Podniková norma
VÝBĚR NÁZVOSLOVÍ Z OBORU
POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ Výrazy, definice, zkratky
Vypracoval:
Milan Holas, Ing.
vedoucí technické legislativy
T: +420 483 559 854 | F: +420 483 313 183 | M: +420 777 775 041
[email protected] | www.jablotron.cz
1
vydání: edice 2
datum: červen 2010
Obsah
Strana
Předmluva............................................................................................................................................ 3
1
Předmět normy............................................................................................................................ 3
2
Odkazy na zdroje ........................................................................................................................ 3
3
Úvod ........................................................................................................................................... 5
4
Výrazy předmětného oboru ......................................................................................................... 5
5
Rejstříky v anglickém a českém jazyce, rejstřík zkratek ............................................................... 5
Příloha A
Výrazy a definice oboru ...................................................................................................... 6
Příloha B
Rejstřík v anglicko-českém jazyce .....................................................................................67
Příloha C Rejstřík v česko-anglickém jazyce .....................................................................................78
Příloha D Rejstřík zkratek .................................................................................................................89
Bibliografie..........................................................................................................................................91
2
Předmluva
Tato norma stanovuje názvosloví oboru poplachových systémů. Je určena pro potřeby firem, zkušebních
laboratoří, certifikačních orgánů a uživatelů poplachových systémů.
Cílem vydání tohoto dokumentu je sjednotit pojmy v oboru poplachových systémů především při tvorbě
norem a normativních dokumentů a při komunikaci mezi odbornou veřejností a uživateli poplachových
systémů.
1
Předmět normy
Tato norma uvádí soubor výrazů (glosář) použitých v oboru poplachových systémů publikovaných
v normách a technických specifikací CENELEC TC-79 a jejich překlad uvedený v Českých technických
normách (ČSN).
Anglicko-české výrazy a definice jsou uvedeny v příloze A. Přílohy B, C a D uvádějí rejstříky používaných
výrazů a zkratek. Tyto publikované výrazy a definice vybrané z norem a technických specifikací jsou
zatříděny do 6 různých kategorií dle jejich vydání.
2
Odkazy na zdroje
Následující publikace (normy a technické specifikace) tvoří zdroj pro tento glosář. Výrazy jsou v prvé řadě
vybrány z článku 3 (definice a zkratky) těchto publikací, ale v některých případech jsou také vybrány
z jiných částí textu těchto publikací.
2.1 Společné pro všechny obory
ČSN CLC/TS 50398:2005 Poplachové systémy – Kombinované a integrované poplachové
systémy – Všeobecné požadavky
(Alarm systems – Combined and integrated alarm systems – General requirements)
ČSN EN 50130-4:1997 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny
výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů
přivolání pomoci
(Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity reguirements
for components of fire, intruder and social alarm systems)
ČSN EN 50130-5:2001 Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí
(Alarm systems - Part 5: Enviromental test methods)
2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
ČSN EN 50131-1:2007 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy-Část 1:
Všeobecné požadavky
(Alarm systems – Intrusion systems – Part 1: General requirements)
ČSN CLC/TS 50131-2-2:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 2-2:
Požadavky na pasivní infračervené detektory
(Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-2: Requirements for passive infrared detectors)
ČSN CLC/TS 50131-2-3:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 2-3:
Požadavky na mikrovlnné detektory
(Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-3: Requirements for microwave detectors)
ČSN CLC/TS 50131-2-4:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 2-4:
Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory
(Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and
microwave detectors)
ČSN CLC/TS 50131-2-5:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 2-5:
Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory
(Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-5: Requirements for combined passive infrared and
ultrasonic detectors)
ČSN CLC/TS 50131-2-6:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 2-6:
Požadavky na kontakty otevření (magnetické)
(Alarm systems - Intrusion systems - Part 2-6: Requirements for opening contacts (magnetic))
3
ČSN CLC/TS 50131-3:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací
Ústředny
(Alarm systems – Intrusion systems - Part 3: Control and indicating equipment)
systémy – Část 3:
CLC/TS 50131-4:2006 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 4: Výstražná
zařízení
(Alarm systems – Intrusion systems - Part 4: Warning devices )
ČSN EN 50131-5-3:2006 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 5-3:
Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
(Alarm systems. Intrusion systems. Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio
frequency techniques)
ČSN EN 50131-6:1999 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 6: Napájecí
zdroje
(Alarm systems. Intrusion systems. Part 6: Power supplies)
ČSN CLC/TS 50131-7:2005 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy – Část 7:
Pokyny pro aplikace
(Alarm systems – Intrusion systems Part 7: Application guidelines)
2.3 CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích
ČSN EN 50132-2-1:1999 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 2-1: Černobílé kamery
(Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 2-1: Black and white
cameras
ČSN EN 50132-4-1:2002 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 4-1: Černobílé monitory
(Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications. Part 4-1: Black and white
monitors)
ČSN EN 50132-5:2002 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu
(Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications.Part 5: Video transmission)
ČSN EN 50132-7:1999 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci
(Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications. Part 7: Application
guidelines)
2.4 Systémy kontroly vstupu
ČSN EN 50133-1:2001 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 1: Systémové požadavky
(Alarm systems. Access control systems for use in security applications. Part 1: System requirements)
ČSN EN 50133-2-1:2001 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty
(Alarm systems. Access control systems for use in security applications. Part 2-1: General requirements
for components)
ČSN EN 50133-7:2000 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních
aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace
(Alarm systems. Access control systems for use in security applications. Part 7: Application guidelines)
2.5 Systémy přivolání pomoci
ČSN EN 50134-1:2003 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky
(Alarm systems. Social alarm systems. Part 1: System requirements)
ČSN EN 50134-2:2001 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
(Alarm systems. Social alarm systems. Part 2: Trigger devices)
ČSN EN 50134-3:2002 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a
kontrolér
(Alarm systems. Social alarm systems. Part 3: Local unit and controller)
4
ČSN EN 50134-5:2005 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a
komunikace
(Alarm systems - Social alarm systems - Part 5: Interconnections and communications)
ČSN CLC/TS 50134-7:2005 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro
aplikace
(Alarm systems. Social alarm systems. Part 7: Application guidelines)
2.6 Poplachové přenosové systémy
ČSN EN 50136-1-1:1999 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-1:
Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy
Alarm systems. Alarm transmission systems and equipment. Part 1-1: General requirements for alarm
transmission systems
ČSN EN 50136-1-1:1999/A1:2002 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy
(Alarm systems. Alarm transmission systems and equipment. Part 1-1: General requirements for alarm
transmission systems)
ČSN CLC/TS 50136-4:2005 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 4:
Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech
(Alarm systems – Alarm transmission systems and equipment Part 4: Annunciation equipment used in
alarm receiving centres)
3
Úvod
Soubor pojmů je uveden třemi způsoby
1.
2.
3.
4.
4
Předmětem oboru, viz čl. 4 a příloha A
Rejstříkem v angličtině, viz čl. 5 a příloha B
Rejstříkem v češtině, viz čl. 5 a příloha C
Rejstříkem zkratek, viz čl. 5 a příloha D
Výrazy předmětného oboru
Soubor výrazů je uveden v příloze A.
Tento glosář norem a uvedených výrazů v příloze A je rozdělen dle následujících předmětů oborů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Společné pro všechny obory
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích
Systémy kontroly vstupů
Systémy přivolání pomoci
Poplachové přenosové systémy
U každého předmětu oboru jsou výrazy číslovány v kontextu k nim příslušné definice.
Každý výraz je uveden:
-
číslem;
výrazem v angličtině a češtině;
definicí v angličtině a češtině;
odkazem na publikaci, způsoby a číslem publikace a číslem článku.
Identické definice ve dvou nebo více publikacích jsou ve sloupci Odkaz na publikaci podtržené.
Podtržené a tučné odkazy uvádí, z které publikace byly definice a výrazy vybrány do tohoto glosáře.
Nepodtržené a netučné odkazy znamenají, že definice v glosáři a odkazy na normu nejsou identické.
5
Rejstříky v anglickém a českém jazyce, rejstřík zkratek
Tento rejstřík, který je uveden v příloze B a C, abecedně vyjmenovává výrazy v angličtině a češtině a
přiřazuje je k číslům pojmů. Dále je v příloze D jsou abecedně uvedeny zkratky používané v normách a
technických specifikací CENELEC TC-79.
5
Příloha A Výrazy a definice oboru
1.
Společné pro všechny obory
Číslo
1.01
1.02
1.03
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
additional facility
facility which is not described in an application standard and not necessary to fulfil the functions required of TS 50398
that application standard
NOTE 1 An additional facility may be shared by two or more applications. In this case this facility may be
an additional facility for one application but standard-required for another application.
speciální vybavení
vybavení, které není popsáno v aplikační normě a které není nutné ke splnění funkcí požadovaných
touto aplikační normou
POZNÁMKA 1 Speciální vybavení může být společné pro dvě nebo více aplikací. V tomto případě může
být toto vybavení speciálním vybavením v jedné aplikaci, ale v jiné aplikaci požadovaným jako
normalizované.
alarm
a warning of the presence of a hazard to life, property or the environment
poplach
výstraha na přítomnost nebezpečí pro život, majetek nebo okolní prostředí
alarm application
an application intended for the protection of life, property or the environment, such as:
– intrusion and hold-up alarm;
– social alarm;
– closed circuit television used for security and surveillance;
– access control;
– fire detection and fire alarm.
poplachová aplikace
aplikace určená na ochranu života, majetku nebo prostředí, jako jsou:
- zabezpečovací a tísňová signalizace;
- přivolání pomoci;
- uzavřené televizní okruhy použité pro zabezpečení a dohled;
- kontrola přístupu;
- elektrická požární signalizace.
Rok
Článek
2002
3.1
TS 50398
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50133-1
TS 50398
2002
2006
2003
2003
1999
2002
3.1.
3.1.5
3.1.4
3.1.2
A.5
3.3
TS 50398
TS 50131-7
EN 50131-1
2002
2003
2006
3.5
3.1.4
3.1.7
POZNÁMKA Tento seznam bude rozšiřován dle CLC/TC79 a CEN/TC72.
1.04
alarm company
an organisation which provides services for alarm systems
montážní (instalační)
firma
subjekt poskytující služby související s poplachovými systémy
6
Číslo
1.05
Výraz
1.07
1.08
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
poplachové přijímací
centrum (ARC) / pult
centralizované ochrany
(zkratka PPC/PCO)
a condition of an alarm system, or part thereof, which results from the response of the system to the TS 50398
presence of a hazard
EN 50131-1
stav poplachového systému nebo jeho komponentů, který je výsledkem odezvy systému na TS 50131-7
TS 50131-3
přítomnost nebezpečí
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
EN 50136-1-1
a continuously manned centre to which information concerning the status of one or more alarm systems is TS 50398
reported
TS 50131-7
trvale obsluhované dohledové pracoviště (ARC), do kterého jsou předávány informace týkající se EN 50131-1
TS 50131-3
stavu jednoho nebo více poplachových systémů
EN 50134-3
TS 50134-7
2002
2006
2003
2003
2002
1999
2001
1998
2002
2003
2006
2003
2001
2003
3.6
3.1.8
3.1.5
3.1.5
3.9
3.12
3.13
4.1
3.4
3.1.3
3.1.6
3.1.8
3.2
3.2
alarm system
an electrical installation which responds to the manual or automatic detection of the presence of a hazard
2002
3.6
poplachový systém
elektrická instalace, která reaguje na manuální podnět nebo automatickou detekci přítomnosti TS 50131-7
nebezpečí
EN 50131-1
2003
3.1.6
2006
3.1.10
TS 50131-3
2003
3.1.10
alarm condition
poplachový stav
1.06
Definice
alarm receiving centre
(ARC)
alarm transmission
equipment
EN 50136-1-1 1998
4.3
equipment which is used primarily for the transmission of alarms from the alarm systém interface at the TS 50398
2002
supervised premises to the annunciation equipment interface at the alarm receiving centre. It may also
EN 50136-1-1 1998
transmit information or commands from the alarm receiving centre to one or more alarm systems.
3.8
NOTE This does not include equipment provided by a PTT or other general telecommunications
equipment (for example modems) where these are used primarily for alarm transmission.
poplachové přenosové
zařízení
TS 50398
zařízení, které je použito hlavně k přenosu poplachu z rozhraní poplachového systému v hlídaných
prostorách do rozhraní signálního panelu (ovládacího a indikačního zařízení ) PPC/PCO; může
přenášet informace nebo povely z PPC/PCO do jednoho nebo více poplachových systémů
POZNÁMKA 1 Nezahrnuje zařízení provozované dle PTT nebo další běžná telekomunikační zařízení
(například modemy), které se používají hlavně k přenosu poplachu.
