Uzavírací klapky ParaSeal
Návod k údržbě a montáži
KEYSTONE
Pozorně si pročtěte tyto pokyny
Tento symbol označuje důležitá
upozornění a bezpečnostní pokyny.
Potenciální rizika:
• nedbání pokynů
• nesprávné použití produktu
• nedostatečně kvalifikovaný personál
Klapka musí být provozována v rámci mezních
hodnot tlaku a teploty, které jsou uvedeny na
fázovém diagramu.
Pravidelně kontrolujte důležitá místa a funkce
klapky.
1 Skladování a manipulace
1.1Ochrana
Uzavírací klapky Keystone jsou dodávány s ochranou sedel a talířů proti poškození v souladu s
technickými pokyny Keystone. Klapky uchovávejte v obalu a vybalte je až bezprostředně před
montáží do potrubního vedení.
1.2Skladování
Je-li potřeba ventily před montáží určitou dobu skladovat (2 měsíce nebo déle), uchovávejte je
v původních přepravních bednách nebo krabicích.
1.2.1 Podmínky skladování
Ventily se nesmí skladovat na podlaze, musí být uchovávány na čistém a suchém místě v
krytém prostoru.
Chraňte ventily před extrémními teplotami a vlhkostí a nevystavujte je nadměrnému množství
prachu, vlhkosti, vibracím, deformacím, slunečnímu světlu a ozónu.
Doporučení
1. Teplota: skladování by se měla pohybovat mezi 0°C až 25°C, nejlépe pod 15°C.
2. Vlhkost: Podmínky skladování musí být takové, aby nedocházelo ke kondenzaci. Výrobky
skladujte v suchém prostředí. Relativní vlhkost může dosáhnout nejvýše 50%.
3. Světlo: Ventily a pryžové díly musí být chráněny před světlem, zejména před přímým
slunečním zářením nebo silným umělým světlem s vysokým podílem ultrafialové složky.
4. Ozón: Ve skladových prostorách nesmí být umístěno žádné zařízení vytvářející ozón.
Například se jedná o lampy a elektromotory.
Důležité upozornění
Před montáží nebo použitím ventilů se doporučuje provést následující činnosti.
1. Ventily nebo jejich součásti musí být zkontrolovány a v případě potřeby pečlivě vyčištěny.
2. Pryžové díly je nutné namazat silikonovým mazivem, pokud se zde již nenachází.
3. Při skladování delším než 5 měsíců musejí být všechny povrchy přicházející do styku se
sedly pečlivě vyčištěny a namazány silikonovým mazivem.
1.3Manipulace
1.3.1 Zabalené klapky
Při zvedání a manipulaci s klapkami umístěnými v přepravních bednách používejte vhodná
zvedací zařízení. Používáte-li vysokozdvižný vozík, použijte vidlice vhodné velikosti.
Pro manipulaci a zvedání klapek v obalech používejte určené zvedací body.
Přeprava veškerého baleného materiálu musí probíhat bezpečným způsobem v souladu s
místními bezpečnostními předpisy.
Zvedání klapky ParaSeal
www.pentair.com/valves
1.3.2 Vybalené klapky
Při zvedání a manipulaci s těmito klapkami je nutno používat odpovídající prostředky a
dodržovat limity nosnosti. Manipulace by měla nejlépe probíhat na paletách, aby byla zajištěna
ochrana opracovaných povrchů a sedel před poškozením.
Při zvedání klapek velkých rozměrů musí být k upevnění a zavěšení břemena použito
odpovídající vybavení (svorky, háky, upevňovací prvky) a zařízení k zajištění rovnováhy
břemena, aby v průběhu zvedání nebo manipulace nedošlo k upadnutí nebo nežádoucímu
pohybu klapek.
Klapku je povoleno zvedat pouze pomocí úvazů protažených otvory v přírubě nebo tělesa
klapky; nikdy zvedání neprovádějte za pohon nebo otvor klapky.
Společnost Pentair si vyhrazuje právo změnit obsah bez předchozího upozornění EBPJV-0770-CS-1305
Uzavírací klapky ParaSeal
Návod k údržbě a montáži
2 Instalace
VÝSTRAHA!
Z bezpečnostních důvodů je nutné při práci s klapkami dbát následujících bezpečnostních zásad:
1. Pro jakékoliv zásahy na klapce používejte odpovídající vybavení. Používejte veškeré potřebné
osobní ochranné prostředky.
2. Při instalaci klapky nesmí být potrubí pod tlakem.
3. Obsluhu klapky smí provádět pouze osoby řádně proškolené ve všech aspektech ovládání a
mechaniky klapky.
4. Není přípustné jakékoliv použití, pro které není klapka určena. Například: nikdy nestoupejte na
klapky, uzávěry, pohony či jiné části.
