12. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků (OOPP)
Tato prováděcí směrnice upravuje do podmínek knihovny poskytování osobních ochranných
prostředků /dále jen OOPP/ a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků /dále jen MČDP/ v souladu
se Zákoníkem práce v platném znění a příslušnými právními předpisy. OOPP jsou určené k tomu, aby
se jejich používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost
nebo zdraví při práci. Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované
zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo
znečištění. Poskytovat lze pouze ty OOPP, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou a
mají atest.
Na základě zhodnocení rizik v knihovně bylo rozhodnuto provést vybavení zaměstnanců OOPP
dle tohoto seznamu:
Pokud dojde ke změně pracovních podmínek, nebo k odlišnému zhodnocení pracovních rizik, bude
seznam pro poskytování OOPP upraven. Doba používání OOPP je pouze orientační.
Funkce
Knihovník při
provádění rekatalogizace knih a
periodik do r. 1995
ochranný pracovní plášť
ochranné rukavice
60
12
Knihovník zařazený do skladu na Lidické tř.
ochranná pevná obuv
24
Knihovník vyhledávající a zakládající do regálů
periodika v K.Dvorech
ochranný pracovní plášť
pevná obuv
60
24
Knihovník oddělení rukopisů Zlatá Koruna
ochranný pracovní plášť
kabát prošívaný ¾
vesta prošívaná
obuv zimní
60
60
60
24
Vrátný – šatnář
ochranný pracovní plášť
60
Knihař - knihařská dílna
ochranný pracovní plášť
obuv zdravotní
24
36
Tiskař - reprografická dílna
ochranný pracovní plášť
24
Řidič osobního vozu
ochranný pracovní plášť
rukavice kožené
vesta prošívaná
pracovní kalhoty
pracovní obuv
24
24
48
24
24
Údržbář
ochranný pracovní oděv
rukavice s textilní vložkou
brýle proti mech.vlivům
nebo obličejový štítek
obuv kožená
kabát prošívaný 3/4
čepice zimní
rukavice textilní
obuv zimní
holinky gumové
plášť do deště s kapucou
12
12
při práci venku v zimním období
při práci v dešti
Vybavenost ____________Životnost v měsících_
48
24
36
36
12
36
24
36
rukavice gumové
3
Uklízečka
ochranný pracovní plášť
rukavice gumové
24
3
Vedoucí hospodářské správy
pracovní zimní bunda*
60
* pracovní zimní bunda je v počtu jednoho kusu a je určená pro pracoviště vrátnic v budovách
knihovny a pro potřebu vedoucího hospodářské správy. Je uložena u vedoucího hospodářské správy a
ten rozhodne o jejím použití dle aktuálních přírodních podmínek.
Další potřebné OOPP, např. ochranný pracovní plášť, gumová obuv, rukavice apod., budou přiděleny
jednotlivým zaměstnancům v případě mimořádných událostí jak plánovaných (např. stěhování
knihovních jednotek), tak i mimořádných ( povodeň, potopa, požár apod.). Tyto OOPP zajistí osobní
oddělení na základě požadavků vedoucích odborů nebo zaměstnance pověřeného ředitelkou k řešení
mimořádné události. Tyto OOPP budou zaměstnancům předány a o jejich dalším použití bude
rozhodnuto ředitelkou po ukončení mimořádné akce.
OOPP jsou majetkem knihovny a platí zde zásada přísné hospodárnosti. Poškozené OOPP z vlastní
viny tak, že je není možné dále používat, je zaměstnanec povinen knihovně nahradit poměrnou část
jejich hodnoty. Zaměstnanci jsou povinni používat přidělené OOPP po celou pracovní dobu, kdy
vykonávají práce pro které jim byly přiděleny. OOPP, které jsou zaměstnancům přidělovány z důvodu
ochrany před nepřízní počasí a chladem, je možné používat jen v zimě a za chladného počasí. Vedoucí
zaměstnanci osobně odpovídají za vybavení svých zaměstnanců OOPP v souladu se seznamem dle
skutečné potřeby a seznámí podřízené zaměstnance s jejich používáním.
Nákup OOPP zajišťuje osobní oddělení na základě jmenovitého písemného požadavku vedoucího
odboru. Převzetí a výměnu OOPP potvrzuje zaměstnanec svým podpisem na kartě, která je evidována
v příslušné evidenci v osobním oddělení, kde také zaměstnanci odevzdávají ochranné pracovní
prostředky při odchodu z knihovny.
Shromáždění a zpětné rozdělení ochranných pracovních prostředků k čištění a praní zajišťuje vedoucí
prvního stupně řízení, který tyto OOPP předává a přebírá proti podpisu u vedoucí hospodářské správy.
Ochranný pracovní prostředek, který již nemůže být z hygienických, nebo fyzických důvodů dále
používán, je předán zaměstnancem do osobního oddělení, kde obdrží jiný.
Vedoucím odborů a jednotlivých oddělení knihovny, jejichž funkce není uvedena v seznamu a kteří
příležitostně vykonávají činnosti, při kterých je riziko ohrožení života, nebo zdraví, nebo nadměrné
znečištění na pracovištích knihovny, se poskytují OOPP v přiměřeném rozsahu a na dobu výkonu
těchto činností. Údržba OOPP je zajišťována na náklady knihovny.
Mycí, čistící a dezinfekční prostředky /dále jen MČDP/
Za poskytování MČDP zodpovídá vedoucí zaměstnanec. Vedoucí zaměstnanec zajišťuje operativně a
podle skutečné potřeby i množství MČDP. Základní prostředky MČDP jsou k dispozici ve všech
umývárnách ( tekuté mýdlo, vysoušeče rukou) a jsou zajišťovány dodavatelsky.
Kontrolou OOPP a MČDP je pověřen vedoucí zaměstnanec na prvním i na druhém stupni řízení.
Kontrolu je dále oprávněn provádět orgán státního odborného dozoru, odborové orgány a bezpečnostní
technik JVK.
Nedostatky zjištěné kontrolní činností musí být neprodleně odstraněny.
Na návrh vedoucích zaměstnanců nebo oprávněné osoby vykonávající v knihovně zajištění BOZP je
možno rozhodnout o dalším individuálním vybavení OOPP pro kteréhokoliv zaměstnance knihovny.
Tato směrnice zrušuje směrnici č.12 ze dne 1.1.2008 a nabývá účinnosti dne 1.1.2012
Download

12. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních