Bezpečnost
Při hledání nových konstrukčních řešení věnujeme velkou pozornost bezpečnosti – ta je zaručena při
dodržování předpisů. Toto potvrzují úspěšné testy v různých k tomu příslušných evropských institucích.
Bezpečnosť
PPri hľadaní nových konštrukčných riešení venujeme veľkú pozornosť bezpečnosti – ktorá je zaručená
tým, že dodržiavame všetky bezpečnostné predpisy. Uvedené skutočnosti nám potvrdzujú úspešne
vykonané testy v rôznych na to oprávnených európskych inštitúciách.
Kvalita
Vysoké kvality dosahujeme výběrem kvalitních materiálů a strojních součástek. Vysokou přesnost
výrobků nám umožňuje výroba za použití moderních CNC strojů a svářecích automatů. Každý výrobek
je před dodávkou přezkoušen (tažná síla, brzdná síla a všechny ostatní funkce).
Kvalita
Vysokú kvalitu dosahujeme správnym výberom kvalitných materiálov a strojových elementov.
Presnosť výroby nám umožňuje používanie moderných CNC strojov. Všetky spoje sú zvarené pomocou
robotov. Po dôkladnej
montáži nasleduje test funkčnosti stroja.
kluzný hák
súbežný hák
koncovka
koncovka
paralelní hák
súbežný hák
Dálkové ovládání
Diaľkové ovládanie
DÁLKOVÝ OVLADAČ – TERRA FA 5-D Forstprofi je vhodný pro jedno nebo
dvoububnový naviják.
Systém se skládá z: vysílač s koženým pouzdrem a opaskem, přijímač,
anténa, nabíječka akumulátoru a jiné prvky.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE – TERRA FA 5-D Forstprofi je vhodné pre jedno alebo
dvojbubnový naviják.
Systém je zostavený z: vysielačky s koženou taškou a pásom, prijímača,
antény, nabíjačky pre akumulátor a iných elementov.
Funkce: 8 nebo 4 kanály: nouzové volání, tah, uvolnění brzdy (impulsní, trvající),
regulace plynu, motor, start a stop motoru (pouze u dvoububnových navijáků).
Funkcie: 8 alebo 4 kanále: núdzové volanie, ťah, uvoľnenie brzdy (impulzne,
tr valo), regulácia plynu, motor, štart a stop motora (len pri dvojbubnových
navijákoch)
Za napake pri tisku ne odgovarjamo.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Ukončení ocelového lana: • Koncovky na oceľovom lane:
Dálkový ovladač
Diaľkové ovládanie
Hospodárnost
Optimální poměr mezi kvalitou, cenou, jednoduchostí použití a dlouhou životností jsou hodnoty, které
vypovídají o hospodárnosti našich strojů.
Hospodárnosť
Výhodný pomer medzi kvalitou, jednoduchým použitím, dlhou životnosťou a cenou sú hodnoty, ktoré
hovoria o hospodárnosti našich strojov.
Certifikáty:
Bezpečnost a kvalitu našich navijáků prověřovaly
evropské instituty BLT z Wiesellburgu (Rakousko),
BFW z Vídně (Rakousko) a KWF Gross-Umstadtu
(Německo). Na základě úspěšně absolvovaných testů
jsme získali následující certifikáty:
Kvalitu a bezpečnosť našich navijákov testovali
rakúske inštitúty BLT z Wieselburgu, BFW z
Viedne a nemecký KFW Gross-Umstadt. Na základe
úspešne vykonaných testov sme dostali nasledujúce
certifikáty:
U N I F O R E S T d . o . o . | D o b r i š a v a s 14 a | S I - 3 3 01 P e t r o v č e
T . : 0 0 3 8 6 3 7 13 1 4 1 0 | F. : 0 0 3 8 6 3 7 13 1 4 1 8
www.unifores t.com | E: [email protected]
LESNICKÉ LANOVÉ NAVIJÁKY • LESNÝ LANOVÝ NAVIJÁK
Kladky s kuličkovými ložisky
(FAG) není potřeba mazat.
Samostatný hydraulický systém.
Kladkostroj s guličkovými
ložiskami, mazanie nie je
potrebné.
Kvalitní hydraulické díly jsou
umístěny na kostře navijáku
– ochrana před poškozením a před
vlhkostí.
Uniforest 35E
Trojbodový záves.
Môžete si vybrať medzi dvomi
rôznymi výškami pripojenia
s o s p o ľa h l i v ý m c h r á n i č o m
závesných čapov.
Kvalitné hydraulické komponenty
sú pripevnené na ráme navijáku
– ochrana pred poškodením a
vlhkom.
Vlastní hydraulická nádrž
– galvanicky antikorozně
chráněná.
Uniforest 50EH
Samostatný hydraulický systém.
Tříbodový závěs
Můžete si vybrat mezi dvěma
různými výškami připojování
se spolehlivou ochranou
připojovacích čepů.
Uniforest 50ER
Lesnické lanové navijáky s elektrohydraulickým ovládáním
Lesný lanový naviják s elektrohydraulickým ovládaním
Uniforest 80EH
lesnické lanové navijáky s mechanickým ovládáním
lesný lanový naviják s mechanickým ovládaním
Olejová nádržka – antikorózna
úprava (kataforeza).
Prostor pro drobné lesnické
vybavení (lesnické řetězy …).