5. Mezní hodnoty tlaku a teploty vyznačené na identifikačním štítku nesmí být v provozních
podmínkách překračovány. Číslo povrchové úpravy na štítku udává materiály klapky. Součástí
příručky každého výrobku je specifikace s fázovým diagramem a číslem povrchové úpravy.
6. Materiály klapky musí být kompatibilní s látkami přepravovanými potrubním systémem.
2.2 Kompatibilita příruby a potrubí
Před montáží zkontrolujte, zda souhlasí údaje rozměrů příruby klapky a potrubí.
Příruby musí splňovat tyto podmínky:
- Dimenzování vnitřního průměru čela:
D min.: rozměr klapky Q + odpovídající vůle talíře
D max.: Vnitřní průměr (ID) standardního potrubí pro jmenovitou velikost ISO 4200.
Požadujete-li větší vnitřní průměr potrubí, obraťte se na výrobce.
- Pokud má příruba nebo potrubí zvýšené čelo, jeho průměr musí být alespoň o 10 mm větší
než rozměr YY klapky.
- Použití přírubových těsnění není přípustné, protože by mohlo dojít k poškození klapky.
- Konstrukce čelního povrchu sedla Keystone odstraňuje potřebu použití těsnění.
- Do příruby používejte normované spojovací šrouby.
Nepoužívejte přírubová těsnění!
2.3 Montáž klapky
Klapky jsou řešeny obousměrně a lze je instalovat v kterémkoliv směru proudění. Klapka
reguluje proudění stejně v obou směrech. Doporučená poloha pro instalaci je s dříkem ve
vodorovné poloze a spodní částí talíře otevíranou po proudu. (zejména při použití pro kaly a
látky s tendencí k sedimentaci). Pro optimální funkci klapky a plynulý chod se doporučuje
délka rovného vstupního potrubí 10 až 20 průměrů potrubí a u výstupního potrubí 3 až 5
průměrů potrubí. Klapka není páčidlem. Klapkou neroztahujte příruby. Mohlo by dojít k
poškození sedla.
Společnost Pentair si vyhrazuje právo změnit obsah bez předchozího upozornění
strana 2
YY
D max./min.
Q
2.1 Kontrola klapky
1.Opatrně vyjměte klapku z přepravního obalu (krabice nebo paleta). Zamezte jakémukoliv
poškození klapky a v případě automatických klapek poškození elektrického nebo
pneumatického/hydraulického pohonu či přístrojového vybavení.
2.Ověřte, že konstrukční materiály podle štítku klapky odpovídají účelu použití a
specifikovaným hodnotám.
3.Není povoleno používat náhradní díly od jiných dodavatelů. Při použití takových dílů nelze
zaručit bezpečný provoz.
Uzavírací klapky ParaSeal
Návod k údržbě a montáži
Poznámky
• Klapka může být instalována do potrubí bez pohonu i s pohonem na horní přírubě klapky.
Vždy zkontrolujte, zda se talíř volně otáčí bez odporu a nepřichází do kontaktu s potrubím.
• Nepoužívejte klapku jako podpěru pro konstrukci potrubního vedení.
• Připojené potrubí musí být řešeno tak, aby se na klapku při a po instalaci přenášelo
minimální namáhání.
• Při manipulaci a zvedání klapek během instalace MUSÍ být dodržovány zásady popsané v
předchozí části „1.3 Manipulace“.
Důležité upozornění
Dosedací čela příruby musí být v dobrém stavu, čistá, bez nerovností. Obě připojovaná potrubí
musí být uvnitř důkladně očištěna.
1. Zkontrolujte, zda vzdálenost přírub vyhovuje přesné montáži čela na čelo. Vhodným
nástrojem roztáhněte příruby pro snadné vsunutí klapky.
2. Přibližte klapku tak, aby byl okraj talíře alespoň 10 mm v tělese.
3. Vložte klapku mezi příruby, vyrovnejte těleso klapky středově a našroubujte všechny
přírubové šrouby.
4. Držte přírubu ve vyrovnané poloze, pozvolna vysuňte nástroj použitý k roztažení a rukou
dotáhněte přírubové šrouby.
5. Pomalu otevřete a zavřete klapku pro kontrolu vůle chodu talíře.
6. Křížovým postupem dotáhněte všechny šrouby správným utahovacím momentem.
2.4 Kontrola klapky
Zkontrolujte funkci klapky úplným otevřením a úplným zavřením. K ověření funkce klapky
se musí ukazatel polohy disku na pohonu nebo páce klapky otáčet mezi polohami úplného
otevření a úplného zavření. Obecně platí, že se talíř klapky zavírá ve směru hodinových ručiček.
