People who think they know
everything are a great
annoyance to those of us
who do.
Isaac Asimov
Experti,
expertnost,
expertizy
Milík Tichý
Mila Valjentová
Milík Tichý, 1929
[email protected]
608 818 016
• betonové konstrukce – zatížení stavebních
konstrukcí (fortologie) – spolehlivost –
jakost – rizikologie – expertologie
• znalec v oboru stavebnictví
• rozhodce při RS HK/AK ČR
• projektový manažer
• profesor ČVUT
• www.sweb.cz/tirisk
• www.volny.cz/milik.tichy
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
3
Expertologie
• Sideľnikov 1999
• Křovák a Zamrazilová 1989
• The Cambridge Handbook of Expertise
and Expert Performance (Ed. K. A.
Ericsson et al.), CUP, 2006
• Kárný M. a spolupracovníci – ÚTIA AV
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
4
Několik pojmů
Základní pojmy
•
•
•
•
•
•
•
2011-03-18
Expertiza
Expertnost
Expertní zpráva
Osoby v expertize
Náhodnost
Odhady
Impakt (nebezpečí, šance)
Experti, expertnost, expertizy
6
Expertiza
Dvojí význam slova:
• Činnost vymezená:
– předmětem
– účelem
– cílem
a popsaná:
– metodami
– postupy …
• Dokument (např. expertní zpráva)
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
7
Účel expertizy
• odhad (objasnění) minulosti (znalecký
posudek …)
• odhad budoucnosti (E.I.A. … volební průzkum
… inflace)
• odhad přítomnosti (E.I.A. … výskyt klíšťat …
parlamentní volby …)
• porovnávání variant projektu
Vždy pracujeme s NEJISTOTAMI a
NEURČITOSTMI
Vždy jde o ODHADY stavů nebo dějů
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
8
Osoby v expertizách
•
•
•
•
•
•
•
2011-03-18
zadavatel, objednatel, regulátor
zpracovatel
expertní analytik
expert, expertní tým
pomocníci
konzultanti
rozhodovatel
Experti, expertnost, expertizy
9
Expert
Kdo je expert?
Expert:
• jednotlivec
• skupina lidí (tj. expertní tým)
• právnická osoba
• instituce
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
11
Druhy expertů
Expert:
•
•
•
•
2011-03-18
uznávaný (~ 10 let)
ustanovený
delegovaný
pojmenovaný
Experti, expertnost, expertizy
12
Úrovně řemeslníků
•
•
•
•
laik
novic
zasvěcený
učeň
●
2011-03-18
• tovaryš
• expert
• mistr
metaexpert
Experti, expertnost, expertizy
13
Expertnost
• Objektivní složky
– tacitní znalost
– vzdělání (sdělená znalost, sdělená
zkušenost)
– vlastní zkušenost …
• Subjektivní složky
– naturel
– schopnost rozhodovat
– postoj k projektu …
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
14
Tacitní znalost
Tacitní znalost získáváme pobytem a
pohybem v sociálním, ekonomickém a
jiném prostředí, aniž bychom si to
uvědomovali (mluvíme česky …)
Explicitní znalost je výsledek
systematického vzdělávání a
pozorování (naučíme se anglicky …)
Tacitní znalosti mají nejen jednotlivci, ale
také skupiny (rodiny) … národy
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
15
Vlivy na experty
• Náhodné
• Nenáhodné
– prostředí
– psychický a
zdravotní stav
– motivace
–…
– prostředí
– psychický a
zdravotní stav
– motivace
–…
Hranice mezi náhodnými a
nenáhodnými vlivy jsou fuzzy
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
16
Charakteristiky expertů
• Vlastnosti
– ovlivnitelné
– neovlivnitelné
• Systém myšlení
– tradicionalistický … liberální
– podnikatelský … avanturistický
• Vztah k riziku
– averzní
– reverzní
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
17
Klasifikace expertů
• Kritéria
– vzdělání
– národnost
– pohlaví
– a mnohá jiná …
• Kategorie
klasifikace expertů X klasifikace hudebních nástrojů
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
18
Kategorie expertů
•
•
•
•
•
2011-03-18
BC – Bottom Category
LMC – Lower Middle
UMC – Upper Middle
TC – Top
(EC) – Excellent
Experti, expertnost, expertizy
19
"Experti"
• pseudoexperti
A pseudo-expert is a person that thinks
he/she knows everything about everything
but knows little about anything
• podvodní a pokoutní experti
– lžiexperti
– plagiátoři
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
20
Expertní tým
Expertní tým
• Skupina expertů obecně různého
standardu a kvality, která ze zúčastní
expertízy.
