bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı
Lehçe-Çince
Motivasyon Mektubu / Ön Yazı : Giriş
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen
isim
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı,
bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ve cinsiyeti
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir
grup insana veya bir
departmanın tümüne
seslenirken
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların ismi ve
cinsiyeti tamamen
bilinmezken
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli,
bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, evli değil,
bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen
isim, bilinmeyen medeni hal
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcıyla daha
önce iş yapılmış ise
W odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone w..., chciałbym
ubiegać się o stanowisko...
我想申请您于...在...上刊登的...
招聘职位。
İlanını bir gazetede veya
dergide gördüğünüz işe
standart başvuru formülü
Piszę do Państwa w
odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone...
我写这封信是看到您在...上登
的招聘信息。
Online olarak açılmış bir ilana
cevap göndermenin standart
yolu
W odpowiedzi na Państwa
ogłoszenie zamieszczone
w...dnia...
我看到您于...在...上登的招聘信
息。
İş ilanını nerede bulduğunuzu
açıklamanın standart yolu
Z ogromnym
zainteresowaniem
przeczytałem Państwa
ogłoszenie o pracy na
stanowisko starszego...
zamieszczone w...
我对您在...杂志,第...期上刊登
的...职位招聘很感兴趣。
Düzenli yayımlanan bir
dergide karşılaşılan bir iş
ilanına başvurmanın yolu
Zgłaszam moją kandydaturę
na stanowisko ...
很高兴申请您所招聘的...职位
。
Bir iş ilanına başvurmanın
standart yolu
Pragnę ubiegać się o
stanowisko...
我想申请...的职位。
Bir iş ilanına başvurmanın
standart yolu
Obecnie pracuję w... i
odpowiadam za...
目前我在...工作,我的主要职
责包括...
Şu anki iş statünüzü
açıklamaya başlamak için bir
giriş cümlesi
Chciałbym pracować w
Państwa firmie, by móc...
我想为您工作,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi
açıklarken kullanılır
Motivasyon Mektubu / Ön Yazı : Temellendirme
Jestem szczególnie
zainteresowany pracą na tym
stanowisku, ponieważ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Belli bir işi neden istediğinizi
açıklarken kullanılır
1/4
bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı
Lehçe-Çince
Moje mocne strony to ...
我的强项是...
Anahtar özelliklerinizin neler
olduğunu gösterirken kullanılır
Moją główną słabością
jest.../Do moich głównych
słabości należy... . Stale
jednak nad nią pracuję.
我要说我唯一的缺点/缺点是...
,但是期待着改进此/这些方面
.
Zayıf yönlerinizi gösterirken o
zayıf yönleri geliştireceğinizi
de belirtmeniz durumunda
kullanılır
Uważam, że jestem
odpowiednim kandydatem na
to stanowisko, ponieważ...
我很适合这个职位,因为...
Neyin seni bu iş için iyi bir
aday yaptığını açıklarken
kullanılır
Chociaż nie mam
doświadczenia w..., to
byłem...
我没有...领域的直接经验,但
是有...
Belli bir iş alanında daha önce
çalışmadıysanız buna rağmen
farklı alanlardaki
deneyimlerinizi gösterirken
kullanılır
Moje profesjonalne
umiejętności/kwalifikacje w
pełni odpowiadają
wymaganiom stawianym
przez Państwa firmę.
我的专业技能/素质和贵公司的
要求非常匹配。
Hangi becerilerinin seni bu iş
için iyi bir aday yaptığını
açıklarken kullanılır
Podczas mojej pracy jako... ,
rozwinąłem się/ zdobyłem
praktyczne doświadczenie/
poszerzyłem moją wiedzę w
zakresie...
做...工作期间,我改进/增强/扩
展了...领域的知识。
Yeni beceriler için belli bir
alandaki yetkinliğinizle ilgili
tecrübelerinizi gösterirken
kullanılır
Największe doświadczenie
zdobyłem w dziedzinie...
我的专长领域是...
Ana becerilerinin ve
tecübelerinin hangi alanda
olduğunu gösterirken kullanılır
Pracując jako...rozwinąłem
moje profesjonalne
kompetencje w...
在...工作期间,我很能胜任...方
面的工作。
Yeni becerilere açıklığı ve belli
bir alandaki tecrübeyi
gösterirken kullanılır
Nawet przy dużym nakładzie
obowiązków, zawsze dbam o
dokładność, co jest
szczególnie istotne w pracy...
即使工作节奏很快,我也没有
忽视过准确性,因此特别适合.
..工作要求。
Daha önceki işlerinden
kazandığın bu tecrübeyle
neden başvurduğun yeni iş
için iyi olduğunu açıklarken
kullanılır
Także pracując pod presją,
osiągam wysokie rezultaty.
即使在压力下我也能保持高标
准。
Son derece çaba gerektiren
bir iş ortamında
çalışabileceğinizi açıklarken
W ten sposób miałbym
możliwość połączenia pracy z
moimi zainteresowaniami.
这样我有机会将个人兴趣和此
职位结合起来。
Belli bir işe özel ilginiz
olduğunu belirtirken kullanılır
Jestem bardzo
zainteresowany... i będę
wdzięczny za możliwość/
szansę profesjonalnego
rozwoju, jaką mi da praca z
Państwem.
我对...很有兴趣,很珍惜和您
共事的机会以拓展个人视野。
İşe özel bir ilginiz olduğunu
belirtirken kullanılır
Jak mogą Państwo zauważyć
w załączonym CV, moje
doświadczenie i kwalifikacje
są adekwatne do
wymagaństawianych na tym
stanowisku.
