© KRALgroup - N_c 20131207 - ISC35all-v2
KRALmeter-3
elektroměru je z čirého polykarbonátu a je neztratně přilepeno k hornímu dílu
krytu elektroměru. Rozměry viz oddíl "Data".
USPOŘÁDÁNÍ SVOREK ELEKTROMĚRU
Číslo svorky
Svorka 1
Svorka 3
Svorka 4
Svorka 6
.cz
Svorka 7
Svorka 9
Svorka 11
IS-C 35.65LE MID; IS-C 35.65LD MID;
IS-C 35.80LE MID; IS-C 35.80LD MID
Třífázový elektronický 4-drátový elektroměr
přímý, se schválením MID
Svorka 13
Svorka 15
Svorka 20
Svorka 21
se změnami k: 7.12.2013
S výhradou práva změn na funkce a technické údaje.
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
Meinlinova 309
CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
TAR TAR S0+ S0-
: 602 360 501(2)
: 281 970 988
: [email protected]
http://www.kralgroup.cz
LED
kWh
1234567
© KRALgroup
!
Popis
Připojení
vstup proudu a napětí L1 vodič fáze 1 (230 V)
měřený vodič v zátěži
výstup proud L1
(230 V), fáze 1
vstup proudu a napětí L2 vodič fáze 2 (230 V)
měřený vodič v zátěži
výstup proud L2
(230 V), fáze 2
vstup proudu a napětí L3 vodič fáze 3 (230 V)
měřený vodič v zátěži
výstup proud L3
(230 V), fáze 3
výstup napětí
nulový vodič (0 V)
přepínání tarifů
vstup přepínání tarifů
(jen u IS-C…LD)
(230 V)
přepínání tarifů
vstup přepínání tarifů
(jen u IS-C…LD)
(230 V)
pasivní výstup impulzů
pulzní výstup S0+
(24 V)
pasivní výstup impulzů
pulzní výstup S0(24 V)
LED
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Instalace elektroměru a jeho uvedení do provozu musí být provedeno pouze
kvalifikovanými odborníky.
Vypněte přívodní napětí před instalaci zařízení!
Obsah a technické specifikace této uživatelské příručky se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Nepředstavují proto žádnou smluvní povinnost.
NÁVOD PEČLIVÉ USCHOVEJTE - OBSAHUJE, M.J. I EU-PROHLÁŠENÍ O
SHODĚ
POPIS ELEKTROMĚRU
Elektroměr typové řady IS-C 35.XX je plně elektronický, samostatně pracující
přístroj pro přímé měření a evidenci spotřeby činné složky elektrické energie v elektrických třífázových systémech rozvodu elektrické energie. Elektroměr nepotřebuje dodatečné pomocné napájení, je vybaven optickým zkušebním výstupem, elektrickým impulsním výstupem pro předávání elektrických impulzů
s pevnou časovou periodou a se zařízením pro záznam naměřené energie.
Elektroměr je určen pro použití v systémech nízkého napětí v distribučním vedení od dodavatelů elektrické energie. Vnější konstrukcí a s velikostí 5-ti modulů
(5-TE) na liště DIN je elektroměr výhodný pro instalace v malých elektrických
rozvodnicích a v přímém zapojení pro měření odběru elektrické energie maximálně do 65, resp. 80A. Elektroměr typ IS-C 35.XX splňuje požadavky norem
EN 50471-1:2006 a EN 50470-3:2006 v třídě přesnosti "B". Má typové schválení
(MID modul B) DE-08-MI003-PTB003 platné do 22.6.2018 a proto může být
používaný i pro fakturační měření dodávky elektrické energie.
L1 L1 L2 L2 L3 L3 N
SVORKOVNICE
Svorky elektroměrů pro připojení proudu a napětí jsou přístupné ve spodním díle krytu elektroměru přes přibližně pravoúhlé otvory o velikosti 6,5 mm x 7 mm a
to buď pro připojení stočených drátů, vsunutých do měděné dutinky s maximálním průřezem do 16 mm2 nebo pro připojení plného měděného drátu s maximálním průřezem 25 mm2.
Šrouby svorek pro připojení proudu a napětí jsou s válcovanou hlavou a se závitem M6 určené pro šroubovák č PH2. Utahovací moment pro dotažení těchto
šroubů je max. cca 3,0 Nm.
