İSTANBUL
ADRES
HANLARI
KİTABI
MELIH ARTEL
istanbul Ticaret Odası
Sergiler ve Turizm Şubesi Şefi
l S
54
E G E Matbaası — İstanbul
INDEKS
Sahife
Ö n
S ö z
Şehrin iş bölgeleri
"Belli başlı semt, cadde v e sokakların tarifleri
Han, büro v e pasajların adresleri (alfabe sırası)
B a n k a l a r
Si g o r t a 1a r
Konsolosluklar
O t e l l e r
X o k a n t a l a r
K r o k i 1 e
T
5
7>9
10-19
20-66
67-68
69-71
72-73
74-75
76-77
Ö N
s
Ö Z
B u küçük adres kitabı, Maliye, Posta, Belediye,
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Bankalar v e Sigorta Şir­
ketleri memurlanııutı, tüccar v e sanayicilerle avu­
katların, şoförlerin ve piyasa ile alâkalı bulunanı çe­
şitli meslek mensuplarının daima karşılaşmakta ol­
dukları güçlükleri m ü m k ü n olduğu kadar bertaraf
edebilmek gayesile tertip edilmiştir.
Tarihî bir şehir olan
İstanbul'un binbir girift
sokağı, geçidi, çıkmazı, iç içe binaları vardır. Bilhas­
sa sıkışık ve mütekâsif iş bölgelerind.eki
adresleri
foubnak, sadece alışkan olmayanlar için değil, işleri
icabı her zaman bu yerleri dolaşanlar için bile hayli
zor olmaktadır, ilgililer, çok defa, müessese, büro,
imalâthane ve atölyelerin bulunduğu han, apartman
v e pasajları ararlarken vakit kaybetmekte v e yorul­
maktadırlar.
B u ihtiyacı karşılamak
düşüncesile hazırlanan
(istanbul Hanları A d r e s Kitabı) nın ilk sahifelerinde aynca, adreslerde sık sık tesadüf .edilen semt, cad­
de ve sokaklar alfabe sırasına göre dizilmiş ve kıkaca
tarif edilmiştir. Şehrin iş bölgeleri de krokilerle b e ­
lirtilmiştir
T.ertibindeki maksada hizmet etmesini temenni
ederim.
Melih A R T E L
GENEL
BİLGİ
Şehir (A) ve (B) olarak 2 b ü y ü k kısma v e bu kısımlar
da kendi aralarmda muhtelif parçalara bölünmüş, b u su­
retle de han, büro v e pasajların toplu bulundukları iş b ö l ­
geleri belirtilmiştir :
BÖLGE (A) :
B Ö L G E (B) :
K ö p r ü n ü n İstanbul ciheti
K ö p r ü n ü n B e y o ğ l u ciheti.
BÖLGE (A) (İSTANBUL CİHETİ)
Kısım I : Köprü Haliç tarafı
a) Balıkpazarı - Taşçılar Cad, - Z i n d a n k a pı Cd. - Keresteciler Cd. - M e r k e z H a ü
b) Asmaltı Cd. - Canbaz Hanı Cd. - İ p ç i 1er Cd. - K ı b l e Çeşme Cd. - K ü ç ü k p a (Bölge A
zar Cd. - Atlamataşı Cd. Unkapanı Cd.
Kısım I ve II
Atatürk Bulvarı
Kroki'ye bac) Tahmis Cd. - Hasırcılar Cd. - K u t u c u kınız.)
1ar Cd. - Uzun Çarşı Cd. - Kantarcılar
Cd.
ç) Sabuncu hanı Cd. - Tahtakale Cd. T o m ­
ruk sokak - Fincancılar (Rızapaşa) Cd.
Uzunçarşı Cd. F e t v a Cd.
Kısım I I : Köprü Marmara larafı
a) Y e n i c a m i Cd. - Sultanhamamı m e y d a n ı
b) Reşadiye Cd. - Arpacılar Cd. - B a h ç e kapı - Y a l ı k ö ş k ü - H a m i d i y e Cd. - Y e ­
ni postahane Cd. - A ş i r Efendi Cd.
c) Ankara Cd. Sirkeci, M u r a d i y e (Hüda(Bölge A
vendigâr) Cd, - Nöbethane (DemirkaKısım I ve II
pı) Cd. - D a y e Hatun Cd.
Kroki'ye baç) A n k a r a Cd. - Nuru O s m a n i y e ~ Vezir
kınız.)
Hanı - D i v a n y o l u - Çenberlitaş - Çarşıkapı
d) Kapalıçarşı
e) A n k a r a Cd, - Ebusuud
yokuşu - Cemal Nadir
Kısım III : Beyazıt
'
a) Üniversite Meydanı Çadırcılar - Örücüler
U z u n çarşı - M a h m u t
A l a c a h a m a m Cd.
Kısım IV : Şehir dışı iş bölgeleri
a) Topkapı
b) Edirnekapı - Rami
c) Kazlıçeşme
Haliç
B e y o ğ l u tarafı
İstanbul tarafı
Cd. - Cağaloğlu
Cd.
Bakırcılar Cd, - Kapalıçarşı Paşa y o k u ş u -
Kasımpaşa
Hasköy
Halıcıoğlu
Sütlüce
Karaağaç (Mezbaha
: Cibali
Fener
Balat
Ayvansaray
Defterdar
Eyüp
BÖLGE (B) (BEYOĞLU CİHETİ)
Kısım I : Köprünün Liman — Boğaziçi tarafı
a) Galata Rıhtım Cd. - K e m a a k e ş K a r a
Mustafa Paşa Cd. - Halil Paşa Sk. Havyar hanı geçidi
(Bölge B
b) K. K. Mustaıapaşa Cd. - Eski G ü m r ü k
kısım I
Sk. - M u m h a n e Cd. - Necati B e y C d . Kroki'ye
T o p h a n e - Meclisi Meb^usan Cd. K a bakınız.)
bataş.
c) K a r a k ö y Cd. - Kemeraltı Cd. - Y ü k s e k kaldınm - Kuledibi
8
Kısım I I : Köprünün Haliç larafı
a) Karaköy Cd. - Fermeneciler Cd. - Y e ­
meniciler Cd. - Kalafat yeri
b) Fermeneciler cd. - Kürekçiler sk. - K a r (Bölge B
deşim sk.
Kısım II
c) Mahmudiye (Tersane) Cd. - Tünei ( C a Kıoki'ye
m ü Cedid) Cd. - Perşembepazarı Cd. bakınız.)
Çeşme meydanı
ç) V o y v o d a (Bankalar) Cd. - O k ç u MUSOJ
Cd. - Altıncı Daire - Refik Saydam cd. Tepebaşı.
Kısım III: Beyoğlu - Tünel
a) İlk Belediye Cd. - Şair Ziya Paşa Cd. Bankalar Cd.
b) İstiklâl Cd. - Kumbaracı Y o k u ş u - G a ­
latasaray Yeniçarşı - Boğazkesen - T o pane
c) Galatasaray - Balıkpazarı - Hamalba­
şı - Yenişehir
ç) Galatasaray - Tariabaşı Cd. - Taksim
d) Galatasaray - İstiklâl Cd. - Taksim
e) Tünel - Altıncı Daire - Meşrutiyet Cd.Tepebaşı - Galatasaray.
9
BELLÎ BAŞLı SEMT, CADDE VE SOKAKLARıN
TARIFLERI
A L A C A H A M A M CADDESİ
Sultanhamamı m e y d a n ı n a gelen Fincancılar y o k u ş u ­
n u kesen cadde.
A N K A R A CADDESİ
Sirkeciden V i l â y e t e ç ı k a n y o k u ş .
A R P A C I L A R CADDESİ
E m i n ö n ü m e y d a n m d a n E/ihçekapısma g i d e n t r a m ­
v a y caddesi.
A S M A A L T I CADDESİ
Mısırçarş.ısı E m i n ö n ü kapısının sağ ilerisi,
A Ş M A L I MESCİD CADDESİ
B e y o ğ l u L ö B o n pastahanesi yanından Tepebaşı A¬
merikan K o n s o l o s l u ğ u karşısına çıkan sokak.
AŞİREFENDİ CADDESİ
Y e n i Postahane binasının b u l u n d u ğ u caddeye, postııhane binası arkasından muvazi g e c e n cadde. (Bu c a d ­
d e y e Ankara caddesinden - S u l t a n h a m a m m d a n - Y e şildirekten çıkılır).
AYNALI LOKANTA SOKAĞI
Galata, Necati B e y ( T r a m v a y )
caddesinden B e b e k
istikametine gidilirken solda birinci sokak.
B
B A K I R C I L A R CADDESİ
Üniversite kapısının sağındaki c a d d e (Beyazıt)
BALIKHANE SOKAĞI
İ s t Baiıkp. sağda beşinci sokak.
BALKAPANI SOKAĞI
Tahtakale Cd. üzerinde sağda ikinci sokak.
10
BANKA SOKAĞI
Bankalar Cd. aşağıdan yukarı çıkılırken solda beşin­
ci sokak.
B A N K A L A R CADDESİ
Halen bu caddenin alt kısmına Voyvoda, orta kısmı­
na Bankalar, üst kısmına Okçu Musa isimleri verü^
mektedir. Hezaran
caddesi diye de
anılmaktadır.
(Yüksekkaldınm
başından Altıncı
Daireye çıkan.
Tramva.y caddesi).
B E Y O Ğ L U İLK B E L E D İ Y E C A D .
Aitmcı Dairede Beyoğlu
Kayınai-cambğı binasının
sağındaki Müellif sokağının kavuştuğu Cd. (Nihaye­
ti Şair Ziya paşa Cad. ile Bankalar Cd. ne çıkar).
BEZCİLER SOKAĞI
Nuru Osmaniye camii önünden K ü ç ü k Yıldız hanı
sokağı nihayeti.
BİLLUR SOKAĞI
Galata Tünel binası solunda.
BİNBİRDİREK MEYDANI
Türbe - Belediye - K l o d Farer Cd. üzerinde.
B Ü Y Ü K HENDEK C A D D E S İ
Altıncı Daire meydanından Galata kulesine giden as­
falt cadde.
Ç A D I R C I L A R CADDESİ
Üniversite kapısının sağındaki
Bakırcılar
Fuat paşa Cd. sile birleştiği kavşakta. .
Cd. nin
Ç A K M A K Ç I L A R CADDESİ
Üniversitenin yan kapısı karşısındaki Mercan y o k u ­
şunun devamı - Mahmutpaşa - Alacahamiam'a iner.
Ç A R Ş I K A P I CADDESİ (Semi Çârşıkapı)
Çenberlitaştan tramvay yolunu takiben Beyazıta çı­
kılırken sağda.
liı
D
D A T E H A T U N CADDESİ
G ü l h a n e d e n S i r k e c i y e gelen tramvay
caddesi Sirke­
ciye dönerken bu j^oldan aja-ıla/ı v e ileriye doğru d e ­
v a m eden cadde.
D E M İ R K A P I CADDESİ
N ö b e t h a n e caddesine müracaat ediniz.
DOMUZ SOKAĞI
Haraççı A l i sokağına bak.
EBUSUUD
CADDESİ
A n k a r a c a d d e s i n d e soldaki ilk b ü y ü k cadde.
EMİRLER HANI SOKAĞI
Sirkeci kapalı tramvay
ERGUVAN
Galata
durağı karşısındaki sokak.
SOKAĞI
T ü n e l yanındaki
Billur sokağından
Bankalar
caddesine çıkılırken solda son sokak.
ERİŞTECİ
SOKAĞI
Galata, N e c a t i b e y (tramvay) caddesinden Eski G ü m ­
r ü k s o k a ğ m a girilince sağdaki Karantina sokağının
nihayeti - B u sokak Y e m i ş ç i Hasan Sk na çıkar.
ESKİ GÜMRÜK SOKAĞI
Galata, N e c a t i b e y (tramvay)' caddesinde ikinci sey­
rüsefer işaret m e v k i i karşısından sapan v e Rıhtım
Cd.nde D e n i z B a n k M e r k e z Binası önüne çıkan sk.
F
FERMENECİLER CADDESİ
Köprübaşmdaki
Karaköy
posfiahan^^sinin
yanındaki
Cd. Halic'e m u v a z i (Önünde direkli saat vardır).
FINDIKÇI REMZİ SOKAĞI
A ş i r e f e n d i Cd.riden A t a b e k Kanı yanından İTeni p o s ­
tahane Cd. n e inen y o l .
12
PÎNCÂNCÎLAH
YOKUŞU
(Rızapaşa Y.) Sultanhamamı meydanından ballar.
F U A T P A Ş A CADDESİ
Üniversite kapısının sağındaki Bakırcılar caddesinin
kavuştuğu cadde.
G
GAZEVİCÎ SOKAĞI
Beyoğlu, Tünel kapısı karşısındaki Tünel geçidi ha
. ı n n m sağmda.
GÖNÜL S O K A Ğ I
B e y o ğ l u L ö B o n pastahanesinden sonraki ilk s»kak.
H
HACI KÜÇÜK SOKAĞI
Mahmutpaşa yokuşu başı.
HALİL PAŞA SOKAĞI
K ö p r ü başı (Galata) Ziraat Bankasından sonra ikin­
ci sokak (Ömerabid hanı sokağı da derlere
H A M A L B A Ş I CADDESİ
Be3^oğlu Galatasaray, İngiliz sarayı ile Beyoğlu, Ba­
lıkpazarı yanından inen cadde.
H A M İ D İ Y E CADDESİ
Bahcekapısmdan Sirkeciye giden tramvay Cad. (Ham i d i y e Türbesi caddesi de derler),
HANIMELİ SOKAĞI
Y e n i Postahane arkasında Aşirefendi caddesinde
H[ARAÇÇI ALİ SOKAĞI
K a r a k ö y ilk seyrüsefer işaret mevkiinden Bdnkal'ir
Cd.ne çıkan sokak( Domuz sokağı da deıi^rij.