POZNÁMKA 2 - Může také přenášet informace nebo povely z poplachového přijímacího centra k jednomu
nebo více poplachovým systémům.
POZNÁMKA 3 - Nezahrnuje zařízení sloužící uživatelům veřejné telefonní sítě nebo další otevřené nosiče,
které jsou součástí veřejného přenosového systému pro všeobecné účely, ale obsahuje všeobecná
telekomunikační zařízení (např. modemy), která jsou přednostně použité pro přenos poplachu.
7
4.5
Číslo
1.09
Výraz
1.12
1.13
1.14
1.15
Rok
Článek
2002
2003
2006
2003
1998
2002
2001
2003
3.9
3.1.7
3.1.11
3.1.11
4.7
3.7
3.10
3.7
2002
3.10
2006
3.1.15
application standard
standard related to a specific application (such as referred in A.8)
2002
3.11
aplikační norma
norma, týkající se specifických aplikací (jak je uvedeno v A.8)
basic EMC standards
standards giving the description of, and test and measurement methods for an EMC phenomen, along with EN 50130-4
details of the apparatus and test set-up. Although they may give guidance on the choice of severity, they
do not give prescribed limits or criteria for compliance
1996
3.1.2
základní normy EMC
normy popisující zkušební a měřící metody EMC jevů, včetně podrobností o měřící aparatuře a
postupu při zkoušce; ačkoliv tyto normy mohou poskytnout návod na výběr stupně přísnosti
zkoušky, neuvádějí předepsané limity a kritéria pro vahovění
central control facility –
CCF
equipment used for control and/or indicating purposes in type 1 configuration, which is connected to one or TS 50398
more dedicated systems and which is normally manned by operating personnel, for example a computer at
a supervised location. The CCF is an additional facility (and not the standard-required control and
indicating equipment) for at least one of the applications.
2002
3.12
ústřední řídící zařízení
(CCF)
zařízení používané k řízení a/nebo signalizaci ve struktuře (konfiguraci) typu 1, která jsou připojena
k jednomu nebo více jednoúčelových systémům a která jsou normálně řízena provozní obsluhou,
například počítač v dozorovém pracovišti; ústřední řídící zařízení je speciální vybavení (není to
běžná poplachová ústředna) pro alespoň jednu z aplikací
combined and integrated
alarm system
in this document, the wording 'combined and integrated alarm system' is synonymous with 'integrated TS 50398
alarm system', which will mostly be used in the document
2002
3.13
kombinovaný a
integrovaný poplachový
systém
výraz v této normě kombinovaný a integrovaný poplachový systém jsou synonyma a v této normě
budou většinou používána jako integrovaný poplachový systém
common device
a device which is shared by two or more applications
2002
3.14
společné zařízení
zařízení sdílené jednou nebo více aplikací
application
aplikace (použití)
1.11
Odkaz na
publikaci
TS 50398
TS 50131-7
zařízení a síť používané pro přenos informací mezi jedním nebo více poplachovými systémy a EN 50131-1
TS 50131-3
jedním nebo více přijímacími centry (PPC/PCO)
EN 50136-1-1
EN 50134-1
EN 50134-3
TS 50134-7
all related facilities used for a specific purpose, such as the detection and warning in the event of fire,
TS 50398
lighting control etc.
EN 50131-1
všechny uváděné funkce použité pro specifické účely, jako jsou detekce a výstraha v případě
požáru, ovládání osvětlení atd.
alarm transmission
system (ATS)
poplachový přenosový
systém (ATS)
1.10
Definice
equipment and network used to transfer information concerned with the state of one or more alarm
systems to one or more alarm receiving centres.
8
TS 50398
TS 50398
Číslo
1.16
Výraz
Definice
common facility
facility which is shared by two or more applications
NOTE A common facility may be additional for two or more applications, it may be standard-required for
two or more applications or it may be additional for one or more applications and standard-required for
other applications.
společné vybavení
vybavení sdílené jednou nebo více aplikací
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
TS 50398
2002
3.15
TS 50398
2002
3.16
POZNÁMKA Společné vybavení může být speciálním pro dvě nebo více aplikací a může být
normalizovaným pro dvě nebo více aplikací nebo může být speciální pro jednu nebo více aplikací a
normalizovaným pro ostatní aplikace
1.17
common transmission
path
společná přenosová
trasa
a transmission path used by several applications.
conditioning
the exposure of a specimen to environmental conditions in order to determine the effect of such conditions EN 50130-5
on the specimen
TS 50131-3
vystavení vzorku podmínkám vlivu prostředí za účelem určit vliv těchto podmínek na vzorek
1998
2003
3.1.8
3.1.14
dedicated device
jednoúčelové zařízení
a device used solely by one application
TS 50398
2002
3.17
1.20
dedicated system
jednoúčelový systém
a system used for only one application type and fulfilling all the requirements applicable to that application TS 50398
systém použitý pouze pro jednu typickou aplikaci a splňující všechny požadavky aplikovatelné
tomuto použití
2002
3.18
1.21
dedicated transmission
path
jednoúčelová
(vyhrazená) přenosová
trasa
European product
performance standard
a transmission path used solely within one application
TS 50398
2002
EN 50136-1-1 1998
3.19
4.10
1.18
expozice
1.19
1.22
evropská produktová
norma
1.23
facility
vybavení (zařízení)
přenosová trasa použitá pro několik aplikací
zařízení používané výhradně jednou aplikací
přenosová trasa použitá výhradně pro jednu aplikaci
a European standard (EN), which specifies the product performance requirements. Such a standard may EN 50130-4
include EMC requirements but is not limited to EMC requirements. (e.g. EN54 series for fire alarm
systems, EN 50131 series for intruder alarm systems)
evropská norma, která specifikuje požadavky na provedení výrobku, tato norma zahrnuje
požadavky EMC, ale neuvádí požadavky na limity (např. řada EN 54 Elektrická požární signalizace,
řada EN 50131 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
hardware or software which enable a system to fulfil one or more functions, for example a transmission TS 50398
path, a processing element, displays
hardware nebo software, který umožňuje systému plnit jednu nebo více funkcí, například
přenosovou trasu, vyhodnocovací prvky, displeje
9
1995
3.1.1
2002
3.20
Číslo
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
Rok
TS 50398
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50134-1
EN 50134-3
TS 50134-7
TS 50136-4
TS 50398
2002
2006
2003
2003
2002
2001
2003
2003
3.21
3.1.26
3.1.21
3.1.17
3.11
3.14
3.8
3.13
2002
3.22
EN 50130-4
1995
3.1.4
1998
3.1.4
1998
1995
2006
3.1.2
3.1.5
3.1.28
2002
3.23
fault condition
a condition of a system which prevents a system or part thereof from functioning normally
poruchový stav
stav systému, který brání systému nebo jeho části v normální funkci
fault signal
a message generated due to the presence of a fault
poruchový signál
zpráva generovaná vlivem poruchy
fire detection and fire
alarm system
an alarm system to detect the presence of fire in supervised premises and to raise the appropriate alarm
elektrická požární
signalizace
poplachový systém určený k detekci přítomnosti požáru ve střežených prostorech a k vyhlášení
příslušného poplachu
fixed equipment
equipment fastened to a support or otherwise secured in a specific location, or equipment not provided EN 50130-5
with a carrying handle and having such a mass that it cannot easily be moved. (e.g. an intruder alarm
system control panel screwed to the wall)
pevné zařízení
zařízení upevněné v držáku nebo jinak zabezpečené ve specifickém umístění nebo zařízení, které
není opatřeno rukojetí pro přenášení a mající takovou hmotnost, že nemůže být snadno přenášeno
(např. ústředna poplachového zabezpečovacího systému přišroubovaná na stěnu)
hold-up alarm system
an alarm system designed to permit the deliberate creation of an alarm condition in the case of a hold-up
poplachový tísňový
systém
poplachový systém, který v případě přepadení umožňuje záměrné vytvoření poplachového stavu
integrated alarm system
a system having common facilities used for different applications with at least one being an alarm TS 50398
application
NOTE 1 The alarm transmission system is not considered as a part of an integrated alarm system.
NOTE 2 Dedicated systems only connected via a unidirectional output device without any data
communications, for example relay, are not considered as being part of integrated alarm systems
integrovaný poplachový
systém
systém se společným vybavením použitým k různým aplikacím a alespoň s jednou poplachovou
aplikací
POZNÁMKA 1 Poplachový přenosový systém se nepovažuje za součást poplachového integrovaného
systému.
POZNÁMKA 2 Jednoúčelové systémy připojené pouze přes jednosměrný výstup zařízení bez jakýchkoli
komunikačních dat, např. relé, nejsou považovány za vlastní součást integrovaného systému.
10
EN 50130-5
EN 50130-4
EN 50131-1
Článek
Číslo
1.30
1.31
Výraz
1.33
1.34
Odkaz na
publikaci
integrity
the ability of an application to function as designed and the measure of immunity from influences which TS 50398
could affect correct operation
integrita (kompletnost)
způsobilost aplikace fungovat dle projektu a míře odolnosti vůči vlivům, které by mohly ovlivnit
správnou funkci
intruder alarm system
Rok
Článek
2002
3.24
an alarm system to detect and indicate the presence, entry or attempted entry of an intruder into EN 50130-5
supervised premises
EN 50130-4
EN 50131-1
poplachový systém určený k detekci a signalizaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí
TS 50131-7
vetřelce do střežených prostorů
1998
1995
2006
2003
3.1.1
3.1.3
3.1.36
3.1.22
log book
a record book or its electronic equivalent into which all relevant details of the system, its performance and TS 50398
its maintenance can be entered in a relatively secure manner for later retrieval by authorised organizations
2002
3.25
provozní kniha
kniha (sešit) pro záznamy nebo jeho elektronický ekvivalent, do kterého jsou ukládány relativně
bezpečným způsobem příslušné podrobnosti o systému, jeho funkčnosti a údržby pro následnou
inspekci pověřenou organizací
movable equipment
equipment which is not fixed equipment and which is not normally in operation while the location is EN 50130-5
changed. (e.g. A local unit or controller for a social alarm system, which is placed on a table top)
1998
3.1.5
pohyblivé zařízení
zařízení, které není upevněné a které není v činnosti, pokud se umístění mění (např.místní jednotka
nebo ovladač pro poplachový systém přivolání pomoci umístěný na stole)
non-alarm application
an application intended to provide control and not intended primarily for the protection of life, property or
the environment, for example:
– heating and ventilating;
– energy management;
– building management;
– lighting.
2002
3.26
nepoplachová aplikace
určitá aplikace k ovládání (řízení), která není uvažována především k ochraně života, majetku a
prostředí, například:
1998
3.1.6
poplachový
zabezpečovací systém
1.32
Definice
TS 50398
- topení a větrání (ventilace)
- správa energetiky
- správa budovy
- osvětlení
1.35
portable equipment
equipment designed to be in operation while being carried. (e.g. Access control "Smart card" badge, EN 50130-5
electronic key, social alarm trigger device carried by the user)
přenosné zařízení
zařízení, které je v činnosti i pokud je přenášeno (např. karta ke kontrole přístupu, elektronický klíč,
aktivační zařízení přivolání pomoci nošené uživatelem)
11
Odkaz na
publikaci
Rok
preconditioning
the treatment of a specimen, before conditioning, with the object of removing or partly counteracting the EN 50130-5
effects of its previous history
1998
3.1.7
příprava na zkoušení
příprava vzorku před zkoušením za účelem přemístění nebo částečného zrušení vlivu jeho
předchozího průběhu
processing element
facility to perform mathematical or logical operations on data according to programmed instructions in TS 50398
order to obtain the required functions
2002
3.27
vyhodnocovací element
(prvek)
vybavení, které vykonává dle programových instrukcí matematické nebo logické datové operace
k dosažení požadovaných funkcí
1.38
recovery
1998
3.1.9
1.39
aklimatizace
social alarm systém
the treatment of a specimen, after conditioning, in order that the properties of the specimen may be EN 50130-5
stabilised before measurement
úprava vzorku po expozici, určená ke stabilizaci vlastností vzorku před měřením
an alarm system, providing facilities to common assistance, for use by persons, who can be considered to EN 50130-4
be living at risk
EN 50130-5
poplachový systém poskytující prostředky k přivolání pomoci, je určený pro použití osobami, které EN 50134-1
EN 50134-2
mohou být považovány za osoby žijící v ohrožení
EN 50134-3
TS 50134-7
1995
1998
2002
1999
2001
2003
3.1.6
3.1.3
3.1
3.1
3.1
3.1
standard-required facility
facility which is described in an application standard and necessary to fulfil the function of that application TS 50398
standard
NOTE A standard-required facility may be shared by two or more applications. In this case this facility may
be a standard-required facility for one application but additional for another application.
