ULTH v05.2012 CZ
Uživatelský manuál
S technologií
DeepSEE
pro
Ultherapii
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Popis systému
Ulthera systém integruuje schopnosti ultrazvukového zobrazování s ultrazvukovou terapií.
Zobrazovací funkce umožňuje uživatelivizualizovat kůži a podkožní oblasti zájmu před
zákrokem. Také umožňuje uživateli ujistit se o správném kontaktu k zajištění aplikace
energie do požadované hloubky.
Terapeutická funkce zajišťuje směřování ultrazvukové vlny do oblasti zákroku. Tato
akustická energie zahřívá tkáň jako výsledek třecích ztrát během absorpce energie, což
vede ke vzniku diskrétních koagulačních bodů.
Ulthera systém se skládá ze tří primárních komponentů. Řídící jednotka s integrovanou
dotykovou obrazovkou, aplikační koncovka s kabelem a výměnné transducery.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Řídící jednotka
Řídící jednotla je centrem informací systému Ulthera. Obsahuje dotykovou obrazovku a
grafický uživatelský interface (GUI), který umožňuje uživateli komunikovat se systémem.
Tato obrazovka nastavuje a zobrazuje provozní podmínky, včetně aktovace systému,
parametrů zákroku, zpráv a upozornění systému a ultrazvukových snímků.
Položka
Popis
1
Zásuvka pro aplikační koncovku
Připojení kabelu aplikační koncovky.
2
USB Port
Pro přístupový klíč Ulthera nebo pro USB
paměť
3
Nouzový vypínač
Stisknutím zastaví provoz systému
4
ON / OFF tlačítko
Stisknutím zapnout, stisknutím vypnout.
Stisknutím a podržením okamžité vypnutí.
5
USB port na zadním panelu
Pro přístupový klíč Ulthera
6
Hlavní vypínač přívodu el.energie
Zajištění přívodu el.energie do systému.
7
Zástrčka pro přívodní napájecí
el.kabel
Zajištění el. napájení.
Přístupový klíč Ulthera by měl být od systému odpojen k zabránění neautorizovaného
použití.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Aplikační koncovka
Aplikační koncovka je určena k připojení výměnných transducérů na jednom koncvi a se
zástrčkou pro připojení k systému na druhém konci.
Koncovka má dvě tlačítka: jedno k zobrazení (SEE) a druhé k aplikaci energie (TREAT).
Položka
Popis
1
Tlačítko SEE
Aktivuje zobrazovací mód ( pokud již
nezobrazuje ). Přepíná systém do stavu
READY ( připraven ). Při neaktivním
systmu po dobu 20sec se READY přepne
zpět do STANDBY ( klidový stav ).
2
Tlačítko TREAT
Aktivuje zárokový mód. Vrací do READY
stavu jakmile je provedena aplikace
energie.
3
Indikátor statusu
Zelená = READY, žlutá = Zákrok
4
Západka
zajišťuje polohu transducéru v aplikační
koncovce.
5
Transducer
Zobrazovací / zákrokový transducér
6
Kabel
Připojení aplikační koncovky k systému.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Transducéry
Transducér zajišťuje zobrazení a aplikaci energie v délce až 25 mm a do hloubky až 8
mm. Aplikace energie je prováděna podél zákrokové linky stejně dlouhé nebo kratší než je
aktivní zóna transducéru, která je indikována na jeho bocích dvěma ryskami. Další rysky
jsou umístěny na čelní straně transducéru a znázoňuje centrální umístění bodů aplikační
linie.
Položka
Popis
1
Nálepka
Typ transducéru a jeho výrobní číslo
2
Rysky
Rysky určují maximální délku zákrokové
linky a centrální umístnění bodů aplikační
linie.
Typy transducérů
Typ
transducéru
Frekvence
Hloubka
zákroku
Hloubka
zobrazení
Délka scanu
DS 7-3.0
7 MHz
3.0 mm
0 - 8 mm
25 mm
DS 7-3.0N
7 MHz
3.0 mm
0 - 8 mm
14 mm
DS 4-4.5
4 MHz
4.5 mm
0 - 8 mm
25 mm
DS 7-4.5
4 MHz
4.5 mm
0 - 8 mm
25 mm
DS 10-1.5
10 MHz
1.5 mm
0 - 8 mm
25 mm
DS 10-1.5N
10 MHz
1.5 mm
0 - 8 mm
14 mm
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Dalším příslušenstvím potřebným k provozu systému Ulthera je ultrazvukový gel, který
není součástí dodávky.
Připojení aplikační koncovky
Zásuvka pro připojení aplikační koncovky je umístěna na levé straně čelního panelu
přístroje, jak je ukázáno na výše uvedeném obrázku.
K připojení aplikační koncovky k systému je třeba nastavit její konektor tak, aby na něm
znázorněná bílá tečka směřovala vzhůru a zatlačit jej do zásuvky.
K odpojení aplikační koncovky od systému je třeba pootočit konektorem ve směru šipky
( roti směru hodinových ručiček ) a vytáhnout konektor.
Připojení transducéru
K připojení transducéru je třeba zvednout západku na aplikační koncovkce nahoru a
vsunout transducér do aplikační koncovky. Jakmile je transducér plně zastrčen do
aplikační koncovky, zatlačte západku směrem dolů, čímž dojde k zajištění pozice
transducéru v aplikační koncovce. Uslyšáte tón, který indikuje, že je transducér správně
připojen. Řídící jednotka transducér automaticky detekuje a aktualizuje jeho údaje na
obrazovce.
