bab.la Cümle Kalıpları: İş | E-Posta
Çince-İngilizce
E-Posta : Giriş
尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının
ismi yerine kullanılabilecek bir
ünvanı var ise
尊敬的先生,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen
isim
尊敬的女士,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı,
bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti
bilinmiyor ise
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana
veya bir departmana hitap
ederken
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve
cinsiyetleri bilinmiyor ise
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli,
bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar,
bilinen isim
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen
isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha
önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile
arkadaşlık bağı var ise, çok
sık olmayan durum
我们就...一事给您写信。
We are writing to you
regarding…
Resmi, tüm şirket adına
yazışma başlatırken
我们因...写这封信。
We are writing in connection
with ...
Resmi, tüm şirket adına
yazışma başlatırken
因贵公司...
Further to…
Resmi, daha önce
gördüğünüz bir özelliği
hakkında bir şirketle yazışma
başlatırken
鉴于贵公司...
With reference to…
Resmi, daha önce
gördüğünüz bir özelliği
hakkında bir şirketle yazışma
başlatırken
我写信,想询问关于...的信息
。
I am writing to enquire
about…
Daha az resmi, şirketin için
kendi adına yazışma
başlatırken
我代表...给您写信。
I am writing to you on behalf
of...
Resmi, başka biri için
yazarken
...诚挚推荐贵公司。
Your company was highly
recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu
请问您是否介意...?
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激。
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多相关
详细信息,我们将不胜感激。
We would appreciate it if you
could send us more detailed
Resmi rica, oldukça kibar
E-Posta : Gelişme
1/3
bab.la Cümle Kalıpları: İş | E-Posta
Çince-İngilizce
information about…
如果您能… ,我将非常感激。
I would be grateful if you
could...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣。
We are interested in
obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
您建议...吗?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
You are urgently requested
to…
Resmi rica, oldukça direkt
如果您能...,我们将不胜感激
。
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前的价格清单是...样的?
What is your current list price
for…
Resmi ve belli bir konuya özel
rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一
步知道关于...的信息。
We are interested in ... and
we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,
您生产...
We understand from your
advertisment that you
produce…
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议...
We carefully considered your
proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına
binayen karar aşaması
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you
that…
Resmi, bir iş anlaşmasının
reddi veya bir teklife ilgisiz
kalma
附件是...格式的。
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen
eklerin hangi tür programla
açılacağını belirten detaylar
我无法打开您发来的附件,我
的杀毒软件检测出附件带有病
毒。
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir
problemi detaylandıran
很抱歉没有尽早转发这封邮件
,但是由于拼写错误,您的邮
件以“用户身份不明”被退回
。
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Resmi, kibar
如需进一步信息请查阅我们的
网站...
For further information please
consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını
yaparken
如果您需要任何其他帮助,请
联系我。
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的
帮助,请告诉我们。
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您。
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息
,请随时联系我。
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
E-Posta : Kapanış
2/3
bab.la Cümle Kalıpları: İş | E-Posta
Çince-İngilizce
如果您能尽快查看相关问题,
我将不胜感激。
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as
possible because…
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息
,请直接联系我。
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Resmi, kibar
我很期待合作的可能性。
I look forward to the possibility
of working together.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this
matter.
Resmi, kibar
我期待着和您就此事进一步商
讨。
I look forward to discussing
this with you.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
If you require more
information ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快
。
We appreciate your business.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct
telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from
you soon.
Daha az resmi, kibar
此致
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
此致
敬礼
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı,
bilinen alıcı
肃然至上
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi
bilinen alıcı
祝好
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine
isimleriyle hitap eden iş
arkadaşları arasında
祝好
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte
çalışan iş arkadaşları
arasında
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

E-Posta - Bab.La