2002
3.28
normalizované vybavení
vybavení, které je popsáno v aplikační normě a které zcela splňuje tuto aplikační normu
POZNÁMKA Normalizované vybavení může být společné pro dvě nebo více aplikací. V tomto případě
může být toto vybavení normalizovaným pro jednu aplikaci, ale speciálním vybavením pro další aplikace.
tamper condition
a condition of an alarm system in which tampering has been detected.
2002
3.29
sabotážní stav, stav
sabotáže
stav poplachového systému, ve kterém byla detekována sabotáž
TS 50398
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
2006
2003
2003
3.1.72
3.1.53
3.1.41
tamper detection
the detection of deliberate interference with an alarm system or part thereof
detekce sabotáže
detekce úmyslného zasahování do poplachového systému nebo do jeho části
TS 50398
EN 50131-1
TS 50131-3
EN 50136-1-1
2002
2006
2003
1998
3.30
3.1.73
3.1.54
4.23
transmission path
a communication route used to convey information within the integrated alarm system
přenosová trasa
komunikační cesta používaná k přenosu informace v integrovaném poplachovém systému
TS 50398
2002
EN 50136-1-1 1998
EN 50131-1
2006
3.31
4.25
3.1.77
Číslo
1.36
1.37
Výraz
poplachový systém
přivolání pomoci
1.40
1.41
1.42
1.43
Definice
12
Článek
2.
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
Číslo
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
2.01
access level
přístupová úroveň
level of access to particular functions of an I&HAS
úroveň přístupu k jednotlivým funkcím I&HAS
EN 50131-1
EN 50133-1
2006
1996
3.1.2
3.6
2.02
acknowledge
potvrzení příjmu
action of a user to accept an indication
činnost uživatele k přijetí signalizace
TS-50131-3
2003
3.1.1
2.03
action
(relating to setting and unsetting) deliberate operation or act by the user which is part of the setting or EN 50131-1
unsetting procedure
TS 50131-3
(ve vztahu k nastavování stavu střežení a klidu) záměrná činnost nebo jednání uživatele, které je
součástí postupu nastavování stavu střežení a klidu
state of a detector in the presence of a hazard
EN 50131-1
stav detektoru za přítomnosti nebezpečí
2006
2003
3.1.1
3.1.2
2006
3.1.3
a detector capable of comparign input signal with pre-defined criteria (speed/frequency/amlitude/direction) TS 50131-7
(speed/frequency/amplitude/direction) prior to generating an alarm signal or message
detektor schopný porovnávat vstupní signály s předem definovanými kritérii (rychlost, frekvence,
amplituda, směr) před vysláním poplachového signálu nebo zprávy
2003
3.1.1
akce
2.04
active
aktivní
2.05
active detector
aktivní detektor
2.06
active period
aktivní doba
period during which an alarm signal is present
doba, po kterou trvá poplachový signál
EN 50131-1
TS 50131-3
2006
2003
3.1.4
3.1.3
2.07
alarm
poplach
a warning of the presence of a hazard to life, property or the environment
výstraha při přítomnosti nebezpečí pro život, majetek nebo okolní prostředí
2.08
alarm company
montážní firma
poplachových
systémů
organisation which provides services for alarm systems
subjekt poskytující služby související s poplachovými systémy
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
TS 50398
TS 50131-7
EN 50131-1
2006
2003
2003
2002
2003
2006
3.1.5
3.1.4
3.1.2
3.2
3.1.4
3.1.7
2.09
alarm condition
a condition of an alarm system, or part thereof, which results from the response of the system to the TS 50131-3
presence of a hazard
TS 50131-7
stav poplachového systému nebo jeho komponentů, který je výsledkem odezvy systému na TS 50398
EN 50134-1
přítomnost nebezpečí
EN 50134-2
EN 50134-3
EN 50136-1-1
EN 50131-1
2003
2003
2002
2002
1999
2001
1998
2006
3.1.5
3.1.5
3.1.6
3.9
3.12
3.13
4.1
3.1.8
poplachový stav
13
Číslo
2.10
2.11
2.12
2.13
Výraz
2.15
2.16
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
alarm message
message conveying information regarding intruder, tamper or fault alarms
EN 50131-5-3 2005
3.1.1
poplachová zpráva
poplachová zpráva přenášející informaci o narušení, sabotáži nebo poruše
TS 50136-4
2003
3.2.1
alarm notification
passing of an alarm condition to warning devices and/or alarm transmission systems
EN 50131-1
2006
3.1.9
hlášení poplachu
předání poplachového stavu na výstražná zařízení a/nebo do poplachových přenosových systémů
TS 50131-3
2003
3.1.6
alarm point
one or more detector(s) grouped together for the purpose of indication or processing
TS 50131-3
2003
3.1.7
poplachové místo
jeden nebo více detektorů seskupených dohromady za účelem signalizace nebo zpracování dat
alarm receiving centre
2003
1998
2003
2002
2002
2001
2003
2006
3.1.3
4.2
3.1.8
3.4
3.2
3.2
3.2
3.1.6
alarm signal
continuously manned centre to which information concerning the status of one or more alarm systems is TS 50131-7
reported
EN 50136-1-1
trvale obsluhované vzdálené středisko, do kterého se předávají informace týkající se stavů jednoho TS 50131-3
TS 50398
nebo více poplachových systémů
EN 50134-1
EN 50134-3
TS 50134-7
EN 50131-1
signal generated by a detection device
TS 50131-3
2003
3.1.9
poplachový signál
signál generovaný detekčním zařízením
TS 50134-7
2003
3.22
alarm system
an electrical installation which responds to the manual or automatic detection of the presence of a hazard
poplachový systém
elektrická instalace, reagující na manuální podnět nebo automatickou detekci přítomnosti nebezpečí
EN 50131-1
TS 50131-7
TS 50398
EN 50136-1-1
TS 50131-3
2006
2003
2002
1998
2003
3.1.10
3.1.6
3.7
4.3
3.1.10
alarm transmission
system
equipment and network used to transfer information concerned with the state of one or more alarm systems TS 50131-7
to one or more alarm receiving centres
EN 50136-1-1
NOTE: Transmission systems exclude local direct connections, i.e. interconnections between parts of an
alarm system which do not require an interface to transform the alarm system information into a form TS 50398
suitable for transmission.
EN 50134-1
2003
3.1.7
1998
4.7
2002
3.9
2002
3.7
2001
3.10
2003
3.7
2003
3.10
2006
3.1.11
poplachové přijímací
centrum
2.14
Definice
poplachový přenosový zařízení a síť používané pro přenos informací týkajících se stavů jednoho nebo více poplachových EN 50134-3
systém
systémů do jednoho nebo více PPC/PCO
TS 50134-7
POZNÁMKA Přenosové systémy nezahrnují místní přímá spojení, např. propojení mezi komponenty
poplachového systému, které nepožaduje rozhraní pro převod informací poplachového systému do formy TS 50131-3
vhodné pro přenos.
EN 50131-1
14
Číslo
Výraz
2006
3.1.12
2003
3.17
alternative power source power source capable of powering the system for a predetermined time when a prime power source is EN 50131-1
unavailable
TS 50131-3
náhradní napájecí
napájecí zdroj schopný napájet systém v případě výpadku základního napájecího zdroje po předem
EN 50131-6
zdroj
stanovenou dobu
2006
3.1.13
2003
3.1.12
1998
3.1.1
EN 50131-1
2006
3.1.14
TS 50131-7
2003
3.1.8
TS 50131-3
2003
3.1.13
alarm system, I&HAS, social alarm, CCTV, access control, fire systems e.g. heating, air conditioning or EN 50131-1
lighting systems
TS 50398
poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, systémy přivolání pomoci, CCTV sledovací systémy
pro použití v bezpečnostních aplikacích, systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních
aplikacích, elektrická požární signalizace nebo jiný nepoplachový systém, např. vytápění,
klimatizace nebo osvětlovací systémy
2006
3.1.15
2002
3.10
alert indication
state of operation in which a detector will generate an intrusion signal in response to stimulation by a human TS 50131-2-2
being or a standard target
TS 50131-2-3
TS 50131-2-4
pohotovostní stav/stav provozní stav, ve kterém je detektor připraven generovat poplachový signál nebo zprávu
TS 50131-2-5
střežení
TS 50131-2-6
varovná indikace
ancillary control
equipment
equipment used for supplementary control purposes
doplňkové ovládací
zařízení
zařízení použité pro doplňkové ovládací účely
application
aplikace
2.22
2.23
Článek
an audible and/or visual indication, available at access level 1, when an I&HAS is in the unset state, EN 50131-1
indicating that further indication(s) are available to users at access levels 2, 3, or 4
TS 50136-4
akustická nebo optická indikace, která je k dispozici na přístupové úrovni 1 v případě, kdy je I&HAS
ve stavu klidu, znamenající, že další indikace jsou k dispozici pro uživatele na přístupových úrovních
2, 3 nebo 4
2.18
2.21
Rok
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
alert/set mode
2.20
Odkaz na
publikaci
2004
2004
2004
2004
2004
2.17
2.19
Definice
POZNÁMKA Doplňkovým ovládacím zařízením se rozumí například čtečka karet, klíčenek, biometrických
prvků apod. umístěné vně střeženého prostoru, pomocí něhož je možné zařízení uvádět do stavu střežení
nebo klidu, případně jímž se může ukončovat proces uvedení do stavu střežení nebo zahajovat proces
uvedení do stavu klidu.
