Akční nabídka
září-prosinec 2010
36 stran aktuálních slev, akčních produktů a důležitých informací
Při elektronické objednávce „Superakční cena“ viz. str. 20
inovativní
Topení
Sanita
Inženýrské sítě
Obnovitelné
zdroje energie
kompetentní
spolehliv ý.
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Obnovitelné zdroje energie
Sluneční energie nám denně poskytuje nesmírný energetický potenciál. Prostřednictvím slunečního
záření se každých 20 minut dostává na zemi stejné množství energie, jaké spotřebuje celé lidstvo během jednoho
roku. Využívat tuto energii smysluplným způsobem je velikou šancí 21. století. Solární zařízení jsou dnes používána
k ohřevu vody, podpůrnému vytápění a k ohřívání vody v bazénech.
V solárních systémech
se zužitkovává tepelná energie slunečního záření. Kolektor umístěný na střeše či fasádě je pojítkem mezi
sluncem a uživatelem teplé vody. Zjednodušeně řečeno – funkce je
stejná, jako zahradní hadice ležící na slunci: sluneční paprsky ohřívají
tekutinu v kolektoru. Oběhové čerpadlo dopravuje ohřátou teplonosnou kapalinu do solárního akumulátoru. Prostřednictvím výměníku zde
předává teplonosná kapalina teplo vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se vrací znovu do kolektoru, aby byla znovu ohřívána.
Zařízení
je řízeno solárním regulátorem. Jakmile teplota v kolektoru převýší teplotu v zásobníku, spustí regulátor čerpadlo solárního
okruhu a teplonosná kapalina transportuje teplo, které získala v kolektoru do zásobníku. Solární tepelná zařízení k podpůrnému vytápění
vyžadují větší plochu kolektorů a větší obsah zásobníku než zařízení,
která slouží jen k ohřevu vody. Ten který zásobník musí odpovídat účelu
použití solárního systému.
Příklad zařízení
Tok vpřed
Spotřebitel vody
Zpětný tok
Ohřev teplé vody Sluneční kolektory (1) přeměňují dopadající
sluneční záření na teplo. Teplo předávají teplonosné kapalině (směs
vody a glykolu), která cirkuluje v kolektoru.
Ohřátá kapalina protéká dál do zásobníku teplé vody (3). Tam je teplo
prostřednictvím výměníku předáno teplé vodě. Ochlazená kapalina teče
zpět do kolektoru. Ohřátá voda stoupá v zásobníku směrem vzhůru.
Solární regulátor a čerpadlové zařízení (2).
Zdroj: thermosolar
Velikost zařízení
Přítok studené vody
Vhodnost
• Solární zařízení jsou vhodná zpravidla pro všechny obytné
budovy, jak pro novostavby, tak pro dodatečnou vestavbu
do stávajících staveb. U novostaveb se ve srovnání
s dodatečnou vestavbou ušetří 20 % nákladů.
• Nejefektivněji pracují solární zařízení k podpůrnému vytápění
u domů s dobrou tepelnou izolací a s topením v podlaze,
protože ty nevyžadují vysokou vstupní teplotu v topném
systému.
• Výrobci již nabízejí kompaktní zařízení, která kombinují
solární zásobník a topná zařízení na pevná paliva. Solární
zařízení je ale i vynikajícím doplňkem k topení biomasou,
plynem či topnými oleji.
U průměrné spotřeby teplé vody (50 l vody
na osobu a den) a stupni krytí 60 %, jsou zapotřebí plošné kolektory
s plochou cca 1,5 m2 nebo trubkové kolektory 1 m2. Velikost zásobníku
na teplou voda by měla být okolo 80 l na osobu, aby bylo k dispozici
dostatečné množství teplé vody i ve dnech, které jsou chudší na sluneční svit. U zařízení na podpůrné vytápění je zapotřebí velikost zásobníku mezi 80 až 100 l na každý m2 kolektorové plochy. Velikost plochy
kolektorů by měla být minimálně 10 m2.
Stavební předpoklady
• Každá střecha orientovaná od jihovýchodu k jihozápadu a se sklonem
od 20 do 60 ° je využitelná pro umístění solárních techniky. Podmínkou je, že statika střechy snese dodatečnou zátěž.
• Odolnost proti náporu větru hraje často větší roli, než váha.
• Plocha nesmí být zastíněna. Musí být k dispozici místo pro zásobník
tepla, který nasbíranou solární energii pojme.
• Stavební povolení není zpravidla pro montáž solárních zařízení
nutné.
Přednosti
• Zdroj energie je zdarma.
• Topné období se dá zkrátit. V létě lze většinou běžné topné zařízení
odstavit.
• Cena nemovitosti se zvýší.
Doporučujeme výrobky těchto výrobců:
2
www.thermosolar.sk
www
ww
w.therm
thermoso
osollar
lar.skk
www.regulus.cz
www
ww
w.reg
regulu
ulus
l s.cz
cz
www.vaillant.cz
www
ww
w..vvail
aill
illan
lant.cz
cz
www
ww
www.viessmann.cz
w.vie
viessm
i ssmann
ann.cz
cz
www.kkh.cz
www
.kkh
kkh.cz
h cz
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Tepelné čerpadlo
využívá tepla okolního prostředí či odpadního tepla. Jedna z nejefektivnějších
technologií k výrobě tepelné energie. Pro topné účely využívá tepla nahromaděného ve vzduchu, vodě či zemi. 80 %
potřebné energie je odebíráno zdarma z okolního prostředí. Nechcete být závislí na stále se zvyšujících cenách
za energie? Je pro vás důležité, aby provozní náklady byly co nejnižší? Pak je tato technologie pro vás tou pravou!
Vytápění a ohřev pitné vody
Vzduch
Voda
Země
Expanzní
ventil
Výparník
Princip
tepelného čerpadla je srovnatelný s funkcí chladničky, která potravinám umístěným uvnitř odejme teplo, a to je
pak v zadní části zařízení odevzdáváno zpět do místnosti. Tepelné
čerpadlo odjímá svému „chladnému“ okolí – vzduchu, vodě nebo
zemi- teplo, které je pomocí kompresoru (elektrického nebo poháněného spalovacím motorem) znásobeno, a tím je využitelné pro
topné účely nebo pro ohřev vody.
Kondenzátor
3/4 energie
z přírody
Kompresor
4/4 Užitné
teplo
Kapalné
chladivo
Plynné
chladivo
1/4 el. energie
Zdroj: uponor
Tepelná čerpadla země/voda
Je to typ tepelných
čerpadel, která využívají geotermální energii prostřednictvím cirkulace solanky. Země je dobrým zásobníkem tepla, protože teplota
v zemi je po celý rok relativně stálá. Teplo se dostává na povrch
pomocí vrtů nebo zemního kolektoru.
Zemní vrty
Množství a hloubka vrtů určují při vhodném složení horniny výkon
tepelného čerpadla. U rodinných domů většinou postačují hloubky
vrtů do 100 m. Vrty však prodražují využití tepelných čerpadel. Zato
však je pak energie neomezeně k dispozici. Hodnota COP: 4,2 – 6,5
Zemní kolektor
Trubky z umělé hmoty, ve kterých cirkuluje mrazuvzdorná směs,
jsou umístěny ve smyčkách v hloubce 1,2 až 1,5 m směrem od sběrače. Množství kolektorových obvodů závisí na výkonnosti zařízení
a kvalitě půdy.
Stavební předpoklady
Čerpadla typu voda/voda, Čerpadla typu země/voda
• Pokud je pozemek dost velký, lze použít zemní kolektor. V tomto
případě se pod hladinu zámrazu, tedy cca 1,2 m pod povrch položí
trubky . Plocha kolektoru musí být asi dvakrát větší než vytápěná
plocha.
• Zemní vrt je nejčastější způsob využití geotermální energie,
protože je možné ho využít bez závislosti na velikosti pozemku.
Avšak hloubkové vrty, které jsou zapotřebí, jsou relativně drahé.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
• Náročnost na místo je relativně malá. Nemusí být k dispozici
žádný sklad na pevná paliva.
• Zařízení může být instalováno vně domu. V tomto případě je
třeba dbát na případná protihluková opatření.
Čerpadlové systémy se solární podporou
• Musí být k dispozici pouze dostatečná střešní plocha pro umístění kolektoru či solárního modulu.
Tepelné čerpadlo
vzduch/voda
(vnější provoz)
Tepelné čerpadlo
solanka/voda
(vnitřní provoz)
Tepelná čerpadla vzduch/voda
Pro tento způsob získávání tepla nejsou zapotřebí žádná „ložiska“.
Zdrojem energie je okolní vzduch, který je tepelným čerpadlem
přitahován. Toto je možné dokonce i při vnějších teplotách kolem
-20 °C. Protože teplota energetického zdroje – vzduchu není konstantní, vyrábí tepelné čerpadlo toho to typu při stejné spotřebě
elektrické energie více či méně tepla. Zato instalace tohoto zařízení je jednodušší, odpadají finančně náročné zemní či vrtné práce.
Proto je tento typ čerpadel vhodný obzvlášť pro sanaci stávajících
staveb. (Hodnota COP: 3,0 – 4,4)
Vhodnost
• Tato technologie je vhodná zvláště pro novostavby, je však realizovatelná i u rekonstrukcí. Tepelná čerpadla jsou mimořádně vhodná
pro nízkoenergetické domy, protože jsou kombinovatelná s odvětráváním a ventilací, kterou dobře utěsněné domy vyžadují.
• Aby bylo možno dosáhnou co možná nejvyššího stupně účinnosti,
mělo by být tepelné čerpadlo spojeno s podlahovým topením.
V budovách, kde to není možné, představuje vhodnou alternativu plošné topení, či přídavná větší topná tělesa. Ve stávajících
budovách by měla být přívodní teplota max. 55 °C.
• Tepelná čerpadla je možno kombinovat se solárními zařízeními.
Přednosti
• Zařízení jsou hlukově optimalizovaná, jsou extrémně prostorově
úsporná, dají se bez problémů umístit v každé místnosti domácnosti, ve sklepě, či v odkladných prostorech
• Jednotlivé části zařízení prakticky nevyžadují údržbu.
• Jedinými náklady jsou náklady na provoz elektrického čerpadla.
Většina dodavatelů však nabízí speciální tarify.
• Není zapotřebí komín.
• Odpadají náklady na umístění olejového nádrže či zřízení přípojky plynu.