K odpojení transducéru je třeba zvednout západku na aplikační koncovce a vysunout
transducér.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Provoz systému
GUI systém přístroje Ulthera je rozdělena na 3 záložky na pravé straně obrazovky:
Settings ( Nastavení ), Patient info ( Info o klientovi ) a DeepSEE.
Fnkce Settings ( Nastavení ): umožňuje vyvolat informace o zákroku daného klienta a
změnit obecná nastavení systému.
Funkce Patient info ( Info o klientovi ): obsahuje řídící a informační nástroje pro plánování
zákroku. tato funkce umožňuje vytvoření informací o zákroku daného klienta při zahájení
zákoku nebo vyběr příslušných oblastí zákroku při vlastním zákroku.
Funkce DeepSEE: obsahuje řízení a informace potřebné k zobrazování a zákroku dle
následujícího obrázku:
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Položka
Popis
1
Záložky systémových funkcí
- DeepSEE
- Settings ( zobrazena pokud systém
neskenuje )
- Patient Info
2
Řízení zákroku
- Energie: nastavení úrovně
- Spacing: nastavení mezer mezi body
- Length: Nastavení délky frakční linie
3
Řízení zobrazování
- Marker ( zobrazen, pokud systém
neskenuje ) - aktivuje distanční kaliper
- Display ( zobrazen, pokud systém
skenuje ) - zvýšení / snížení kontrastu
displeje
- Image - pravítko a uložení snímku
- Scan - Y začít skenovat, N ukončit
skenování
4
Oblasti
Aktivuje dialogové okno k volbě oblasti
zákroku
5
Celkový počet aplikovaných linek
Kumulativní počet aplikovaných frakčních
linek ( pulsů )
6
Vynulování
Vynulování počtu pulsů aktuální zvolené
oblasti zákroku
7
Počítadlo
Informace o zvolené oblasti zákroku a
počtu již aplikovaných linek / počtem
doporučených linek k aplikaci
8
Status systému
READY ( připraven ) nebo TREATING
( zákrok )
9
Informace o transducéru
Zobrazení typu transducéru
10
Hlavička
Obsahuje nastavení informace o pracovišti
provozovatele, lékaři a pacientovi
11
Ultrazvukové zobrazení
Ultrazvukový obrázek s horizontálními a
vertikálními měřítky ( 1 dílek = 1 mm ) a
(zeleným ) měřítkem umístěným v hloubce
odpovídající zákroku s naznačenými dílky
odpovídajícími jednotlivým bodům zákroku
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Nastavení záznamu o zákroku
- Zadejte jméno pacienta, identifikační číslo a jméno ošetřujícího lékaře pomocí klávesnice
na obrazovce.
- Zvolte požadovaný klinický protokol “Treatment Guide” dle informací získaných při
školení
- Stiskněte tlačítko START na displeji
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Zobrazení a zákrok
Zvolená oblast je na obrazovce DeepSEE dole vlevo bílým písmem. Zde např. “L Cheek
4-4.5” znamená levou tvář, připojený transducér typ 4-4.5. Žluté číslo pod tímto údajem
zde např. “0 / 55 Lines” znamená 0 aplikovaných z celkovéhopočtu 55 požadovaných
frakčních linek ( “pulsů” ).
Jednotlivé kroky zákroku
Ujistěte se, že obličej a krk byly očištěny.
Aplikujet tenkou vrstvu gelu.
Umístěte transducér an kůži a stiskněte SEE tlačítko na aplikační koncovce a ujistěte se
podle kvality zobrazeného UZV snímku, že je koncvoka v dobrém kontaktu s kůží.
Stiskněte tlačítko SEE, zelená kontrolka indikující stav se změní ze zelené na žlutou.
Koncovka je připravena k zákoku.
Stiskněte tlačítko TREAT k provedení vlastní aplikace energie.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Export obrázků
Na záložce SETTINGS stiskněte IMAGES k zobrazení provedených zákroků.
Stiskněte požadované identifikační číslo klienta a nebo stiskněte SELECT ALL k výněru
všech snímků všech klientů.
Připojte externí USB paměť, na kterou chcete data stáhnout. Šedá ikona USB paměti na
displeji se změní na bílou.
Stiskněte SAVE k uložení obrázků na USB paměť.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Export dat
Na záložce SETTINGS stiskněte RECORDS k zobrazení provedených zákroků.
Stiskněte požadované identifikační číslo klienta a nebo stiskněte SELECT ALL k výněru
všech snímků všech klientů.
Připojte externí USB paměť, na kterou chcete data stáhnout. Šedá ikona USB paměti na
displeji se změní na bílou.
Stiskněte SAVE k uložení obrázků na USB paměť.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Upozornění a hlášení na displeji
Na tomto obrázku je příklad zobrazeného hlášení na dspleji přístroje a instrukce pro
uživatele, jak postupovat. Tuto informaci sdělte servisnímu středisku ke stanovení příčiny
zobrazení daného hlášení.
Vypnutí systému
Zastavte aplikaci energie.
Zastavte zobrazovací funckci přístroje.
Na záložce SETTINGS stiskněte SHUTDOWN.
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
ULTH v05.2012 CZ
Appendix A: Parametry zákroku
(c) Beneficium Euro Ltd 2012
Download

Manuál Ulthera CZ.pdf