technická data
Ráže:
5,56 mm/.223 Rem (v přípravě: 9 mm Luger, .222 Rem, 7,62×39 mm, 6,8 mm Rem
SPC, 5,45×39 mm) na jedné platformě; možno použít adaptéry CMMG v ráži
.22LR
Systém:
působení plynů na píst (pístový systém) s možností 4polohové regulace
Hlaveň:
kvalitní protahované hlavně v délkách 10,5”, 12,5”, 14,5” (stoupání 1:7”), 16,75”
a 18” (stoupání 1:8”);
rychlá a jednoduchá kompletní rozborka, včetně výměny hlavně bez nástrojů!
Hmotnost:
Pažba:
Předpažbí
cca 3,4 kg v závislosti na délce hlavně a přepažbí
6polohová teleskopická pažba s fixací vycházející z Magpul CTR
kompletní railový systém vlastní konstrukce s nejužším profilem na trhu;
délky: standardní 218 mm, střední 266 mm, dlouhé 314 mm
úhlená s bobřím ocasem pro optimální sklon vycházející z Magpul MOE
Mířidla:
záložní, sklopná typu MBUS
Caliber:
5.56 mm/.223 Rem (in preparation or on request: 9 mm Luger, .222 Rem,
7.62×39 mm, 6.8mm Rem SPC, 5.45×39 mm) on one platform; can be used with
CMMG adapters with .22LR caliber
System:
Barrel:
effect of gases on the piston (piston system) with 4 position control
High quality precission button cut barrels in lengths 10,5”, 12,5”, 14,5” (twist 1:7”),
16,75” a 18” (twist 1:8”);
quick and easy complete disassembly, including barrel exchange without any
need for tools!
Weight:
Stock:
Forearm:
approx 3.4 kg depending on the length of the barrel
six position telescopic stock with locking device is based on Magpul CTR
complete rail system designed with narrowest profile available on the market,
enabling;
lengths: standard 218 mm, medium 266 mm, long 314 mm
Grip:
Sights:
Ergonomic beaver tail grip for optimal gradient based on Magpul MOE
Back-up, folding MBUS type
prodejce / seller
technical data
Pažbička:
PROARMS ARMORY, s.r.o.
Tel.:
+420 326 997 345
Toušeňská 431, 250 81 Nehvizdy, CZ
Fax: +420 326 997 345
Tax ID – VAT: CZ28451589
E-mail: [email protected]
www.proarms-armory.com
ulation
r sight
rea
ing
d
ol
sklopné
regulac
a
žb
ele
/t
scopic stock
uzamyk
án
íp
ře
d
reg
pa
/
s
ga
teleskop
ick
á
p
f
up
hle
dí
/
against lowe
r-
ů
ice
ep
lyn
ůl
e
/
ev
/d
vymezo
va
čv
or
/
mu
ška
sklopná
určena pro profesionální i sportovní
kompen
zát
ARMORY je špičková moderní zbraň
sight
front
ng
ldi
o
f
ay
pl
ná v České republice firmou PROARMS
er
hid
er
Samonabíjecí puška PAR Mk3, vyrobe-
sh
fla
í
žb
pa
/ fo
rearm locking
lev
er
The PAR Mk3 semi automatic rifle,
manufactured in the Czech Republic
by PROARMS ARMORY is the top hightech weapon for both professional and
využití. Standardně je nabízena v ráži
sports use. The standard offer is in .223
.223 Rem (5,56mm). Díky univerzální
1
koncepci celé zbraně budou v blízké
2
3
4
5
6
Rem caliber (5.56 mm). Due to the uni-
7
versal concept of this weapon, further
budoucnosti dále uvedeny verze v rá-
calibers will be launched in the near
žích 9mm Luger, .222 Rem, 7,62×39mm,
future or on special request, includ-
6,8mm Rem SPC a 5,45×39mm. Na jed-
ing 9 mm Luger, .222 Rem, 7.62×39mm,
notné platformě tak bude možná rych-
6.8mm Rem SPC and 5.45×39mm. The
lá změna ráže pouze za předpokladu
unified platform will make the quick
výměny hlavně, závorníku a zásobníku.
change of caliber possible with the ex-
Puška je výsledkem komplexního vy-
2
5
hodnocení poznatků zbraní typu AR-15
change of barrel, bolt and magazine.