Doporučujeme výrobky těchto výrobců:
www.siemens-tepelnacerpadla.cz
www.siemens-tep
pelnacerpa
p dla.cz
www.ivar.cz
www.nibe.cz
www.regulus.cz
www.reg
gulus.cz
www.stiebel-eltron.cz
www.vaillant.cz
www.v
. aillant.cz
3
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Využití dřeva a dřevěných pelet je v oblasti obnovitelných zdrojů energie naprostým
ideálem Na rozdíl od fosilních paliv, olejů a plynu, se dřevo nepodílí na hromadění CO2 v ovzduší, na skleníkovém
efektu. Při čistém spalování dřeva se uvolňuje tolik CO2, kolik strom během svého růstu atmosféře odjímá. Není
tudíž zatěžováno životní prostředí. To je jeden z důvodů, proč je topení na dřevo takovým hitem současnosti.
Pevná biomasa dřeva, která se využívá ve formě štípaného dříví,
štěpků a pelet, nabízí vysokou míru bezpečnosti, nezávislosti
a flexibility. Předností dřeva jako paliva oproti fosilním palivům jsou
nízké provozní náklady, možnost využít regionálních zdrojů a tudíž
podpora domácí ekonomiky. Dřevo se tak stává energetickým
zdrojem budoucnosti.
Technika, u které poptávka stále narůstá, je topení dřevěnými
peletami. Slovem pelety se označují slisované kousky vysušeného
dřeva v přírodním stavu (piliny, hobliny, zbytky dřeva z lesa). Pelety
se vyrábějí bez použití chemických pojiv. Za použití vysokého tlaku
se slisují do normované velikosti a konzistence, aby mohly být bez
problémů přepravovány. Pelety mají výhřevnost cca 5kW/kg.
Topení peletami
Závazek a úkol do budoucna
může probíhat dvěma základními
způsoby:
1. Automatické kotle ústředního topení
Palivo je dodáváno nepřetržitě a automaticky pomocí šnekového
podavače. U delších dopravních vzdáleností se doporučuje
odsávání. Vakuový systém umožňuje zásobování peletami až ze
vzdálenosti 20m. Skladovací prostor tak může být umístěn mimo
obytné prostory, např. v zemním tanku, nebo ve vedlejší budově.
Pelety se dopravují pomocí cisterny a vhánějí se do skladových
prostor.
2. Ručně plněná peletová kamna
Tato zařízení vyžadují větší množství vlastní iniciativy. Při
manuelním zásobování je třeba dbát na to, aby balení pelet nebyla
pokud možno příliš velká. Nejlépe se osvědčily pytle do 15 kg. Popel
obsahuje fosfát a draslík a může být využit jako zahradní hnojivo,
anebo zlikvidován jako domovní odpad.
Stavební předpoklady
• Skladovací prostor s možností odvětrávání by měl pokud možno
sousedit s vnější zdí, aby byl plnící otvor přístupný zvenku.
• Jsou tři skladovací varianty: sklepní prostor, zemní tank a pytlové
silo. Prostor musí být velký, aby byla k dispozici zásoba paliva
na celý rok. Zemní tanky umístěné v zahradě mají velkou přednost:
tvoří doplňkový sklepní prostor, či sklep zcela nahrazují.
Vhodnost
• Zařízení jsou vhodná i pro následnou vestavbu do stávajících
budov, pokud je k dispozici dostatečně velký skladovací prostor.
• Ústřední topení na dřevěné pelety lze dobře kombinovat
se solárními systémy na ohřev vody či solárními systémy
podpůrného vytápění.
Přednosti
• Palivo je cenově výhodné a šetrné k životnímu prostředí. Moderní,
cenově dostupné kotle na dřevěné pelety překonávají už dnes
zákonem stanovené normy emisí pro rok 2015.
• Ústřední topení na pelety vyžaduje minimální údržbu je-li
vybaveno automatickým systémem čištění těla kotle. Servis je
nutný jen jednou ročně.
• Peletová topení představují pohodlný a plně automatický provoz
a jsou srovnatelná s dnešními plynovými kotli.
Doporučujeme výrobky těchto výrobců:
4
www.benekov.cz
www
ww
w.ben
beneko
ekov
k v.cz
www.rojek.cz
www
ww
w.rojjek
ek.cz
k.cz
S přírodními zdroji je třeba zacházet šetrně a úsporně. K úkolům
státu, obcí, firem a každého jednotlivce patří chránit životní zdroje
jako je voda, vzduch a půda, a dbát na to, aby s energiemi bylo
zacházeno co možná nejšetrnějším způsobem.
Hodnota a potenciál Při využívání tepelné energie
dřeva hraje rozhodující úlohu obsah vlhkosti. Čím více vody dřevo
obsahuje, tím menší je jeho výhřevnost. Průměrná výhřevnost pro
všechny druhy dřeva je 4 KW na kg suchého dřeva. Dřevěné pelety
mají se zbytkovou vlhkostí cca 10% ideální výhřevnost. Díky vysoké
koncentraci energie vyžadují pelety výrazně malý skladovací
prostor.
Aby bylo dosaženo optimálního spalování štípaného dříví, nesmí
obsah vody ve dřevě přesahovat 20 %.
Dřevěné štěpky, které mají díky poměrně vysokému obsahu vody
nižší energetickou účinnost než pelety a štípané dříví, by měly
být s ohledem na emise předsušeny (vlhkost by neměla být vyšší
než 30%)
Zelená
Ze
elená
áú
úsporám
sp rám
m
Program „Zelená úsporám“ je dotačním
programem podpory obnovitelných zdrojů
a úspor energie, jehož cílem je podpořit
vybraná opatření na úspory energie
a využití obnovitelných zdrojů energií.
www.zelenausporam.cz
Dotaci z programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ získá pouze ten zákazník,
kterému technologii namontuje dodavatel uvedený v „Seznamu
odborných dodavatelů“ a použité komponenty budou zaneseny
v „Seznamu výrobků a technologií“.
Naše společnost dodává tepelná čerpadla, solární systémy, kotle
na spalování biomasy a akumulační nádrže, které jsou již v seznamu
výrobků a technologií zaregistrovány. Proto je nezbytně nutné,
aby montážní firmy byly certifikované a uvedené v „Seznamu
odborných dodavatelů“.
Richter + Frenzel je
dodavatelem těchto
technologií:
Solární systémy
Firma Richter + Frenzel Vám proto nabízí odborná školení
pro jednotlivé technologie obnovitelných zdrojů energie,
na kterých získáte certifikát potřebný pro uvedení v seznamu
odborných dodavatelů.
Tepelná čerpadla
V případě zájmu o školení pište na email: [email protected]
Odpovědný pracovník se s vámi rád spojí za účelem domluvení
konkrétního termínu.
Řízené větrání
s rekuperací tepla
Kotle na biomasu
Firma Richter + Frenzel nabízí vám i vašim
Kontaktní
osoba:
Kontaktní
osoba:
zákazníkům technické poradenství
Petr
Heřman
a odbornou pomoc při získávání dotací z programu Petr Heřman
Tel.:Tel.:
725725
526526
626626
Zelená úsporám.
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Podrobné informace naleznete na www.r-f.cz
Sestavy RF 300
ZÁRUKA
na kolektory
ry
a nosné
konstrukce
12
LET
Získejt
e dotaci
První
naplnění
zdarma
55.000
z progra
mu
Zelená
úsporá
m
Více informací na straně 31
Solární sestavy RF pro ohřev teplé vody
Zabezpečují ohřev vody v domácnosti během 7-9 měsíců v roce. Po zbytek roku studenou vodu předehřívají a další zdroj energie (kotel, elektrická spirála)
ji následně dohřeje na požadovanou teplotu. Domácnost tak ušetří 60 až 70 % nákladů na ohřev vody. Instalace tohoto zdroje tepla zároveň přispívá k snížení spotřeby fosilních paliv a k zlepšení kvality ovzduší.
Nadstandardní záruka 12 let na kolektory a nosné konstrukce v případě montáže smluvním partnerem Richter + Frenzel s.r.o.
Počet osob v domácnosti
2 až 3
4 až 5
6 až 8
Solární kolektor RF300
2 ks
3 ks
5 ks
Střešní konstrukce pro 2kol šikmá tašková střecha (plechová)
1 ks
1 ks
2 ks
Střešní konstrukce pro 1kol šikmá tašková střecha (plechová)
-
1 ks
1 ks
Spojovací střešní konstrukce (plechová)
-
1 ks
2 ks
Připojovací sada
1 ks
1 ks
1 ks
Propojovací sada
1 ks
2 ks
4 ks
Expanzní nádoba
12 l
18 l
40 l
Dvustoupačková čerpadlová skupina + odvzduš.
1 ks
1 ks
1 ks
Teplonosná kapalina 25l
1 ks
1 ks
2 ks
Regulace (jednookruhová)
1 ks
1 ks
1 ks
200 l
300 l
500 l
Zásobník TUV bivalentní - 2 výměníky
Doporučené příslušenství: Termostatický směšovač TUV
Možnost sestavení systému na míru.
Zelená úsporám
Na tyto sestavy je poskytována dotace 55.000 Kč z programu „Zelená úsporám
Firma Richter + Frenzel nabízí vám i vašim zákazníkům technické poradenství a odbornou pomoc při získávání dotací
z programu „Zelená úsporám“. Podrobné informace naleznete na www.r-f.cz
TOPENÍ
SAN ITA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Téma čísla | RF
doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Výprodej
Artikl
142673
148464
141518
193030
186990
148463
192241
191438
142663
111330
159076
130985
194237
192281
205795
134655
209971
120537
186037
143915
210584
149650
148774
120538
193650
148476
130733
183277
192282
195954
146615
148077
134814
148468
141709
191372
139769
148709
193106
141565
148408
141697
141666
112377
184473
184332
111062
201287
111636
159769
111636
149729
148710
148349
186424
186
424
8
Zboží
kolektor solární KTU 15 vakuový
radiátor Kermi vent FTV 11
kotel Buderus
radiátor Kermi vent FTV 12
kamna krbová Edilkamin
radiátor Kermi vent FTV 11
panel Arbonia Karotherm
konvektor Minib podlahový ZAKÁZKA
hlavice term.dálk.ovl.2m
čerpadlo Grundfos AP
nádoba základní Variomat Reflex
radiátor Radik VKU 22
kolektor solární TSC21
konvektor Kermi KNV - L 32
čerpadlo Grundfos CR3-2 HQQE
konvektor Minib podlahový
konvektor Fan-Coil Oplflex
osvěžovač vzduchu Oxygen+filtr+M
radiátor Kermi Plan PTV 11
konvektor podlah. Licon
vestavba Jaga
radiátor Radik VKM 11
radiátor Kermi FKO 12
jednotka řídící extrakční
ventil skup.termoskop.
