Časopis Bridge Časopis Refugees (http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html) Internetové stránky Vysokého komisaře pro lidská práva (http://www.unhcr.org) Rešerše zpráv prestižních zpravodajských agentur – Reuters, BBC, CNN – se zaměřením na problematiku sociální a humanitární práce Mezinárodní verze internetových stránek mateřské organizace Caritas Internationalis http://www.caritas.org/ Sphere Project (http://www.sphereproject.org/) Rozcestník s romskou problematikou http://www.lib.umich.edu/area/Slavic/romani.html Publikace sítě škol NOHA (Network on Humanitarian Assistance) Abbs, B., Freebairn, I. New Blueprint Intermediate. Harlow: Longman Group UK Limited, 2002. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 50
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Teorie a metody sociální práce I povinný hod. za týden 2 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky P Vyučující Mgr. Hana Štěpánková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu Teorie a metody sociální práce je, aby studující oboru sociální práce získali základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě, přijali hodnoty sociální práce a osvojili si základní etické principy sociální práce, její terminologii, orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojili si základní metody a techniky pro výkon sociální práce. Cílem je schopnost vytvořit profesionální vztah sociálního pracovníka a klienta založeného na akceptaci, empatii a otevřenosti. Způsobilost student: ‐ je vybaven znalostmi potřebnými k pochopení podstaty sociální práce v sociálním systému, ‐ umí vymezit cíl a význam sociální práce, ‐ má přehled o vývoji sociální práce a vzdělávání v sociální práci, ‐ rozeznává a chápe kompetence a hodnoty sociální práce, ‐ zná aktuální trendy teorií a metod sociální práce, ‐ je schopen navázat interakci s různými typy klientů, ovládá různé způsoby verbální i neverbální komunikace. Stěžejní poslání předmětu spočívá ve výcviku základních dovedností potřebných pro vykonávání sociální práce. Důraz je kladen na podněcování aktivity klientů, jejich vedení k samostatnosti a orientaci na zdravé perspektivy. Rámcový rozpis učiva 1. Úvod do problematiky teorie a metod sociální práce ‐ vymezení pojmu sociální práce (definice sociální práce) ‐ vymezení cíle, významu a funkce sociální práce ‐ vymezení sociální práce jako vědy, umění a profese ‐ pojmový aparát sociální práce ‐ paradigmata v sociální práci ‐ vztah sociální práce k jiným disciplínám ‐ kompetence v sociální práci ‐ supervize v sociální práci ‐ syndrom vyhoření v sociální práci 2. Historie sociální práce ‐ historické počátky sociální práce ‐ historie a vývoj Charity, tradice charity ‐ historie vzdělávání v sociální práci 3. Sociální práce jako multidisciplinární obor 51
‐ sociální práce a příbuzné obory ‐ specifika profese sociálního pracovníka 4.Sociální komunikace a sociální práce ‐ sociálně psychologické a komunikační modely ‐ teorie rolí, teorie stigmatizace, teorie stereotypizace ‐ teorie komunikace a sociální práce ‐ verbální a neverbální sociální komunikace ‐ bariéry v komunikaci Požadavky splnění podmínek zápočtu Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. Etický kodex sociálního pracovníka ČR. Praha: MPSV. Havrdová, Z.Kompetence v praxi sociální práce. ČKCH, 1999. Havrdová, Z., Hajný, M. Praktická supervize. Praha: Galén, 2008. Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Portál, 2004. Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, 1994. Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988. Křivohlavý, J. Povídej ‐ naslouchám. Praha: Návrat, 1993. Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2002. Matoušek, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. Novotná, V., Schimerlingová, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: UK, 1992. Úlehla, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996. Časopis Sociální práce/Sociálna práca Rozšiřující a doplňující literatura Berne, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. Buber, M. Já a Ty. Olomouc: Votobia, 1996. Drapela, J. V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. Frankl, V. E. Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta, 1998. Gabura, J., Pružinská, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995. Giddens , A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. Gjuričová, Š., Kubička, J.,Špitz, J. Vidět věci jinak. Praha: Slon, 1998. Hartley, M. Řeč těla v praxi. Praha: Portál, 2004. Hillman, J. Klíč k duši. Praha: Portál, 2000. Charvátová, D. Metody sociální práce. Praha: SPN, 1990. Kastová, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2000. Krakešová, M. Sociální a výchovná terapie I. a II. díl. Praha: MPSV,1973. Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997. Matoušek, O. Ústavní péče. Praha: Slon, 1995. Matoušek, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. Musil, L.. „ráda bych Vám pomohla, ale“ dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Acadamia, 1999 Naumann, F. Umění konverzace. Praha: Portál, 2002. Nečesová, M. Úvod do filozofie a etiky sociální práce. Brno: MU, 2001. 52
Pease, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001. Podgórecki, J. Jak se lépe dorozumíme. Ostrava: Amosium Servis, 1999. Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. Prekop, J. Empatie Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada, 2004. Prochaska, J. O. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 2001. Řezníček, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994. Schlippe von A, Schweitzer, J. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, 2001. Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. Tegze, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer press, 2003. Tomeš, I. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2003. Periodika Konfrontace – časopis pro psychoterapii Psychologie dnes 53
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Teorie a metody sociální práce II povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta klasifikovaný zápočet dopor. ročník / období Forma výuky 2. P Vyučující Mgr. Hana Štěpánková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu Teorie a metody sociální práce je, aby studující oboru sociální práce získali základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě, přijali hodnoty sociální práce a osvojili si základní etické principy sociální práce, její terminologii, orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojili si základní metody a techniky pro výkon sociální práce. Cílem je schopnost vytvořit profesionální vztah sociálního pracovníka a klienta založeného na akceptaci, empatii a otevřenosti. Způsobilosti Student: ‐ je schopen navázat interakci s různými typy klientů, ovládá různé způsoby verbální i neverbální komunikace, ‐ rozeznává jednotlivé etapy práce s klientem, ‐ dovede vést rozhovor s klientem, ‐ je vybaven znalostmi potřebnými k pochopení podstaty poradenského procesu a případové práce s klientem Stěžejní poslání předmětu spočívá ve výcviku základních dovedností potřebných pro vykonávání povolání sociálního pracovníka. Důraz je kladen na podněcování aktivity klientů, jejich vedení k samostatnosti a orientaci na zdravé perspektivy. Rámcový rozpis učiva 1. Etapy práce s klientem ‐ první kontakt s klientem ‐ anamnéza – druhy, techniky získávání informací (speciální techniky sociální práce) ‐ „diagnóza“ v sociální práci ‐ ukončení případu a jeho hodnocení ‐ vedení dokumentace 2. Vedení rozhovoru s klientem a poradenský proces ‐ podmínky pro rozhovor (aktivní naslouchání, empatie, akceptace, kongruence) ‐ fáze rozhovoru ‐ fáze poradenského procesu ‐ typy poradenství 3. Případová práce ‐ teoretická východiska ‐ diagnostický přístup ‐ psychosociální přístup ‐ funkční přístup 54
‐ mediace Požadavky splnění podmínek klasifikovaného zápočtu Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. Etický kodex sociálního pracovníka ČR. Praha: MPSV. Gabura, J., Pružinská, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995. Havrdová, Z.Kompetence v praxi sociální práce. ČKCH, 1999. Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, 1994. Králová, J. Speciální techniky sociální práce. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997. Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988. Křivohlavý, J. Povídej ‐ naslouchám. Praha: Návrat, 1993. Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2002. Matoušek, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. Matoušek, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. Novotná, V., Schimerlingová, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: UK, 1992. Úlehla, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996. Časopis Sociální práce/Sociálna práca Rozšiřující a doplňující literatura Berne, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. Drapela, J. V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. Frankl, V. E. Psychoterapie pro laiky. Brno: Cesta, 1998. Giddens , A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. Gjuričová, Š., Kubička, J.,Špitz, J. Vidět věci jinak. Praha: Slon, 1998. Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Portál, 2004. Hartley, M. Řeč těla v praxi. Praha: Portál, 2004. Charvátová, D. Metody sociální práce. Praha: SPN, 1990. Krakešová, M. Sociální a výchovná terapie I. a II. díl. Praha: MPSV, 1973. Musil, L.. „ráda bych Vám pomohla, ale“ dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Acadamia, 1999. Navrátil, O. a kol. Romové v České společnosti. Praha: Portál, 2003. Nečesová, M. Úvod do filozofie a etiky sociální práce, Brno: MU, 2001. Pease, A. Řeč těla, Praha: Portál, 2001. Podgórecki, J. Jak se lépe dorozumíme. Ostrava: Amosium Servis, 1999. Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. Prekop, J. Empatie Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada, 2004. Riskin, L.L., Arnold, T., Keating, J.M. Mediace aneb jak řešit konflikty. Praha: Pallata, 1998. Řezníček, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994. Říčan, P. S Romy žít budeme‐jde o to jak. Praha: Portál, 1998. Schlippe von A, Schweitzer, J. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, 2001. Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. Tegze, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer press, 2003. Tomeš, I. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. 55
Valenta, M. Dramaterapie. Praha: Portál, 2000. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. Vágnerová, M. Vývojová psychologie – dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002. Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2003. Periodika Konfrontace – časopis pro psychoterapii Psychologie dnes 56
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Teorie a metody sociální práce III povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období Forma výuky 3. P Student u zkoušky prokáže znalosti od počátku studia. Zkouška bude probíhat ústní formou dle stanoveného harmonogramu. Vyučující Mgr. Miroslav Snášel Stručná anotace předmětu Studenti budou seznámeni se základními principy vybraných přístupů a s jejich využitím v sociální práci. Konkrétně se jedná o přístupy psychodynamické a interpersonální, kognitivně‐behaviorální, realitní terapii, přístup orientovaný na úkoly, existenciální a humanistické. Pozornost bude věnována také novým trendům ve vývoji sociální práce V centru pozornosti bude práce s jednotlivcem a se skupinou Cíle studenti se seznámí se specifiky vybraných terapeutických přístupů naučí se jak jich prakticky využít v rámci sociální práce Způsobilosti studenti se naučí využívat získané dovednosti v praxi budou schopni získané znalosti aplikovat ve cvičeních Rámcový rozpis učiva: ‐ základní principy psychoanalýzy, psychodynamického a interpersonálního přístupu ‐ kognitivně‐behaviorální přístup a možnosti využití v sociální práci ‐ realitní terapie a její aplikace v sociální práci ‐ přístup orientovaný na úkoly a jeho aplikace v sociální práci ‐ humanistické a existenciální perspektivy a možnosti jejich využití v sociální práci ‐ jiné významné teorie ( feministicky orientovaná sociální práce, ekologický přístup atd.) Případová práce ‐ teoretická východiska ‐ poradenství ‐ diagnostický přístup ‐ psychosociální přístup ‐ funkční přístup Práce se skupinou ‐ druhy skupin ‐ procesy probíhající ve skupině (skupinová dynamika) ‐ skupinová sociální práce jako systém vzájemné pomoci ‐ fáze skupinové sociální práce ‐ první skupinové sezení ‐ práce se skupinou ( práce s jednotlivcem ve skupině, práce se skupinou jako klientem) 57
Studijní literatura a studijní pomůcky Gojová, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. Hartl, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, 1997. Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, 1994. Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2002. Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 2005. ISBN 80‐7262‐347‐8 Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2002. Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. 1. vyd. Brno: Marek Zeman, 2001. Prochaska, J. O. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 2001. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. Zatloukal, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. Časopis: Sociální práce/sociálna práca Zeig, K. J. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005. Časopis: Sociální práce/sociálna práca 58
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Teorie a metody sociální práce IV povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období Forma výuky 5. C Pravidelná aktivní účast ve cvičeních. Vyučující Mgr. Miroslav Snášel Stručná anotace předmětu Studenti budou seznámeni s možnostmi využití metod sociální práce s rozličnými cílovými skupinami klientů. V centru pozornosti bude práce s rodinou, dětmi a mládeží, se seniory, občany se zdravotním znevýhodněním, občany společensky nepřizpůsobenými . Cíle seznámí se s využitím konkrétních metod ve vztahu k probraným cílovým skupinám a budou schopni reflektovat způsob komunikace Způsobilosti studenti se naučí využívat získané dovednosti v praxi budou schopni získané znalosti aplikovat ve cvičeních Rámcový rozpis učiva Sociální práce s rodinou, dětmi a mládeží ‐ historie rodinné terapie ‐ posuzování funkčnosti rodiny ‐ orientace na řešení problémové situace ‐ techniky vedení rozhovoru (nácvik, kazuistiky) Sociální práce se seniory ‐ specifika a potřeby cílové skupiny ‐ zásady komunikace se seniory ‐ metody práce a jejich praktické uplatnění (validace, reminiscence, pretereapie) Práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním ‐ specifika a potřeby cílové skupiny ‐ zásady komunikace ‐ využití konkrétních metod v praxi (casemanagement, psychosociální rehabilitace) Práce s lidmi společensky nepřizpůsobenými ‐ specifika a potřeby cílové skupiny ‐ zásady komunikace ‐ využití konkrétních metod v praxi (motivační rozhovory, terapie realitou) Studijní literatura a studijní pomůcky DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. ČKCH, 1999. Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Hestia, 1994. Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2002. 59
Králová, J. Speciální techniky sociální práce. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2002. Matoušek, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. Prochaska, J. O. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 2001. Časopis: Sociální práce/sociálna práca 60
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Metody mezinárodní sociální práce I dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 2. P Vyučující Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Cíle Metody mezinárodní sociální práce navazují na předmět Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce a reagují na proces globalizace sociálních změn a vzájemných provázaností nadnárodního charakteru, které vyžadují také nové znalosti a kompetence nadnárodního charakteru. Předmět nabízí integrovaný přístup k mezinárodní sociální práci, který zahrnuje znalost aspektů globálních provázaností, které ovlivňují také domácí sociální systémy (oblast životního prostředí, kultury/náboženství, ekonomiky, bezpečnosti, sociální péče), perspektivu lidských práv, ekologický model sociální práce, komunitní práci/rozvoj komunit, koncept zplnomocňování, antiopresivní přístup a problematiku postavení etnických menšin/migrantů v ČR a v dalších zemích ES/EU. Cílem předmětu v 1. ročníku je seznámit studenty s problematikou sociální exkluze etnických minorit (v českém kontextu s akcentací na Romy) a metodami sociální práce s uprchlíky a cizinci zejména v zemích ES/EU. V rámci předmětu studentům budou představeny hlavní subjekty státního a nevládního sektoru pracujících s etnickými menšinami, imigranty. Způsobilosti Studenti rozumí příčinám sociální exkluze etnických minorit v evropském kontextu, orientují se v metodách sociální práce s uprchlíky a cizinci a v institucionální síti pomoci daným skupinám. Požadavky Aktivní účast, referát, test. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura: Dvořáková, J., Horská, J. a kol. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 2008. Hendriks, M. Sociální práce s uprchlíky. Praha: PPU ČHV, 1996. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. Navrátil, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. Schuringa, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Spolu, 2007. Šišková, T. ed. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. Doporučená literatura: www.mkc.cz ‐ seznam všech organizací národnostních menšin u nás www.migraceonline.cz www.epolis.cz www.ceskaghetta.cz www.clovekvtisni.cz www.vláda.cz ‐ poradní orgány: Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 61
http://www.mvcr.cz/o‐nas‐azyl‐a‐migrace.aspx (Azyl a migrace) www.suz.cz (Správa uprchlických zařízení) www.cizinci.cz www.domavcr.cz www.unhcr.cz www.varianty.cz www.romea.cz www.migrationinformation.org 62
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Metody mezinárodní sociální práce II dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 3. seminář Vyučující Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Cíle Cílem semináře je navázat na obsah přednášek z 1. ročníku z oblasti sociální exkluze etnických minorit (především Romů) a metod sociální práce s uprchlíky a cizinci zejména v evropském prostředí formou kazuistik, terénních šetření v sociálně vyloučených lokalitách a azylových zařízení Správy uprchlických zařízení MV ČR a diskusí s pozvanými odborníky v oblasti sociální inkluze etnických menšin, migrace a uprchlictví. Způsobilosti Student umí aplikovat teoretické poznatky a má praktickou zkušenost ze sociálně vyloučených lokalit, azylových zařízení SUZ MV ČR a umí zpracovat a prezentovat kazuistiku. Požadavky Povinná účast, prezentace terénního šetření. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Dvořáková, J., Horská, J. a kol. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 2008. Hendriks, M. Sociální práce s uprchlíky. Praha: PPU ČHV, 1996. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. Navrátil, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. Schuringa, L. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Spolu, 2007. Šišková, T. ed. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. Doporučená literatura www.mkc.cz ‐ seznam všech organizací národnostních menšin u nás www.migraceonline.cz www.epolis.cz www.ceskaghetta.cz www.clovekvtisni.cz www.vláda.cz ‐ poradní orgány: Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity http://www.mvcr.cz/o‐nas‐azyl‐a‐migrace.aspx (Azyl a migrace) www.suz.cz (Správa uprchlických zařízení) www.cizinci.cz www.domavcr.cz www.unhcr.cz www.varianty.cz www.romea.cz www.migrationinformation.org 63
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Metody mezinárodní sociální práce III dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1+1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška 5. Forma výuky P+C Vyučující Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Cíle V navazující části se předmět zaměřuje na hlavní témata a metody mezinárodní sociální práce: ‐ globální provázanost sociálních změn ‐ komunitní práce/rozvoj komunit v kontextu industrializovaného a rozvojového světa ‐ ekologický model sociální práce ‐ antiopresivní přístup ‐ koncept zplnomocňování ‐ kulturní dimenze mezinárodní sociální práce, interkulturní kompetence mezinárodní sociální práce Způsobilosti Studenti budou seznámeni s mezinárodními organizacemi zabývajícími se sociální prací. Předmět je úzce spjat s odbornou praxí ve 2. ročníku, která probíhá v zahraničí. Poznatky z praxe budou implementovány do všech témat. Požadavky V rámci cvičení budou studenti prezentovat metody MSP, se kterými se seznámili na své odborné praxi v zahraničí. Povinná účast na cvičení, ústní zkouška. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura: Dvořáková, J., Horská, J. a kol. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 2008. Cox, D., Pawar, M. International Social Work. Issues, Strategies and Programs. New York: Sage Publications, 2006. Delgado, M. Community Social Work Practice in An Urban Context. New York: Oxford University Press, 1999. Healy, L. M. International Social Work. Professional Action in an Interdepedent World. New York: Oxford University Press, 2001. Hendriks, M. Sociální práce s uprchlíky. Praha: PPU ČHV, 1996. International Social Work Journal. IASSW. London: Sage Publications. Doporučená literatura: www.mkc.cz ‐ seznam všech organizací národnostních menšin u nás www.migraceonline.cz www.unhcr.cz www.varianty.cz www.migrationinformation.org http://isw.sagepub.com/ http://www.socialworktoday.com/archive/swt_0105p14.htm http://www.ifsw.org/ 64
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální politika I povinný 2 dopor. ročník / období hod. za týden 1. Forma výuky zápočet P Povinná literatura (viz.níže) – kontrola test. Vyučující Mgr. Jan Mochťák Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu v daném období je seznámit studenty se základními funkcemi a principy sociální politiky a vybavit je znalostmi o sociální a ekonomické podmíněnosti opatření v oblasti sociální politiky takovým způsobem, aby byli schopni těchto poznatků využívat v přímé praxi při řešení konkrétních sociálních problémů. Postupně jsou probírána témata: ‐ Co je sociální politika? Vymezení pojmu sociální politika, základní charakteristiky sociální politiky, funkce sociální politiky. ‐ Vymezení pojmů, které teorie a praxe sociální politiky používá: sociální bezpečí a sociální suverenita, sociální jistoty, sociální práva; sociální potřeby, sociální situace, životní úroveň, sociální dezintegrace; vznik a typy sociálních událostí a situací, sociální rizika, problémové události, preventivní role sociální politiky, záchranná sociální síť, instituce sociální politiky. ‐ Vztah sociální politiky a ostatních společenských věd – ekonomie, sociologie, demografie, sociální a demografická struktura společnosti. ‐ Funkce a cíle sociální politiky: typologie funkcí (ochranná, redistributivní, homogenizační, aktivizační, preventivní), vývoj typů sociální politiky v závislosti na dominantní funkci, typologie cílů a jejich vztah k funkcím sociální politiky. ‐ Principy sociální politiky: přehled jednotlivých principů, jejich vzájemná podmíněnost, návaznost na trendy v sociální politice, sociální solidarita a redistribuce z hlediska tvorby a čerpání státního rozpočtu. ‐ Aktéři sociální politiky: rozlišení subjektů a objektů, jejich uplatnění v závislosti na funkcích, cílech a principech (subjekty: mezinárodní organizace, stát, kraje a obce, nestátní organizace – tj. Charita, ostatní NGO, firmy, stavovská a profesní sdružení). ‐ Nástroje sociální politiky: třídění podle délky jejich působnosti, druhu jejich působení (sociálně‐právní ochrana, sociální dávky, sociální služby), nástroje jednotlivých aktérů sociální politiky. ‐ Problematika chudoby a sociálního vyloučení: koncepty chudoby, měření chudoby, nástroje pro marginalizaci chudoby. ‐ Historický vývoj sociální politiky: starověk až 19. století; 19. století až 1945. ‐ Sociální stát: definice, východiska, vývoj sociálního státu, základní charakteristiky, typologie sociálního státu, krize sociálního státu, současnost a budoucnost sociálního státu. Způsobilosti Studenti získají orientaci ve stěžejním předmětu daného studia. A jsou schopni základní orientace ve všech směrech a součástech základů sociální politiky. Požadavky Zimní období je ukončeno písemným testem (70% úspěšnost). Studijní literatura a studijní pomůcky 65
Povinná literatura Krebs, V. a kol. Sociální politika (4. aktualiz. vyd.). Praha: ASPI, 2007. Doporučená literatura Brdek, M., Jírová, H., Krebs, V. Trendy v evropské sociální politice. Praha: 2002. Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: 2003. Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: 2002. De Sigly, F. Sociologie současné rodiny. Praha: 1998. Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: 2005. Giddens, A. Třetí cesta a její kritici. Praha: 2004. Giddens, A. Třetí cesta. Praha: 2001. Janebová, R. Sociální problémy z aspektu gender. Hradec Králové: 2006. Keller, J. Soumrak sociálního státu. Praha: 2005. Keller, J., Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. Praha: 2008. Krebs, V. a kol. Sociální politika (4. aktualiz. vyd.). Praha: ASPI, 2007. Lux, M. Bydlení ‐ věc veřejná. Praha: 2002. Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: 2002. Mareš, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Možný, I. Sociologie rodiny. (Vyd. 2., upr.). Praha: 2002. Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha: 2004. Potůček, M. Křižovatky české sociální reformy, Praha: 1999. Potůček, M. Putování českou budoucností. Praha: 2003. Potůček, M. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: 2007. Potůček, M. Veřejná politika. Praha: 2005. Renzetti, C., M., Curran, D., J. Ženy, muži a společnost. Praha: 2003. Syrovátka, T. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: 2003. Syrovátka, T., Hora, O. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. Tomeš, I. Sociální právo Evropské unie. Praha: 2003. Tomeš, I. Sociální správa. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80‐7178‐560‐1 Večeřa, M. Sociální stát /Východiska a přístupy/. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. Vymětalík, B. a kol. Cesta k člověku, aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika. Praha: 1993. Časopisy Sociální politika Sociologický časopis Platná legislativa sociálního zabezpečení a legislativa související Webové portály http://portal.mpsv.cz/ http://europa.eu/ http://www.mzcr.cz/ http://www.msmt.cz/ http://www.mmr.cz/ a další… Studijní pomůcky Učební text, podkladové materiály, lektorské poznámky, flipchart, odborná literatura, www zdroje, ukázky a návody postupů Vybavení – dataprojektor, DVD, plátno, notebook, PC 66
