Č.j.: MBE/54391/2012/VÝST-S
V Berouně dne 24. ledna 2013
Spis zn.: 10625/2012/VÝST
Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: [email protected]
MVE Hýskov s.r.o., Seydlovo náměstí č.p. 25, 266 01 Beroun-Centrum
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s platností do 31.12.2012 (dále jen "stavební
zákon"), posoudil žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby: "MVE Hýskov II - Berounka, jez ř. km
39,55" na pozemku: pozemková parcela číslo 193/4, stavební parcela číslo 193/6, pozemková parcela
číslo 193/7, 210/2 v katastrálním území Hýskov, ze dne 22.10.2012, kterou podala společnost MVE
Hýskov s.r.o., IČ 27908399, Seydlovo náměstí č.p. 25, 266 01 Beroun-Centrum (dále jen „žadatel“).
Na základě tohoto posouzení a ústního jednání vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a
podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby
"MVE Hýskov II - Berounka, jez ř. km 39,55" na pozemku: pozemková parcela číslo 193/4, stavební
parcela číslo 193/6, pozemková parcela číslo 193/7, 210/2 v katastrálním území Hýskov (dále jen
„stavba“).
Popis stavby: jedná se o rozšíření MVE u jezu v obci Hýskov. Elektrárna bude mít jednu účelovou jednotku
2.
2
strojovny o užitné ploše cca 15m Zastavěná plocha strojovny nad okolním terénem je cca 25m . Celková
2
zastavěná plocha elektrárny je 50m . Strojní část zahrnuje instalaci jedné přímoproudé turbíny
s asynchronním generátorem, jemné česle, hrazení vtoku a provizorní hrazení výtoku a mostový jeřáb.
Elektro část zahrnuje generátory, automatiku soustrojí a elektrické ochrany. Stavební část zahrnuje novou
stavbu vtokového objektu, objektu VE a odpadního kanálu. Jedná se o stavbu trvalou. Nová elektrárna bude
navyšovat využití hydroenergetického potenciálu řeky Berounky. Přístupovou komunikací bude stávající
cesta z obce Stradonice na pravém břehu toku. Stavba bude zásobována el. energií ze současného
napájení strojovny MVE Hýskov.
Stavba MVE bude sestávat ze stavebních objektů:
SO 01 Příprava území
SO 02 Vtokový objekt
SO 03 Vodní elektrárna
SO 04 Odpadní kanál
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku: pozemková parcela číslo 193/4, stavební parcela číslo 193/6,
pozemková parcela číslo 193/7, 210/2 v katastrálním území Hýskov tak, jak je to zakresleno
v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro žadatele, obecní
úřad a stavební úřad.
2. Zajištění přístupu ke stavbě bude po stávající cestě z obce Stradonice na pravém břehu toku
Berounky.
3. Zásobování stavby elektrickou energií bude ze současného napájení strojovny MVE Hýskov.
4. Při zpracování projektové dokumentace je nutné respektovat platný stavební zákon a prováděcí
vyhlášky.
5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky
vlastníků technické infrastruktury.
6. Budou splněny podmínky správce povodí v dílčím povodí Berounky, Povodí Vltavy s.p.,:
1. Při provozu MVE I i MVE II bude vždy zachován minimální zůstatkový průtok v korytě toku
3
Berounky ve výši 4,24m /s a minimální výše přepadového paprsku přes jez 5cm.
2. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu
výstavby.
3. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
7. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne
31.08.2012 pod zn.: 5000677908.
8. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 28.06.2012
pod č.j.: 112306/12.
9. Před započetím prací si požádá stavebník příslušný stavební úřad o vydání rozhodnutí o povolení
stavby.
Za splnění podmínek je zodpovědný žadatel a projektant stavby. Výslovně se upozorňuje, že toto
rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle stavebního zákona. Plnění podmínek tohoto rozhodnutí
bude ověřeno při stavebním řízení.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát
právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
Účastníkem řízení podle § 27 odstavec 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") je MVE Hýskov s.r.o., Seydlovo náměstí č.p. 25, 266 01 BerounCentrum
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Odůvodnění:
Dne 22.10.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: "MVE Hýskov II Berounka, jez ř. km 39,55" na pozemku: pozemková parcela číslo 193/4, stavební parcela číslo 193/6,
pozemková parcela číslo 193/7, 210/2 v katastrálním území Hýskov. Uvedeným dnem podání žádosti
bylo řízení zahájeno.