radiátor Kermi vent FTV 12
radiátor Radik Hygiene klasik 20S
těleso koupelnové Jaga Sani Ronda
konvektor Kermi KNV - L 32
konvektor Boki
těleso koup.trubk. Koralux Tubus
radiátor Kermi vent FTV 11
konvektor Minib podlahový
radiátor Kermi vent FTV 11
regulace Junkers TF20
příslušenství Viessmann
panel topný Koratherm horizont.20
radiátor Kermi FKO 11
radiátor Kermi vent FTV 11
příslušenství Junkers 528/1
radiátor Kermi vent FTV 11
regulace Junkers TA120E1
odkouření Junkers ACZH101
radiátor trub. Dekor-V 28čl.
radiátor Radik Plan VKM 33
radiátor Radik Plan VKM 11
čerpadlo Grundfos UPS
konvektor nadzemní Isan horizontal
čerpadlo ponorné Wilo TWU
ohřívač průtok.beztlak. Mirava M A1
čerpadlo ponorné Wilo TWU
radiátor Radik VKM 21
radiátor Kermi FKO 11
radiátor Kermi vent FTV 10
panel
Koratherm
horizont.22
pan
ell ttopný
opnýý K
oratherm
th
h
ho
riz
i ontt.22
22
Popis
143X197 1.41
900/ 800 1439W
U 124-20K
400/1800 LEVÝ
IDRO 100 DVOUKŘÍDLÁ PEVNÁ DVÍŘKA
900/ 700 1259W
KTV150/0.63M PŘÍV.99 BRV CF 7016
PT-3000 NEREZ MŘÍŽKA
PTH-01
50B.50.08.A1.V
VG 500
300/700 BEZ UCHYCENÍ
10BAR 194X94X10.5 CM
140/1500 S MŘ.-9016
400 V
KT RÁM 2000
FLK30-11.240 - NL000
OXRS.001.001/COM
505/1805 1164W LEVÝ
PKVT-280/7/28 US OCEL
BIUW 050.172.11/DBE
500/500 STŘEDOVÝ
600/1100 1723W
OXEX.101 S ODSÁV. A MODEM
RADA 215BC
300/1200
503/1004 808W
SROW 205.080.201/MM
140/2600 S MŘ.-9016
WLW-28-160-14-04
KT 780 /450
500/1600 1714W LEVÝ
KT-0 2000
900/1200 2159W
OVLÁDÁNÍ DÁLK.TÝDEN.
REGULACE VITRONIC 200 H01
662/1800 M
600/1100 1383W
400/2000 1770W LEVÝ
SOUPR.PŘIP.PLYN-TOP.NADO
400/1000 885W
EKVIT.TÝD.DIGIT.
VODOR.1.0M-ZE/ZWE+ZR/ZWR
21- 500 BÍLÁ
300X1600
600X900
32-60 FB 400/6/10
F20 560/1300 S01 AB
5-407 230V AKCE
5.0KW 230V
5-407 230V AKCE
300/1400 STŘEDOVÝ
600/1200 1509W
500/1100 706W
662/0800
662/08
662
/0800
00 BAR
BARVA
VA 35
Kód dodavatele
7127
FTV110900801R1K
76200031
FTV120401801L1K
430380
FTV110900701R1K
KTV150 0.63 2 99 12 CF7016
PT 3000 INOX
PTH-01
96468354
6600300
22-3070-C
8100121
KNV320141502L1K
96516649
KT RÁM 2000
FLK30-11240-NL000
OXRS.001.001/COM
PTV110501801L1K
PKVT-280/7/28 US OCEL
BIUW0.05017211/DBE
11-5050-G
FK0120611
OXWX.101
RD12400200
FTV120301201R1K
20-5100-K
SROW0.205080/MM
KNV320142602L1K
WLW-28-160-14-04
KT-07800450-10
FTV110501601L1K
KT-0 2000
FTV110901201R1K
7744901123
7193952
K20H06621800M35
FK0110611
FTV110402001L1K
7719001279
FTV110401001R1K
7719001318
7720001001
D0V21050028
33-3160-H
11-6090-H
96401808
F20H05601300AB60
2003764
ME105022
2003764
21-3140-G
FK0110612
FTV100501101R1K
K22H06620800-35
K22H06
K22
H06620
620800
800-35
35
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Artikl
208060
164112
164153
160401
162232
162587
164066
153308
158450
154460
153910
153709
194103
157958
153469
157947
161674
161055
196327
173992
152868
160297
157960
152370
151948
152559
157979
192456
161672
155031
165268
165282
162234
162621
105802
160383
185928
169088
185920
150862
185919
183152
138223
107683
109901
183329
150804
150575
102757
138260
150116
184729
110150
151598
151541
170757
170757
Zboží
dveře pivotové Hüppe 1002 1/4kruh STŘÍBRNÁ
LESKLÁ/SKLO + ÚPR
baterie bidet. HG Talis E
baterie sprch. HG Talis S
umyvadlo s otv.Laufen Form
umyvadlo s otv.Kolo Ego
pisoár Kolo Nova
baterie van. HG Focus S
kout sprch. Roltechnik CED 1-kř. 5ti-úh
vanička oc.KW Superplan 406-1
zástěna van. Bella Vita Nova Duscholux
kout sprch. Roltechnik CR 4-díl.1/4-kru
kout sprch. Roltechnik ECR 2-díl.1/4-kr
zástěna sprch. Riho Scandic S301
senzor umyv.násť.
box sprch. Roltechnik FCR
senzor umyv.
skříňka pod umyv. Kolo Quattro
dvojumyvadlo nábyt.řez.Laufen Palace
kout sprch.Roltechnik IRP1 1/4kruh 1-kř
dřez Franke Mikado MOX
vanička Hüppe Marano 1/4-kruh
skříňka zrcadlová Keramag Vitelle
senzor umyv.násť.
kout sprch. IS Easy
kout sprch.2-kř.1/4kr. Ronal Tango ERT
stěna pevná Kolo Akord
senzor umyv.stoj.směš.
dveře 1-kř. P Ronal Pur-Light PLPD
skříňka pod umyv. Kolo Quattro
kout sprch. Ravak-Elegance ESKKR 45LAT
výtok van. Hansa Quadris
výtok van. Hansa Quadris Art
umyvadlo Kolo Ego s otvorem
umyvadlo Kolo Aplauz
kombifix WC přední
skříňka vysoká Laufen Case
oblouk WC 80902
servopohon el.term.LH Oventrop
zařízení SYR IT 3000 na úpravu tvrdost
filtr odkalovací přírubový Honeywel
zařízení el.dynam.SYR MULTISAFE KS 3000
nářadí aku+lis. UP UNIPIPE
trubka Uponor evalPEX-a Q&E difst.topen
kompenzátor gum.přír. P-Teguflex červen
ventil uzav. BOA-Super Compact
ventil tlak.voda 24V EVPE
ventil redukce tlaku Honeywell
šroubení rad.Danfoss RLV
trubka studniční PRAMOSAT s hrdlem
spojka vnitřní Wirsbo
ventil regul.a měř.Danfoss MSV-C
klapka uzav.bezpřír. Boax ruční kolo
ventil plyn přír. 230V EVPE
šroubení Heimeier Vekotec př.vnější
ventil regul.Heimeier
nůžky
plastové
nůžk
ůžky na pla
l sto
t vé
é ttrubky
rubk
bky R
Rems ROS
Popis
STŘÍBRNÁ LESKLÁ/SKLO + ÚPR
Kód dodavatele
980110.092.322
CHROM
150 CHROM
70X50CM BÍLÁ
68X53CM BÍLÉ
PŘÍVOD VNITŘ.BÍLÝ
PODOM.S PŘEP.CHROM
1/1000 BÍLÁ-CHINCHILA
90X120X2.5 BÍLÁ E+
MATNÝ CHROM/ESG SKLO
4/900 BÍLÁ-KŮRA
2/900 ELOX-SKLO
90X90X200 BÍLÁ
SLU 09B BAT.NAPÁJENÍ 9V
2-900 BÍLÁ-KŮRA
SLU 03
118X42X41.3 SV.DUB
150X57 BÍLÁ 3-OTV.
900/2000 BRILLANT/SKLO
965 X 500 + PŘÍSL
800
58X10X80 TŘEŠEŇ
SLU 09 BK BAT.NAPÁJENÍ KRÁT.VÝT.
90X90 R.550 CHR-TRANSP.
900X1850 BÍLÁ-A44 R.550
90X90CM SKLO CREPI
SLU 23B BAT.NAPÁJENÍ 2-VODY
900X1900 ALUCHROM-A7
58X42X41.3CM SV.DUB
BÍLÁ/BÍLÁ
NÁSTĚNNÝ
NÁSTĚNNÝ
90X53CM BÍLÉ
600-1 BÍLÁ
--LEVÁ DUB
DN 100 PŘEDSAZENÝ 60MM
M30X1.5 24V
DVOUKOMOROVÉ. PROTI VÁPEN.USAZ.
DN80
PROTI TVORBĚ VÁPENITÝCH USAZENIN
75 (990005)
32X2.9 6BAR 6M-TYČ
200/16 90°C
DN200 PN6
2020.21
6/4˝ 0.5-2BAR 80°C
3/4˝ ROHOVÉ NIKL (64)
110X2.7
20X1/2˝
DN40 MĚŘ.KONC
DN 40/6.10.16
2006.32
3/4˝ NIKL
1/2˝
P 7755
33200000
32620000
8.1067.5.000.104.1
K11168
26000
31746000
311-1000000-04-03
430600013001
389.181452.551070
333-900R55S-04-01
506-900R55S-01-02
GC40200
03095
912-9000000-04-01
03030
89069
8.1261.5.000.108.1
140-900000P-00-02
MOX651
202020.055
811135.000
13094
T1212YB
ERT5509000444
RSKS80202000
03235
PLPD09005007
89067
RAVAK
50372100
50382100
K11190
41160
110.357.00.1
4.7995.1.070.514.1
484361
1012486
3000.00.000
F76S-80FA
2402.00.000
1006827
321109
KVINTING
48874500
EVPE 2020.21
D06FN-11/2B
003L0145
6711027
4051442
003Z3005
42084316
EVPE 2006.32
0552-50.000
50-007-715
291100R
291100
291
100R
R
9
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Ventily Schell
Cubito vanová zástěna
Akční cena
4
Akční cena
2
5
NŽ
ENÝ
RSK
ÍT
É S
Ě
• rychlá montáž, snadné čištění filtru.