从我附上的简历您可以看出,
我的经历和素质很符合这个职
位的要求。
Özgeçmişinize dikkat çekmek
ve bu işe ne kadar uygun
olduğunuzu göstermek için
kullanılır
Moje obecne stanowisko...
wymaga współdziałania w
zgranym zespole pracującym
pod silną presją. Aby
przestrzegać wyznaczonych
terminów, niezbędna jest
ścisła współpraca między jego
członkami.
我现在在...公司的...职位让我有
机会在一个高压的团队环境下
工作,为了按时完成任务,我
必须和同事们紧密合作。
Şu anki işinizden ne gibi
beceriler elde ettiğinizi
gösterirken kullanılır
Oprócz doświadczenia
zdobytego na stanowisku...,
rozwinąłem również swoje
umiejętności ...
除了作为...的职责,我还锻炼
了...的技能。
Şu anki işinizden edindiğiniz
ek becerileri gösterirken
kullanılır. Mesleki ünvanınızla
pek alakalı olmayan beceriler
2/4
bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı
Lehçe-Çince
Motivasyon Mektubu / Ön Yazı : Beceriler
Moim ojczystym językiem
jest..., a ponadto płynnie
posługuję się...
我的母语是...,但我也会说...
Akıcı olduğunuz ana dilinizi
veya diğer dilleri göstermek
için kullanılır
Osiągnąłem zaawansowany
poziom w...
我熟练掌握...
Anadiliniz olmayan ama
yüksek seviyede iletişim
kurabildiğiniz dilleri
göstermede kullanılır
W stopniu komunikatywnym
posługuję się...
我能用...语进行工作交流。
Anadiliniz olmayan ama orta
seviyede iletişim kurabildiğiniz
dilleri göstermede kullanılır
Posiadam ...-letnie
doświadczenie w pracy...
我在...领域有...年工作经验。
Belli bir iş alanı hakkındaki
tecrübenizi göstermek için
kullanılır
Biegle posługuję się
programem/programami...
我是...的熟练使用者。
Hangi bilgisayar yazılımını
kullanabildiğinizi gösterirken
kullanılır
Sądzę, iż posiadam wysoko
rozwinięte umiejętności ...i... .
我相信我拥有...和...技能的良好
结合。
Becerilerinizin dağılımını
göstermek için kullanılır
Bardzo dobre umiejętności
komunikacyjne
出色的沟通交流技能
Bilgi paylaşımı ve iş
arkadaşlarınıza açıklayıcı
olabilme becerisi
Rozumowanie dedukcyjne
演绎推理能力
Hızlı ve verimli anlayabilmeanlatabilme becerisi
Logiczne myślenie
逻辑性思考
Birinin fikirlerini iyi planlanmış
ve net bir şekile sokarak inşa
etme
Zdolności analityczne
分析技能
Detaylı sorgulama ve
araştırma yeteneği
Zdolności interpersonalne
良好的人际交往技能
Diğer çalışanlarla etkili bir
biçimde iletişimde olmayı
becerme yeteneği
Zdolności negocjacyjne
谈判技能
Diğer şirketlerle etkili biçimde
iş anlaşması yapabilme
yeteneği
Umiejętność prezentacji
观点陈述能力
Kalabalık insan topluluğu
önünde etkili biçimde fikir
alışverişinde bulunabilme
Motivasyon Mektubu / Ön Yazı : Kapanış
Moje szczególne
zainteresowanie pracą w
Państwa firmie wynika z
różnorodności zadań na tym
stanowisku.
我积极性很高并很期待贵公司
该职位所能提供的不同工作。
Bir kişinin şirket için çalışma
isteğini yinelemesinin
kapanışında kullanılır
Zadania na tym
stanowisku/Tę pozycję
postrzegam jako nowe
wyzwanie, które umożliwi mi
profesjonalny rozwój.
我把新任务/这个职位看作挑战
,并且很期待。
Bir kişinin şirket için çalışma
isteğini yinelemesinin
kapanışında kullanılır
Z przyjemnością omówiłbym
szczegóły dotyczące
stanowiska podczas
spotkania.
我很期待有机会和您进一步讨
论职位细节。
Bir mülakat ihtimaline karşı
ipucu veren kapanış
W załączniku zamieszczam
moje CV/życiorys.
附件中附上我的个人简历。
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla
birlikte olduğunu söylemenin
standart yolu
3/4
bab.la Cümle Kalıpları: Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı
Lehçe-Çince
Referencje na żądanie.
如有需求,我可以从...处提供
相关证明。
İş verene referans
sağlayabileceğinizi
söylemenin standart yolu
Referencje na żądanie od ...
从...处可以获得相关证明。
İşverene kontakt kurabileceği
bir referans sağlamak
istediğinizde kullanılır
W kwestii rozmowy
kwalifikacyjnej, jestem
dyspozycyjny...
在...我可以接受面试。
Bir mülakat için müsait
olduğunuzu belirtmede
kullanılır
Dziękuję za poświęcony przez
Państwa czas i rozważenie
mojej kandydatury. Będę
wdzięczny za możliwość
spotkania i omówienia mojej
aplikacji podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Proszę o
kontakt...
感谢您的时间和精力,我期待
着有机会亲自和您讨论为什么
我很适合这个职位。您可以通
过...联系我。
Tercih edilen birinin kontakt
detaylarını verirken ve
işverene başvurunuzu
incelediği için teşekkür
ederken kullanılır
Z wyrazami szacunku,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Z wyrazami szacunku,
此致
敬礼
Resmi, sıkça kullanılan,
bilinen alıcı
Z poważaniem,
肃然至上
Resmi, çok sık kullanılmayan,
bilinen alıcı ismi
Pozdrawiam,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine ilk
isimleriyle hitap eden iş
ortakları arasında
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Cümle Kalıpları: Başvuru | Motivasyon Mektubu / Ön Yazı