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální politika II povinný 2 dopor. ročník / období hod. za týden 2. Forma výuky zkouška P Povinná literatura (viz.níže) – ústní zkoušení. Seminární práce – prezentace. Vyučující Mgr. Jan Mochťák Stručná anotace předmětu Cíle Učivo letního období ozřejmuje význam sociální politiky a význam aktuálních sociálních opatření ve společnosti vzhledem k současným celospolečenským trendům. Podrobně seznamuje frekventanty přednášek s dílčími oblastmi sociální politiky a významem EU v dnešním světě. Postupně jsou probírána témata: ‐ Politika sociálního zabezpečení ‐ sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc a služby. ‐ Politika trhu práce ‐ nezaměstnanost, dopady nezaměstnanosti, trh práce, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, mobilita práce, ÚP a jejich význam, rekvalifikace. ‐ Zdravotní politika ‐ systém zdravotní péče, poskytovatelé zdrav. péče, systém zdravotního pojištění – hrazení péče. ‐ Vzdělávací politika ‐ vzdělávací systém, nástroje vzdělávací politiky, situace v ČR a EU. ‐ Politika bydlení – nástroje bytové politiky, bytový fond, politiky bydlení, sociální bydlení. ‐ Rodinná politika – rodina, funkce rodiny, rodinná politika, vývoj modelu rodiny, gender, rovné příležitosti žen a mužů. ‐ Další oblasti sociální politiky – lokální/komunální sociální politika, rozvoj občanské společnosti a další. ‐ Evropské dimenze sociální politiky – EU (vznik, důležité dokumenty, fungování), cíle a priority EU v sociální politice, nástroje EU – strukturální fondy, aktuální směřování. Způsobilosti Studenti získají orientaci ve stěžejním předmětu daného studia. A jsou schopni základní orientace ve všech směrech a součástech dílčích oblastí sociální politiky. Aplikaci těchto vědomostí v přímé práci s klienty. Požadavky Seminární práce – prezentace vybraných témat dílčích oblastí sociální politiky. Letní období je ukončeno ústní zkouškou. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Krebs, V. a kol. Sociální politika (4. aktualiz. vyd.). Praha: ASPI, 2007. Doporučená literatura Brdek, M., Jírová, H., Krebs, V. Trendy v evropské sociální politice. Praha: 2002. Brožová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: 2003. Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: 2002. De Sigly, F. Sociologie současné rodiny. Praha: 1998. Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: 2005. Giddens, A. Třetí cesta a její kritici. Praha: 2004. Giddens, A. Třetí cesta. Praha: 2001. 67
Janebová, R. Sociální problémy z aspektu gender. Hradec Králové: 2006. Keller, J. Soumrak sociálního státu. Praha: 2005. Keller, J., Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. Praha: 2008. Krebs, V. a kol. Sociální politika (4. aktualiz. vyd.). Praha: ASPI, 2007. Lux, M. Bydlení ‐ věc veřejná. Praha: 2002. Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: 2002. Mareš, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Možný, I. Sociologie rodiny. (Vyd. 2., upr.). Praha: 2002. Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha: 2004. Potůček, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha: 1999. Potůček, M. Putování českou budoucností. Praha: 2003. Potůček, M. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: 2007. Potůček, M. Veřejná politika. Praha: 2005. Renzetti, C. M., Curran, D., J. Ženy, muži a společnost. Praha: 2003. Syrovátka, T. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: 2003. Syrovátka, T., Hora, O. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. Tomeš, I. Sociální právo Evropské unie. Praha: 2003. Tomeš, I. Sociální správa. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80‐7178‐560‐1 Večeřa, M. Sociální stát /Východiska a přístupy/. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. Vymětalík, B. a kol. Cesta k člověku, aktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etika. Praha: 1993. Časopisy Sociální politika Sociologický časopis Platná legislativa sociálního zabezpečení a legislativa související Webové portály http://portal.mpsv.cz/ http://europa.eu/ http://www.mzcr.cz/ http://www.msmt.cz/ http://www.mmr.cz/ Studijní pomůcky Učební text, podkladové materiály, lektorské poznámky, flipchart, odborná literatura, www zdroje, ukázky a návody postupů Vybavení – dataprojektor, DVD, plátno, notebook, PC 68
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální politika III povinný 2 hod. za týden dopor. ročník / období 3. Forma výuky zkouška P Vyučující Martin Bednář, Ph.D. Stručná anotace předmětu Předmět rozvíjí teoretické znalosti prvního ročníku do schopnosti praktického uplatnění nástrojů sociálního zabezpečení/sociální ochrany. K tomu je třeba zvládnout problematiku vývoje a systému sociálního zabezpečení, nástrojů záchranné sociální sítě, zejm. životního a existenčního minima, dále pomoci v hmotné nouzi, důchodového pojištění, státní sociální podpory, dávek a služeb sociální pomoci/péče. Cíle Vývoj a tradice sociální politiky v České republice. Změny sociální politiky v České republice po roce 1989 Sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc jako tři prvky systému sociální ochrany obyvatel v ČR a jejich financování, správa a aplikace. Vývoj a systém sociálního zabezpečení, nástroje záchranné sociální sítě, životní a existenční minimum, pomoc v hmotné nouzi, důchodové pojištění, státní sociální podpora, dávky a služby sociální péče/pomoci. Způsobilosti Studenti budou schopni teorii sociální politiky a znalosti sociální legislativy využít v poradenství a práci s klienty sociální práce. Požadavky Zkouška z okruhů zahrnujících výuku celého studijního období, vč. prokázání schopnosti syntézy s poznatky z prvního ročníku a praktické aplikace učiva. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Koldinská, K. Sociální právo. Praha: C. H. Beck, 2007. Tröster, P. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2008. časopis Sociální práce/Sociálna práca Povinná literatura Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2007. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. Praha: ASPI, 2008. Platná legislativa Doporučená literatura Arnoldová, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. Praha: UK, 2004. Gregorová, Z. Důchodové systémy. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Kepková, M. Státní sociální podpora. Praha: Socioklub, 1997. Dlouhý, J. Životní minimum. Praha: Socioklub, 1997. Doležel, J. ed. Spravedlnost a služba. Olomouc: CARITAS‐VOŠs, 2006. Doležel, J. ed. Spravedlnost a služba II. Olomouc: CARITAS‐VOŠs, 2008. Kol. autorů. Standardy kvality sociálních služeb‐metodika pro zavádění standardu č. 2 ochrana práv uživatelů sociálních služeb v pobytových zařízeních pro seniory. Praha: Český helsinský výbor, 2004. Kol. autorů. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha: MPSV, 2002. 69
Kol. autorů. Standardy kvality sociálních služeb. Výkladový sborník pro poskytovatele. Praha: MPSV, 2008. Mátl, O., Jabůrková, M. Kvalita péče o seniory. Řízení kvality dlouhodobé péče v ČR. Praha: Galén, 2007. Mátl, O., Jabůrková, M. Kvalita péče o seniory II. Řízení kvality dlouhodobé péče v mezinárodním srovnání. Praha: Galén, 2007. Palaščáková, D. ed. Spravedlnost a služba III. Olomouc: CARITAS‐VOŠs, 2008. Potůček, M. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. Potůček, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha: 1999. Tomeš, I. Sociální politika a mezinárodní zkušenost. Praha: Sociopress s.r.o., 1996. 70
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální politika V povinný 2 dopor. ročník / období hod. za týden 5. Forma výuky zápočet P Vyučující Mgr. Alice Musilová Stručná anotace předmětu Cíle Konstrukce předmětu navazuje na předchozí studijní bloky a obsah je zaměřen na sociální pomoc jako prvek systému sociální ochrany osob. Předmět má studentům poskytnout zejména vhled do oblasti sociálně‐
právní ochrany dětí. Pozornost je věnována definičnímu vymezení činnosti jednotlivých orgánů sociálně‐
právní ochrany dětí; základním zásadám výkonu sociálně‐právní ochrany dětí; opatřením směřujícím k ochraně práv a právem chráněných zájmů; systému náhradní rodinné péče, včetně vymezení obsahu jednotlivých forem náhradní rodinné péče a přiblížení procesu zprostředkování. Způsobilosti Studenti získají schopnost propojit základní roviny sociální politiky: obecný, teoretický základ sledované problematiky a praktickou aplikaci získaných poznatků. Požadavky: účast; aktivita v rámci přednášky; zpracování řešení zadaných modelových situací formou zápočtové práce Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 2003. Novotná, V., Burdová, E. Zákon o sociálně‐právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Linde, 2007. Novotná, V., Průšová L. K vybraným otázkám osvojování dětí. Praha: Linde, 2004. Doporučená literatura Hrušková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. Brno: Akcent, 1998. Špeciánová, Š. Právní manuál pro sociálně‐právní ochranu dětí. Praha: Linde, 2005. Škoviera, A. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007. Odborná periodika Související právní normy 71
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální politika VI povinný 2 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zkouška P Vyučující Mgr. Alice Musilová Stručná anotace předmětu Cíle Předmět plynule navazuje na předchozí období a je obsahově zaměřen zejména na: přiblížení institutu ústavní výchovy; činnost osob pověřených k výkonu sociálně‐právní ochrany dětí; fungování zařízení sociálně‐právní ochrany dětí. Současně bude vymezen obsah sociální pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi a sociální pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením či osobám, které se ocitly v mimořádně obtížné situaci. Způsobilosti Studenti získají schopnost propojit základní roviny sociální politiky: obecný, teoretický základ sledované problematiky a praktickou aplikaci získaných poznatků. Požadavky účast; aktivita v rámci výuky; Ústní zkouška shrnující učivo dvou období. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 2003. Novotná, V., Burdová, E. Zákon o sociálně‐právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Linde, 2007. Novotná, V., Průšová, L. K vybraným otázkám osvojování dětí. Praha: Linde, 2004. Doporučená literatura Hrušková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. Brno: Akcent, 1998. Špeciánová, Š. Právní manuál pro sociálně‐právní ochranu dětí. Praha: Linde, 2005. Škoviera, A. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007. Odborná periodika Související právní normy 72
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce I dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 1. P Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem je seznámit studenty s multidisciplinárním předmětem mezinárodní sociální a humanitární práce (dále jen MSHP). Způsobilosti Student se bude dobře orientovat v sociálních potřebách a problémech v globálním kontextu. Jedná se o: Pojem mezinárodní sociální a humanitární práce – co to je, kde a jak se realizuje, koncept zranitelnosti, význam zahraniční pomoci. Globální kontext problémů, na které MSHP reaguje: Chudoba, neutěšená situace žen a dětí, konflikty, přírodní katastrofy a ekologická degradace, nerovnoměrný rozvoj a dopad globálních problémů, nucená migrace, epidemie. Historie MSHP, význam jednotlivých milníků a fází vývoje. Požadavky Zápočtová práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Cox, D., Pawar, M. International Social Work. Sage Publications, Inc., 2006. www.sphereproject.org http://ec.europa.eu/echo www.helcom.cz www.cck‐cr.cz Dopopručená Rufin, J. L´aventure humanitaire.Paris: Gallimard, 1994. Poledne, A. Největší katastrofy 20. století. Praha: Volvox Globator, 2001. Beristain, C. M. Humanitarian Aid Work. University of Pennsylvania Press, 2006. 73
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce II dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta klasifikovaný zápočet Forma výuky 2. P Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem je seznámit studenty s multidisciplinárním předmětem mezinárodní sociální a humanitární práce (dále jen MSHP). Způsobilosti Student se bude dobře orientovat v sociálních potřebách a problémech v globálním kontextu a v síti mezinárodních organizací a institucí, které se snaží na tyto potřeby reagovat. Předmět navazuje na Úvod do mezinárodní sociální a humanitární práce I, kdy pokračuje seznamování s globálními sociálními problémy a snahami o jejich řešení. Jedná se o: Přesah do mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv. Mezinárodní systém organizací a globální občanská společnost. Financování mezinárodní pomoci. Etický rámec, v rámci kterého je MSHP poskytována. Humanitární charta a Minimální standardy pro humanitární pomoc. Prevence krizí a příklad krizového záchranného systému v ČR. Požadavky Seminární práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Cox, D., Pawar, M. International Social Work. Sage Publications, Inc., 2006. Projekt Sphere. Humanitární charta a Minimální standardy pro humanitární pomoc. Baštecká, B. a kol. Terénní krizová práce. Praha: Grada publishing, a.s., 2005. www.sphereproject.org http://ec.europa.eu/echo www.helcom.cz www.cck‐cr.cz Doporučená Beristain, C. M. Humanitarian Aid Work. University of Pennsylvania Press, 2006. Sachs, J. D. The End of Poverty. Published by Penguin Books, 2005. 74
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Management projektového cyklu v humanitární pomoci dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta klasifikovaný zápočet Forma výuky 3. S Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu je seznámit studenty s projektem a s jeho řízením ve specifických podmínkách humanitární pomoci. Způsobilosti Způsobilost studenta: Student se naučí základní logiku psaní projektů a řešení problému formou projektového cyklu. Výuka proběhne formou případové studie. Konkrétní znalosti, které student získá: Projekt a projektový cyklus v organizaci. Specifika organizace poskytující humanitární pomoc. Kontext a jednotlivé fáze projektového cyklu, včetně monitoringu a evaluací. Shromažďování dat, jejich analýza a problémový strom. Řešení problémů za pomocí minimálních standardů. Logický rámec. Tabulka aktivit, harmonogram prací a rozpočet. Analýza rizik. Možnost aplikace projektového cyklu na jiné druhy lidské činnosti – projekty z rozvojové oblasti, kulturního rozvoje, vzdělávání, atd. Požadavky Seminární práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Projekt Sphere. Humanitární charta a Minimální standardy pro humanitární pomoc. www.sphereproject.org http://ec.europa.eu/echo NOHA – Network on Humanitarian Assistance. Management in Humanitarian Assistance. Luxemburg: Office for Official Publication of European Commitee. Doporučená Impact Measurement and Accountability in Emergencies: The Good Enough Guide. Oxfam GB, 2007. 75
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Rozvojová pomoc povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky klasifikovaný zápočet přednáška Vyučující Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Stručná anotace předmětu Cíle Předmět je zaměřen na pochopení problematiky rozvojové spolupráce. První část předmětu se zaměřuje na mezinárodní rozvojovou spolupráci a jsou v ní zahrnuta následující témata: chudoba a nerovnost ‐ jejich příčiny, následky a způsoby měření, vývoj rozvojových teorií a strategií, oficiální rozvojová spolupráce a její podoby, rozvojové politiky významných bilaterálních donorů, role vybraných mezinárodních organizací v rozvojové spolupráci (OSN, mezinárodní finanční instituce), role nevládních organizací v rozvojové spolupráci, nové modality rozvojové pomoci a alternativní přístupy. Druhá část předmětu je věnována zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) České republiky a jsou v ní zahrnuta tato témata: historický vývoj a současný stav, role a postavení klíčových aktérů ZRS ČR, projektový cyklus ZRS ČR. Požadavky Vypracování seminární práce, aktivní přístup k diskusím v rámci předmětu. Studijní literatura a studijní pomůcky Riddell, R. C. Does foreign aid really work? Oxford: Oxford University Press, 2008. Easterly, W. (ed.) Reinventing foreign aid. Cambridge, MA. London: The MIT Press, 2008. Preston, P. W. Development theory: an introduction. Oxford; Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 1996. Degnbol‐Martinussen, J., Engberg‐Pedersen, P. Aid: understanding international development cooperation. London; New York: Zed Books, 2003. Jelínek, P. a kol. Manuál projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006. Zídek, P., Sieber, K. Československo a subsaharská Afrika v letech 1948‐1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007. 76
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Křesťanská etika povinný 2 dopor. ročník / období hod. za týden 3. Forma výuky klasifikovaný zápočet P Vyučující Mgr. Milan Mičo, Th.D. Stručná anotace předmětu Cíle Pochopení základů etiky vycházejících z katolické morální teologie, tzn. získat znalosti etických principů tvorby mravních pravidel v kontextu křesťanského myšlení a hodnot. Předmět uvede studenty prostřednictvím vybraných témat do nejčastějších současných teoretických i praktických oblastí (nejen) křesťanské etiky. Obsah a rozpis témat: - Povaha mravního jednání člověka. - Vztah etiky a náboženství. - Biblické étos a otázka jeho normativního obsahu. - Svědomí. - Přirozený zákon, deontologie, teleologie. - Teleologický (křesťanský) personalismus. - Mravní vina – hřích (pojem, základní rozdělení). - Etika ctností. - Aktuální problémy konkrétní morálky (kapitoly z biotiky). Způsobilosti Studenti budou moci porozumět principům křesťanské etiky a základům morálního učení katolické církve a současně jim to umožní diferencovaně reflektovat současný etický pluralismus. Požadavky Získat formou kolokvia klasifikovaný zápočet ze znalostí přednesené látky a vybraných částí odborné literatury. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80‐7184‐357‐1. Weber, H. Všeobecná morální teologie. Praha: Zvon‐Vyšehrad, 1998. ISBN 80‐7021‐292‐6. Doporučená literatura Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80‐7113‐111‐3. Skoblík, J. Morálka v dialogu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80‐7192‐706‐6 77
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Etika sociální práce povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 3. Forma výuky zápočet P Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu etika je vést studenta k rozeznání etických problémů, které praxe přináší, a se kterými se během praxe v rámci studia setkává, ke schopnosti odůvodnit cesty k jejich řešení a ke kritické orientaci v etických kodexech a lidskoprávních dokumentech. Vést ke schopnosti reflektovat chování, jednání, postoje, motivy a povahu institučního či strukturálního rámce z hlediska morální kvality a odpovědnosti. Způsobilosti Student ví, co je to etická reflexe, problém či dilema a je schopen reflektovat jak své osobní, tak i profesní hodnoty a postoje. Umí posoudit etická dilemata na základě různých etických přístupů a tyto přístupy identifikovat v profesních dokumentech, rovněž v právních i lidskoprávních. Důležitá je schopnost studenta nacházet odpovědná řešení pomocí etických hledisek. Jednotlivá témata: Co je to etika, vztahy k dalším disciplinám. Etika a hodnoty v sociální práci. Cesta ke správnému jednání – základní etické teorie. Povaha etických norem. Profesní etika, etické kodexy v sociální práci. Lidská práva, lidskoprávní dokumenty, svoboda a odpovědnost. Oblasti vzniku etických dilemat. Reflexe zkušeností z praxe: jednání, postoje, motivy sociálních pracovníků a etický rámec, ve kterém se pohybují. Reflexe vlastních hodnot a postojů. Případové studie. Požadavky Seminární práce – Etické dilema, jeho řešení, aplikace přístupů. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994. Fišer,O., Milfait, R. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008. Nečasová, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: MU, 2001. Příkazský, J. Učebnice základů etiky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Doporučená: Banks, S. Ethics and Values in Social Work. London: Macmillam Press, 1995. 78
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Etika zahraniční pomoci povinný 1 dopor. ročník / období hod. za týden 5. Forma výuky zápočet S Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Naučit se orientovat a nacházet řešení ve složité situaci mezinárodní zprostředkované pomoci v prostředí jiných kultur. Způsobilosti Etika mezinárodní pomoci staví na znalostech z předchozích předmětů etiky – křesťanské etiky a etiky sociální práce a na zkušenostech studenta z dlouhodobé zahraniční praxe. Student bude umět identifikovat problémy, které vznikají při poskytování zahraniční pomoci a bude schopen hledat a nacházet možná řešení. Naučí se rozpoznávat možná úskalí, která při poskytování pomoci na globální úrovni vznikají a hledat kulturně citlivé způsoby pomoci. Témata, která mu umožní získat tyto schopnosti jsou: Hodnoty univerzální a hodnoty podmíněné kulturou. Zprostředkovaná pomoc, důvěra. Problémy spojené s financováním a fundraisingem, s rozhodovacím procesem, zodpovědností. Problémy práce v jiných kulturách, v prostředí konfliktů nebo po konfliktech. Etické kodexy organizací. Případové studie. Požadavky Seminární práce – popis etického problému, se kterým se studenti setkali na zahraniční praxi, kde vzniká, možnosti řešení. Kulturní podmíněnost. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Anderson, M. B. Do no harm. Lynne Rienner Publishers, Inc., 1999. Terry, F. Condemned to Repeat? Cornell University Press, 2002. Doporučená Bell, D. A., Coicaud, J. Ethics in Action. Cambridge University Press, 2007. Lederach, J. P. The Moral Imagination. Oxford University Press, 2005. 79
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Provázení odbornou praxí povinný hod. za týden 0,5 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 1. Forma výuky S Vypracování strukturovaného profesního životopisu Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíl: Student se seznamuje se smyslem praktického vzdělávání a jeho konkrétním průběhem. Vyučující se studenty se věnují tématu, jak se pozná dobrá sociální práce a dobrý sociální pracovník a seznamují se s povinnými výukovými cíli pro praxi. Provázení odbornými praxemi je organizováno skupinově (ročník je rozdělen do 2 pracovních skupin) a individuálně a podílí se na něm učitel praxe/tutor a v optimálním případě mentor ze zařízení, kde je student na praxi. Každý student má nárok na individuální konzultace vztahující se k praxím se svým tutorem. Tutor během individuálního rozhovoru studentovi poskytuje prostor a vede ho při prozkoumávání sebe sama – své motivace, vzdělávacích potřeb, výsledků růstu na cestě k dobré sociální práci v souladu se vzdělávacími cíli školy. Skupinová práce se zaměřuje na seznámení se s metodikou praktického vzdělávání (stanovování vzdělávacích cílů, uzavíraní kontraktu, způsoby dokazování naplněných cílů, sebehodnocení a hodnocení studenta na praxi). Způsobilosti: Student rozumí metodickému a organizačnímu rámci praktického vzdělávání. Požadavky: Aktivní účast, předložení portfolia. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodika praktického vzdělávání, interní vzdělávací manuál CARITAS‐VOŠs Olomouc, 2008. Doporučená literatura Kahánková, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Ostrava: Katedra sociální práce, ZSF Ostravská univerzita, 2007. Maroon, I., Matoušek, O., Pazlarová, H. Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha: Karolinum, 2007. 80
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Provázení odbornou praxí II povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 2. C Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíl Provázení odbornými praxemi v letním období sestává ze 3 částí: ‐ skupinová setkání před praxí, která se zaměřují na organizační a administrativní části praxe (komunikace s tutorem/školou a mentorem, podmínkami trojstranného kontraktu o realizaci praxí) ‐ individuální tutoring před praxí, během praxe a po praxi, který se zaměřuje na uzavírání trojstraného kontraktu o praxi mezi studentem, školou a zařízením, facilitaci studenta v procesu naplňování vzdělávacích cílů učení stanovených v kontraktu a evaluace naplnění vzdělávacích cílů a kontrolu portfolia. Součástí může být monitoring studenta na pracovišti, kdy se setkává student – mentor – tutor a reviduje se dosavadní průběh praxe a naplňování cílů. ‐ supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině v počtu max. 12 studentů pod vedením kvalifikovaného supervizora, popřípadě individuálně. Studenti, škola a supervizor podepisují trojstranný kontrakt a studenti formulují zakázku pro supervizi. Způsobilost Student se orientuje v metodickém a organizačním rámci praktického vzdělávání. Student dovede ‐ spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, ‐ pracovat na formulaci a splnění zakázky pod vedením supervizora, ‐ využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v praxi sociální práce, ‐ aktivně spolupracovat v supervizní skupině, ‐ poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině, ‐ využívat supervizi při řešení složitých případů klientů, ‐ využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži, ‐ identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi, ‐ průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize. Student ‐ umí definovat, co je supervize, ‐ zná cíle, funkce, metody a formy supervize, ‐ zná etické principy supervize, ‐ má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu supervizního kontraktu, ‐ zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize, ‐ chápe supervizi jako součást profese sociální práce, ‐ zná možnosti dalšího vzdělávání v supervizi. Tyto dovednosti a znalosti vedou studenta k získávání těchto postojů: ‐ student je odpovědný vůči sobě, klientům, profesi, ‐ přijímá etické principy sociální práce, rozumí jim a uplatňuje je v praxi, 81
‐ přijímá supervizi jako prostředek vlastního odborného růstu. Požadavky 100% účast na supervizi, předložení poviných částí portfolia Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodika praktického vzdělávání, interní vzdělávací manuál CARITAS‐VOŠs Olomouc, 2008. Doporučená literatura Kahánková, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Ostrava: Katedra sociální práce, ZSF Ostravská univerzita, 2007. Maroon, I., Matoušek, O., Pazlarová, H. Vzdělávání studntů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha: Karolinum, 2007. 82