• plynulá regulace, dlouhá životnost, německá kvalita za skvělou
cenu.
1. Ventil pračkový 1/2x3/4
Skladová karta 156080
2. Ventil rohový Comfort
s filtrem 1/2x3/8 s matkou
Skladová karta 156092
33000699
`bQfvfQbYQ^dQ
49490699
Zboží na objednávku.
3. Ventil rohový Comfort
1/2x3/8 bez matky
52120699
4. Ventil rohový Sanland 1/2x3/8
s nerezovým sítkem
97058000
Cubito vanová zástěna dvojdílná 115x140
levá profil stříbro lesk, sklo bezpečnostní transparent
s úpravou perla Glass
2.5742.6.002.668.1
21220699
Cubito vanová zástěna dvojdílná 115x140
pravá profil stříbro lesk, sklo bezpečnostní transparent
s úpravou perla Glass
2.5642.6.002.668.1
Skladová karta 156096
Skladová karta 249153
5. Ventil stojánkový samouzavírací
Petit na jednu vodu 1/2
Petit SC chrom
Skladová karta 191398
Skladová karta 198009
Skladová karta 200970
Cubito
Akční cena
• keramické kartuše: Ø 25 mm, Kerox (Maďarsko), bez systému
Optim Eco
• keramické ventily: pracovní úhel 90°, Flühs (Německo)
• perlátory: speciální plast proti usazování vodního kamene,
Neoperl (Německo)
• připojovací hadice stojánkových baterií: nerezové, včetně
těsnění, Tucai (Španělsko)
• přepínače: Neoperl (Německo)
• zpětné klapky: Neoperl (Německo) – prevence proti zpětnému
nasátí znečištěné vody do vodovodního potrubí – pitné vody
• balení: stříbrný textilní sáček s logem Jika, hnědý karton loga Jika
• pryžové protihlukové vložky: snižují hlučnost
• montážní návody: v balení
• prodloužená záruka: 5 let
• servis výrobce u koncového zákazníka. www.jika.cz
1. Baterie umyvadlová páková
stoj. se zátkou click clack chrom
Skladová karta 192118
3.1142.1.004.001.1
8
1
5
7
6
2
4
Ke každé baterii
obdržíte jako dárek
luxusní hotelovou osušku
nejvyšší kvality (SAP 80083).
3
5. Baterie sprchová kohoutková
nástěnná bez příslušenství chrom
3.3242.7.004.000.1
2. Baterie umyvadlová stoj páková
pro umyv mísy se zátkou
click clack chrom
3.1142.8.004.002.1
6. Baterie vanová podomítková
kohoutková s přepínačem chrom
3.2042.6.004.000.1
3. Baterie bidetová stoj. páková
s výpustí chrom
3.4142.1.004.001.1
7. Připojovací koleno
k podomítkové baterii chrom
3.6342.0.004.020.1
Skladová karta 192419
Skladová karta 192119
Skladová karta 192420
4. Baterie vanová nástěnná
kohoutková bez příslušenství chrom 3.2242.7.004.000.1
Skladová karta 192952
12
12
Skladová karta 192953
Skladová karta 192121
8. Vanový výtok ze zdi
délka 161 mm chrom
Skladová karta 192955
3.7142.7.004.030.1
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Set Sanitec + Geberit
WC set
+
NŽ
ENÝ
RSK
ÍT
É S
Ě
+
+
+
Akční cena
Geberit + Sanitec SET s tlačítkem
Modul Kombifix ECO
WC závěs Rekord
Izolace
Sedátko panda
tlačítko Samba bílá
kompletní cena za set
Akční cena
110.302.00.5
K93100
haas
10130
115.770.11.1
SET s tlačítkem
Modul Duofix
WC závěs Piano se sedátkem
Izolace
tlačítko Samba bílá
kompletní cena za set
Skladová karta 206470
Geberit + Sanitec SET bez tlačítka
kompletní cena za set
Skladová karta 184705
111.300.00.5
233
haas
115.770.11.1
Skladová karta 242154
WC set
Set Sanitec + Geberit
Akční cena
+
+
NŽ
ENÝ
RSK
ÍT
É S
+
Ě
+
Za nákup dvou setů
dostanete jako dárek
badmintonovou sadu!
(SAP 80117)
+
Akční cena
Geberit + Sanitec SET s tlačítkem
Modul Kombifix ECO
WC závěs Piano se sedátkem
Izolace
tlačítko Samba bílá
kompletní cena za set
Skladová karta 242152
Geberit + Sanitec SET bez tlačítka
kompletní cena za set
Skladová karta 249151
110.302.00.5
233
haas
115.770.11.1
• univerzální splachovací ventil
(možnost následné výměny tlačítka START STOP a DUAL FLUSH)
• nastavitelnost finální výšky závěsných klozetů
• nosnost 400 kg
• pevný rám
• záruka 5 let
Jika modul ZK
tlačítko dual flush bílá
wc závěsné Dino
sedátko Zeta
izolaze
set
8.9348.1.000.000.1
8.9348.7.000.000.1
8.9327.1.000.000.1
haas
Skladová karta 214100
13
13
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Sanitec – domácí produkt Piano
Umývátko 45 cm, otvor pro baterii
+ Domino skřínka 40x37x37 se zásuvkou
lesklá bílá pod umývátko 45 cm
L12145+89204
Akční cena
Skladová karta SET 242155
Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii
+ Domino skřínka 40x37x37 se zásuvkou
lesklá bílá pod umyvadlo 50 cm
L11150+89204
Skladová karta SET 242156
Umyvadlo 55 cm, otvor pro baterii
+ Domino skřínka 50x37x37 se zásuvkou
lesklá bílá pod umyvadlo 55 cm
L11155+89205
Skladová karta SET 242157
Umyvadlo 60 cm, otvor pro baterii
+ Domino skřínka 50x37x37 se zásuvkou
lesklá bílá pod umyvadlo 60 cm
L11160+89205
Skladová karta SET 242159
Domino skřínka postranní nízká vrchní
lesklá bílá 30x120x25, pravá
88304
Domino skřínka postranní nízká vrchní
lesklá bílá 30x120x25, levá
88305
Domino skřínka postranní vysoká s košem
na prádlo lesklá bílá 37x160x34, pravá
88306
Domino skřínka postranní vysoká s košem
na prádlo lesklá bílá 37x160x34, levá
88307
Domino skřínka universální s dvířky
30x37x42 lesklá bílá, pravá
89208
Skladová karta 238909
Skladová karta 238911
Skladová karta 238913
Skladová karta 238915
Skladová karta 238905
Nábytek skladem Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň
nebo na objednávku.
Domino skřínka universální s dvířky
30x37x42 lesklá bílá, levá
89209
Skladová karta 238907
Dále v nabídce zrcadla, a chromové kryty na sifon nábytek
i v barvě capuccino/wenge
Keramika
Akční cena
Možno kombinovat s nábytkem Domino.
KERAMAG umyvadlo 50x38 Renova Plan
272150
Skladová karta 182386
KERAMAG umyvadlo 55x44 Renova Plan
222255
Skladová karta 159969
KERAMAG umyvadlo 60x48 Renova Plan
222260
Skladová karta 182372
KERAMAG umyvadlo 65x48 Renova Plan
222265
Skladová karta 182375
KERAMAG polosloup Renova Plan
Skladová karta 182385
14
14
292110
KERAMAG wc závěsné Renova Plan
202150
Skladová karta 224297
KERAMAG sedátko Renova Plan
572110
Skladová karta 226460
KERAMAG sedátko soft close Renova Plan
572120
Skladová karta 208376
SET KERAMAG wc záv Renova Plan
bez sedátka + Geberit kombifix+izol
202150+110.302.00.5+izolace
Skladová karta SET 249158
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Baterie Metalia
9
3
10
12
15
11
8
4
6
5
13
2
Dárek KE KAŽDÉ BATERII
Butylka v pouzdře
SAP č. 80122
14
7
Český výrobek, v sortimentu i rozteč 100 mm, 7 let záruka.
8. Baterie umyvadlová nebo dřezová
nástěnná rozteč 150 mm
ramínko 240mm chrom
57070.0
Skladová karta 166425
1. Baterie na umývátko stojánková
s výpustí chrom výška 120 mm
57001.0
9. Baterie dřezová stojánková
ramínko 210 mm chrom
57091.0
2. Baterie umyvadlová stojánková
s výpustí chrom výška 150 mm
57002.0
10. Baterie dřezová stojánková
ramínko 150 mm chrom
57096.0
57011.0
11. Baterie dřezová stojánková
ramínko 225 mm chrom
57014.0
57060/1.0
12. Baterie dřezová stojánková
s vytahovací sprškou chrom
57081.0
Skladová karta 166420
Skladová karta 194109
3. Baterie bidetová stojánková
s výpustí chrom
Skladová karta 183571
4. Baterie sprchová nástěnná,
rozteč 150 mm bez příslušenství chrom
Skladová karta 166422
Skladová karta 166427
Skladová karta 166426
Skladová karta 242748
Skladová karta 166424
5. Baterie vanová nástěnná rozteč 150 mm
s příslušenstvím chrom
57020.0
13. Baterie sprchová nástěnná, rozteč 100 mm
bez příslušenství chrom
57065.0
6. Baterie sprchová podomítková
bez přepínače chrom
57050.0
14. Baterie vanová nástěnná rozteč 100 mm
s příslušenstvím chrom
Skladová karta 166428
Skladová karta 166423
7. Baterie vanová podomítková
s přepínačem chrom
Skladová karta 166430
57050R.0
Skladová karta 197288
Skladová karta 197289
57024.0
15. Baterie umyvadlová nebo dřezová nástěnná
rozteč 100 mm ramínko 240 mm chrom
57074.0
Skladová karta 197292
15
15
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Baterie
Sety Optiline
Akční cena
Akční cena
2
1
Pouze v R+F
3
1. Nova – termostatická baterie sprchová
nástěnná Chrom + sprch souprava
Sensiva s tyčí 60 cm
7460CY + 350
Skladová karta SET 196229
2. Vega baterie umyvadlová
– bidetta se sprškou
1806F
Skladová karta 227128
3. Optima – termostatické podomítkové těleso
vanové (bez pohledového dílu)
Skladová karta 166608
Vany
7128
SET umyvadlo Europa/Piano 50 cm
L11150 s otv +baterie umyvadlová
stojánková Europa B9158AA
L11150+B9158AA
Skladová karta SET 249360
SET umyvadlo Europa/Piano 55 cm
L11155 s otv +baterie umyvadlová
stojánková Europa B9158AA
L11155+B9158AA
Skladová karta SET 249361
SET umyvadlo Europa/Piano 60 cm
L11160 s otv +baterie umyvadlová
stojánková Europa B9158AA L11160+B9158AA
Skladová karta SET 249362
WC kombi + sedátko Nova
Akční cena
Riga vana 150x70 ocelová bílá
objem 170 l bez nohou
2.3405.0.000.000.1
Skladová karta 158538
Riga vana 160x70 ocelová bílá
objem 180 l bez nohou
2.3406.0.000.000.2
Akční cena
Skladová karta 158539
Riga vana 170x70 ocelová bílá
objem 190 l bez nohou
2.3407.0.000.000.3
Skladová karta 158540
Riga nohy vanové kovové
1 pár
2.9401.2.000.000.1
Sofia vanička ocelová bílá
80x80x14,5
2.1408.0.000.000.1
Skladová karta 158559
Skladová karta 158549
Sofia vanička ocelová bílá
90x90x14,5
Skladová karta 158550
16
16
• baleno v krabici
• úsporné splachování 3/6 L
• sedátko tvrdé z ABS
WC kombi + sedátko Nova
odpad vodorovný
29202
WC kombi + sedátko Nova
odpad svislý
29203
Skladová karta 162575
2.1409.0.000.000.1
Skladová karta 162577
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Proč právě EUROPA?
