FORMÁTY PAPÍRU
Formáty papíru jsou dané šířkou papírenských strojů, které je vyrábějí. Jsou to tzv. hrubé formáty.
Formátová soustava je stejná po celém světě, protože je vázána na formáty tiskových a knihařských
strojů většinou zahraniční výroby.
Hrubé formáty jsou větší (plošně o 5 %) než jsou konečné formáty oříznutých polygrafických výrobků
řady A a B. Formáty řady C jsou dopisní obálky a jiné úřední tiskoviny.
POZOR: Číslo formátu udává kolikrát musí být papír skládán nebo rozřezán ze základních formátů
(A0, B0, C0).
Formáty papíru řady A
A1
A8
A6
A7
A5
A3
A4
A2
A0
A0 – čtyřnásobný arch
A1 – dvojnásobný arch
A2 – arch
A3 – půlarch
A4 – čtvtrarch
A5 – list, osmina archu
A6 – půllist
A7 – čtvrtlist
A8 – osmina listu
© JK
Řada A
Popis stránky
A0 – 841 x 1189 mm A 9 – 37 x 52 mm
A1 – 594 x 841 mm A10 – 26 x 37 mm
A2 – 420 x 594 mm
A3 – 297 x 420 mm
A4 – 210 x 297 mm
A5 – 148 x 210 mm
A6 – 105 x 148 mm
A7 – 74 x 105 mm
A8 – 52 x 74 mm
Pravá strana (lichá – protilehlé strany) – vnitřní okraj + vnější okraj
Samostatná strana – levý okraj + pravý okraj
vnitřní
okraj
Levý okraj
stránky
Hlava stránky
Čistý formát
Sazební
obrazec
Zlatý řez
Řada B
Pravý okraj
stránky
B0 – 1000 x 1414 mm B 9 – 44 x 62 mm
B1 – 707 x 1000 mm B10 – 31 x 44 mm
B2 – 500 x 707 mm
B3 – 353 x 500 mm
B4 – 250 x 353 mm
B5 – 176 x 250 mm
B6 – 125 x 176 mm
B7 – 88 x 125 mm
B8 – 62 x 88 mm
vnější okraj
stránky
Pata stránky
© JK
© JK
Zrcadlo, sazební obrazec,
zlatý řez
členitých knih apod.) se zrcadlo zhotovuje pro všechny strany, aby bylo jasné, kam se který obrázek za­
řadí. Zakresluje se i umístění popisů k nim. Obrázky se zakreslují v předepsaných velikostech. ­Nátisky
obrázků spolu s otiskem sazby se vlepují do zrcadla při autorské sloupcové korektuře (tzv. „lámání
nůžkami“) a tak se zhotoví maketa, která je přesným vzorem pro lámání, resp. montáž tiskových stran.
Zlatý řez
Zlatý řez je geometricky stanovené místo, z něhož se vychází při umístění řádku, skupiny řádků nebo
celé stránky na formát papíru.
Sazební obrazec
Sazební obrazec je zákres umístění sazby na stránce. Zhotovuje se v originální velikosti. Slouží k zho­
tovování návrhů (vypracování zrcadla sazby), k předběžným propočtům rozsahu tiskoviny, k stano­
vení rozměrů obrázků a v průběhu zakázky tiskárnou je vodítkem i pro práci tiskařů a knihařů.
Rozměr sazebního obrazce ovlivňuje zvolený formát knihy, stupeň písma a proklad mezi řádky, rozsah
díla a charakter publikace. Jeho šířka a výška by měly být v harmonickém souladu.
Sazební obrazec se konstruuje pomocí úhlopříček. Úhlopříčnou konstrukci nelze použít u čtverco­
vých a podélných formátů (zde se nejčastěji používá poměr volných okrajů 3:4:5:7).
V praxi se k stanovení sazebního obrazce používají zpravidla konstrukce, při kterých se vychází z bodů,
jež jsou dány určitým poměrem šířky strany k její výšce.
Obrazec sazby 2:3
Horní šířka čistého formátu strany se rozdělí na tři díly a z toho dva díly se nanesou na hřbetní stranu.