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Provázení odbornou praxí III povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 3. Forma výuky zápočet C Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíl Provázení odbornými praxemi v tomto období je specifikováno pro přípravu na zahraniční praxe v letním období a sestává ze 2 částí: ‐ skupinová setkání před praxí, která se zaměřují na organizační a administrativní části praxe v zahraničí (finanční podmínky, očkování, smlouvy se zahraničními partnery, komunikace s tutorem/školou a mentorem, podmínkami trojstranného kontraktu o realizaci praxí) a studenti se seznamují s povinnými výukovými cíli pro praxe v zahraničí ‐ individuální tutoring před praxí, který se zaměřuje na sociokulturní přípravu studenta pro praxi, facilitaci studenta v procesu naplňování vzdělávacích cílů učení stanovených v kontraktu, komunikaci s partnerskými pracovišti v zahraničí v oblasti vyjednání praxe pro studenta a evaluace naplnění vzdělávacích cílů a kontrolu portfolia. Součástí může být monitoring studenta na pracovišti, kdy se setkává student – mentor – tutor a reviduje se dosavadní průběh praxe a naplňování cílů. Tutoři jsou odborníci na problematiku sociální práce, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve vybraných zemích. Způsobilost Student se orientuje v metodickém a organizačním rámci praktického vzdělávání ve 2. ročníku. Požadavky Aktivní zapojení, předložení povinných částí portfolia Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodika praktického vzdělávání, interní vzdělávací manuál CARITAS‐VOŠs Olomouc, 2008. Doporučená literatura Kahánková, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Ostrava: Katedra sociální práce, ZSF Ostravská univerzita, 2007. Maroon, I., Matoušek, O., Pazlarová, H. Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha: Karolinum, 2007. 83
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Provázení odbornou praxí IV povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 2 týdny zápočet hod. za týden dopor. ročník / období 4. Forma výuky C Předložení portfolia Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíl: Provázení odbornými praxemi v letním období se zaměřuje na profesní a osobní rozvoj studentů před nástupem na praxi, během praxe v zahraničí a po praxi a sestává z následujících částí: ‐ Přípravný týden: Před odjezdem na praxe probíhá intenzivní týdenní příprava, která se zaměřuje na rekapitulaci teoretické a praktické vybavenosti studenta pro praxi, psychospirituální přípravu, vyladění motivace, očekávání od praxe, bezpečnost na praxi a organizačně – administrativní úkony. Studenti pracují v menších skupinách v max. počtu 12 lidí. ‐ Individuální tutoring: Zaměřuje se na facilitaci studenta v procesu naplňování vzdělávacích cílů učení stanovených v kontraktu, komunikaci s partnerskými pracovišti v zahraničí, řešení problémových situací a evaluaci naplnění vzdělávacích cílů a kontrolu portfolia. Součástí může být monitoring studenta na pracovišti, kdy se setkává student – mentor – tutor a reviduje se dosavadní průběh praxe a naplňování cílů. ‐ Supervizní týden: Po návratu z praxí probíhá týdenní supervize a evaluace praxí, která sestává z vyhodnocení naplnění očekávání, zakončovacího setkání (reflexe spirituality, vyrovnání se s návratem domů a se zážitky z praxe), prezentace praxí ostatním studentům a nejširší veřejnosti společně s rituálem vkládání kamenů do Sochy příběhů, administrativní úkony (vyúčtování, atd.) Supervize probíhá v menších skupinkách v počtu max. 12 studentů pod vedením zkušených supervizorů. Způsobilost: Student metodicky a kvalitativně umí formulovat cíle svého profesního a osobního rozvoje během praxe. Student umí formulovat supervizní zakázku a aktivně ji naplňovat. Požadavky: Aktivní účast, 100% účast na supervizním týdnu, předložení povinných částí portfolia. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodika praktického vzdělávání, interní vzdělávací manuál CARITAS‐VOŠs Olomouc, 2008. Doporučená literatura Kahánková, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Ostrava: Katedra sociální práce, ZSF Ostravská univerzita, 2007. Maroon, I., Matoušek, O., Pazlarová, H. Vzdělávání studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha: Karolinum, 2007. 84
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Odborná praxe I povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení 4 týdny zápočet Další požadavky na studenta dopor. ročník / období hod. za týden 2. Forma výuky 100% účast na praxi Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem praxí v 1. ročníku je seznámit se s různými zařízeními, kde se poskytují sociální služby. Předpokládá se, že studenti tohoto vzdělávacího programu se budou orientovat spíše na sociální práci, která se týká migrantů, uprchlíků a národnostních menšin a obchodu s lidmi, organizací zabývajících se krizovou a humanitární pomocí. Je ale žádoucí, aby poznali i jiný druh sociální práce, jako je práce se seniory, handicapovanými, různé druhy poradenství, azylová zařízení, apod. Rozdělení praxí do dvou 14ti denních období to umožňuje. Dalším vymezujícím prvkem pro volbu praxí studentů prvního ročníku je nutná návaznost domácích a zahraničních praxí (vykonávaných povinně během 2. ročníku). Znamená to, že pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit s těmito službami nejprve v ČR. Návaznost těchto praxí musí být zřejmá z portfolia, které si student vede od 1. ročníku. Při volbě zařízení, ve kterých bude student praxi provádět doporučujeme dávat přednost pracovištím uvedeným v Katalogu pracovišť, kde je zaručeno profesionální provázení praxemi. Cílem praxí je získání praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku je to zejména získání schopnosti přizpůsobit komunikaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt a být schopen také komunikace neverbální. Měl by se naučit chápat a respektovat odlišnosti menšin, a umět identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy. V organizaci by měl dodržovat základní pravidla společenského styku, projevovat se zodpovědně a aktivně přistupovat k plnění úkolů. Důkazy o splnění vytčených cílů jsou součástí studentova portfolia, stejně jako zpráva z praxe a hodnocení studenta. Praxe je rozdělena do dvou 14 denní bloků. Požadavky Zpráva z praxe a hodnocení studenta Studijní literatura a studijní pomůcky Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodika praktického vzdělávání, interní vzdělávací manuál CARITAS‐VOŠs Olomouc, 2008. 85
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Odborná praxe II povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení 13 týdnů zápočet Další požadavky na studenta dopor. ročník / období hod. za týden 4. Forma výuky 100% účast na praxi Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíle Praxe probíhají po větší část doby v zahraničí, a to buďto ve zranitelných zemích, nebo v zemích ES/EU v zařízeních pomáhajících migrantům/etnickým menšinám. Student si může praxi vybrat sám nebo využít nabídky školy. Škola disponuje katalogem pracovišť cca v 15 zemích světa. Je možno využít také pracovišť, které se nabízí v rámci programu Erasmus v rámci ES/EU včetně Turecka. Cílem praxí je rozšířit a prohloubit profesní a osobní růst v oblasti mezinárodní sociální práce a humanitární pomoci na základě stanovení povinných a individuálních vzdělávacích cílů pro praxi. Odborná praxe je bezprostředně propojena s předmětem Provázení odbornou praxí. Účast na praxích je povinná – 100%. Požadavky 100% účast, zpráva z praxe, hodnocení studenta Studijní literatura a studijní pomůcky Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. Metodika praktického vzdělávání, interní vzdělávací manuál CARITAS‐VOŠs Olomouc, 2008. 86
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Zátěžový výcvik povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 1 týden zápočet dopor. ročník / období hod. za týden 3. Forma výuky C Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem tohoto výcviku je připravit studenty všestranně na výkon své profese i po stránce fyzické a psychické odolnosti. Způsobilosti Dovednosti, které díky tomuto výcviku získají: poznají své limity, své reakce ve stresových a zátěžových situacích, naučí se tyto situace zvládat. Naučí se pracovat v týmu – vést a být veden, rozhodovat se a nést odpovědnost. Humanitární a sociální pracovník bývá při výkonu své profese, ať již v rámci zahraničních misí, tak při práci v prostředí migrantů a menšin v ČR, vystaven extrémním situacím. Důležitým úkolem studia je na ně absolventy všestranně připravit. Zátěžový výcvik navazuje na předchozí teoretickou přípravu týkající se chování člověka v náročných situacích, typů krizí, jejich dynamiky a možností jejich zvládání. Záměrně je zařazen do období před absolvováním souvislé odborné praxe. Je orientován na prožitkově cílené vyvolání zátěže v modelových situacích a diagnostiky frustrační tolerance, odolnosti vůči zátěži v extrémních podmínkách v konfrontaci s vlastní zkušeností. Výcvikové cíle spočívají nejen v seznámení studentů s individuálními limity danými psychikou člověka, ale také specifickými rozměry krize v prostředí humanitární pomoci, včetně možností prevence. Výcvik je pojímán především z pohledu zátěže humanitárního a sociálního pracovníka. Při jeho přípravě bude využito možností spolupráce s odborníky ze záchranného hasičského sboru a armády a bude realizován v přírodních podmínkách v rozsahu jednoho týdne. Požadavky 100% účast Studijní literatura a studijní pomůcky Realizace v přírodních podmínkách s podporou odborníků ze záchranného hasičského sboru a armády. 87
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Psychosociání výcvik povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 1 týden zápočet hod. za týden dopor. ročník / období 5. Forma výuky cvičení Aktivní účast Vyučující Mgr. Jana Paloušková, PhDr. Ivo Gabrhelík, Csc. Stručná anotace předmětu Cíle Prohloubení a rozšíření sociálních dovedností v oblasti sebepoznání a poznání druhých, přispívají k lepší orientaci v mezilidských vztazích obecně, k ujasnění a větší „srozumitelnosti“ vztahů s kolegy a klienty (korekce poruch sebehodnocení). Obsahem výcviku jsou tyto oblasti: ‐ přijímání a poskytování zpětné vazby – zpětná vazba jako korektiv jednání sociálního pracovníka ‐ metody a techniky sebepoznání a poznání druhých ‐ typické reakce na zátěžové životní situace ‐ situační charakteristiky mezilidských rozdílů ‐ skupinová spolupráce a rivalita (uvnitř sociální instituce) ‐ dynamika skupinového života ‐ sebeotevření a týmová práce Požadavky Plná a aktivní účast Studijní literatura a studijní pomůcky 88
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Blok expertů I povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 1 týden zápočet dopor. ročník / období hod. za týden 2. Forma výuky P Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem bloku expertů je umožnit studentům setkání s významnými odborníky (akademiky i praktiky) z oboru mezinárodní sociální práce, humanitární práce či rozvojové pomoci a to nejen z ČR, ale z Evropy i z dalších zemí. Způsobilosti Studenti získají daleko větší přehled o svém oboru a jeho využití, sdělené praktické zkušenosti umožní lepší zapamatovatelnost teoretických znalostí. Tato specifická výuková forma umožňuje zařadit do výuky přednášky významných odborníků z oblasti mezinárodní sociální práce a humanitární či rozvojové pomoci, a to v celosvětovém měřítku. Jedná se o osobnosti, které mohou studentům předat a zprostředkovat často ojedinělé, avšak důležité znalosti a zkušenosti získané dlouhodobou praxí. Stanovený rozsah je větší a tudíž smysluplnější, než jaký dává jednorázová přednáška, zároveň je pro lektory přijatelný vzhledem k jejich pracovnímu vytížení. Obsah bude koncipován v nejužší návaznosti na studium. Požadavky 100% účast Studijní literatura a studijní pomůcky Formou výuky jsou přednášky expertů. Vzhledem k tomu, že se účastní vždy všechny ročníky vzdělávacího programu sociální a humanitární práce, jsou zváni každým rokem jiní „experti“ – zkušení profesionálové či akademici. Tento formát výuky dává možnost dlouho dopředu přednášky vyjednat a získat tak profesionály, kteří by běžné výuky z časových důvodů nebyli schopni. Jedná se o přednášky, které trvají 6 – 8 hodin a jsou pro cca 70 studentů vzdělávacího programu (jsou oteřeny i pro veřejnost). Součástí přednášek bývá i doporučená literatura z oboru. 89
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Blok expertů II povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 1 týden zápočet dopor. ročník / období hod. za týden 4. Forma výuky P Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem bloku expertů je umožnit studentům setkání s významnými odborníky (akademiky i praktiky) z oboru mezinárodní sociální práce, humanitární práce či rozvojové pomoci a to nejen z ČR, ale z Evropy i z dalších zemí. Způsobilosti Studenti získají daleko větší přehled o svém oboru a jeho využití, sdělené praktické zkušenosti umožní lepší zapamatovatelnost teoretických znalostí. Tato specifická výuková forma umožňuje zařadit do výuky přednášky významných odborníků z oblasti mezinárodní sociální práce a humanitární či rozvojové pomoci, a to v celosvětovém měřítku. Jedná se o osobnosti, které mohou studentům předat a zprostředkovat často ojedinělé, avšak důležité znalosti a zkušenosti získané dlouhodobou praxí. Stanovený rozsah je větší a tudíž smysluplnější, než jaký dává jednorázová přednáška, zároveň je pro lektory přijatelný vzhledem k jejich pracovnímu vytížení. Obsah bude koncipován v nejužší návaznosti na studium. Požadavky 100% účast Studijní literatura a studijní pomůcky Formou výuky jsou přednášky expertů. Vzhledem k tomu, že se účastní vždy všechny ročníky vzdělávacího programu sociální a humanitární práce, jsou zváni každým rokem jiní „experti“ – zkušení profesionálové či akademici. Tento formát výuky dává možnost dlouho dopředu přednášky vyjednat a získat tak profesionály, kteří by běžné výuky z časových důvodů nebyli schopni. Jedná se o přednášky, které trvají 6 – 8 hodin a jsou pro cca 70 studentů vzdělávacího programu (jsou oteřeny i pro veřejnost). Součástí přednášek bývá i doporučená literatura z oboru. 90
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Blok expertů III povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 1 týden zápočet dopor. ročník / období hod. za týden 6. Forma výuky P Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem bloku expertů je umožnit studentům setkání s významnými odborníky (akademiky i praktiky) z oboru mezinárodní sociální práce, humanitární práce či rozvojové pomoci a to nejen z ČR, ale z Evropy i z dalších zemí. Způsobilosti Studenti získají daleko větší přehled o svém oboru a jeho využití, sdělené praktické zkušenosti umožní lepší zapamatovatelnost teoretických znalostí. Tato specifická výuková forma umožňuje zařadit do výuky přednášky významných odborníků z oblasti mezinárodní sociální práce a humanitární či rozvojové pomoci, a to v celosvětovém měřítku. Jedná se o osobnosti, které mohou studentům předat a zprostředkovat často ojedinělé, a však důležité znalosti a zkušenosti získané dlouhodobou praxí. Stanovený rozsah je větší a tudíž smysluplnější, než jaký dává jednorázová přednáška, zároveň je pro lektory přijatelný vzhledem k jejich pracovnímu vytížení. Obsah bude koncipován v nejužší návaznosti na studium. Požadavky 100% účast Studijní literatura a studijní pomůcky Formou výuky jsou přednášky expertů. Vzhledem k tomu, že se účastní vždy všechny ročníky vzdělávacího programu sociální a humanitární práce, jsou zváni každým rokem jiní „experti“ – zkušení profesionálové či akademici. Tento formát výuky dává možnost dlouho dopředu přednášky vyjednat a získat tak profesionály, kteří by běžné výuky z časových důvodů nebyli schopni. Jedná se o přednášky, které trvají 6 – 8 hodin a jsou pro cca 70 studentů vzdělávacího programu (jsou oteřeny i pro veřejnost). Součástí přednášek bývá i doporučená literatura z oboru. 91
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Psychopatologie v sociální práci povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období Forma výuky 3. přednáška Vyučující Mgr. Miroslava Petřeková Stručná anotace předmětu Cíle Seznámit studenty se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, s jejich diagnostikou a terapii, osvojení hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování. Způsobilosti Student dovede charakterizovat osobnost podle základních psychopatologických kategorií dokáže zaujímat postoje, které respektují sociokulturní podmíněnost norem a jsou citlivé vůči vlastním sociokulturním stereotypům. Student rozumí pojmům norma, normalita, psychopatologie a jejich důležitosti jak při práci s klientem v krizových a traumatizujících situacích, tak pro spolupráci s navazujícími obory, kam patří psychologie (zvláště klinická a transpersonální), psychiatrie, teologie a pastorační péče, ošetřovatelství. Student dovede pojmenovat příznaky nejčastějších duševních onemocnění, sledovat jejich výskyt u klientů, zná základní léčebné postupy v rámci psychiatrické terapie. Rámcový rozpis učiva: - základní klinicko‐psychologické a psychopatologické oblasti s důrazem na diferenciální diagnostiku a hranice sociální práce, vztah k dalším vědním disciplínám a příbuzným vědním oborům, - pojmy norma a normalita, - základní znalosti o klasifikaci a etiologii duševních poruch, způsoby prevence a sociální důsledky duševních poruch, - psychologie nemocných a osob se zdravotním postižením, faktory podmiňující změny osobnosti, dopad na rodinu jedinců s zdravotním postižením Požadavky Seznámení s vybraným zařízením, občanským sdružením či svépomocnou skupinou věnující se lidem s postižením, prezentace před skupinou. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Vágnerová, M. Psychologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. Malá, E., Pavlovský P. Psychiatrie. Praha: Portál, 2002. Doporučená Baštecká, B., Goldman, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001. Baštecká, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 2003. Krch, F. D. a kol. Poruchy příjmu potravy 2. vyd. Praha: Grada, 2005. Křivohlavý, J. Psychologie zdrav. 1.vydání, Praha: Portál, 2001. Křivohlavý, J. Psychologie nemoci. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2002. 92
Matějček, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. vyd. Jinončany: H&H, 2001. Radimský, M. Psychiatrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. Servan‐Schreiber, D. Uzdravení bez léků. Cesta ze stresu, úzkosti a deprese. Praha: Portál, 2005. Zacharová, E., Hermanová, M., Šrámková, J. Zdravotnická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 93
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Psychologická první pomoc I povinný Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta 16 hodin výcviku ve dvou 8 hodinových blocích Forma výuky zápočet hod. za týden dopor. ročník / období 5. C Vyučující Mgr. et Mgr. David Dohnal Stručná anotace předmětu Cíle Student bude znát ‐ základní reakce na stresovou situaci ‐ základy psychické první pomoci ‐ základ managementu vlastního stresu (sebepéče) Způsobilosti Dokáže rozeznat dysfunkční chování od distresu a dokáže zasaženého v dysfunkci stabilizovat v krizové (traumatické) situaci ‐ dovednost reflektivního naslouchání, umí vyhledat potřeby zasaženého člověka, ví jak zasaženého předat. Požadavky Aktivní účast v průběhu předmětu. Výstup z předmětu ‐ sebereflexe zhodnocující vlastní možnosti použití psychické první pomoci. Studijní literatura a studijní pomůcky Špatenková, N. Krizová intervence pro praxi. Baštecká, B. Terénní krizová práce. Vodáčková, D. Krizová intervence. 94
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Krizová intervence povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zápočet C Vyučující Mgr. et Mgr. David Dohnal Stručná anotace předmětu Cíle seznámení se základními formami krizové intervence, seznámení se strukturou intervenčního hovoru, etické principy a pravidla krizové intervence Způsobilost Navazuje na předmět Psychologická první pomoc, student se seznámí s další navazující odbornou péčí o lidi v krizi. Požadavky Aktivní účast v průběhu předmětu. Výstup z předmětu ‐ sebereflexe zhodnocující možnosti jednotlivých forem krizové intervence ve vztahu k případné preferenci krizových služeb. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Špatenková, N. Krizová intervence pro praxi. Doporučená Baštecká, B. Terénní krizová práce. Vodáčková, D. Krizová intervence. 95
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální patologie povinný 1 dopor. ročník / období hod. za týden klasifikovaný zápočet 3. Forma výuky P Vyučující Mgr. Hana Štěpánková Stručná anotace předmětu Cíle Získat přehled o sociálních deviacích a sociálně patologických jevech, znát jejich důsledky, strukturu, porozumět jejich příčinám, dynamice. U všech sociálně patologických jevů je zařazeno téma prevence, vč. institucí a organizací, které ji zajišťují. Způsobilosti Student ‐ umí definovat a rozumí pojmům – sociální deviace, sociálně patologický jev ‐ chápe absolutní a relativní platnost sociálních norem ‐ umí aplikovat normativní a reaktivní pojetí sociálních deviací ‐ zná biologické, psychologické a sociologické příčiny (teorie) vzniku sociálních deviací a chápe jejich vzájemné interakce Rámcový rozpis učiva Vybrané soc. pat. jevy jsou vždy uchopeny z hlediska příčin, příznaků, rizikových skupin, deskripce a možnosti působení proti těmto jevům (prevence, represe). Sociální patologie ‐ základní pojmy ‐ norma, anomie, funkce (eufunkce a dysfunkce), subkultura a kontrakultura, kulturní rozdíl apod. Teorie sociální deviace (deviantní akt, kariéra, role, funkce soc. deviací, pozitivní deviace apod.). Týrání, zneužívání, zanedbávání – děti, dospělé osoby, staří lidé. Šikana. Kriminalita a organizovaný zločin. Extremismus a extremistické organizace. Sekty. Rasizmus, nacionalizmus, interetnické konflikty. Prostituce. Sebevražednost. Závislosti (alkoholová toxikomanie, nealkoholová toxikomanie, nové civilizační typy závislostí ‐ workoholismus, gamblerství). Bezdomovectví. Požadavky splnění podmínek klasifikovaného zápočtu 96
Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Bassermann, L. Nejstarší řemeslo. Kulturní dějiny prostituce. Praha, 1993. Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum, Grada, 1997. Heller, J., Pecinovská, O. a kol. Závislost známá neznámá. Praha, 1996. Hrčka, M. Sociální deviace. Praha, 2001. Kalina K. a kol. Drogy a drogové závislosti. Úřad vlády ČR, 2003. Kol. autorů Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: Sociolog. nakl., 1991. Kolář, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha, 1997. Ondrejkovič, P. ed. Sociálna patológia. Bratislava, 2001. Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. Marvanová‐ Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová, M. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008. Munková, G. Sociální deviace. Praha, 2001. Nešpor, K. Hazardní hra jako nemoc. Ostrava: Alena Krtilová, 1994. Nešpor, K. Návykové chování a závislosti. Praha, 2000. Němec, M. Organizovaný zločin. Praha, 1995. Novotný, O., Zapletal, J. a kol. Kriminologie. Praha, 2001. Muhlpachr, P. Sociální patologie. Brno, 2001. Skála, J. Závislost na alkoholu a jiných drogách. Praha: Avicenum, 1987. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008. Voňková, J., Spoustová, I. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha: proFem, 2008. Rozšiřující a doplňující literatura Arendt, H. O násilí. Praha, 1995. Černý, L., Bútora, M. Sebevražednost dětí a mladistvých. Praha: Avicenum, 1970. Černý, V. Rasismus jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia, 1995. Dušek, K., Janík, A. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, 1990. Foustka, B. Slabí v lidské společnosti. Praha, 1904. Gál, F. Násilí. Praha: Egem, 1994. Gil, E. M., Sumit, R. C. Zneužité děti. Praha, 1992. Chmelík, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha, 2001. Kol. autorů. Drogy na předpis. Lékařská preskripce narkotik. Olomouc, 1998. Langmeier, J., Matějíček, Z. Počátky našeho duševního života. Praha, 1986. Marhounová, J., Nešpor, K. Alkoholici, feťáci a gambleři. Praha: Empatie, 1995. Masaryk, T. G. Sebevražda. Praha, 1904. Mečíř, J. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Praha: Avicenum, 1990. Růžička, L. Sebevražednost z hlediska demografického a sociologického. Praha: Academia, 1968. Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. Syřišťová, E. Normalita osobnosti. Praha, 1995. Vaníčková, E. a kol. Násilí v rodině. Praha: MPSV (dotisk Karolinum), 1995. 97
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu I dopor. ročník / období povinný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 3. S Vyučující Mgr. Vladislava Závrská, Mgr. Pavlína Valouchová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem je, aby studenti získali schopnost vyhledávat nebo samostatně a systematicky získávat data o sociální skutečnosti, porozumět jim, znát možnosti a limity jejich výpovědní schopnosti a naučit se sociologicky interpretovat nesystematizované informace o svém profesionálním životě a životě svých klientů. Cílem předmětu je seznámit studenty se dvěma základními přístupy v rámci sociálně‐vědních výzkumů (kvantitativním a kvalitativním). Kvantitativnímu přístupu bude věnovaná první část předmětu. Studenti se vytvářením týmového projektu naučí logiku práce v kvantitativním paradigmatu. Osvojí si základní výzkumné techniky (standardizovaný rozhovor, dotazník) i možnosti práce s daty. Předmět umožní vhled do způsobů interpretace výsledků z kvantitativních empirických šetření. Způsobilosti Studenti budou po ukončení předmětu kvalifikovanými zadavateli a čtenáři kvantitativních studií z oblasti sociálně‐vědních výzkumů. Požadavky Aktivní účast na hodinách. Odevzdání projektu kvantitativního sociálně‐vědního výzkumu. Úspěšné složení testu. Rámcový rozpis učiva 1. Výzkum v sociálních vědách (charakter sociální informace). 2. Uvedení do kvantitativního výzkumného paradigmatu. 3. Fáze kvantitativního výzkumného šetření. 4. Vymezení projektové fáze kvantitativního výzkumného šetření. 5. Projektová fáze kvantitativního výzkumného šetření ‐ teoretická východiska, formulace tématu, vymezení výzkumného problému a výzkumných otázek. 6. Projektová fáze kvantitativního výzkumného šetření ‐ výzkumné cíle, hypotézy a jejich operacionalizace. 7. Projektová fáze kvantitativního výzkumného šetření ‐ konstrukce výzkumné techniky. 8. Projektová fáze kvantitativního výzkumného šetření ‐ výběr vzorku, stanovení finančního a časového harmonogramu. 9. Otázka generalizace dat a způsobu práce s kvantitativními daty. 10. Vyhodnocování výsledků z výzkumného šetření. 11. Etika ve výzkumu. 12. Jak rozumět výsledkům výzkumného šetření? 13. Sociální pracovník jako kvalifikovaný zadavatel kvantitativního výzkumného šetření. 98
Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: 2002. Punch, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: 2008. Doporučená literatura Hubík, S. Hypotéza. Metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: 2006. Surynek, A. a kol. Základy sociologického výzkumu. Praha: 2001. Schneider, M., Koudelka, F. Úvod do základů sociologických výzkumů. Olomouc: FF UP, 1993. Buriánek, J. Systémová sociologie. Problém operacionalizace. Praha: UK, 1993. Petrusek, M. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: 1993. 99
