PŘEDMĚT: FYZIKA
ROČNÍK: OKTÁVA
VÝSTUP
•
Definuje světlo jako elektromagnetické vlnění
a určí jeho vlastnosti
•
Zná vlastnosti optických prostředí a
zákonitosti šíření světla v nich
•
Zná zákon odrazu světla a Snellův zákon lomu
světla a používá je v praktických úlohách
•
Vysvětlí praktický význam úplného odrazu
světla
•
Zná zákonitosti disperze světla
•
Zná zákonitosti optického zobrazování
•
Umí sestrojit obraz vytvořený rovinným
zrcadlem a zná jeho vlastnosti
•
•
•
Zná druhy a parametry kulových zrcadel,
sestrojí obraz vytvořený kulovým zrcadlem,
zná zobrazovací rovnici kulového zrcadla a
používá ji v praktických příkladech
Zná druhy a parametry čoček, sestrojí obraz
vytvořený tenkou čočkou, zná zobrazovací
rovnici čočky a používá ji v praktických
příkladech
Zná principy lupy, mikroskopu a dalekohledu
UČIVO
ZÁKLADNÍ POJMY ZE SVĚTA
OPTIKY
•
Světlo jako elektromagnetické vlnění
•
Šíření světla
•
Odraz a lom světla
•
Úplný odraz světla
•
Disperze světla
ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI
SOUSTAVAMI
•
Optické zobrazování
•
Rovinné zrcadlo
•
Kulové zrcadlo
•
Čočky
•
Zobrazení tenkou čočkou
•
Oko
•
Lupa a mikroskop
•
Dalekohled
MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, PROJEKTY, KURZY
POZNÁMKY
VLNOVÁ OPTIKA
•
Pochopí zákonitosti interference, ohybu a
polarizace světla a zná jejich praktické využití
•
Zná spektrum elektromagnetického záření
•
Zná typy spekter látek
•
Zná praktické využití rentgenového záření¨
•
Interference světla
•
Ohyb světla
•
Polarizace světla
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A
JEHO ENERGIE
•
Přehled elektromagnetického záření
•
Elektromagnetické záření těles
•
Spektra látek
•
Rentgenové záření
SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
•
Zná rozdíly v platnosti fyzikálních zákonů
v klasické a relativistické fyzice
•
Zná oba základní principy speciální teorie
relativity
•
Prostor a čas v klasické mechanice
•
Vznik speciální teorie relativity
•
Základní principy speciální teorie relativity
•
Relativnost současnosti
•
Dilatace času
Vysvětlí kontrakci délek, zná vztah pro
kontrakci délek a používá jej v praktických
příkladech
•
Kontrakce délek
•
•
Skládání rychlostí ve speciální teorii
relativity
Zná relativistický zákon pro skládání rychlostí
a používá jej v praktických příkladech
•
Základní pojmy relativistické dynamiky
•
Zná vztahy pro relativistickou hmotnost a
hybnost a používá je v praktických příkladech
•
Vztah mezi energií a hmotností
•
Zná vztah mezi energií a hmotností a používá
jej v praktických příkladech
•
•
Vysvětlí dilataci času, zná vztah pro dilataci
času a používá jej v praktických příkladech
•
•
Zná strukturu atomu, částice vyskytující se
v atomu a jejich vlastnosti
STRUKTURA MIKROSVĚTA
•
Poznávání mikrosvěta
Vysvětlí pojmy chemický prvek, nuklid,
izotop
•
Svět molekul a atomů
•
Nitro atomu
•
Složení jádra
•
Vazebná energie a energie reakce
Ch – chemická reakce
POHYB V MIKROSVĚTĚ
•
Zná kvantovou hypotézu M. Placka
•
Kvantová hypotéza
•
Popíše fotoelektrický jev a zná jeho význam
pro technickou praxi
•
Fotoelektrický jev
•
Foton
Vysvětlí korpuskulárně vlnový dualismus
•
Vlnové vlastnosti částic
•
Kvantová mechanika
•
ATOMOVÁ FYZIKA
•
Zná Bohrovu koncepci modelu atomu
•
Kvantování energie atomů
•
Zná Schrödingerův kvantově-mechanický
model atomu, zná význam kvantových čísel
•
Atom vodíku
•
•
Periodická soustava
Zná Pauliho vylučovací princip
•
•
Chemická vazba
Zná druhy chemických vazeb a jejich
vlastnosti
•
Lasery
•
Zná princip helium-neonového laseru
Ch – periodická soustava, chemická
vazba
•
Zná vlastnosti jaderných sil
•
Zná podstatu radioaktivity, jednotlivé druhy
radioaktivního záření, jejich vlastnosti a
význam
JADERNÁ FYZIKA
•
Vlastnosti atomových jader
•
Radioaktivita
•
Jaderné reakce
•
Zná princip jaderných reakci a jejich význam
•
Jaderná energetika
•
Zná princip jaderné elektrárny
•
Využití radionuklidů a ochrana životního
prostředí
ASTROFYZIKA
•
Sluneční soustava
•
Hvězdy a galaxie
Ochrana člověka za mimořádných
událostí
Exkurze – hvězdárna a planetárium
Praha
Download

PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO