OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
stavební úřad
nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
STAV/3649/2011/Ka
4192/2011 - SU
Ing. Kabadelova
547 427 422
[email protected]
DATUM:
14.11.2011
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 aţ 91 a § 109 aţ 114
stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 5.10.2011
podala
Olga Plocková, nar. 2.5.1957, Moldavská 527/3, Bohunice, 625 00 Brno 25
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
novostavba garáže s krytým posezením
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území Troubsko.
Stavební povolení je vykonatelné aţ po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby
Stavba obsahuje:
garáž s krytým posezením na pozemku parc.č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území Troubsko.
Jedná se o zděnou jednopodlaţní nepodsklepenou stavbu , která je půdorysně rozdělena na dvě části.
Uliční část slouţí jako garáţ pro parkování osobního automobilu a zahradní část, která slouţí k
venkovnímu posezení.
Stavba obsahuje : uzavřenou garáž a prostor venkovního posezení. Oba prostory nejsou vzájemně
propojeny.
Č.j. 4192/2011 - SU
-
-
str. 2
odvod dešťových vod pomocí vsakovací jímky.
Jedná o likvidaci dešťových vod pomocí vsakovací jímky a následně do trativodu na pozemku
parc.č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území Troubsko.
Rozvod el. energie na pozemku parc.č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území Troubsko.
Jedná se o vnitřní rozvod el. energie, který bude napojen na stávající elektro rozvaděč stávajícího
rodinného domu.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, poţadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území Troubsko. Stavba
garáţe s krytým posezením bude umístěna rovnoběţně se stávající stavbou rodinného domu , která je
umístěna na pozemku parc.č. 1260/29 v katastrálním území Troubsko.
3. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,40 m od severovýchodního průčelí stávajícího rodinného
domu situovaného na pozemku parc.č. 1260/29 v katastrálním území Troubsko. Uliční průčelí stavby
garáţe s krytým posezením bude ve stejné vzdálenosti od komunikace jako uliční průčelí stávající
stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1260/29 v katastrálním území Troubsko. Půdorysné
rozměry stavby budou 5,0 x 13,39 m.
4. Podlaha v garáţi bude v úrovni +- 0,000 a to v úrovni stávajícího vjezdu. Podlaha v části krytého
posezení bude v úrovni 0,310 m nad úrovní podlahy v garáţi. Hřeben valbové střechy bude v úrovni
3,860 m nad úrovní podlahy v garáţi.
5. Dešťové vody ze střechy garáţe s krytým posezením budou odvedeny pomocí okapů a svodu do
vsakovací jímky a následně do trativodu na pozemku parc.č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území
Troubsko.
6. Nová elektroinstalace zásobující el. energií stavbu garáţe s krytým parkovacím stáním bude vedená
po pozemcích parc.č. 1260/5 a 1260/6 v katastrálním území Troubsko a bude napojená na stávající
el. rozvaděč ve stávajícím rodinném domě na pozemku parc.č. 1260/29 v katastrálním území
Troubsko.
7. Stávající přípojky inţenýrských sítí nebudou dotčeny.
8. Komunikační napojení je zajištěno pomocí stávajícího vjezdu na komunikaci na pozemku parc.č.
1260/1 v katastrálním území Troubsko.
9. Při umístění stavby budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., upravující poţadavky na
vyuţívání území.
10. Při umístění stavby bude respektována zpráva poţárně bezpečnostního řešení z 09/2011, která je
nedílnou součástí projektové dokumentace.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Veronika Plháková
a ověřil Ing. Vítězslav Nový; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy oprávněným zeměměřičem.
4. Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na
stavby a závazná ustanovení obsaţená v příslušných technických normách.
5. Při vlastní realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění přilehlých komunikací.
6. Skladování materiálu je moţné pouze na vlastním pozemku.
7. Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na ţivotní prostředí, zejména prašnost, která je
vyvolána jak vlastními pracemi, tak provozem vozidel stavby.
Č.j. 4192/2011 - SU
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
str. 3
Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být vyuţity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., v platném znění. Doklad o jejich zneškodnění bude vyţadován při závěrečné kontrolní
prohlídce.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po provedení hrubé stavby
b) před započetím uţívání stavby.