approach distance/make the separation distance between the two components of a detector, which are being brought together, at TS 50131-2-6 2004
distance
which an intruder signal or message is reset
přibližovací/uzavírací
vzdálenost
vzájemná vzdálenost detekčního páru (kontaktu a magnetu), kdy je poplachový stav ukončen
as fitted document
document in which details of the IAS actually installed are recorded
dokumentace
skutečného stavu
dokument, ve kterém jsou zaznamenány informace o poplachovém systému odpovídající
skutečnému stavu montáže
15
TS 50131-7
2003
3.2
3.1.9
Číslo
2.24
2.25
Výraz
assigned band
frequency band within which the equipment is authorized to operate
2.27
2.28
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
EN 50131-5-3 2005
3.1.2
vyhrazené pásmo
frekvenční pásmo v němž je možné zařízení provozovat
attenuation
degradation of the RF signal due to a change in the passive environment of the systém after its installation EN 50131-5-3 2005
(e.g. creation, relocation or reflection or absorption materials)
degradace radiového signálu způsobená změnou v pasivním prostředí systému po jeho instalaci
(např. vznik, přemístění odrazivých nebo pohltivých materiálů)
3.1.3
authorisation
permission to gain access to the various functions of an I&HAS
oprávnění
oprávnění přístupu k různým funkcím I&HAS
authorisation codes
physical or logical keys which permit access to I&HAS functions
opravňující kódy
fyzické nebo logické klíče, které povolují přístup k funkcím I&HAS
availability of
interconnection
condition when an interconnection is capable of conveying a signal or message
snížení úrovně
2.26
Definice
EN 50131-1
2006
3.1.16
EN 50131-1
2006
3.1.17
EN 50131-1
2006
3.1.18
TS 50131-2-2
TS 50131-2-3
TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
2004
2004
2004
2004
3.2
3.2
3.2
3.2
2004
2004
2004
2004
3.3
3.3
3.3
3.3
2003
3.1.12
dosažitelnost
stav, při němž je propojení způsobilé přenášet signály nebo zprávy
(dostupnost) propojení
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
basic detection target
heat source designed to verify the operation of a detector
základní detekční cíl
tepelný zdroj zkonstruovaný k ověřování funkce detektoru
ceiling mount detector
detector capable of sensing human movement from a mounting position on the ceiling
stropní detektor
detektor snímající lidský pohyb z namontované pozice na stropu
TS 50131-2-2
TS 50131-2-3
TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
client
individual or corporate body responsible for acquiring the IAS
TS 50131-7
klient
jednotlivec nebo právnická osoba odpovědná za pořízení poplachového zabezpečovacího systému
collision
simultaneous transmissions from two or more RF communication devices belonging to the same system, of EN 50131-5-3 2005
sufficient signal strength to cause corruption or obliteration of the RF signals
kolize
současné vysílání dvou nebo více radiových komunikačních zařízení náležících témuž systému o
úrovni dostatečné ke způsobení poškození nebo maskování radiových signálů
collision rate
probability of two or more messages having part or all of their information coincident on the RF link leading EN 50131-5-3 2005
to a collision
míra kolize
pravděpodobnost koincidence dvou nebo více zpráv tvořících část nebo celou informaci v radiovém
přenosovém kanálu
16
3.1.4
3.1.5
Číslo
2.34
2.35
2.36
2.37
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
combined passive
infrared and microwave
detector
kombinovaný pasivní
infračervený a
mikrovlnný detektor
detector of the broad-spectrum infrared emitted by a human being, with an active microwave emitter and TS 50131-2-4 2004
detector installed in the same casing
combined passive
infrared and ultrasonic
detector
kombinovaný pasivní
infračervený a
ultrazvukový detektor
commissioning
detector of the broad-spectrum infrared emitted by a human being, with an active ultrasonic emitter and TS 50131-2-5 2004
detector installed in the same casing
Článek
3.4
detektor širokého spektra infračerveného záření emitovaného přítomným člověkem a aktivním
mikrovlnným emitorem a snímačem umístěným ve stejném krytu
3.4
detektor širokého spektra infračerveného záření emitovaného přítomným člověkem a aktivním
ultrazvukovým emitorem a snímačem umístěným ve stejném krytu
TS 50131-7
2003
3.1.11
uvedení do provozu
uvedení poplachového zabezpečovacího systému do provozního režimu
communication
EN 50131-1
transmission of messages and/or signals between I&HAS components
NOTE The transmission of a signal may include the continual passing of an electrical current through a
switch or relay forming the interface between I&HAS components. It is not necessary to change the status of
any such switch or relay. Due to the nature of data communication the transmission of a message may
require deliberate initiation, e.g. in response to a poll or at specified time intervals, this initiation may or may
not require the change of status of a switch or relay
2006
3.1.20
komunikace
putting an IAS into operational mode
přenos signálů a/nebo zpráv mezi komponenty I&HAS
POZNÁMKA
Přenosem signálu může být stálý průchod elektrického proudu spínačem nebo kontakty
relé, vytvářející rozhraní mezi komponenty I&HAS, kdy není nutné měnit stav takového spínače nebo
kontaktů relé. Vzhledem k podstatě datové komunikace může přenos zprávy vyžadovat záměrnou iniciaci,
například při reakci na výzvu nebo ve stanovených časových intervalech, tato iniciace může nebo nemusí
vyžadovat změnu stavu spínače nebo relé.
2.38
communication link
komunikační spojení
all local equipment, media and protocols used to route messages
veškeré místní zařízení, média a protokoly používané k přenosu zpráv
2.39
component substitution
the replacement of I&HAS components with alternative devices which prevent an I&HAS operating as EN 50131-1
designed
záměna komponentů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému alternativními zařízeními,
které znemožňují projektovanou funkci
the exposure of a specimen to environmental conditions in order to determine the effect of such conditions TS 50131-3
on the specimen
EN 50130-5
vystavení zkoušeného vzorku podmínkám vlivu prostředí za účelem určit vliv těchto podmínek na
vzorek
záměna komponentů
2.40
Rok
conditioning
expozice
17
EN 50131-5-3 2005
3.1.6
2006
3.1.19
2003
1998
3.1.14
3.1.8
Číslo
2.41
2.42
2.43
Výraz
Odkaz na
publikaci
Rok
EN 50131-1
2006
3.1.21
Článek
continually
recurring frequently at regular intervals
opakovaně
periodicky se opakující v pravidelných intervalech
control and indicating
equipment
ústředna
equipment for receiving, processing, controlling, indicating and initiating the onward transmission of EN 50131-1
information
TS 50131-3
TS 50131-7
zařízení pro příjem, zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci následného přenosu informace
2006
2003
2003
3.1.22
3.1.15
3.1.10
curtain detector
detector capable of sensing human movement through a continuous layer of detection zones
2004
2004
2004
1998
3.4
3.5
3.5
3.1.2
detektor typu záclona
2.44
deep discharge
protection
ochrana proti
hlubokému vybití
2.45
detector
detektor
2.46
Definice
disturbance
TS 50131-2-2
TS
50131-2-4
detektor snímající lidský pohyb v souvislé rovině nebo detekčních zónách
TS 50131-2-5
protection which avoids damage to the storage device when the level of discharge is beyond the level EN 50131-6
defined in the manufacturer's specification for storage devices
ochrana, která zamezuje poškození záložního zdroje v případě, kdy míra jeho vybití je pod úrovní
definovanou výrobcem ve specifikaci záložního zdroje
device designed to generate an intruder alarm signal or message in response to the sensing of an abnormal TS 50131-7
2003
condition indicating the presence of a hazard
TS 50131-3
2003
zařízení určené ke generování poplachového signálu zprávy vniknutí jako odezvy na zaznamenání
abnormální podmínky, signalizující přítomnost nebezpečí
event originating internally or externally to the system and liable to impair transmission and/or processing of EN 50131-5-3 2005
data in the system
NOTE 1 It can be unintentionally or intentionally harmful. Causes of disturbance are attenuation, collision,
unintentional or intentional message substitution and other RF interference.
NOTE 2 The different effects which disturbances may have on the signals are
– no corruption of the RF signal,
– corruption of the RF signal with no message corruption,
– corruption of the RF signal with partial message corruption,
– total obliteration of the RF signal (inability to receive).
rušivé vlivy
vlivy mající původ uvnitř nebo vně systému a mající za následek narušení přenosu a/nebo
zpracování dat v systému
POZNÁMKA 1 Mohou být škodlivé neúmyslně nebo úmyslně. Příčinami mohou být snížení úrovně, kolize,
nechtěná nebo záměrná náhrada zpráv a další rušivé vlivy radiového přenosu.
POZNÁMKA 2 Různé důsledky jaké mohou mít rušivé vlivy na signály jsou:
- žádný vliv na radiový signál
- poškození radiového signálu nemající za následek žádné porušení zpráv
- poškození radiového signálu mající za následek částečné porušení zpráv
- úplné znemožnění přenosu radiového signálu (neschopnost příjmu)
18
3.1.13
3.1.16
3.1.7
Odkaz na
publikaci
Rok
documentation
paperwork (or other media) prepared during the design, installation, commissioning and hand over of the TS 50131-7
IAS recording details of the IAS
2003
3.1.14
dokumentace
dokumenty v papírové formě (nebo na jiném médiu) obsahující údaje o poplachovém
zabezpečovacím systému, které jsou vyhotoveny během návrhu systému, jeho montáže,
zprovoznění a předání
enclosure
housing that contains the components, normally comprises a backplate and a cover
TS 50131-4
2007
3.1.4
kryt
skříňka, která obsahuje součástky, obvyklou sestavu přídržné (opěrné) desky a zakrytí
entry route facility
means to ignore signals or messages from specified detectors during unsetting for a specified time period
TS 50131-3
2003
3.1.17
vybavení přístupové
trasy
prostředky k ignorování signálů nebo zpráv z určitých detektorů v během nastavování stavu klidu
(odjišťování) během určité doby
entry/exit route
route by which authorised entry or exit to the supervised premises or part thereof may be achieved
EN 50131-1
2006
3.1.23
příchodová/odchodová trasa, po níž je možné oprávněným způsobem vcházet do střeženého prostoru nebo z něj odcházet
trasa
TS 50131-7
2003
3.1.15
equipment schedule
list of equipment to be installed or actually installed
TS 50131-7
2003
3.1.16
seznam materiálu
(výkaz výměr)
seznam zařízení, která mají být nebo již jsou nainstalována
event
condition arising from the operation of an I&HAS e.g. setting/unsetting, alarm
EN 50131-1
2006
3.1.24
událost
stav vyplývající z provozu I&HAS, například aktivace střežení, přechod do klidu, poplachový stav
EN 50133-1
1996
3.17
event recording
storage of events arising from the operation of an I&HAS e.g. for analysis
EN 50131-1
2006
3.1.25
záznam událostí
ukládání událostí vyplývajících z provozu I&HAS, např. pro analýzu
exit route facility
means to ignore signals or messages from specified detectors during setting for a specified period
TS 50131-3
EN 50132-7
TS 50131-3
2003
1996
2003
3.1.18
3.1.36
3.1.19
vybavení odchodové
trasy
prostředky k ignorování signálů nebo zpráv z určitých detektorů během nastavování stavu střežení
během určité doby
external power source
energy supply external to the IAS which may be non-continuous, used as the prime power source in type A EN 50131-6
1998
and type B power supply
TS 50131-3
2003
vnější napájení poplachového zabezpečovacího systému, které nemusí být nepřetržité, používané
prTS 50131-4 2006
jako základní napájecí zdroj pro napájecí zdroj typu A a typu B
3.1.3
external warning device
warning device designed to be located outside the supervised premises
3.1.2
vnější výstražné
zařízení
výstražné zařízení konstruované k umístění vně zabezpečených prostorů
Číslo
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
Výraz
vnější zdroj energie
2.56
Definice
19
TS 50131-4
2007
Článek
3.1.20
3.1.5
Číslo
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
Výraz
Odkaz na
publikaci
Definice
failure of periodic
communication
Inability to pass a message on an RF link
porucha periodické
komunikace
neschopnost přenést zprávu radiovou cestou
fault condition
condition of an alarm system which prevents an I&HAS or parts thereof from functioning normally
poruchový stav
stav, znemožňující I&HAS nebo jeho částem normální funkčnost
fault signal or message
Rok
EN 50131-5-3 2005
Článek
3.1.8
2006
2003
2003
1996
2002
2001
2003
2003
2002
3.1.26
3.1.21
3.1.17
3.20
3.11
3.14
3.8
3.13
3.21
information generated due to the presence of a fault
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50133-1
EN 50134-1
EN 50134-3
TS 50134-7
TS 50136-4
TS 50398
EN 50131-1
2006
3.1.27
poruchový
signál/zpráva
informace generovaná následkem existence poruchy
TS 50131-3
2003
3.1.22
final exit point
point at which the user enters or leaves the supervised premises EXAMPLE: entrance door to supervised TS 50131-7
premises
2003
3.1.18
vstupní/výstupní bod
místo, ve kterém uživatel vstupuje do střeženého
PŘÍKLAD: vchodové dveře do střeženého objektu
hold-up alarm system
alarm system providing the means for a user to deliberately generate a hold-up alarm condition
EN 50131-1
2006
3.1.28
tísňový systém
poplachový systém poskytující uživateli možnost úmyslného vyvolání poplachového stavu
TS 50131-3
2003
3.1.23
hold-up device
device which when triggered causes a hold-up alarm signal or message to be generated
EN 50131-1
2006
3.1.29
tísňový prostředek
zařízení, jehož aktivací je generován poplachový signál nebo zpráva
TS 50131-3
2003
3.1.24
EN 50130-5
1998
3.1.2
EN 50130-4
1995
3.1.5
hold-up alarm condition
condition of an alarm system, or part thereof, which results from the response of an I&HAS to the triggering EN 50131-1
of a hold-up device
2006
3.1.30
tísňový poplachový
stav
stav poplachového systému nebo jeho části, vyplývající z reakce I&HAS na aktivaci tísňového
prostředku
identification code
part of a message used to identify a transmitting RF communication device belonging to the systém
identifikační kód
část zprávy sloužící k identifikaci radiového komunikačního prvku náležícího systému
20
prostoru
nebo
v němž
ho
opouští
EN 50131-5-3 2005
3.1.9
Číslo
2.65
Výraz
incorrect operation
2.67
2.68
2.70
2.71
2.72
physical condition that causes an inappropriate signal or message from a detector
Rok
Článek
independent power
outputs
nezávislé napájecí
výstupy
napájecí zdroj, mající více než jeden výstup; každý výstup má svoji vlastní ochranu proti zkratu
a přetížení (např.pojistky); každý výstup může mít několikanásobné svorky
indication
information (in audible, visual or any other form) provided to assist the user in the operation of an I&HAS
signalizace, indikace
uživateli poskytovaná informace (akustická nebo vizuální) usnadňující mu provozování poplacového
systému
inhibit
status of a part of an I&HAS in which an alarm condition cannot be notified, such status remaining until the EN 50131-1
I&HAS or part thereof is unset
TS 50131-3
stav části I&HAS, v němž není možno vyhlásit poplachový stav, takovýto stav trvá až do uvedení
I&HAS nebo jeho části do klidu
2006
3.1.32
2003
3.1.26
installation company
company responsible for installing the IAS
TS 50131-7
2003
3.1.19
montážní organizace
organizace odpovědná za montáž poplachového zabezpečovacího systému
installation plan
document describing the methodology to be followed during the installation of the IAS
TS 50131-7
2003
3.1.20
plán montáže (projekt
systému)
dokument popisující činnosti, podle nichž má probíhat montáž poplachového zabezpečovacího
systému
installer
individual or individuals responsible for carrying out the installation process
TS 50131-7
2003
3.1.21
montér/montážní tým
osoba nebo více osob odpovědných za provedení montáže
intentional message
substitution
deliberate transmissions from an RF communication device using the correct protocol with the intention of EN 50131-5-3 2005
reducing the security of the systém
3.1.10
blokování
2.69
Odkaz na
publikaci
TS 50131-2-2
TS 50131-2-3
skutečný stav, který způsobil nepatřičný signál detektoru
TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
TS 50131-2-6
a power supply having more than one power output, each output having its own protection against short EN 50131-6
circuit and overload (e.g. Fuses). Each output may have multiple terminals
chybný provoz
(funkce)
2.66
Definice
2004
2004
2004
2004
2004
1998
3.5
3.4
3.6
3.12
3.3
3.1.4
TS 50131-3
2003
3.1.25
úmyslná záměna zpráv úmyslné vysílání radiovým komunikačním zařízením využívajícím správný protokol se záměrem
snížit bezpečnost systému
2.73
interconnection
means by which messages and/or signals are transmitted between I&HAS components
propojení
prostředky s jejichž pomocí jsou zprávy a/nebo signály přenášeny mezi komponenty I&HAS
21
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
TS 50134-7
EN 50134-2
EN 50134-3
2006
2003
2003
2003
1999
2001
3.1.33
3.1.27
3.1.23
3,6
3.10
3.9
Číslo
2.74
2.75
2.76
2.76
Výraz
2.79
2.80
2.81
Rok
EN 50131-1
2006
3.1.34
EN 50131-1
2006
3.1.35
TS 50131-4
2007
3.1.3
Článek
medium by which signals or messages are conveyed
propojovací
prostředek
prostředek, jímž se přenášejí signály nebo zprávy
interference
corruption of signals and/or messages passing between I&HAS components
rušení
znehodnocení signálů a/nebo zpráv při jejich předávání mezi komponenty I&HAS
internal warning device
warning device designed to be located within the supervised premises
vnitřní výstražné
zařízení
výstražné zařízení konstruované k umístění uvitř zabezpečených prostorů
intruder alarm condition
condition of an I&HAS, or part thereof, which results from the response of the I&HAS to the presence of an EN 50131-1
intruder
TS 50131-3
stav I&HAS nebo jeho částí, jenž je důsledkem odezvy I&HAS na přítomnost vetřelce
2006
3.1.37
2003
3.1.28
alarm system to detect and indicate the presence, entry or attempted entry of an intruder into supervised EN 50131-1
premises
TS 50131-7
poplachový systém sloužící k detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí
EN 50130-5
vetřelce do střeženého prostoru
EN 50130-4
2006
3.1.36
2003
3.1.22
1998
3.1.1
1995
3.1.3
intruder detector
device that generates an alarm condition in response to intrusion or attempted intrusion, or to deliberate TS 50131-3
action by the subscriber
2003
3.1.29
detektor
zařízení určené ke generování poplachového stavu jako odezvy na vniknutí, nebo pokus o vniknutí
nebo úmyslná činnost pachatele
intruder signal or
message
information generated by an intruder detector
EN 50131-1
2006
3.1.38
signál nebo zpráva o
vniknutí
informace generovaná detektorem vniknutí
intrusion
entry into the protected premises by an unauthorised person(s)
TS 50131-3
2003
3.1.30
vniknutí
vstup do chráněných prostorů oprávněnou(ými) osobou(ami)
intrusion detector
device designed to generate an intruder signal or message in response to the sensing of an abnormal EN 50131-1
condition indicating the presence of a hazard
2006
3.1.39
detektor vniknutí
zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy o vniknutí, jako reakci na nenormální stav
detekující přítomnost nebezpečí
intruder alarm system
poplachový
zabezpečovací systém
2.78
Odkaz na
publikaci
interconnection media
poplachový stav
vniknutí
2.77
Definice
22
Číslo
2.82
2.83
Výraz
intrusion and hold-up
alarm system
poplachový
zabezpečovací a
tísňový systém
isolation
vypnutí
2.84
local memory
místní paměť
2.85
logical key
logický klíč
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
long range detector
detektor s dlouhým
dosahem
(„chodbový“)
low output voltage
nízké výstupní napětí
low voltage from storage
device
nízké napětí záložního
zdroje
masked
zakryto (maskováno)
Definice
combined intruder and hold-up alarm systém
Odkaz na
publikaci
Rok
EN 50131-1
TS 50131-3
2006
2003
3.1.40
3.1.31
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
2006
2003
2003
3.1.41
3.1.32
3.1.24
TS 50131-2-2
TS 50131-2-3
TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
2004
2004
2004
2004
3.6
3.5
3.7
3.6
2003
3.1.33
Článek
kombinovaný systém určený k detekci poplachu vniknutí a tísňového poplachu
the status of a part of an alarm system in which an alarm condition cannot be notified, such status remaining
until manually cancelled
stav části I&HAS, v níž není možno vyvolat poplachový stav; tento stav zůstává až do manuálního
zrušení tohoto stavu
storage medium situated on board the detector, having the capability to record signals or messages
generated by the detector
paměťové médium umístěné na desce detektoru sloužící k záznamu signálů nebo zpráv
generovaných detektorem
code (EXAMPLE: numeric or alphabetic) entered by an authorized user to gain access to restricted functions TS 50131-3
or parts of a CIE
kód (PŘÍKLAD: numerický nebo abecední) vložený oprávněným uživatelem k získání přístupu
k omezeným funkcím nebo částem ústředny (CIE)
detector capable of sensing human movement in an extended field of view with horizontal angular coverage TS 50131-2-2 2004
less than 10°
TS 50131-2-3 2004
detektor snímající lidský pohyb v prodlouženém zorném poli s úhlem pokrytí v horizontální rovině TS 50131-2-4 2004
menším než 10°
TS 50131-2-5 2004
3.7
3.6
3.8
3.7
a voltage below the minimum power output voltage
napětí nižší než je minimální napájecí výstupní napětí
EN 50131-6
1998
3.1.5
the voltage specified by the manufacturer which indicates the storage is nearly discharged
EN 50131-6
1998
3.1.6
EN 50131-1
2006
3.1.42
napětí specifikované výrobcem při kterém je záložní zdroj téměř vybit
condition whereby the field of view of a movement detector is blocked
stav, při němž je zakryto zorné pole detektoru
magnetic masking
interference with the capability of the detector to provide a signal or message by applying an additional TS 50131-2-6 2004
magnetic field
magnetické
ovlivňování
(maskování detektoru)
rušení způsobilosti detektoru generovat odpovídající signál nebo zprávu, působením parazitního
(nepárového) magnetického pole
23
3.4
Číslo
2.91
Výraz
2.93
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
2.100
Rok
Článek
2004
2004
2004
2004
3.8
3.7
3.9
3.8
maximum power output
voltage
the maximum rated output voltage of the PS as specified by the manufacturer under operating conditions
1998
3.1.7
maximální výstupní
napětí
maximální výstupní napětí napájecího zdroje specifikované výrobcem pro normální provozní stav
message
series of signals routed via interconnections which include identification, function data and the various EN 50131-1
2006
means for providing its own integrity, immunity and proper reception
TS 50131-3
2003
řada signálů vedených propojením, zahrnujících identifikaci, funkční data a různé prostředky pro
EN 50136-1-1 1998
zajištění její vlastní integrity, odolnosti a správného příjmu
3.1.43
message authentication
exchange of codes to validate the uniqueness of a transmitting device to a receiving device
3.1.11
autentifikace zprávy
výměna kódů k vyhodnocení jedinečnosti vysílajícího zařízení přijímajícím zařízením
message substitution
intentional or unintentional creation of alternative message between I&HAS components which prevent the EN 50131-1
correct operation of an I&HAS
náhrada zpráv
úmyslné nebo neúmyslné vytvoření odlišné zprávy mezi komponenty I&HAS, znemožňující správnou
funkci I&HAS
microwave detector
detector with an active microwave emitter and detector installed in the same casing
TS 50131-2-3 2004
3.8
mikrovlnný detektor
detektor s aktivním mikrovlnným emitorem a snímačem ve společném krytu
TS 50131-2-4 2004
3.10
minimum power output
voltage
the minimum rated output voltage of the PS as specified by the manufacturer under operating conditions
EN 50131-6
1998
3.1.8
minimální výstupní
napětí
minimální výstupní napětí napájecího zdroje specifikované výrobcem pro normální provozní stav
monitoring
the process of verifying that interconnections and equipment are functioning correctly
EN 50131-1
2006
3.1.45
monitorování
proces ověřování, zda propojení a zařízení pracují správně
TS 50131-3
2003
3.1.35
monitoring message
message used to check the integrity of the communication link
EN 50131-5-3 2005
3.1.12
monitorovací zpráva
zpráva sloužící k ověření celistvosti přenosové cesty
non-active detector
detector which does not include any electronic components EXAMPLE: a mechanical switch or contact
TS 50131-7
3.1.25
pasivní detektor
detektor, který neobsahuje elektronické součástky PŘÍKLAD: mechanický spínač nebo kontakt
zpráva
2.94
Odkaz na
publikaci
interference with the detector input capability by the introduction of a physical barrier such as metal, plastics, TS 50131-2-2
paper or sprayed paints or lacquers in close proximity to the detector
TS 50131-2-3
zarušení provozuschopnosti vstupu detektoru umístěním fyzické překážky jako je plech, plastová TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
fólie, papír nebo nastříkaná barva nebo lak na průzor detektoru
masking
zakrytí
2.92
Definice
24
EN 50131-6
EN 50131-5-3 2005
2006
2003
3.1.43
4.14
3.1.44
Číslo
2.99
2.100
Výraz
non-specific wired
interconnection
an interconnection conveying information pertaining to two or more applications
nespecifické kabelové
(sdílené pevné)
propojení
propojení přenášející informace patřící dvěma nebo více aplikacím
normal condition
state of an I&HAS where no conditions exist which would prevent the setting of an I&HAS
normální stav
2.101
Definice
normal operative
condition
Odkaz na
publikaci
Rok
EN 50131-1
2006
3.1.46
TS 50131-7
2003
3.1.26
EN 50131-1
2006
2003
2003
1996
2002
1999
2001
3.1.47
3.1.36
3.1.27
3.22
3.10
3.13
3.11
1998
3.1.9
2006
2003
2003
3.1.48
2.1.37
3.1.28
TS 50131-3
stav I&HAS, při němž neexistují žádné podmínky, které by mohly znemožnit aktivaci I&HAS do stavu TS 50131-7
střežení
EN 50133-1
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
conditions applying when the PS is mounted according to the manufacture instructions, with the range of the EN 50131-6
designated environmental class. The applied PS and the load shall be within manufacture specified range
and the SD shall be at no less than 80% capacity
Článek
normální provozní stav stav v rámci specifikace dané třídou prostředí, kdy je napájecí zdroj připojen podle předpisů
výrobce; použitý napájecí zdroj a zatížení musí být v rozsahu specifikovaném výrobcem a kapacita
záložního zdroje nesmí být nižší než 80 %
2.102
2.103
2.104
2.105
2.106
notification
passing of an alarm, tamper or fault condition to warning devices and/or alarm transmission systems
hlášení
EN 50131-1
předání poplachového stavu, stavu sabotáže nebo poruchového stavu na výstražná zařízení a/nebo TS 50131-3
TS 50131-7
do poplachových přenosových systémů
opening contact
(magnetic)
detector in two separate parts, the active connection between the two parts is a magnetic field, separating TS 50131-2-6 2004
the two parts disturbs the connection and produces an intruder signal or message
kontakt otevření
(magnetický)
detektor skládající se z magnetického senzoru (nejčastěji jazýčkové relé) a párového magnetu.