H A S I R C I L A R CADDESİ
Mısırçarşısı yan kapısı karşısında Kuru Kahveci M e ı i
met Efendi yanındaki cadde.
HEKİM ÇIKMAZI
Yeni Postahane Adliye kapısı karşısında.
n
HOCOPAŞA Y O K U Ş U
Sirkeci T r a m v a y Cd. üzerinde M a l i y e binası c i v a r u
î
ÎRFANİYE ÇARŞISI
Mahmutpaşa y o k u ş u tarifini
okuyunuz.
KALÇIN SOKAĞI
Mısırçarşısı E m i n ö n ü kapısından çarşı duvarını taki­
b e n d e v a m eden T a h m i s caddesinde sağda.
K A N T A R C I L A R CADDESİ
Mısırçarşısı K u r u K a h v e c i Mehmet Efendi yanında­
ki Hasırcılar cd.den çıkılan Uzunçarşı cd.de sola d ö ­
nüldükten sonra sağda v e b u cadde üzerinde ilk sok..
K A R A K Ö Y CADDESİ
K ö p r ü başından ilk seyrüsefer işaret m e v k i i n e kadar.
KARANTİNA SOKAĞI
Galata T r a m v a y cd.den Eski G ü m r ü k sokağına giri­
l i n c e sağda ilk sokak.
KARDEŞİM SOKAĞI
K ö p r ü başında K a r a k ö y postahanesi yanından
sapan
F e r m e n e c i l e r caddesini kesen ilk sokak.
KEFELİ H A N I S O K A Ğ I
Mahmutpaşa y o k u ş u tarifini okuyunuz.
KEMANKEŞ KARA MUSTAFA PAŞA CAD.
B u c a d d e K ö p r ü başındaki Ziraat Bankası binası Ta­
nından başlayarak T o p h a n e y e kadar d e v a m eder. D^niz B a n k M e r k e z binasından sonraki kısmına Galata
R ı h t ı m v e y a T o p h a n e R ı h t ı m caddesi de derler.
KEMERALTI CADDESİ
Galata Y ü k s e k k a l d ı r ı m
başından
saga giden, cadde.
KERESTECİLER CADDESİ
İst. Balıkpazarı d e v a m ı n d a n Hal binasına giden c a d 14
:KULEDÎBİ
(SEMT)
Galata Kulesi civarı.
KÜREKÇİLER
SOKAĞI
K a r a k ö y Postahanesi yanındaki Fermeneciler Cd. de
sağdaki ilk dar sokak içinden sola dönen sokak.
L
.LEBLEBİCİ
ŞABAN
SOKAĞI
Galata Necati B e y (Tramvay) Cd. den Bebek istilıametinde solda ikinci sokak.
M
.24AHMUDİYE
SOKAĞI
(Tersane caddesi) Gölata Tünel önündeki
caddeye
deniz tarafından muvazi geçen cadde. :Perşembe pa2^arını katederek Çeşme meydanından Atatürk Köp*
rüsüne kadar gider).
31AHMUTPAŞA
YOKUŞU
Sultanhamamı Hacı K ü ç ü k sokağı nihayetinde sol­
da y o k u ş başlar. Kapalıçarşı kapısına yakın Tarakçı­
lar adını alır. Y o k u ş u n başında İrfaniye Çarşısı ve
Kefeli hanı sokağı vardır.
J^ARPUÇÇULAR
SOKAĞI
Sultanhamammdan Saka Mehmet Çeşmesi sokağına
sapılınca solda ilk sokak.
MERCAN
YOKUŞU
Üniversitenin yan kapısı karşısından
yokuşu başına inen cadde.
JMERTEBANÎ
Mahmutpaşa
SOKAĞI
Galata Tünel
yanında
MEYDANCIK
Yeni postahane ö n ü ve c i v a n .
MİMAR
KEMALEDDİN
CD,
Hamidiye (Sirkeci TramvayJ Cd. de 4. Vakıf hanı yu15
n m d a n sapan v e Sirkeci İstasyonu meydanına
çıkan-,
sokak.
MİMAR VEDAT CADDESİ
D ö r d ü n c ü V a k ı f hanı karşısındaki H a m i d i y e T ü r b e ­
si m e y d a n ı n d a n Y e n i Postahane ö n ü (Meydancık) n e
çıkan cadde.
MUHZraSAŞI SOKAĞI
Y e n i Postahane karşısından A n k a r a Cd. n e çıkan a¬
ra sokak.
MUMHANE CADDESİ
Galata Necati b e y ( T r a m v a y ) Cd. nin sağındaki
sokaklardan
v e y a Deniz B a n k M e r k e z binası
da Y e n i Y o l c u salonu
ara.
yanın­
karşısındaki Oto parkındanu
girilir.
N
NASÜHİYE SOKAĞI
S u l t a n h a m a m ı Fincancılar
(Rızapaşa) y o k u ş u
üze­
r i n d e solda.
NECATİ BEY CADDESİ
K a r a k ö y d e n B e b e k istikametine
giden tramvay
desi. B u c a d d e T o p h a n e d e n sonra
cad­
Fındıklı Meclisi
Meb'usan caddesi adını alır.
NÖBETHANE CADDESİ
Sirkeci T r a m v a y caddesinden Hocapaşaya gidilirken
soldaki şehir
dışı otobüs servisleri
meydanından
T r a m v a y caddesine m u v a z i giden y o l .
NURU OSMANİYE CADDESİ
A n k a r a Cd. V i l â y e t binasından sonra sağda ikinci büı
y ü k cadde.
OKUÇU MUSA CADDESİ
Bankalar caddesi tarifini o k u y u n u z .
16
ö
ÖRÜCÜLER K A P I S I
Uzunçarşı caddesi nihayeti. Buraya Çakmakçılar y o ¬
kuşundan, Fuat Paşa caddesinden de gidilir. Bu ta^
rifelerden birine müracaat ediniz.
PERÇEMLİ S O K A Ğ I
Karaköyden Tünel istikametinde sağda ilk sokak.
PERŞEMBE P A Z A R I
Galata Tünel kapısı önünden geçen caddenin
yeti (Küçük m e y d a n ) .
niha­
R
RIZAPAŞA YOKUŞU
Fincancılar tarifini
okuyunuz.
SABUNCU HANI CADDESİ
Mısırçarşısı Eminönü kapısı mukabilindeki
kapıdan
çıkılmca karşıdaki sokak.
S A K A ÇEŞME S O K A Ğ I
(Saka Mehmet Çeşmesi sokağı) Sultanhamamı
danı.
mey­
ŞAİR Z İ Y A P A Ş A CADDESİ
Bankalar Cd. nde sağda ilk b ü y ü k Cd, Beyoğlu T ü ­
nel basma çıkar.
Ş A R A P İSKELESİ S O K A Ğ I
Galata Yeni Yolcu salonundan
sokak.
sonra caddeyi kesen,
17
ŞEYHÜLİSLÂM HAYRI EFENDİ CD.
Bahçekapı T. Ticaret Bankası önünden Sultanhamamına giden cadde.
TAHMİS CADDESİ
Misırçarşısı E m i n ö n ü kapısı sağ yanındaki cadde.
T A H T A K A L E CADDESİ
Sabuncu hanı caddesi tarifini okuyunuz; bu Cd. de
sağda.
TARAKÇILAR
Mahmutpaşa yokuştı tarifini okuyunuz,
TAŞÇILAR
İst. Balıkpazarı caddesi v e devamı.
TERSANE CADDESİ
M a h m u d i y e caddesi tarifini okuyunuz.
TÜNEL CADDESİ
Galata Tünel binası ö n ü n d e k i Cd. (Camii Cedit so¬
kağı da denir.)
u
U Z U N ÇARŞI CADDfiSİ
Fincancılar y o k u ş u v e y a Tahtakale caddesi tarifleri­
ni okuyunuz. Her iki caddenin de nihayeti bu c a d ­
d e y e çıkar.
•VOYVODA CADDESİ
Bankalar caddesi tarifini okuyunuz.
Y A L I KÖŞKÜ CADDESİ
Sirkeciden Bahçekapısına
caddesi.
18
giden
tek hath
tramvay
YEMENİCİLER CADDESİ
Fermeneciler Cd. tarifini okuyunuz. Bu
devamıdır.
YENİ POSTAHANE CADDESİ
caddenin
Yeni Pastahane binası önünden Sultanhamamma gi­
d e n cadde.
YEŞİLDİREK (SEMT)
Sultaniıamamı
meydanından
itibaren
Aşirefendi
caddesi arkasındaki semt. B u r a d a b a ş l ı c a : H o c a Ha­
nı, Cemal Nadir ( A c ı Musluk), Hammeli, Yeşildirekli Han, Sultan Mektebi, Tarakçı Cafer ve Katırcıo|;lu cadde v e sokakları vardır.
19
H A N L A R , P A S A J L A R V E İS Y E R İ O L A R A K
KULLANILAN APARTMANLAR
ABED HANI (ABİD HANI)
Galata (Ömer Abid ham bitişiği). Bu hanlar iç iç^dir. Birinden diğerine geçilir. Bir kapısı Halil pa.şa
sokağı, bir kapısı Kemankeş Karamustafapaşa caddesindedir.
Halilpaşa ve K. Kara Mustafapaşa caddeleri Kara­
köy caddesi üzerindedir.
j^;^
ABİD HÂNI
İstanbul Mahmutpaşa
ABUAF HANI
Şişhane yokuşu - Okçu Musa caddesi No. 15
ABUDEFENDİ HANI
İstanbul Mahmutpaşa
A D A HANI
Bu isimde 2 han vardır:
ar.
1 — Galata - Eski Gümrük sokağı
2 — Sirkeci Dervişoğlu sokağı (Horasanciyan hanı). jı;i_
ADALET HANI
Bu isimde 2 han vardır:
1 — İstanbul Ankara caddesi (Babıâli)
2 — Galata Voyvoda caddesi No. 80.
ADAMOPULO HANI
Bey Tünel Galipdede Cd. No. 48.
AFRİKA HANI
Beyoğlu Parmakkapı - Büyükparmakkapı caddesi.
A Ğ A HANI
'^aBu isimde 2 h^n vardır :
1 — İstanbul Asmaaltı caddesi.
ıts
2 — Kapalıçarşı Yorgancılar caddesi No. 35-37
AGOPYAN HANI
Bu isimde 3 han vardır :
1 — İstanbul Bahçekapı - Hamidiye caddesi.
14
2 — Galata Bankalar caddesi Burla biraderler sıra­
sında No. 35.
3 - - Çakmakçılar yokuşu.
AHEN - MÜNİH KANI
Galata - Fermeneciler - Kürekciler.
AHMET A Ğ A KANI
Galata - V o y v o d a caddesi.
AHMETÇİK HANI
Galata Bankalar caddesi - Banka sokağı NÜ. 6.
AK HAN
İstanbul (Rızapaşa yokuşu) Fincancılar yokuşu.
A K A S Y A HANÌ
İstanbul Fincancılar ç.kmazı.
AKEV HANI (KINACIYAN VEYA KREDİ BANK.)
Yeni postahane caddesi.
AKOSMAN HANI
İstanbul Balıkpazarı Peynirci sokağı (çıkmazı).
A K S A R A Y L I L A R HANI
İstanbul Sirkeci (KızıJay binası).
AKSEKİ HANI
İstanbul Beyazıt - Süleymanİ3^e Siyavûş sokağı.
AKŞEHİR HANI
İstanbul - Tahmis caddesi No. 10.
A L A C A HANI
İstanbul Marpuççular Alaca Hamam cad. No, 15.
ALAGEYİK HANI
Galata - Kemeraltı caddesi.
ALAÎYE HANI
İstanbul - Sirkeci Yalıköşkü caddesi.
ALÂLEMCİ HANI
İstanbul Yeni Postahane Meydancık.
ALEMDAR HANI
Eminönü - Keresteciler caddesi.
A L İ EKBER HANI
Galata - Kemankeş Kara Mustafapaşa
caddesi.
21
ALÎME H A N I
Galata - V o y v o d a (Bankalar) caddesi No. 90.
ALİ PAŞA HANI
İstanbul Kapalıçarşı - Çadırcıları
ALKA2AR
HANI
Alkazar sineması binası - B e y o ğ l u İstiklâl cd. No. 79^
A L K I N HANI
Ankara caddesi Vilâyet karşısı No. 37.
ALİ FAİK HANI
Galata Perşembe pazarı Y e n i c a m i çeşmesi sokağı.
ALTINCI V A K I F HANI
Galata - K e m a n k e ş Karamustafapaşa (Rıhtım) c a d ­
desi Şarap iskelesi sokağı No. 20.
A L T I P A R M A K HANI
İstanbul Çiçekpazarı - Bahçekapı.
ALUÇ H A N I
İstanbul Mercan Tacirhane sokağı N o . 33,
A L Y A N A K HANI
İstanbul Aşirefendi caddesi.
A L Y O N HANI
İstanbul Bankalar ( V o y v o d a ) caddesi.
AMANCİS HANI
B e y o ğ l u - Şişli - B o y a c ı sokağı.
A M E R İ K A N HANI
Rızapaşa yokuşu Nasuhiye sokağı.
A M R A M HANI
B e y o ğ l u - Ayazpaşa caddesi.
ANADOLU HANI
Bu isimde 2 han vardır :
1 — B e y o ğ l u İstiklâl caddesi No. 201 - G. Saray.
Atlas sineması yanında,
2 — Bahçekapı T r a m v a y caddesi, x\rpacılar.
A N A D O L U SİGORTA H A N I
Galata Rıhtım caddesi - Kemankeş K a r a m u s t a f a p a ­
şa caddesi - Galata Gümrük karşısı No. 155.
22
JVNANYADÎS HANI
istanbul Yenipostahane caddesi.
A N B A R C I HANI
İstanbul Yeşıldirek - Yeşildn^ekli han
tanhamamı.
sokağı. Sul­
ANCEL HANI
B e y o ğ l u - Asmalımescit Minare sokağı.
