Integrovaná střední škola Cheb
SMĚRNICE
pro poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků a mycích, čisticích a
desinfekčních prostředků zaměstnancům
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel 354 433 776
Integrovaná střední škola Cheb
I. Úvodní ustanovení
Tato směrnice je vydána v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (zákoník práce, dále jen ZP) a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků.
Směrnice stanoví pravidla pro poskytování pracovních oděvů, pracovní obuvi a dalších osobních ochranných
pracovních prostředků (dále jen „OOPP“), které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům.
II. Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP)
1. Nelze-li rizika práce odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti
organizace práce poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům OOPP.
2. OOPP jsou prostředky, které musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví,
nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat technické požadavky na OOPP dle NV č. 21/2003 Sb.
3. Rozsah vybavení OOPP odpovídá povaze pracovní činnosti a daným pracovním podmínkám.
4. OOPP budou zaměstnancům vydávány v rozsahu a za podmínek stanovených touto směrnicí a
seznamem v příloze č. 1 této směrnice, nadále však zůstávají majetkem zaměstnavatele.
Řádnou evidenci o vydaných OOPP zajišťuje p.Ranyáková společně s vedoucími zaměstnanci na
evidenčních kartách.
5. Zaměstnanci jsou povinni při práci tyto prostředky používat, chránit je před poškozením, dbát o jejich
čistotu.
6. Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec OOPP dle evidenční karty vrátit ve stavu
odpovídajícímu jejich přiměřenému opotřebení, nebo uhradit zůstatkovou hodnotu OOPP.
7. Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům nové OOPP v těch případech, kdy dosavadní OOPP
prokazatelně ztratily svou ochrannou funkci. Za škody na poskytnutých OOPP způsobené
zaměstnancem z nedbalosti či úmyslně, bude organizace požadovat náhradu v rozsahu jejich poškození.
8. OOPP poskytnuté k ochraně před riziky mají životnost uvedenou pouze orientačně, v případě ztráty
funkčních vlastností bude náhradou za vadnou (opotřebovanou) OOPP vydána nová.
9. Hromadný nákup OOPP zajišťuje p. Ranyáková na základě nařízení ředitele školy. Odpovídá za nákup
OOPP, které splňují podmínky NV č. 21/2003 Sb.
10. OOPP zůstávají majetkem školy.
11. Zaměstnavatel zabezpečí dodržování hygienických zásad při poskytování OOPP a jejich udržování
v použitelném stavu (čištění, desinfekce, opravy) na své náklady.
12. Poskytnuté OOPP mohou zaměstnanci používat výhradně při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi.
13. OOPP poskytuje organizace i jiným osobám vyskytujícím se s jejím vědomím na jejích pracovištích,
např. při revizích, návštěvách, apod.
14. Aby bylo možné zajistit praní nebo čištění přidělených OOPP (zejména u pracovních oděvů), je možno
poskytnout dva nebo více kusů, lhůty životnosti se pak sčítají.
15. V případě kumulované funkce se poskytují OOPP přiměřeně pro všechny vykonávané činnosti, jejich
životnost se přiměřeně prodlouží.
16. OOPP musí:
- být po dobu užívání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další
riziko,
- odpovídat podmínkám na pracovišti,
- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
- být slučitelné s dalšími OOPP,
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel 354 433 776
Integrovaná střední škola Cheb
OOPP nejsou :
- běžné oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky,
- sportovní výstroj a vybavení ,
- ochranné prostředky pro sebeobranu,
- výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích,
- prostředky pro zjišťování a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti,
III. poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků (dále jen MČDP)
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně mycí, čistící a desinfekční prostředky dle přílohy č. 2 této
směrnice.
IV. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je platná pro všechny zaměstnance a nabývá účinnosti dnem podpisu.
