Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha
36. Klubové výstavy francouzských buldočků
restaurace „U Jezera“, Zlonín 13.září 2014
Program výstavy:
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu – psi, feny
výstavní soutěže
vyhlášení vítězů, zápis do PP
V průběhu posuzování bude probíhat Divácká soutěž.
Generální sponzor výstavy
1
Vážení vystavovatelé, milí hosté,
srdečně Vás vítám na dnešní 36.klubové výstavě francouzských buldočků ve
Zloníně. Rád bych poděkoval vystavovatelům i divákům za účast na naší akci,
všem sponzorům za jejich hodnotné dary a všem spolupracovníkům, kteří se
podíleli na přípravě celé akce. Divákům přeji mnoho hezkých zážitků a
vystavovatelům jen ta nejlepší ocenění pro jejich buldočky.
Pavel Kolář, ředitel výstavy
VÝSTAVNÍ VÝBOR:
ředitel výstavy:
moderátor
vedoucí kruhu
zapisovatelka
ekonomka
divácká soutěž
spojka
Pavel Kolář
Martin Novák
Ilona Potůčková
Zdeňka Lojková
Denisa Šamánková
Martin Novák
Petr Potůček
ceny
Jana Dvořáková
KLASIFIKACE : Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, veteránů, čestná – výborný, velmi
dobrý, dobrý, dostatečný
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU ČMKU
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
2
otevřená
vítězů
od 15 měsíců
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Klubový vítěz, Šampion republiky, Interšampion
veteránů
od stáří 8 let
čestná
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se
známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)
mimo konkurenci od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE: Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 13.30 hodin
spolu s platbou u pokladníka výstavy paní Šamánkové.
Nejhezčí pár: - V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina : V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří
byli na výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od
2 různých matek nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Dítě a pes : V této soutěži nastoupí se svěřenými jedinci chlapci i děvčata ve
věku 2 -16 let . Dle počtu přihlášených může být soutěž rozdělena do více
věkových kategorií.
TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být
uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet
přihlášených psů.
CAJC - může být udělen psu a feně ve třídě mladých se známkou výborný 1
BOJ - Nejlepší mladý - může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
CAC - může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se
známkou výborný 1
Res. CAC - může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů
se známkou výborný 2
3
Klubový vítěz - může být udělen nejlépe umístěným jedincům se známkou
výborný 1 psu a feně ze soutěže ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě vítězů.
Majitel nemusí být členem KFB,
BOV - Nejlepší veterán - může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů se
známkou výborný 1
BOB - Vítěz plemene - může být udělen psu nebo feně s hodnocením BOJ,
BOV, Vítěz speciální výstavy
Majitel každého vystavovaného jedince obdrží při vyhlašování vítězů posudek
a diplom. Jedinci, kteří získali titul obdrží věcné ceny .
ROZHODČÍ
Psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí pan Lubomír Kvasnička.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI.
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani
za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej
štěňat. Vystavovatel ručí za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé
feny, feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo
jiným veterinárním zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo
nedostatku.
Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu původu.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se
psem nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným
ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita
osobní data pouze pro účely pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním své adresy v katalogu.
4
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí
být podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu
výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán
zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá
zvířata nebo jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního
lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti
vzteklině od 30 dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším
nákazám, jako jsou psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo
leptospiróza, podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem příslušné
vakcíny. Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření zdravotního stavu.
DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
- originál průkazu původu psa pro zapsání výsledku
- potvrzený vstupní list, který je součástí přihlášky
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Nejhezčí pár Chovatelská skupina Dítě a pes -
250,- Kč platba na místě
250,- Kč platba na místě
zdarma
5
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO JEDINCE
V letošním roce se při Speciální výstavě uskuteční 9.ročník „Divácké soutěže“,
která měla v minulých letech velký ohlas.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu
zvlášť.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v kole
prvním.