A N D R E A HANI ( A Y A A N D R E A ) .
Galata - M u m h a n e caddesi No. 109.
A N K A R A HANI
Bu isimde 3 han vardır :
1 — Galata Bankalar caddesi,
2 — (Ankara - K o n y a
hanı)
Remzi sokağı.
Aşirefendi
Fındıkçı
3 — Sirkeci Emirler hanı sokağı No. 13.
A N K A R A SİGORTA H A N I
Galata Bankalar caddesi No. 80.
ANTALYA HANI
İstanbul Paket postahanesi karşı köşesi Antalya
Nak. T. A . Ş.
A R A HANI
İstanbul M e y d a n c ı k - Hekim çıkmazı.
A R D A HANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 471.
ARİF PAŞA HANI
U.
Beyoğlu - Harbiye - Garaj - Sürp Hagop Turna sk,
ARKADAŞ HANI
İstanbul - Mahmutpaşa - Sultan Odalar sokağı.
ARNAPULO HANI
İstanbul Balıkpazar Eminönü meydanı.
ARPACI HANI
istanbul Bahçekapı Arpacılar caddesi.
ARSEBÜK H A N I
İstanbul Yenipostahane cd. No. 2, Meydancık.
23
A R S L A N HANI
Galata - Perşembe pazarı.
ARŞİMİDİS HANI
Galata Okçu Musa caddesi No. 39.
A R T A R Y A N HANI
İstanbul Bahçekapı.
A R Z U HANI
Tophane, K e m a n k e ş Karamustafapaşa cd. No. 247^
A S L A N HANI
İstanbul - Mahmutpaşa
A S L A N FRESKO H A N I
İstanbul,
başı.
Fincancılar.
ASSİKÜRAZİONİ GENEB^ALİ HANI
Galata Bankalar caddesi.
A S Y A HANI
İstanbul - Rızapaşa yokuşu (Fincancılar).
AŞCÎ HANI ( K Ü Ç Ü K A Ş Ç I H A N I )
İstanbul Tahtakale - Tahtakale caddesi.
AŞİR EFENDİ HANI
İstanbul Aşirefendi caddesi
(Sultanhamamı).
A T A B E K HANI
İstanbul Bahçekapı, Yenipostahane cad. Sultanh.
ATIL HANI ( M Ü Ş T E R E K H A N )
Galata Fermeneciler caddesi N o . 72.
ATLANTİK HANI
Fmdıkh Meclisi Meb'usan caddesi,
Güzel San'atlar
Akademisi karşısında.
A T L A S APARTMANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi, A s m a l ı m e s c i t
ATTARBAŞI HANI
İstanbul - Mahmutpaşa
Sultan Odalar sokağı.
AVRUPA PASAJI
Beyoğlu Galatasaray - Meşrutiyet caddesi başlangicmda. Diğer kapısı B e y o ğ l u - Balıkpazarına çıkar.
24
AY
HANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi - Gönül sokağı No. 10.
A Y A N HANI
İstanbul - Çiçekpazarı, Sultanhamamı Sakaçeşm.^SL
sokağı No. 15.
AYDINER HANI
İstanbul Çarşıkapı İskender boğazı.
A Y H A N HANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 354.
A Y K U T HANI
Bu isimde 2 han vardır :
1 — Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 451.
2 — Asmaaltı Kalem sokağı No. 30.
A Y N A L I HAN
Beyoğlu - İstiklâl caddesi.
A Y N İ Y E HANI
İstanbul - Sirkeci.
A Z A R Y A N HANI
Beyoğlu - Asmalımescit.
AZNAVUR PASAJI
Beyoğlu - İstiklâl caddesi No. 212.
B
BABEL HOUSE ( B A B E L H A U Z )
İstanbul Rızapaşa yokuşu (Fincancılar).
BAHÇELİ HAN
Beyoğlu İstiklâl caddesi - Ağacamii karşısında Bah­
çeli hamam sokağı.
BAHTİYAR HANI
Galata - Bankalar caddesi.
BAKER HANI
İstanbul - Aşirefendi caddesi.
BALCLHANI
Bu isimde 2 kan vardır:
1 — İslanbul - Sultanhamam - Rızapaşa yokuşu.
25
2 — Galala
BALIKLI HANI
Büyük
1 — Büyük
A^'nalı
Eski Gümrük caddesi.
ve Küçük Balıklı isimlerile 2 han vardırr
Balıklı H a n - Galata N e c a t i b e y c a d d e s i
L o k a n t a sokağı.
2 — K ü ç ü k Balıklı H a n - Galata - K a r a n t i n e s o k a ğ ı ,
B A L K A P A N HANI (TARİHÎ)
İstanbul - Tahtakale, B a l k a p a n sokağı.
BALTACI HANI
İstanbul - Tahtakale, Hasırcılar.
B A N D İ Z K A N HANI
İstanbul Yeşildir.ek.
BANKA HANI
B e y o ğ l u İstiklâl c a d d e s i N o . 373.
BANKALAR HANI
Karaköy.
BARNATAN HANI
İstanbul - M a r p u ç ç u l a r .
BASIN KOOP. HANI
A n k a r a caddesi E b u s s u u d
caddesi N o . 7 9 / 8 1 .
BASİRET HANI
A ş i r e f e n d i caddesi K ö p r ü l ü sokağı.
BAŞAR HANI
Bu isimde 2 han vardır :
1 — istanbul S a b u n c u haıiı caddesi No. 6 9 / 7 1 .
2 ~
B e y o ğ l u M e ş r u t i y e t caddesi N o . 107 - T e p e b a ş ı .
BAŞARAN HANI
K a b a t a ş T r a m v a y caddesi N o . 138.
BEKER HANI
B e y o ğ l u Tünel karşısında G a z e v i c i s o k a ğ ı N o . 10.
BENGİBARA HANI
İstanbul Y e n i p o s t a h a n e caddesi.
BEREKET HANI
Galata - V o y v o d a caddesi N o . 64.
26
BEREKETOĞLU HANI
Galata Bankalar caddesi P e r ş e m b e pazarı sokağı.
BEREKET ZADE HANI
Galata Kuledibi sokağı.
BİLLUR HANI
Galata - Tünel Billur sokağı.
BİRADERLER HANI
İstanbul Tarakçılar
BİRİNCİ VAKIF HANI
(Mahmutpaşa).
İstanbul - Bahçekapı,
BİRLİK HANI
İstanbul Tahtakale - . Tahtakale
BİROL HANI
caddesi.
İstanbul Mercan - Fuatpaşa caddesi.
BODRUM HANI
Kapalıçarşı içi No. 59.
BONCUKÇÜ HANI
İstanbul Çakm.akçılar yokuşu.
BOSFOR HANI
Karaköy, Kemankeş
BOSTANCI HANI
İstanbul Asmaaltı.
BOTTER HANI
Karamustafapaşa
caddesi.
Beyoğlu - İstiklâl caddesi No. 475.
B O Y A C I HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Tahtakale Tomruk sokağı No. 37.
2 — İstanbul Marpuççular.
BOZKURT HANI
Ankara Cd. nihayeti, Divanyolu.
BOZKURT - JENERAL HANI
Galata - Bankalar caddesi.
B R O D HANI
Galata Şahkulu Kuledibi.
27
BUCAK HANI (BURHANİYE HANI)
Galata - Necatib.ey caddesi Y e m i ş ç i Hasan s o k a ğ u
BURSA HANI (İKİ K A P I L I )
M a h m u t p a ş a î r ı a n i y e çarşısı,
^
BURHANİYE HANI (BUCAK HANI)
Galata N e c a t i b e y caddesi Y e m i ş ç i Hasan sokağı,
B Ü Y Ü K A B Û D EFENDİ H A N I
İstanbul M a r p u ç ç u l a r N o . 17.
BÜYÜK BALIKLI HANI
Galata N e c a t i b e y caddesi A y n a l ı L o k a n t a sokağı..
B Ü Y Ü K ÇORAPÇI H A N I
İstanbul M a r p u ç ç u l a r .
BÜYÜK ÇUKUR H A N
İstanbul E m i n ö n ü Osrrjanlı
BÜYÜK İSMAİL PAŞA HANI
sokağı.
İ s t a n b u l Sirkeci - M ' i n a r K e m a l e d d i n cd. N o . 4 5 / 4 7 B Ü Y Ü K K I N A C I Y A N H A N I (KREDİ B A N K A S I H A N I )
İ s t a n b u l Y e n i p o s t a h a n e caddesi, M e y d a n c ı k .
BÜYÜK MÎLLET HANI
Galata A y n a l ı L o k a n t a sokağı.
BÜYÜK PARMA HANI
B e y o ğ l u M e ş r u t i y e t caddesi N o . 23.
BÜYÜK SATEL HANI
B e y a z ı t - İstanbul.
B Ü Y Ü K ŞİŞECİ H A N I
İstanbul - M a r p u ç ç u l a r .
B Ü Y Ü K TÜNEL H A N I
G a l a t a - T ü n e l - Billur sokağı.
BÜYÜK VALDE HANI
(TARİHÎ)
İstanbul - Çakmakçılar yokuşu.
BÜYÜK YENİ HAN
İstanbul - Çakmakçılar yokuşu No. 40.
BÜYÜK YILDIZ HANI
İstanbul - Mahmutpaşa.
28
BÜYÜK YOL GEÇEN HANI
Beyazıt - Çarşıkapı.
BÜYÜK ZAFRAN HANI
İstanbul - Kapalıçarşı.
CAFERİYE HANI
İstanbul - Mercan
CAMCIBAŞI HANI
yokuşu.
İstanbul - Sultanhanıamı Yenicami caddesi.
CAMLI HAN
İstanbul - Asmaaltı caddesi.
C A M PORSELEN HANI
İstanbul - Tahtakale ccıddesi.
C A N B A Z HANI
İstanbul - Asmaaltı, Canbazhanı caddesi,
CANSU HANI
Marpuççular Alacahamam caddesi.
CEBELÎATTAR HANI
İstanbul - Asmaaltı Tahmis caddesi No. 18.
CEDİD HANI
İstanbul - Tahtakale caddesi.
CELÂLBEY HANI
İstanbul - Bahçekapı, Şeyhülislâm Hayri ef. cd. 17...
CEMAAT HANI
Galata- Perçeınli sokağı.
CERMANYA HANI
İstanbul - Bahçekapı Fındıkçı Remzi sokağı.
CEYLÂN HANI
Beyoğlu - Taksim.
ÇANAKCILI HANI
Galata - Köprübaşı
Halilpaşa sokağı.
29
ÇARDAK HANI
İ s t a n b u l - B a l ı k p a z a r ı Y a ğ iskelesi.
ÇARŞILI H A N
Sultanhamamı - Marpuççular.'
ÇAVUŞBAŞI HANI
İstanbul - Asmaaltı.
ÇEÇEYAN HANI
Galata - E s k i G ü m r ü k s o k a ğ ı N o . 1 9
ÇINAR HANI
Galata - V o y v o d a c a d d e s i N o . 44
ÇINGIROĞLU HANI
İstanbul ÇİNİLİ H A N
Sultanhamamı.
Bu isimde 3 H a n vardır:
1 — İstanbul Tarakçılar (Mahmutpaşa)
2 — Galata - Karanfil sokağı.
3 — B e y o ğ l u t i k B e l e d i y e caddesi.
ÇİNİLİ R I H T I M H A N I
Galata - R ı h t ı m c a d d e s i .
ÇİTURİ H A N I
Galata - T ü n e l M e r t e b a n î s o k a ğ ı .
ÇORAPÇI HANI
İstanbul - Mahmutpaşa.
ÇUHACI HANI
Bu isimde 2 Han v a r d ı r :
1 — İstanbul M a h m u t p a ş a yokuşu.
2 — Nuru O s m a n i y e Kılıççılar.
ÇUKUR H A N
istanbul - M e r c a n y o k u ş u
DANÜB SİGORTA H A N I
Galata - V o y v o d a caddesi (Bankalar cd.) )
DAH
30
HAN
istanbul - Tahtakale.
DEMİR H A N
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — B e y o ğ l u İstiklâl caddesi No. 344,
2 — Galata - Fermeneciler Kürekciler sk. No. 15.DEĞİRMEN HANI
İstanbul - Asmaaltı Balıkpazarı çıkmazı.
DEMİRBAĞ HANI
Galata - Necatibey caddesi N o . 41.
DEMİRER HANI
İstanbul - Tahtakale T o m r u k sokağı.
DEMİRTAŞ HANI
İstanbul - Tahtakale Kantarcılar.
DENİZ HANI
Galata - Tophane caddesi.
DENİZLİ H A N
Galata - K e m a n k e ş Karamustafa paşa caddesi No. 33^^
DERVİŞZADE HANI
B e y o ğ l u - Asmalımescit Tünel Gazevici sokağı.
D İ K R A N Y A N HANI
İstanbul - Sultanhamamı Hoca hanı sokağı.
DİLSİZ ZADE HANI
Yenipostahane arkası, Aşirefendi caddesi.
DOĞ H A N
Galata - Şair Z i y a paşa caddesi No. 30.
DOĞAN HANI
Galata - Kacı M i m i mahallesi Serdarî Ekrem soka­
ğı Na. 56.
DOĞRULUK HANI
Rızapaşa - Rızapaşa çıkmazı (Fincancılar).
DÖĞMECÎ HANI
Balıkpazarı - Taşçılar Fırın sokağı No. 16 .
DÖRDÜNCÜ SİGORTA H A N I
B e y o ğ l u - İstiklâl caddesi Perükâr çıkmazı.
DÖRDÜNCÜ V A K I F H A N I
Bahçekapı ~ H a m i d i y e caddesi (Tramvay caddesi)
31
DURSUN EŞREF H A N I
İstanbul B a l ı k p a z a r ı
Balıkhane
sokağı.
E
EGE HANI
Cihangir - H a v y a r sokağı.
EKBERÎYE HANI
İstanbul - M a h m u t p a ş a n i h a y e t i Tarakçılar.
ZKEMEN HANI
K a b a t a ş T e k e l U . M d . karşısında Mezarlık üstü sk.
EKREM BEY H A N I
Galata T e r s a n e ( M a h m u d i y e ) caddesi.
ELHAMRA HANI
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 320.
ELKÂTİP HANI
İst. Y e n i p o s t a k a n e arkası A ş i r e f e n d i caddesi.
EMEK HANI
Bu isimde 2 Han vardır:
1 — Galata E s k i G ü m r ü k s o k a ğ ı N o . 4ü.
2 — Y e n i p o s t a h a n e arkası
A ş i r e f e n d i caddesi Ha­
nımeli sokağı.
EMİN H A N ( B O Z K U R T )
T a h t a k a l e B e s t e k â r Basri s o k a ğ ı N o . 15.
EMİN BEY U A N I
İst. S u l t a n h a m a m ı m e y d a n ı H o c a h a m sokağı.
EMİR A L İ H A N I ( O N U R H A N I )
Galata P e r ş e m b e pazarı Ç e ş m e s o k a ğ ı N o . 2 / İ .
EMİROĞLU HANI
İst, M a r p u ç ç u i a r .
EMLÂK HANI
Taksim Cumhuriyet meydanı - Beyoğlu.
EMNİYET HANI
T a h t a k a l e Uzunçarşı caddesi.
ENAMOTARHİ HANI
Galata - B a l ı k p . F e r m e n e c i l e r K a r d e ş i m sokağı.
32
E R A T A Y HANI
Galata - Fermeneciler Kardeşim, sokağı No. 31.
lIRSOY HANI
İst. Tahtakale Balkapan
sokak.
ERZURUM HANI
İst. Yenipostahane karşısı - Meydancık.
ESAD EFENDİ HANI
îst. Ankara caddesi No. 135.
ESKİ BORSA HANI
Karaköy caddesi Havyar hanı içinde (Hacı Bekir y a ­
nındaki kapı, diğer kapısı
Necatibey Cd. Yemişçi
Hasan sokağında).
ESKİ ÇİNİLİ K A N
Galata Rıhtım caddesi.
ESKİ GÜMÜŞOĞLU HANI
İst. Tahtakale Uzunçarşı caddesi.
ESKİ KREDİ LİYONE HANI
Karaköy Eski Gümrük sokağı.
ESKİ KOMANDO HANI
Galata' - Yüksekkaldırım.
ESKİ PAPAZOĞLU HANI
Eminönü Rüstempaşa Kızılhan sokağı, Asmaaltı.
ESKİ POSTA HANI
Galata Tünel Söğüt sokağı.
ESKİ TERKOS HANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi.
ESKİ VOLTA HANI
İst. Asmaaltı nihayeti Canbaz hanı caddesi.
FAZLI HANI
Karaköy Kemankeş Karamustafapaşa caddesi.
FERDİ PAŞA HANI
Taksim İnönü mah. Babil sokağı No, 9.
33
FEHTEK
HANI
Sirkeci N ö b e t h a n e caddesi.
FÎNDIKLIYAN HANI
İst. Balıçekapı
Çiçekpazarı.
F R A N K HANI
Galata K e m a n k e ş K a r a Mustafa P a ş a caddesi Y o l c
S a l o n u karşısında N o , 227.
FRANKO HANI
B e y o ğ l u İstiklâl c a d d e s i Y e m e n i c i sokağı N o . 5.
FRANSIZ HANI
Galata M u m h a n e c a d d e s i N o . 112.
F R A N S I Z GEÇİDİ
Galata K e m a n k e ş K a r a Mustafa P a ş a caddesi.
FREDERİCİ HANI
B e y o ğ l u İstiklâl c a d d e s i N o . 386.
F R E N K Y A N HANI
Galata F e r m e n e c i l e r caddesi.
FRESKO HANI
İst: Rızapaşa F i n c a n c ı l a r y o k u ş u .
GABAY HANI
Karaköy Necati bey caddesi.
GALATA HANI
Galata Mumhane caddesL
GALİÇİ HANI
Galata Necatibey caddesi No. 34.
GALİMİTİS H A N I
Galata Okçu Musa Şair Eşref sokağı No. 10.
GARABET K U Y U M C U Y A N HANI
Galata - Yüksekkaldınm.
GARANTİ HANI
İst. Yenipostahane caddesi No. 606.
GEÇİD H A N I
İst. Fincancılar Rızapaşa yokuşu No. 51.
34
GENCER H A N I
Beyazıt Lekeciler sokağı No. 15/16.
GERMANİA HANI (CERMANYA HANI)
İst. - Bahçekapı.
GİZİL H A N I
İst. Asmaaltı caddesi.
GOHMAN A P A R T M A N I
Galata Okçu Musa caddesi No, 84/88.
GÖNÜL Z E K İ H A N I
İst. Sultanhamamı, Yeşildir.ek No, 54.
GÜL H A N I
^Galata Tünel Billur sokağı No. 20.
GÜL3ENKYAN HANI
Sirkeci Mimar Kemaleddin Caddesi No. 19.
GÜMÜŞ HANI
Galata M u m h a n e caddesi.
GÜNEŞ H A N I
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Galata Tünel Billur sokağı.
2 — Galata M u m h a n e caddesi.
•GÜR H A N I
Galata Necatibey caddesi No. 108.
GÜRAÇ HANI
Galata Fermeneciler A l i Yazıcı sokağı N o . 7.
GÜVEN H A N I
Galata Bankalar ( V o y v o d a ) Cd. Hezaran sokağı.
G Ü Z E L HAN
Yenipostohane karşısı Muhzırbaşı sokağı.
GÜZİN HANI
İst. Mahmutpaşa Bezciler.
GRİFFİN H A N I
Galata Fermeneciler Kardeşim sokağı.
35
H
HACI 3EKÎR (ZADE) HANÌ
Bahçekapı
T i c a r e t Borsası
solmağı.
HACOPULO HANI
İSI. S u l t a n h a m a m ı H a c ı K ü ç ü k
HACOPULO HANI
B e y o ğ l u İstiklâl c a d d e s i
No,
HAFIZ ALİ HANI
İst. B a l ı k p a z a r ı Y a ğ c ı l a r
HAK
(Köçek)
sokağı.
GEÇİDİ
222.
sokağı.
HANI
S i r k e c i E b u s u u d caddesi N o . 4:4/4:6,
H A K K I BEY HANI
Galata - Perşembepazarı.
HALEP
PASAJI
B e y o ğ l u İstik. M e ş r . N o . 140.
HALI
ANTREPOSU
Sirkeci Reşadiye
HALICILAR
caddesi.
KANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Mahmmpaşa No
18/20.
2 — Sirkeci D a y e Hatun
HALİL
caddesi.
HANI
S a b u n c u h a m caddesi
F ı n d ı k ç ı l a r sokağı N o . 7.
HALK SİGORTA HANI
Galata Söğüt
HALKALI
sokağı.
HAN
İst. S u l t a n h a m a m ı N o . 91.
H A M D İ B E Y GEÇİDİ ( H A M D İ B E Y H A N I )
İstanbul - Sultanhamamı.
HAMDÎPAŞA HANI
Üsküdar Selâmsız caddesi.
HAMSON HANI
B e y o ğ l u Sofyalı
36
sokağı.
KANCEHLİ HAN
İstanbul - Baiıkpazarı.
HANDAN HANI
îsî. Sultanhamamı Mahmutpaşa
HANİ SAĞİR «HANI»
ist. Fincancılar
HARAÇÇI HANI
yokuşu
başmda.
(Rızapaşa) yokuşu Nasuhiye
sokağı.
İst. Bahçekaoı Çiçekpazarı.
HARUNOĞLU HANI
Sirkeci H a m i d i y e caddesi No. 8 (Tramvay caddesi).
HASAN P A Ş A HANI
Galata M u m h a n e caddesi.
HASAN ŞEVKİ HANI
Galata Fermeneciler
HATAP KAPILI HAN
Kürekçiler
sokağı.
İstanbul - Aomaaltı.
H A V A HANI
İstanbul Baiıkpazarı Peynirci sokağı çıkmazı.
HAVUZLU HAN
İstanbul Sultanhamam Hacı K ö ç e k sokağı (Hacı K ü ­
çük sokağı).
H A V Y A R HANI (BORSA HANI)
Galata - K a r a k ö y caddesi - T r a m v a y caddesi. B ü y ü k
kapısı Hacı Bekir'in yanında; Diğer kapısı Necatibey
caddesi Yemişçi Hasan sokağında.
HAYDAR HANI
Galata ( T r a m v a y caddesi). Necatibey caddesi.
HAYNEMAN HANI
Galata Tünel'i arkası - İ. E. T. T. İşletmesi Hareket
dairesi.
HAZAREN HANI
Galata Bankalar caddesi No. 82.
H A Z E R HANI ( H A Z A R HANI)
Galata P e r ş e m b e pazarı caddesi.
37
HIDIROĞLU HANI ( M A N G A L O Ğ L U HANI)
Galata Necatibey caddesi Y e m i ş ç i Hasan sokai: No. 9
HI2IROĞLU HANI (HIDIKOĞLU - MANGALOĞLU)
K a r a k ö y - Erişteci sokağı (Yemişçi Hasan).
HİLÂL HANI
İstanbul Baiıl^pazarı Y e m i ş Çardak sokağ].
H O B Y A R HANI
İstanbul Yenipostahane arkası Aşirefendi caddesi.
HOCA HANI
İstanbul Sultanhamamı Yeşildirek (Hocahanı sk.ğı)
HOLŞTAYN HANI
B e y o ğ l u Tünei m e y d a n ı Gazevici sokağı No. 24.
H O R A S A N C İ Y A N HANI (ADA HANI)
Sirkeci - Dervişoğlu sokağı.
HORNİŞ HANI
Galata K e m a n k e ş K a r a Mustafapaşa caddesi, Şarap
iskelesi sokağı N o . 8.
HOROZLU HAN
İstanbul Hasırcılar caddesi N o . 30.
HOVAGİMYAN HANI
Galata (Rıhtım caddesi). K e m a n k e ş Kara
Mustafapa­
şa caddesi N o . 149.
H R Î S T A K İ HANI P A S A J I (SAİD P A Ş A HANI)
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi No, 172 - diğer kapısı B e y o ğ ­
lu B a h k p a z a n n a çıkat (Site d ö Pera).
HULUSİ BEY HANI
Galata - T ü n e l Mertebanî sokağı N o . 17.
HÜDÂVENDİGÂR HANI
Galata - R ı h t ı m caddesi Y o l c u salonu
mankeş K a r a Mustafapaşa caddesi).
HÜDÂVERDİ HANI
İstanbul S u l t a n h a m a m Fincancılar.
HÜRRİYET HANI
Galata - Tünel Mertebanî
38
sokağı.
karşısı ( K e ­
H Ü R R İ Y E T OTELİ (Sanayi - K ü ç ü k Atölyeler)
İstanbul Mahmutpaşa yokuşu.
I
IŞILDAR H A N I
Galata Necatibey caddesi Leblebici Şaban sok. No, 22
i
İBRAHİM RİFAT HANI
Galata - Mumhane caddesi.
İÇEL H A N I
İst. Baiıkpazarı Tütim gümrüğü Yağcılar sokağı.
İĞNECİ H A N I
İst. Mercan Uzunçarşıbaşı No. 96.
İHSANİYE H A N I
İst. Yenipostahane arkası Aşirefendi caddesi.
İKİ K A P I L I B U R S A HANI ( B U R S A HANI)
Sultanhamamı - İrfaniye çarşısı.
İKİNCİ V A K I F HANI
İstanbul - Sultanhamamı.
İKİTİSAT HANI
Galata - Rıhtım Cd. Yeni yolcu salonu karşısında,
Kemankeş Kara Mustafapaşa caddesi No. 141/2.
İLYADİS HANI
Galata - Fermeneciler No. 108.
İMAMALİ HANI
İstanbul Mercan yokuşu Tığcılar sokak No. 15.
İMAR HANI
İst. Yenipostahane arkası Aşirefendi caddesi No. 39.
İMPERİAL K E M İ K A L H A N I
Kemankeş Karamustafapaşa caddesi (Tophane).
İNAN H A N I
İstanbul - Asmaaltı caddesi.
İNCİ H A N I
Mahmutpaşa Hamam sokağı.
39
İNTİBAH
HANI
Galata - K a r a k ö y caddesi. Haliîoaşa
İPEK HANI
sokağı.
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi No. 358!
İRFAN HANI
B e y o ğ l u Hamalbaşı caddesi,
İRFANİYE ÇARŞISI
İstanbul M a h m u t p a ş a y o k u ş u başında.
İSKİLİP HANI
İstanbul Çarşıkapı İskender boğazı.
İSTANBUL HANI
İst. Y e n i p o s t a h a n e arkası Aşirefendi caddesinde.
İSTANBUL UMUM SİGORTA HANI
B a h ç e k a p ı T ü r k Ticaret Bankası
bitişiğinde H a y r i
efendi caddesi.
İSTİKAMET APT, «HAN.
Galata Bankalar caddesi.
ÎŞ H A N I
Bu isimde 2 Kan vardır :
1 — Bahçelvapı Y e n i c a m i caddesi İş Bankası arkası
( Y e n i V a k ı f hanı).
2 — Galata P e r ş e m b e pazarı.
ÎŞ B A N K A S I H A N I
Galata - B a n k a l a r ( V o y v o d a ) caddesi.
İŞERİ H A N I ( K A V A K L I İŞERİ H A N I )
İst. - Balıkpazarı Süngerciler caddesi No. 97.
ÎTEŞ H A N I
T a k s i m C u m h u r i y e t m e y d a n ı - Beyoğlu.
İTTEHADI MİLLÎ HANI (ÜNYON HANI)
Galata - B a n k a l a r caddesi.
İZMİRLİ HANI (İZMÎRLİOĞLU HANI)
Galata - Y ü k s e k k a l d ı r ı m (Kemeraltı).