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu II dopor. ročník / období povinný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta klasifikovaný zápočet Forma výuky 5. S Vyučující Mgr. Vladislava Závrská, Mgr. Pavlína Valouchová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu je seznámit studenty se dvěma základními přístupy v rámci sociálně‐vědních výzkumů (kvantitativním a kvalitativním). Druhá část předmětu bude zaměřena na získání dovedností potřebných k práci v kvalitativním paradigmatu. Studenti se skrze týmovou práci na kvalitativním výzkumu naučí logiku práce v tomto paradigmatu. Osvojí si základní výzkumné techniky (hloubkový a narativní rozhovor, pozorování) i možnosti práce se získanými daty. Předmět umožní vhled do způsobů interpretace výsledků z kvalitativního výzkumu. Způsobilosti Studenti budou po ukončení předmětu kvalifikovanými zadavateli a čtenáři kvalitativních studií z oblasti sociálně‐vědních výzkumů. Požadavky Aktivní účast na hodinách. Odevzdání analýzy dat kvalitativního sociálně‐vědního výzkumu. Úspěšné složení testu. Rámcový rozpis učiva 1. Uvedení do kvalitativního výzkumného paradigmatu – specifika přístupu. 2. Kvalitativní výzkumné paradigma v kontextu sociální práce; vhodnost témat pro kvalitativní zpracování. 3. Osobnostní předpoklady a dovednosti pro kvalitativní výzkumnou činnost. 4. Kvalitativní výzkumné paradigma – design výzkumného šetření. 5. Metody a techniky sběru a analýzy dat v kvalitativním paradigmatu. 6. Specifické techniky sběru dat a jejich význam pro sociální pracovníky. 7. Interpretace kvalitativních dat. 8. Práce s daty získanými ve výzkumném šetření v kontextu sociální práce. 9. Sociální pracovník jako kvalifikovaný zadavatel kvalitativního výzkumného šetření. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: 2002. Miovský, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 2006. Punch, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: 2008. Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: 1999. Doporučená literatura Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: 2005. 100
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Mezinárodní sociální práce a politika zaměřená na konkrétní země dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 3. P Vypracování ročníkové práce Vyučující Mgr. Ing. Květoslava Princová Stručná anotace předmětu Cílem je získat znalosti a informace o sociální potřebnosti a na to reagující sociální politice a práci v různých zemích světa a srovnat je s potřebami a příslušnými opatřeními v ČR. Student bude způsobilý pojmenovat sociální problémy a vyhodnotit, zda na něj systém sociální pomoci daného státu adekvátně reaguje a srovnat tuto skutečnost se situací v dané oblasti sociálních problémů v ČR. Sociální situace v daných zemích, zranitelnost, chudoba, potřebnost sociální pomoci. Vliv historického, kulturního a náboženského kontextu na rozvoj sociální politiky a na přístup k sociální práci. Rozdíly a podobnosti politiky, přístupů a služeb mezi zeměmi s cílem rozpoznat silné a slabé stránky, rozpory a mezery mezi konkrétními zeměmi. Studenti budou rozděleni do skupin podle zemí, kam budou odjíždět na praxe. Každou skupinu povede odborník na danou oblast. Po návratu z praxe bude student analyzovat sociální problémy, se kterými se setkal, a které se objevují v těchto zemích v různé podobě a srovná je s obdobnou praxí v ČR formou srovnávací studie. Požadavky Kontrolovaným výstupem bude ročníková práce spočívající v realizaci výzkumu (šetření) během odborné praxe a jeho vyhodnocení po absolvování odborné praxe. Studijní literatura a studijní pomůcky Cox, D., Pawar, M. International Social Work. Sage Publications, Inc., 2006. Tomeš, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001. Literatura dle oblastí, internetové zdroje. 101
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Problémy etnických a menšinových skupin I dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1+1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 3. P+C Vyučující Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Stručná anotace předmětu Pojetí a cíl předmětu Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti historie etnických a národnostních menšin vyskytujících se na území ČR, v Evropě i v některých dalších zemích ve světě, zejména tam, kde jejich soužití působí aktuálně problémy. Tyto znalosti by měly být ukotveny v obecné teorii menšin a dále rozpracovány s ohledem na budoucí uplatnění specialisty sociální a humanitární práce. Získané znalosti a citlivý přístup k problematice etnik, menšin a marginalizovaných skupin jsou základní průpravou pro krizovou, následnou a rozvojovou pomoc. Předmět úzce navazuje na další předměty, zejména na odbornou praxi a metody mezinárodní sociální práce. Rámcový rozpis učiva ‐ Úvodní terminologie: rasa, rasismus, teorie o vzniku lidských ras, antropologický a sociologický přístup, přestavitelé rasových teorií; základní formy kulturních kontaktů – asimilace, segregace, integrace; etnikum, etnicizace; etnocentrismus; menšinová identita; auto a heterostereotypy, enkulturace, kulturní relativismus; xenofobie; nacionalismus etc. ‐ Postavení a práva národnostních a etnických menšin, mezinárodní úmluvy o jejich právech a ochraně, základní lidskoprávní dokumenty. ‐ Etnické a národnostní menšiny na území ČR a bývalého Československa, jejich historický vývoj, současný stav, demografický profil. Organizace národnostních menšin u nás. Způsobilosti spočívají v tom, že studenti: získají znalosti z obecné teorie menšin, poznají příčiny a důsledky migrace a uprchlictví, emigrace, ale i xenofobie, rasismu, nacionálních a extrémistických hnutí, genocidy, získají přehled o mezinárodních organizacích, smlouvách a zákonných úpravách souvisejících s problematikou, získají přehled o možných kořenech konfliktů vyplývajících ze specifiky různých kultur, umí objasnit příčiny multikulturních problémů ve společnosti a možnosti jejich řešení. Požadaky Aktivní účast, prezentace aktualit, referát, test 102
Studijní literatura a studijní pomůcky 1. okruh: http://www.varianty.cz/notions.php http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/194_433SMAUS.pdf (Gerlinda Šmausová, „Rasa“ jako rasistická konstrukce) http://clovekvtisni.cz/download/pdf/74.pdf (RAXEN, Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006.) Gellner, E. Nacionalismus. Brno: CDK, 1997. Lévi‐Strauss, C. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis, 1999. Kamín, T., Machalová, T. Kritika rasy a rasismu. Brno: Masarykova univerzita, 2003. Budil, I. T., Blažek, V., Sládek, V. ed. Dějiny, rasa a kultura. Plzeň: Dryada, 2005. 2. okruh: Gabal, I. a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G, 1999. Machalová, T. Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk, 2001. Pospíšil, I. Práva národnostních menšin. Praha: Eurolex, 2006. Šišková, T. ed. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. Šišková, T. ed. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rlp/dokumenty/mezinarodni_umluvy/default.html (online všechny zásadní mezinárodní úmluvy) Zákon č.273/2001 Sb. O právech příslušníků národnostních menšin 3.okruh: http://www.mkc.cz/cz/adresar.html (přehled organizací etnických menšin v ĆR) Daniel, B. Dějiny Romů. Olomouc: 1994. Gabal, I. a kol. Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G, 1999. Gellner, E. Nacionalismus. Brno: CDK, 1997. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/mensiny/default.html (informace o národnostních menšinách v ĆR na stránkách Rady vlády pro národnostní menšiny) http://www.holocaust.cz/cz2/history/rom/czech/czech (holocaust Romů) 103
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Problémy etnických a menšinových skupin II povinný hod. za týden 1 dopor. ročník / období 5. Forma výuky klasifikovaný zápočet seminář Vyučující Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Stručná anotace předmětu Pojetí a cíl předmětu Pokračování předmětu se zaměřuje na téma Migrace jako fenomén historie a současnosti a zahrnuje: ‐ novodobé problémy migrace, současné migrační proudy ve světě (globalizace migrace, migrace ekonomická, politická, enviromentální, legální, ilegální, nucená, dobrovolná) ‐ uprchlíci a migranti jako novodobé menšiny ‐ úloha UNHCR při ochraně práv uprchlíků ve světě, v Evropě ‐ problematika uprchlíků a migrantů v ČR (pojmosloví, zařazení České republiky do evropského uprchlického kontextu, postoje společnosti, postoje vlády, legislativa.) ‐ role a postoje vládních a nevládních organizací. Situace v různých zemích Evropy, ‐ vývoj azylové politiky ES/ EU. Současné trendy imigrační a integrační politiky ES/EU. Český legislativní rámec imigrační a integrační politiky. Způsobilosti: Student: ‐ rozumí problematice migrace, uprchlictví, integrace migrantů a etnických menšin ‐ zná mezinárodně platné dokumenty vztahující se k minoritám a migrantům ‐ ve svém uvažování o minoritách je tolerantní, chápající, má respekt k jejich zvykům, hodnotám a odlišnostem, spolupracuje s nimi a neztratí vlastní identitu Požadavky: Aktivní účast, referát Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura: Bade, K. J. Evropa v pohybu. Praha: NLN, 2005. Barša, P. Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK, 1999,2003. Baršová, A., Barša, P. Přistěhovalectví a liberální stát. Brno: IIPS, 2005. www.migrace‐online.cz www.migrationinformation.org www.mvcr.cz/azyl www.cizinci.cz www.domavcr.cz www.suz.cz www.imiscoe.org Doporučená literatura: Barša, P. Západ a islamismus. Brno: CDK, 2001. Budil, I. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. 104
Gellner, E. Národy a nacionalismus. Praha: 1993. Geertz, C. Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000. Finkielkraut, A. Destrukce myšlení. Praha: 1993. Geddes, A. The Politics of Migration and Immigration in Europe. London: Sage, 2003. Hanuš, J. (ed.) Lidská práva – nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK, 2001. Hendriks, M. Sociální práce s uprchlíky. Prha: PPU ČHV, 1996. Keller, J. 12 omylů sociologie. Praha: 1995. Křen, J. Historické proměny češství. Praha: Karolinum, 2002. Loewenstein, N. My a ti druzí. Praha: 1997. Wolf, J. Člověk a jeho svět. Praha: 1984. Potocki‐Tripodi, M. Best Practices with Refugees and Immigrants. New York: Columbia University Press, 2002. Průcha, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2001. Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. Sirovátka, T. ed. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Georgetown, 2002. Taylor, Ch. Multikulturalismus. Praha: Filosofia, 2001. Vizinová, D., Preiss, M. Psychické trauma a jeho terapie. Praha, Portál, 1999. Wilson, E. O. O lidské přirozenosti. Praha: 1993. www.migrace‐online.cz www.migrationinformation.org www.mvcr.cz/azyl www.cizinci.cz www.domavcr.cz www.suz.cz www.imiscoe.org 105
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Public relations povinný dopor. ročník / období hod. za týden Jiný způsob vyjádření rozsahu 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet písemná práce 6. Forma výuky C Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Pojetí a cíle Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta s potřebností promyšlené, systematické a kontinuální propagace organizace a také se základy budování vztahů neziskové organizace s veřejností. V rámci předmětu se student seznámí se způsoby, jak účinně ovlivňovat veřejnost a utvářet, popřípadě měnit veřejné mínění ve prospěch sociální a humanitární činnosti. Student se seznámí s hlavními pojmy problematiky PR a jejich specifikou pro charitativní organizace, osvojí si základy efektivní komunikace s médii, naučí se rozpoznávat důležité nosiče informací a způsoby, jak do nich najít cestu. Důraz je kladen na maximální účinnost s minimem vložených nákladů. Student se dále seznámí s limity propagace charitativní organizace i specifickými možnostmi, které se jí naopak v médiích otevírají díky jejímu zaměření. Rámcový rozpis učiva Veřejnost a veřejné mínění. Public relations a specifika pro charitativní organizace. Definice pojmů problematiky PR a jiné úhly pohledu na jejich aplikaci při propagaci charitativní organizace. Vizualizace organizace – jméno, logo, slogan, grafický manuál, firemní kultura, tiskový mluvčí. Vytyčení a analýza mediálního prostoru našeho zájmu, strategie pro jednotlivá média našeho mediálního prostoru. Techniky PR, způsoby informování veřejnosti (zpravodaj, infocentrum). Zásady komunikace se sdělovacími prostředky ‐ tiskové konference, formy a tvorba písemných výstupů, zásady při poskytování rozhovorů, psychologie novináře, krizová komunikace. Vystižení „fotogenické zajímavosti“ naší práce pro média. Kreativní možnosti PR charitativních a humanitárních organizací. Studijní literatura a studijní pomůcky Čepelka, O. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Nadace Omega, 1997. Šálek, M., Feřtek, T. Novináři nejsou zlí (Mediální rukověť pro neziskové organizace). Nadace VIA, 2001. Bergerová, M. Public relations v občanském sektoru. Praha: Spiralis, 2001. McQuuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2008. Čermák, M. Kdyby sólokapři měli křídla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80‐7106‐799‐9. Kohout, J. Veřejné mínění, image a metody PR. Praha: 1999. Svoboda, V. Public relations moderně a účinně. Grada Publishing, 2006. McNair, B. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80‐7178‐840‐6. Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80‐7367‐069‐8. Jirák, J., Kopplová, B. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: Portál, 2003. ISBN 80‐7178‐
697‐7. Reifová, I. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80‐7178‐926‐7. Mičienka, M., Jirák, J. a kol. Základy mediální výchovy. Praha: Portál 2007.ISBN: 978‐80‐7367‐345‐4. Musil, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. ISBN 80‐7220‐157‐3 Srpová, H., Bartošek, J., Čmerjková, S., Jaklová, A., Pácl, P. Od informace k reklamě. Ostrava: Ostravská 106
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978‐80‐7368‐265‐1 Mludek, I. (ed.) Socha příběhů a její kameny. Olomouc: Arcidiecézní Charita Olomouc, 2008. ISBN: 978‐80‐
254‐1797‐3 MARKETING a MÉDIA – Týdeník pro média, marketing a kreativitu. ISSN 1212‐9496 INFORMAČNÍK, DOMOVNÍK, CHARITNÍK – propagační periodika, vydávaná Charitou Opava pro komunikaci s vnitřní a vnější veřejností. Grafický manuál Charity Opava 107
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Fundraising povinný 1 dopor. ročník / období hod. za týden 6. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu je naučit studenta pracovat s finančními zdroji v neziskových organizacích, seznámit ho s metodami získávání finančních prostředků pro neziskovou organizaci a systematicky pracovat s dárci potencionálními i pravidelnými, individuálními i firemními a hledat formy samofinacování, které budou v souladu s posláním organizace. Způsobilosti Student rozumí zásadám fundraisingu. Student zná legislativu upravující aktivity na poli fundraisingu. Student je schopen vypracovat fundraisingovou strategii. Student je schopen identifikovat zdroje prostředků pro neziskové organizace. Student se orientuje v technikách individuálního a firemního fundraisingu. Student získá potřebné komunikační dovednosti fundraisera. Požadavky Student zpracuje projekt fiktivní či reálné fundraisingové akce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Ledvinová, J., Pešta, K. Základy fundraisingu. Praha: ICN, 1996. Norton, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha: Nadace Via, 2003. Bárta, J. Strategické plánování. Praha: NROS, 1997. Plamínek, J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha: Lotos, 1996. Doporučená literatura Cesty k účinnému fundraisingu. Sborník z konference. Praha: Spiralis, o.s., 2004. Frič, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha: NROS a Agnes, 2001. Tošner, J. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizaci. Praha: Portál, 2002. Rektořík, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1998. 108
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Personální management povinný hod. za týden 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 6. Forma výuky přednáška Vyučující Mgr. Dita Palaščáková Stručná anotace předmětu Cíle Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními požadavky na personální řízení v neziskové organizaci, specifikovat odlišnosti v řízení lidských zdrojů v sociální sféře, řídit procesy a činnosti v personální práci a naučit studenta speciálním metodám výběru a hodnocení pracovníků, a to v kontexu národním, ale také interkulturním. Způsobilosti Student rozumí základům personálního řízení včetně sebeřízení. Student se orientuje v procesech souvisejících s řízením lidských zdrojů: budování organizační kultury, plánování lidských zdrojů, tvorba organizační struktury, motivace pracovníků, hodnocení, odměňování, výběr pracovníků, řešení konfliktů na pracovišti, komunikace na pracovišti. Student reflektuje, jak a proč kultura ovlivňuje chování pracovníků. Požadavky Test znalostí (70 % úspěšnost). Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Bělohlávek, F. Jak vést a řídit lidi. Brno: CP Books, 2005. Drucker, P. F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994. Plamínek, J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha: LOTOS, 1996. Plamínek, J. Sebeřízení. Praha: Grada, 2004. Nový, I., Shroli‐Machl, S. a kol. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. Praha: Management Press, 2001. Nový, I. a kol. Interkulturální management – lidé, kultura a management. Praha: Grada Publishing, 1996. Doporučená Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999. Ambrosová, H. Vedení personálních agend v roce 2002. Praha: Pragoeduca, 2002. Bělohlávek, F. Organizační chování, Olomouc: Rubico, 2006. Hroník F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. Kolman, L. Výběr zaměstnanců. Praha: Linde, 2004. Koubek, J. Personální řízení v malých podnicích. Praha: Grada Publishing, 1996. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. Montag, P. Assessment centre. Praha: Pragoeduca, 2002. Morgensternova, M., Šulová L. Interkulturní psychologie Rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007. Tureckiová, M. Řízení lidí a jejich rozvoj ve firmách. Praha: Grada, 2004. Nový, I., Schroll‐Machl, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. Pfaifer, L.,Umlaufová, M. Firemní kultura síla sdílených cílů, hodnot a priorit. Praha: Grada Publishing, 1993. Pichanič, M. Mezinárodní management a globalizace. Praha: C. H. Beck, 2004. 109
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Ekonomika neziskových organizací I povinný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období Forma výuky 3. přednáška Vyučující Ing. Ester Danihelková Stručná anotace předmětu Cíle Studenti se seznámí s funkcí a působností organizací neziskového sektoru, naučí se základní charakteristiky neziskových organizací v užším a širším smyslu, seznámí se s principy financování a finančního řízení. Obsah Členění NH z hlediska sektorů, význam občanské společnosti a oblasti, v nichž NO působí, vztah NO k sektoru veřejnému a podnikatelskému, právní formy a znaky nevládních organizací, finanční prostředky, jejich získávání a řízení v NNO. Způsobilosti student: zná jednotnou klasifikaci oborů, v nichž neziskové organizace působí, rozlišuje principy, podle nichž jednotlivé právní formy organizací fungují, zná způsoby financování a základy fundraisingu v neziskové organizaci. Požadavky Aktivní účast, zápočtový test. Studijní literatura a studijní pomůcky Bárta, J. Strategické plánování pro neziskové organizace. Praha: Lotos, 1997. Čepelka, O. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Liberec: Omega, 1997. Duben, R. Neziskové organizace v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996. Frič, P., Goulli, R. Neziskový sektor v ČR. Bohemia: Eurolex, 2001. Ledvinová, J., Pešta, K. Základy fundraisingu. Praha: ICN, 1996. Majdůchová, H. a kol. Neziskové organizácie. Bratislava: Sprint, 2004. Neziskovky.cz. Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: Neziskovky.cz. Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru. Brno: Ekopress, 2002. Růžičková, R. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. Olomouc: Anag, 2009. Šafránková, I. a kol. Nevýdělečné organizace, daně, právo. Praha: ASPI, 2005. Kolektiv autorů. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha: AISIS, o.s., 2005. 110
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Ekonomika neziskových organizací II dopor. ročník / období povinný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška Forma výuky 5. přednáška Vyučující Ing. Ester Danihelková Stručná anotace předmětu Cíle V návaznosti na znalosti z předchozího období tohoto předmětu je cílem seznámit studenta s projekty, projektovým řízením a významem dárcovství a dobrovolnictví v neziskové organizaci. Obsahem tohoto předmětu je rovněž téma společenské odpovědnosti firem, partnerství sektorů a problematika sociálních firem. Obsah Základy projektování, marketingový plán v návaznosti na strategický plán organizace. Společenská odpovědnost a projekty sociálních firem, specifika právní úpravy v ČR. Dárcovství a dobrovolnictví, právní úprava v EU a ČR. Způsobilosti Student dovede formulovat společenské problémy a na jejich základě vytvářet instituce, umí zpracovat projektový záměr vzniku neziskové organizace, chápe význam dárcovství a dobrovolnictví pro neziskovou organizaci, umí vysvětlit fungování sociální firmy. Požadavky Aktivní účast, zpracování projektového záměru. Studijní literatura a studijní pomůcky Chvalovský, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha: ASPI, 2005. Marek, Kantor, T. Příprava a řízení projektů ze strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister&Principal, 2007. Kolektiv autorů. Napříč společenskou odpovědností firem. Praha: AISIS, o.s., 2005. Majdůchová, H. a kol. Neziskové organizácie. Bratislava: Sprint, 2004. Mészáros, P. a kol. Sociální podnikání 10 úspěšných příkladů z Evropy. Praha: Nový prostor, o.s., 2008. Neziskovky.cz. Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: Neziskovky.cz. Němec, V. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2002. Přichystal, A. Kuchařka pro žadatele z fondů EU aneb Jak uvařit dobrý projekt. Nymburk: Vega‐L, 2008. Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru. Brno: Ekopress, 2002. Rosenau, M. D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000. Růžičková, R. Neziskové organizace –vznik, účetnictví, daně. Olomouc: Anag, 2009. Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě 111
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Ekonomika neziskových organizací III dopor. ročník / období povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 6. přednáška Vyučující Ing. Ester Danihelková Stručná anotace předmětu Cíle V návaznosti na znalosti z předchozích dvou období tohoto předmětu je cílem seznámit studenta s hospodařením s prostředky v neziskové organizaci, s vedením účetnictví a zvláštnostmi zdaňování. Obsah Hospodaření s prostředky, rozlišování hlavní a vedlejší činnosti, možnosti samofinancování NO, vedení účetnictví a zvláštnosti zdaňování v NO. Způsobilosti Student se naučí základům hospodaření s prostředky, pochopí základy účetnictví a návaznost na daňovou soustavu. Požadavky Aktivní účast a zápočtový test. Studijní literatura a studijní pomůcky Plamínek, J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha: Nadace Lotos, 1996. Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2004. Rektořík, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. Růžičková, R. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. Olomouc: Anag, 2009. Stejskalová, I. a kol. Využití účetnictví v řízení neziskových organizací. Praha: ASPI, 2006. Vysušil, J. Rozpočetnictví a vnitropodnikové plánování. Praha: Profess Consulting, 2004. Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikáni. Zákon č. 586/2002 Sb., o daních z příjmů 112
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Teologické základy sociální práce I. povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník/období Forma výuky 2. přednáška Vyučující ThLic. Lucie Marta Cincialová Stručná anotace předmětu Cíle Ozřejmit studujícím roli křesťanské teologie ve vzdělání sociálního pracovníka, představit teologii nejen jako rámec církevně zakotvené sociální práce, ale rovněž jako podpůrnou vědu moderní sociální práce. V tomto období jsou probírána převážně témata odvíjející se ze základních zkušeností sociálních pracovníků. Rámcový přehled témat: Vztah teologie a sociální práce. Sociální rozměr v hlavních náboženských proudech. Oblasti a aktéři sociální práce církví. Víra a náboženství v současnosti. Sociální práce jako místo hledání smyslu. Utrpení a smrt v sociální práci a v křesťanství. Sociální práce a vlastní zranění. Podmínky „dobré“ sociální práce a křesťanská tradice. „Velké“ texty o sociální práci: Mezinárodní definice SP a encyklika Deus caritas est. Způsobilosti Student si vybuduje spirituální citlivost vůči zkušenostem, které výkon sociální práce přináší. Požadavky Zápočtová práce ve formě referátu ze zvoleného titulu doporučené literatury. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Studijní opora Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, s. 13‐45. Nešpor, Z. Duchovno – dobrý byznys. MF dnes, sobota 22. prosince 2007, strana D8. Hamplová, D. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2000. 56 stran. Doležel, J. Východiska a cíle charitativně‐diakonické práce se seniory. Sociální práce, 2004, č. 3, s. 90‐102. Encyklika DEUS CARITAS EST Benedikta XVI. Praha: Paulínky, 2006. 63 stran. Pompey, H., DOLEŽEL, J. Mezinárodní konference Deus Caritas est. Dokumentace a zhodnocení. Olomouc: b. n., 2008. Doležel, J. Osobnostní rizika pomáhající praxe. Syndrom pomocníka ve světle biblické moudrosti. In Spravedlnost a služba III. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS‐VOŠ sociální Olomouc. Olomouc: CARITAS‐
VOŠs, 2008, s.32‐47. č. 4/2008 Sociální práce/Sociálna práca Doporučená Pompey, H., Doležel, J. Impulzy pro sociální práci církve – encyklika DEUS CARITAS EST. Studia theologica, podzim 2006, roč. VIII, č. 3, s. 53‐61. 113
Pompey, H., Doležel, J. Mezinárodní konference Deus Caritas est. Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Dokumentace a zhodnocení. Olomouc: b. n. 2007. Halík, T. Vzdáleným nablízku. Praha: Lidové noviny, 2007. 252 stran Halík, T. Vzýván i nevzýván. Praha: Lidové noviny, 2004. 376 stran. Nešpor, Z. Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. In Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociolo‐gický ústav Akademie věd ČR, 2004. s. 21‐37. Nouwen, H. Zraněný ranhojič. Přel. R. Hanzl. Praha: Návrat domů, 2008. 109 stran. Martinek, M. a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: JABOK, 2008. Krockauer, R. et al. Theologie und Soziale Arbeit: Handbuch für Studium, Weiterbildung und Beruf. München: Kösel‐Verlag, 2006. 114
