L A S E R O VÁ C H I R U R G I E
Diodov ý laser diomax®
Mnohostranný nástroj moder ní chir urgie
Fi r ma KLS Mar tin Vám diodovým laserem d i o m a x ® p ře ds t a vuje systém, kter ý najde uplatnění jak v l é k a ř s k é p ra x i ,
t a k i na nejmoder nějším operačním sále. D i o m a x ® j e ve l i c e
s n a dno ovladatelný a splňuje nejvyšší náro k y k l a d e n é n a
f y z ikální vlastnosti laserového paprsku. To z n ě j d ě l á s k ut e č ný mnohostranný nástroj moder ní chir u r g i e .
K VALITA: pr votřídní a výkonný
2< >3
Nov ý diodový laser
Přesvědčiv ý svojí k valitou a flexibilitou
To, čím se diomax® v yznamenává, je promyšlený k oncept
a intuitivní ovladatelnost. Operatérovi nabízí až 50 individuál ně př izpůsobitelných programů, všechny parametr y lze nastavit jediným otočným ovládacím pr vk em a jsou zobrazeny na
přehledném velk ém bare vném displeji. Žádné zanořování do
podstruktur nabídek , vše přehledné na pr vní pohled.
Tak é ve k valitě laserového paprsk u nastavuje diomax® nová
měř ítk a. Numer ick á aper tura 0,22, která k valitativně popisuje
laser, byla doposud v ýhradou pouze laserů s pe vným k or pu sem.
Souhr n
J ednoduché ovládání, pr votř ídní k valita paprsk u, operatér se může plně k oncentrovat na zák rok . Již od pr vního použití.
diomax® – tak mnohostranný
jako indikační spektr um
To, co dělá diomax® tak všestranným, je vlnová délk a 980 nm. Ta umožňuje nasazení diodového laseru
v téměř všech chirurgick ých disciplínách.
PLASTICKÁ/ESTETICKÁ
CHIRURGIE, ORL
M A X I LO FA C I Á L N Í
CHIRURGIE
•
•
•
•
•
• Orální nádor y
• Onemocnění sliznice
Cé v n í a n o m á l i e
Na s á l n í p o l y py, n á d o r y
Va p o r i z a c e l a s t u r y
L AU P P
To n s i l e k t o m i e , t o n s i l o t o m i e
D E R M ATO LO G I E
CÉVNÍ CHIRURGIE
•
•
•
•
•
E N D O V E N Ó Z N Í L A S E R O VÁ
O K LU Z E ( E V LO )
• Ve n a s a p h e n a m a g n a
• Ve n a s a p h e n a p a r va
• Va r i x y
Cévní anomálie
Hemangiomy
Névy
Nádor y
Bradavice
VŠEOBECNÁ CHIRURGIE
• Endoskopie
• Laparoskopie
• Gynekologie
D etailn í p o u ž i t í p ř i j e d n o t l i v ýc h i n d i k a c í c h n a j d e te v o d p ov í d a j í c í c h p ř í l o h á c h p ro p o u ž i t í p ř í s t ro j e.
APLIK ACE: od hlavy až k patě
4< >5
Vynikající absorpce
To, čím v ynik á vlnová délk a 980 nm, je její
v ý bor ná absor bce hemoglobinem, melaninem a
vo dou.
Krátký časový inter val pulzu
A j e ještě něco, co př ístroj diomax® má a ostatn í diodové laser y nik oli: velice k rátk ý časov ý
i n ter val pulzu 5 ms umožňuje z vláště šetr né
o š etření pacienta.
Široké spektr um použití
Ať již použijete diomax® pro cok oli – se sv ým
š i rok ým spektrem př íslušenst ví jej můžete
p o užít v ote vřené chirurgii, v endosk opii i pro
e n doluminální zák rok y, v k ontaktní i bezk ont a ktní chirurgii.
