Schöck Isokorb® typ QS
QS
Schöck Isokorb® typ QS
Strana
Varianty připojení
182
Rozměry
183
Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž
184
Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance
185
Montážní návod 186 - 187
Konstrukční detaily
188
Kontrola správného postupu návrhu 189
181
železobeton/ocel
Obsah
Schöck Isokorb® typ QS
Varianty připojení
balkón
180/200/220
ocelová konstrukce
opěrka1) (dodávka stavby)
nezbytně nutná
čelní kotevní deska
(dodávka stavby)
elastická spára
sloup
železobetonová
stropní deska
80
Schöck Isokorb® typ QS – řez balkónovými dveřmi
QS
balkón
180/200/220
ocelová konstrukce
železobeton/ocel
opěrka1) (dodávka stavby)
nezbytně nutná
sloup
čelní kotevní deska
(dodávka stavby)
elastická spára
železobetonová
stropní deska
80
Schöck Isokorb® typ QS – řez nezatepleným zdivem
d ≥ 240
balkón/markýza
podepřený
dřevěný balkón
sloup
čelní kotevní deska
(dodávka stavby)
elastická spára
180
160
≥ 10
≥ 180
≥ 10
ocelová konstrukce
opěrka1) (dod. stavby)
nezbytně nutná
80
Další atypická provedení na vyžádání.
Schöck Isokorb® typ QS-WU – atypické provedení, řez zateplenou
monolitickou stěnou bez navazující stropní konstrukce
1)
opěrka z ploché oceli přivařená na čelní kotevní desku (dodávka stavby)
182
Schöck Isokorb® typ QSH – termicky přerušené napojení dřevěné konstrukce
na železobetonový strop, viz str. 222 - 223.
Schöck Isokorb® typ QS
Rozměry
QS 10
113
133
153
15
66
40
40
20
11
180/200/220
66
55
montážní špalík
80
60
Schöck Isokorb® typ QS 10 – boční pohled
QS 10
montážní špalík
2 ø 14
115
180
QS
2ø8
2 ø 10
Schöck Isokorb® typ QS 10 – půdorys
QS 12
113
133
153
40
40
15
66
20
11
66
55
180/200/220
montážní špalík
80
60
Schöck Isokorb® typ QS 12 – boční pohled
QS 12
115
180
montážní špalík
2 ø 14
2ø8
2 ø 12
≥ 835
Schöck Isokorb® typ QS 12 – půdorys
183
železobeton/ocel
≥ 708
Schöck Isokorb® typ QS
Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž
40
66
H
2 x M16
115
2 x M16
volná délka šroubu = 30 mm
Schöck Isokorb® typ QS 10 a QS 12 – boční pohled
Schöck Isokorb® typ QS 10 a QS 12 – čelní pohled
Druh oceli podle statických požadavků;
po svaření je nutno provést ochranu proti
korozi.
t1)3)
1)
120
5
5
nosný svar
1)
17
115
Dle údajů statika.
Rozměr otvoru odpovídá možnosti vertikální rektifikace + 10 mm. Zvětšením
otvoru lze zvětšit výškové zarovnání.
3)
Zohlednit volnou délku šroubu 30 mm.
1)
4
26
40
17
85
282)
4
1)
4
4
QS
Důležité upozornění:
Opěrka je nezbytně nutná pro
zajištění přenosu posouvajících sil!
(viz str. 174)
15
2)
1)
železobeton/ocel
Ocelová konstrukce: Tolerance hrubé stavby je nutno ověřit!
Čelní kotevní deska pro napojení na Schöck Isokorb® typ QS 10 a QS 12 – dodávka stavby
Přídavná stavební výztuž
Konstrukční lemující U-profily 2 ø 8 mm jsou součástí dodávky každého typového prvku (viz obr. níže). Další přídavná výztuž není pro
prvek Schöck Isokorb® nutná.
montážní špalík
2 ø 8 konstrukční profil (součást dodávky)
1)
≥ 100
1)
U stropů z filigránových desek lze na stavbě zkrátit spodní ramena těchto 2 konstrukčních U-profilů ø 8 mm.
184
Schöck Isokorb® typ QS
Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance
Návrhové vnitřní síly se vztahují k zadní hraně čelní desky.
lk
VEd
opěrka (dodávka stavby)
nezbytně nutná
Schöck Isokorb® typ
H
HEd
QS 10
Vnitř. síly na mezi únosnosti
pro pevnost betonu ≥ C20/25
QS 12
VRd [kN]
+48,3
Výška prvku Isokorb®
H [mm]
180, 200, 220
opěrka = plochá ocel přivařená
na kotevní čelní desku (provádí
stavba)
+69,6
HRd [kN]1)
+4,00
+6,5
-4,00
-6,5
QS
max. vzdálenost dilatačních spar [m]
5,70
Vzdálenost dilatačních spar
Pokud byla provedena konstrukční opatření k zajištění možnosti posunu mezi balkónovou deskou a jednotlivými ocelovými nosníky,
jsou směrodatné pouze vzdálenosti neposuvně provedených spojů.
