21 61 00, Scuba II – Návod k použití
Scuba II
- elektronický bazénový tester pro stanovení:
koncentrace volného chloru
koncentrace celkového chloru
hodnoty pH
koncentrace kyseliny kyanurová
hodnoty celkové alkality
Strana 1 (celkem 7)
21 61 00, Scuba II – Návod k použití
Popis zařízení:
Přístroj Scuba II je elektronický bazénový tester,
který nabízí měření 4 základních parametrů určujících
kvalitu vody ve Vašem bazénu či vířivé vaně.
Měřené parametry:
volný chlor (ClF) a celkový chlor (Clt)
- měřený rozsah: 0,1 – 6,0 mg Cl2/l
- přesnost měření:
měřený
rozsah mg Cl2/l
0–1
1–2
2–3
3–6
přípustná
odchylka
± 0,1
± 0,2
± 0,4
± 0,5
hodnota pH (pH)
- měřený rozsah: 6,5 – 8,4
- přesnost měření: ± 0,2 pH
kyselina kyanurová (Cys)
- měřený rozsah: 1 – 160 mg Cys/l
- přesnost měření: měřený rozsah 1 – 50 mg Cys/l : ± 10 mg/l
měřený rozsah 50 - 160 mg Cys/l : ± 20 mg/l
celková alkalita (tA)
- měřený rozsah: 0 – 300 mg CaCO3/l
- přesnost měření: ± 50 mg CaCO3/l
Technické údaje:
Zdroj světla:
LED s filtrem, vlnová délka λ = 530 nm
Baterie:
2x AAA 1,5 V (LR03, tzv. „mikro tužková“)
Funkce Auto-OFF:
Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti
(od posledního stisknutí některého z tlačítek).
Provozní podmínky:
teplota: 5 – 40 °C
Ochrana před vlhkostí:
Vodotěsný dle IP68, 1 hod v 0,1 m vody
Shoda:
CE
Strana 2 (celkem 7)
21 61 00, Scuba II – Návod k použití
Instalace baterií:
Na spodní straně přístroje se nachází šachta s bateriemi.
Pro otevření krytu této šachty stlačte mezi palcem a ukazováčkem
2 klipy a kryt zdvihněte – viz obrázek.
Vložte přiložené baterie do šachty – pozor na správnou polaritu,
a šachtu opět uzavřete.
Upozornění: Kryt je osazen gumovým těsněním a proto drží poměrně pevně. Při uzavírání
zkontrolujte, že po obvodu krytu nedošlo k natržení tohoto těsnění.
Provoz přístroje:
1) Zapněte přístroj tlačítkem On/Off. Na displeji se zobrazí „0“.
2) Ponořte měřicí šachtu pod hladinu vody, několikrát zakružte přístrojem a naplňte tak měřicí
šachtu vodou.
3) Vyjměte přístroj z vody a uzavřete měřicí šachtu (vestavěnou kyvetu) přiloženým modrým
gumovým víčkem.
4) Stiskněte tlačítko Zero/Test. Na displeji bude po dobu cca. 8 sekund blikat symbol „000“
a po té se na něm zobrazí hodnota „0.0.0“. Tím je provedeno nastavení nulové hodnoty,
která je společná pro všechny měřené parametry (až do nového nastavení).
Strana 3 (celkem 7)
21 61 00, Scuba II – Návod k použití
5) Pomocí tlačítka MODE zvolte požadovanou metodu: ClF (volný chlor) → Clt (celkový chlor)
→ PH → CYS → tA → ClF … (listování nabídkou). Na displeji se zobrazí symbol zvolené
metody.
6) Sundejte modré víčko zakrývající měřící šachtu a přímo z platíčka (blistru), bez doteku prstů,
vymáčkněte do kyvety příslušnou tabletu:
měřený parametr
ClF – volný chlor
Clt – celkový chlor
pH – hodnota pH
Cys – kyselina kyanurová
tA – celková alkalita
reagencie
DPD No. 1
DPD No. 1 + DPD No. 3
PHENOLRED PHOTOMETER
CyA-Test
ALKA-M-PHOTOMETER
Upozornění: Pro měření všech parametrů se u přístroje Scuba II používají fotometrické
tablety (s černým potiskem platíčka), na rozdíl od předchozí generace, kde se používaly
tzv. RAPID tablety (rychlorozpustné; se zeleným potiskem platíčka).
7) Pomocí čisté míchací tyčinky rozdrťte tabletu a třete jí, dokud se zcela nerozpustí.
Poznámka: Pro měření koncentrace celkové chloru (Clt) můžete zvolit jeden ze dvou
následujících postupů:
I. Navazující stanovení: Pokud jste nejprve měřili koncentraci volného chloru
(ClF), nevylévejte obsah kyvety. Tlačítkem MODE změňte stanovení na měření
celkového chloru (Clt) a k již zabarvenému vzorku přidejte přímo z blistru jednu
tabletu DPD No. 3. Tabletu rozdrťte a rozmíchejte, počkejte 2 minuty na vývin
barevné reakce a potom měřte.
nebo
II. Přímé stanovení: Tlačítkem MODE změňte stanovení na měření celkového
chloru (Clt). Do kyvety vymáčknete 1 tabletu DPN No. 1 a jednu tabletu DPD
No. 3 současně. Tablety rozdrťte a rozmíchejte, počkejte 2 minuty na vývin
barevné reakce a potom měřte.
8) Uzavřete měřící šachtu jejím víčkem a lehce přístrojem třepejte po dobu 15 sekund
přičemž po celou dobu přidržujte uzavřené víčko palcem.
9) Po protřepání ponechte před měřením přístroj v klidu po stanovenou dobu, aby mohlo dojít
k barevné reakci.