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Teologické základy sociální práce II. povinný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník/období Forma výuky 5. přednáška Vyučující ThLic. Jakub Doležel Stručná anotace předmětu Cíle Látka předcházejícího předmětu je rozšířena o klíčové teologické okruhy sociální práce. Látku tohoto období tvoří biblická východiska křesťansky zakotvené sociální práce: Starý zákon Nový zákon Ježíšova pomáhající a uzdravující setkání s trpícími Způsobilosti Studenti získají profesně orientovaný přístup k biblickým zdrojům smyslu a hodnot sociální práce. Požadavky Zápočtová práce formou zamyšlení nad zvoleným biblickým úryvkem z pohledu sociální práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Studijní opora Doležel, J. Biblické kořeny sociální práce. In MARTINEK, M. a kol. (vyd.) Praktické teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok ‐ Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2008, 176 stran, s. 26‐39. Číslo 4/2008 Sociální práce/Sociálna práca. Pompey, H., Doležel, J. Mezinárodní konference Deus Caritas est. Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku. Dokumentace a zhodnocení. Olomouc: b. n. 2007, s. 120‐127. Doporučená Martinek, M. a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: JABOK, 2008. Krockauer, R. et al. Theologie und Soziale Arbeit: Handbuch für Studium, Weiterbildung und Beruf. München: Kösel‐Verlag, 2006. Remeš, P., Halamová, A. Nahá žena na střeše. Bible a psychoterapie. Praha: Portál, 2004. Pospíšil, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 89‐98. Tichý, L. Chvála lásky. Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům. Olomouc: UP, 2009. 115
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Teologické základy sociální práce III. dopor. ročník/období povinný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška Forma výuky 6. přednáška Vyučující ThLic. Jakub Doležel Stručná anotace předmětu Cíle Látka v tomto období nabízí další klíčové teologické okruhy sociální práce. Tématy jsou historický vývoj sociální a charitní práce; důsledky křesťanské nauky o člověku, Bohu a církvi pro sociální a charitní práci. Způsobilosti Studenti získají profesně orientovaný přístup k systematicko teologickým zdrojům smyslu a hodnot sociální práce. Studenti prohloubí svou vnímavost k hodnotové a kulturní různosti a získají předpoklady pro působení v církevně zakotvených pomáhajících organizacích. Požadavky Ústní zkouška z vypsaných okruhů pokrývajících látku všech 3 období. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Studijní opora Doležel, J. Nárys dějin charitativní služby chudým a trpícím – Historické inspirace sociální práce. In MARTINEK, M. a kol. (vyd.) Praktické teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok ‐ Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2008, 176 stran, s. 40‐61. Gaudium et spes: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1‐32. In Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995, s. 183‐207. Pompey, H., Doležel, J. Mezinárodní konference Deus Caritas est. Dokumentace a zhodnocení. Olomouc: b. n., 2008. Doležel, J. Farnost jako místo sociální práce církve. Novozákonní východiska a příklady dobré praxe. In Spravedlnost a služba II. Sborník odborných příspěvků a studijních textů CARITAS‐VOŠ sociální Olomouc. Uspořádal Jakub Doležel. Olomouc: CARITAS‐VOŠs, 2007, s. 43‐56. Doporučená Messina, R. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Vašek, B. Dějiny křesťanské charity. Olomouc: Velehrad, 1941. Franzen, A. Malé dějiny církve. 3. doplněné a rozšířené vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 400 s. Kadlec, J. Přehled českých církevních dějin 1 a 2. Praha: Zvon, 1991. 332 a 281 s. Pompey, H. Tézy pre prakticko‐teologickú pomoc k životu prameniacu z kresťanskej viery pre duchovnú a charitatívnu službu kresťanov a ich spoločenstiev: Zo sili viery chorobu a núdzu prekonávať a pomáhať sprevádzaním. In Formácia ľudí pre pomoc v hraničných situáciách. Zborník zo študijného seminára Vincetskej rodiny 5.9.‐6.9. 2003 Bratislava‐Ružinov. Charis, 2003, s. 16‐25. Společenství a služba. Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Dokument Mezinárodní teologické komise z 23.7. 2004. Přel. C. V. Pospíšil. Karmeiltánské nakladatelství, 2005. Boublík, V. Teologická antropologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 191 s. Pompey, H. Zomieranie. Trnava: Dobrá kniha, 2004. 116
Machan, R. Lidské putování k podobě s Kristem: Úvahy nad relacionalitou v dokumentu Společenství a služba. Studia theologica, 2006, č. 23, s. 71‐76. Doležel, J. Východiska a cíle charitativně‐diakonické práce se seniory. Sociální práce, 2004, č. 3, s. 90‐102. Müller, W. I láska má svá pravidla. Blízkost a odstup v pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 166 s. Pospíšil, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 139‐202 Zulehner, P. M. Církev: přístřeší duše. Praha: Portál, 1997. 104 s. Rahner, K. Praktische Theologie und kirchliche Sozialarbeit. In Schriften zur Theologie, Bd. VIII, S. 667 – 688. Farnost na cestě. Přel.V. Petráček. Svitavy: Trinitas, 2003. 117
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální nauka církve povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 5. Forma výuky zápočet přednáška Vyučující ThLic. Michal Umlauf Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu je představit základní charakteristiku sociálního učení církve jako teologické disciplíny, základní terminologie a prameny, základní principy a dále historické souvislosti jejího vývoje ve vztahu k sociálním encyklikám a sociálním dokumentům partikulárních církví. Způsobilosti Student bude schopen specifikovat základní východiska katolické sociální etiky a vztáhnout je na souvislosti sociálních problémů. Požadavky Zpracování zápočtové práce v rozsahu 3‐5 stran. Rámcový rozpis učiva Uvedení, představení základních pramenů a literatury. Povaha SNC, východiska, metody. Vztah mezi osobou a společností, východiska křesťanské antropologie. Základní principy SNC. Starozákonní biblické motivy SNC (stvoření, vysvobození, proroci). Novozákonní biblické motivy (poselství a nauka Ježíše Krista, učení sv. Pavla). Historie SNC od nejstarších dob do encykliky Rerum novarum. Podněty sociálních encyklik vydaných do II. vat. koncilu pro sociální práci. Sociální encykliky Jana Pavla II. Přínos sociálních encyklik Benedikta XVI. Studijní literatura a studijní pomůcky Kompendium sociální nauky církve. KNA, 2008. Sociální encykliky (1891‐1991). Praha: Zvon, 1996. (zvláště LE, SRS, CA) Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. Úvod a principy. Brno: CDK, 2004. MARTINEK, C. Cesta k solidaritě, Svitavy: Trinitas, 1998. OCKENFELS, W. Katolická sociální nauka. Praha: Zvon, 1994. 118
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Zdravotní nauky I povinný hod. za týden 1+1 Způsob zakončení zápočet Další požadavky na studenta dopor. ročník / období 1. Forma výuky Přednáška+ cvičení Vyučující Mgr. Miroslava Petřeková Stručná anotace předmětu Cíle Poskytnout znalosti, které souvisí se zdravotním stavem klienta a ovlivní výkon sociální práce. Student bude seznámen s oblastmi: Zdraví a nemoc (vymezení pojmu, sociální aspekty zdraví a nemoci, faktory ovlivňující zdraví, podpora zdraví, systém zdravotní péče v ČR a ve světě informativně, kodex práv a povinností pacienta, SZO a programy zdraví); Základní charakteristika vybraných onemocnění a jejich sociální dopad (rozpoznání změn stavu nemocného ‐ subj. a obj. příznaky, základní onemocnění podle jednotlivých orgánových systémů a jejich prevence včetně somatologie, sociální dopad onemocnění a řešení vzniklé situace sociálním pracovníkem). Cvičení: Základy první pomoci (orientace na místě nehody, zajištění pomoci, neodkladná resuscitace, bezvědomí, šok, krvácení, závažná poranění, polohy a přemisťování raněných, náhlé stavy) Způsobilosti Studenti by měli umět posoudit situace, kdy jsou sociální podmínky jedním z faktorů, které napomáhají vzniku choroby a naopak, jaký vliv a dopad má zhoršený zdravotní stav. Student se orientuje v problematice zdraví a nemoci, rozumí základní lékařské terminologii, umí uplatňovat poznatky z hygieny a epidemiologie. Student potřebné osobě dokáže včas zajistit zdravotní péči.Studenti mají teoretickou znalost a praktickou dovednost v základech první pomoci. Požadavky prověření teoretických znalostí a praktických dovedností z první pomoci písemné prověření znalostí z anatomie a fyziologie Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Bártová, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. vyd. Praha: Grada, 2005. Gladkij, Z., Strnad, I. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: UP, 2002. Machová, J. Biologie člověka pro učitele 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. Šafránková, A., Nejedlá, M. Interní ošetřovatelství 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Šamánková, M. a kol. Základy ošetřovatelství 1., 2. díl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. Doporučená literatura Gladkij, I., Koldová, Z. Propedeutika sociálního lékařství. 1. vyd. Olomouc: UP, 1998. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie 1., 2. Praha: Avicenum, 1990. Halová, M. Nemocný v domácí péči. 1. vyd. Javorník: MAJ.ZJ, 2007. Haškovcová, H. Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. Jarošová, D. Úvod do komunitního ošetřování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. Klener, P. Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 1996. 119
Křížová, E. Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání. 1. vyd. Praha: 3. lékařská fakulta UK, 1998. Rozsypalová, M., Staňková, M. Ošetřovatelství I/1., 2. Praha: Informatorium, 1996. Vokurka, M., Hugo, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1995. Pomůcky Pomůcky pro výuku ošetřovatelství a první pomoci (lůžka, ložní prádlo, polohovací pomůcky, pomůcky pro vyprazdňování nemocného, pomůcky pro měření fyziologických funkcí, model pro výuku kardiopulmonální resuscitace, obvazovou techniku, deky, a pod) 120
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Zdravotní nauky II povinný hod. za týden 1+1 Způsob zakončení zápočet Další požadavky na studenta dopor. ročník / období 2. Forma výuky Přednáška, cvičení Vyučující Mgr. Miroslava Petřeková Stručná anotace předmětu Cíle Poskytnout znalosti, které souvisí se zdravotním stavem klienta a ovlivní výkon sociální práce. Student bude seznámen s oblastmi: Základy hygieny a epidemiologie (základní pojmy, hygiena práce a pracovního prostředí s důrazem na sociální a charitní zařízení, formy a šíření nákazy, výskyt infekčních onemocnění se zaměřením na otázky epidemií, protiepidemická opatření, nejčastější infekční onemocnění vyskytující se v některých zařízeních poskytujících sociální služby, prevence infekčních onemocnění, cestovní medicína – zaměření na nejčastěji se vyskytující onemocnění, především AIDS. Zdravotní péče o ženu a dětského klienta (těhotenství, porod, šestinedělí, potrat, hygiena dítěte, čistota, denní režim, spánek, stravování dítěte v různých věkových obdobích, zdravotní péče v dětském věku, nejčastější choroby vyskytující se v dětském věku dle jednotlivých orgánových systémů a jejich prevence, možnosti celostní péče o dítě) Cvičení: Zdravotní péče o klienty (péče o pomůcky, lůžko a jeho úprava, polohy klienta, fyziologické funkce, komplexní hygienická péče o klienta, stravování klienta, domácí péče) Způsobilosti Studenti by měli umět posoudit situace, kdy jsou sociální podmínky jedním z faktorů, které napomáhají vzniku choroby a naopak, jaký vliv a dopad má zhoršený zdravotní stav. Student se orientuje v problematice zdraví a nemoci, rozumí základní lékařské terminologii, umí uplatňovat poznatky z hygieny a epidemiologie. Student potřebné osobě dokáže včas zajistit zdravotní péči. Studenti mají teoretickou znalost a praktickou dovednost v základech ošetřovatelství. Požadavky Prověření teoretických znalostí a praktických dovedností z ošetřovatelství a první pomoci. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Bártová, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 6. vyd. Praha: Grada, 2005. Beránková, M. a kol. První pomoc. 1.vyd. Praha: Informatorium, 2002. Čech, E. a kol. Porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. Göpfertová, D. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. 3. vyd. Praha: Triton, 2002. Machová, J. Biologie člověka pro učitele 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. Stožický, F., Pizingerová, K. Nemoci dětského věku 3. vyd. Praha: Karolinum, 2004. Šafránková, A., Nejedlá, M. Interní ošetřovatelství 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Tyrlíková, I. a kol. Neurologie. 1.vyd. Brno: IDV PZ, 1999. 121
Doporučená literatura Gladkij, I., Koldová, Z. Propedeutika sociálního lékařství. 1. vyd. Olomouc: UP, 1998. Gladkij, Z., Strnad, I. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: UP, 2002. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie 1., 2. Praha: Avicenum, 1990. Haškovcová, H. Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1996. Klener, P. Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 1996. Podstatová, H. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. 1. vyd. Olomouc: Epava, 2001. Scheinarová, A. První pomoc. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. Šejda, J. Prevence, léčba a další aspekty nákazy HIV/AIDS. Praha: Galén, 1993. Volf, V., Volfová, H. Pediatrie pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium, 1996. Willke, B., Willke, J. Člověkem od početí. Český Těšín: Cor Jesu, 1993. Pomůcky Pomůcky pro výuku ošetřovatelství a první pomoci (lůžka, ložní prádlo, polohovací pomůcky, pomůcky pro vyprazdňování nemocného, pomůcky pro měření fyziologických funkcí, model pro výuku kardiopulmonální resuscitace, obvazovou techniku, deky, a pod) 122
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Zdravotní nauky III povinný hod. za týden 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zkouška dopor. ročník / období 3. Forma výuky přednáška Vyučující Mgr. Miroslava Petřeková Stručná anotace předmětu Cíle Poskytnout znalosti, které souvisí se zdravotním stavem klienta a ovlivní výkon sociální práce v souvislost s jednotlivými obory medicíny. Student bude seznámen s oblastmi: Zdravotní péče o duševně postižené klienty (základní pojmy, příčiny, prevence duševních chorob, vybrané duševní poruchy, léčba duševních poruch ‐ informativně), zařízení specializovaná pro duševně postižené klienty. Zdravotní péče o staré klienty (gerontologie, základní pojmy, aspekty stárnutí, formy péče o seniory, zvláštnosti chorob ve stáří, význam aktivity u starých lidí). Problematika těžce a dlouhodobě nemocných (prožívání nemoci, paliativní medicína, euthanasie, thanatologie, přístup sociálního pracovníka k těžce a dlouhodobě nemocným, umírajícím a jejich rodinným příslušníkům). Způsobilosti Studenti by měli umět posoudit situace, kdy jsou sociální podmínky jedním z faktorů, které napomáhají vzniku choroby a naopak, jaký vliv a dopad má zhoršený zdravotní stav. Student se orientuje v problematice zdraví a nemoci, rozumí základní lékařské terminologii, umí uplatňovat znalosti psychiatrie, pediatrie. Student potřebné osobě dokáže včas zajistit zdravotní péči, je citlivý k etickým otázkám spojeným s procesem umírání a smrti.. Požadavky Ústní prověření znalostí. Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Haškovcová, H. Manuálek sociální gerontologie. 1.vyd. Brno: IDVZ, 2002. Haškovcová, H. Thanatologie. 1.vyd. Praha: Galén, 2000. Jedlička, V. Praktická gerontologie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1991. Kalvach, Z. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Malá, E., Pavlovský, P. Psychiatrie . 1.vyd. Praha: Portál, 2002. Radimský, M. Psychiatrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. Doporučená literatura: Baštecký, J. Gerontopsychiatrie. Praha: Avicenum, 1994. Buijssen, H. Demence 1. vyd. Praha: Portál, 2006. Csémy, L., Nešpor, K. Léčba a prevence závislostí. Praha: Psychiatrické centrum, 1991. Frankl, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1995. Haškovcová, H. Fenomén stáří, Praha: Panorama, 1990. Haškovcová, H. Spoutaný život. Praha: Univerzita Karlova, 1991. Klener, P. Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium. Praha: Karolinum, 1996. 123
Křivohlavý, J. Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991. Křivohlavý, J. Vážně nemocný mezi námi. Praha: Avicenum, 1981. Kubíčková, N. Zármutek a pomoc pozůstalým. 1. vyd. Praha: IZV, 2001. Kübler‐Rossová, E. Hovory s umírajícími. Hradec Králové: Signum Unitátis, 1992. Kübler‐Rossová, E. O smrti a umírání. 1. vyd. Turnov: Arica, 1993. Kübler‐Rossová, E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání. 1. vyd. Turnov: Arica, 1994. Pera, H., Weinert, B. Nemocným nablízku. Praha: Vyšehrad, 1996. Pichaud, C., Thareová, I. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998. Raboch, J., Pavlovský, P. Psychiatrie minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. Rahn, E., Mahnkopf, A. Psychiatrie. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. Svatošová, M. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo, 1995. Šafránková, A., Nejedlá, M. Interní ošetřovatelství 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Topinková, E. Geriatrie pro praxi 1.vyd. Praha: Galén, 2005. Vokurka, M., Hugo, J. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1995. 124
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Diplomový seminář povinný hod. za týden 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 5. Forma výuky S získat potvrzení o přípravě absolventské/ bakalářské práce Vyučující Mgr. Walerian Bugel, dr. Stručná anotace předmětu Diplomový seminář je specifický typ vzdělávací činnosti, který se od jiných vyučovacích předmětů odlišuje tím, že není zaměřen na konkrétní vzdělávací disciplínu, nýbrž na proces přípravy a vzniku diplomových prací. Cíle Seznámení studentů s pravidly práce s odbornými texty, jejich zpracování i zápisu, strukturou diplomových prací, jakož i jejich ostatními formálními a věcnými náležitostmi. Způsobilosti Studenti budou schopni implementovat získané poznatky do procesu tvorby vlastní diplomové práce a její obhajoby. Požadavky Aktivní účast na seminářích (včetně prezentace struktury a metody vlastní diplomové práce), získání potvrzení o stavu přípravy absolventské/ bakalářské práce od jejího vedoucího. Studijní literatura a studijní pomůcky FILKA, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ŠIMEK D., KUBÁTOVÁ H. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: UP, 2002. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky, Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. BRATKOVÁ, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690‐2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008‐12‐22 [2008‐12‐30]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>. 125
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Diplomový seminář povinný hod. za týden 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 6. Forma výuky S získat potvrzení o přípravě absolventské/ bakalářské práce Vyučující Mgr. Walerian Bugel, dr. Stručná anotace předmětu Diplomový seminář je specifický typ vzdělávací činnosti, který se od jiných vyučovacích předmětů odlišuje tím, že není zaměřen na konkrétní vzdělávací disciplínu, nýbrž na proces přípravy a vzniku diplomových prací. Cíle Seznámení studentů s pravidly práce s odbornými texty, jejich zpracování i zápisu, strukturou diplomových prací, jakož i jejich ostatními formálními a věcnými náležitostmi. Způsobilosti Studenti budou schopni implementovat získané poznatky do procesu tvorby vlastní diplomové práce a její obhajoby. Požadavky Aktivní účast na seminářích (včetně prezentace struktury a metody vlastní diplomové práce), získání potvrzení o stavu přípravy absolventské/ bakalářské práce od jejího vedoucího. Studijní literatura a studijní pomůcky FILKA, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ŠIMEK D., KUBÁTOVÁ H. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: UP, 2002. ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky, Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. BRATKOVÁ, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690‐2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008‐12‐22 [2008‐12‐30]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>. 126
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Propedeutický seminář povinný 1 hod. za týden dopor. ročník / odbobí 1. Forma výuky zápočet S Vyučující Mgr. Vladislava Závrská, Mgr. Pavlína Valouchová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem propedeutického semináře je seznámit studenty se způsoby práce v odborném stylu. V rámci semináře budou probrány textové vzorce odborného stylu (žánry) s důrazem na jejich psanou podobu – anotace, referát, esej, komparace, kompilace. Další část semináře bude věnovaná základním předpokladům mluvené podoby odborného stylu – argumentace, diskuse a debata. Seminář bude uzavřen představením norem a náležitostí pro psaní absolventské a bakalářské práce. V průběhu semináře bude kladen důraz na správné užívání norem odborného stylu (citační normy, normy daného žánru atp.) a schopnost pracovat s jednotlivými informačními zdroji. Způsobilosti Studenti budou po ukončení předmětu schopni pracovat v odborném stylu (a to jak v jeho písemné, tak i v mluvené formě). Požadavky Aktivní účast na seminářích. Odevzdání komparativní seminární práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2007. Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno, 2002. ČSN ISO 690. 127
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Křesťanské reálie povinně volitelný 2 hod. za týden dopor. ročník / období 1. Forma výuky klasifikovaný zápočet P Vyučující ThLic. Jaroslav Franc Stručná anotace předmětu Pojetí a cíle Předmět si klade za úkol uvést studenta do reálií a pojmosloví současného křesťanského světa. Zabývá se situací křesťanství v současném světě a zvláště v EU a v ČR. Dále studuje katolickou církev, ekumenismus, dialogickou a solidární dimenzi velkých církví. Seznamuje se základními pojmy současného křesťanství a katolické církve. Ukazuje na hlavní české myšlenkové proudy a některé křesťanské myslitele od druhé poloviny dvacátého století až po současnost. Tento předmět je určen studentům spíše vzdáleným církvím a náboženským společnostem. Jeho cílem je uvést studenta, který přichází z okraje křesťanského prostředí, nebo se s křesťanstvím setkal jen vzdáleně do základních pojmů, reálií a pomoci mu k základní orientaci. Hlavní cíle spočívají v tom, že student má: ‐ získat základní znalosti o současném křesťanství ‐ získat základní schopnost orientovat se a používat pojmy vlastní současné církvi ‐ získat základní přehled o náboženské situaci v EU, ČR a místě kde bydlí ‐ získat základní znalosti o katolické církvi, její liturgii, ekumenismu, a o solidaritě v církvích ‐ umí se aktivně stavět k náboženskému prostředí, získá metodu práce s pojmy Rámcový rozpis učiva ‐ Křesťanství v současném světě, v EU a ČR. ‐ Katolická církev a ekumenismus. ‐ Základní pojmosloví katolické církve. ‐ Základní struktury katolické církve a některých církví v ČR. Požadavky Vypracování písemné práce na dané téma a její prezentace. Studijní literatura a studijní pomůcky Petrosillo, P. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. Kompendium katechismu katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Ambros, P. Církev, kultura, společnost, misie. Olomouc: 2000. Augé, M. Antropologie současných světů. Brno: 1999. Benedictová, R. Kulturní vzorce. Praha: 1999. Elser, M. Encyklopedie náboženství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. Enroth, R. Průvodce sektami a novými náboženstvími. Praha: 1994. Horyna, B. Dějiny religionistiky. Olomouc: 2001. Kubalík, J. Dějiny náboženství. Praha: 1984. Ratzinger, J. Úvod do křesťanství. Brno: 1991. Rahner, K., Vorgrimler, H. Teologický slovník. Praha: 1996. Štampach, I. O. Malý přehled náboženství. Praha: 1992. 128
Vojtíšek, T., Vojtíšek, Z. Základní orientace v nových náboženských směrech. Praha: 1994. Vojtíšek, Z. Netradiční náboženství u nás. Praha: 1998. Waldenfels, H. Světová náboženství jako odpovědi na otázky po smyslu života a světa. Praha: 1992. 129
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Úvod do duchovního života povinně volitelný 2 hod. za týden dopor. ročník / období 1. Forma výuky klasifikovaný zápočet přednáška Vyučující ThLic. Lucie Marta Cincialová Stručná anotace předmětu Cíle Předmět si klade za cíl ozřejmit vzájemnou souvislost mezi teologickou reflexí a studiem sociální problematiky jakož i praktickou spolupráci sociální pastorace a odborné sociální práce. Uvést studenty do duchovního života, předpokládá víru a náboženskou zkušenost nebo alespoň vážný zájem o spiritualitu a je doporučen především těm, kdo chtějí svou křesťanskou zkušenost prohloubit. Způsobilosti Studenti budou schopni reflektovat svou odbornost a konkrétní otázky sociální práce ve světle teologických východisek. Požadavky aktivní účast (nejméně 50%), krátká písemná reflexe na zadané téma, klasifikovaný zápočet ve skupině Rámcový rozpis učiva Vztah teologie a sociální práce – charakteristiky obou oborů, podpora sociálního fungování ze strany teologie, sociální hřích. Význam pastorační práce pro sociální práci. Sociální práce jako diakonie církve – konstitutivní prvky církve, místo diakonie v životě církve. Pastorační péče o vybranou cílovou skupinu (např. o nemocné). Hlavní body encykliky Deus caritas est, její přínos a význam pro charitativní sociální práci. Sociální rozměr v jednotlivých náboženstvích (přestavení hl. náboženských východisek a pochopení mezilidské solidarity, pomoci, sociální a charitativní činnosti) Sociální rozměr v křesťanství (v učení Ježíše Krista). Křesťanský pohled na smysl utrpení (hlavní body encykliky Salvifici doloris) Sociální rozměr v jednotlivých náboženských systémech (nejstarší náboženství: přírodní národy, starověká Mezopotámie a Egypt, védské náboženství (bráhmanismus), hinduismus. Sociální rozměr v buddhismu, v náboženstvích antického Řecka a Říma. Sociální rozměr v židovství (judaismu) a islámu. Studijní literatura a studijní pomůcky POVINNÁ MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce, Praha: Portál, 2007. MARTINEK, M. a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok, 2008. BENEDIKT XVI, Deus caritas est. Encyklika O křesťanské lásce (ze dne 25.12. 2005), Praha: Paulínky 2006. JAN PAVEL II. Salvifici doloris. Encyklika O křesťanském smyslu lidského utrpení (ze dne 11.února 1984). Praha: Zvon, 1995. MESSINA, R. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. HELLER, J., MRÁZEK, M. Nástin dějin religionistiky. Praha: 1988. BÍLEK, M. Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích. Olomouc: CMTF UP, 2008. WALDENFELS, H. Lexikon náboženství. Praha: Victoria Publishing, 1994. 130