Soutěží psi a feny z těchto tříd:
PSI - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, vítězů
FENY - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, veteránů
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu,
napíše na papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do
rukou moderátora soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí
v kruhu, vyhlásí vítěze této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané
třídy. Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše na
papírek pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků. Poté
se opět toto hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče bodů
oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení:
1. místo 3 body
2. místo 2 body
3. místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet
bodů, vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při
jakémkoli problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího
jedince, bude toto řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít
poslední a rozhodující slovo. Cenu pro vítěze Divácké soutěže věnoval pan
Jaroslav Roška, chov. stanice Sam Karann.
6
PSI
Třída štěňat
1.
ADONIS BuffonBulls
VN2
CMKU/FB
28.04.2014
Enny Zeck Haus
Delon CH.Sopiane Imperator
Nekovářová Blanka
Bánová Katarína
2.
CHARLIE Jiskra naděje
VN1
CMKU/FB/7791/14
29.03.2014
Bekky Jiskra naděje
Kimmy od Koberné hráze
Schmied Lukáš, Uhrová Dominika
Dvořáková Iva
3.
CHURCHIL Jiskra naděje
NENASTOUPIL
CMKU/FB/7792/14
29.03.2014
Bekky Jiskra naděje
Kimmy od Koberné hráze
Košťálová Veronika
Dvořáková Iva
Třída dorostu
4.
AISMEN z Milovické
CMKU/FB/7693/13
Ebby z Lounského chovu
Verner Vladimír
5.
ARNOLD ze Zlatého
CMKU/FB/7716/14
Alice z Perthenova hradu
Zárubová Jitka
nížiny
24.12.2013
VN2
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Rothová Marie
Lankastru
VN1
07.01.2014
Endy Jiskra naděje
Šupka Miloš
7
Třída mladých
6.
ADAM z Království Olomouce
NENASTOUPIL
CMKU/FB/7636/13
18.11.2013
Angelica Maraon
Fedor Hawortia
Nováková Pavlína
Mazáč Ondřej
7.
ARTUR z Království Olomouce
V1 CAJC,BOJ,BOB
CMKU/FB/7638/13
18.11.2013
Angelica Maraon
Fedor Hawortia
Klčová Marika
Mazáč Ondřej
8.
BOMBASTIC BOY Aqarella bohemica
CMKU/FB/7567/13
23.10.2013
VD
Eau-de-Rose du Jardin des
Gourmandises
Parmis les Meilleurs Frustyle
Premier
Šimková Lucie
Šimková Lucie
9.
GLITTER STARS Flat Devils
V
CMKU/FB/7515/13
30.08.2013
A Small Bundle Flat Devils
Eagle-Eyed Flat Devils
Vyčichlová Vladimíra
Pejšová Kateřina
10.
HONZA z Jemčiny
CMKU/FB/7650/13
Gitta z Jemčiny
V4
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
Varhanová Tereza, Laňka Martin
11.
HUGO Z Jemčiny
CMKU/FB/7651/13
Gitta Z Jemčiny
VD
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
Pešoutová Vendula, Suchna Jakub
12.
HURRICANE REY Flat Devils
V2
CMKU/FB/7519/13
01.09.2013
Uzalla Suverén
Black Knight Flat Devils
Cabejšek Ondřej,Rottová Kristýna
Pejšová Kateřina
8
13.
IKER Alsamar
CMKU/FB/7602/13
Corida Alsamar
Saulichová Martina
V3
22.10.2013
Instant Karma's Handsome Harley
Saulichová Martina
14.
JORK Alsamar
CMKU/FB/7607/13
Carina Alsamar
Řapek Martin
V
27.10.2013
F'Navarro Bitt Box
Saulichová Martina
15.
KARL Siskin
CMKU/FB/7490/13
Jackie Siskin
Hanušová Zdeňka
09.07.2013
Ipon Du Miriem
Číţek Jiří
NENASTOUPIL
16.