Z bodu ukončení se vede úhlopříčka do protějšího rohu strany. Druhá úhlopříčka se vede z pravého
spodního rohu do levého horního. Nahoře nad průsečíkem úhlopříček se nanese daná šíře sazby a
podle ní se stanoví i výška strany. Tento sazební obrazec nejméně zaplňuje plochu papíru a hodí se
zejména pro sazbu básní.
Obrazec sazby 3:4
Vzniká obdobnou konstrukcí, rozdělením šířky strany na čtyři díly a nanesením tří dílů na hřbetní
stranu. Vzniklý sazební obrazec se používá pro náročné publikace textové i obrazové.
Obrazec sazby 4:5
Stejná konstrukce jako u předešlých, šířka strany se rozdělí na pět dílů, na hřbetní stranu se nanesou
čtyři díly a vzniká výchozí bod pro úhlopříčku. Využívá se u běžných publikací.
Zrcadlo Sazby
Zrcadlo sazby – layout (tzv. špígl) je pro grafika návodem jak postupovat při lámání publikace. Je to
přesný zákres upravované stránky. Pro periodika nebo rozsáhlé publikace je výhodné si vytisknout
základní sazební obrazec. Mohou v něm být stálé titulky, záhlaví, rubriky, – do kterého se pak přesně
zakresluje rozmístění textu, obrázků, poznámek a dalších prvků.
Zhotovuje se pro všechny typické stránky v knize, tj. pro celou úvodní část, v hlavní části pro stránky,
kde začíná kapitola, kde je řešena úprava titulků, stránky s obrázkem a nakonec pro stránky v závě­
rečné části. Pokud má kniha přílohy, zhotovuje se zrcadlo i pro ně. Pro hladké textové strany se vypra­
covává pouze jedna strana jako vzor. U obrazových a bohatě ilustrovaných publikací (popř. i textově
© JK
© JK
Klasický sazební obrazec
Obrazec sazby 2:3
Obrazec sazby 3:4
Vnější okraj
stránky
Vnější okraj
stránky
Obrazec sazby 4:5
Vnitřní okraj
stránky
© JK
© JK
Spadávka
Čistý a hrubý formát
Spadávku vyžaduje každý objekt umístěný až do kraje stránky tiskoviny. Obecně se jedná o rozšíření
objektů ven z čistého formátu, aby bylo zajištěno, že po ořezu bude tisk zasahovat až k okraji stránky.
Bez spadávky by totiž vlivem nepřesnosti při ořezu mohlo dojít k bílému proužku mezi objektem a
okrajem tiskoviny.
Spadávka musí být minimálně pro archový tisk 3 mm a pro kotoučový tisk 5 mm.
Čistý formát je formát tiskoviny.
Hrubý formát je rozměr archu (listu) papíru před polygrafickým zpracováním a oříznutím.
Pokud se obrázky použijí v InDesignu – nesmí se vyhodit ze složky (platí pro bitmap + vektor). Jestli
se otevře dokument na jiném PC musí se znovu aktualizovat.
Pozor: Pokud necháme stejný název - přijdeme o všechny obrázky – nic se nesmí vyhodit!
Příklad
Obrázek 210 x 297 mm na spad v ČF A4 –
Šířka: 210 + (2 x 5 mm) = 220 mm
Výška: 297 + (2 x 5 mm) = 307 mm
Příklad – názvy souborů
InD
leták_les.ind
(zlom)
Ph – foto obr_les1
(bitmap)obr_les2
obr_les3
Ill – logo
logo_les
(vektor)
Obrázek na spad
Ořezové a soutiskové značky
Spadávka
(5 mm)
1. Ořezové značky jsou slabé linky, které označují místo, kde bude stránka oříznuta. Musí být umís­
těny vně čistého formátu.
Čistý formát
(obrázek na spad)
2. Soutiskové značky jsou terčíky umístěné vně čistého formátu. Pomáhají správnému spasování
separací jednotlivých barev.
3. Stránkové číslice – sudá, lichá.
© JK
© JK
Download

Zrcadlo