WALDENFELS, H. Světová náboženstv., Praha: Zvon, 1992. ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení II. Praha: 1996. HALÍK, T. Prolínání světů. Praha: Lidové noviny, 2006. DOPORUČENÁ VAŠEK, B. Dějiny křesťanské charity. Olomouc: Velehrad, 1941. PERA, H., WEINERT, B. Nemocným nablízku. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1996. LEWIS, C. S. Problém bolesti. Praha: Návrat domů, 1998. WEISMAYER, J. Život v plnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994. KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994. A. LÄNGLE. Smysluplně žít. Aplikovaná existenciální analýza. Brno: Cesta, 2002. CRABB, L., ALLENDER, D. Naděje v utrpení. Praha: Návrat domů, 2002. YANCEY, P. Kde je Bůh, když to bolí? Praha: Návrat domů, 2003. OPATRNÝ, A. Pastorační péče v méně obvyklých situacích II. Praha: Pastorační středisko, 2001. OPATRNÝ, A. Malá příručka pastorační péče o nemocné. (3., doplněná verze) Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2003. ROZŠIŘUJÍCÍ BREJCHA, L. Pamětní spis o katolické charitě (milosrdné lásce) v zemi moravsko‐slezské. Olomouc: 1930. FRÖHLICH, R. Dva tisíce let dějin církve. Praha: Vyšehrad, 1999. OPATRNÝ, M. Zapomenutý drahokam: Teologie a sociální práce. Teologie & Společnost, 2004, č.5., s. 9‐10. BUBEN, M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, I. díl. PANGRAZZI, A. Proč právě já? Co jsem udělal zlého? Proč Pán dopouští bolest? A proč nezasáhne? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. BIALAS, M. Milovat a trpět. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995. KÜNG, H. Křesťanství a náboženství Číny. Praha: Vyšehrad, 1999. KÜNG, H. Křesťanství a buddhismus. Praha: Vyšehrad, 1997. KÜNG, H., STIETENCRON, von H. Křesťanství a hinduismus, Praha: Vyšehrad, 1997. KEENE, M. Co by každý měl vědět o židovství. Praha: Kalich. FELIX, T. Svět islámu. Praha: Vyšehrad, 2006. KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu, Praha: Vyšehrad, 1993. 131
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Ruský jazyk I povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 1. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Stručná anotace předmětu Studenti přistupují k ruštině jako ke zcela novému jazyku. Při výuce se důsledně uplatňuje srovnávací hledisko, aby studenti na jedné straně dokázali využít blízké typologické a genealogické příbuznosti ruštiny s češtinou, a na druhé straně aby si byli vědomi nebezpečí interferenčních chyb, které z této příbuznosti vyplývá. Cíle ‐
‐
‐
‐
Seznámit se s ruštinou jako s jedním ze slovanských jazyků blízce příbuzných češtině. Zvládnout grafickou podobu jazyka (azbuku). Odbourat jazykovou bariéru. Naučit se číst ruskou abecedu, zvládnout nejzákladnější lexikum a gramatická pravidla. Způsobilosti V průběhu prvního výukového období by si studenti měli osvojit grafickou podobu jazyka a slovní zásobu, gramatiku, konverzaci a reálie v rozsahu přibližně prvních čtyř lekcí učebnice Raduga 1. Požadavky ‐ aktivní práce v hodinách ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech úkolů zadávaných v průběhu období ‐ zvládnutí písemného zápočtového testu na min. 65% ‐ prokázání schopnosti přečíst jednoduchý text v ruštině Studijní literatura a studijní pomůcky Jelínek, S. a kol. Raduga po‐novomu 1 ‐ 2. Ruština pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2007 (+ pracovní sešity a CD). Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva‐Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. Leda. 2007 (+ CD). Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. (s CD) 2.vyd. 2007. 132
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Ruský jazyk II Povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 2. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v zimním období. Znalosti gramatiky a lexika jsou doplňovány základními informacemi z různých oblastí reálií rusky mluvících zemí. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Zpúsobilosti Při hodinové týdenní dotaci by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 7 lekcí učebnice Raduga 1, a to zejména: ‐ časování sloves v přítomném čase ‐ základní a řadové číslovky a jejich užití ‐ skloňování základních typů substantiv ‐ jednoduché syntaktické vazby ‐ Student si osvojí jednoduchou slovní zásobu z tematických oblastí rodina, kulturní život, nakupování, vyjadřování dojmů, dotazů a odpovědí atd. a bude ji umět aplikovat v příslušných komunikačních situacích. Požadavky ‐ aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů včetně vyplnění celého Pracovního sešitu ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky Jelínek, S. a kol. Raduga po‐novomu 1 ‐ 2. Ruština pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2007 (+ pracovní sešity a CD). Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva‐Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. Leda, 2007 (+ CD). Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. (s CD). 2.vyd. 2007 Tahovská, L. a kol. Ruština poslechem. Cvičení a textové úlohy. Praha: Leda, 2005. 133
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Ruský jazyk III Povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 3. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Stručná anotace předmětu Cíle Studenti navazují na znalosti a dovednosti získané v prvním ročníku. Cílem disciplíny je zvládnutí ruské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Raduga 1 a seznámení se s reáliemi rusky mluvících zemí se zaměřením na eventuální zahraniční praxi. Rozšiřují se také aktivní komunikační dovednosti v situacích, ve kterých se studenti během zahraniční praxe mohou ocitnout. Způsobilosti Studenti budou nově umět jazykově správně reagovat v těchto tematických okruzích: Orientace ve školním prostředí, orientace ve městě, nakupování cestování, používání dopravních prostředků, vyjádření dojmů, radosti, lítosti atd. V odborné oblasti je to jednoduchá komunikace s klienty a personálem sociálních zařízení různého typu, jež předpokládá osvojení si příslušného odborného lexika. Z gramatických znalostí jsou to zejména: minulý čas sloves, vykání, skloňování dalších typů substantiv, časování dalších slovesných typů, další syntaktické vazby a obraty. Požadavky ‐ aktivní účast ve výuce ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ úspěšné zvládnutí písemného zápočtového testu ‐ zvládnutí vybraných komunikačních situací (ústní část zápočtu) ‐ zpracování Pracovního sešitu 1 Studijní literatura a studijní pomůcky Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva‐Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. Leda, 2007 (+ CD). Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. (s CD) 2.vyd. 2007. Jelínek, S. a kol. Raduga po‐novomu 1 ‐ 2. Ruština pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2007 (+ pracovní sešity a CD). Tahovská, L. a kol. Ruština poslechem. Cvičení a textové úlohy. Praha: Leda, 2005. Mistrová, V., Oganesjanová, D., Trebubova, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004. adaptované texty se sociální tematikou z internetových zdrojů 134
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Ruský jazyk IV povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 5. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Stručná anotace předmětu Cíle Výuka je zaměřena na zvládnutí vybraných gramatických jevů z učebnice Ruština nejen pro samouky a zejména na rozšíření slovní zásoby a hlubší osvojení řečových komunikačních dovedností a reáliových znalostí natolik, aby studenti dokázali jednodušší formou konverzovat na odborná témata. Způsobilosti Studující se bude umět samostatně jednoduchou formou a jazykově správně vyjadřovat v komunikačních situacích běžného i profesního života. Dokáže zjednodušeně reprodukovat obsah přečteného adaptovaného odborného textu. Požadavky ‐ aktivní účast ve výuce ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ úspěšné zvládnutí základů ruské gramatiky v rozsahu učebnice Ruština nejen pro samouky (vybrané jevy) ‐ úspěšné zvládnutí odborné terminologie a komunikace na zadaná témata (ústní část zápočtu) Studijní literatura a studijní pomůcky Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva‐Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. Leda, 2007 (+ CD). Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. (s CD) 2.vyd. 2007. Tahovská, L. a kol. Ruština poslechem. Cvičení a textové úlohy. Praha: Leda, 2005, Mistrová, V., Oganesjanová, D., Tregubova, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004. Čára, V. a kol. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1986 a další vyd. Stěpanová, L., Vychodilová, Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc: UP, 2000. Stěpanová, L., Vychodilová, Z. Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi. Olomouc: UP, 2003. aktuální adaptované texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 135
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Ruský jazyk V povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Stručná anotace předmětu Cíle Hlavní náplní výukových hodin je všestranná práce s texty na témata blízká studijnímu zaměření posluchačů. Studenti by si měli rozšířit slovní zásobu a komunikační dovednosti natolik, aby dokázali konverzovat na vybraná odborná témata a vyjádřit svůj názor na problémy ze zadaných tematických okruhů. Průběžně si také formou powerpointových prezentací, videoprojekcí a seminárních vystoupení doplňují znalosti o tom, jaká specifika mají dané oblasti v ruských reáliích. Způsobilosti Student se bude umět v ruském jazyce kromě zvládání běžných komunikačních situací samostatně jednodušší formou vyjádřit k tématům z oblasti sociální politiky, metod sociální práce, k charitním a humanitárních projektům apod. Požadavky ‐ aktivní účast ve výuce ‐ vypracování zadaného odborného tématu formou PowerPointové prezentace ‐ úspěšné jazykové zvládnutí zadaných odborných tematických okruhů (ústní forma zápočtu) Studijní literatura a studijní pomůcky Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva‐Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. Leda, 2007 (+ CD). Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky. (s CD) 2.vyd. 2007 Jelínek, S. a kol. Raduga po‐novomu 1 ‐ 2. Ruština pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2007 (+ pracovní sešity a CD). Tahovská, L. a kol. Ruština poslechem. Cvičení a textové úlohy. Praha: Leda, 2005. Mistrová, V., Oganesjanová, D., Tregubova, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha: Polyglot, 2004. Čára, V. a kol. Ruská mluvnice pro střední školy. Praha: SPN, 1986 a další vyd. Stěpanová, L., Vychodilová, Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc: UP, 2000. Stěpanová, L., Vychodilová, Z. Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi. Olomouc: UP, 2003. aktuální texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 136
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Španělský jazyk I povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 1. cvičení Vyučující Mgr. Pavel Res Stručná anotace předmětu Cíle Získání jazykových dovedností umožňujících základní každodenní komunikaci ve španělštině. Způsobilosti Studenti musejí zvládnout učební látku v rozsahu 3 lekcí učebnice Fiesta a osvojit si slovní zásobu z probíraných tématických oblastí. Podmínky Aktivní účast ve výuce a úspěšné zvládnutí zápočtového testu. Studijní literatura a studijní pomůcky Králová, J. a kol. Fiesta 1–2. Plzeň: Fraus, 2000 a další vydání. (+ audionahrávky). Krbcová, M. a kol. Španělština pro jazykové školy 1 – 2. Praha: SPN, 1990, 1996 a další vydání. Montero, C. J., Bernardino, S. L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání. aktuální texty ze španělského tisku, videokazety, audiokazety 137
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Španělský jazyk II povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 2. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Pavel Res Stručná anotace předmětu Cíle Získání jazykových dovedností umožňujících základní každodenní komunikaci ve španělštině. Způsobilosti Studenti musejí zvládnout učební látku v rozsahu 5 lekcí učebnice Fiesta a osvojit si slovní zásobu z probíraných tématických oblastí. Podmínky Aktivní účast ve výuce a úspěšné zvládnutí zápočtového testu. Studijní literatura a studijní pomůcky Králová, J. a kol. Fiesta 1–2. Plzeň: Fraus, 2000 a další vydání. (+ audionahrávky). Krbcová, M. a kol. Španělština pro jazykové školy 1 – 2. Praha: SPN, 1990, 1996 a další vydání. Montero, C. J., Bernardino, S. L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání. aktuální texty ze španělského tisku, videokazety, audiokazety 138
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Španělský jazyk III povinně volitelný Jiný způsob vyjádření rozsahu 1 Způsob zakončení zápočet Další požadavky na studenta hod. za týden dopor. ročník / období 3. Forma výuky cvičení Vyučující Mgr. Pavel Res Stručná anotace předmětu Cíle Získání jazykových dovedností umožňujících základní každodenní komunikaci ve španělštině. Způsobilosti Studenti musejí zvládnout učební látku v rozsahu 7 lekcí učebnice Fiesta a osvojit si slovní zásobu z probíraných tématických oblastí. Podmínky Aktivní účast ve výuce a úspěšné zvládnutí zápočtového testu. Studijní literatura a studijní pomůcky Králová, J. a kol. Fiesta 1–2. Plzeň: Fraus, 2000 a další vydání. (+ audionahrávky). Krbcová, M. a kol. Španělština pro jazykové školy 1 – 2. Praha: SPN, 1990, 1996 a další vydání. Montero, C. J., Bernardino, S. L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání. aktuální texty ze španělského tisku, videokazety, audiokazety 139
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Španělský jazyk IV povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 5. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Pavel Res Stručná anotace předmětu Cíle Získání jazykových dovedností umožňujících každodenní komunikaci ve španělštině. Způsobilosti Studenti musejí zvládnout učební látku v rozsahu 9 lekcí učebnice Fiesta a osvojit si slovní zásobu z probíraných tématických oblastí. Podmínky Aktivní účast ve výuce a úspěšné zvládnutí zápočtového testu. Studijní literatura a studijní pomůcky Králová, J. a kol. Fiesta 1–2. Plzeň: Fraus, 2000 a další vydání. (+ audionahrávky). Krbcová, M. a kol. Španělština pro jazykové školy 1 – 2. Praha: SPN, 1990, 1996 a další vydání. Montero, C. J., Bernardino, S. L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání. aktuální texty ze španělského tisku, videokazety, audiokazety 140
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Španělský jazyk V povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Pavel Res Stručná anotace předmětu Cíle Získání jazykových dovedností umožňujících každodenní komunikaci ve španělštině. Způsobilosti Studenti musejí zvládnout učební látku v rozsahu 11 lekcí učebnice Fiesta a osvojit si slovní zásobu z probíraných tématických oblastí. Podmínky Aktivní účast ve výuce a úspěšné zvládnutí zápočtového testu. Studijní literatura a studijní pomůcky Králová, J. a kol. Fiesta 1–2. Plzeň: Fraus, 2000 a další vydání. (+ audionahrávky). Krbcová, M. a kol. Španělština pro jazykové školy 1 – 2. Praha: SPN, 1990, 1996 a další vydání. Montero, C. J., Bernardino, S. L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání. aktuální texty ze španělského tisku, videokazety, audiokazety 141
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Francouzský jazyk I povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 1. C Vyučující Mgr. Marta Dostálová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem francouzského jazyka, coby povinně volitelného druhého cizího jazyka, je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci v zimním období a následné dvouhodinové dotaci v letním semestru by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 6 lekcí učebnice Connexions a osvojit si jednoduchou slovní zásobu z tématických oblastí jako např. rodina, kulturní život, nakupování, vyjadřování dojmů, dotazů a odpovědí atd. a budou ji umět aplikovat v příslušných komunikačních situacích. Pozdravit, představit se, někoho jiného, vyjádřit názor, napsat krátký mail, pozvání, základní slovesa v přítomném čase, v minulém čase a v blízké budoucnosti Studenti budou schopni uplatnit získané poznatky v běžném životě, komunikovat v jednoduchých větách s rodilým mluvčím a korespondovat ve francouzském jazyce. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky CONNEXION, niveau 1, Méthode de Francais, Edition DIDIER Paris 2004 142
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Francouzský jazyk II povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 2. C Vyučující Mgr. Marta Dostálová Stručná anotace předmětu Cíle Cílem francouzského jazyka, coby povinně volitelného druhého cizího jazyka, je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci v zimním období a následné dvouhodinové dotaci v letním semestru by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 6 lekcí učebnice Connexions a osvojit si jednoduchou slovní zásobu z tématických oblastí jako např. rodina, kulturní život, nakupování, vyjadřování dojmů, dotazů a odpovědí atd. a budou ji umět aplikovat v příslušných komunikačních situacích. Pozdravit, představit se, někoho jiného, vyjádřit názor, napsat krátký mail, pozvání, základní slovesa v přítomném čase, v minulém čase a v blízké budoucnosti Studenti budou schopni uplatnit získané poznatky v běžném životě, komunikovat v jednoduchých větách s rodilým mluvčím a korespondovat ve francouzském jazyce. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky CONNEXION, niveau 1, Méthode de Francais, Edition DIDIER Paris 2004 143
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Francouzský jazyk III povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 3. C Vyučující Mgr. Marta Dostálová Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v prvním a druhém období. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci by studenti měli zvládnout 8 lekcí učebnice Connexions. Požádat někoho o službu, přijmout, odmítnout pozvání, označit hodinu, datum, vyjádřit názor, zeptat se na cenu, na cestu, situovat se v prostoru, orientovat se v programech, napsat kritiku pozitivní a negativní, minulý čas, časování sloves, používání zájmen. Studenti budou schopni uplatnit získané poznatky v běžném životě, komunikovat ve složitějších větách s rodilým mluvčím a korespondovat ve francouzském jazyce, dokáží vyjádřit svůj názor a postoj. Požadavky ‐ aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studiní pomůcky CONNEXION, niveau 1, Méthode de Francais, Edition DIDIER Paris 2004 144
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Francouzský jazyk IV povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 5. C Vyučující Mgr. Marta Dostálová Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v prvním a druhém ročníku. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby byli studenti schopni se jazykově orientovat nejen ve vybraných základních komunikačních situacích, ale také si rozšířili slovní zásobu o odborné pojmy z oblasti sociální práce. Způsobilosti Při hodinové a následně dvouhodinové dotaci týdně studenti zvládnou 1. díl, 12 lekcí učebnice Connexions. Studenti budou schopni uplatnit získané poznatky v běžném životě, komunikovat v jednodušších větách s rodilým mluvčím a korespondovat ve francouzském jazyce a číst i porozumět jednoduchým textům. Kromě toho si osvojí též odborné termíny potřebné ke zvládnutí témat ze sociální oblasti. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky CONNEXION, niveau 1, Méthode de Francais, Edition DIDIER Paris 2004 145
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Francouzský jazyk V povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období Forma výuky zápočet 6. C Vyučující Mgr. Marta Dostálová Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v prvním a druhém ročníku. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby byli studenti schopni se jazykově orientovat nejen ve vybraných základních komunikačních situacích, ale také si rozšířili slovní zásobu o odborné pojmy z oblasti sociální práce. Způsobilosti Studenti by měli dosáhnout takových znalostí, aby dokázali jednodušší formou konverzovat na odborná témata. Předpokládaná dosažená úroveň jazyka podle evropského jaz. rámce A1+ až A2 Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky CONNEXION, niveau 1, Méthode de Francais, Edition DIDIER Paris 2004 146
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Německý jazyk I povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 1. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Jana Synková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem německého jazyka, coby povinně volitelného druhého cizího jazyka, je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 8 lekcí učebnice Němčina pro jazykové školy a osvojit si jednoduchou slovní zásobu z tématických oblastí jako např. rodina, kulturní život, nakupování, vyjadřování dojmů, dotazů a odpovědí atd. a bude ji umět aplikovat v příslušných komunikačních situacích. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky Höppnerová, V. a kol. Němčina pro jazykové školy 1‐2. Praha: Scientia, 1994. Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. Nekovářová, A., Flieger, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. aktuální texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 147
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Německý jazyk II povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 2. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Jana Synková Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v zimním období. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 16 lekcí učebnice Němčina pro jazykové školy a osvojit si jednoduchou slovní zásobu z tématických oblastí jako např. rodina, kulturní život, nakupování, vyjadřování dojmů, dotazů a odpovědí atd. a bude ji umět aplikovat v příslušných komunikačních situacích. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu Studijní literatura a studijní pomůcky Höppnerová, V. a kol. Němčina pro jazykové školy 1‐2. Praha: Scientia, 1994. Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. Nekovářová, A., Flieger, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. aktuální texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 148
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Německý jazyk III povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 3. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Jana Synková Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v prvním a druhém období. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni jazykově se orientovat ve vybraných základních komunikačních situacích. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 1. dílu učebnice Němčina pro jazykové školy a osvojit si jednoduchou slovní zásobu z tématických oblastí jako např. rodina, kulturní život, nakupování, vyjadřování dojmů, dotazů a odpovědí atd. a bude ji umět aplikovat v příslušných komunikačních situacích. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou písemného zápočtového testu a následného ústního pohovoru Studijní literatura a studijní pomůcky Höppnerová, V. a kol. Němčina pro jazykové školy 1‐2. Praha: Scientia, 1994. Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. Nekovářová, A., Flieger, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. Kreft, D., Mielenz, I. Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Juventa Verlag (Weinheim), 2008. aktuální texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 149
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Německý jazyk IV povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 5. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Jana Synková Stručná anotace předmětu Cíle Studenti plynule navazují na učivo probrané v prvním a druhém ročníku. Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby byli studenti schopni se jazykově orientovat nejen ve vybraných základních komunikačních situacích, ale také si rozšířili slovní zásobu o odborné pojmy z oblasti sociální práce. Způsobilosti Při hodinové týdenní dotaci by studenti měli zvládnout učební látku v rozsahu 2. dílu učebnice Němčina pro jazykové školy a osvojit si slovní zásobu z tématických oblastí všedního dne. Kromě toho si osvojí též odborné termíny potřebné ke zvládnutí témat ze sociální oblasti (charita, diakonie, cilové skupiny, otázku bezdomovectví, závislostí, humanitární práce a dalších) Dokáže zjednodušeně reprodukovat obsah přečteného adaptovaného odborného textu. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou ústního zápočtového pohovoru Studijní literatura a studijní pomůcky Höppnerová, V. a kol. Němčina pro jazykové školy 1‐2. Praha: Scientia, 1994. Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. Nekovářová, A., Flieger, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. Kreft, D., Mielenz, I. Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Juventa Verlag (Weinheim), 2008. aktuální texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 150
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Německý jazyk V povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zápočet cvičení Vyučující Mgr. Jana Synková Stručná anotace předmětu Cíle Cílem je dosáhnout takových komunikačních dovedností, aby studenti byli schopni se jazykově orientovat nejen ve vybraných základních komunikačních situacích, ale taktéž porozumět a dokázat diskutovat na jednodušší témata z oblasti sociální práce. Způsobilosti Studenti si osvojí další odborné termíny potřebné ke zvládnutí témat ze sociální oblasti. Dokáže zjednodušeně reprodukovat obsah přečteného adaptovaného odborného textu. Doporučená témata 6. semestru jsou etnické menšiny, humanitární práce, rozvojové projekty apod. Požadavky aktivní účast ve výuce ‐ úspěšné zvládnutí průběžných kontrolních testů ‐ vypracování všech zadaných úkolů ‐ prokázání dostatečných znalostí formou ústního zápočtového pohovoru Studijní literatura a studijní pomůcky Höppnerová, V. a kol. Němčina pro jazykové školy 1‐2. Praha: Scientia, 1994. Jarmuzek, E. a kol. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2003. Nekovářová, A., Flieger, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. Povejšil, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1994. Kreft, D., Mielenz, I. Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Juventa Verlag (Weinheim), 2008. aktuální texty z příslušných webových stránek na internetu, popř. z běžných a odborných periodik, videokazety, audiokazety, CD, DVD 151