Uzavřením blízkého magnetického pole přes senzor je vyvolána změna elektrické vodivosti senzoru.
Oddálením magnetu se poruší aktivní magnetická vazba senzoru a detektor generuje poplachový
signál nebo zprávu.
operating mode
set, unset, setting and unsetting are the four operating modes
provozní stav
stav střežení, stav klidu, nastavování stavu střežení a nastavování klidového stavu jsou čtyři
provozní stavy
operational mode
state of an alarm when it is complete, commissioned and ready for use
provozuschopný stav
stav systému, kdy je systém kompletní, uvedený do provozu a připravený k používání
operator
authorised individual (a user) using an I&HAS for its intended purpose
obsluha
oprávněná osoba (uživatel) využívající I&HAS k danému účelu
25
3.5
TS 50131-3
2003
3.1.38
TS 50131-7
2003
3.1.29
EN 50131-1
2006
3.1.49
Číslo
2.107
override
odpojení (přemostění)
2.108
2.109
2.110
2.111
2.112
2.113
2.114
2.115
Odkaz na
publikaci
Rok
EN 50131-1
TS
50131-3
zásah uživatele, povolující uvést zařízení do stavu střežení v případě výskytu poruchového stavu
EN 50133-7
protection of the power supply and/or connected equipment against excessive output voltage, including the EN 50131-6
open circuit voltage
2006
2003
1999
1998
3.1.50
3.1.39
3.8
3.1.10
2006
3.1.51
Výraz
over-voltage protection
Definice
intervention, by a user, to permit setting when a fault condition exists
přepěťová ochrana
ochrana napájecího zdroje případně připojených komponentů proti nadměrnému výstupnímu napětí,
včetně napětí naprázdno
part set
status of a zone of an I&HAS in which an alarm condition can be notified
částečné střežení
stav prostoru I&HAS, v němž může být vyhlášen poplach vniknutí nebo tísně, ale část I&HAS je v
klidovém stavu
passive infrared detector detector of the broad-spectrum infrared radiation emitted by a human being
EN 50131-1
TS 50131-2-2 2004
3.9
TS 50131-2-4 2004
3.11
TS 50131-2-5 2004
3.10
pasivní infračervený
detektor
detektor širokého spektra infračerveného záření vyzařovaného člověkem
pending indication
means of indicating that further information is available for display when all information cannot be displayed EN 50131-1
simultaneously
nezobrazená indikace
upozornění, že jsou k dispozici další informace, které lze postupně zobrazit v případě, že nemohou
být zobrazeny všechny najednou
physical key
implement used by an _uthorized user to gain access to restricted functions or parts of a CIE (mechanical TS 50131-3
key, magnetic card, electronic token or similar)
fyzický klíč
nástroj používaný oprávněným uživatelem k získání přístupu k omezeným funkcím nebo částem
ústředny (CIE) (mechanický klíč, magnetická karta, elektronický nebo podobný identifikační prvek)
periodic communication
any valid signal or message
periodická
komunikace
každý platný signál nebo zpráva
power output
the output of the power supply which supplies energy to the intruder alarm system
výkonový výstup
výstup napájecího zdroje, který dodává energii poplachovému systému
power supply
part of an alarm system which provides power for an I&HAS
napájecí zdroj
část I&HAS, zajišťující energii pro napájení I&HAS
26
Článek
2006
3.1.52
2003
3.1.40
EN 50131-1
2006
3.1.53
EN 50131-6
1998
3.1.11
EN 50131-1
TS 50131-7
TS 50131-3
EN 50131-6
EN 50133-1
2006
2003
2003
1998
1996
3.1.54
3.1.30
3.1.41
3.1.13
3.23
Číslo
2.116
2.117
Odkaz na
publikaci
Rok
power supply fault
any event in the power supply which interrupts or degrades the energy supplied to the intruder alarm system EN 50131-6
or degrades the performance of the PS to bring it outside the requirements of this standard (e.g. Low
voltage, high voltage, battery disconnected, battery short circuit)
1998
3.1.14
porucha napájecího
zdroje
každá událost napájecího zdroje, která způsobí přerušení nebo změnu napájení přiváděného do EZS
nebo změní parametry napájecího zdroje tak, že nesplňují požadavky této normy (např. nízké nebo
vysoké napětí, odpojení nebo zkrat záložního zdroje)
power unit (PU)
device that provides and also modifies or isolates (electrical) power for an IAS or part thereof, and for the TS 50131-3
storage device if required
EN 50131-6
zařízení, které poskytuje a také mění nebo odděluje (elektrickou) energii pro EZS nebo jeho
komponenty a v případě potřeby také pro záložní zdroj
2003
3.1.42
1998
3.1.12
power source used to support an I&HAS under normal operating conditions
základní napájecí zdroj zdroj napájející I&HAS za normálních provozních podmínek
EN 50131-1
EN 50131-6
TS 50131-3
2006
1998
2003
3.1.55
3.1.15
3.1.43
remote power source
electrical supply, which is not a part of the warning device, meeting the requirements of EN 50131-6
TS 50131-4
2007
3.1.6
vzdálený napájecí
zdroj
elektrický napáječ, který není součástí výstražného zařízení a který splňuje požadavky EN 50131-6
remotely powered
warning device
warning device that does not incorporate its own power source
TS 50131-4
2007
3.1.7
Výraz
napájecí jednotka
2.118
2.119
2.120
prime power source
Definice
Článek
výstražné zařízení
výstražné zařízení, které nemá svůj vlastní napájecí zdroj
napájené ze
vzdáleného napájecího
zdroje
2.121
2.122
2.123
removal distance/break
distance
the separation distance between the two components of a detector, which are being moved apart, at which TS 50131-2-6 2004
an intruder signal or message starts to be generated
oddalovací/rozepínací
vzdálenost
vzájemná vzdálenost detekčního páru (kontaktu a magnetu) generující poplachový signál nebo
zprávu
reset signal
signal or message generated by a detector to indicate that it has returned to the alert/set mode
resetovací (nulovací)
signál
detektorem generovaný signál nebo zpráva indikující, že se detektor vrátil do pohotovostního
stavu/stavu střežení
response authority
designated authority with responsibility for attending the supervised premises following an alarm and taking TS 50131-7
the appropriate action
oprávněná osoba
určená osoba, která má odpovědnost za službu ve střežených objektech po vyhlášení poplachu a za
přijetí příslušného opatření
27
TS 50131-2-6 2004
2003
3.6
3.7
3.1.31
Číslo
2.124
restore
obnovení
2.125
2.126
2.127
2.128
2.129
2.130
2.131
2.132
Odkaz na
publikaci
Rok
procedure of cancelling an alarm, tamper, fault or other condition and returning the I&HAS to the previous EN 50131-1
condition
TS 50131-3
proces zrušení poplachového stavu, stavu sabotáže, poruchového nebo jiného stavu a návrat I&HAS
do předchozího stavu
2006
3.1.56
2003
3.1.44
EN 50131-5-3 2005
3.1.14
3.1.13
Výraz
Definice
RF communication
device
device using RF transmission links
radiové přenosové
zařízení
zařízení používající radiový přenos
RF interference
RF emissions from any other source, that may cause corruption or obliteration of wanted signals and do not EN 50131-5-3 2005
conform to the definition of collision or message substitution
rádiové rušení
vysílání rádiového signálu jakýmkoli jiným zdrojem, které může způsobit porušení nebo maskování
žádoucích signálů a neodpovídá definici kolize nebo záměny zpráv
ripple
periodic voltage superimposed onto the DC output voltage at mains power frequency or inverter frequency EN 50131-6
and related harmonics
zvlnění
střídavé napětí superponované na stejnosměrném výstupním napětí, které má kmitočet sítě nebo
kmitočet měniče a příslušné harmonické kmitočty
self powered device
device incorporating its own power sources
nezávisle(autonomně)
napájené zařízení
zařízení, které má svůj vlastní napájecí zdroj
self powered warning
device
warning device that incorporates its own power source
autonomně (nezávisle)
napájené výstražné
zařízení
výstražné zařízení, které má svůj vlastní napájecí zdroj
sensor
part of a detector which senses a change in condition
senzor
část detektoru, která snímá změnu stavu
set
stav střežení
Článek
1998
3.1.16
EN 50131-1
2006
3.1.57
TS 50131-4
2007
3.1.8
EN 50131-1
2006
3.1.58
status of an I&HAS or part thereof in which an alarm condition can be notified
EN 50131-1
2006
3.1.59
provozní stav I&HAS nebo jeho části, při němž může být vyhlášen poplachový stav
TS 50131-3
2003
3.1.45
TS 50131-7
2003
3.1.32
signal
variable parameters by which information is conveyed
EN 50131-1
2006
3.1.60
signál
proměnné parametry, jimiž jsou přenášeny informace
TS 50131-3
2003
3.1.46
28
Odkaz na
publikaci
Rok
significant reduction of
range
reduction of the detection range of a movement detector, measured on the central axis of the detector, EN 50131-1
exceeding 50 % of specified range, as specified in the System Design Proposal (see CLC/TS 50131-7, F.5)
2006
3.1.61
podstatné snížení
dosahu
snížení detekčního dosahu detektoru, měřené ve středové ose detektoru, přesahující 50 %
specifikovaného dosahu, definovaného v systémovém návrhu (viz CLC/TS 50131-7, F.5)
simulated walk test
target
non-human or synthetic heat source designed to simulate the standard walk test target
simulovaný detekční
cíl
neživý nebo umělý tepelný zdroj (nástroj) navržený k simulování standardního detekčního cíle
TS 50131-2-2
TS 50131-2-3
TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
2003
2003
2003
2003
3.10
3.09
3.12
3.11
site specific data
information relating to the configuration of an I&HAS e.g. processing parameters
EN 50131-1
2006
3.1.62
místně specifická data
systému
informace ve vztahu ke konfiguraci I&HAS např. parametry zpracování informace rozmístění
komponentů v prostoru s jejich nastavení (například citlivost, směrování detektorů a pod.)
soak
an attribute of a zone or alarm point such that signals or messages that normally create notifications are TS 50131-3
prevented from doing so, but continue to be recorded in the event log. The soak attribute can be manually or
automatically removed
2003
3.1.47
průchodnost testu
atribut (vlastnost) zóny nebo poplachového bodu, která signálům nebo zprávám normálně
vyvolávajícím vyhlášení poplachu je zabráněno tak učinit, ale následuje záznam do paměti událostí.