• provedení polystyrol – dekor Champagne
• velká variabilita série EUROPA
• velmi výhodná cena
• dosud nepřekonaný rolničkový mechanismus pro posuv dveří
• kvalitní hliníkový profil
• jednoduchá montáž
• dveře do niky s možností snadného vysazení a čištění
• čtvrtkruhové kouty ve smontovaném stavu
• záruka 3 roky
ČESKÝ VÝROBEK
Sprch kout ¼ kr posuvné dveře,
80 cm R550 rám bílý, plexi
Champagne
SAP 153385
Obj. kód SPCR2/80
Sprchový kout
Sprch kout ¼ kr posuvné dveře,
90 cm R550 rám bílý, plexi
Champagne
SAP 153387
Obj. kód SPCR2/90
Sprch kout ¼ kr posuvné dveře,
90 cm R550 rám bílý,
bezpečnostní sklo čiré
SAP 183581
Obj. kód SPCR2/90 Transparent
Sprch kout rohový posuvné
dveře, 90 cm rám bílý ,plexi
Champagne
SAP 153383
Obj. kód SPCS2/80
Sprchový kout
Sprch kout rohový posuvné
dveře, 80 cm rám bílý ,plexi
Champagne
SAP 153384
Obj. kód SPCS2/90
Sprch dveře do niky 80 cm
posuvné, rám bílý ,plexi
Champagne montážní rozměr
775-800 mm
SAP 153388
Obj. kód PD3/80
Sprchové dveře
Sprch dveře do niky 90 cm
posuvné, rám bílý ,plexi
Champagne montážní rozměr
875-900 mm
SAP 153389
Obj. kód PD3/90
Sprch dveře do niky 100 cm
posuvné, rám bílý, plexi
Champagne montážní rozměr
975-1000 mm
SAP 214112
Obj. kód PD3/100
17
17
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Výprodej Sanita
Zobrazené položky jsou pouze výběr z výprodejních položek u společnosti R+F - více na www.r-f.cz/vyprodej
Umývátko Kolo Panda solo bílé
Umyvadlo Ideal Standard
Vanička oc. KW Zirkon 511
40X33 CM BEZ OTVORU, BEZ BATERIE, SANITEC
Ecco V2005 50 cm bez otvoru pro bat
80 x 80 x 6.5 BÍLÁ, R500, KALDEWEI
Katalogové číslo ‘72040
Skladová karta 162047
Skladová karta 162514
Katalogové číslo 452000010001
Skladová karta 158335
Polička roh. Novatorre III.
24X24 CM, CHROM, NOVASERVIS
Katalogové číslo 6335.0
Skladová karta 172776
Vana Akrylátová Carmina
150x70
Katalogové číslo
Skladová karta 191320
160x70
Katalogové číslo
Skladová karta 191321
Baterie umyv. Raf Perfekt
STOJ. BEZ ANK. CHR, RAF ARMATURY
Katalogové číslo PN26
Skladová karta 167317
Nohy k vanám Carmina
Katalogové číslo
Skladová karta 186900
Baterie dřez. Raf Polar
100 R. KUL. 200 CHR, RAF ARMATURY
Katalogové číslo PL01A
Skladová karta 167280
Tlačítko Geberit Tango
funkce start/stop bílá
Katalogové číslo 115.760.11.1
Skladová karta 105885
Některé uvedené obrázky jsou pouze ilustrační.
18
18
170x70
Katalogové číslo
Skladová karta 191322
Vaničky z litého mramoru
s lineárním
!
A
odtokovým
K
N
I
žlabem
OV
N
• Samonosné vaničky z litého mramoru
• Povrchová úprava Gelcoat
z polyesterové pryskyřice
• Možnost postavení na nožičky
a přisazení předního panelu
• Výška předních panelů 95 mm
• Výška ustavovacích nožiček 65-105 mm
• Dvoukomorový sifon SIWI
• Bílý, černý nebo aluchromový kryt sifonu
z hliníkového profilu
■ WIA / Obdélníková vanička
■ WIQ / Čtvercová vanička
Typ vaničky
Šířka (mm)
Výška (mm)
WIA 80 100
800 x 1000
35
WIA 80 120
800 x 1200
35
WIA 90 120
900 x 1200
35
WIA 90 140
900 x 1400
35
WIA 90 160
900 x 1600
35
WIQ 080
800 x 800
30
WIQ 090
900 x 900
30
WIQ 100
1000 x 1000
35
WIR 55 080
800 x 800
30
WIR 55 090
900 x 900
30
WIR 55 100
1000 x 1000
35
DOPLŇKY
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)
Bílá
8 940 Kč
9 990 Kč
11 110 Kč
12 830 Kč
14 300 Kč
6 780 Kč
7 660 Kč
9 990 Kč
6 350 Kč
7 380 Kč
9 490 Kč
Černý granit
10 380 Kč
11 590 Kč
12 890 Kč
14 890 Kč
16 590 Kč
7 870 Kč
8 890 Kč
11 590 Kč
7 370 Kč
8 570 Kč
11 010 Kč
Bílá
PWIF.04
■ WIR / Čtvrtkruhová vanička
Typ L-panelu
PWIL 080 100
PWIL 080 120
PWIL 090 120
PWIL 090 140
PWIL 090 160
PWIL 080 080
PWIL 090 090
PWIL 100 100
PWIR 55 080
PWIR 55 090
PWIR 55 100
Aluchrom
PWIF.50
Sprchové vaničky ILA z litého mramoru s dvoukomorovým sifonem a lineárním krytem sifonu byly vyvinuty
pro náročného klienta, který požaduje vynikající užitné vlastnosti produktu a zároveň moderní minimalistický design.
Použití vaničky ILA je z praktických důvodů výhodnější alternativou podlahových odtokových žlabů, a to zejména
v rekonstruovaných koupelnách, ale uplatnění v zásadě najde v jakémkoliv sprchovém koutu,
kde je kladen důraz na estetiku, hygienu, těsnost a snadnou údržbu.
Vaničky jako celek splňují všechna kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové
kouty. Výrobce všechna tato kritéria ověřil v náročných testech reálných produktů.
K vaničkám ILA byl vyvinut speciální sifon s dvěma komorami, který zaručuje vysokou průtočnost až 44 l/min a splňuje
nejvyšší kritéria příslušné normy EN 1253-2:2002. Důmyslná konstrukce zajišťuje vodotěsné spojení sifonu s vaničkou.
Vnitřní uspořádání sifonu řeší dostatečnou výšku hladiny v komorách a zároveň průchod menších nečistot a tím částečnou
samočistitelnost sifonu. Pro pravidelnou údržbu stačí občasné mechanické vyčištění snadno přístupných sítek sifonu.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
K dodání od 1. 9. 2010.
SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN
Tel.: 00420 / 493 587 420-6
Fax: 00420 / 493 587 490
E-mail: [email protected]
www.sanswiss.cz
Bílá
1 500 Kč
1 550 Kč
1 600 Kč
1 700 Kč
1 800 Kč
1 400 Kč
1 500 Kč
1 600 Kč
1 450 Kč
1 550 Kč
1 650 Kč
Černá matná
PWIF.06
AR1
Aluchrom / Černá
1 650 Kč
1 700 Kč
1 750 Kč
1 850 Kč
1 950 Kč
1 550 Kč
1 650 Kč
1 750 Kč
2 000 Kč
2 100 Kč
2 200 Kč
Cena
1 000 Kč
2 000 Kč
Model vaničky v řezu
WIA
WIQ
WIR
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Akční nabídka obkladů a dlažeb
K dodání na objednávku.
Reale
Oblíbená série REALE je neustále žádána pro svůj zcela neopakovatelný design a velkou škálu
zdobení a dekorů. Série je vhodná jak pro malé, tak i větší koupelny. Série Reale má lesklý povrch.
GASTON L 157 SAP 224645
Listela 20 × 5,7
GASTON L 157 U SAP 224646
Listela 20 × 3
REALE D 95
SAP 224644
Dlažba
20 × 20 PEI III
REALE 951
Obklad
SAP 224642
20 × 25
REALE 95
Obklad
SAP 224641
20 × 25
REALE 951 GASTON S 57 střed.
Obklad
20 × 25
SAP 224643
GASTON L 59 R SAP 224647
Bombáto 20 × 5
GASTON L 59 U SAP 224640
Bombáto 20 × 3
Concorde
PRO R
NO
SAP 249693
PL3980 CONCORDE CHOCOLATE
Obklad 25 × 40
SAP 249694
QF1980 CONCORDE CHOCOLATE
Dlažba 31 × 31 PEI II
SAP 249695
QE9980 L PLUS CHOCOLATE
Listela 4 × 40
SAP 249699
CONCORDE BEIGE
Mozaika 25 × 40
SAP 249697
CONCORDE CHOCOLATE
Mozaika 25 × 40
SAP 249698
Simona, Corida, Neapol
Vysoce slinuté mrazuvzdorné dlaždice sérií SIMONA,CORIDA a NEAPOL se vyznačují
jemně reliéfním povrchem v příjemně teplých zemitých odstínech.