YVES MONTAIGNE Team Soft
VD
CMKU/FB/7574/13
24.09.2013
Evita Team Soft
Yaspis Sam Karann
Anděl Jan
Hašek Ivan
Třída mezitřída
17.
FREDERIC Jiskra naděje
V2 R.CAC
CMKU/FB/7123/12
11.10.2012
Aristoteles ze Zámeckého Ţerotínu
Bekky Jiskra naděje
Gamanová Miroslava
Dvořáková Iva
18.
PATRICK od Koberné hráze
V1 CAC
CMKU/FB/7233/13/14
10.02.2013
Katherin od Koberné hráze
Endy Jiskra naděje
Janková Miroslava
Dvořáková Jana
19.
RICCI z Rybího města
VD3
CMKU/FB/7279/13
14.03.2013
Cocco-Chanel Canis bull
Natiel z Rybího města
Sedláčková Monika
Zajacová Anna
9
Třída otevřená
20.
A´ KING ARTHUR Excalibur Bohemia
V1 CAC, KV
CMKU/FB /6986/12
29.06.2012
Kerol od Koberné hráze
Fredy Mercury Kaul
Kočová Jiřina
Fritzlová Helena
21.
BOMBERS CHARLIE Skorpius
V3
CMKU/FB/6722/11/13
08.08.2011
Britney Spears Kaul
Lui Aimeé Devil For Janoel
Kunzlová Petra
Kunzlová Petra
22.
BONHOMME BRUNO Diplomate Ambassadeur V4
CMKU/FB/7151/12/14
26.10.2012
Diplomate Ambassadeur of Gypsy…
Danaé Anima Canis
Koţíšková Klára
Kaška Lenka
23.
CINNA IGOR v.Muppy's Place
V2,R.CAC
CMKU/FB/7252/-13/12/13
30.06.2012
Yadore Pink v.Muppy's Place
Beau Mystique's Ycaris
Roška Jaroslav
Ruypers E.J.De.Bie
24.
EDDY VILLE Bitt Box
VD
CMKU/FB/6138/10
18.04.2010
Best Bet Bitt Box
Pookie Utilo Pomáda
Flekač Petr
Matuška Jiří
25.
FAlCO Janoel
CMKU/FB/6647/12/13
Lorette Janoel
Šíma Petr
V
09.01.2012
Frustyle Victorien for Janoel
Sosnová Leona
10
Třída vítězů
26.
DONATELLO Flat Devils
CMKU/FB/6814/11/13
12.11.2011
A Small Bundle Flat Devils
Cowboy od Stříbrňáku
Voves Pavel
Pejšová Kateřina
27.
EAGLE-EYED Flat Devils
CMKU/FB/6861/12/13
30.01.2012
July z Dybohůrky
Fedor Hawortia
Vilhelm Jan, Pejšová Kateřina
Pejšová Kateřina
28.
LORD Sans Bavure
PKR.IX-61457
Kanada Minimolos
Miarka Anna
V3
V2 R.CAC
V1 CAC
18.04.2012
Revaz Rien de Pareil A´ Vigdors
Miarka Anna
Třída čestná
29.
JOCKY Makankoa´s
CMKU/FB/6570/-11/10
April Makankoa´s
Matuška Jiří
V1
16.10.2010
Zoe Boy Firelzight
Herrera Miguel
11
FENY
Třída štěňat
30.
AGÁTA Family well-being
CMKU/FB/7770/14
16.03.2014
Nensy od Koberné hráze
Endy Jiskra naděje
Foralová Radka
Brůţková Kateřina
VN4
31.
FANTASTIC ANN Skorpius
VN1,NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ
CMKU/FB/7816/14
04.05.2014
Cairah Soffi Skorpius
Eagle-Eyed Flat Devils
Černý Alfréd
Kunzlová Petra
32.