Tento atribut může být manuálně nebo automaticky vypnut (vyřazen)
specific wired
interconnection
interconnection conveying information pertaining to one application
EN 50131-1
2006
3.1.63
TS 50131-7
2003
3.1.33
specifické kabelové
propojení
propojení přenášející informace patřící jediné aplikaci
specifier
individual or corporate body responsible for stipulating the requirements the IAS will be required to meet
TS 50131-7
2003
3.1.34
zadavatel
jednotlivec nebo právnická osoba odpovědná za stanovení požadavků, které bude muset EZS
splňovat
2003
3.11
2003
3.10
2003
3.13
2003
3.13
2007
3.1.9
Číslo
2.133
2.134
2.135
2.136
2.137
2.138
2.139
2.140
Výraz
Definice
standard walk test target human being of standard weight and height clothed in close fitting clothing appropriate to the simulation of TS 50131-2-2
an intruder
TS 50131-2-3
standardní detekční cíl osoba standardní výšky a váhy oblečená jako případný narušitel a provádějící činnosti simulující
TS 50131-2-4
narušitele
TS 50131-2-5
standby condition of a
warning device
period where a self powered warning device is powered from its internal storage device, whilst not notifying TS 50131-4
an alarm condition
klidový stav
výstražného zařízení
doba, po níž je napájeno výstražné zařízení z jeho vnitřního napáječe (baterie), kdy není hlášen
poplachový stav
29
Článek
Odkaz na
publikaci
Rok
period during which the alternative power source is capable of supporting an I&HAS
EN 50131-1
2006
3.1.64
doba, po níž je náhradní napájecí zdroj schopen napájet I&HAS
TS 50131-3
2003
3.1.48
EN 50131-6
1998
3.1.17
klidový stav systému
state of operation in which a detector is not required to generate an alarm signal or message in response to TS 50131-2-2
stimulation by a human being or a standard walk test target
TS 50131-2-3
provozní stav, ve kterém detektor negeneruje poplachový signál nebo zprávu narušení jako odezva TS 50131-2-4
na přítomnost člověka nebo na standardní detekční cíl
TS 50131-2-5
TS 50131-2-6
2003
2003
2003
2003
2003
3.12
3.11
3.14
3.14
3.8
storage device
device which stores energy (EXAMPLE: a battery)
TS 50131-3
2003
3.1.49
záložní zdroj
(akumulátor)
zdroj, který shromažďuje energii (např. baterie)
EN 50131-6
1998
3.1.18
storage device – failure
condition of the storage device where it is no longer able to power the warning device
TS 50131-4
2007
3.1.10
záložní zdroj
(akumulátor) -porucha
porucha, která neumožňuje dále napájet výstražné zařízení
storage device – low
voltage
voltage specified by the warning device manufacturer which indicates that the storage device is nearly TS 50131-4
discharged
2007
3.1.11
záložní zdroj
(akumulátor) - nízké
napětí
napětí specifikované výrobcem výstražného zařízení, které indikuje, že je akumulátor blízko vybití
storage failure
the inability of the storage device to maintain the output voltage above the minimum value, in the event of TS 50131-3
failure of the EPS
EN 50131-6
nezpůsobilost záložního zdroje udržovat výstupní napětí nad minimální hodnotou v případě poruchy
vnějšího zdroje energie
2003
3.1.50
1998
3.1.19
part of an I&HAS located in a clearly defined part of the supervised premises capable of independent EN 50131-1
operation
TS 50131-7
část I&HAS, umístěná v jasně definované části zabezpečených prostorů, schopná nezávislého
provozu
2006
3.1.65
2003
3.1.35
part of a building and/or area in which an intrusion, attempted intrusion, or the triggering of a hold-up device EN 50131-1
may be detected by an I&HAS
TS 50131-3
část budovy a/nebo prostoru, kde může být prostřednictvím I&HAS detekováno vniknutí, pokus o
TS 50131-7
vniknutí, nebo aktivace tísňového prostředku
2006
3.1.66
2003
3.1.51
2003
3.1.36
Číslo
Výraz
2.138
standby period
doba zálohování
2.139
2.140
2.141
2.142
2.143
standby/unset mode
porucha zálohování
2.144
subsystem
subsystém
2.145
supervised premises
zabezpečené prostory
Definice
30
Článek
Odkaz na
publikaci
Rok
supplementary prime
power source
energy source (independent of the prime power source) capable of supporting an I&HAS for extended EN 50131-1
periods, without affecting the standby period of the alternate power source
2006
3.1.67
přídavný základní
napájecí zdroj
napájecí zdroj (nezávislý na základním napájecím zdroji) schopný napájet I&HAS po rozšířenou
dobu, aniž by došlo k ovlivnění doby zálohování náhradního napájecího zdroje
system attributes
characteristics of an I&HAS arising out of its design and configuration
EN 50131-1
2006
3.1.68
atributy systému
charakteristiky I&HAS, plynoucí z jeho provedení a konfigurace
system components
individual items of equipment which make an I&HAS when configured together
EN 50131-1
2006
3.1.69
komponenty systému
jednotlivá zařízení, jejichž uspořádání tvoří I&HAS
TS 50131-7
2003
3.1.37
system record
history of alarm conditions, faults or modifications to the IAS. EXAMPLE: a Log Book
TS 50131-7
2003
3.1.38
záznam o provozu
systému
historie
poplachových
stavů,
zabezpečovacím systému PŘÍKLAD:
tamper
deliberate interference with an I&HAS or part thereof
EN 50131-1
2006
3.1.70
sabotáž
úmyslné zasahování nebo nedovolená manipulace s I&HAS nebo jeho částí
TS 50131-7
2003
3.1.39
tamper alarm
an alarm generated by tamper detection
sabotážní poplach
poplach způsobený detekcí sabotáže
tamper condition
condition of an I&HAS in which tampering has been detected
stav sabotáže
stav I&HAS, v němž došlo k detekci sabotáže
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
TS 50398
2006
2003
2003
2006
2003
2003
2002
3.1.71
3.1.52
3.1.40
3.1.72
3.1.53
3.1.41
3.29
tamper detection
detection of deliberate interference with an I&HAS or part thereof
detekce sabotáže
detekce úmyslného zásahu do I&HAS nebo jeho komponentů
EN 50131-1
TS 50131-3
EN 50136-1-1
TS 50398
2006
2003
1998
2002
3.1.73
3.1.54
4.23
3.30
tamper protection
methods or means used to protect an I&HAS or part thereof against deliberate interference
EN 50131-1
metody nebo prostředky ochrany I&HAS nebo jeho komponentů proti úmyslnému zasahování nebo TS 50131-3
TS 50131-7
manipulaci
EN 50133-1
2006
2003
2003
1996
3.1.74
3.1.55
3.1.42
3.28
tamper security
methods or means used to protect an I&HAS or part thereof against deliberate interference and the EN 50131-1
detection of deliberate interference with an I&HAS or part thereof
2006
3.1.75
zabezpečení proti
sabotáži
metody nebo prostředky ochrany I&HAS nebo jeho komponentů proti úmyslnému zasahování nebo
manipulaci a detekce těchto činností
Číslo
2.146
2.147
2.148
2.149
2.150
2.151
2.152
2.153
2.154
Výraz
ochrana proti sabotáži
2.155
Definice
poruch
nebo
provozní kniha
31
změn
provedených
Článek
v poplachovém
Číslo
2.156
2.157
2.158
2.159
Výraz
2.161
2.162
2.163
2.164
Odkaz na
publikaci
Rok
EN 50131-1
2006
3.1.76
2003
3.1.43
2003
3.1.56
2003
2003
2003
2003
2003
3.13
3.12
3.15
3.15
3.9
tamper signal or
message
information generated by a tamper detector.
signál nebo zpráva o
sabotáži
informace vyslaná detekčním prvkem sabotáže
technical survey
inspection of the premises to be supervised, carried out after the proposal has been accepted, to verify the TS 50131-7
selection, location and siting of system components and to consider the selection of components in relation
to the environmental conditions to which the system components will be exposed
technické posouzení
objektu
prohlídka prostor, které mají být zabezpečeny, provádí se po akceptování návrhu systému, cílem je
ověřit výběr, umístění a polohu komponentů systému a posouzení výběru komponentů ve vztahu
k vlivům prostředí, jimž budou komponenty systému EZS vystaveny
test condition
condition of an alarm system in which the normal functions are modified for test purposes
zkušební (testovací)
stav
stav poplachového systému, ve kterém jsou normální funkce modifikovány pro zkušební účely
test mode of a detector
state of operation in which a detector will activate an intrusion indicator in response to stimulation by a TS 50131-2-2
human being or the standard walk test target
TS 50131-2-3
provozní stav, ve kterém je aktivován poplachový signalizátor detektoru jako odezva na přítomnost TS 50131-2-4
člověka nebo na standardní detekční cíl
TS 50131-2-5
TS 50131-2-6
testovací stav
detektoru
2.160
Definice
TS 50131-3
throughput ratio
ratio of the total number of messages sent by the transmitting device to the total number of messages EN 50131-5-3 2005
correctly interpreted by the receiving device
průchodnost
poměr celkového počtu zpráv vyslaných vysílajícím zařízením k celkovému počtu zpráv správně
interpretovaných přijímajícím zařízením
transmission path
a transmission path between an individual alarm system and its associated alarm receiving centre(s)
přenosová trasa
Článek
3.1.15
komunikační cesta mezi poplachovým systémem a příslušným(i) ARC
EN 50131-1
2006
EN 50136-1-1 1998
TS 50398
2002
3.1.77
4.25
3.31
triggering
deliberate operation of a hold-up device
TS 50131-3
2003
3.1.57
aktivace
záměrná akce vyvolaná tísňovým zařízením
trigger command
notification signal or message passed to the warning device
TS 50131-4
2007
3.1.12
aktivační povel
hlášení signálu nebo zprávy, které prošlo do výstražného zařízení
ultrasonic detector
detector having an active ultrasonic emitter and detector installed in the same casing
ultrazvukový detektor
detektor s aktivním ultrazvukovým emitorem a snímačem ve stejném krytu
32
TS 50131-2-5 2003
3.9
Číslo
2.165
2.166
2.167
2.168
2.169
2.170
2.171
2.172
Výraz
Odkaz na
publikaci
Rok
unintentional message
substitution
non-deliberate transmissions from an RF communication device using the correct protocol emanating from EN 50131-5-3 2005
another system with no intention of reducing the security
neúmyslná záměna
zpráv
neúmyslné vysílání radiového komunikačního zařízení využívající správný protokol, mající původ v
jiném systému, bez úmyslu snížit bezpečnost systému
unknown alarm
alarm for which the cause cannot be positively identified
falešný poplach
poplach, jehož příčinu nelze jednoznačně identifikovat
unset
the status of an intruder alarm system or part thereof in which an alarm condition cannot be notified
Článek
3.1.16
TS 50131-7
2003
3.1.46
stav klidu (klidový
stav)
EN 50131-1
stav I&HAS nebo jeho části, při němž nemůže dojít k vyhlášení poplachu vniknutím nebo aktivací TS 50131-3
tísňového prostředku
TS 50131-7
2006
2003
2003
3.1.79
3.1.58
3.1.44
unwanted alarm
alarm conditions not generated by an intrusion or attempted intrusion into the supervised premises
TS 50131-7
2003
3.1.47
planý (nechtěný)
poplach
poplachový stav, který nebyl vyvolán vloupáním nebo pokusem o vloupání do zabezpečených
prostor
user
person authorised to operate an I&HAS
uživatel
osoba oprávněná obsluhovat I&HAS
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50133-1
EN 50134-2
EN 50134-3
TS 50134-7
2006
2003
2003
1996
1999
2001
2003
3.1.80
3.1.59
3.1.45
3.34
3.11
3.23
3.1.45
user interface
means by which a user operates an I&HAS
EN 50131-1
2006
3.1.81
uživatelské rozhraní
prostředky pomocí nichž uživatel I&HAS ovládá (provozuje)
user input
command generated by a deliberate user action
TS 50131-3
2003
3.1.60
uživatelský vstup
příkaz vydaný oprávněnou uživatelovou akcí
volumetric detector
detector capable of sensing human movement in a volume such as a room with a field of view with TS 50131-2-2
horizontal angular coverage greater than 45°.
TS 50131-2-3
detektor snímající lidský pohyb v prostoru, jako je místnost, se zorným polem úhlu pokrytí TS 50131-2-4
v horizontální rovině větším než 45 °
TS 50131-2-5
2003
2003
2003
2003
3.14
3.13
3.16
3.16
operational test during which a detector is stimulated by the standard walk test target in a controlled TS 50131-2-2
environment
TS 50131-2-3
zkouška funkce, při které na detektor v daném prostředí působí standardní detekční cíl
TS 50131-2-4
TS 50131-2-5
2003
2003
2003
2003
3.15
3.14
3.17
3.17
prostorový detektor
2.173
Definice
walk test
průchozí zkouška
33
Číslo
2.174
Výraz
walk test attitude,
crawling
držení těla při
zkoušce, plížení
2.175
walk test attitude,
upright
držení těla při
zkoušce, vzpřímené
2.176
2.177
2.179
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
crawling attitude shall consist of the standard walk test target moving with hands and knees in contact with TS 50131-2-2 2003
the floor
TS 50131-2-3 2003
standardní detekční cíl musí při této zkoušce mít pohybující ruce a kolena v kontaktu s podlahou
TS 50131-2-4 2003
3.16
TS 50131-2-5 2003
3.19
upright attitude shall consist of the standard walk test target standing and walking with arms by the sides of TS 50131-2-2
the body, the standard walk test target begins and ends a traverse with feet together
TS 50131-2-3
standardní detekční cíl stojí a pohybuje se s připaženými pažemi, cíl začíná a končí pohyb s nohama
TS 50131-2-4
u sebe
TS 50131-2-5
3.15
3.18
2003
3.17
2003
3.16
2003
3.19
2003
3.18
warning device
a device that gives an audible alarm in response to a notification
EN 50131-1
2006
3.1.82
2003
3.1.61
výstražné zařízení
NOTE A warning device may also provide alert indications providing such indications are easily TS 50131-3
distinguishable from an alarm
TS 50131-4
zařízení, které produkuje zvukový poplachový signál v odezvě na hlášení poplachu
TS 50131-7
POZNÁMKA
Výstražné zařízení může rovněž poskytovat varovné indikace za předpokladu, že jsou
takovéto indikace jasně odlišitelné od poplachu
2003
3.1.48
detector connected to the control and indicating equipment by interconnection such as radio frequency TS 50131-2-2
signals
TS 50131-2-3
detektor spojený s ústřednou poplachového zabezpečovacího systému bezdrátovými prostředky TS 50131-2-4
jako jsou rádiové signály
TS 50131-2-5
TS 50131-2-6
2003
2003
2003
2003
2003
3.18
3.17
3.20
3.20
3.10
wire free detector
bezdrátový detektor
2.178
Definice
2007
wire-free interconnection Interconnection conveying information between I&HAS components without physical media
EN 50131-1
2006
3.1.83
bezdrátové propojení
TS 50131-3
2003
3.1.62
TS 50131-7
2003
3.1.49
komunikace mezi komponenty I&HAS bez využití fyzických prostředků
zone
an assessed area where abnormal conditions may be detected
EN 50131-1
2006
3.1.84
prostor(zóna)
určená oblast, v níž mohou být detekovány abnormální podmínky
TS 50131-3
2003
3.1.63
TS 50131-7
2003
3.1.50
34
3.