SAP 249700
NEAPOL
Dlažba 30 × 30 PEI V
20
2
0
SIMONA COTTO
Dlažba 30 × 30 PEI IV
SAP 22
22511
5110
0
225110
CORIDA BEIGE 49
Dlažba 30 × 30 PEI V
SAP 22
22511
5111
1
225111
CORIDA COTTO 59
Dlažba 30 × 30 PEI V
SAP 22
22511
5112
2
225112
0
V I NKA
2010
201
PL3610 CONCORDE BEIGE
Obklad 25 × 40
OK
Série CONCORDE je složena ze dvou základních barev s možností kombinovat světlý a tmavý
odstín obkladů, které jsou vhodně doplněny o prořezávanou mozaiku v barvě základů.
Ještě
většía výběr
ještě lepší
výprodej SOUKUP
na www.r-f.cz.
Obklady
dlažby za
exkluzivně
pro ceny.
RichterSledujte
+ Frenzelaktuální
dodává KERAMIKA
Trama
RF2690 TRAMA NOGAL
Obklad 25 × 40
SAP 249703
RF2175 TRAMA MOKA
Obklad 25 × 40
SAP 249704
RD4693 M. TRAMA NOGAL-MOKA
RD4930 M. TRAMA GRIS-ANTRACITA
Mozaika 25 × 40
Mozaika 25 × 40
SAP 249708
SAP 249709
DV3690 NEO NOGAL
Dlažba 31 × 31 PEI IV
SAP 249712
DV3710 NEO GRIS
Dlažba 31 × 31 PEI IV
SAP 249713
RP4990 L. MIX IRIS
Listela 5 × 40
249715
SAP 24
24971
9715
5
RP4395 L. MIX MULTICOLOR
Listela 5 × 40
249716
SAP 24
24971
9716
6
NO
RF2710 TRAMA GRIS
Obklad 25 × 40
SAP 249706
RF2670 TRAMA MARFIL
Obklad 25 × 40
SAP 249702
0
RF2560 TRAMA NARANJA
Obklad 25 × 40
SAP 249701
2010
201
Matnou sérii TRAMA s povrchem připomínající látku lze kombinovat s dekorací
nebo prořezávanou mozaikou. Možnost pokládat horizontálně i vertikálně.
OK
V I NKA
PRO R
RF2760 TRAMA ANTRACITA
Obklad 25 × 40
SAP 249705
JH4535-403 MIX IRIS
Dekor 25 × 40
SAP 249710
JH4535-341 MIX MULTICOLOR
Dekor 25 × 40
SAP 249711
DV3175 NEO MOKA
Dlažba 31 × 31 PEI II
SAP 249714
211
2
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Klasické kotle
Kondenzační kotle
Akční cena
K akčnímu
kotli
IMMERGAS
lahev vína
zdarma.
Akční cena
QUANTUM Q7K-28-24 Combi 7,8 - 27,5 kW
W
s průtočným ohřevem TV – kombi
46707
Skladová karta 245346
Plynový kotel s otevřenou spalovací komorou
MINI NIKE X 24 kW /7-24kW/
– určený pro vytápění s možností připojení
nepřímotopného zásobníku
3.020857
Skladová karta 248809
Plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou
MINI EOLO X 24 kW /7-24kW/
– určený pro vytápění s možností připojení
nepřímotopného zásobníku
3.020855
Skladová karta 248810
Čerpadla
QUANTUM Q7K-36-30 Combi 8 - 31,5 kW
s průtočným ohřevem TV – kombi
46717
Skladová karta 245347
QUANTUM Q7K-22 Solo 6,3 - 21,4 kW
s možností napojení
nepřímotopného zásobníku
46727
QUANTUM Q7K-28 Solo 8,5 - 28,1 kW
s možností napojení
nepřímotopného zásobníku
46737
Skladová karta 245348
Skladová karta 245349
Topenářská čerpadla
Akční cena
1
2
Akční cena
1. Oběhová čerpadla – topení
čerpadlo Vortex HZ 401
Topenářské čerpadlo bez šroubení 421-871-000
Skladová karta 185192
ALPHA2 25-40 230/10 Elektronické
oběhové mokroběžné čerpadlo
95047500
2. Čerpadla na TUV
Čerpadlo Vortex BW 152 R1/2“OT
Čerpadlo bez regulačního prvku 411-220-000
Skladová karta 111029
ALPHA2 25-60 230/10 Elektronické
oběhové mokroběžné čerpadlo
Skladová karta 111031
95047504
Skladová karta 110963
Čerpadlo Vortex BWZ 152 R1/2“OT
Čerpadlo s mechanickými
spínacími hodinami
411-220-300
UPS 25-40 230V 180 mm
96281384
Skladová karta 110970
Skladová karta 111038
UPS 25-60 230V 180 mm
Skladová karta 111043
96281483
* SUPERAKČNÍ CENA
Podmínkou
od
ou poskytnutí
pos yt ut ce
ceny
y je objed
objednávka
á ap
přes
es E-shop
s op R+F.. Na
a tyto ce
ceny
y se nevztahují
e ta uj žádné
ád é da
další
š sslevy
e y – ce
cena
a je konečná.
o eč á.
22
2
2
6YUËIJTEALTERNATIVNqCHZDROJÒTEPELNmENERGIE
KTEROUVfMNAÃEPLANETANABqZq
3OLfRNqSYSTmMY6YUËITqSLUNEjNqENERGIE
PROPODPORUVYTfP}NqAOH½EVTEPLmVODYNABqZq
UËIVATELINEZANEDBATELNOU{SPORUNfKLADÒ
4EPELNfjERPADLA!LTERNATIVNqZDROJTEPELNmENERGIE
ZOKOLNqHOVZDUCHUNEBOZEM}JENEJJEDNODUÃÃq
CESTAP½IVYUËITqREGENERATIVNqCHZDROJÒTEPLA
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Thermal Trend – trubková otopná tělesa
Akční cena
Novinka v nabídce Thermal Trend
– tělesa se středovým připojením.
Akční typy středových těles skladem
na centrálních skladech R+F.
K 600/940 – rovné
K 600/940 – rovné – středové připojení
Skladová karta 134206
Skladová karta 248876
K 600/1290 – rovné
K 600/1290– rovné – středové připojení
Skladová karta 134208
Skladová karta 248877
K 600/1640 – rovné
K 600/1640 – rovné – středové připojení
Skladová karta 134210
Skladová karta 248878
KDO 600/940 – prohnuté
KDO 600/940 – prohnuté – středové připojení
Skladová karta 134245
Skladová karta 248880
KDO 600/1290 – prohnuté
KDO 600/1290 – prohnuté – středové připojení
Skladová karta 134249
Skladová karta 248882
KDO 600/1640 – prohnuté
KDO 600/1640 – prohnuté – středové připojení
Skladová karta 134252
Skladová karta 248883
Elektronická čerpadla
Akční cena
3
Při nákupu dvou čerpadel
energetické třídy A dostanete
nůž Schwarzwolf outdoor Ray .
2
1
1. STAR-RS 25/4 standardní oběhové čerpadlo ÚT,
3 st. Otáček. Energetická třída C.
4032954
Skladová karta 111566
2. Smart A 25/4
nové elektronické čerpadlo s regulací průtoku, např. dle
termostatických ventilů, nahrazuje Star RS 25/4,
ale je až o 70% úspornější
Energetická třída A.
4132506
Skladová karta 239482
24
24
3. Star-Z15 NOVA
nové cirkulační čerpadlo na teplou vodu
s vysokou účinností, příkon 2-4,5W,
nerezové oběžné kolo, na tvrdou vodu do 20°dH,
pro RD, nahrazuje WILO STAR Z15,
ale ušeří až 80% elektrické energie
Energetická třída A.
4132760
Skladová karta 242239
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Sporáky
Akční cena
1
1. MORA ME 51100GW Elektrický sporák – 4 litinové plotýnky,
klasická trouba bez grilu, š. 50 cm
2
3
ME 51100GW
Skladová karta 140417
2. MORA MGN 51100 FW5 Plynový sporák – 4 plynové hořáky,
troubový hořák s pojistkou Stop Gas, š. 50 cm
MGN 51100FW5
Skladová karta 249304
3. MORA MKN 56101 FW Kombinovaný sporák – 4 plynové hořáky
s el. zapalováním, multifunkční trouba, š. 50 cm
Skladová karta 219351
MKN 56101 FW
Nové kondenzační kotle
RAY
Akční cena
závěsné elektrické
kotle pro vytápění
a přípravu teplé vody
v externím zásobníku
N
O
V
IN
K
A
Novinka
Panther Condens 12 KKO
– kotel pro topení
0010008861
Panther Condens 25 KKO
– kotel pro topení
0010008862
Panther Condens 25 KKV
– kombinovaný kotel
0010008859
Skladová karta 245380
Skladová karta 141754
Skladová karta 141753
nový design
tichý provoz
autodiagnostika
plynulá modulace výkonu
jednoduché a přehledné ovládání
vestavěná ekvitermní regulace ve spolupráci
s venkovním čidlem teploty
nastavení požadované teploty TV v externím
zásobníku na kotli
jednoduché připojení externího zásobníku
teplé vody
s GSM bránou lze ovládat pomocí telefonu
ovládání kotle signálem HDO
25
25
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
Chromované radiátory ZEHNDER Aura za výbornou cenu & skladem!
+ dárek
Ke každému tělesu
Zehnder v akci
získáte jako dárek
kvalitní nůž.
Trubková otopná tělesa AURA v chromovaném provedení – vysoká
kvalita švýcarské značky ZEHNDER!
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 500x775 230W
PBCZ-080-050
Skladová karta 238585
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 500x1217
350W
PBCZ-120-050
Skladová karta 238588
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 500x1469
350W
PBCZ-150-050
Skladová karta 238591
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 500x1856
513W
PBCZ-180-050
Skladová karta 238594
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 600x1217
390W
PBCZ-120-060
Skladová karta 238589
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 600x1469
481W
PBCZ-150-060
Skladová karta 238592
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- rovné 600x1856
607W
PBCZ-180-060
Skladová karta 238595
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- prohnuté 600x1217
390W
PBTCZ-120-060
Skladová karta 238599
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- prohnuté 600x775
271W
PBTCZ-080-060
Skladová karta 238597
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- prohnuté 600x1469
481W
PBTCZ-150-060
Skladová karta 238601
Trubkové koupelnové těleso - chromové
- prohnuté 600x1856
607W
PBTCZ-180-060
Skladová karta 238603
26
26
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
ZEHNDER Aura – přednosti chromovaných radiátorů
Přednosti – pro instalatéry
Vysoká kvalita
Spokojenost zákazníků
Vysoký výdělek
· přesné ocelové trubky
· dokonale svařené bez viditelných
svárových spojů
· vysoce jakostní chromování
· stabilní balení ve fólii a kartónu,
zabraňující poškození během
skladování, dopravy a montáže
· elegantní design za výbornou cenu
· rychlé dodávky – radiátory Aura
skladem!