Laser, ruk ojeť
a katetrizační set
diomax®
Výhody na pr vní
pohled
• 9 8 0 n m v ln ov á d é l k a p ro v y s o k o u a b s o r b c í v m e l a n i n u, h e m o g l o b i n u a ve vodě
• J e d n o d u c h é a p ře h l e d n é ov l á d á n í
• Ve l k ý b a re v ný d i s p l e j o p t i m á l n ě p ře h l e d ný i n a z a te m n ě n é m o p e r a č n í m s á le
• V y s o k á k v a l i t a p a p r s k u p ro p re c i z n í ře z á n í
• 5 0 p oz i c p ro u l ože n í s t a n d a rd i zov a nýc h u ž i v a te l s k ýc h p ro gr a m ů
• Š i ro k é s p e k t r u m p ř í s l u š e n s t v í p ro a p l i k a c i v o te v ře n é, e n d o s k o p i c k é
a e n d o l u m i n á l n í c h i r u rgi i
Technick á data
Napětí laseru
0,1 – 20 W
Vlnová délka laseru
980 nm
Režimy použití
kontinuální a pulzní
Typy pulzů
jednotlivé, vícečetné a cyklické pulzy
Ovládání
programová tlačítka, otočný multifunkční knoflík
Ukazatele
TFT barevný displej a barevný prstenec
Programy
50 pozic pro uložení
Třída laseru
4
PŘÍSLUŠENST VÍ: vše související
6< >7
Z a o s t řova c í j ednotk a
S et ze z a o s t řov a c í r u k o j e t i l a s e r u a
třech d i s t a n č n í c h ná s t avc ů p ro p ov rchovo u a p l i k a c i p ř i n e k o n t a k t n í c h
postu p e c h .
Zaostřovací ruk ojeť diomax®
79-600-00
Distanční nástavec pro zaostřovací ruk ojeť:
0,5 mm
79-600-05
1,0 mm
79-600-10
1,5 mm
79-600-15
K atetrizační se t VENEX®
Tř i k a te t r i z a č n í s e t y p ro E V LO o p e r a c e
(endo l u m i n á l n í o š e t ře n í v a r i x ů ) – v žd y
s pun k č n í j e h l o u, vo d í c í m d r á te m ,
z vláš tě te n k ý m , v u l t r a f i a l ové m s vě t l e
vidite l ný m ve n óz n í m k a te t re m a j e d ním te n k ý m l a s e rov ý m v l á k n e m .
S et 1
pro postranní a per forované vény, k atetr 2 Fr/ 30 cm, vlák no 300 μm
79-380-01
S et 2
V SM + V SP, k rátk á ošetřovací délk a, k atetr 4 Fr/ 60 cm, vlák no 400 μ m
79-380-02
S et 3
V SM + V SP, dlouhá ošetřovací délk a, k atetr 4 Fr/ 100 cm, vlák no 400 μ m
79-380-03
(všechny tř i set y jsou dodávány v balení po 5 ks)
D r ž ák vlák na
M odu l á r n í s y s té m z d r ž a d l a a n á s t av ných h ro t ů ( 5 - 2 8 c m ) p ro v š e c h ny
opera c e, p ř i k te r ýc h d o c h á z í k e k o n taktu v l á k n a l a s e r u s p ov rc h e m tě l a
nebo v tě l n í c h d u t i n á c h .
Nástavné hrot y s ohýbacím tr nem
5 cm
78 - 3 1 0 - 0 5
8 cm
78 - 3 1 0 - 0 8
Dr žadlo – sada náhradních
13 cm
78 - 3 1 0 - 1 3
dílů
18 cm
78 - 3 1 0 - 1 8
23 cm
78 - 3 1 0 - 2 3
Dr žadlo
78-300-10
78-300-01
28 cm
78 - 3 1 0 - 2 8
Nástavec s k oncovk ou Luer-Lock
78 - 3 1 0 - 0 1
Fénix Brno, spol. s r. o.
sídlo společnosti
Vackova 79, 612 00 Brno
Česká republika
Telefon: (+420) 541 218 129 - 130
Telefax: (+420) 541 214 640
E-mail: [email protected]
http://www.fenix.cz
Fénix Brno, spol. s r. o.
pobočka Mladá Boleslav
Těšnovská 945, 293 06 Kosmonosy
Česká republika
Telefon: (+420) 326 724 114, 326 721 190
Telefax: (+420) 326 724 115
E-mail: [email protected]
http://www.fenix.cz
Fénix Bratislava, spol. s r. o.
Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
Slovenská republika
Telefon: (+421) (0) 33 77 91 238
Telefax: (+421) (0) 33 77 91 238
Mobil: (+421) (0) 903 20 55 71
E-mail: [email protected]
http://www.fenixgroup.sk
Vydáno na základě originálního prospektu č. 06.08 . 90-336-02-04 se svolením firmy Gebrüder Martin GmbH & Co. KG.
Všechna práva vyhrazena. Technické změny vyhrazeny. Copyright by Fénix Brno, spol. s r. o. 08/2008/129
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 13485:2003
Download

Dokument ke stažení (930KB, .PDF)