FARRAH EMILLY Skorpius
VN2
CMKU/FB/7817/14
04.05.2014
Cairah Soffi Skorpius
Eagle-Eyed Flat Devils
Kunzlová Petra
Kunzlová Petra
33.
HANNA DIOR Dumm-Dumm Royal of France
VN
CMKU/FB/7818/-14/14
25.03.2014
Feebe Dumm-Dumm Royal of
La Boheme Olivier Of Energy
France
Hause
Vilhelm Jan a Ivana
Zeitler Enikö
34.
CHELSEA Jiskra naděje
VN3
CMKU/FB/7793/14
29.03.2014
Bekky Jiskra naděje
Kimmy od Koberné hráze
Sokolová Petra
Dvořáková Iva
12
Třída dorostu
35.
ANGIE z Milovické
CMKU/FB/7695/13
Ebby z Lounského chovu
Rothová Marie
nížiny
VN1, NEJL.DOROST
24.12.2013
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Rothová Marie
36.
ASSARAH ze Zlatého Lankastru
CMKU/FB/7719/14
07.01.2014
Alice z Perthenova hradu
Endy Jiskra naděje
Nesnídal Ondřej
Šupka Miloš
VN3
37.
BUGGIE z Vojtova dvorku
NENASTOUPILA
CMKU/FB/7724/14
08.01.2014
Grenada Dívčí plamen
Bastien Hugania
Makovská Nora
Vozničková Daniela
38.
ROZALIS od Koberné hráze
CMKU/FB/7746/14
05.02.2014
Mia od Koberné hráze
Armani z Vyšinky
Kosnarová Zdeňka
Dvořáková Jana
VN2
Třída mladých
39.
BEATRICE Aqarella bohemica
CMKU/FB/7568/13
23.10.2013
V2
Eau-de-Rose du Jardin des Gourma
Parmis les Meilleurs Frustyle Pr
Šimková Lucie
Šimková Lucie
40.
CYRA Isis z Vysočiny
CMKU/FB/7357/13
29.05.2013
Aischa Isis z Vysočiny
Endy Jiskra naděje
Fránek Radek
Hatosová Daniela
13
V
41.
EBBY od Oskarky
CMKU/FB/7298/13
Elinor Bull Pard
Sedláčková Monika
VD
01.04.2013
Ipon Du Miriem
Čamková Jaroslava
42.
FELINA Telčská růže
CMKU/FB/7562/13
19.10.2013
Aischa Telčská růţe
Artr Lemako
Marečková Pavlína
Lukeš Vladimír
VD
43.
FRÍDA Mia Moravia
VD
CMKU/FB/7333/13
03.05.2013
Elissa Kaul
Bastien Hugania
Vozničková Daniela
Kis Pisti Kozáková Markéta
44.
GLORY OF THE SUN Flat Devils
V
CMKU/FB/7517/13
30.08.2013
A Small Bundle Flat Devils
Eagle-Eyed Flat Devils
Borovcová K., Crháková J
Pejšová Kateřina
45.
HELA z Jemčiny
CMKU/FB/7653/13
Gitta z Jemčiny
Matoušková Michaela
NENASTOUPILA
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
46.
HELGA z Jemčiny
CMKU/FB/7654/13
Gitta z Jemčiny
Vrzáková Jelena
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
V4
47.
HELLEN Jiskra naděje
NENASTOUPILA
CMKU/FB/7438/13
06.07.2013
Gwendy od Koberné hráze
Kimmy od Koberné hráze
Kurová Ivana
Dvořáková Iva
48.
HOPE FOR LOVE Flat Devils
V3
CMKU/FB/7520/13
01.09.2013
Uzalla Suverén
Black Knight Flat Devils
Šamánková Denisa,Pejšová K.
Pejšová Kateřina
14
49.
MERRY Siskin
CMKU/FB/7552/13
Juliet Siskin
Číţek Jiří
VD
10.10.2013
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Číţek Jiří
50.
OCTAVIA MAIA Hawortia
V1 CAJC
SPKP 4780
21.11.2013
Vertesi-Orfeusz Nancy
Artuš z Perthenova hradu
Rumlovi Marcela a Jan
Scherhauferová Edita
51.
XENA WARRIOR PRINCES Team Soft
CMKU/FB/7431/13
10.06.2013
Damarys z Dybohurky
Yaspis sam Karann
Hašek Ivan
Hašek Ivan
VD
Třída mezitřída
52.
CARISMA Ricardo Bohemia
V1 CAC
CMKU/FB/7192/12
04.12.2012
Ambra Jiskra naděje
Bullbumpkin´s Brutus
Moudrá Irena
Herzigová Dana
53.
BEBINA z Hai Duong Luce
VD
CMKU/FB/7093/12
04.10.2012
Bella z Lounského chovu
Van Nguyen Thuan
Yaspis Sam Karann
Van Nguyen Thuan
54.
FELLON Pomáda
CMKU/FB/7189/12
Cayenne Pomáda
Patka Josef, Patková Ivana
VD
01.12.2012
Gregory iz Samary Gorodka
Pešátová Helena
15
55.
FERGIE Jiskra naděje
NENASTOUPILA
CMKU/FB/7126/12/14
11.10.2012
Aristoteles ze Zámeckého Ţerotínu
Bekky Jiskra naděje
Topolová Dagmar
Dvořáková Iva
56.
FRANCESCA Jiskra naděje
V
CMKU/FB/7128/12
11.10.2012
Aristoteles ze Zámeckého Ţerotínu
Bekky Jiskra naděje
Rašková Dagmar
Dvořáková Iva
57.
FUNNY SWEATHEART Flat Devils
CMKU/FB/7239/13
02.02.2013
July z Dybohůrky
Vallon Suverén
Šamánková Denisa
Pejšová Kateřina
V3
58.
GABI Jiskra naděje
CMKU/FB/7134/12
15.10.2012
Angela Jiskra naděje
Kimmy od Koberné hráze
Foralová Hana
Dvořáková Iva
V4
59.
NAOMI Beauty bully
CMKU/FB/7775/-14/13/14
15.05.2013
Anysa Beauty bully
Elliot Civáňov dvor
Vlček Jiří
Šutovská Tatiana
V
60.
OLIVIA FANCY Bitt Box
V2,R.CAC
CMKU/FB/7371/13
04.05.2013
Fancy Sunny Bitt Box
Crazy Feeling Dionisio
Matuška Jiří
Matuška Jiří
61.
REBECA Team Soft
CMKU/FB/7105/12
Aneridee Zaragosa
Hašek Ivan
VD
25.09.2012
Gaspy Z Koberné hráze
Hašek Ivan
16
Třída otevřená
62.
ANDULKA Jospabox
CMKU/FB/7065/12
Zolli Pomáda
Patka Josef
V
16.08.2012
Edgar iz Palevych Buldogov
Patka Josef
63.
APOLLETA Excalibur Bohemia
CMKU/FB/6992/12
29.06.2012
Kerol od Koberné hráze
Fredy Mercury Kaul
Fritzlová Helena
Fritzlová Helena
V3
64.
BOMBASTIC GIRL Skorpius
V
CMKU/FB/6724/11/13
08.08.2011
Britney Spears Kaul
Lui Aimeé Devil For Janoel
Kunzlová Petra
Kunzlová Petra
65.
CONNIE Telčská růže
26.02.2011
CMKU/FB/6451/11/12
Aischa Telčská růţe
Brooklyn Verlaine
Plachová Lucie
Lukeš Vladimír
66.
DEBRA Suverén
CMKU/FB/7068/12
Ennes Stráţní pes
Rumlovi Marcela a Jan
67.
GINETT Alsamar
CMKU/FB/7184/12/14
Dalila Anima Canis
Saulichová Martina
V
V2, R.CAC
13.09.2012
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Kolářová Ivana
NENASTOUPILA
25.11.2012
Frustyle Hugo Boss
Saulichová Martina
68.