· rovné i prohnuté provedení
· mnoho velikostí: v délce 50, 60 cm
a výšce 80, 120, 150 a 180 cm
· možnost kombinovaného vytápění
s chrom. el. topnými tyčemi DBM
· 4x větší zisk z prodeje chromovaného
radiátoru Aura než z prodeje běžného
radiátoru v bílé barvě!
· z prodeji radiátoru Aura o velikosti
120x60 cm zisk až 1500 Kč!
· méně zákazníků přinese vyšší zisk,
navíc s menšími náklady!
ZÁRUKA
ZNAČKY ZEHNDER
· švýcarská značka Zehnder
· 5-letá záruka
· podtržená kvalitou
značky Zehnder,
největšího evropského
výrobce designových
koupelnových radiátorů
· radiátory dodávány
s označením CE
· komplexní záruka
na instalovaný
radiátor z „jedné ruky“
od instalatéra
Přednosti – pro konečné spotřebitele
Výborná cena
Elegantní design
Zvýšený komfort
· nižší cena za kvalitní chromované
radiátory Aura ve srovnání s podobnými
výrobky na trhu
· nižší cena blížící se ceně radiátorů v bílé
barvě, umožňující využití i v běžné
koupelně
· chrom. radiátory Aura ideálně ladí
s rozmanitými barvami obkladů, se
stříbrnými a chrom. profily sprchových
koutů a baterií
· radiátory v rovném provedení se velmi
dobře hodí k pravoúhlým tvarům sanity
· suché ručníky a osušky
· obzvláště pohodlné zavěšení ručníků
u prohnutého provedení Aura
· úsporné sušení ručníků mimo topnou
sezónu díky čas. spínači el.topné tyče
DBM s možností opakování po 24 hod.
Podrobné informace si vyžádejte u obchodních zástupců velkoobchodu RICHTER + FRENZEL nebo zastoupení ZEHNDER v ČR:
Tel. 733 73 70 70,, E-mail: [email protected],, www.zehnder.cz
277
2
OTOPNÉ KONVEKTOROVÉ SYSTÉMY LICON
Licon OL
lavicový
konvektor
Licon OL/D
lavicový
konvektor
Licon OK
nástěnné
těleso
Licon OK/C
nástěnné
těleso
Licon PK
podlahový konvektor
s ventilátorem
Nová generace podlahových konvektorů s jedinečným technickým
řešením, kde je použita celá řada inovativních prvků.
Licon PKOC
OPTIMIZED
CONVECTION
podlahový konvektor
s ventilátorem s nuceným oběhem
w w w. l i c o n . c z
Výrazná úspora energie
Velmi tichý chod
Optimální okamžitý topný výkon
Adaptabilita k různým potřebám uživatele
Snadnější montáž, demontáž a údržba
Univerzální použití
Otimálně přizpůsobené výměníky
pro nucenou konvekci
Vzhledem k sériovému zapojení
ventilátorů došlo ke zvýšení účinnosti
Licon Heat, s. r. o.
Průmyslová zóna Sever, P.O.BOX 42, 460 11 Liberec 11
infolinka zdarma: 800 158 600, tel.: +420 485 131 157, fax: +420 485 130 331, e-mail: [email protected]
YtFQHæMHQWHSOR
67$1'$5'1ę9<62.É.9$/,7$
1(-ã,5ãÌ1$%Ì'.$.219(.725š
9(ã.(5e3ŏÌ6/8ã(1679Ì9&(1ę
.219(.7258
Ó6325$(1(5*,(328å,7Ì
1Ì=.2(1(5*(7,&.ê&+02725š
'(6(7,/(7e=.8ã(1267,
69/$671Ì09ê92-(0$9ê52%28
352'8.7š$-(-,&+þÉ67Ì
1$ã(9ê52%.<-6287(6729É1<
$.5(',729$128$6&+9É/(128
=.8ã(%1Ì.202528
NOVÁ GENERACE
27231ê&+1É67ę11ê&+KONVEKTORÙ0,1,%6(6É/$9286/2æ.28
1.$
129, 6.e0
(
1$þ 2'=ÉŏÌ
8
,
+
(
5
7
2'
935
KON
CE
VEK
02å12679ê%ę58=(ã,52.e+263(.75$ 32+/('29ê&+þ(/1Ì&+'(6(.
52=0$1,7É'(6,*129Éŏ(ã(1Ì
RGMHGQRGXFKëFKY]RUŢSRVSHFLÀFNiSŐiQt
QiURÿQëFKNOLHQWŢ
-('12'8&+É0217Éå61$'1ÉÓ'5å%$
SÁ
LÁ
NÍ
(/(*$171
(/(*$171Ì
i(.2120,&.e
ŐHäHQtSŐL]SŢVREHQp
NDæGpPXLQWHULpUX
+/,1Ì.29ê.2032=,7
+/,1Ì.29ê
.2032=,7
3ŏÌ52'1Ì.É0(1
ŏÌ
Ì É
UŢ]QpEDUHYQpYDULDFHNDPHQŢ
ÝÝÝ Ý Ý Ý ÝÝÝÝ
Ý Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý Ý ÝÝÝ
ÝÝ Ý Ù
b.cz
MINIB, s. r. o.,
www.mini
Střešovická 49,
.DWDORJNRPSOHWQtKRVRWLPHQWXNHVWDæHQtQD
webových stránkách nebo lze objednat na
DGUHVH0LQLEVUR6WŐHäRYLFNi3UDKD
162 00 Praha
6 CZ, offi[email protected]
tel.: +420 220
180 780, +420
www.minib.cz
604 767 677
SKLO
UŢ]QpEDUHYQpYDULDFH
fax: +420 220
180 779
2009/2010
www.minib.cz
2009_2010.indd
1
í ž 1
0LQLEVUR6WŐHäRYLFNi3UDKDWHORIÀFH#PLQLEF]
i ROBUSTNÍ ÿERPADLA
DLOUHÁ ŽIVOTNOST
ýerpadla na TUV
Komfortní zpĤsob úspory
energie.
Teplá voda okamžitČ k dispozici na
místČ odbČru – k tomu jsou urþena
þerpadla na cirkulaci TUV. ýerpadla
mohou být dle provedení regulována
hodinami nebo termostatem a
pĜinášejí nejlepší komfort pĜi
snižování nákladĤ na energii.
TopenáĜská þerpadla
Bezproblémový start po dlouhé
dobČ, kdy þerpadlo nepracovalo.
ExtrémnČ robustní, spolehlivé s
tĜístupĖovou regulací otáþek. Na
þerpadla Vortex se mĤžete spolehnout.
Díky nové konstrukci je þerpadlo
výraznČ úspornČjší.
Znaþka Deutsche Vortex existuje již 45 let a více než 20 let je aktivní na þeském
trhu. Výsledkem nejnovČjšího vývoje u znaþky Deutsche Vortex je na poli þerpadel
TUV samouþící þerpadlo BW-SL 154 s technologií AUTOlearn. Tato sama rozpoznává
potĜeby odbČrĤ na základČ obvyklých odbČrĤ a pĜedvídá, kdy bude ze strany
spotĜebitele zvýšený požadavek na odbČr TUV.
Nabídka na straně 22
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Hydraulická ohýbačka
Termostatická hlavice
Akční cena
Platí standardní
rabaty.
• pro ocelové trubky hydraulických rozvodů do ∅ 18 mm
(do tloušťky stěny 1,2 mm)
• plastohliníkové vrstvené trubky (AL-Pex, MSR) do ∅ 32 mm
• pro instalační trubky z uhlíkové ocele (C-stahl) ∅ 20 mm
• pro žíhané měděné trubky do ∅ 22 mm
Profesionální ruční hydraulická ohýbačka. Jednoduchá, rychlá práce
bez námahy. Univerzálně použitelná k přesnému ohýbání trubek,
plně nahrazuje ráčnové ohýbačky. Předností hydraulické ohýbačky
je provádění ohybů s minimálním úsilím, dlouhá životnost,
automatický návrat do výchozí polohy. Možnost rozšiřování
a lemování Cu trubek. Pohon bez ohýbacích segmentů v kartonu.
• Kapalinové čidlo s rychlou reakcí na změny teploty prostoru
• Rychlá montáž bez nářadí pomocí převlečné matice M30x1,5
• Bezhlučný a bezúdržbový provoz
• Možnost doplnit o ochranu proti odcizení
• Rozsah jmenovitých teplot 8…28 °C
• Stupnice nastavení *, 1 … 5
• Omezení maxima a minim pomocí posuvných jezdců
Hydraulická ohýbačka
Termostatická hlavice Richter + Frenzel
OB/85S
Skladová karta 233087
Skladová karta 169717
Mrazuvzdorné ventily VIR
Platí standardní
rabaty.
Nakupujte rychle
a pohodlně...
Nově
zaskladněno
v celé síti R+F
VIR ARCTIC zahradní kulový ventil s nástavcem na hadici, který
nezamrzne
• Provozní teplota od -20 °C do 75 °C
• Vyrobeneno v EU, Itálie
• Protizámrazovy kohout
• Elastické tělo ventilu s nízkou tepelnou vodivostí
• Certifikát CE
Mrazuvzdorný ventil 1/2“
Skladová karta 241520
pro stavební,
tavební, m
montážní
žní a obch
obchodní
ní firmy
rmy
spuštěn
Přihlašovací
hlašovací údaje
úda do systému
ystému žádej
žádejte u prodejců
d
na Vaší příslušné
příslušn kmenové
ové pobočce Richter + Frenzel.
Fre
Další informace Vám poskytne: [email protected], tel.: 602 117 068.
Mrazuvzdorný ventil 3/4“
Skladová karta 241521
3311
Téma čísla | RF doporučuje | Firemní informace | Sanita | Topení | Instalace | Obnovitelné zdroje
®
Flexogas – plynové hadice
Plynové hadice FLEXOGAS lze použít pro připojení všech plynových spotřebičů
na klasický kohout bez protipožárních a neprůtokových pojistek.