Svorky pro ovládání tarifů a svorky pulzního výstupu S0 jsou konstruovány přibližně s kruhovým otvorem o velikosti 3 mm v průměru pro připojení stočeného
drátu (licny), vsunutého do měděné dutinky s maximálním průřezem do 1,5 mm2
nebo pro připojení plného měděného drátu s maximálním průřezem 2,5 mm2.
Šrouby svorek pro ovládání tarifů a šrouby svorek pulzního výstupu jsou s plochou válcovanou hlavou a se závitem M2,5 určenou pro plochý šroubovák o rozměru 0,6x3,5. Utahovací moment pro dotažení těchto šroubů je max. cca 0,4
Nm.
MONTÁŽ A INSTALACE ELEKTROMĚRU
Montáž a instalace elektroměrů pro jejich provoz je libovolná a nemá žádný vliv
na jejich přesnost nebo funkce. Přesto by elektroměry měly být standardně
montovány ve svislé poloze na vodorovně namontovanou přístrojovou lištu DIN
o šířce 35 mm. Aplikace na standardní elektroměrovou desku podle normy DIN
43853 není možná bez použití adaptéru.
KRYT ELEKTROMĚRU A VÍKA SVORKOVNIC
Kryt elektroměru a víka svorkovnic jsou vyrobeny ze směsi na bázi polykarbonátu s 6-ti procentním podílem skleněných vláken. Díly krytu elektroměru se ve
výrobním procesu zajistí a společně sešroubují. Okénko na počítadle elektro-
KONSTRUKCE ELEKTROMĚRU
Elektronické součástky a komponenty uvnitř elektroměru jsou pokryty izolačním
lakem a tím jsou co nejvíce chráněny proti klimatickým vlivům.
Vnitřní napájení je zajištěno přes kapacitní třífázový napájecí zdroj a zaručuje
funkci elektroměru jak při zapojení elektroměru mezi fází a nulovým vodičem
stejně tak i při zapojení mezi fázemi bez nulového vodiče. Vnitřní spotřeba
elektroměru je minimální a nastává především při kapacitní (jalové) zátěži za
elektroměrem. Vlastní ohřev průtokem elektrického proudu prakticky nevzniká.
Měření elektroměru je určeno výškou připojeného napětí a proudem procházejí© KRALgroup
 Meinlinova 309 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
003TP.01
KRALmeter-3
procházejícím přes odporovou zátěž, jejichž primární hodnoty jsou upraveny
tak, aby mohly být zpracovány elektronicky. Tímto způsobem se dosahuje měření velmi malých hodnot.
Zpracování měřených hodnot se provádí ve speciálním integrovaném obvodu
pro měření spotřeby energie, což zaručuje velmi dobré měřicí vlastnosti elektroměru. Výpočet a řídící funkce se provádějí v programovatelném jednočipovém
mikropočítači ze kterého jsou údaje předávány přes optický zkušební vývod
"RL" (LED) a elektrický výstup typu "S0" a dále na počítadlo elektroměru.
Elektrický impulsní výstup je bezpotenciálový proti proudovým a napěťovým
vstupům a výstupům. Ovládání přepínání měřeného tarifu spotřeby se provádí
přívodním napětím (v rámci jeho mezních parametrů) mezi fází a nulovým vodičem s tím, že použití tohoto ovládacího napětí nemá žádný zpětný vliv na funkční nebo měřicí vlastnosti elektroměru.
Elektroměry v dvoutarifním provedení jsou vybaveny přídavným zařízením pro
přerušení průtoku proudu a napětí a dále bezpotenciálovým impulsním výstupem pro ovládání přepínání tarifu. Toto přídavné zařízení se aktivuje během provozu za hranicemi mezních parametrů napětí a proudu, mimo funkce přepínání
tarifu. Toto zařízení nemá jakýkoliv zpětný vliv na funkční nebo měřicí vlastnosti
elektroměru.
FUNKCE ELEKTROMĚRU
ZÁKLADNÍ FUNKCE ELEKTROMĚRU
Elektroměr nemá žádné, z vnějšku přístupné, justovací nebo nastavovací komponenty.
Červená dioda LED zkušebního výstupu bliká v závislosti na odběru elektrické
energie při připojení činné zátěže na výstupní svorky elektroměru. Pomalá frekvence blikání diody odpovídá malému odběru a rychlá velkému odběru elektrické energie.
Svíti-li zkušební dioda bez přerušení, pak elektroměr je buď v klidovém stavu
nebo s aktivovanou zarážkou zpětného chodu, což obojí znamená, že není odebírána žádná energie na výstupu elektroměru nebo elektroměr detekuje chybu
směru toku elektrické energie a nebo elektroměr není zapojen podle schéma zapojení (zaměněné svorky vstupu a výstupu napětí a proudu). Ve všech případech na výstupech elektroměru nejsou k dispozici žádné elektrické impulzy a
elektroměr nezaznamenává spotřebu elektrické energie.
Elektrické impulsní výstupy na svorce 20 a svorce 21 mají totožný takt jako zkušební dioda. Tyto impulzy jsou elektricky pasivní - srovnatelné s mechanickým
kontaktem - a musejí být následně zpracovány převodníkem A/D pracující se
stejnosměrným napětím 27 V a s proudem max. 27 mA. Je-li elektroměr v klidovém stavu, pak elektrické kontakty zůstávají otevřené a nedávají v tomto čase
žádné impulzy.
Počítadlo elektroměru eviduje elektroměrem měřenou spotřebu elektrické energie v kilowatthodinách (kWh). U elektro-mechanického číselníku eviduje poslední číslice, označená červeně, spotřebu násobku 0,1 kilowatthodiny (0,1 kWh
= 100 Wh). V provedení elektroměru s počítadlem LCD pak zobrazené číslo za
desetinnou čárkou eviduje spotřebu násobku 0,1 kilowatthodiny (0,1 kWh =
100 Wh).
Analogicky s impulsní konstantou elektroměru (1000 Imp/kWh = 1Wh/Imp) platí,
že světelná dioda blikne 100 krát než počítadla, číslice registrující spotřebu po
1 kWh, zobrazí vyšší číslo.
DVOUTARIFNÍ PROVEDENÍ
Elektroměr v dvoutarifním provedení (jen v provedení s počítadlem z tekutých
krystalů; typ IS-C 35.XXLD) má navíc svorku 13 a svorku 15 pro vnitřní ovládání
přepínání tarifů, které umožňují načítat měřenou elektrickou práci ve dvou počítadlech spotřeby elektrické energie, kde je vždy zapojeno buď jedno nebo druhé
počítadlo. V pravé spodní části displeje z tekutých krystalů je zobrazen aktivní
tarif, ve kterém právě probíhá registrace spotřeby elektrické energie. Blikající
symbol T1 je označení pro aktivní počítadlo, které registruje spotřebu elektrické
energie v tarifu 1 a zároveň LCD displej toto počítadlo zobrazuje. Blikající symbol T2 je označení pro aktivní počítadlo, které registruje spotřebu elektrické
energie v tarifu 2 a zároveň LCD displej toto počítadlo zobrazuje. Pro zobrazení
tarifu, který právě není zobrazen, slouží tlačítko "Aufruf", které je nutno stlačit po
dobu kratší než 2 sekundy. Návrat do zobrazení aktivního počítadla nastane automaticky po 10-ti sekundách od posledního stlačení tlačítka "Aufruf" a nebo jakmile zaznamenávaná spotřeba elektrické energie zvýší hodnotu na počítadle o
jedno číslo výše. Trvale zobrazený (neblikající) symbol "T1" je označení pro
okamžité zobrazení stavu spotřeby elektrické energie v tarifu 1, stejně tak jako
trvale zobrazený (neblikající) symbol "T2" je označení pro okamžité zobrazení
stavu spotřeby elektrické energie v tarifu 2.
kWh
888888,8
T1
888888,8T2kWh
Režim zobrazení 6+1
v Tarifu 1
Režim zobrazení 6+1
v Tarifu 2
delším stlačení tlačítka "Aufruf" nastane trvalé (neblikající) zobrazení symbolu
"T1" nebo alternativně "T2" (tarify se nezobrazují společně) což je označení pro
klidový stav elektroměru (bez odběru elektrické energie na jeho výstupu); společně s tím svítí trvale červená LED dioda "RL" na elektroměru. Návrat do normálního zobrazení počítadla (6,1 číslicových míst počítadla) nastane po stlačení tlačítka "Aufruf" po dobu přesahující 2 sekundy nebo automaticky při zobrazení aktivního tarifu po 5-ti minutách po posledním stlačení stejného tlačítka a nebo automaticky při zobrazení neaktivního tarifu po 10-ti sekundách po posledním stlačení stejného tlačítka se současným přepnutím na zobrazení aktivního
tarifu.