GRACE Jiskra naděje
CMKU/FB/7135/12/14
15.10.2012
Angela Jiskra naděje
Kimmy od Koberné hráze
Dvořáková Iva
Dvořáková Iva
17
V4
69.
JANINKA Dívčí Plamen
CMKU/FB/6896/12
10.03.2012
Bomb Dívčí Plamen
Bastien Hugania
Kuřímský Jan
Fuchsíková Daniela
V
70.
LARA Dívčí plamen
V1 CAC, KV
CMKU/FB/7283/13
16.03.2013
Chrochťa Dívčí plamen
Omar Civáňov dvor
Sedláčková Monika
Fuchsíková Daniela
71.
RAINBOW Srdce Evropy
NENASTOUPILA
CMKU/FB/6564/11
29.03.2011
Blot Black Dívčí plamen
Gaius Potala Dalaj Lama
Kvasničková Dana
Pchálek Tomáš
72.
RUBIE Čmoudovo srdce
NENASTOUPILA
CMKU/FB/6926/12
21.04.2012
Nexin Čmoudovo srdce
Fredy Mercury Kaul
Rubanická Kateřina
Weissová Stanislava
73.
SARAH Team Soft
CMKU/FB/7113/12
Franceska Team Soft
Hašek Ivan
V
08.10.2012
Revaz Rien de Pareil A´Vigdors
Hašek Ivan
Třída vítězů
74.
KEEKEE SUNNY Bitt Box
CMKU/FB/7119/12
09.10.2012
Keve-Bull's Opium
Makankoa's Jocky
Matuška Jiří
Matuška Jiří
18
V1 CAC
Třída veteránů
75.
BÁRA Zefýr
CMKU/FB/3477/02/04
Gunilla Suverén
Berka Radek
V2
01.07.2002
Prins les Petits Archanges
Berka Radek
76.
OPIUM Keve-Bull´s
V1, BOV
CMKU/FB/4858/-06/06
13.04.2006
Musette KEVE-BULL´S
Grand Chef Texas-Tex
Matuška Jiří
Lászlo Kiss
Hlavní sponzor 36.Klubové výstavy:
19
Sponzor výstavních soutěží a soutěže Dítě a pes
www.pro-krmivo.cz
Sponzor divácké soutěže
www.pandaplus.cz
Ostatní sponzoři
www.chicdog.cz/
20
www.chejn-krmiva.cz/
www.mira-mar.cz
www.acana.cz
Děkujeme všem sponzorům za hodnotné sponzorské dary.
Pozvánka na příští klubovou akci v roce 2015
Zveme Vás na jarní Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC
s následnou bonitací, která se bude konat dne 31. května 2015.