Z důvodu nedostatečného podkladu pro posouzení umístění stavby byl žadatel výzvou ze dne
08.11.2012 pod č.j.: MBE/58133/2012/VÝST-S vyzván k doplnění žádosti a současně bylo územní řízení
usnesením ze dne 08.11.2012 pod č.j.: MBE/58113/2012/VÝST-S přerušeno.
Po doplnění žádosti dne 05.12.2012, bylo v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona opatřením ze
dne 05.11.2012 pod č.j.: MBE//2012/VÝST-S oznámeno zahájení územního řízení podle § 85 odst. 1 a 2
stavebního zákona účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti.
K projednání žádosti současně nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 21.01.2013, a zároveň
vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Hýskov a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využití území v platném znění.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel přiložil doklady a podklady v souladu s ustanovením
§ 86 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Č.j.: MBE/54391/2012/VÝST-S
2
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona, shledal, že její umístění odpovídá
hlediskům péče o životní prostředí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníky řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je MVE Hýskov s.r.o., Seydlovo náměstí
25, 266 01 Beroun, Vlastimil Miler, K Lesíku č.p.469, 267 06 Hýskov,Ing. Miloš Švestka, Kladenská č.p.158,
267 06 Hýskov, Anna Vokáčová, Nám. 5.Května č.p.447, 267 06 Hýskov, Obec Hýskov, Na Břasích č.p.206,
267 06 Hýskov, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p.8, 150 24 Praha 5, RWE Distribuční služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního
řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.
otisk úředního razítka
Svobodová Blanka
samostatný odborný referent
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě
1000,- Kč byl uhrazen dne 24.01.2013.
Příloha pro žadatele po právní moci rozhodnutí:
- ověřený situační výkres
- rozhodnutí s doložkou právní moci rozhodnutí
Doručí se:
Účastníci řízení stanovení podle § 85 odst.1, písm. a) a b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních
rukou)
Žadatel:
MVE Hýskov s.r.o., Seydlovo Náměstí č.p.25, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, DS: PO, 985pagd
obec v místě záměru DS:
Obec Hýskov, Na Břasích č.p.206, 267 06 Hýskov, DS: OVM, nvibnjf
Účastníci řízení stanovení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručeno veřejnou vyhláškou
Vlastimil Miler, K Lesíku č.p.469, 267 06 Hýskov
Ing. Miloš Švestka, Kladenská č.p.158, 267 06 Hýskov
Anna Vokáčová, Nám. 5.Května č.p.447, Hýskov
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p.8, 150 24 Praha 5
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
K vyvěšení na úřední desce
Č.j.: MBE/54391/2012/VÝST-S
3
Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka, Husovo náměstí č.p.68, 266 43 Beroun-Centrum
Obecní úřad Hýskov, Na Břasích č.p.206, 267 06 Hýskov, DS: OVM, nvibnjf
Dotčené orgány:
Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební, Hradební č.p.12, Praha 10, 110 05 Praha 05
Městský úřad Beroun - odbor ÚPRR,odd.pam. péče, Husovo náměstí č.p.68, 266 43 Beroun 1
Městský úřad Beroun - odbor ŽP, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1 - Centrum
Datovou schránkou:
HZS Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 49 Beroun, DS: OVM_R,
92dhqcp
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se, Dittrichova č.p.329, 128 01 Praha, DS: OVM, hhcai8e
SCHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno, DS: OVM_R, ik4dyk4
Na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka 25, Denisovo nábřeží č.p.14, 304 20 Plzeň
Městský úřad Beroun - odbor ÚPRR, úřad územního plánování, Husovo náměstí č.p.68, 266 43 Beroun Centrum
Datovou schránkou:
Obecní úřad Hýskov, Na Břasích č.p.206, 267 06 Hýskov, DS: OVM, nvibnjf
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15. den ode dne
vyvěšení na úřední desce.
Na úřední desce MěÚ Beroun
Vyvěšeno dne ………………………
Sejmuto dne …………….....................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Na úřední desce OÚ Hýskov
Vyvěšeno dne………………………………
Sejmuto dne……………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Č.j.: MBE/54391/2012/VÝST-S
4
Download

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Beroun dne