2.5 Možné zdroje nebezpečí
Tato část shrnuje některé příklady možných resp. předvídatelných nebezpečí.
2.5.1 Mechanické
A) P
ři ruční manipulaci je nutno dbát na dostatek prostoru pro ruce a jejich ochranu před
zachycením a zraněním.
B) M
echanicky způsobené jiskry, například nárazem nářadí na klapku, mohou být zdrojem
vznícení okolního plynného prostředí.
2.5.2 Elektrické
Pokud existuje možnost výbuchu vznikem elektrostatického náboje nebo bloudivých proudů,
musí být klapka uzemněna.
3.5.3 Tepelné
A) P
okud se klapka používá pro aplikace, ve kterých teplota kapaliny překračuje 40°C, může
teplota tělesa dosahovat velmi vysoké teploty. Přijměte vhodná opatření jako prevenci
popálenin. Ručně ovládaná klapka musí umožňovat otevírání a zavírání s dostatečnou
ochranou obsluhy. Například: ochranné rukavice.
B) H
orký povrch může být také potenciálním zdrojem požáru.
2.5.4 Provozní
Příliš rychlé zavírání klapky může působit tlakové rázy v přívodním potrubí. V tělese klapky tak
vzniká nadměrné namáhání, které může způsobit jeho závažné poškození.
Vzniku tlakových rázů je nutno za všech okolností bránit.
Vlivem rozdílu tlaků působících na talíř vykazují uzavírací klapky tendenci zavírat se prouděním.
Tento jev se označuje termínem dynamický moment. Při odjišťování nebo demontáži ovládání
klapky dbejte zvýšené opatrnosti. Dynamický moment vytvářený průtokem může způsobit
zavření klapky.
Společnost Pentair si vyhrazuje právo změnit obsah bez předchozího upozornění
strana 3
Uzavírací klapky ParaSeal
Návod k údržbě a montáži
2.6 Odstraňování problémů
Příznak
Možná příčina
Řešení
Klapka se neotáčí
Porucha pohonu
Klapka je ucpána nečistotami
Vyměňte nebo opravte
Propláchněte nebo vyčistěte
Klapka netěsní
Klapka není úplně uzavřena
V klapce se zachytily nečistoty
Poškozené sedlo
Zavřete klapku
Několikrát klapku otevřete / zavřete a propláchněte (klapka je otevřena) a zbavte ji nečistot
Vyměňte sedlo
Trhavá funkce
V klapce se zachytily nečistoty
Nedostatečný přívod vzduchu do pohonu
Několikrát klapku otevřete / zavřete a propláchněte (klapka je otevřena) a zbavte ji nečistot
Zvyšte tlak a/nebo objem přiváděného vzduchu
3 Údržba
VÝSTRAHA!
Uzavírací klapky Keystone ParaSeal vyžadují pouze minimum údržby.
3.1 Běžná údržba
Klapky nevyžadují jinou běžnou údržbu než periodické kontroly k zajištění spolehlivého provozu
a těsnosti. Pokud vzniknou problémy s těsností klapky, lze vyměnit sedlo.
3.2 Demontáž klapky
1. Otočte talíř do téměř zavřené polohy. (aby se talíř dostal do polohy rovnoběžné s drážkou
dříku).
2. Zabezpečte klapku odpovídajícím zvedacím zařízením, povolte všechny přírubové šrouby a
demontujte všechny šrouby, které brání sejmutí klapky.
3. Roztáhněte vhodným nástrojem příruby a klapku vyjměte.
3.3 Demontáž klapky
1. Položte klapku na vodorovnou plochu.
2. Otočte talíř do úplně otevřené polohy.
3. Demontujte pohon.
4. Zajistěte talíř odpovídajícím zvedacím zařízením.
5. Demontujte spodní uzávěr nebo kryt.
6. Odšroubujte matici průchozího šroubu na spodním náboji.
7. Poznačte si polohu spodního dříku a hnacího dříku vzhledem k talíři.
8. Vytáhněte hnací dřík a příslušný průchozí šroub z tělesa a talíře. V případě potřeby použijte
závitový otvor v hlavě dříku. Při demontáži dřík a talíř podepřete. Je možné, že bude
rovněž odstraněno těsnění dříku.
9. Demontujte spodní dřík. V případě potřeby lze dřík vytlačit pomocí tyče přes otvor hnacího
dříku v tělese.
10. Vytáhněte talíř z tělesa.
11. Vytlačte jazýček sedla z drážky a upravte tvar sedla do tvaru srdce a sedlo sejměte.
3.4 Montáž klapky
1. Položte klapku na vodorovnou plochu. Zkontrolujte správné umístění ložisek. U některých
velikostí je třeba na hnací dřík a do otvoru spodního dříku v talíři namontovat pojistný
kroužek.