4
The rifle is the result of comprehensive
a vychází z původní verze PAR Mk1 uve-
evaluation of the knowledge of AR-15
dené na trh v roce 2008. Samonabíjecí
type weapons and is based on the
puška PAR Mk3 se vyznačuje precizní
original PAR Mk1 version launched
výrobou všech dílů na CNC strojích. To-
on the market in 2008. The semi auto-
lerance při výrobě jsou přísnější, než je
matic PAR Mk3 rifle features high preci-
tomu u standardní výroby tohoto dru-
6
hu zbraní. Zároveň je zaručena 100%
sion CNC made parts. Manufacturing
11
tolerances are more stringent than in
zaměnitelnost dílů pušek PAR Mk3.
the standard production of this type
Rám a pouzdro závěru zbraně je
of weapon. There is a 100 % guar-
1
vyrobeno z nejkvalitnější hliníkové
antee of the interchangeability
7
3
slitiny 7075 T6.
of PAR Mk3 rifle parts. The frame
and upper receiver are made
Zbraň je koncipována tak, aby
from high quality 7075 T6 alumin-
nadále zůstala zachována kom-
8
l
sto
pi
m
yste
ns
The weapon is designed to maintain
compatibility not only in terms of indi-
m
/
wel
ag
rozšířen
áš
výklopn
ý lu
8
/m
vidual parts but with the US made AR-
sys
té
e - folding trig
ab l
ge
rg
u
15 production standards. The weapon
pístový
ov
čík
m
re
ac
ht
a
9
artment
comp
čený k AR-15.
/ beavertail g
rip
wi
th
d
ar
použít v podstatě jakýkoliv doplněk ur-
em
tor
os
pr
e
rag
sto
americké produkce. Na zbraň lze také
rukojeť s
úlo
žn
ým
i hlavních celků se standardní AR-15
ium alloy.
10
/
patibilita nejen jednotlivých dílů, ale
can also be used with any accessory
designed for AR-15.
9
10
11
Výbava
•
Vylepšený výklopný lučík umožňující střelbu
v rukavicích
•
Kompenzátor a krytka závitu hlavně
•
Nadstandardní spasování a kvalita použitých
materiálů – komponentů
•
Equipment
Odlehčený stavitelný gasblock se 4polohovou
regulací umožňující optimální nastavení pro
veškeré náboje dané ráže
•
Unikátní systém vymezení vůle mezi rámem
a pouzdrem závěru
•
•
Záložní sklopná mířidla typu MBUS
Zásobník na 30 ran (nebo se sníženou kapacitou dle požadavku)
Puška PROARMS ARMORY PAR Mk3 je zbraní, která byla
PROARMS ARMORY PAR Mk3 rifle is a weapon designed
vyvinuta s mnoha unikátními prvky, které u typu zbraně
with many unique features that to date, have not yet
na bázi AR-15 ještě nebyly použity.
been used in this type of AR-15 weapon.
Tyto prvky a konstrukční uzly jsou patentovány. Jed-
These construction features are patent protected. In
ná se zejména o beznástrojový systém výměny, uložení
particular, they include tool free assembly, mounting
a zajištění hlavně, upnutí předpažbí atd.
and securing of the barrel, handguard, etc.
Celkový promyšlený design a vysoce nadstandardní
The overall sophisticated design and premium high
kvalita výroby dělají z této zbraně špičku ve své třídě.
quality production elevate this rifle to the top of its class.
•
Improved trigger guard with option for com-
•
plete tilting, enabling shooting with gloves on
Unique system for defining the clearance between the lower receiver and upper receiver
•
Muzzle break and barrel thread cover
•
Folding, back-up MBUS sights
•
Extra matching and quality materials – compo-
•
30 round magazine (or with reduced capacity
nents
•
Adjustable gas block (4 positions) for optimal
setting for any ammunition
according to requirements)
Download

technická data technical data www.proarms