kWh
88888,88
T1
88888,88T2kWh
Režim zobrazení 5+2
v Tarifu 1
Režim zobrazení 5+2
v Tarifu 2
UVEDENÍ DO PROVOZU
Je zapotřebí přesně dodržovat elektrická schémata zapojení a podmínky pro
elektroměry a je zapotřebí dbát příslušných vyhlášek platných pro instalaci
elektrických zařízení a pro místa instalace k tomu odzkoušená. Práce s elektrickým zařízením smí být provedena pouze odbornou a vyškolenou osobou. Při
připojení elektroměru na měřené napětí se rozsvítí nepřerušovaně červená
dioda "RL", která je umístěna na přední straně krytu víka elektroměru, a která
zůstane stále svítit. Počítadlo elektroměru a impulsní výstup zůstanou neaktivní. Po připojení spotřebiče elektrického proudu na straně síťového výstupu
elektroměru začne, při správném elektrickém zapojení, elektroměr měřit spotřebu elektrického proudu a tuto spotřebu registrovat na počítadle. Zároveň LED
dioda, která do té doby nepřerušovaně svítila, začne periodicky blikat a intenzita
jejího blikání závisí na výši odběru elektrické energie. Je-li spotřeba elektrické
energie malá, pak může uběhnout i více minut mezi dvěma záblesky červené
LED diody. Je-li spotřeba elektrické energie vysoká, pak může vzniknout i více
záblesků červené LED diody i během jedné sekundy. Po dosažení elektroměrem naměřené spotřeby 0,1 kilowatthodiny (0,1 kWh = 100 Wh) provede počítadlo (v aktivním tarifu) první krok a překlopí počítadlo o jednu číslici výše. U
elektroměrů v provedení dvoutarifu je nutno přivést ovládací signál pro přepínání tarifů na svorku 13 a svorku 15, aby bylo možno přepínat tarify. Aktivní tarif je
možno rozeznat na elektroměru jen v případě, že se elektroměr nenachází
v klidovém stavu (neměří průchod elektrické energie); zobrazení aktivního tarifu
na počítadle elektroměru má však prioritu a nastane automaticky po krátkém čase.
Po provedené instalaci elektroměru se musí uzavřít víka svorkovnic čímž se
zvýší ochrana proti nebezpečnému dotyku. V zavřené poloze lze víka svorkovnic elektroměrů zaplombovat a zajistit pomocí klasické plomby a plombovacího
drátu proti neoprávněnému otevření vík (uživatelské pojistky a zajištění elektroměru).
VSTUPNÍ INFORMACE
Elektroměry typové řady IS-C 35.65…80 ME…LE…LD jsou měřicí přístroje pro
měření spotřeby elektrické energie a smí být použité jen pro účely, pro které jsou
konstruovány, odzkoušeny a jsou spolehlivé. Jsou to instalační přístroje a nejsou určené pro přenosné (mobilní) použití. Způsoby připojení, provozní, skladovací a okolní podmínky jsou uvedeny v tomto návodu a v případě instalace musí
být přesně dodrženy. Elektroměry pracují v rozsahu jejich mezních parametrů
bez nároků na údržbu a bez nutnosti neustálé kontroly jejich činnosti. Opravy a
nastavování prováděné uživatelem se nepředpokládají. Otevření elektroměrů
provedené uživatelem nejsou nutné a vedou jen k poškození přístrojů. Pro měření spotřeby, která vyžaduje ocejchování přístroje na fakturační měřidlo se
předpokládá, že po této zkoušce jakékoliv otevření elektroměrů sebou přináší
rovněž i zánik platnosti ověření elektroměrů a tyto elektroměry musejí být znovu
ověřeny. Neoprávněný zásah do elektroměrů nebo jejich úpravy, změny a nebo
technická vylepšení mimo zániku platnosti ověření elektroměrů mají za příčinu i
odejmutí záruky za výrobek a odpovědnosti dodavatele elektroměrů za jejich
vady. Elektroměry typové řady IS-C 35.65…80 ME…LE…LD smí být používány
jen podle jejich určení tak aby byly zajištěny jejich precizní funkce a zabráněno
jakýmkoliv škodám, újmám na zdraví a dalším nebezpečím související s jejich
nesprávným používáním.