Montážní tolerance
Z konstrukčních důvodů lze pomocí prvku Schöck Isokorb® typ KS/QS vyrovnat pouze tolerance ve svislém směru. Svislá tolerance činí max. +10 mm, vodorovná ±0. K zajištění správné polohy doporučujeme použití šablony (zajišťuje stavba).
Realizátor hrubé stavby musí být v prováděcí dokumentaci informován o požadavcích na přesnost.
Aby bylo umožněno funkční spojení hrubé stavby a dostavby bez nutnosti slícování a dodatečných prací, musí být dodržení tolerancí kontrolováno vedením stavby a zohledněno u ocelových konstrukcí.
Je třeba dbát platných norem o geometrické přesnosti staveb.
Pro zabezpečení přenosu horizontální síly (HEd) rovnoběžné s vnější stěnou je nutno, aby měla posouvající síla minimální velikost 2,9 HEd.
1)
185
železobeton/ocel
Základem pro určení maximální vzdálenosti dilatačních spar je železobetonová balkónová deska pevně spojená s ocelovými nosníky.
Schöck Isokorb® typ QS
Montážní návod – hrubá stavba
39 mm
1
5
2
6
železobeton/ocel
QS
3A
3B
3C
3D
4
186
7
Schöck Isokorb® typ QS
Montážní návod – ocelová konstrukce
8
12
= 50 Nm
9
13
10
14
železobeton/ocel
QS
11
187
Schöck Isokorb® typ KS, QS
Další konstrukční detaily naleznete na
www.schoeck-wittek.cz/cs/download
Konstrukční detaily
konzola
opěrka
(dodávka stavby)
nezbytně nutná
KS
QS
QS
konzola
železobeton
Schöck Isokorb®
typ KS 14-WU
opěrka
(dodávka stavby)
nezbytně nutná
elastická spára
elastická spára
železobeton
Schöck Isokorb®
typ KS 20
≥ 240
Napojení balkónu
železobeton/ocel
Čisticí lávka
B
konzola
opěrka
(dodávka stavby)
nezbytně nutná
180/200/220
protipožární obložení
(dodávka stavby)
ocelová konstrukce
železobeton
30
čelní kotevní deska
elastická spára
80
10
železobetonová
stropní deska
elastická spára
Schöck Isokorb®
typ KS 14
Napojení balkónu
188
A
Protipožární obložení ocelové konstrukce a prvku Isokorb® zajišťované
stavbou pro zařazení konstrukce do třídy požární odolnosti (až po R120)
Schöck Isokorb® typ KS, QS
Kontrola správného postupu návrhu
~~
Byly v místě napojení prvku Schöck Isokorb® stanoveny návrhové hodnoty vnitřních sil?
~~
Jsou na celou nosnou konstrukci resp. Schöck Isokorb® kladeny požadavky z hlediska požární odolnosti (strana 162)?
~~
Působí na připojení prvkem Schöck Isokorb® nadzvedávající síly v kombinaci s kladnými ohybovými momenty (strana 169)?
~~
Byla do výpočtu celkového přetvoření konstrukce zahrnuta přídavná deformace z prvku Schöck Isokorb® (strana 168 - 169)?
~~
Je připojení prvkem Schöck Isokorb® přímo vystaveno účinkům teplotních deformací? Vzdálenost dilatačních spar (strana
168 - 169).
~~
Byly dodrženy požadavky na rozměry a provedení čelní kotevní desky, která je dodávkou stavby (strana 173)?
~~
Je v prováděcích výkresech náležitě poukázáno na nutnost opěrky čelní kotevní desky, která je dodávkou stavby (strana
174)?
~~
Byly do výkresů bednění zaneseny pokyny pro vedení stavby resp. realizátora hrubé stavby týkající se montážních tolerancí
(strana 169/185)?
~~
Bylo při použití prvků Isokorb® typ KS14-VV a typ KS20 v kombinaci s filigránovámi deskami uvažováno s nutnými výřezy na
straně stropu (strana 172)?
~~
Jsou v prováděcí dokumentaci uvedeny utahovací momenty šroubových spojů (strana 176/178/180/187)?
Matice je třeba bez předpětí utáhnout momentovým klíčem; platí následující utahovací momenty:
železobeton/ocel
KS14 (šroub ø 16): Mr = 50 Nm
KS20 (šroub ø 22): Mr = 80 Nm
KS
QS
QS
QS10 (šroub ø 16): Mr = 50 Nm
QS12 (šroub ø 16): Mr = 50 Nm
189
Download

Schöck Isokorb® typ QS