• Sestavení týmu:
– náhodné
– záměrné
Experti v obecném pojetí!
V týmu se mohou vyskytnout i "experti".
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
22
Příklady expertních týmů
•
•
•
•
vláda
hlasující voliči
NERV
profesorský sbor
gymnázia
• soutěžní porota
• vědecká rada …
2011-03-18
• lékařské konzilium
• tým pro vyšetření
nukleární havárie
• členové Státní opery
• zaměstnanci Státní
opery
• účastníci zájezdu
• rodina …
Experti, expertnost, expertizy
23
Expertní týmy – členění
• trvání
– stálé
– dočasné
– ad hoc
• flexibilita
– volné
– vázané
2011-03-18
• otevřenost
– anonymní
– interakční
• regulované
– rozhodčí
senáty
– poroty
Experti, expertnost, expertizy
24
Expertní
analýzy
Expertní analýza
• EA – ustálený, odladěný, osvědčený
formalizovaný postup k získání
uspořádaného názoru expertů na
vyšetřovaný problém/projekt
• EA – součást některých expertiz
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
26
FMEA
Účel, cíl
analýzou FMEA se zjišťuje posloupnost
způsobů a následků poškození
co do závažnosti pro projekt (ranking)
FMEA se použije k určení "Risk Priority
Number" [RPN] (rating)
SAFMEA – varianta FMEA při větším
počtu expertů
v závěrech se navíc vždy odděleně přihlíží
k závažnosti nebezpečí Sv
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
28
Základní vzorec
RPN = Rt1E Rt2E … RtmE
Varianty FMEA:
– DFMEA
– SFMEA
–…
– SAFMEA-A, SAFMEA-B
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
29
Prvky FMEA
• SEGMENTY
S
M
• EFEKTY E
• MODY
• ATRIBUTY
A
DVOJICE [M, E]
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
30
Nástroje FMEA
• Tabulka FMEA
– jednotný formát
• daná regulátorem, analytikem nebo
• sestavená expertním týmem
• Formulář FMEA
– jednotný formát
• tvoří a vyplňují experti
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
31
Tabulka FMEA
ATRIBUTY
A1
…
Am
RtS
des 1/1
des m/1
1
des 1/2
des m/2
2
…
…
des m/N
RtSmax
…
des 1/N
2011-03-18
…
Experti, expertnost, expertizy
32
Formulář FMEA
Segment
projektu
S1
S2
2011-03-18
DVOJICE
ATRIBUTY
RPN
MODUS
EFEKT
A1
…
Am
M1
E1
Rt
…
Rt
∏(Rt)
E1
Rt
…
Rt
∏(Rt)
E2
Rt
…
Rt
∏(Rt)
E3
Rt
…
Rt
∏(Rt)
M2
M2
Experti, expertnost, expertizy
33
FMEA
verbální fáze
Vyhledání DVOJIC[M, E]
(scénáře impaktů)
Postup vyhledání:
– brainstorming
– writestorming
– metoda postupného odlaďování formuláře
Výsledek: Formulář FMEA
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
34
Tři stupnice FMEA
(zjednodušená ilustrace – vyšetřování rizika)
Závažnost
poruchy, Sv
Pravděpodobná
možnost
vzniku
poruchy, Lk
malá
střední
"nemožnost"
velká
jistá
katastrofální
"jistota"
2011-03-18
nejistá
Zjistitelnost
poruchy,
Dt
Hodnota
RtS
snadná
nesnadná
velmi
obtížná
1
2
žádná
4
Experti, expertnost, expertizy
3
35
FMEA
ratingová fáze
– Vyplnění formuláře hodnotami
Rt1 … Rtm
– Výpočet:
RPN = Rt1 x … x Rtm
mRPN
[ Rtimp … ]
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
36
Výsek výsledků FMEA
(aspekt REALIZACE)
(max RPN = 64)
Prvek projektu
Možný
způsob poruchy
Možné
následky
vzniku
poruchy
mRPN
Prostředí geologické
nepředvídané krasové
jevy
snížení rychlosti
postupu ražby
23.1
Financování
navýšení investic
odklad, zrušení
realizace
21.7
Prostředí geologické
tektonická porucha,
anomálie
zvýšené náklady
realizace
20.8
Čelba
vypadnutí porušených
bloků horniny (zával)
zavalení razicích
mechanizmů na
čelbě
20.6
Prostředí geologické
tektonická porucha,
anomálie
zaplavení díla
20.6
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
37
Vyšetřování náhodnosti
(FMEA)
RANDOM SAFMEA/EXCEL – Case: 64.UMC
DLT = 1 – NSize: 1000 – CRPN[1;64]
1
M o d e - re l a te d F re q u e n c y
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
9
17
25
33
41
49
57
65
41
49
57
65
CRt
RANDOM SAFMEA/EXCEL – Case: 64.BC
DLT = 1 – NSize: 1000 – CRPN[1;64]
1
M o d e -re l a t e d F re q u e n c y
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
9
17
25
33
CRt
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
38
UMRA
Účel, cíl
Metodou UMRA se vyšetřují a sumarizují
názory nehomogenních expertních
týmů.