ČELNÍ POHLED A TYPOVÝ ŠTÍTEK
Příklad elektroměru:
KRALmeter
RL
KRALmeter
RL
IS-C 35.80LE
B
EN 50470
EN 50470
MXX
DE-08-MI003-PTB003
U elektroměrů ve dvoutarifním provedením je možné zobrazení počtu míst
zvýšit na rozlišení 5,2 číslicových míst počítadla a s možností kombinace
registrované spotřeby energie v neaktivním tarifu. Jedním, po krátkém nebo del-
Drehstromzähler
B
XXXX
3 x 230/400V, 0,25-5(80)A, 50Hz
RL/RA = 1,0Wh/Imp.: 3K6 M2/E2
Schaltung 4600 (DIN 43856); V1.4
Výrobní číslo - rok výroby
Aufruf
MXX
DE-09-MI003-PTB008
.cz
XXXX
Drehstromzähler
IS-C 35.80LD
3 x 230/400V, 0,25-5(65)A, 50Hz
RL/RA = 1,0Wh/Imp.: 3K6 M2/E2
Schaltung 4600 (DIN 43856); V1.4
Výrobní číslo - rok výroby
Aufruf
.cz
© KRALgroup
 Meinlinova 309 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
003TP.02
KRALmeter-3
SKŘÍŇ ELEKTROMĚRŮ A INDIKAČNÍ PRVKY
TECHNICKÉ ÚDAJE (Data)
Svorky ovládání tarifů
Plombovací
oko
Svorky
bezpotenciálového výstupu
S0
Mechanické
nebo LCD
počítadlo
Kontrolní
dioda LED
Typový štítek
elektroměru
Druh připojení elektroměrů na síť
Plombovací
oko
Jmenovité napětí a frekvence
Sklopné víko
svorkovnice
Velikosti proudů
Plombovací
oko
Plombovací
oko
Číslo typového schválení
Použité konstrukční normy
Sklopné víko svorkovnice se
schématem zapojení
Třída přesnosti (viz potisk na
elektroměrech)
Indikátor provozního stavu / zkušební
výstup - optický
Klidový stav elektroměru / zablokování
zpětného chodu elektroměru - optický
Ukazatele / počítadla / registry
Počet míst počítadla (viz počítadlo na
elektroměru)
POPIS TYPOVÉHO ŠTÍTKU (příklad):
Obchodní značka
Zkušební výstup,
LED dioda RL
Značky:
- třífáz. systém
- tř. přesnosti
- dodržování
předpisů
- zarážka
zpětného
chodu
Použitá norma
KRALmeter
RL
Označení typu elektroměru
Drehstromzähler
IS-C 35.65LE
Naměřená hodnota
(5,2 míst) kWh
Napětí, proud,
kmitočet
B
EN 50470
MXX
DE-08-MI003-PTB003
XXXX
3 x 230/400V, 0,25-5(65)A, 50Hz
RL/RA = 1,0Wh/Imp.: 3K6 M2/E2
Schaltung 4600 (DIN 43856); V1.4
Výrobní číslo - rok výroby
Značka EU shody, typové
schválení MID, modul B
Impulsní konstanta, optická (viz potisk
na elektroměrech)
Impulsní konstanta, elektrická
(viz potisk na elektroměrech)
Počet impulzů / perioda pro taktovací
přesnost
Impulzní konstanta
LED diody a
impulzního výstupu
Pulzní výstup - pasivní elektrický
Číslo typu zapojení
Impulsní konstanta - elektrická
Napětí pro ovládání přepínání tarifů
(jen u typů IS-C 35.XX LD)
Rozsah přídavného provozního napětí;
podmínky
Měřený proud (viz elektroměr)
Rozsah pracovní frekvence - rozšířený
Vlastní spotřeba napěťových obvodů
elektroměru
Zdánlivý příkon napěťových obvodů
elektroměru
Zdánlivý příkon proudových obvodů
elektroměru
Skutečný náběhový proud
(třífázový/jednofázový)
DE 07-MI003 PTB003
EN 50470-1:2006 a EN 50470-3:2006
4600 nebo 4702 podle normy
EN DIN 43856
Un = 3×230/400 (1 ± 10 %)V,
fn = 50 (1 ± 2 %)Hz
Ist = 0,02A, Imin = 0,25A, Itr = 0,5A,
Iref = 5A, Imax = (65)80A
Třída B (± 1 %),
alternativně třída A (± 2 %)
Červená blikající LED dioda