Priestor pre drobné lesnícke
n á r a d i e ( r e ťa z e p r e l e s n í k o v . . . ) .
Technické údaje
Technické údaje
Jednotka
Typ
Tažná síla
Střední rychlost lana
Max.
Délka lana /
(teoreticky)
průměr
Sériově
35E
40 eco
40E
40ER
35
40
40
40
0,9
0,9
0,9
0,6
115/8
90/9
135/9
135/9
80/8
90/9
75/10
110/10 110/10
65/9
75/10
60/11
90/11
90/11
50/10
70/10
60/11
70/11
70/11
11-25
11-33
11-33
22-40
22-40
Doporučený výkon traktoru
16-34
16-45
16-45
30-54
30-54
A
1000
1200
1375
1400
1400
B
420
450
450
480
480
C
1060
1160
1160
1315
1315
D
2000
2000
2000
2000
2000
Hmotnost bez lana
185
245
205
298
316
Spodní vodící kladka
x
x
n
n
n
Závěsné zařízení
®
®
®
n
n
Nosič motorové pily
x
x
x
®
®
Ovládání
M
M
M
M
M
Závěs kategorie
I
I, II
I, II
I, II
I, II
Legenda: n sériov | ® možnost výběru | x nelze | M - mechanické | * ocelové lano 1960N/mm2-silně kalibrované
Uniforest 40eco
kN
m/s
m/mm
m/mm
m/mm
m/mm
kW
ps
mm
mm
mm
mm
kg
Uniforest 40E
30E
30
0,8
Uniforest 40ER
50E
50
0,9
110/10
90/11
78/12
70/12
33-50
45-70
1500
480
1430
2300
338
n
n
®
M
I , II
Uniforest 50E
50ER
50
0,6
110/10
90/11
78/12
70/12
33-50
45-70
1500
480
1430
2300
356
n
n
®
M
I, II
60E
60
0,6
160/10
130/11
110/12
*80/12
40-66
55-90
1600
750
1640
2300
486
n
n
n
M
II, III
80E
80
0,6
130/11
110/12
90/13
*90/13
50<
70<
1800
750
1650
2300
530
n
n
n
M
II , III
Držák mechanického nebo
elektrohydraulického řízení.
No s i č m oto rové p i l y.
Nosič pre čakan alebo riadiacu
konzolu.
Nosič pre motorovú pílu.
Kvalitní lepená lamelová spojka.
Od 60 kN do 80 kN třílamelová
spojka.
Trojlamelová spojka od 60 kN do
80 kN.
Uniforest 60E
Konstrukční řešení bubnu, které
nepřipouští žádné deformace.
Velká kapacita ocelového lana.
Stejnoměrné navíjení ocelového
lana na buben.
Konštrukčné riešenie bubna, ktorý
n e d o v o ľu j e ž i a d n e d e f o r m á c i e .
V e ľ k á k a p a c i t a o c e ľo v é h o l a n a .
Rovnomerné navíjanie lana na
bubon.
Brzdové pásy s velkou styčnou plochou a možností přesného nastavení.
E f e k t í v n a p á s o v á b r z d a , k t o r ú j e m o ž n é p r e s n e n a s t a v i ť.
K r o u ž k o v é p r u ž i n y z a j i š ťu j í
přesné spojení a rozpojení
spojky (60E).
Tanierové pružiny zaručujú
presné vypnutie a zapnutie
spojky (60E).
Dvě podpěrné nohy pro snazší připojování a odpojování
(od 40 kN do 80 kN).
D ve o p o r n é n o hy, k to r é u m ož ň uj ú j e d n o d u c h š i e p r i p á j a n i e a
odpájanie (od 40 kN do 80 kN).
Jednotka
Typ
Tažná síla kN
Střední rychlost lana m/s
m/mm
m/mm
Max.
Délka lana /
(teoreticky)
m/mm
průměr
40EH
40
0,90
135/9
110/10
40H pro
40
0,60
135/9
110/10
50EH
50
0,90
110/10
90/11
50Hpro
50
0,60
110/10
90/11
60EH
60
0,60
160/10
130/11
80EH
80
0,60
145/11
120/12
90/11
90/11
78/12
78/12
110/12
100/13
70/10
22-40
30-54
70/10
22-40
30-54
70/11
33-50
45-70
70/11
33-50
45-70
1400
1500
1500
1600
B mm
480
480
480
C mm
1315
1430
1430
D mm
2000
2000
2300
Hmotnost bez lana kg
331
352
345
Spodní vodící kladka
n
n
n
Závěsné zařízení
n
n
n
Nosič motorové pily
®
n
®
Ovládání
H
H
H
Závěs kategorie
I, II
I, II
I, II
Legenda: n sériov | ® možnost výběru | x nelze | M - mechanické | * ocelové lano 1960N/mm2-silně kalibrované
480
1430
2300
371
n
n
n
H
I, II
80/12
40-66
55-90
1600
® 1800
750
1640
2300
520
n
n
n
H
II, III
90/13
50<
70<
1800
® 2000
750
1650
2300
562
n
n
n
H
II, III
m/mm
kW
Doporučený výkon traktoru
hp
Sériově
A mm
Uniforest 40EH
Uniforest 60EH
Download

LESNICKÉ LANOVÉ NAVIJÁKY • LESNÝ LANOVÝ NAVIJÁK