Zpracovala: Věra Červenková, OZO v prevenci rizik
V Chebu dne 12.5.2010
PhDr. Miroslav Liška, ředitel školy
Příloha 1
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel 354 433 776
Integrovaná střední škola Cheb
Seznam poskytovaných OOPP
pracovní činnost
Mistrová oboru kadeřník
Mistr oboru
- kuchař-číšník,
- cukrář,
- práce ve stravování (provoz
společného stravování),
- pekař,
- řezník-uzenář,
- prodavač (prodavač a výrobce
lahůdek),
- potravinářské práce
(pekařské práce)
Mistr oboru
- strojní mechanik (zámečník),
- klempíř-strojírenská výroba
(autoklempíř),
- obráběč kovů,
- autolakýrník (lakýrníkautolakýrník),
- mechanik opravář motorových
vozidel (automechanik),
- elektromechanik pro zařízení
a stroje,
- zpracování dřeva,
- truhlář,
- instalatér,
- zedník,
- pokrývač,
- zemědělec–farmář,
- opravář zemědělských strojů,
- strojírenská výroba,
- technické služby v autoservisu,
- stavební výroba,
- stavební práce,
- zemědělská výroba,
- malířské,lakýrnické
a natěračské práce,
- mechanik elektrotechnik,
- stavebnictví
- mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení
budov
Mistr oboru uměleckořemeslná
druh OOPP
doba životnosti
obuv pracovní lehká
blůza pracovní
1 rok
1 rok
obuv pracovní lehká protiskluzová
1 rok
blůza pracovní
1 rok
kalhoty pracovní
1 rok
zástěra
1 rok
čepice – lodička
1 rok
obuv pracovní Vibram s vyztuženou špičkou
1 rok
oděv pracovní – montérková souprava
1 rok
čepice se štítkem
1 rok
pracovní rukavice
dle potřeby
obuv pracovní Vibram s vyztuženou špičkou
1 rok
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel 354 433 776
Integrovaná střední škola Cheb
pracovní činnost
stavba hudebních nástrojů
Uklízečka
Školník – údržbář
Kuchařka
Prodavačka
druh OOPP
oděv pracovní – montérková souprava
čepice se štítkem
pracovní rukavice
zástěra protiřezná kožená
obuv pracovní protiskluzová
pracovní rukavice gumové
oděv pracovní – zástěra
obuv pracovní Vibram s vyztuženou špičkou
oděv pracovní – montérková souprava
čepice se štítkem
pracovní rukavice
obuv pracovní lehká protiskluzová
blůza pracovní
kalhoty pracovní
zástěra
čepice – lodička
obuv pracovní lehká protiskluzová
oděv pracovní - plášť
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel 354 433 776
doba životnosti
1 rok
1 rok
dle potřeby
1 rok
1 rok
dle potřeby
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
dle potřeby
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok
Integrovaná střední škola Cheb
Příloha č.2
Seznam poskytovaných MČDP
Mycí prostředek Čistící pasta Krém na ruce
Práce čistá
100g/měsíc
X
X
Práce méně čistá
100g/měsíc
300g/měsíc
X
Práce nečistá
100g/měsíc
600g/měsíc
100g/měsíc
Pracovní pozice
administrativní pracovníci,
učitelé, prodavačka, mistři
oborů – kadeřník, kuchař číšník, cukrář, práce ve
stravování, pekař, řezníkuzenář, prodavač, potravinářské
práce
mistr oboru uměleckořemeslná
stavba hudebních nástrojů,
zpracování dřeva, truhlář, mistři
elektro oborů, uklízečka
mistři oborů – strojní mechanik,
klempíř-strojírenská výroba,
obráběč kovů, autolakýrník,
mechanik opravář motorových
vozidel, instalatér, zedník,
pokrývač, zemědělec-farmář,
opravář zemědělských strojů,
strojírenská výroba, technické
služby v autoservisu, stavební
výroba, stavební práce,
zemědělská výroba, malířské,
lakýrnické a natěračské práce,
stavebnictví, svářeči
Na toaletách je k dispozici mýdlo a papírové ručníky a obojí je pravidelně doplňováno.
Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel 354 433 776
Download

Směrnice OOPP zaměstnanci - Integrovaná střední škola Cheb