Červená, trvale svítící LED dioda
LCD displeje nebo elektro-mechanická
bubínková počítadla
6 celých míst pro kWh a
1 desetinné (0,1 x kWh)
Standardní 1000 imp/kWh (1 Wh/imp)
Standardní 1000 imp/kWh (1 Wh/imp)
Nejméně 1 impulz s integrační dobou
5 sekund
Bezpotenciálový podle normy DIN
EN 62053-31 pro třídu přesnosti A a B
Stejnosměrné napětí Umax = 30V, Imax =
30mA, tmin = 30ms, s ochranou proti
přepólování
230 (1 ± 10 %)V, 50Hz
180V až 265V; napětí třífázové sítě,
pravotočivé
0,25…5(80)A, 0,25…5(65)A,
0,5…10(60)A, 0,5…10(80)A
45Hz až 60Hz
Při Un a fn na každou fázi ≤ 0,9W
Při Un a fn na každou fázi ≤ 8,0VA,
cosφ 0,11k
Při Iref ≤ 0,1VA, při Imax ≤ 2,5VA
I ≈ 18mA na každou fázi při Un, fn a
cosφ1
Zohlednění vyšších harmonických
frekvencíaž ke 4 kHz
až ke 4 kHz
Rozsah pracovních teplot
3K6; -25°C až do +55°C, ve vnitřním
prostoru
Roční průměr ≤ 75%, krátkodobě 95%,
bez kondenzace par
Mechanické M2, elektro-magnetické E2
Třída elektrické ochrany II, izolační
ochrana
Kryt elektroměru IP51 při zavřených
krytech svorkovnic
Konstrukční velikost 2, konstrukční
hloubka 55 mm, 5 jednotek na liště DIN
89,6 mm šířka, 92,5 mm výška, 60,2 mm
hloubka (5-TE)
Elektrická lišta typu DIN podle normy
DIN 50022, bez závislosti na poloze
Kondenzátorový třífázový síťový zdroj
Polykarbonát s příměsí 6% optických
vláken >PC-GF6<elektroměru
min.: 2,5 mm², max.: licna (spletený
vodič) 16 mm², jediný drát 25 mm²
Maximální vzdušná vlhkost
Podmínky okolí
Třída elektrické ochrany
Stupeň elektrického krytí
Rozměry a velikost krytu elektroměru
Vnější rozměry elektroměru
Uchycení a poloha elektroměrů
Vnitřní napájecí systém
Materiál krytu elektroměru
Velikost připojovacích vodičů platná
pro svorky 1 až 11
© KRALgroup
 Meinlinova 309 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
003TP.03
KRALmeter-3
VYBRANÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ V PŘÍKLADECH
EU-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:
4600
Pasivní
Pasivní
T1/2
+ 1
3 4
6 7
9
11
20 21
13 15
S0 výstup
DC 24V
AC 230V
L1
L2
L3
N
Přímé 4-drátové zapojení 3x 230 / 400V
× ×
×
×
× ×
4600
L1
L2
L3
N
+4702
Pasivní
Pasivní
1
3 4
6 7
9
11
20 21
13 15
S0 výstup
DC 24V
AC 230V
L1
L2
L3
L1
L2
L3
× ×
×
Přímé 3-drátové zapojení 3x 230V
4600
+4702
Pasivní
Pasivní
T1/2
+ 1
3 4
6 7
9
11
20 21
13 15
S0 výstup
DC 24V
AC 230V
L1
L2
L3
L1
L2
L3
× ×
×
Typové označení:
IS-C 35.65, …80 ME, …LE, …LD
44
12
Drehstromzähler
IS-C 35.65LE
EN 50470
MXX
DE-08-MI003-PTB003
XXXX
3 x 230/400V, 0,25-5(65)A, 50Hz
RL/RA = 1,0Wh/Imp.: 3K6 M2/E2
Schaltung 4600 (DIN 43856); V1.4
44,5
KRALmeter
Číslo a adresa notifikované osoby:
(Modul B)
0102
(PTB) Physikalisch-Technische-Budesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 BRAUNSCHWEIG
СЄ-M12-0118 (СЄ-M12)
Elektroměry typové řady IS-C 35.XX plně odpovídají normě DIN EN 50470-01 a
DIN EN 50470-3, které jsou platné pro elektroměry a tím splňují požadavky na
vlastnosti pro elektroměry v třídě přesnosti B pro přímé zapojení elektroměrů.