İ Z Z E T BEY H A N I
İstanbul - E m i n ö n ü .
40
İZZETTIN
HANI
(Babıâli) Ankara caddesi - Vilâyet kapısı sırasında.
JENERAL ( B O Z K U R T ) H A N I
Galata Bankalar caddesi Haraççı A l i (Domuz) soka.ğı başında.
K
KADIKÖY PALAS
Söğütlü Çeşme caddesi Kadıköy.
K A F K A S GEÇİDİ
Sirkeci Hamidiye caddesi, Kafkas geçidi.
KAFKAS HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — İstanbul Mercan yokuşu.
2 — Sirkeci Hanıidiy^- caddesi Kafkas geçidi.
KAHRAMAN HANI
İst, Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesL
KAHRAMAN ZADE HANI
İstanbul - Ankara caddesi.
KALCILAR HANI
İstanbul - Mahmutpaşa.
KALİFİDİS HANI
Fincancılar (Rızapaşa) yokuşu.
KAMANDO HANI
. Galata Yüksekkaldınn~ Yazıcı sokağı.
KAMBUR HANI
İstanbul - Asmaaltı caddesk
KAMKİ HANI
Beyoğlu - Asmalımescit,
KAMONDO HANI
İstanbul - Mahmutpaşa Hacı K ü ç ü k camii sokağı.
KANAAT HANI
İstanbul - Balıkpazarı N o . 87.
41
KANAKÎ HANI
İstanbul Balıkpazarı Balıkhane sokağı.
KANBER HANI
Galata - Fermeneciler caddesi.
K A N Z A HANI
İstanbul Tahtakale caddesi.
K A P L A N HANI
B e y o ğ l u Meşrutiyet caddesi No. 267,
KARADENİZ HANI
İstanbul Çarşıkapı İskender boğazı.
KARDEŞLER HANI
İstanbul - M e y d a n c ı k Yenipostahane
K A R A K A Ş HANI
Galata Fermeneciler
KARAKAŞOĞLÜ HANI
caddesi.
caddesi. Kürekciler
sokağı.
Galata K a n b e r sokağı.
KARAKÖY PALAS
Galata Bankalar
Cd. ( K a r a k ö y
Tramvay
caddesi
-
Y ü k s e k k a l d ı r ı m başı).
K A R L M A N HANI (PASAJI)
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 290.
KARTAL APARTMANI
B e y o ğ l u - Hava sokağı N o . 17.
KASAP HANI
Galata - Y a ğ Kapanı.
K A S A P Y A N HANI
İstanbul Bahçekapı.
KATIRCIOĞLU HANI
İstanbul Aşirefendi caddesi v e Sultanhamamı Katırcıoğlu sokak (Yeşildirek).
K A V A K L I İŞERİ H A N I (İŞERİ H A N I )
istanbul E m i n ö n ü Balıkpazarı Süngerciler N o . 97.
K A V A K L I K A S A N BEY HANI
Galata - Eskü G ü m r ü k sk. Karantina sokağı.
42
K A Y A HANI
İstanbul Ankara (Babıâli) caddesi No. 80.
KAYSEHI HANI
Sirkeci Demirkap: - Nöbethane caddesi.
KAYSERLİYAN HANI
Beyoğlu, îstiklâ İcaddesi.
KAZASKER HANI
îst. - Yenipû.-itahane ı.Haınidiye cd.) Türbe sokağı.
KEFELİ HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — İstanbul - Maiımutpaşa yokuşu başında.
2 — Beyoğlu - Asmalımescit Yemenici Abdüllâtif s o ­
kağı No. 4.
KEFELİ HÜRRİYET HANI
Galata - Tünel caddesi, Mertebanî sokağı.
KEFELİ HÜSEYİN HANI
Galata
Rıhtım caddesi.
KEFELİ TEVFİK HANI
İstanbul - Sultanhamamı,
KEHRİBARCI HANI
Beyazıt Eminpaşa sokağı No. 35.
KEMALİYE HANI
Eminönü meydanı No. 10.
KEMBER HANI
Galata - Fermeneciler caddesi.
KEMER HANI
Galata Kemeraltı caddesi No. 29.
KENDROS HANI
İstanbul - Sultanhamam.
KEVORK BEY HANI
Galata - Voyvoda caddesi (Bankalar caddesi).
KINACIYAN HANI
Bu isimle 2 Han vardır:
1 - (Kredi Bankası hanı) Yeni Post, Karşısı.
2 — Galata - Söğüt sokağı.
4S
KISMET HANI
İstanbul - A.şirefendi caddesi.
KÎZIL KAN
Tahtakale Rüstempaşa caddesi
(Hasırcılar).
KIZILAY HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Sirkeci fAksaraylılar hanı da denir). Y e n i P o s ­
tahane M i m a r V e d a d caddesi - Kafkas geçidi.
2 — Mercan - Uzunçarşı.
KİLİT HANI
İstanbul - Uzunçarşı.
KİRAZ HANI
İstanbul Asm.aaltı
caddesi.
KİTAPÇI HANI
İstanbul Tahmis K a l ç m sokağı.
KOÇUN KANI
Galata - M u m h a n e caddesi.
KOHEN HAN!
İstanbul - Marpuççuiar.
KONSTANTİNİDİ
HANI
istanbul - Balıkpazar
Y a ğ c ı l a r sokağı No. 10.
K O N Y A HANI
İstanbul Sultanhamanrn Saka çeşmesi sokağı.
K O R D O V A HANI
B e y o ğ l u - Meşrutiyet
caddesi No. 120.
KOZACÎOĞLU HANI
Galata Necatibey cd. M a l i y e binası karşısında.
KOZLUCA KANI
Galata - Kemiankeş K a r a Mustafapaşa (Rıhtım.) c a d ­
desi No. 191/195,
KÖPRÜLÜ HAN
Sirkeci H a m i d i y e ( T r a m v a y ) caddesi No. 30.
44
KÖŞE HAN
Beyoğlu - Galatasaray.
KUMKuLU HAN
î^nanbul - Çakmakçılar
KURŞUNLU H A N
yokuşu,
Galata Fermeneciler Kardeşim sokağı.
KURTULUŞ H A N Ì
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 285.
KURU KAHVECİ HANI
İstanbul - Tahmis sokağı.
KUŞAKÇI HANI
Mercan yokuşu
Örücüler.
KUTLU HANI
istanbul Bahçekapı (Ticaret borsası).
KUTO HANI
Galata K e m a n k e ş K a r a Mustafapaşa
İskelesi sokağı No. 18.
KUTUCU HANI
Kutucular - Hasırcılar
KUZZUK ZADE HANI
caddesi
Şarap
caddesi.
İstanbul - Sultanhamamı,
KÜÇÜK HAN
Bu isimde 3 Han vardır :
1 — Galata Eski G ü m r ü k sokağı.
2 — Tahtakale T o m r u k sokağı.
3 — B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 127.
KÜÇÜK A K T A R HANI
İstanbul - Tahtakale caddesi No, 72.
KÜÇÜK AŞÇI HANI
İstanbul - Tahtakale caddesi.
KÜÇÜK BALIKLI HANI
Galata - Necatibey caddesi. Karantina sokağı.
K Ü Ç Ü K DEĞİRMEN H A N I
Galata - Fermeneciler
caddesi, Kürekçiler sokağı.
45
KÜÇÜK İSMAİL P A Ş A HANI
Bu isimde 2 Han vardır:
1 — Sirkeci H a m i d i y e (Tramvay) caddesi KöprüIıJ:..
han y a n m d a No. 28.
^
2 — Galata K e m a n k e ş Karamustafapaşa caddesi.
K Ü Ç Ü K İŞ H A N I
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 66 (Parmıakkapı).
KÜÇÜK KINACIYAN HANI
İstanbul - Sirkeci Postalıane karşısı.
KÜÇÜK MANOLYA HANI
Galata Necatibey caddesi N o . 15.
KÜÇÜK MİLLET HANI
Galata - K a r a k ö y Karantina sokağı.
KÜÇÜK TİCARET HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — İst. Yenipostahane ariyası Aşirefendi caddesi.
2 — İstanbul - Mahmutpaşa^ Tarakçılar.
KÜÇÜK YENİ HAN
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Tahtakale Paçacı sokağı.
2 — Galata - Fermeneciler Kürekciler caddesi No. ot
KÜÇÜK YILDIZ HANI
İstanbul - Mahmutpaşa Nuru Osm.
KÜÇÜK YOLGEÇEN HANI
Beyazıt Makasçılar içi,
KÜRKÇÜ HANI
İstanbul - Tahtakale caddesi.
KÜRKÇÜ BAŞI HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 _ İstanbul - Mahmutpaşa yokuşu.
2 _ Galata N e c a t i b e y caddesi - Eski' Gümrük sokağt
KÜRKÇÜYAN GARABET
Aşirefendi caddesi (İnşa halinde 6 kath yeni han).
KREDİ B A N K A S I H A N I ( B Ü Y Ü K K I N A C I Y A N HANI)
İstanbul Yenipostahane M e y d a n c ı k .
46
KRİSTAL KANI
Taksim Cumhuriyet
K R İ Z A N GEÇİDİ
mevdanı
B e y o ğ l u Balıkpazarı.
KSANTOPULO HANI
İstanbul M e y d a n c ı k
Yenipostahane.
LÂCİVERT HAN
Galata - Zülfâris sokağı.
1-ÂTİF H A N I
Galata - Söğüt sokağı.
L A Z HANI
İstanbul - Bahkpazar
Asmaaltı No. 58.
L A Z A R PAPAZOĞLÜ (PAPAZOĞLU HANI)
Asmaaltı N o . 6.
LEBLEBİCİ HANI
İstanbul - Bakırcılar caddesi (Beyazıt).
LETAFET HANI
İstanbul - Mimar V e d a t caddesi, Yenipostahane V2
LİLAN HANI
İstanbul - Baiıçekapı,
X İ M A N HANI
İstanbul - Sirkeci Y a l ı k ö ş k ü caddesi.
LİMAN BAHÇE HANI
Galata - Rıhtım caddesi.
JLİMONCÜ H A N I
İstanbul - L i m o n iskelesi.
L L O Y D HANI
Galata - K e m a n k e ş Karamustafapaşa
I.ÜLECÎ HANI
İstanbul A a l a c a h a m a m
caddesi.
caddesi.
17
M
MADALA HANI
T ü t ü n g ü m r ü ğ ü L i m o n c u l a r caddesi No. 55.
MADER HANI
Galata - N e c a t i b e y caddesi, Eski g ü m r ü k caddesi,
MAHMUDİYE HANI
İstanbul Fincancılar y o k u ş u .
MAKSUDİYE HANI
İstanbul Balıkpazarı caddesi No. 65,
MAKULYAN HANI
İstanbul S u l t a n h a m a m ı caddesi.
MALATYA HANI
S i r k e c i H a m i d i y e caddesi Kafkas geçidi N o . 12.
MALTEZCFULO HANI
Galata - Y ü k s e k k a l d ı n m ,
MANASTIR KANI
İstanbul M a h m u t p a ş a caddesi İrfaniye çarşısı.
M A N G A L O Ğ L U HANI (HIDIROĞLU HANI)
Galata - N e c a t i b e y cad. Y e m i ş ç i Hasan sokağı N o .
M A N H A Y M HANI
Galata - Fermeneciler, K ü r e k ç i l e r caddesi N o . 27.
MANİSA HANI
Galata E r g u v a n sokağı.
MANUELYAN HANI
B e y o ğ l u - H a m a m B e k ç i sokağı,
MANUKYAN HANI
Galata - K a r a k ö y caddesi Halilpaşa sokağı.
MARDAN APARTMANI
B e y o ğ l u - Tariabaşı caddesi N o . 225.
MARİKYAN HANI
Galata - P e r ş e m b e p a z a r ı .
MARMARA HANI
Galata - K e m a n k e ş K a r a m u s t a f a p a ş a caddesi.
MATEO HANI
Tarakçılar M a h m u t p a ş a caddesi N o . 27.
48
MAVİLİ HAN
Gaiata - Yüksekkaldırım, Büyük Hendek sokaöi.
MAVRÎDÎS H A N I
İst. Baiıkpazarı Tütün Gümrük
Yağcılar sokağı.
M A Y O R K A S HANI
İstanbul - Tahtakale cadde.si.
MEDİNA HANI ( Y I L M A Z H A N I )
İstanbul - Tahtakale - Hasırcılar.
MEHMET A L İ P A Ş A K A N I
Galata - Fermeneciler caddesi No. 11 ıl
MEHMET P A Ş A HANI
İstanbul Mahmutpaşa
yokuşu.
MELEK H A N I
Galata - Necatibey caddesi Yemişçi Kasan sokağu
MEMİŞOĞLU HANI
İstanbul Yenipostahane caddesi.
MENAŞE H A N I
istanbul - Tahtakale caddesi.
MERCAN HANI
İstanbul - Mercan yokuşu.
MERCANGF HANI
İstanoul Yenipostahane caddesi.
MERCİMEK H A N I ^
îst. Yenipostahane arkası Aşirefendi caddesi.
MERKEZ HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Galata - V o y v o d a caddesi No. 15.
2 — Sirkeci Muhzirbaşı sokağı.
MERMERCİ H A N I
İst. Saka Mehmet çeşmesi sok. No. 21 Sultahamamu
MESADET H A N I
İstanbul - Sultanhamamı Saka çeşmesi sokağı.
MESRURİYE H A N I
Galata - Kemenkeş Karamustafapaşa caddesi No. 38.
4S
MESUT HANI
Yeşildirek Yeşildirekii han sokağı.
METEO HANI
Beyoğlu - İstiklâl caddesi.
>
METHO HANI
Beyoğlu Tünel başı (İ. E. T. T. Binası).
MEYDANCIK H A N I
İst. Yenipostahane caddesi H e k i m çıkmazı N o . 6.
MISIR APARTMANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 303.