Richter+Frenzel doporučuje hadice FLEXOGAS proti jiným podobným výrobkům,
vzhledem k jejich vysoké parametrové kvalitě a příznivé ceně.
Hadice FLEXOGAS jsou v celé šíři sortimentu zaskladněny ve všech pobočkách R+F.
Platí standardní
rabaty.
Nově zaskladněno v celé síti R+F
plynové hadice Flexogas od firmy Flextrade!
Plynové hadice FLEXOGAS jsou délkově roztažitelné a skládají se z vlnovcové hadice s paralelní prstencovou vlnou vyrobené z kvalitní
korozivzdorné oceli AISI 316L, ochranného nehořlavého termoplastického PVC povlaku ve žluté barvě a závitových koncovek vyrobených
z korozivzdorné oceli AISI 304 ve světlostech DN 15 ( G1/2“), DN 20 (G ¾“), DN 25 (G 1“), které jsou na hadici nerozebíratelně připevněny
formou orbitálního svařování .
Délková roztažitelnost hadice FLEXOGAS je ideálním řešením pro použití k připojení všech spotřebičů, zejména u připojení s nedostatkem
místa pro vedení hadice (vestavěné vařidlové desky, kotle, přímotopy), kde je možno si délku hadice přímo na místě přizpůsobit podle
potřeby, ani málo, ani moc.
Plynové hadice FLEXOGAS je vyrobena z kvalitní korozivzdorné oceli AISI 316L, která má oproti standardní nejlevnější nerezové oceli AISI
304:
• Nejlepší antikorozní odolnost mezi nerezovými materiály
• zaručená odolnost proti mezikrystalické korozi
• zvýšená korozivzdornost vůči kyselinám, chloridovým roztokům a solím
• zvýšená odolnost proti bodové, důlkové a štěrbinové korozi
• vynikající flexibilita
• vynikající mechanické vlastnosti, vyšší pevnost v tahu a proti protržení
Životnost hadice FLEXOGAS NENÍ OMEZENA! Hadice splňují normy ČSN EN 1775 ed.2:2009 a TPG 70401, Protipožární odolnost hadice je
650°C po dobu 30 minut! Certfikát SZÚ Brno č.: B-30-00512-08 (2008).
Hadice délky 500-1000 mm, DN 15, Závit 1/2“, M*M nebo M*Z
FO15MZ0500
Hadice délky 750-1500 mm, DN 15, Závit 1/2“, M*M nebo M*Z
FO15MZ0750
Hadice délky 1000-2000 mm, DN 15, Závit 1/2“, M*M nebo M*Z
FO15MZ1000
Skladová karta 238741
Skladová karta 238746
Skladová karta 238752
Pozn.: M – Převl.matice, Z – Vnější závit, katalogové číslo podle variant koncovek
32
32
Ještě větší výběr za ještě lepší ceny. Sledujte aktuální výprodej na www.r-f.cz.
Solar-Push
REMS Solar-Push. Plnění, proplachování
a odvzdušňování v jednom pracovním cyklu.
5
2
Akční cena
Samonasávající odstředivé rotační
čerpadlo. Osvědčený, výkonný kondenzátorový motor s tichým chodem,
750 W, tepelnou ochrannou motoru,
spínačem zapnuto/vypnuto.
Pro trvalé zatížení ≤ 60°C.
1. Stabilní, pevný podvozek z ocelových trubek pro jistou polohu. 2
velká kola pro snadný transport při
nasazení na stavbách.
2. Praktický držák hadic.
3. Nízká hmotnost, např. Solar-Push I
Set PVC, jen 20 kg.
4
3
6
4. Pevný plastový zásobník pro plnící
množství 30 l, s ukazatelem stavu
naplnění, odejmutelný, pro snadné
čištění.
5. Plastový zásobník s velkým otvorem pro snadné plnění a praktický
šroubový uzávěr pro rychlé otevření
a uzavření.
6. Připojení zpětného chodu s ponornou trubkou zabraňuje napěnění
plnícího média při vstupu do plastového zásobníku.
1
Samonasávací!
Vysoký plnící výkon!
REMS Solar-Push jsou vysokovýkonné elektrické plnící a proplachovací jednotky k jednoduhému a rychlému plnění, proplachování a odvzdušňování uzavřených systémů. Vysoký plnící výkon 30 l/min. Ideální pro solární zařízení a k plnění nádrží. Plnící média: teplovodivé tekutiny,
nemrznoucí směsi, voda, vodné roztoky, emulze.
Rems Solar – Push K 60
Skladová karta 208023
33
33
PLASTOVÉ SVĚRNÉ A ZÁVITOVÉ SPOJKY NA VODU
PRO PE TRUBKY V ROZMĚRU 16–110 mm
ROZMĚR 16-63 mm – PN 16•75-160 mm – PN 10
GARANTOVANÁ
ŽIVOTNOST 50 LET
PŘI TEPLOTĚ DO 20 °C
Při odběru jakýchkoliv tvarovek Plassim v hodnotě
nad 200 Kč bez DPH dostanete jako
dárek spojku Plassim 32 x 1",
č. SAP 80121 zdarma
Navštivte naše pobočky
Varnsdorf
KS
KC
Liberec
KC
Vrchlabí
KC
Mělník
Karlovy Vary
Rynholec
Praha 6 Ruzyně
Hradec Králové
Praha
Praha Modřany
KS
KC
KC
KS
Bruntál
Pardubice
KC
Svratka
KC
KS
Brno
Pelhřimov
Klatovy
KC
Třebíč
České Budějovice
R+F s. r. o., BENEŠOV
Křižíkova 2107,
256 01 Benešov
tel.: 317 721 251, fax: 317 726 757
[email protected]
KS
KC S, KS, SI
R+F s. r. o., BRNO
Křižíkova 70,
612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 633 256, fax: 541 233 697
[email protected]
R+F s.r.o., BRUNTÁL
Areál ČSAD Bruntál
Žlutý kopec 23,
792 01 Bruntál
tel.: 554 793 010, 012-015,
fax: 554 793 011
[email protected]
S
R+F s. r. o., ČESKÉ BUDĚJOVICE
– prodejní kancelář
Vrbenská 25/1,
370 00 České Budějovice
tel.: 387 221 291, fax: 387 222 783
[email protected]
R+F s. r. o, HRADEC KRÁLOVÉ
S, KS, SI
skladištní oblast
Stavební ulice 1066,
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 705 258, fax: 495 406 152
[email protected]
S
SI
KS
samoobsluha
sklad inženýrských sítí
spolupráce s Keramika Soukup
Olomouc
Benešov
Plzeň
KS
Ostrava
KC S, SI
R+F s. r. o., KARLOVY VARY
Stará Kysibelská 583,
360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 230 141, fax: 353 230 142
[email protected]
S
R+F s. r. o., LIBEREC
Partyzánská ulice 627/36
(letiště Liberec)
460 01 Liberec
tel.: 485 104 976,fax: 485 104 643
[email protected]
R+F s. r. o., MĚLNÍK
Nůšařská 2908, 276 01 Mělník
tel.: 315 622 016, fax: 315 621 223
[email protected]
S, KS
R+F s. r. o., OLOMOUC
S, KS, SI
Babičkova 6, 772 00 Olomouc
KS
tel.: 585 221 755, fax: 585 221 637
[email protected]
R+F s. r. o., OSTRAVA
Prologis Park Ostrava
17. listopadu 3a/6205,
708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 596 632 070, 596 632 302,
fax: 596 617 985
[email protected]
S, SI
KC
KS
Židlochovice
S, SI
R+F s. r. o., PARDUBICE
Areál JIP, Hradišťská 407,
KC
533 52 Pardubice-Staré Hradiště
KS
tel.: 466 303 022, fax: 466 303 021
[email protected]
R+F s. r. o., PELHŘIMOV
Pražská 981,
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 332 123, fax: 565 332 111
[email protected]
S, SI
R+F s. r. o., PLZEŇ
KC
Slovanská alej 24,
317 05 Plzeň
tel.: 377 446 968, fax: 377 447 939
[email protected]
R+F s. r. o., PRAHA – centrála
U Technoplynu 1572/1,
198 00 Praha 9,
tel.: 840 111 315, fax: 272 761 231
[email protected]
R+F s. r. o., PRAHA 6-RUZYNĚ
Výtvarná 1025/6,
161 00 Praha 6-Ruzyně
tel.: 296 836 170,
tel./fax: 235 302 083
[email protected]
Nová pobočka
R+F s. r. o., Praha – Modřany
Mezi Vodami 33,
143 00 Praha 4 – Modřany,
tel.: 244 466 289,
[email protected]
KS
KC
koupelnové studio
otevřené koupelnové centrum
S
S, SI
KC
KS
S
S
R+F s. r. o., RYNHOLEC
Obchodní a průmyslový areál
Rynholec 196,
271 01 Nové Strašecí
tel.: 313 502 005, fax: 313 502 357
[email protected]
S
R+F s. r. o., SVRATKA
Partyzánská 354,
KS
592 02 Svratka
tel.: 566 662 650, fax: 566 662 651
[email protected]
R+F s. r. o., TŘEBÍČ
KS
Rafaelova 602,
KS
674 01 Třebíč
tel.: 568 408 420, fax: 568 408 428
[email protected]
S
R+F s. r. o., VARNSDORF
ul. Legií 2165,
KC
407 47 Varnsdorf
KS
tel.: 412 372 327, fax: 412 375 400
[email protected]
R+F s. r. o., VRCHLABÍ
Lánov 295,
543 41 Lánov
tel.: 499 429 645,
fax: 499 429 644
[email protected]
S, SI
KC
KS
R+F s. r. o., ŽIDLOCHOVICE
Nádražní 92-Areál Avionu,
667 12 Židlochovice
tel./fax: 547 231 057
[email protected]
Inženýrské sítě prodáváme ve všech pobočkách.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platnost nabídky do vyprodání zásob, na ceny a prodejní akce se již nevztahují další slevy, není-li uvedeno jinak • Za chyby vzniklé
v sazbě a tisku neručíme • Zboží z tohoto letáku je skladem na vybraných pobočkách • Tato akce je určena pouze pro odborné instalační a montážní firmy • Zboží
z tohoto letáku prodáváme pouze zákazníkům, kteří nemají u firmy pohledávky po splatnosti • Uvedené fotografie u některých produktů jsou pouze ilustrační
• Akční nabídka je platná od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010
Download

RF nabidka 9-12_2010 bez cen v3.pdf