Výrobek odpovídá směrnici EU č. 93/68/EWG a splňuje všechna ustanovení
směrnice ES č. 89/336/EWG pro „Elektromagnetické tolerance“ s ohledem na
normy EN 55 022 +A1 +A2 a EN 61 000-4-2, -3, -4, -5, -6, -12.
Konstrukční řešení elektroměrů odpovídá následujícím normám:
EN 50470-1 Vybavení pro měření elektrické energie (a.c.) - Část 1: Všeobecné
požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C).
EN 50470-3 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní
požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C).
Impulsní rozhraní plně vyhovuje normě DIN EN 62053-31 pro impulsní zařízení
splňující podmínky třídy A anebo třídy B, stejně tak i normu DIN 43864 (změněná
v mezidobí) pro vysílač typu "S0".
Vnější rozměry elektroměru odpovídají normě DIN 43880 pro instalaci zabudovaných přístrojů ve velikosti 5 modulů (5-TE) na liště DIN s konstrukční velikostí
"2".
Uchycení elektroměru typ IS-C 35.XX je dimenzováno pro montáž na lištu DIN o
šíři 35 mm podle normy DIN EN 50022.
Elektrické krytí krytu elektroměru odpovídá IP51 podle normy DIN EN 60529.
Rozměry elektrických přívodů a utahovací momenty šroubů svorkovnic elektroměrů jsou uvedeny v normě DIN EN 60999-1.
Zatížení způsobená kabely a přívodními vodiči jsou stanoveny podle normy
DIN VDE 0298-4.
ROZMĚRY (mm)
B
EU-Typové schválení: DE-08-MI003-PTB003
(podle směrnice MID EU č.: 2004/22/EG, modul B)
Elektroměr splňuje podmínky pro cejchování podle normy DIN 43856 v jednotarifním provedení podle DIN 43856 při zapojení podle 4600 a nebo ve dvoutarifním provedení je zapojení podle 4702.
Přímé 3-drátové zapojení 3x 400V
92
TŘÍFÁZOVÝ, ELEKTRONICKÝ ELEKTRO-MĚR PRO
TARIFNÍ MĚŘENÍ ČINNÉ ENERGIE
Metrologická úřední značka:
T1/2
+ -
RL
Název výrobku:
+4702
V Praze 5.5.2009
Výrobní číslo - rok výroby
90
49
5
Váš partner pro měření energií
6 x 12,5
LIKVIDACE ODPADU
Tento výrobek nesmí být likvidován, na konci své
životnosti, spolu s běžným domovním odpadem, ale
musí být předán do sběrného místa pro recyklaci
elektronických zařízení. Zeptejte se na adresu
příslušného likvidačního místa u svého prodejce
nebo u místních orgánů státní správy.
ELEKTROMĚRY NA LIŠTU DIN
REPASOVANÉ ELEKTROMĚRY
PŘEDPLATITELNÉ ELEKTROMĚRY
KARTOVÉ A GSM ELEKTROMĚRY
SPECIÁLNÍ ELEKTROMĚRY A MĚŘICÍ TECHNIKA PRO ROZVÁDĚČE
OSTATNÍ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU
E-MOBILITY, PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTROMOBILŮM A
NABÍJECÍM STANICÍM
MĚŘENÍ ENERGIÍ V PŘÍSTAVIŠTÍCH A KOTVIŠTÍCH LODÍ (MARÍNY)
MEŘENÍ ENERGIÍ V KEMPECH, VE VELETRŽNÍCH, VÝSTAVNÍCH,
OBCHODNÍCH, KOMERČNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH
CENTRECH
SYSTÉMY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
(M-Bus, PLC, GSM, RS-485, EIB, INSTA-BUS)
Rádi Vám poradíme
© KRALgroup
 Meinlinova 309 CZ-190 16 Praha 9 - Koloděje
 +420 602 360 502
 +420 602 360 501
 +420 281 970 988
http://www.kralgroup.cz
 [email protected][email protected]
003TP.04
Download

Návod k obsluze