Strana 4 (celkem 7)
21 61 00, Scuba II – Návod k použití
stanovená doba:
volný chlor (ClF)
hodnota pH (pH)
kyselina kyanurová (Cys)
15 sekund
celkový chlor (Clt)
celková alkalita
2 minuty
10) Stiskněte tlačítko ZERO/TEST. Symbol zvolené metody bliká po dobu přibližně 6 sekund,
následně se na displeji zobrazí výsledná hodnota.
Pokud se na displeji místo hodnoty zobrazí symbol
, je naměřená hodnota pod nejnižší
možnou hodnotou pro daný parametr.
Obdobně je tomu v případě, kdy se místo naměřené hodnoty zobrazí symbol
- naměřená
hodnota přesahuje maximální možnou hodnotu pro daný parametr.
Opakované měření stejného vzorku: Stiskněte tlačítko Zero/Test.
Změna měřeného parametru:
Stiskněte tlačítko Mode a listujte nabídkou
(viz bod 5 na předchozí straně).
Nové nastavení nulové hodnoty:
Stiskněte tlačítko Zero/Test a podržte ho stlačené
alespoň 2 sekundy. Po uvolnění opakujte postup
uvedený v bodech 2 až 4.
Údržba:
1. Udržujte přístroj v čistotě.
2. K čištění přístroje nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo abraziva. Vestavěnou kyvetu
(měřicí šachtu) čistěte pouze vodou a měkkým hadříkem.
3. Pokud přístroj zrovna nepoužíváte, nechejte ho vyschnout a skladujte ho za příznivých
podmínek (na suchém místě s optimální teplotou).
4. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie (např. mimo koupací sezonu
v zimních měsících).
5. Při zobrazení symbolu
na displeji je nutné před dalším měřením vyměnit baterie.
Strana 5 (celkem 7)
21 61 00, Scuba II – Návod k použití
Uživatelské rady:
1. Používejte pouze tablety balené v blistrech (platíčkách) s černým potiskem
(tzv. fotometrické tablety).
2. Nedotýkejte se tablet – dotekem můžete tabletu znehodnotit, následně pak dochází
k chybám při měření.
3. Uzavírejte měřící šachtu jejím víčkem vždy před každým nulováním nebo testováním
vzorku.
4. Vždy zajistěte dostatečné vypláchnutí měřící šachty a uzavíracího víčka před změnou
měřeného parametru.
Přepočítávací tabulka Celkové alkality
1 mg/ CaCO3
mmol/l KS4.3
0,02
°dh
0,056
°e
0,07
°f
0,10
Chybová hlášení:
číslo
01
03
20
21
22
36
38
význam a možná příčina (m.p.)
Nedostatek světla při nastavování nulové hodnoty.
m.p.: nečistoty na stěně měřicí šachty, neprůchozí světelný paprsek; přílišné
zabarvení vzorku (méně pravděpodobné)
„Dělení“ nulou.
m.p.: nečistoty na stěně měřicí šachty, neprůchozí světelný paprsek; přílišné
zabarvení vzorku (méně pravděpodobné)
Příliš světla dopadajícího na fotosenzor (měření 1)
m.p.: měřicí šachta není zakrytá těsnícím víčkem, měření probíhá na přímém
slunci
Příliš světla dopadajícího na fotosenzor (měření 2)
m.p.: měřicí šachta není zakrytá těsnícím víčkem, měření probíhá na přímém
slunci
Nedostatečné napětí baterie zjištěné během měření.
m.p.: vybitá baterie - nutná výměna; zkontrolujte čistotu kontaktů
Měřená hodnota je příliš nízká.
Měřená hodnota je příliš vysoká.
Likvidace baterií a akumulátorů - Informace o bateriích a akumulátorech dle § 31D zákona
o odpadech
Proč baterie do koše nepatří?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech,
která jsou označena jako „místa zpětného odběru" organizace ECOBAT. Jsou to zejména prodejny
elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo
mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Seznam veřejně přístupných míst
zpětného odběru najdete na úvodní stránce www.ecobat.cz. Všechny odevzdané baterie jsou
tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich
Strana 6 (celkem 7)
21 61 00, Scuba II – Návod k použití
složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek,
mangan, kadmium, kobalt a další.
Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která
baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového
koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob
určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.
Obsah dodávky:
1x
přístroj Scuba II v plastovém ochranném boxu
2x
baterie AAA (LR03) 1,5 V
20x
tablety No. 1 (2 blistry po 10 tabletách)
20x
tablety PHENOLRED PHOTOMETER (2 blistry po 10 tabletách)
10x
tablety DPD No. 3 (1 blistr s 10 tabletami)
10x
tablety CyA test (1 blistr s 10 tabletami)
10x
tablety ALKA-M-PHOTOMETER (1 blistr s 10 tabletami)
1X
míchací tyčinka
1x
těsnící gumové víčko
1x
vícejazyčný návod k použití
Náhradní reagencie a příslušenství:
objednací číslo
položka
52 56 00
Kombipack náhradních tablet – 20x DPD No. 1 a 10x DPD No.3, 10x
PhenolRed Photometer, 10x Cya-test, 10x Alka-M-photometer
51 10 50 BT
Tablety DPD No. 1, balení 100 ks
51 10 80 BT
Tablety DPD No. 3, balení 100 ks
51 17 70 BT
Tablety PhenolRed Photometer, balení 100 ks
51 13 70 BT
Tablety Cya Test, balení 100 ks
51 32 10 BT
Tablety Alka-M-Photometer, balení 100 ks
19 80 22 18
Modré těsnící gumové víčko
36 41 07
Míchací tyčinka
19 50 021
Baterie AAA (LR03), 1,5V
Strana 7 (celkem 7)
Download

Scuba II_návod k použití CZ