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Spiritualita současných mimokřesťanských náboženství dopor. ročník / období povinně volitelný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 2. přednáška esej, reflexe (3x 2000 znaků) Vyučující Mgr. ThLic. Jaroslav Franc Stručná anotace předmětu Cíle Poznání a přijetí požadavku hlubšího porozumění náboženským spirituálním projevům v dnešní Evropě na základě seznámení se s kontextem náboženských spiritualit, systematickým poznáním jednotlivých náboženských spiritualit a určení kritérií pro mezináboženský dialog. Způsobilosti Předmět uvede studenta do porozumění základního kontextu diferencované náboženské zkušenosti v konkrétních projevech různých spirituálních tradic světových náboženství, umožní poznat základní projevy náboženského životního stylu potencionálních klientů, zvýší jeho schopnost přiměřeně reagovat a respektovat klientovu důstojnost a náboženské přesvědčení, osvojí si kritický, křesťansky zdůvodněný pohled na spiritualitu nekřesťanských náboženství, naučí se znát a aplikovat principy mezináboženského dialogu. Požadavky Formou kolokvia získat zápočet Studijní literatura a studijní pomůcky Základní literatura Svatý Korán. Praha: Nakladatelství AMS, 2000. Upanišady. Praha: DharmaGaia, 2004. Budhovy rozpravy. Praha: DharmaGaia, 1994‐1997. Boublík, V. Teologie mimokřesťanských náboženství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Waldenfels, H. Světová náboženství jako odpovědi na otázku po smyslu života a světa. Praha: Zvon, 1992. Rozšiřující a doplňující literatura Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení I. – III. Praha: Oikoumené, 1995‐1997. Dupuis, J. Toward a christian theology of religious pluralism. Maryknoll: Orbis Books, 2001. Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v ČR. Praha: Portál, 2004 (u jednotlivých hesel literatura v češtině). Smolík, J. Křesťanství bez antijudaismu. Praha: Oikoumené, 2002. Kol. Co by měl každý vědět o židovství. Praha: Kalich, 2000. Küng, H., Stietencron, H. von Křesťanství a hinduismus na cestě k dialogu. Praha: Vyšehrad, 1997. Küng, H., Bechert, R. Křesťanství a buddhismus: na cestě k dialogu. Praha: Vyšehrad, 1998. Küng, H., Ess, J. van Křesťanství a islám: na cestě k dialogu. Praha: Vyšehrad, 1998. Küng, H., Ching, J. Křesťanství a náboženství Číny. Praha: Vyšehrad, 1999. Kol. Slovník judaismus . křesťanství . islám. Praha: Mladá fronta, 1994. Kol. Slovník židovsko‐křesťanského dialogu. Praha: Oikoumené, 1994. Buber, M. Chasidská vyprávění. Praha: Kalich, 1990. 152
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Občanská společnost povinně volitelný hod. za týden 1 Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 2. Forma výuky přednáška zápočtová práce na zadané téma Vyučující Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz Stručná anotace předmětu Předmět je zaměřený na prezentaci a analýzu otázek souvisejících s občanskou společností. V teoretické části uvádí základní pojmy a koncepty spojené s občanskou společnosti, v praktické části se soustřeďuje na konkrétní příklady vývoje a fungování občanské společnosti, především ve střední Evropě a v České republice. Cíle ‐ připravit studenty pro práci na pozicích ve veřejné správě, kde přijdou do styku s organizacemi občanské společnosti a neziskových sektorem, anebo na pozicích přímo v nevládních organizacích, ‐ prezentovat a na konkrétních příkladech analyzovat význam občanské společnosti pro demokratické uspořádání Způsobilosti Studenti znají základní pojmy, koncepty a teorie spojené s občanskou společnosti; dokážou identifikovat pojem občanská společnost v odlišení od otevřené společnosti a neziskového sektoru; znají propojení občanské společnosti s ekonomickým a politickým systémem; jsou schopni identifikovat vztahy mezi občanskou společnosti a státem. Požadavky zápočtová práce na zadané téma Obsah přednášek Vývoj konceptu občanské společnosti. Sociokulturní vs. jiná pojetí občanské společnosti. Občanská společnost a sociální kapitál (pojmy, formy, zdroje). Význam důvěry pro vývoj občanské společnosti. Občanská participace, politická kultura a kultura protestu. Ekonomický a politický systém vs. občanská společnost (obecně). Demokracie a občanská společnost. Občanská společnost, otevřená společnost a neziskový sektor. Vývoj občanské společnosti ve střední Evropě po roce 1989. Vztah mezi občanskou společnosti a státem na příkladu ČR (právní a politické otázky). Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Eade, D. (ed.). Development, NGOs and Civil Society. Selected essays from Development in Practice. (A Development in Practice Reader). Oxford, UK: Oxfam Publications (selected chapters), 2000. Habermas, J. S. Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia, 2001. Müller, K. Češi a občanská společnost. Praha: Triton, 2002. Doporučená literatura Dohnalová, M. Antropologie občanské společnosti: analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko‐
153
výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze. Brno: Nadace Universitas Masarykiana ; Akademické nakladatelství CERM ; Nauma, 2004. Foley, M. W., Edwards, B. Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital in Comparative Perspective. American Behavioral Scientist. (selected chapters) 1998. Green, A. T., ‘Comparative Development of Post‐communist Civil Societies’. Europe‐Asia Studies, 2002, vol. 54, no. 3: 455–471. Habermas, J. and Ian Shapiro Teorie demokracie dnes. Praha: Filosofia, 2001. Hloušek, V., Kopeček, L. (eds.) Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: 2003. Hrubec, M. (ed) Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: 2004. Howard, M. M. ‘The Weakness of Postcommunist Civil Society’. Journal of Democracy, 2002., vol.13, no. 1 (January): 157‐169. Marada, R. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: 2003. Narozhna, T. ‘Civil Society in the Post‐Communist Context: Linking Theoretical Concept and Social Transformation’. Demokratizatsiya, 2004, vol. 12, no. 2: 294‐310 Pithart, P. „Občanská společnost a stát“, In. Zdeněk Pinc. Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum, 1996. Tocqueville de, Alexis, 1945. Democracy in America, NY: Vintage Books. 154
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Sociální práce a pastorace povinně volitelný 2 hod. za týden dopor. ročník / období 5. Forma výuky zápočet přednáška Vyučující ThLic. Michal Umlauf Stručná anotace předmětu Cíle Cílem předmětu je seznámit studenty s povahou pastorační činnosti církve, poukázat na vztah mezi sociální prací a pastorací, nabídnout vhodné nástroje pastorační péče, představit základní prvky kategoriální pastorace a rovněž pastorace pomáhajících pracovníků. Způsobilosti Student bude rozumět vztahu mezi sociální prací a pastorací, bude schopen reagovat na duchovní potřeby konkrétních cílových skupin a odpovědět na ně vhodnými nástroji pastorační péče. Požadavky Zpracování reflexe pro závěrečné kolokvium. Rámcový rozpis učiva Uvedení, představení zákl. pramenů a literatury. Základní povaha pastorační služby, vztah k pastorální teologii. Vztah pastorace a sociální práce. Pastorace jako naplňování spirituálních potřeb klienta. Vedení pastoračního rozhovoru. Specifika pastorační péče o děti a mládež. Specifika pastorační péče o seniory. Specifika pastorační péče o nemocné a umírající. Rozvoj „diakonie“ ve farnosti, Charita a místní církev. Studijní literatura a studijní pomůcky Martinek, M. (ed.) Praktická teologie pro sociální pracovníky. Jabok, 2008. Opatrný, A. Pastorační péče v méně obvyklých situacích I.,II. Praha: 2002. Benedikt XVI. encyklika Deus caritas est. Praha: 2005. Sociální práce 4 (2008) – Duchovní dimenze sociální práce Ambros, P. Fundamentální pastorální teologie. Olomouc: 2002. 155
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Kulturní antropologie povinně volitelný hod. za týden 2 dopor. ročník / období 5. Forma výuky zápočet přednáška Vyučující ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th.D. Stručná anotace předmětu Cíle Antropologie je předmětem zabývajícím se základy vztahu člověka ke společnosti a jejich sociokulturními relacemi, vytvářením hodnot jedince a skupiny. Cílem je tudíž seznámení studenta s těmito základními vazbami. Způsobilosti Student by po absolvování tohoto předmětu měl být schopen: ‐ orientovat se v základních socio‐kulturních systémech; ‐ získá orientaci v antropologických teoriích kultury; ‐ nahlížet na člověka z různých perspektiv jeho potřeb a cílů; ‐ bude schopen využívat teoretické poznatky předmětu ve vztahu k budoucí profesi; Požadavky seminární práce v rozsahu min. 5 str.; aktivní účast; Rámcový rozpis učiva 1) Antropologické teorie člověka 2) Antropologické teorie kultury 3) Člověk a kultura 4) Člověk a společnost 5) Evolucionistická antropologie 6) Difuzionistická antropologie 7) Konfiguracionismus 8) Strukturální antropologie Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura Budil, I. T. Mýtus, jazyk, a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1992. Coreth, E. Co je člověk? Praha: Zvon, 1996. Eriksen, T.H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál, 2008. Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 1998. Soukup, V. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Univerzita Karlova, 1994. Soukup, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Slon, 2000. Doporučená literatura Augé, M. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999. Barkow, J. H., Cosmides, L., Tooby, J. The adapted mind: evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford: Oxford University Press, 1992. 156
Benedictová, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. Cassirer, E. Esej o člověku. Bratislava, 1977. Copans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001. Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení I‐III. Praha: Oikoymenh, 1995. Evans‐Pritchard, E. E. Theories of Primitive Religion. Oxford: Clarendon Press, 1965. Foley, R. Lidé před člověkem. Praha: Argo, 1998. Lévi‐Strauss, C. Myšlení přírodních národů. Praha: Dauphin, 1996. Lévi‐Strauss, C. Mýtus a význam. Bratislava: Archa, 1993. Lévi‐Strauss, C. Totemismus dnes. Praha: Dauphin, 2001. Lévi‐Strauss, C. Štrukturálna antropológia, Štrukturálna antropológia II. Bratislava: Kalligram, 2000. Špidlík, T. Spiritualita křesťanského Východu. Řím: Křesťanská akademie, 1985. Špidlík, T. Ruská idea jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium, 1996. Kottak, C. P. Cultural Anthropology. New York: McGraw‐Hill, 1991. 157
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Psychologie a náboženství povinně volitelný hod. za týden 1 Způsob zakončení zápočet Další požadavky na studenta dopor. ročník / období 6. Forma výuky Přednáška, interaktivní diskuse Vyučující Vladimír Smékal, Prof. PhDr. CSc. Stručná anotace předmětu Cíle Seznámit studenty s působením náboženství (vliv a funkce doktríny, příběhů o Bohu, úloha obřadů, úloha náboženských společenství) na osobnost člověka, na jeho zkušenost, víru, komunikaci s Posvátnem, etiku, společenské jednání. Analýza víry a duchovního života z hlediska věku, typů osobnosti, spirituálních inteligence, kulturní tradice. Speciální problémy náboženského života: konverze, smíření, iniciace, svátosti, falešné představy o Bohu. Způsobilosti Studenti získají náhled na formování náboženské zkušenosti, na úlohu přirozenosti v rozvoji spirituality, na vztah duševního a duchovního a na funkci duchovní kultury osobnosti v integritě osobnosti. Požadavky Účast; aktivní zapojení do diskuse v průběhu interaktivní výuky. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Říčan, P. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, 2007. Doporučená Holm, N. G. Úvod do psychologie náboženství. Praha: Portál, 1998. Stríženec, M. Psychológia náboženstva. Bratislava: Veda, 1996. Lužný, D., Nešpor, Z. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007. ISBN 978‐80‐73672‐51‐5. Nešpor, Z. (ed.). Jaká víra?: současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. Dostupné online. ISBN 80‐7330‐061‐3. Quesnell, M. D. Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme. Praha: Academia, 2002. ISBN 80‐200‐1078‐5 Sokol, J. Člověk a náboženství. Praha: Portál, 2004. 158
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Vyučující Etnické a náboženské konflikty povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zápočet přednáška Prof. PhDr. Miloslav Pojsl Stručná anotace předmětu Cíle Předmět má na základě historické zkušenosti pozdní antiky, středověku a novověku seznámit studenty s problematikou etnické a náboženské nesnášenlivosti a z ní vznikajících konfliktů. Cílem je nejen poznání takových konfliktů a jejich zevrubný popis, nýbrž zejména odhalení příčin a sledování důsledků takových jevů v lidské společnosti. Přednášky sledují tato témata: prameny k poznání historických konfliktů etnických a náboženských seznámení se se základní literaturou historická metoda náboženský konflikt židů a křesťanů v 1. století po Kr. konflikt židů a římského impéria konflikty “barbarských“ národů s římským impériem proces christianizace a náboženské konflikty islám a islamizace Východu křižácké výpravy, příčiny a důsledky náboženské konflikty spojené s reformací (husitství a německá reformace) lokální a regionální konflikty globální konflikty (třicetiletá válka a moderní světové války) Osmanská říše a konflikty s křesťanskou Evropou některé historické příčiny moderních etnických a náboženských konfliktů pokus o hodnocení příčin vzniku etnických a náboženských konfliktů lze takovým konfliktům předcházet ‐ příklady z historie charitativní, zdravotní a duchovní pomoc v průběhu těchto konfliktů a bezprostředně po jejich ukončení Způsobilosti Student pozná nejdůležitější etnické a náboženské konflikty v evropských dějinách, seznámí se s příčinami, které k nim vedly a porozumí jednání a chování aktérů takových konfliktů i důsledkům na ostatní společnost, orientuje se v základní literatuře a pramenech. Požadavky Předložení zápočtové práce pojednávající o vybraném konfliktu. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Kropáček, L. Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad, 2002. Mendel, M. Náboženství v boji o Palestinu – judaismus, islám a křesťanství jako ideologie konfliktu. Brno: Atlantis, 2000. Mendel, M. Židé a Arabové – dialog ideí a zbraní. Praha: Orientální ústav, 1992. Doporučená Smolík, J. Křesťanství bez antijudaismu. Praha: Oikoymenn, 2002. Kuschel, K. J. Spor o Abrahama: Co Židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje. Praha: Vyšehrad, 1997. 159
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Psychologická první pomoc II. Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení 16 hodin výcviku ve dvou 8 hodinových blocích Forma výuky zápočet Další požadavky na studenta dopor. ročník / období povinně volitelný hod. za týden 6. C Vyučující Mgr. at Mgr. David Dohnal Stručná anotace předmětu Cíle Student bude znát ‐ Princip vzniku traumatu ‐ Provázení člověka po traumatické události ‐ Práci s dětmi po pádech a úrazech Způsobilosti dokáže rozeznat dysfunkční chování od distresu, umí podporovat člověka po traumatické události, prohloubení základních dovedností z kurzu Psychologická první pomoc I. Požadavky Aktivní účast v průběhu předmětu. Výstup z předmětu ‐ sebereflexe zhodnocující vlastní možnosti použití psychické první pomoci. Studijní literatura a studijní pomůcky Špatenková, N. Krizová intervence pro praxi. Baštecká, B. Terénní krizová práce. Vodáčková, D. Krizová intervence. Levin, P. Prebúdzanie tygra. Dataprojektor, PC, flipchart 160
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Spiritualita charitního pracovníka povinně volitelný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období Forma výuky 6. přednáška Vyučující ThLic. Lucie Marta Cincialová Stručná anotace předmětu Cíle Předmět si klade za cíl pomoci utvářet duchovní a charakterový profil budoucího charitního pracovníka. Je určen posluchačům majícím hlubší zájem o spirituální rozměr jejich služby. Kurz ozřejmuje spirituální přístup k zátěžovým a krizovým situacím ve službě charitního pracovníka, kultivaci jeho schopnosti spolupracovat. Věnuje se pochopení spirituální dimenze v pojetí lidské osoby, zdraví a nemoci jako duchovnímu úkolu, věnuje se možným přístupům k nemoci, umírání a ke smrti. Na příkladech významných postav dějin křesťanské charity a jejich odkazu a ctností hledá možnou inspiraci pro současného charitního pracovníka. Způsobilosti Studenti získají prohloubené poznání spirituálních otázek, týkajících se vlastní duchovní formace charitního pracovníka, osobního povolání, křesťanského milosrdenství, vztahu k lidskému utrpení. Požadavky aktivní účast (nejméně 50%), písemná reflexe na zadané téma a její prezentace, krátký písemný test Rámcový rozpis učiva Osobnost charitního pracovníka, jeho spirituální formace podle encykliky Deus caritas est. Přístup k profesi CHP (rozlišení: práce‐zaměstnání‐služba‐povolání‐poslání). Sebepoznání a sebevýchova, sebereflexe a „formace srdce”. Vnitřní uzdravení, obrácení, odpuštění, smíření. Zvládání negativních emocí. Zvládání krizí a zátěžových situací ze spirituálního hlediska. Otázka vyčerpanosti a syndromu vyhoření a spirituální prevence. Osobní přístup k nemoci, umírání a smrti. Vhodné přístupy k člověku v obtížné situaci (soucit‐
milosrdenství). Pastorační rozhovor a morální dilemata. Příklady křesťanských osobností angažovaných v sociální práci a jejich inspirace pro CHP dnes. Studijní literatura a studijní pomůcky POVINNÁ Altrichter, M. a kol. Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba – osobnost‐ osobitost, Olomouc‐ Velehrad: Refugium, 2004. Benedikt XVI. Deus caritas est. Encyklika O křesťanské lásce (ze dne 25.12. 2005), Praha: Paulínky, 2006. Jan Pavel II. Salvifici doloris. Encyklika O křesťanském smyslu lidského utrpení (ze dne 11.února 1984). Praha: Zvon, 1995. Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000. Alphonso, H. Osobní povolání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994. Doporučená: Rotter, H. Důstojnost lidského života. Praha: Vyšehrad, 1999. Madre, P. Když je život zraněn. Praha: Paulínky, 2007. 161
Grün, A., Düfner, M. Zdraví jako duchovní úkol. Praha: Trinitas, 1994. Laín Entralgo P. Nemoc a hřích. Praha: Vyšehrad, 1995. Rivoireová, B. Naděje tváří v tvář umírání. Praha: Paulínky, 2007. Grün, A. Ztroskotals? Máš šanci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. Augustyn, J. Křivda, odpuštění, smíření. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. Rozšiřující: Vanier, J. Cesta k lidství. Praha: Portál, 2004. Vanier, J. Každý člověk je dílem spásy. Praha: Paulínky, 2002. Powel, J. Štěstí začíná uvnitř. Praha: Portál, 1995. Powel, J. Láska bez podmínek. Praha: Portál, 1994. Lachmanová, K. Vězení s klíčem uvnitř. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. 162
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Ekumenický a mezináboženský dialog dopor. ročník / období povinně volitelný hod. za týden 2 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet Forma výuky 6. přednáška Vyučující Mgr. Walerian Bugel, dr. Stručná anotace předmětu Cíle Seznámení se základními principy teologických dialogů na interkonfesní a interreligiózní úrovni. Studujícím je v tomto předmětu poskytnut přehled hlavních dialogů a dosažených výsledků významných pro sociální a humanitární práci. Způsobilosti Studenti získají základní orientaci v oblasti překonávání rozdělení mezi křesťanskými konfesemi a rozdílnosti mezi náboženstvími formou dialogu jako jedné ze tří forem ekumenického úsilí a nezbytné součásti vstřícné koexistence kultur a civilizací. Požadavky nastudování povinné literatury; úspěšné zvládnutí zápočtového testu Rámcový rozpis učiva Hlavní typy dělení náboženství i křesťanských církví a denominací. Základní terminologická vymezení (podoby a formy dialogu; nomenklatura vybraných náboženských skupin; ekumenismus a sjednocovací aktivity; formy praktické spolupráce; konverze, proselytismus, náboženský exkluzivismus) Stručné dějiny ekumenických a mezináboženských vztahů z pohledu evropského křesťanství. Institucionální zabezpečení ekumenických i mezináboženských dialogů. Hlavní teologické a mimoteologické důvody usnadňující ekumenický a mezináboženský dialog. Základní dokumenty katolické církve o ekumenickém a mezináboženském dialogu. Tématický přehled nejdůležitějších dokumentů ekumenických dialogů významných pro sociální a humanitární spolupráci. Obsahový přehled nejdůležitějších dokumentů mezináboženského dialogu. Studijní literatura a studijní pomůcky Pramenné texty: Ekumenické konsensy I., Velehrad‐Roma 2000; Ekumenické konsensy II., Velehrad‐Roma 2002; Fryová, H. P. (ed.), Čítanka židovsko‐křesťanského dialogu, Praha: 2003. Křesťanství a ostatní náboženství: dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996; Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982‐1998, Lublin: 2000, Growth in Agreement II: Reports and Agreed Statesmenets of Ecumenical Conversations on a World Level 1982‐1998, Genewa: 2000, Enchiridion oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, sv. 1‐4, Bologna: 1986‐1996.
Literatura: Halík, T. Prolínání světů. Ze života světových náboženství, Praha: 2006. Neuner, P. Ekumenická teologie. Hledání jednoty křesťanských církví, Praha: 2001, s. 82‐180. Štampach, O. I. Náboženství a dialog. Praha: 1998. 163
Küng, H., Bechert, R. Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu. Praha: 1998. Küng, H., Ess, J. van Křesťanství a islám na cestě k dialogu. Praha: 1998. Küng, H., Ching, J. Křesťanství a náboženství Číny, Praha: 1999. Küng, H., Stietencron, H. von Křesťanství a hinduismus na cestě k dialogu. Praha: 1997. Sakowicz, E. Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych. Warszawa: 2000. Sakowicz, E. Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami dalekiego Wschodu i Indii. Warszawa: 2006. SAKOWICZ, E. Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II /1965‐1996/. Warszawa: 1997. Dialog międzyreligijny, Lublin: 2004. DUPUISC, J. Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków: 2003. HANC, W. Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych. Włocławek: 2003. HOROSZEWICZ, M. Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi. Warszawa: 2001. HRYNIEWICZ, W. Kościoły siostrzane. Dialog katolicko‐prawosławny 1980‐1991. Warszawa: 1993. CHAT, E. Chrześcijaństwo a islam – polemika i dialog. Kielce: 2005. Jan Paweł II i dialog międzyreligijny. Kraków: 2001. URBAN, J. Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła. Opole: 1999. Wartości etyczne w różnych tradycjach religijnych. Kraków: 2005. Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965‐2000. Lublin: 2003. Problem zbawienia w religiach i kulturach. Kraków: 1998. Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Lublin: 1996, s. 505‐576. 164
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta Teologie charity povinně volitelný 1 hod. za týden dopor. ročník / období 6. Forma výuky zápočet přednáška Vyučující ThLic. Jakub Doležel Stručná anotace předmětu Cíle Reflektovat praktická témata církevní sociální práce z hlediska křesťanské víry. Témata: Používání biblických námětů v charitní praxi. Liturgie v charitě a charita v liturgii. Charitní práce ve farnosti. Diakonát. Identita charity v národních a mezinárodních dokumentech. Duchovní profil zaměstnanců Charity. Badatelská činnost v sektoru Caritaswissenschaft a Diakoniewissenschaft. Způsobilosti Posílení odbornosti v rámci církevní charitní práce, získání pedagogických námětů doprovázení klientů i pomáhajících v charitních službách. Požadavky Zápočtová práce Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Studijní opora Caritas als Lebensvollzug der Kirche und als verbandliches Engagement in Kirche und Gesellschaft. Bonn: 23. September 1999. Kodex Charity ČR. Praha: Charita v ČR, 2009. OPATRNÝ, M. Charita‐ místo pro lidský život. Sociální práce, 2006, č. 1, s. 109‐117. P. Kolařík Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví. Sociální práce č. 4, 2008, s. 75‐84. M. Opatrný K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra? Sociální práce č. 4, 2008, s. 85‐92. Křišťan, A., Musil, L. Nezodpovězená otázka vztahu „pozorného srdce“ a „odbornosti“ v křesťansky zakotvené praxi sociální práce. Sociální práce č. 4, 2008, s. 93‐99. POMPEY, H. (Hg.) Caritas – Das menschliche Gesicht des Glaubens. Ökumenische und internationale Anstöße einer Diakonietheologie. Würzburg: Echter, 1997. POMPEY, H. Das Profil der Caritas und die Identität ihrer Mitarbeiter/‐innen. In DEUTSCHER CARITASVERBAND (Hrsg.) Caritas´ 93: Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes. Freiburg, 1992, s. 11‐40. Doporučená POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. PONTIFICIUM CONSILIUM „COR UNUM“, DEUS CARITAS EST: Atti del Congresso mondiale sulla carità. Vaticano, 2006. 165
Cd – Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Rozsah studijního předmětu Geopolitika povinně volitelný hod. za týden 1 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Další požadavky na studenta zápočet dopor. ročník / období 6. Forma výuky P Vyučující RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cíle Studenti se seznámí se základními pojmy politické a regionální geografie: stát (státní území, nezávislý stát, typologie států) a hranice (klasifikace a typologie hranic, hraniční konflikty). Dále získají informace o vývoji a současném stavu politické mapy světa, institucionálních odlišnostech fungování politických systémů v různých zemích světa, základních geopolitických teoriích (Heartland teorie, teorie panregionů, Hearetland‐Rimland teorie, Cohenova geopolitika, současné geopolitické koncepce), geografii moci (zájmové sféry, geoekonomická konkurence, státní bezpečnost), globálních kulturních a civilizačních faktorech politiky a problematice panregionů, transnacionálních regionů a mezihraničních regionů. Způsobilosti Rozpoznání geopolitické příležitosti a ohrožení v širším mezinárodním kontextu. Požadavky prezentace, test Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná BAAR, V., RUMPEL, P., ŠINDLER, P. Politická geografie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. COX, K. R. Political Geography : Territory, State, and Society. Oxford, Malden: Blackwell, 2002. ISBN 0631226796. Doporučená IŠTOK, R. Politická geografia a geopolitika. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2004. ISBN 80‐8068‐313‐1. BLACKSELL, M. Political Geography. London, New York: Routledge, 2006. ISBN 0‐415‐24668‐7. IŠTOK, R. Štát na politickej mape sveta. Prešov: Katedra geografie a geoekológie FHPV PU, 1997. ISBN 80‐88885‐
25‐6. LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P. Státy a území světa. Praha: Libri, 1998. ISBN 80‐85983‐53‐2. ZWETTLER, O. Lexikon zemí 2003. Praha: Fortuna Print, 2002. ISBN 80‐7321‐038‐X. ŠINDLER, P. Základy politické geografie. Ostrtava: PedF, 1986. 166