Těšíme se na Vás 
21
Sponzoři z řad členů
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ JISKRA NADĚJE “
Iva Dvořáková
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ OD KOBERNÉ HRÁZE “
Jana Dvořáková
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ PLZEŇSKÁ HVĚZDA “
Ilona a Petr Potůčkovi
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ SAM KARANN “
Jaroslav Roška
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ Z JEMČINY “
Ing. Jelena Vrzáková
Chovatelská stanice fr. buldočků
„ FLAT DEVILS “
Kateřina Pejšová
22
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Anděl Jan,Druţstevní 335/3A,Františkovy Lázně
16
Berka Radek,Česká Čermná 120,Česká Čermná
75
Borovcová Kateřina,Luční 56,Brno
44
Cabejšek Ondřej,Na Císařce 3223/22,Praha
12
Černý Alfréd,Chýnovská 582,Libčice nad Vltavou
31
Čížek Jiří,Tasov,Hroznová Lhota
49
Dvořáková Iva,Košice 142,Košice u Soběslavě
68
Flekač Petr,Kostelní 42,Čelákovice
24
Foralová Hana,Na Pískách 502,Hostivice
58
Foralová Radka,Na Pískách 502,Hostivice
30
Fránek Radek,Na Kopcích 392,Třebíč
40
Fritzlová Helena,Murmanská 1469/8,Praha 10
63
Gamanová Miroslava,Na Hvíţďalce1664/2,Praha
17
Hanušová Zdeňka,Starkov- Bystré 94,Hronov 1
15
Hašek Ivan,Nad Priorem 20A,Plzeň
51,61,73
Janková Miroslava,Dreyerova 613,Praha 5
18
Klčová Marika,Jesenická 220,Zlatníky
7
Kočová Jiřina,Murmanská 1469/8,Praha 10
20
Kosnarová Zdeňka,U Pekáren 890/II,Rokycany
38
Košťálová Veronika,Dunajská 27,Brno
3
Kožíšková Klára,Dolnočernošická 440,Praha 5-Lipence
22
Kunzlová Petra,Dolany 257,Kralupy nad Vltavou
21,32,64
Kurová Ivana,Májová 104/31,Cheb
47
Kuřímský Jan,Jaselská 32,Praha 6
69
Kvasničková Dana,U Sokolovny 177,Prachovice
71
Makovská Nora,Praskačka 177,Praskačka
37
Marečková Pavlína,Vlkaneč 107,Vlkaneč
42
Matoušková Michaela,Sportovní 14,Ivančice
45
Matuška Jiří,Šárovcova 965,Třebechovice p.O. 29,60,74,76
Miarka Anna,ul.Glowna 7,Gajkow,Polsko
28
Moudrá Irena,Bezručova 723/5,Říčany
52
Nekovářová Blanka,Sídliště 1116/20,Stará Boleslav
1
Nesnídal Ondřej,Topolová 326,Měšice
36
Nováková Pavlína,U Křeského nádvoří 409,Praha 4
6
Patka Josef,Šmolíkova 905/13,Praha 6
54,62
Pešoutová Vendula,Kpt. Stránského,Praha
11
Plachová Lucie,Lešanská 1202,Kralupy nad Vltavou
65
Rašková Dagmar,MUDr.,Táboritská 40,Praha 3
56
Roška Jaroslav,Kamenný Újezd 118,Nýřany
23
Rothová Marie,Rohová 465,Milovice
35
Rubanická Kateřina,Trstěnice 101,Mariánské Lázně
72
Rumlovi Marcela a Jan,Holečkova 86,Praha 3
50,66
Řapek Martin,Bc.,DiS.,Za Chlumem 795,Bílina
14
Saulichová Martina,Nečín 73,Nečín
13,67
Sedláčková Monika,Havlíčkova 772,Roţmitál p.Tř. 19,41,70
Schmied Lukáš,Troilova 5,Praha 10
2
23
Sokolová Petra,Na Rybníčku 1319,Humpolec
34
Šamánková Denisa,Na Pískách 197,Panenské Břeţany
48,57
Šíma Petr,Trojská 154,Praha 7
25
Šimková Lucie,Zlukov 123,Veselí nad Luţnicí
8,39
Topolová Dagmar,Na Okruhu 389/13,Praha 4
55
Van Nguyen Thuan,Potůčky 61,Potůčky
53
Varhanová Tereza,Harantova 648,Písek
10
Verner Vladimír,U Andělky 41,Praha 6
4
Vilhelm Jan,Ellišky Krásnohorské 1802,Louny
27,33
Vlček Jiří,Všestary 066,Praha Menčice
59
Voves Pavel,ing.,Mlýnská 12,Karlovy Vary
26
Vozničková Daniela,Paličkova 11/207,Ostrava-Nová Ves
43
Vrzáková Jelena,Ing.,Svatojánská 214,Deštná
46
Vyčichlová Vladimíra,Oldřichov 195,Jeníkov
9
Zárubová Jitka,Piskova 1954,Praha 5
5
24
Download

výsledky - Klub francouzských buldočků