2. Upravte sedlo do tvaru srdce kolmo k otvorům dříku. Nasaďte jazýček sedla na okraje a
zatlačte náboje do otvorů dříku. Rozdělte pryž rovnoměrně po celém obvodu.
3. Na vnitřní stranu sedla naneste určité množství silikonového maziva. Pozornost věnujte
zejména obvodovým styčným plochám mezi dříkem a sedlem, ložisku dříku a otvoru v
sedlu. Dávejte pozor!! V oblasti mezi vnější stranou sedla a vnitřní stranou tělesa se nesmí
nacházet žádné mazivo.
4. Postavte talíř do svislé polohy (otvory dříku jsou ve vodorovné poloze) a nechejte otvory
dříku volné.
5. Nechejte talíř klesnout do sedla, dokud se přesně nevyrovnají otvory dříku v tělese a
otvory talíře.
6. Vložte spodní dřík do výchozí polohy, kterou jste poznačili při demontáži. Dávejte pozor na
polohu pera nebo klínku, je-li to třeba.
7. Vložte hnací dřík s pevným průchozím šroubem. Vložte dřík do výchozí polohy, kterou
jste poznačili při demontáži. Poloha pera, klínku nebo čtverce musí přesně odpovídat.
Podívejte se na značky na dříku a talíři, které je provedli během demontáže. Jakmile je
dřík asi 10 cm nad cílovým povrchem, je třeba na horní stranu dříku umístit těsnění. U
některých velikostí je nutno v blízkosti hlavy dříku namontovat pojistný kroužek, aby se
těsnění zajistilo.
8. Na průchozí šroub na spodní straně dříku nasaďte matici a kroužek a utáhněte je.
9. Namontujte spodní uzávěr nebo kryt a utáhněte šrouby.
10. Namontujte zpět pohon a otestujte funkci klapky
Společnost Pentair si vyhrazuje právo změnit obsah bez předchozího upozornění
strana 4
Než přistoupíte k údržbě, uvolněte tlak,
podle potřeby v případě nebezpečných
látek vypusťte a čisticí kapalinou pročistěte
vedení. Jinak hrozí vážná zranění osob
nebo poškození zařízení.
Před rozebráním musí být klapka řádně
očištěna od jakýchkoliv škodlivých plynů či
kapalin a její teplota musí být v bezpečném
rozsahu.
Pro jakékoliv zásahy na klapce používejte
odpovídající vybavení. Používejte veškeré
potřebné osobní ochranné prostředky.
Obsluhu klapky smí provádět pouze osoby
řádně proškolené ve všech aspektech
ovládání a mechaniky všech klapek.
Uzavírací klapky ParaSeal
Návod k údržbě a montáži
Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Těleso
Talíř
Hnací (horní) dřík
Spodní dřík
Sedlo
Ložisko
Matice + pérová podložka
Uzávěr
Těsnění
Průchozí šroub
Pouzdro
DN 50 - 125
Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
DN 250 - 300
Těleso
Talíř
Hnací (horní) dřík
Spodní dřík
Sedlo
Ložisko
Matice + pérová podložka
Uzávěr
Těsnění
Průchozí šroub
Pero
DN 150 - 200
DN 150 - 300
Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Těleso
Talíř
Hnací (horní) dřík
Spodní dřík
Sedlo
Ložisko
Matice + pérová podložka
Uzávěr
Těsnění
Průchozí šroub
Pojistný kroužek
Pero
DN 350 - 800
Společnost Pentair si vyhrazuje právo změnit obsah bez předchozího upozornění
strana 5
Uzavírací klapky ParaSeal
Návod k údržbě a montáži
Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
DN 900 - 1000
Těleso
Talíř
Hnací (horní) dřík
Spodní dřík
Sedlo
Ložisko
Matice + pérová podložka
Kryt
Těsnicí kroužek
Průchozí šroub
Pojistný kroužek
Šroub + podložka
Pero
Pouzdro
Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
DN 1050 - 1600 (PN 10)
Těleso
Talíř
Hnací (horní) dřík
Spodní dřík
Sedlo
Ložisko
Matice + pérová podložka
Kryt
Těsnicí kroužek
Průchozí šroub
Pojistný kroužek
Šroub + podložka
Pero
Pouzdro
Seznam dílů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
DN 1600 (PN 16) - 2400
Společnost Pentair si vyhrazuje právo změnit obsah bez předchozího upozornění
strana 6
Těleso
Talíř
Hnací (horní) dřík
Spodní dřík
Sedlo
Ložisko
Matice + pérová podložka
Kryt
Těsnicí kroužek
Průchozí šroub
Pojistný kroužek
Šroub + podložka
Pero
Pouzdro
Download

KEYSTONE - Pentair Valves & Controls