„BETOMAX“ d.o.o.
Aleksandra Dubčeka br. 44A
BEOGRAD
Broj:
5-263/13
Datum: 14.06.2013.god
Predmet: Pregled i ispitivanje opreme za rad u pogledu primenjenih mera
za bezbednost i zdravlje na radu
Na osnovu Vašeg zahteva, a u skladu sa važećim propisima izvršen je pregled i ispitivanje
opreme za rad, te Vam se dostavlja sledeći:
STRUČNI
NALAZ
Pregled i ispitivanje izvršeni su na u krugu preduzeća u Beogradu,
dana 14.06.2013. godine.
ZAKONI, PRAVILNICI, PROPISI:





Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS" broj 101/05)
Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
("Službeni glasnik RS" broj 94/06)
Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sužbeni glasnik RS" broj 13/10).
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
("Sužbeni glasnik RS" broj 23/09 i 123/12).
Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl.list SFRJ“
br.53/88, br.54/88 i „Sl.list SRJ“ br.28/95)
ROKOVI PREGLEDA I ISPITIVANJA
1) Preventivni pregledi i ispitivanja propisane opreme za rad obavljaju se:
pre početka korišćenja (davanja na upotrebu),
posle rekonstrukcije ili havarije,
pre početka rada na novom mestu (u slučaju premeštanja).
2) Periodični pregledi i ispitivanja obavljaju se u roku predviđenom tehničkim propisima za tu
vrstu opreme za rad, a najkasnije u roku od 3 godine od dana prethodnog pregleda.
3) Periodični pregledi i ispitivanja privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i
priborom na gradilištu, u roku od godinu dana od dana prethodnog pregleda.
OPREMA ZA RAD
1.
MAŠINA ZA DIJAMANTSKO SEČENJE BETONA
o
Lokacija i namena: Mašina je prenosnog tipa, postavlja se na mesto sečenja i seče beton sa
dijamantskim sečivima postavljenim na kružnoj sajli.
Slika broj: 1 i 2
List 2 od 4
Opšti i tehnički podaci:
proizvođač: Hilti, Austrija
tip: DS - WS 15
fab. broj: /
godina proizvodnje: /
dužina sajle: 15 m
debljina sečenja: do 8 m rezne površine
Elektromotori ( 2 kom.):
- napon: 380 V
- snaga: 7,5 KW
- mehanička zaštita: IP - 65
Elektromotor:
- napon: 380 V
- snaga: 0,75 KW
- mehanička zaštita: IP - 65
Podaci su uzeti sa tablice i iz dokumentacije.
o
o
Mehaničko – tehnička zaštita
-
-
korisnik poseduje uputstvo za upotrebu i bezbedan rad,
mašina i komandni pult su pokretni i ručno se pomeraju na ravnoj podlozi,
sajla sa dijamantskim sečivima se postavlja i provlači prema uputstvu proizvođača i datoj šemi,
pri čemu treba sprečiti pristup nezaposlenim licima u opasnu zonu u skladu sa bezbednosnim
rastojanjima datim u tehničkoj dokumentaciji,
španovanje sajle sa dijamantskim sečivima za vreme rada, vrši se pneumatskim putem,
kompresor se nalazi na kolicima sa komandnim pultom i svi pokretni delovi su mehanički
zaštićeni,
za pogon obrtanja koturača i kretanja sajle se koriste elektromotori sa vodenim hlađenjem,
pneumatska instalacija je standardno izvedena, a u vreme pregleda bila je u ispravnom stanju,
pneumatska instalacija je opremljena potrebnom mernom i sigurnosnom armaturom,
instalacija vode za hlađenje je standardno izvedena, a u vreme pregleda bila je u ispravnom
stanju,
radne komande se nalaza na pokretnom pultu, tako da se rukovaoc nalazi van opasne zone,
radne komande su odgovarajuće, pravilno su postavljene i ispravno su funkcionisale,
na mašini su postavljeni potrebni natpisi i simboli upozorenja,
o
Elektro zaštita
-
- NAPOMENA :
Obzirom da se mašina koristi na raznim mestima (odnosno pokretnog je tipa ), prema
potrebama posla, prilikom priključivanja na električnu energiju mora se voditi računa da se
uskladi sistem zaštite od opasnog napona dodira, odnosno da se priključuje na elektičnu
instalaciju koja je pregledana i ispitana od ovlašćenog pravnog lica.
List 3 od 4
-
Priključna električna instlacija
na mašini postoji glavni prekidač za priključivanje na mrežu ;
napojni vodovi su propisno položeni i zaštićeni od mehaničkih oštećenja;
razvodni orman i pogonski elektromotori su odgovarajućeg stepena mehaničke zaštite;
raspoznavanje provodnika po boji je propisno izvedeno;
spajanje provodnika i opreme je propisno izvedeno ;
uređaj za hitno zaustavljanje „sve stop“ je propisno izveden;
ZAKLJUČAK
Na Mašini za dijamantsko sečenje betona, „DS - WS 15“ su primenjene propisane mere za
bezbednost i zdravlje na radu, te je ista bezbedna za upotrebu – korišćenje
KORIŠĆENI INSTRUMENTI:
Instrument za ispitivanje zaštite električnih instalacija, proizvođač: Gossen Metrawatt, tip: Profitest
SII+/100, serijski . broj: M520/SH2049
Pregled i ispitivanje izvršili su:
1. Vojimir Ašković, dipl.maš.inž.
2. Vladanko Vasojević, dipl.el.inž.
Odgovorno lice:
M.P.
_
______
Vladanko Vasojević, dipl.el.inž.
List 4 od 4
Download

S T R U Č N I N A L A Z