Ce ‐ Informace o vzdělávacím programu ‐ charakteristika modulu odborná praxe Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Denní studium Cíle a pojetí modulu odborné praxe Odborná praxe je jednou ze základních odborných disciplín. Vytváří předpoklady pro budoucí samostatnou práci absolventů. Představuje mezioborovou disciplínu, která zahrnuje poznatky a dovednosti celého studia a je tak syntetizující složkou profesní přípravy. Navazuje zejména na výuku předmětů: Teorie a metody sociální práce, Problémy etnických a menšinových skupin, Sociální politika, Psychologie, Úvod do právní teorie a praxe, Zdravotní nauky. Na odbornou praxi navazuje supervize, ve které se studenti seznamují se základními metodami supervizní práce a osvojují si supervizi jako jeden z preventivních prostředků syndromu vyhoření. Reflexe zkušeností z praxe je součástí výuky Teorií a metod sociální práce a je konfrontována s poznatky, metodami a etickými standardy sociální práce. Hlavním cílem praxe je zprostředkovat zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v sociálních a humanitárních organizacích a podnítit snahu o reflexi této zkušenosti, seznámit studenty se sociální problematikou zejména zemí přijímajících humanitární pomoc, umožnit praktickou realizaci teoretických znalostí humanitární pomoci, umožnit studentům, aby mohli v průběhu studia konfrontovat své teoretické představy o sociální a humanitární práci s jejich praktickou realizací, stimulovat proces identifikace studentů se sociální a humanitární prací jako profesí. Forma organizace odborné praxe, návrhy pozic a pracovišť V letním období prvního ročníku jsou praxi věnovány dva 14denní bloky v měsících březnu a dubnu. Jedná se o praxe organizované školou, při nichž se student seznámí s činností různých institucí a subjektů sociální práce a sociálních služeb působících ve veřejné správě a neziskovém sektoru, a to zejména v oblasti humanitární pomoci a práci s menšinami, uprchlíky a migranty. Je však žádoucí, aby studenti poznali i jiný druh sociální práce, jako je práce se seniory, dětmi, handicapovanými, různé druhy poradenství, azylová zařízení, apod. Rozdělení praxí do dvou 14 denních období to umožňuje. Dalším vymezujícím prvkem pro volbu praxí studentů prvního ročníku je nutná návaznost domácích a zahraničních praxí vykonávaných povinně během druhého ročníku. V letním období druhého ročníku je v rozsahu 13‐ti týdnů realizována dlouhodobá souvislá praxe dle profilace studentů, zejména s ohledem na zájem budoucího uplatnění. Cílem této praxe je rozšířit a prohloubit kompetence, které student získal během svých praxí v prvním ročníku a upevnit kompetence sociálního pracovníka v jiném sociálním a kulturním kontextu. Větší část této praxe by studenti měli absolvovat v zahraničí. Škola nabízí dostatečný počet míst ve zranitelných zemích (zejména východoevropských) nebo v zemích ES/EU s cílovou skupinou migranti/etnické menšiny. Studenti mohou realizovat svoji praxi i v dalších zemích: v Indii, Ugandě, Kongu, Mongolsku, na Srí Lance, Jamaice, Haiti, Dominikánské republice. Škola jedná s humanitárními organizacemi o možnosti rozšíření praxí do dalších zemí. 167
Ce ‐ Informace o vzdělávacím programu ‐ charakteristika modulu odborná praxe Popis řízení praxe a vyhodnocování Provázení studenta na praxi je kontinuální proces začínající nastoupením studenta na školu a končící jeho absolutoriem. Studentovi poskytuje záruku, že jde po cestě, která směřuje k dobrému sociálnímu pracovníkovi. Student se setkává během svého studia s těmito hlavními průvodci – tutorem a učitelem prosemináře praxí ze školy, mentorem z odborného pracoviště a interním/externím supervizorem. Každý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, nicméně všichni společně se snaží se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního rozvoje, sledovat a podporovat jeho růst, hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy vzdělávání ve škole a na praxi. Provázení si tedy klade za cíl pomoci studentovi se zorientovat v jeho silných a slabých stránkách, podpořit jej při jeho rozvoji a kontrolovat jej, zda jde po cestě, která mu umožní plně rozvinout a uplatnit svůj potenciál a stát se dobrým profesionálem. Student v průběhu studia zpracovává portfolio, kde zaznamenává, kde už všude byl a co se naučil a dozvěděl v oblasti sociální a humanitární práce a slouží mu coby zdroj důkazů, že kus cesty za sebou již má a může pokračovat dál, prakticky po celou dobu jeho studia. Absolvent díky portfoliu může svému potenciálnímu zaměstnavateli přehledně prokázat, v čem je kompetentní, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a jakým způsobem se chce profesně a osobně rozvíjet. Cesta praktického vzdělávání je vymezena třemi po sobě následujícími úseky – příprava na praxi, pobyt na praxi a hodnocení průběhu praxe. Student se tedy na praxi připravuje, praxi provádí a praxi hodnotí. Příprava na praxi Student se seznamuje se smyslem praktického vzdělávání a jeho konkrétním průběhem v rámci prosemináře praxí na škole. Vyučující se studenty se věnují tématu, jak se pozná dobrá sociální práce a dobrý sociální pracovník. Proseminář je organizován skupinově a individuálně a podílí se na něm učitel praxe a tutor. Každý student má nárok na individuální konzultace vztahující se k praxím se svým tutorem. Student se s pravidly individuálního tutoringu seznamuje v rámci prosemináře. Tutor během individuálního rozhovoru studentovi poskytuje prostor a vede ho při prozkoumávání sebe sama – své motivace, vzdělávacích potřeb, výsledků růstu na cestě k dobré sociální práci v souladu se vzdělávacími cíly školy. Obsah prosemináře je vymezen následujícími otázkami: Co se chci/potřebuji na praxi naučit? Jak se to mohu naučit a jak poznám, že jsem se to naučil? Naučil jsem se dobré věci? Odpovědi na tyto otázky student hledá jak ve spolupráci s tutorem, tak s mentorem na odborném pracovišti, kam se chystá na praxi. Doporučenou pomůckou pro stanovování cílů praktického vzdělávání v sociální práci je soustava praktických kompetencí Zuzany Havrdové (Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Osmium, Praha 1999). Daná soustava se snaží definovat soubor kompetencí dobrého sociálního pracovníka – co by měl vědět, umět a jak by se měl chovat. Stanovování cílů v ideální situaci probíhá společně s tutorem a mentorem. Pokud je mentor časově/prostorově nedostupný, stanovuje si cíle učení student s tutorem a mentor je komentuje na dálku (emailová korespondence). Student na setkání přichází vybaven informacemi o zařízení, kam hodlá jít na praxi. Informace získává z webových stránek zařízení a také ze zpráv z praxe svých kolegů, kteří na daném pracovišti již byli. Pro každý ročník jsou stanoveny povinné výukové cíle, které jsou umístěny na www školy v rubrice Formuláře. Tyto cíle učení je student povinen splnit a vedle toho si stanovuje individuální výukové cíle. Realizace praxe Při nástupu na praxi se student setkává se svým mentorem a společně plánují průběh praxe ve vztahu ke stanoveným cílům učení. Mentor studentovi radí, kde a jak by se dané věci mohl naučit a domlouvají se na způsobu komunikace během praxe. Během praxe je studentovi umožněno konzultovat naplňování cílů společně s mentorem a 168
Ce ‐ Informace o vzdělávacím programu ‐ charakteristika modulu odborná praxe tutorem. S mentorem se setkává na pracovišti a s tutorem komunikuje emailem/telefonicky a na pracovišti se s ním setkává během monitoringu, kdy tutor po domluvě s mentorem a studentem přijíždí na pracoviště a všichni se společně schází ke konzultaci. Smyslem monitoringu je podpořit a ověřit vzdělávání studenta na pracovišti a prohloubit spolupráci mezi pracovištěm a školou. Tutor vypracovává společně se studentem a mentorem zprávu z monitoringu, která je určena všem zúčastněným. Technicky není možné, aby tutor navštívil všechny studenty na praxi díky pracovní vytíženosti a mnohdy velké vzdálenosti pracovišť. Prioritu mají pracoviště v olomouckém kraji a dlouhodobě spolupracující organizace u nás i v zahraničí. Naší snahou je provést monitoring praxe každého studenta jednou za školní rok. Hodnocení praxe Hodnocení praxe je cyklický proces, který se vztahuje na všechny zúčastněné strany. Student hodnotí průběh praxe a práci tutora a mentora. Student současně hodnotí sám sebe a je hodnocen tutorem, mentorem a supervizorem. Vzájemné hodnocení v ideální podobě probíhá formou přímé diskuse tutora, mentora a studenta což se nejlépe uskutečňuje při monitoringu studenta na pracovišti. Vzájemným hodnocením je v studentovi posilován princip rovnosti hodnocení v sociální práci ve vztahu profesionál a klient. Supervize Součástí doprovázení studenta na praxi je supervize, která se odehrává po ukončení praxe a je součástí vzdělávacího programu na škole. Supervize si klade za cíl pomoci studentovi reflektovat na základě vlastních zážitků z praxe ve vztahu k uživatelům/pracovníkům a přes vlastní osobu základní otázky pomáhání (moc‐bezmoc, pomoc – invalidizace, podpora – kontrola) a sociální práce (začlenění, participace, zplnomocňování atd.) a pomáhá reflektovat jeho silné a slabé stránky v roli studenta na praxi. Souhrnně ho podporuje v jeho osobním a profesním rozvoji. Supervize je prováděna interními i externími supervizory a je skupinová, případně individuální. Supervizor je součástí tří až čtyřstranného zpětnovazebního okruhu (tutor – student – supervizor – mentor) a svoje výstupy a inspirace podává v jeho rámci po dohodě se supervidovaným(i) studentem(y). Cíle supervize jsou vyjednávány se studenty a dalšími stranami smlouvy (zpětnovazebního okruhu). V rámci stanovených cílů vyjednává supervizor ad hoc zakázku. Zápis ze supervize se tvoří společně se studenty a je k dispozici studentům a supervizorovi, škole a mentorovi (v případě supervize studenta na praxi). Supervize není revizí průběhu praxe, k tomu slouží její hodnocení. Poznámka 169
D ‐ Personální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ souhrnné údaje Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Forma vzdělávání Denní studium celkem přepoč. interních interních externích externích fyz. osob osob fyz. osob přepoč. fyz. osob přepoč. Škola celkem interní PhD.(CSc.)* z toho střední škola vyšší odborná škola 36 4,22 12 5,55 24 2,90 6 jiná součást školy** Předkládaný vzdělávací program 170
D ‐ Personální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ souhrnné údaje Poznámka * včetně studujících PhD. ** rozveďte v poznámce Personální zabezpečení ve formulářích Ea , Eb, Ec je uvedeno v příloze č. 1 této žádosti. 171
Fa Fa ‐ Materiální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ soupis výukových prostor Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Forma vzdělávání Denní studium VOŠ SŠ/VŠ/jiné celková kapacita školy dle zřizovací listiny denní ostatní denní ostatní Cílová kapacita dle zřizovací listiny 90 ‐ Počty studentů/žáků v organizaci* 90 ‐ Počet tříd/studijních skupin* 3 ‐ Počty studentů/žáků ‐ navrhovaný stav 90 ‐ počet kapacita dataprojekt. /smartboard připojení na internet počítače posluchárna > 60 osob 1 139 1 ne 1 posluchárna < 59 osob 1 50 1 ano 1 ostatní učebny > 30 osob 6 30‐40 3 2 ano/4 ne 3 ostatní učebny < 30 osob 4 25 3 2 ano/2 ne 3 počítačová učebna 3 30 1 2 ano/1 ne 30 specializovaná učebna 1 20 0 ne 0 jazyková učebna laboratoř atelier další prostory pro odborné moduly 172
430 min. garant. kapacita připojení Fa ‐ Materiální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ soupis výukových prostor Struktura konfigurace PC: •
•
•
•
•
•
•
PC x86 Intel Pentium 4 DualCore OS Windows XP MS Office 2003 slovník Lingea Lexicon 2002 – angličtina, němčina Zoner Photo Studio 8 LAN, internet tisk na laserových tiskárnách po síti Popis dalšího vybavení (lokální sítě, servery apod.): Zajišťované serverové služby: • souborové služby (úložiště dat) • služby tisku na síťových tiskárnách a účtování tisku pro studenty • prezentační služby: web a ftp • poštovní server a zpráva schránek pro zaměstnance • připojení na internet, DNS • ochrana sítě: firewall, antivirová ochrana a antispamová ochrana • interní IS školy a provoz DB serveru • serverové služby jsou realizovány pomocí dvou serverů s OS Windows 2003 Server LAN (připojení na internet, struktura sítě): • Způsob připojení na internet: pevná linka (optický kabel), CESNET, 10 Mb/s • strukturovaná kabeláž UTP splňující kategorii 5e pro přenosové rychlosti do 150 MHz, hvězdicová hierarchická topologie • zásuvky a patch panely splňují parametry pro přenosové rychlosti do 200 MHz Počet počítačových učeben: 3 Počet PC v počítačových učebnách: 30 Počet učeben s prezentační technikou (PC, dataprojektor): 6 * údaje podle výkazu ke dni 30. 9. 2008
173
Fb
Fb ‐ Materiální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ informační služby Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Forma vzdělávání Denní studium Denní studium SŠ a jiné celkem Současný stav studentů/žáků 90 Plánovaný stav studentů/žáků 90 Plocha knihovny/studovny 56 m2 Celkový počet svazků* 4 420 Roční rozpočet 50 000,‐ Kč Roční přírůstek knižních jednotek 443 Roční přírůstek titulů celkem 338 Počet odebíraných titulů časopisů celkem 29 Počet odebíraných zahr. titulů časopisů 1 Počet odebíraných českých titulů časop. 28 Jsou součástí fondů kompaktní disky ? ne Jsou součástí fondů videokazety ? ano Otevír. hod. knihov./studovny v týdnu 8,5 h/týdně Provozuje knih. počítač. inform. služby? ne Zajišťuje knihovna rešerše z databází ? ne Je zapojena na INTERNET ? ano Konektivita 10 Mbps Jiná databázová centra/sítě ? ne 174
Fb ‐ Materiální zabezpečení vzdělávacího programu ‐ informační služby Počet studijních míst knihovny/studovny 45 Počet počítačů v knihovně/IC 1/8 Z toho počítačů zapojeno v síti 1/8 Informační systém školy vlastní Stručný popis informačního systému školy: Kromě vlastní knihovny a studovny mohou studenti i vyučující využívat veškerých služeb knihoven a Informačního centra UP Olomouc. CARITAS ‐ VOŠs má vlastní informační systém, který vyhovuje speciálním požadavkům. Systém zvládá agendu školy a je doplňován podle požadavků o nové agendy a moduly. V současné době jsou k dispozici agendy: přijímací řízení, evidenci studentů a studijních výsledků, evidence učitelů, absolutoria, export statistik uchazečů atd. Uchazeči o studium využívají elektronickou přihlášku ke studiu, ketrou dále zpracovává studijní odd. Studenti si mohou volit ze seznamu předmětů, mohou se zápisovat na termíny zkoušek, volit témat absolventských prací, odevzdávání AP v elektronické podobě, sledovat studijní výsledky, atd. Vyučující vkládají informace o vyučovaných předmětech, vypisují termíny zkoušení, atd. Součástí je systém elektronické nástěnky, na které umísťují vyučující a studijní oddělení zprávy pro přesně určené cílové skupiny. Informační systém umožnuje generování souboru pro evidenci studentů (školní matrika) ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), který jsou školy povinny odevzdávat Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Připravujeme k používání další moduly: Knihovna ‐ evidence publikací, objednávkový a výpůjční. Profil vyučujícího ‐ komplexní informace o vyučujících (profesní životopis, publikační činnost, vzdělávání, účast na konferencích, ...) Profil studenta ‐ rozšíření stávajících informací a služeb pro studenty. * všechny údaje o KJ ‐ pouze odborná literatura 175
G ‐ Údaje o spolupráci Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Forma vzdělávání Denní studium Spolupráce s odbornou praxí Příklady spolupracujících organizací: Zařízení, ve kterých studenti 1.ročníku vykonávají řízenou praxi Armáda spásy Přerov, Komunitní centrum Arcidiecézní charita, Humanitární oddělení, Olomouc Arcidiecézní charita, Rozvojové středisko, Praha Člověk v tísni, Programy sociální integrace, pobočky Olomouc, Sokolov, Libčice n.Vltavou Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a ŠJ Olomouc‐Svatý Kopeček Diecézní charita ostravsko‐opavská, Vesnička soužití, Ostrava – Muglinov Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava, NZDM ERKO, Klubíčko Domov pro seniory Tovačov Domov seniorů Pohoda, Olomouc ‐ Chválkovice Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení Geriatrie Fond ohrožených dětí, Azylový dům Olomouc Charita ČR, Oddělení humanitární a rozvojové pomoci, Praha Charita Olomouc, Středisko Khamoro Charita Olomouc, Středisko Sv. Vincence Charita Olomouc, Středisko Samaritán Charita Olomouc, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Charita Šternberk, Raná péče Jiloro Charita Šternberk, Denní pobyt Rozkvět Klíč – CSS příspěvková organizace, Olomouc MŠ, ZŠ a SŠ CREDO, o.p.s., Olomouc Občanské sdružení BERKAT, Praha P‐centrum, Olomouc Sdružení Podané ruce, o.s., NZDM KudyKam Olomouc, K‐centrum Olomouc Správa uprchlických zařízení MV, Praha Sdružení pro integraci a migraci, Praha Vincentinum Šternberk Zařízení pro děti ‐ cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Praha Studenti 2. ročníků vykonávají praxi v zahraničí (rozsah: 13 týdnů) – viz kolonka zahraniční spolupráce. Stručná charakteristika spolupráce, rozsah: CARITAS‐VOŠs si uvědomuje význam praxe pro vzdělávání studentů a to, že odborná pracoviště vysoce přispívají ke studentovu učení se profesi sociální a humanitární práce. Pro zajištění efektivity studentova učení je velmi důležitá partnerská spolupráce mezi školou a pracovišti, která vede k obohacení všech zúčastněných stran. Pracoviště odborné praxe: • Demonstrují svůj závazek ke vzdělávání v sociální práci zajištěním pracovníků, kteří budou mít coby svoji pracovní odpovědnost doprovázení studentů na praxi a stanou se jejich mentory. • Umožňují studentovi se zapojit do činnosti organizace a naplnit stanovené cíle učení. 176
G ‐ Údaje o spolupráci •
Mají zájem o spolupráci s CARITAS‐VOŠs na poli zlepšování vzdělávání v oblasti sociální práce. Formy spolupráce mezi CARITAS‐VOŠs a odbornými pracovišti mohou být na úrovni nabídnutí speciálních vzdělávacích kurzů na základě vzdělávacích potřeb mentorů odborných pracovišť na škole, konferencí a dílen pro předání zkušeností v oblasti průvodcování studentů praxemi a jiných mezioborových diskusních fór, kde mohou pedagogové a zaměstnanci pracovišť diskutovat o podobách a budoucnosti sociální práce coby profese. Mentor odborné praxe (pracovník ze spolupracující organizace): • Konzultuje se studentem a ve spolupráci s tutorem stanovené cíle učení, které jsou zaznamenány v trojstranném kontraktu • Seznamuje studenta s chodem zařízení, jeho organizační strukturou, náplní práce jednotlivých pracovních pozic a se specifiky role sociálního pracovníka. • Odborně doprovází studenta na praxi – se studentem vypracovává plán praxe vzhledem ke stanoveným cílům učení, poskytuje zpětnou vazbu, napomáhá při sběru důkazů ke stanoveným cílům učení. • Setkává se s tutorem a studentem při monitoringu, podává zpětnou vazbu studentovi a škole. • Vypracovává hodnotící zprávu/posuzuje věrohodnost důkazů naplnění cílů učení a předává ji studentovi, který ji vloží do portfolia. • Konzultuje se studentem případné problémy a konflikty na pracoviště; v případě hrubého porušování pravidel studentem kontaktuje školu/tutora. Rozsah praxe: 4 týdny/letní období. Spolupráce s jinými VOŠ, resp. VŠ Spolupracující organizace 1. CMTF UP Olomouc 2. Filozofická fakulta Prešovské univerzity 3. Vysoké a vyšší odborné školy sdružené v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci 4. Zahraniční vysoké školy uvedené v oddíle Zahraniční spolupráce Stručná charakteristika spolupráce, rozsah Ad 1) Společná akreditace bakalářských studijních programů, příprava magisterských programů Ad 2) Výměna zkušeností, spolupráce při tvorbě studijních dokumentů, společné pořádání konferencí Ad3) Spolupráce na rozvíjení kvality vzdělávání, konzultační činnost, kooperace škol, spolupráce učitelů Ad 4) Výměnné studijní pobyty studentů a učitelů, stáže Zahraniční spolupráce Spolupracující organizace Caritas Armenia, Arménie CARITAS Belarus, Bělorusko CARITAS BUCHAREST, Rumunsko Caritas Czech Republic, Ulaanbaatar hot Sukhbaatar duureg, Mongolsko Caritas Georgia, Gruzie Caritas Kharkov, Ukrajina Caritas Moldova, Moldávie CARITAS National Section Skopje, Centre for Social Initiatives Nadez, Makedonie 177
G ‐ Údaje o spolupráci CARITAS Satu Mare, Rumunsko CARITAS Serbia and Montenegro, Beograd, Srbsko DONA DARIA, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie, Rotterdam, Nizozemí El Shaddai Goa, Snehasadan Mumbai, The Bethany Sisters Society Panvel Taluka, Jana Jagran Belgaum Distrikt, Dharma Jyothi Social Centre Mangalore, St.Ignatius health and education centre Honavar, ACH Praha, INDIE Fond ASPERN ‐ Kyjev, Ukrajina CHARITA KOŠICE, Slovensko Neeka Mukačevo, Ukrajina Dobročinný fond Caritas Ř‐K diecéze Mukačevo ‐ Užhorod, Ukrajina Dům pokojného stáří Usť‐Čorná, Ukrajina Dětský domov v Seredně ‐ Úsmev ako dar, Ukrajina Regionální centrum sociální adaptace ‐ RCSA ‐ Lvov, Brody, Ukrajina CeiMigra Valencia, Španělsko CNRR (Romanian National Council for Refugees), Rumunsko Dobročinný fond Caritas Ř‐K diecéze Mukačevo ‐ Užhorod, Ukrajina Emigrants´ Commission Valletta, Malta Jesuit Refugee Service Malta, Birkirkara, Malta Mukačevská řeckokatolická diecéze, Blahodijnyj fond imeni Olexandra Chiry Tjačiv, Peter Krenický, Ukrajina Praxis ‐ The place for people displaced London, Velká Británie R.O.S. Rotterdam, Nizozemí Arcidiecézní charita Praha, pracoviště v Ugandě Člověk v tísni, o.p.s. Praha, Humanitární a rozvojová pomoc Křesťanský fond „Solidárnost“, Ukrajina HU, Utrecht, Nizozemí Prešovská Univerzita v Prešově, Slovensko TUAS, Turku, Finsko Stručná charakteristika spolupráce, rozsah CARITAS – VOŠs Olomouc získala svůj EUC Charter v roce 2002. Od té doby rozvíjí svou spolupráci na poli studentských a učitelských mobilit. Ve školním roce 2004/2005 škola začala postupně budovat své první zkušenosti s tímto programem. Prostřednictvím tohoto programu byly realizovány v letech 2004 – 2007 mobility (výměnné studijní pobyty) studentů a výukové pobyty pedagogů. Partnerskou organizací byla univerzita aplikovaných věd z finského Turku a její odloučené pracoviště ve městě Loimaa (Turku University of Applied Science, Turku University Polytechnic, Loimaa). K 1. 1. 2007 se aktivity Národních agentur Leonardo da Vinci a Socrates transformovaly do Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která vznikla díky nové generaci programu LLP 2007‐2013 (Program celoživotního učení). CARITAS – VOŠs pokračuje v rámci LLP v realizaci pracovních a studijních stáží studentů, výukových pobytů pedagogů a expertů ze zahraničních podniků, školení zaměstnanců, přičemž studijní pobyty, výukové pobyty pedagogů, školení zaměstnanců a pracovní stáže studentů oboru SOHUP probíhají v rámci programu Erasmus, který se zaměřuje na vysokoškolské vzdělávání. Studenti vyjíždějí v rámci programu Erasmus na 3 měsíce (a to jak na studijní pobyty, tak pracovní stáže). Trvání zaměstnaneckých mobilit je zpravidla 1 týden. 178
G ‐ Údaje o spolupráci Účast v projektech Název projektu, doba trvání: Momentálně probíhající projekt Erasmus ERA‐MOB‐2009‐55. Probíhá od 1.6.2009 do 30.9.2010. Stručná charakteristika projektu, role řešitele a celková výše rozpočtu: Program Erasmus je stěžejní projekt EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy. Je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro: ‐ vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí; ‐ vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí; ‐ vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Celková výše rozpočtu pro rok 2009/2010: 36 205 EUR 179
H H ‐ Rozvojové záměry školy Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Forma vzdělávání Denní studium Komentář: V předkládané materiálu žádáme pouze o změnu o dílčí úpravy ve schválených vzdělávacích programech. Rozvojovým záměrem školy je transformace na profesní vysokou školu, což je ovšem limitováno legislativními změnami, které jsou v současné době projednávané. Nicméně za tím účelem podnikáme celou řadu přípravných kroků. Mezi hlavní patří: 1. příprava samostatně realizovaných bakalářských vzdělávacích programů, 2. příprava kreditního systému vzdělávání, 3. příprava distančních forem vzdělávání, 4. rozvoj systému praxí a spolupráce se zaměstnavateli, 5. doplňování postgraduálního vzdělání vyučujících, 6. propracování vnitřního informačního systému, 7. zavedení systému řízení kvality. V rámci vyšší odborné školy žádné rozvojové záměry neplánujeme. 180
I I ‐ Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Denní studium Popis podmínek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Výukové prostory jsou bezbariérové, v obou budovách školy je šikmá schodišťová plošina, bezbarierové toalety. Zdravotní způsobilost odpovídá zvýšeným nárokům kladeným na práci humanitárních pracovníků a vyplývajících z možných extrémních pracovních podmínek v geograficky odlišném prostředí. Osoby se zdravotním postižením mohou tento obor studovat pouze po posouzení individuálních rizik. Individuální učební plán Individuální vzdělávací plán je umožněn studentům v souladu s platnou legislativou a jejich možnostmi za účelem maximálním způsobem umožnit studium. Student sám navrhuje rozsah individuálního přizpůsobení účasti na jednotlivých aktivitách, alternativní formy plnění úkolů, specifické technické podmínky studia. Výstupy studia ale musí být srovnatelné s ostatními studenty a musí odpovídat akreditovaným pedagogickým dokumentům. Poradenství Studijním oborem je sociální práce, tudíž sociální poradenství je předmětem studia. Je tedy samozřejmé, že studentům prostřednictvím kvalifikovaných pedagogů poskytujeme odborné poradenství. Jiné 181
J J ‐ Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Denní studium Vzdělávací program byl koncipován na základě analýzy vývoje sociálních problémů a potřeb praxe. Reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR. Zejména s ohledem na velký výskyt různých katastrof (např. Haiti, Chile), vč. válečných konfliktů (Irák, Afganistán) je jednoznačné, že tato problematika je velmi aktuální. Absolventi programu působí jako humanitární pracovníci na Haiti, v Africe (Angola, Uganda), na Dálném východě (Kambodža). 182
K K – Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího procesu Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Denní studium Hodnocení a zabezepčení kvality vzdělávacího procesu se uskutečňují prostřednictvím následující nástrojů: Podmínky a průběh vzdělávání o evaluační dotazníky hodnotící jednotlivé vzdělávací aktivity, netradiční výukové aktivity, studium ročníku a podmínek pro studium apod., o systém sebehodnocení a hodnocení vyučujících a administrativních pracovníků o systém hodnocení praxí o činností studentské rady Vliv vzájemných vztahů na vzdělávání o hodnocení spolupracujících organizací zejména ve vztahu k praxím o zpětná vazba zaměstnavatelů o zpětná vazba zřizovatele Výsledky vzdělávání a uplatnitelnost na trhu práce o analýza uplatnění absolventů a jejich hodnocení studia o hodnocení zaměstnavatelů o informace úřadů práce Řízení školy, personální práce, další vzdělávání o systém zaměstnaneckého hodnocení o evaluace studentů o hodnocení zřizovatele Úroveň výsledků práce o konzultace ASVSP o SWOT analýza o Systematická spolupráce s iniciátorem vzniku a významným zaměstnavatelem Arcidiecézní charitou Olomouc o analýza uplatnění absolventů a jejich hodnocení studia 183
L L ‐ Seznam příloh žádosti Název školy CARITAS‐VOŠs Olomouc Název vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Kód oboru vzdělání 75‐32‐N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Forma vzdělávání Denní studium Přílohy: Příloha č. 1 Personální zabezpečení 184
Download

Vzdělávací program Sociální a humanitární práce_2010