UMRA slouží k vyhledání uspořádaných
posloupností (ranking):
– segmentů vystavených nebezpečím
– zdrojů impaktů působících na segmenty
– souběhů zdrojů se segmenty
Metodou se dá přihlédnout k rozdílnosti
odhadů expertů s různou kvalifikací
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
40
Tabulka UMRA
(zjednodušená ilustrace)
Logická část
Expert považuje
nebezpečí…
…za logicky nemožné
…za logicky možné
<null>
hodnota Sv
Numerická část
Nebezpečí je
Realizace nebezpečí
nepatrné
bez vlivu
na cenu a lhůty
velké
vyžaduje
změnu projektu
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
Sv
0
:
:
3
41
UMRA
verbální fáze
(1) Vyhledání segmentů
(2) Vyhledání zdrojů impaktů
(1) + (2) … scénáře impaktů
Postup vyhledání:
– brainstorming
– writestorming
– metoda postupného odlaďování
formuláře
Výsledek: formulář UMRA
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
42
Schéma Formuláře UMRA
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
43
UMRA
ratingová fáze
Vyplnění "matice" experty
→ expertní matice
Vyhodnocení matice
Redakce: seřazení segmentů,
zdrojů a souběhů
podle Rt
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
44
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
45
Zdroje nebezpečí
Barrandien
Dodavatelé prací,
materiálů, zařízení
Geotechnický
průzkum
Podzemní voda
Místní úřady a
aktivity
Projektanti
Investor
Technické dozory
Předpisy
Právní vztahy
Ražba TBM
3.0
1.9
2.3
2.4
0.6
1.9
1.1
1.7
1.0
1.2
Harmonogram realizace
2.0
1.9
1.9
1.5
1.5
1.2
1.5
1.1
1.5
1.6
Přípravná dokumentace
2.2
0.5
2.5
2.0
2.8
2.0
1.7
1.1
1.3
0.9
Vedení trasy
2.5
0.6
2.8
2.2
2.4
1.7
1.5
1.3
1.1
1.2
Rozpočet realizace
2.1
1.7
1.5
1.4
1.2
1.7
1.8
0.7
1.2
1.6
Realizační dokumentace
1.6
1.2
1.9
1.9
2.1
2.0
1.3
1.4
1.0
0.9
Únikové cesty
2.0
1.5
1.6
1.6
1.6
1.4
1.3
1.2
1.2
1.3
Čelba TBM
3.0
2.1
2.3
2.6
0.5
1.3
0.6
1.6
0.8
0.9
Portály
2.1
1.6
1.9
1.1
2.1
1.9
1.1
1.5
0.9
0.9
Průzkum IG a HG
2.2
1.2
1.7
2.0
1.4
1.2
1.7
1.6
0.9
1.3
Ohrožené
segmenty
projektu
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
46
Vyšetřování náhodnosti CRt
(UMRA)
RANDOM UMRA/EXCEL – Case: 09
DLT = 0.025 – NSize: 1000 – CRt[1;2]
1
Mode-related Frequency
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
CRt
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
47
Zajištění
expertizy
Úspěšnost/Neúspěšnost
• Podmínky úspěšnosti:
– expert
• nesleduje své zájmy
– expert
• má pocit odpovědnosti za závěry expertizy
– zadavatel
• sleduje průběh
• Neúspěšnost:
– objektivní
– subjektivní
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
49
Kolik to stojí…?
• Zadavatel:
–…
– oponentní posudky
– pojistné
– riziko
–…
• Zpracovatel:
–…
– autorská práva
– pojistné
– riziko
–…
Nabídková cena zpracovatele: paušální pevná,
položková, "náklady plus"
Honorář experta: hodinová sazba, paušální
honorář; know-how experta
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
50
Smlouva o expertize
• …
• předmět: čím se expertiza bude/nebude
zabývat
• součinnost zadavatele
• odpovědnost zpracovatele
• zajištění jakosti
• riziko a pojištění
• ...
2011-03-18
Experti, expertnost, expertizy
51
Děkuji za pozornost
a přeju
zajímavou práci!
Download

(Microsoft PowerPoint - EX Experti expertnost expertizy TIMING.ppt