MISIRLI HANI
İstanbul Sultanhamamı Tarakçı Cafer sokağı.
MISIRLIOĞLU HANI
İstanbul Yenipostahane caddesi.
MÎLÂS HANI
Tahtakale Fincancılar
(Rızapaşa) yokuşu N o . 9,
MİLLÎ REASÜRANS H A N I
İst. Y e n i Postahane arkası Aşirefendi
MİNE HANI
caddesi.
Bahçekapısı Hamidiye caddesi T ü r b e sokağı N o . 55.
MİNERVA HANI
Galata Bankalai' caddesi.
MİM HÂNI
Beyoğlu İstiklâl cd. No. 81 (Lâle sineması y a n m d a ) .
MİMAR HANI
Galata Necatibey (Tramvay) caddesi No. 164.
MİTAKİDES HANI
Galata Necatibey Cd. Eski Gümrük sokağı.
MİTHAT PAŞA HANI
İstanbul Sirkeci Gar karşısı.
MİZANOĞLU HANI
Sirkeci Yalıköşkü caddesi No. 76.
MOCAN HANI
Galata Kemankeş Karamustafapaşa caddesi No. 125
(Yeni y o l c u salonu oto parkında).
50
MOLATAŞI HANI
İstanbul Sultanhamamı Yeşlldirek.
MUHSİNOĞLU HANI
îst. Yenipostahane M e y d a n c ı k H a m i d i y e Türbesi c i ­
van.
MUMCU HANI
Galata M u m h a n e caddesi No. 54.
MURADİYE HANI
Galata Kemankeş Karamustafapaşa
iskelesi sokağı N o . 10.
MURADYAN HANI
İst. Çakm.akçılar yokuşu.
MUSTAFA PAŞA HANI
îst. Çakmakçılar y o k u ş u .
MÜHÜRDARZADE HANI
Sirkeci Yalıköşkü caddesi.
MÜNEVVER HANI
İstanbul - Sultanlıamamı.
MÜŞTEREK H A N (ATIL HANI)
Galata Fermeneciler caddesi No. 72.
caddesi, Şaraa-
N
NAFIA HANI
Eminönü meydanı.
NAİLBEY HANI
Eminönü Arpacılar (Emlâk B a n k y a n ı ) .
NALLI HAN (TACERTÜ HANI)
Galata Kemankeş
lesi sokak No. 5.
NARİN HANI
K. Mustafapaşa
İstanbul Mahmutpaşa,
NARMANLI YURDU
cad. Şarap i s k e ­
Tarakçılar.
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 388/390.
NASUHİYE HANI
Fincancılar
(Rızapaşa) y o k u ş u N a s u h i y e sokağı.
5i
N A T A N PRESKO H A N I
Beyoğlu Tozkoparan A k a r c a sokağı,
NAZLI HANI
Galata - Bankalar caddesi N o . ^82.
NEMLİ ZADE H A N I
Sirkeci Ankara caddesi (İstasyon karşısı).
NEVŞEHİR H A N I
İstanbul - Balıkpazarı
NİŞ K A N I
Galata - Bankalar ( V o y v o d a ) caddesi.
ISrİŞASTACIYAN H A N I
Galata - Bankalar ( V o y v o d a ) caddesi.
:NCHUTÇÜ H A N I
İstanbul - Balıkpazarı.
Kantarcılar.
NOMİKO H A N I
Galata M u m h a n e caddesi.
NORDSTERN HANI
Galata M a h m u d i y e (Tersane) caddesi.
HORVEÇ HANI
Galata - Yüksekkaldırım N o . 61.
I^UR HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Galata V o y v o d a caddesi No, 5/7.
2 — Sirkeci Demirkapı (Nöbethane).
lîURİ SELÇUK H A N I ( S E L Ç U K H A N I )
Galata M u m h a n e caddesi N o . 53.
O
O K U R HANI
İstanbul - Tahtakale T o m r u k sokağı.
O L İ V O GEÇİDİ
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 242.
O L İ V O HANI
Galata - Yüksekkaldırım N o . 15.
O N U R HANI ( E M İ R A L İ H A N I )
Galata Perşem.be pazarı Ç e ş m e sokağı N o . 2 / 1 .
S2
ORHAN BEY HANI
İstanbul, Ankara caddesi.
ORTA HAN
İst. Fincancılar (Rızapaşa) )yokuşu No. 55,
OSMAN EFENDİ HANI
ist. Balıkpazarı başı.
ö
ÖMER ÂBİD HANI
Bu han Abed hanı bitişiğindedir, İki han iç içedir.
Birinden diğerine geçilir. İki kapısı vardır: 1 inci ka­
pısı : Karaköy caddesi Halilpaşa sokağı; 2 nci kapısı:
Karaköy caddesi, Kemankeş Karamustafapaşa cad­
desi. (Karaköy köprüsü başında Ziraat Bankasından
sonraki birinci v e ikinci sokaklar).
ÖMER EFENDİ HANI
Galata Necatibey caddesi Eski Gümrük sokağı.
ÖMSER HANI
Galata Haraççı Ali (Domuz) Sokağı.
ÖSTRATYADİ HANI
İst. Bahçekapı Çiçek pazarı.
Ö 2 K U Z U HANI
Galata Bankalar, Şair Ziya Paşa caddesi No. 29.
P A N AMERİKEN HANI
Beyoğlu - Galatasarav Yeniçarşı No. 20.
PANGALTI PASAJI
Şişli Halaskar Gazi caddesi No. 132 (İnci sineması
yanında).
PAPAZOĞLU HANI ( L A Z A R P A P A Z O Ğ L U H A N I )
İst. Asmaaltı caddesi No. 6.
PAPO HANI
Galata Bankalar - O k ç u Musa caddesi No. 78.
53
PAZARBAŞI HANI
ist. Sultanhamamı Sururî mah. Molataşı K a t ı r c ı o ğ l o :
sokağı N o . 36 - Yeşildirek.
PERDECİ H A N I
İ s t Kapalıçarşı içinde.
PETRÎ H A N I
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 292.
PİNGAPULO H A N I
Galata K e m a n k e ş Karamustafapaşa caddesi.
PLÂSTİK H A N I
Galata Bankalar caddesi Y a n ı k k a p ı sokağı.
POSTA HANI
Galata - K a r a k ö y .
PREVUAYYANS HANI
İstanbul - Tahtakale caddesi-
R
RALLİ HANI
Sirkeci M i m a r K e m a l e d d i n
caddesi.
RASİM P A Ş A H A N I
H a m i d i y e caddesi. İstanbul Ticaret
Borsası
(Hacı B e k i r y a n ı ) .
RAŞEL H A N I
Galata - Bankalar - O k ç u Musa caddesi.
KAVUNA HANI
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi No, 403.
PREASÜRANS APARTMANI
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 471.
REŞİDEFENDÎ H A N I
İstanbul A n k a r a
RIDVAN HANI
caddesi.
İst. Bahçekapı Çiçekpazarı
RIZA BEY HANI
İstanbul Aşirefendi caddesi.
34
Rahvancılar.
sokağı
BOSOLİMOS H A N I
Beyoğlu Tepebaşı Meşrûtiyet caddesi No. 109.
R O Z A HANI
İstanbul Sultanhamamı.
RUMELİ HANI VE GEÇİDİ
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 88 (Ağacamii).
RÜŞTÜ P A Ş A H A N I
Beyoğlu İstiklâl caddesi Piremeci sokağı.
R O M A N HANI
Galata Yenicami Çeşme sokağı.
SAADET HANI
Sultanhamam.ı KatırcıoğUı sok. Molatasi No. 16.
SAATIÇI HANI
İstanbul Mahmutpaşa Tarakçılar,
SABRI SEFA HANI
İstanbul Çakmakçılar yokuşu.
SABUNCU H A N I
İstanbul Ketenciler - Alacahamam.
SADIKIYE HANI
İstanbul - Bahçekapı Vakıf hanı sokağında.
SADOK HANI
Galata - Yüksekkaldırım.
SAFRAN HANI ( V E Y A Z A F R A N )
İstanbul Kapalıçarşı Örücüler kapısı.
SAFTER HANI
İstanbul Çarşıkapı Kürkçüler kapısı.
SAĞLIK HANI
Galata Kemankeş Karamustafapaşa caddesi No. 22!>.
SAKAROĞLU HANI
Galata Erişteci sokağı.
SAİD P A Ş A H A N I ( H R İ S T A K İ P A S A J I - Cité de Péra)
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 172 (Diğer kapısı B e y o j lu Balıkpazarına çıkar).
55
SAÎDİYE HANI
İstanbul Suitannamamı caddesi.
SALEPCİ HANI
İstanbul Balıkpazarı - Z i n d a n k a p i
S A L İ H EFENDİ H A N I
İ^tcınbui Marpuççular caddesi.
SALTI PASAJI
3eyog}u
Küçük Hendek Şahkulu sokağı No. 36.
SANASAHYAN HANI
İst. Sirkeci Mimar Keınaleddin cd. İst. Emnij'Bt Md.^
binası.
SANTA MARÎYA HANI
B e \ ' o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 431 (Postacılar sk. 20)^
SARAFİDÎS HANI
Galata Fermeneciler caddesi.
SARAN HANI
İst. Kapalıçarşı Yağlıkçılar sokağı,
SARIOĞLU HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — İstanbul Marpuççular caddesi.
2
Galata Erişteci L o k a ğ ı (Bu hana Saharoğlu h a ­
nı da denir).
SARNIÇLI HAN
İstanbul - Beyazıt.
SEFA HANI
İstanbul - Topkapı.
SEKBAN APARTMANI
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi No. 73/75.
SELÂMET HANI
Bahçekapı Arpacılar caddesi
(Arpacılar Medresesi
karşısı - T r a m v a y caddesi),
SELANİK HANI (SELANİK PASAJI)
Galata Haraççı A l i (Domuz) sokağı N o . 33.
S E L Ç U K H A N I (NURİ S E L Ç U K H A N I )
Galata Mumhane caddesi N o . 53.
56
SEN P İ Y E R H A N I
Galata Bankalar caddesi Eski Banka sokağı No. 44.
SENT A N T U A N H A N I
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 323 (Sainî Antoine Kili­
sesi - Kırmızı kilise).
SEPETÇİ H A N I
İstanbul - Çarşıkapı.
SEPON C İ V A N H A N I
Galata - Yüksekkaldırım.
SERMET H A N I
K a r a k ö y caddesi Halilpaşa sokağ:.
SERVİLİ H A N
İstanbul Yenicami Servili çıkmazı.
SESLİ H A N
Galata Perçemli sokağı No. 10.
SETYAN HANI
istanbul Sultanhamamı Yeşildirek.
SEZGİN HANI
Sirkeci Hocapaşa No. 57.
S I V A C I H A N I ( S I V A C I Y A N HANI)
İst. Sultanhamamı Yeşildirek Hocahanı sokağı.
SİLÂHTAR HANI
İstanbul Tahtakale Uzunçarşı caddesi.
SİNASSON HANI
Galata Perşempazarı.
SİNDAĞMA HANI
Galata Perşembepazarı.
SİNGER HANI
Galata K e m a n k e ş Karamustafapaşa caddesi (Rıhtım
Cd) Y e n i Y o l c u salonu karşısında.
SİRKECİ HANI SİRKECİ PALAS)
İstanbul - Sirkeci.
SİTE D Ö P E R A H A N I ( S A Î D Pş. V E Y A H R İ S T A K İ )
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 172 (Diğer kapısı B e y o ğ ­
lu Balıkpazarma çıkar).
57
SİTE FRANSEZ H A N I
Galata Kemankeş Karamustafapaşa caddesi (Galata
G ü m r ü ğ ü karşısmda).
SOFTAZADE HANI
İstanbul Sultaniıamamı Fincancılar caddesi.
SOMA HANI
(•Salata Bankalar caddesi.
SORGUÇCU H A N I
İstanbul Kalpakçılar - (B. Ç.)
SUHULET HANI
İst. Mahmutpaşa Sultanodaları sokağı.
SUNYASOĞLU HANI
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi,
SURİYE HANI ( S U R İ Y E ÇARŞISI)
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi.
SÜMBÜL HANI ( Z Ü M B Ü L L Ü H A N )
İstanbul Çakmakçılar yokuşu.
SÜT HANI
Sirkeci Saffeti paşa sokağı (Şahinpaşa Oteli civarı).
STAVROPULO H A N I
Galata M u m h a n e caddesi.
STRADYADİ HANI
İstanbul Bahçekapısı Çiçekpazarı.
ŞARK HANI
Bu isimde 2 han vardır:
1 ~ - Galata V o y v o d a (Bankalar) caddesi.
2 — İst. Fincancılar (Rızapaşa) yokuşu.
ŞARK A Y N A L I ÇARŞI Ç I K M A Z I ( L Ö B O N P A S A J I )
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 360.
ŞARK MAHFELÎ HANI
D i v a n y o l u caddesi No. 9 5 - Sultanahmet.
ŞEKER H A N I
Aşirefendi caddesi Hoca Kasım sokağı (Yenipostaha­
ne arkası).
58
ŞEKERCİ HANI
İstanbul - Fatih Malta çarşKsı.
ŞEN DAVUT HANI
İstanbul - Tahtaivaie caddesi.
ŞEREF HANI
Galata Necatibey caddesi No. 29 (Bu cadde ile Karaköy T r a m v a y caddesi köşesi).
ŞERİF PAŞA HANI
İstanbul Suitaniıamamı, Mercan yokuşu.
ŞEVKET PAŞA HANI
Galata Kemeraltı caddesi.
ŞEYTANİDİS HANI
Galata M a h m u d i y e (Tersane) caddesi.
ŞİRİN H A N
İst. Yenicami Bahçekı-pısı Çiçekpazarı, Rahvancılar.
ŞİRVANCI HANI
Y ü k s e k k a l d i n m N o . 38.
ŞİŞECİ HAN
İstanbul Marpuççular caddesi.