Stavba bude dokončena do 31.12. 2013.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
Stavebník při realizaci stavby musí dodrţet ustanovení § 152 stavebního zákona.
Při provádění stavby musí být veden v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona stavební
deník.
Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících ustanoveních stavebního zákona bude včas
oznámeno uţívání stavby. Návrh bude doplněn náleţitostmi dle § 121 stavebního zákona.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Olga Plocková, nar. 2.5.1957, Moldavská 527/3, Bohunice, 625 00 Brno 25
Odůvodnění:
Dne 5.10.2011 podal stavebník paní Olga Plocková ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení
stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78
odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4
správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání ţádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 11.11.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloţenou ţádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
poţadavkům na vyuţívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
- MěÚ Šlapanice, Odbor ţivotního prostředí dne 1.11.2011, č.j. OŢP 43459-11/5263-2011/KUC
- Obec Troubsko dne 7.11.2011, zn. TRB/858/2011.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníky tohoto řízení stavební úřad vymezil tak, ţe kromě ţadatele přiznal právo účastníka
řízení všem přímým sousedům, kteří by mohli být podle § 85 odst. 1 a 2 a § 109 odst. 1 stavebního
zákona stavbou dotčeni a všem správcům sítí. Těmito účastníky jsou:
Marcela dAuriová, Stromovka 458/6, 664 41 Troubsko
Libor Došek, Bayerova 801/32, Veveří, 602 00 Brno 2
Dis. Romana Došková, Stromovka 460/8, 664 41 Troubsko
Oldřiška Kališová, Stromovka 461/9, 664 41 Troubsko
Boleslava Kučerová, Stromovka 459/7, 664 41 Troubsko
Mudr. Jiří Láznička, Bukovany 1, 262 72 Březnice
Č.j. 4192/2011 - SU
str. 4
Ing. Jan Müller, Zborovská 938/1a, Ţabovřesky, 616 00 Brno 16
Stanislav Štěrba, Stromovka 453/1, 664 41 Troubsko
Zdeňka Štěrbová, Stromovka 453/1, 664 41 Troubsko
Ing. Jarmila Gladišová, Lelekovice 547, 664 31 Lelekovice
Kateřina Šustková, Tolstého 462/7, Brno-Ţabovřesky, 616 00 Brno 16
Marie Heise, Meraner Strasse 4, 81547 München, Německo
Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost připomínky nepodala.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliţe
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ing. Ivo Baar
vedoucí stavebního úřadu
Č.j. 4192/2011 - SU
str. 5
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno dne ……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek ve výši 300.- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen dne:
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Olga Plocková, Moldavská č.p. 527/3, Bohunice, 625 00 Brno 25
2. Marcela dAuriová, Stromovka č.p. 458/6, 664 41 Troubsko
3. Libor Došek, Bayerova č.p. 801/32, Veveří, 602 00 Brno 2
4. Dis. Romana Došková, Stromovka č.p. 460/8, 664 41 Troubsko
5. Oldřiška Kališová, Stromovka č.p. 461/9, 664 41 Troubsko
6. Boleslava Kučerová, Stromovka č.p. 459/7, 664 41 Troubsko
7. Mudr. Jiří Láznička, Bukovany č.p. 1, 262 72 Březnice
8. Ing. Jan Müller, Zborovská č.p. 938/1a, Ţabovřesky, 616 00 Brno 16
9. Stanislav Štěrba, Stromovka č.p. 453/1, 664 41 Troubsko
10. Zdeňka Štěrbová, Stromovka č.p. 453/1, 664 41 Troubsko
11. Ing. Jarmila Gladišová, Lelekovice č.p. 547, 664 31 Lelekovice
12. Kateřina Šustková, Tolstého č.p. 462/7, Brno-Ţabovřesky, 616 00 Brno 16
13. Marie Heise, Meraner Strasse č.p. 4, 81547 München, Německo
14. Obec Troubsko, IDDS: 7j6bawk
dotčené orgány
15. MěÚ Šlapanice, Odbor ţivotního prostředí, IDDS: 2xfbbgj
Download

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E