T
TACERTÜ HANI ( N A L L I H A N )
Galata K e m a n k e ş Karamustafapaşa (Rıhtım) cadde­
si Şarap iskelesi sokağı No. 5.
TAHİR HANI
Bu isimde 2 Han vardır :
1 —• Bahçekapısı Arpacılar Şeyhülislâm Hayri Efen­
di caddesi N o . 35.
2 — Galata K e m a n k e ş Karamustafapaşa
(Rıhtım)
caddesi N o . 203/205.
TAHMİS HANI
İstanbul Tahmis Asmaaltı.
TALAŞ HANI
Galata - K a r a k ö y Cd. Havyar ham içinde No. 27.
TAMBURACI H A N I
İstanbul Tahtakale Uzunçarşı caddesi.
59
I
T A P T A 3 KANI
Galata Tlinei Billur
sokağı.
TAŞ HAN
Bu isimde 2 Han vardır :
'
1 — İst. Balıçekapısı Şeyhülislâm Hayri Efendi Cd..
(T. Ticaret Bankasının bulunduğu han).
2 — Lâleli Fethibey caddesi No. 24.
TAR H A N
İstanbul Tahtakale caddesi Tomruk sokağı.
TARAKÇI HANI
İst. Mahmutpaşa yokuşu Tarakçılar (Yokuşun K a p a ­
lıçarşı kapışma yakın kısmı).
TEMELLİ HAN
İstanbul Eminönü - Bahçekapısı,
TERAZİ HANI
Galata Mahmudiye (Tersane) Cd. No. 153.
TERKOS HANI
Beyoğlu İstiklal caddesi N o . 316.
TEVEKKÜL HANI
Galata Perçemli sokak No. 6.
TİCARET H A N f
Galata Perşembepazarı.
T O K A T L I Y A N HANI
İstanbul Fincancılar
(Rızapaşa) yokuşu.
TOMTOM APARTMANI
Beyoğul İstiklâl caddesi No, 365.
TOP A L Y A N HANI
İstanbul Sultanhamamı Hanıdibey
geçidi.
TOPBAŞ HANI
İstanbul Aşirefendi caddesi.
TOPTAŞ HANI
Galata Tünel Billur sokağı.
TUHAFCI HANI
İstanbul - Sultanhamanu.
TULUMBALI H A N
İstanbul Baiıkpazarı Taşçılar caddesi.
60
TUR HANI
. Galata Necatibey caddesi Eski Gümrük sokağı.
TURAN PASAJI
Kadıköy Osmanağa mah. - Halidağa caddesi.
TÜRHOL HANI
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 373.
TÜRKİYE HANI
İstanbul Sultahamamı Aşirefendi caddesi.
TÜRKİYE MİLLÎ HANI (İllehadı Millî - Ünyon hanı)
Galata Bankalar caddesi (Voyvoda).
TÜNEL GEÇİDİ (TÜNEL HANI)
Beyoğlu Tünel meydanı No. 10. Tünel kapısı karşı­
sındaki büyük han - 3 kapısı vardır: Yan kapısı Tram
vay manevra mahalline, arka kapısı Gazevici soka­
ğına çıkar).
TÜTÜN HANI
Kabataş Tekel Um. Md. binası karşısında (Mezarlık
üstü sokağı - Ekemen ham bitişiği).
TRANSTÜRK HANI
Galata Tünel Billur sokağı.
TRİFONİDİS HANI
İstanbul Tahmisönü.
TRİPO HANI
Galata Necatibey caddesi, Yemişçi Hasan sokağı.
u
UĞUR HANI
Galata Perşembepazarı Koruk sokağı No. 10.
UĞURLU HAN
Bu isimde 3 Han vardır :
1 — İst. Bahçekapısı Hamidiye caddesi,
2 — Yeşildirek Bezciler sokağı,
3 — Şişli Bomonti Tramvay durağında,
URAİLOĞLU HANI
İstanbul Asmaaltı caddesi.
6£
UZUN HAN
Galata Bankalar
( V o y v o d a ) caddesi No. 71.
ü
üç
DİREKLİ H A N
İstanbul Bahçekapısı M i m a r V e d a t caddesi.
ÜNYON APARTMANI
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi N o . 483.
Ü N Y O N HANI ( İ T T E H A D I M İ L L Î )
Galata Bankalar ( V o y v o d a ) caddesi.
ÜÇ Y Ü Z L Ü H A N
Galata.
V
V A K I F H A N L A R I (Ayrıca numaralarına göre de bulunur)
Birinci Vakıf Hanı: İstanbul Bahçekapı
İkinci Vakıf Hanı: İstanbul Sultanhamamı
Dördüncü Vakıf Hanı: İstanbul Bahçekapı Hamidi­
y e caddesi.
Altıncı Vakıf H a m : Galata K e m a n k e ş Karamustafa­
paşa caddesi Şarap iskelesi s o k a ğ ı N o . 20.
Yeni V a l d e Hanı: İstanbul Yenipostahane caddesi.
İş Hanı: Y e n i c a m i caddesi - Çiçekpazarı.
VALDE HANI
İstanbul Çakmakçılar y o k u ş u .
VAGELİDİS H A N I
Galata Necatibey caddesi Eski G ü m r ü k sokağı.
V A R A K Ç I HANI
İstanbul Kapalıçarşı içi.
VELİ A L E M D A R H A N I
Galata K e m a n k e ş Karamustafapaşa
(Rıhtım) cad
desi. G ü m r ü k binaları karşısında 2 kapılı: Diğer ka
pısı Galata M u m h a n e sokağında.
VEZİR HANI
İstanbul N u r u o s m a n i y e - Çenberlitaş.
62
VİTAL HANI (VİTOL H A N I )
İstanbul Yenipostahane caddesi No. 33 (Emniyet san
dığı Fen Hey'eti binası J.
VLORA HANI
İstanbul Yenipostahane caddesi - Meydancık (Posta­
hane A d l i y e kapısı karşısında İst. 6. Noter'inin bu^
lunduğu han).
VOLTA HANI
İst. Asmaaltı caddesi No. 79.
VOYVODA HANI
Galata Bankalar (Voyvoda) caddesi No. 47
YADİGÂR HANI
Galata.
YAKOVİDİ HANI
Beyoğlu Tünel meydanı Gazevici sohağı No. 2 .
Y A K U T HANI
Galata Tünel Mertebanî sokağı.
YALDIZ HANI ( Y I L D I Z H A N I )
Galata Mumhane caddesi.
YALDIZLI HAN
İstanbul Mercan yokuşu.
YARIM HAN
İstanbul Mahmutpaşa yokuşu.
YARIM ŞİŞECİ HANI
İstanbul Marpuççular caddesi No. 2 0 .
Y A R M A N HANI
Galata Bankalar caddesi - Banka soka*ğı.
YASEMİN HANI
İstanbul Mahmutpaşa yokuşu, Tarakçılar.
YELKENCİ HANI
İstanbul Sirkeci Yalıköskü caddesi.
YENİ BİLECİK HANI
İstanbul Mahmutpaşa Bezciler.
83
YENİ HAN
Bu isimde 7 Han vardır :
— Beyoğlu İstiklâl caddesi Bal>;oz sokağı.
Sirkeci Yalıkö.<lm caddesi.
— İst. Balıkpazarı Helvacı sokağı.
— İst. Hasırcılar caddesi.
— Galata Fenneneciler caddesi No. 102,
— Galata Necatibey caddesi Esld Gümrük sokağı.
_ Beyoğlu İstiklâl caddesi Yeniçeri ağası sokağı
No. 46/52.
Y E N İ DENİZ K A N I
Galata Kemankeş
Karamustafapaşa
caddesi (Yeni
yolcu salonu karşısında).
YENİ D O Ğ A N H A N I
Beyoğlu İstiklâl caddesi Yazıcı sokağı No. 33.
YENİ K A L (MERKEZ HALİ)
Unkapanı Yemiş, Keresteciler caddesi.
YENİ KURBAN KANI
Galata Okçu Musa caddesi No. 102.
YENİ KÜÇÜK H A N
Galata Necatibey cd. Eski Gümrük sk. No. 30.
YENİ T Ü R K İ Y E H A N I
İstanbul Sirkeci Hamidiye caddesi No. 52.
YENİ UĞUR H A N I
İstanbul Uzunçarşı caddesi No. 94.
YENİ V A L D E H A N I
İstanbul Yenipostahane caddesi.
YENİ VOLTA KANI
İstanbul Bahçekapı Çiçekpazarı,
YEŞİL K A N
Sultanhamamı Yeşildirek No. 44.
YEŞİLDİREK H A N I
İstanbul Sultanhamamı Yeşildirek Molataşı sk. No. 10
YILDIZ HANI
Bu isimde 2 Han vardır:
1
2
3
4
5
6
7
64
1
- Galata Miunhane cad. (Yaldız han).
2 — Bahçekapı Ticaret Borsası sckağı.
YILMAZ
H A : ^ : ( M E D İ N A HANI)
istanbul Iıasırcilar caddesi;
YOĞUHTÇ1J HANGalata Perşembepazar:.
YOLCUZADE
HÂNI
Galata Mahı-nudiye (Tersane) caddesi
Y O L G E Ç E N HANI (KÜÇÜK)
Beyazıt Makasçılar İç:.
YCRDAN
HANI
Galata Yeraltı camii Necatibey - Eski Gümrük - Ka­
rantina sckagL
YCVANİDİ
HANI
Beyoğlu Tarlabaşı caddesi.
YUSUFÎDÎS
HANI
İstanbul Aşirefendi caddesi No. 85.
YUSUFYAN
HANI
İstanbul Fincancılar (Rızapaşa) yokuşu
YÜKSEK H A N
/
^
Galata - Yüksekkaldırım.
z
ZAFER HANI
İst. Sultanhamamı Yeşildirek Aşirefendi caddesi Ha­
nımeli sokağı.
ZAFRAN HANI veya SAFRAN
İstanbul Kapalıçarşı Örücüler.
Z E K Â İ HANI
Galata Bankalar ( V o y v o d a ) caddesi No. "0.
2İNCİRLİ H A N
Bu isimde 2 Han vardır :
1 — Galata Tünel cadde.^:i Perşemben,
2 — İst. Kapalıçarşı içinde.
.arı.
r5
ZİNDAN HANI
İstanbul Asmaaltı caddesi.
ZİYA Ü M A Y HANI
Sirkeci Demirkapı - N ö b e t h a n e ' c a d d e s i .
ZORBA HANI
İst. Yemiş Değirmen sokağı N o . 47.
ZÜMBÜLLÜ HAN ( S Ü M B Ü L )
İstanbul Çakmakçılar yokuşu.
ZÜMBÜLOĞLU H A N I
İst. Aşirefendi caddesi Hanımeli sokağı.
66
B A N K A L A R
(MERKEZLERI)
AKBANK
Eminönü Yenipostahane caddesi. Telefon 24920.
B A N C A COMMEHCÎALE İ T A L İ A N E
Galata Karaköy Palas telefon 44845
Eminönü Yenipostahane caddesi telefon 22900
B e y o ğ l u İstiklâl caddesi 247. Telefon 41046.
B A N C O Dİ R O M A
Galata Mahmudiye Cd. Nordştern hanı. Tel. 40390B e y o ğ l u İstiklâl caddesi 327. Telefon 43141.
DENİZCİLİK BANKASI
Galata Köprübaşı, Telefon 40266.
DOĞU BANK
E m i n ö n ü - Asmaaltı. Telefon 21359.
EKSPRES BANKASI
Eminönü Yenipostahane Meydancık.
Telefon 2422^
E M L Â K KREDİ B A N K A S I
İstanbul Eminönü. Telefon 20048.
EMNİYET S A N D I Ğ I
İstanbul Cağalğolu. Telefon 24396.
İ S T A N B U L BANKASI
Galata Necatibey caddesi. Telefon 42505.
İSTANBUL HALK SANDIĞI
Eminönü Yenipostahane. Telefon 24932-21424-20026.
HOLANTSE BANK
Galata K a r a k ö y Palas Telefon 44979.
K R E D İ BANKASI (Türkiye Kredi Bankası A. Ori.)
Galata Mahmudiye cd. Nordeştern hanı 41388
İst. Yenipostahane Kredi Bankası h a m Telefon 252ia
MUHA BANK
Eminönü Yenipostahana Telefon 8C952 ^Müciür).
OSMANLI BANKASI
Galata Bankalar cd. Hususi binasında Telefon 44903
Eminönü Yenicami Hususi binasında Telefon 24460.
SELANİK BANKASI
Galata Bankalar caddesi Telefon 448B5.
SÜMER BANK
Galaıa Bankalar caddiîsi 25. Teieıon
TUTUM BANKASI
Galata Bankalar caddtısi No. 48 Telefon
TÜRK TİCARET BA:^KA3I
İst. Eminönü Bahçekapı Taş Kan Telefon 24478.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ B A N K A S I
Galata Bankalar cd. Hususi binasında Tel. 44860-44670
T Ü R K İ Y E CUMHURİYETİ Z İ R A A T B A N K A S I
Galata Köprübaşı Hususi binasında Telefon 44730.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
Galata Bankalar caddesi Telefon 44666.
TÜRKİYE İMAR BANKASI
İst. Aşiefendi caddesi No. 35 Telefon 24527,
T Ü R K İ Y E İŞ B A N K A S I
Eminönü Yenicami Telefon 24355.
TÜRKİYE SANAYİ KALKINMA BANKASI
Galata Rıhtım caddesi Telefon 44774.
68
SIGORTA VE MÜKERRER SIGORTA
ŞIRKETLERI
AHEN VE MÜNİH HARİK SİGORTA ŞİRKETİ
Galata Fermeneciler Kürekçiler sokağı A h e n - M ü ­
nih hanı.
ALYANS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Galata V o y v o d a (Bankalar) caddesi Adalet hanı 4/28
ANADOLU ANONİM T. SİGORTA ŞİRKETİ
Telefon: 44653.
Galata Anadolu Sigoria hanı.
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Telefon: 426«34,
Galata Bankalar cd. Ankara Sigorta Hanı N o . 80.
ASSİKÜRAZİONİ GENERALİ KUMPANYASI
Galata Bankalar caddesi Assikurazioni Generali Ha­
nı kat 5 No. 7. Telefon: 40500.
BRİTİSH AVERSEAS İNSURANCE COMPANY LTD.
Bahçekapı Anadolu hanı asma kat No. 2.
DESTEK REASÜRANS T. A. ŞT.
Galata. Bankalar Cd. Hazaren Sk. Nazh Han 88 hu­
susî daire.
Dİ ERİTİŞ OK İNŞORANS KOMPANİ LTD.
İst. Aşirefendi caddesi Hanımeli sokağı İstanbul ha­
nı kat 3 No. 17. Telefon: 22033.
DOĞAN SAĞLIK VE SİGORTA T. A. ŞT.
îst. Aşirefendi Cd. İmar hanı No. 37/5 inci kat.DOĞAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Karaköy - Karaköy Palas kat 5. Telefon: 44719;
GÜVEN TÜHK ANONİM SİGORTA; SOSYETESİ
Galata Bankalar cd. Sümerbank binası içinde.
6$
H A L K S İ G O R T A T. A . ŞT.
Gaiata Söğüt sk, 17 (Halk Sigorta hanı). Tek: 44930.
H E L V E Ç İ Y A H A R İ K S İ G O R T A ŞİRKETİ
Galata Tünel - Büyük Tünel hanı No. 25/26. T e l e ­
fon: 44672.
İ N A N T Ü R K A N O N İ M S İ G O R T A ŞİRKETİ
Telefon : 49357.
Galata Bankalar Cd. No. 48 de hususî dairesinde.
İ S T A N B U L U M U M S İ G O R T A ŞİRKETİ
Galata Bankalar Cd. Assikurazioni
Generali hanı
kat 5. Telefon: 44643.
İ S T İ T U T O N A Z İ O N A L E DELLE A S S İ K U R A Z İ O N İ
Galata Karaköy Palas.
İ T T T İ H A D I M İ L L Î T Ü R K S İ G O R T A ŞİRKETİ
Galata V o y v o d a (Bankalar) cd. No. 12. Tel.: 44883.
L A B A L U A Z S İ G O R T A ŞİRKETİ
İst. Bahçekapı Cermanya hanı No. 34. Tel.: 20885.
LA FEDERAL ANONİM SİGORTA ŞİRKETİ
Galata - Tünel - B ü y ü k Tünel Hanı No. 23/26.
L A FONSİYER HARİK SİGORTA ŞİRKETİ
Galata Fermeneciler
Kürekçiler sokağı M a n h a y m
Hanı No. 7/9. Telefon: 41337 - 44672.
L A K O N K O R D S İ G O R T A ŞİRKETİ
Galata Fermeneciler Kürekçiler sokağı
Manhaym
Hanı No. 7/9.
L A SÜİS U M U M S İ G O R T A K U M P A N Y A S I
Telefon : 20699.
İst. Tahtakale caddemi Prevuayyans Hanı N o . 1,
LÖ F E N İ K S E S P A N Y O L H A Y A T SİGORTA ŞİRKETİ
İst. Bahçekapı Cermanya Hanı No. 34.
M A G D E B U R G E R SİGORTA ŞİRKETİ
Galata Bankalar caddesi Bahtiyar Hanı.
M A N H A Y M SİGORTA K U M P A N Y A S I
Galata Fermeneciler
KÜpekçiLer sokağı Manhaym
Hanı No. 2 1 / 1 .
T8
MİLLÎ R E A S Ü R A N S T. A . ŞİRKETİ
İst. Aşirefendi cd. Türkiye hanı kat 3. T e l : 24386.
I^ORDEŞTSRN UMUMÎ S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ
Galata Fermeneciler Kürekciler sokağı
Nordeştern
hanı üst katı. Telefon: 43221.
REUNİONE A Ç R İ A T İ K A Dİ S İ G O R T A Ş İ R K E T İ
Telefon : 40512.
Galata Bankalar caddesi Şark ham kat 3 No. 50/52.
Ş A R K SİGORTA T Ü R K A N O N İ M O R T A K L I Ğ I
Galata Bankalar cd. Şark hanı No. 50/52. Tel.: 44890.
THE LONDON A S S U R A N C E
İst. xALsirefendi Cd. Hanımeli soiıağı No. 15/3 üncü kat
Telefon : 22033.
THE UNİTED BRİTİSH A N D FOREİGN M A R İ N E İNSU¬
RANCE C O M P A N Y Ltd.
Galata Fermeneciler Kürekciler sokağı Manhaym ha­
nı No. 7.
TÜRKİYE GENEL S İ G O R T A A N O N İ M O R T A K L I Ğ I
Eminönü Yenipostahane Meydancık - Muhzırbaşı so­
kak No. 15/22. Telefon: 24800.
ÜNYON H A Y A T S İ G O R T A K U M P A N Y A S I
Galata Bankalar caddesi Ünyon hanı.
ÜNYON Y A N G I N VE MUHTELİF M U H A T A R A L A R Sİ­
G O R T A ŞİRKETİ
Galata Bankalar cd. Ünyon hanı. Telefon: 44888.
7i
SEHZIıMîZDEKİ GENERAL KONSOLOSLUKLAR.
KONSOLOSLUKLAR VE FAHRÎ
KONSOLOSLUKLAR
AMERİKA
Beyoğlu Meşrutiyet cad. No. 108.
Tel : 44983-44930-
ARJANTIN'
Beyoğlu Ayazpaşa Selimehatun cami
yokuşu No. 38/3,
«
BELÇİKA
Taksim., Sıraserviler cd. No. 73
BREZİLYA
Beyoğlu, Nişantaşı Emlâk cd. No. 32. »
BULGARİSTAN
Beyoğlu İstiklâl cad. No. 187
>.
ÇEKOSLOVAKYA
Şişli - Rumeli cad. No. 34
»
DANİMARKA
Galata Bankalar cd. Minevra han
»
FEDERAL A L M A N Y A
Taksim Ayazpaşa
»
FİNLANDİYA
Taksim Gümüşsüyü cd. Tüten apt. 3. »
FRANSA
Taksim - İstiklal cad. No. 22
>.
HİNDİSTAN H A B E R L E R SERVİSİ
Sıraselviler Vardar Apt, No. 54/5.
»
HOLLANDA
, Beyoğlu İstiklâl cad. No. 393.
»
İNGİLTERE
Beyoğlu Meşrutiyet cad. No. 26.
»
İRAK
Taksim, Gümüşsüyü cad. No. 26.
»
İRAN
Eminönü Ankara cad. No. 1.
»
72
80541
80887"
43011-4395085302-82134
42305
83289
84192
44852-44924
^42979
40395-42676
44902-4493683743
22887-24928¬
İSPANYA
Taksim, Tarlabaşı cad. No. 10/1
8264't
İSRAİL
Taksim,
42830
Sıra . Cevdeı:bey Apt. 6 7 / 2 »
İSVEÇ
n
Beyoğlu İstiklâl cad. No. 497.
İSVİÇRE
Nişantaşı T e ş v i k i y e c. Belveder apt. 1 ^>
İTALYA
Tophane, Bostanbaşı, T o m t o m sk: 15 )>
LÜBNAN
•i
Taksim, G ü m ü ş s ü y ü cad. No. 23
MACARİSTAN
Şişli, Osmanbey Ebekız: sok. No. 69
MEKSİKA
»
Taksim Sıraserviler cad. No. 73.
MISIR
Taksim, Sıraserviler cad. No. 69.
NORVEÇ
Galata Mertebanî sk. İş bankası han ;>
P A K İ S T A N BASIN A T A Ş E L İ Ğ İ
Şişli, Halâsgâr Gazi cad. No. 309.
POLONYA
a
Taksim, G ü m ü ş s ü y ü cad. No. 26.
PORTEKİZ
Taksim Tarlabaşı cd. Eser apt. No. 5
ROMANYA
»
Taksim, Sıraserviler cad. No. 69.
SOVYET
Beyoğlu, İstiklâl cad. No. 471/2.
SURİYE
Nişantaşı Valikonağı c. Çiftçiler ap. 3 .)
YUGOSLAVYA
Beyoğlu İstiklâl cad. Arda H. 471/2
YUNANİSTAN
Beyoğlu, Tornacıbaşı sok. No. 32.
40757
8195a
44692-4325-^
83787
8336a
4280a
42489^
43261
80166
83579
84266
44284-44355
41693
80677
42012-41482
44612
7a
BELLI BAŞLı OTEL VE
LOKANTALAR
O T E L L E R
f
Şehir içinde:
A L P OTELÎ
B e y o ğ l u Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon
3 R İ S T O L OTELİ
42571
Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon 41262
EMPERYAL OTELİ
Beyoğlu Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon 41236
HİLTON OTELİ
B e y o ğ l u A l t m b a k k a l Spor v e Sei'gi Sarayı cad.
İPEK PALAS OTELÎ
Sirkeci Orhaniye cad. Telefon 24835
K O N A K OTELİ
B e y o ğ l u İstiklâl cad, Galatasaray Telefon 44778
K O N T İ N A N T A L OTELİ
B e y o ğ l u Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon 44764
LİDO OTELİ
Boğaziçi Ortaköy Telefon 84446
LONDRA OTELÎ
B e y o ğ l u Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon 44602
ÖZİPEK P A L A S OTELÎ
Sirkeci Orhaniye cad. Telefon 24394
PERA P A L A S OTELÎ
B e y o ğ l u Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon 44810
JPARK OTEL
B e y o ğ l u - Taksim Ayazpaşa Telefon 82220
ŞAHİNPAŞA OTELÎ
Sirkeci M u r a d i y e cad.
TURÎNG P A L A S OTELÎ
B e y o ğ l u Tepebaşı Meşrutiyet cad. Telefon 44706
74
Y E N İ ŞEHİR
P A L A S OTELİ
Beyoğlu Tepebaşı Mes. cad. No. 131, Telefon 41300
Şehir dişmda:
AKASYA
OTELİ
Büyükada 23 Nisan cad. No. 50, Telefon 56 dan 8
B O R A OTELİ
Boğaziçi Büyükdere İskele yanında
B O S F O R P A L A S OTELİ
Boğaziçi Büyükdere
Ç I N A R OTELİ
Yeşilköy İstanbul cad. No. 2, Telefon 18 den 216
P E N İ 2 P A R K OTELİ
Yeşilköy Telefon 18 den 2
İSPLANDİT P A L A S OTELÎ
Büyükada 23 Nisan cad. Telefon 56 dan 19
K O N A K OTELİ ( T A R A B Y A )
Boğaziçi Tarabya İskelesi, Telefon 34 den 20
K O R D O N OTELİ
K a d ı k ö y Rıhtım cad.
MANO P A L A S OTELİ
Kadıköy, Moda Devriye sokak No.l4^ Telefon 60512
MODA P A L A S OTELÎ
'KadıkÖ3^ Moda Telefon 60445
SÜMER O T E L Î
Büyükada 23 Nisan cad. Telefon 56 dan 146
TERMAL O T E L L E R
Y a l o v a - Köprüden vapur ile:
Başlıca 5 otel Termal vardır: Otel Termal,
Büyük
Otel, Çınar Oteli, K ü ç ü k Otel, Taş Otel.
75
BELLİ
B A Ş L I OTEL V E
LOKANTALAR
L O K A N T A L A R
İslanbul ciheiinde:
MISIR ÇARŞISI L O K A N T A S I
E m i n ö n ü Yeni cami Mısır Çarşısı içinde Tel. 25534
BORSA L O K A N T A S I
E m i n ö n ü B a h ç e k a p ı Ticaret Borsasının sokağında
K O N Y A LEZZET L O K A N T A S I
Sirkeci - Sirkeci garı karşısında Telefon 21935
EMİN MAHİR SÖNMEZ L O K A N T A S I
Beyazıt Telefon 23604
Beyoğlu ciheiinde:
ABDULLAH LOKANTASI
B e y o ğ l u İstiklâl cad. N o . 86, Telefon 41369
DEGÜSTASYON
B e y o ğ l u İstiklâl cad. Galatasaray Telefon, 40305
K O R D O N BLÖ
B e y o ğ l u C u m h u r i y e t cad. A l t ı n b a k k a l , Telefon 86652
T A K S İ M BELEDİYE G A Z İ N O S U
Beyoğlu Taksim Bahçesi, Telefon 82904
MARKİZ
B e y o ğ l u İstiklâl cad. N o . 362, Telefon: 41006
KOLARO
Galata K ü r e k c i l e r
Şehir dışında:
CANLI BALIK
Boğaziçi Sarıyer İskelesi, Telefon 32 den
76
101
ÇıNAR
OTELI
LOKANTASı
Yeşilköy, Telefon 18 den 2 (Banliyö)
KONAK
OTELI
(TARABYA)
Boğaziçi Tarabya İskelesi,'Telefon
KORDON
34 den 20
3LÖ
Suadiye Kadıköy
(Banliyö)
PALMIYE
Pendik (Banliyö)
SELEK
Büyükada, Telefon 56 dan 111
TA2E
BALıK
(Mardiros)
Boğaziçi - Büyükdere - İskele
77
HALK SİGORTA
Türk
Anonim
Şirketi
H A Y A T
Y A N G ı N
N A K L I Y A T
K A Z A
O T O M O B I L
GALATA, SÖĞÜT SOKAĞı
Telefon
H A L K SIGORTA
Müdifiyet
41267
Santral
44930/44939
TELGRAF: K U R T A R A N P . KUTUSU
HANı
ISTANBUL
GALATA 1 3 1 3
i İSTANBUL
BANKASI
EmrinJzdedir
I
I
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Galâia Necafibey Caddesi
V
V
Telefon : 42505
V
V
V
et
C
y-*
s
et
P
o
H
H-»
Download

Galâia Necafibey Caddesi