CCTV Sledovací systémy
Číslo
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
Článek
(video) monitor
a device for converting video signals into pictures on a display screen
(video) monitor
zařízení pro zobrazení videosignálů na obrazovce
acceptable picture
the low light picture produced by a camera that still provides sufficient contrast, whilst the noise produced EN 50132-2-1
camera remains at the specified level
přijatelný obraz
obraz vytvářený kamerou za nízkého osvětlení, poskytující dostatečný kontrast, zatímco šum
v obraze generovaný kamerou zůstává na specifikované úrovni
aperture number of the
Lens (F)
the index of the theoretical light gathering power of the lens, expressed as the ratio of the effective EN 50132-7
diameter of the lens (entrance pupil) to the focal length
clonové číslo objektivu
(F)
poměr efektivního vstupního průměru objektivu (vstupní pupily) k ohniskové vzdálenosti,
charakterizující světelnost objektivu
aspect ratio
the width to height ratio of the sensitive area on the imaging device that is used to form a camera picture
EN 50132-2-1
1997 3.1.2
poměr stran
poměr šířky a výšky citlivé plochy snímacího prvku, který je v kameře použit na vytváření obrazu
EN 50132-4-1
2001 3.1.2
automatic black circuit
an optional circuit in the camera that brings the darkest part in the scene to black level
EN 50132-2-1
1997 3.1.3
obvod pro automatické
vyrovnávání černé
doplňkový obvod v kameře, který převádí nejtmavší část scény na úroveň černé
automatic light control
(ALC)
an optional circuit in the camera that automatically adjust the camera sensitivity to changing light EN 50132-2-1
conditions in order to maintain the composite video output signal within defined limits
1997 3.1.4
automatické řízení
osvětlení
doplňkový obvod v kameře, který automaticky přizpůsobuje citlivost kamery měnícím se světelným
podmínkám tak, aby se úplný televizní signál udržel v definovaných mezích
automatic iris
a mechanism for controlling the iris of the lens in relation to the scene illumination depending on the video EN 50132-7
signal
automatická irisová
clona
mechanismus pro řízení irisové clonky objektivu v závislosti na úrovni osvětlení scény, jehož
ovládání je odvozeno od úrovně videosignálu
auto pan function
a function that allows automatic panning between adjustable limits
auto pan funkce
funkce, která umožňuje automatické polohování (panoramatické prohlížení) v rámci nastavitelných
mezí
35
EN 50132-7
Rok
EN 50132-7
1996 3.1.33
1997 3.1.1
1996 3.1.20,
B.1
1996 B.2
1996 B.3
Číslo
3.09
Výraz
average picture level
Definice
Odkaz na
publikaci
average signal level during active scanning time, excluding blanking and synchronization signals, EN 50132-4-1
integrated over one frame period. It is expressed as a percentage of the blanking (0 V) to reference white
(0,7 V) range
Rok
Článek
2001 3.1.1
střední obrazová úroveň průměrná hladina signálu během doby činného běhu, mimo zatemňovací a synchronizační signálu,
integrovaná po dobu trvání jednoho půlsnímku; je vyjádřena v procentech rozsahu od zatemňovací
úrovně (0V) vzhledem k referenční bílé (0,7V)
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
back focus
the distance between the external surface of the lens which is closest to the imaging device (last lens EN 50132-7
vertex), and the focal point
zadní ohnisko
vzdálenost mezi vnější plochou objektivu, která je nejblíže k snímacímu prvku a příslušným
ohniskovým bodem
black level
the electrical signal level in composite video signal representing optical black
úroveň černé
napěťová úroveň v úplném televizním signálu reprezentující optickou černou
black level stability
ability of a monitor to display a stable black level for scenes of varying levels of video content
1996 B.4
EN 50132-2-1
1997 3.1.5
EN 50132-4-1
2001 3.1.3
stabilita úrovně černé
schopnost monitoru zobrazit stálou úroveň černé u scén s odlišnou úrovní obsahu videosignálu
blanking level
the electrical signal level in a composite video signal of the front and back porch of the synchronising EN 50132-2-1
signal
1997 3.1.6
úroveň zatemňovacího
signálu
napěťová úroveň v úplném televizním signálu měřená mezi týlem a čelem dvojice synchronizačních
pulsů
camera housing
an enclosure to provide physical and/or environmental protection of the camera, lens and ancillary EN 50132-7
equipment
kryt kamery
kryt, který pro kamerovou sestavu zajišťuje mechanickou ochranu a/nebo ochranu proti vlivu
prostředí
camera sensitivity
image device illumination necessary to produce a defined composite (colour) video signal amplitude with a EN 50132-7
defined signal to noise ratio
citlivost kamery
úroveň osvětlení snímacího prvku nezbytná k vytvoření definované amplitudy úplného televiznho
signálu s definovaným poměrem signál/šum
CCTV camera
a unit containing an imaging device producing a video signal from an optical image
EN 50132-2-1
1997 3.1.8
CCTV kamera
jednotka obsahující snímací prvek vytvářející z optického obrazu videosignál
EN 50132-7
1996 3.1.3,
B.7
CCTV camera equipment
a unit containing a CCTV camera plus appropriate lens and necessary ancillary equipment
EN 50132-2-1
1997 3.1.9
EN 50132-7
1996 3.1.4,
B.8
CCTV kamerová sestava jednotka obsahující CCTV kameru s příslušným objektivem a nezbytným příslušenstvím
36
1996 3.1.5
B.5
1996 3.1.9
B.6
Číslo
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
Výraz
3.26
Odkaz na
publikaci
Článek
equipment for controlling and monitoring the required operational functions of the CCTV system
řídicí jednotka CCTV
řídicí a monitorovací zařízení požadovaných provozních funkcí systému CCTV
CCTV surveillance
installation
an installation consisting of the hardware and software components of a CCTV system, fully installed and EN 50132-7
operational for monitoring a defined security zone
instalace sledovacího
CCTV systému:
instalace zahrnující komponenty hardware a software CCTV systému zajišťující monitorování
určené bezpečnostní zóny
CCTV surveillance
system
a system consisting of camera equipment, monitoring and associated equipment for transmission and EN 50132-7
controlling purposes, which may be necessary for the surveillance of a defined security zone
CCTV systém
systém obsahující kamerovou sestavu, zobrazovací a další přídavná zařízení nezbytná pro přenos
signálu a obsluhu při sledování definované bezpečnostní zóny
character generator
a device for generating alpha numeric characters and/or symbols and adding them into the image
generátor znaků
zařízení pro generování a ukládání alfanumerických znaků a symbolů do obrazu
composite colour video
signal (CCVS)
the video output signal of colour camera comprising the burst and colour information (colour) the picture EN 50132-7
luminance component (video), black reference (blanking) and the synchronisation components
(synchronisation)
úplný barevný televizní
signál (CCVS)
výstupní signál barevné kamery obsahující synchronizační impuls barvy, obrazovou složku (video),
zatemňovací a synchronizační impulsy
central CCTV control unit
a unit for monitoring and controlling a number of local CCTV control units
hlavní řídicí jednotka
CCTV
jednotka pro monitorování a řízení několika lokálních řídicích jednotek CCTV
composite video signal
(CVS)
the picture component (video), black reference (blanking) and the synchronisation components EN 50132-2-1
(synchronisation)*
EN 50132-7
obrazová část (video), referenční úroveň černé (blanking) a synchronizační část (synchronisation)*)
EN 50132-4-1
*tímto vzorkem může být samostatný vzorek vytvořený zobrazovacím prvkem nebo digitalizovaný vzorek
1997 3.1.10
contrast ratio
ratio of maximum luminance level of a white area in the picture to the luminance level of a subjective black
2001 3.1.6
poměr kontrastu
poměr maximální hladiny jasu bílé oblasti obrazu k hladině jasu subjektivní černé
contrast transfer function
(CTF)
the complex function on frequency response relating the output signal of the camera to the spatial EN 50132-2-1
frequency of the test chart projected on the imaging device of the camera
funkce přenosu
kontrastu
komplexní funkce kmitočtové odezvy vztahující signál na výstupu kamery k danému prostorovému
kmitočtu zkušebního obrazce promítnutého na snímací prvek kamery
37
EN 50132-7
Rok
CCTV control unit
úplný televizní signál
(CVS
3.25
Definice
1996 3.1.24,
B.9
EN 50132-7
1996 3.1.2,
B.10
1996 3.1.2,
B.11
1996 3.1.29
B.13
EN 50132-7
EN 50132-4-1
1996 3.1.7,
B.14
1996 B.12
1996 3.1.6,
2001 B.15
3.1.4
1997 3.1.11
Číslo
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
control and interfacing
circuits
circuits in a CCTV monitor enabling the connection of the input video signal and enabling the control of e.g. EN 50132-4-1
contrast and brightness of the displayed picture
obvody řízení a
interface
obvody monitoru CCTV, které umožňují připojení vstupního video signálu a řízení jako např.
kontrast a jas zobrazeného snímku
dc-restoration
provision in a monitor to restore the dc-component of the video signal
obnovování
stejnosměrné složky
schopnost monitoru obnovit stejnosměrnou složku video signálu
depth of focus
the range of distances from the lens over which the image appears acceptably sharp
hloubka ostrosti
rozsah vzdáleností od objektivu, ve kterých je obraz přijatelně ostrý
electronic iris
1997 3.1.12
elektronická clona
an automatic electronic shutter which varies the camera sensitivity in relation to the varying light conditions EN 50132-2-1
in order to maintain the video output signal within defined limits
EN 50132-7
automatická elektronicky řízená clona, která mění citlivost kamery v závislosti na měnících se
světelných podmínkách tak, aby se obrazový signál na výstupu kamery udržel v definovaných
mezích
electronic shutter
an arrangement in the camera changing its sensitivity by electronically controlling its exposure
1997 3.1.13
elektronická závěrka
zařízení v kameře, které mění její citlivost pomocí elektronicky řízené expoziční doby/doby EN 50132-7
akumulace náboje
1996 3.1.15,
B.18
event recording
the event controlled recording or storing image signals for a pre-determined time
záznam události
řízený záznam nebo uložení obrazového signálu na předem stanovenou dobu
1996 3.1.36
2006 3.1.25
2003 3.1.18
external synchronisation
a method of feeding reference timing signals to all connected devices to ensure that their video output EN 50132-7
signals are synchronous
externí synchronizace
metoda zavádění referenčních časových impulsů do všech připojených zařízení, aby se zajistila
synchronizace jejich výstupních videosignálů
fixed focal length lens
objektiv s pevnou
ohniskovou vzdáleností
filter mount
držák filtru
a lens with one defined focal length
objektiv s jednou definovanou ohniskovou vzdáleností
EN 50132-7
1996 B.21
the attachment point on a lens for mounting an optical filter
upevňovací bod na objektivu určený pro připevnění optického filtru
EN 50132-7
1996 B.22
the distance between the surface of the lens mount flange to the focal point
vzdálenost mezi plochou upevněné příruby objektivu a ohniskem
EN 50132-7
1996 B.23
flange back distance
přírubová zpětná
vzdálenost
38
2001 3.1.5
EN 50132-4-1
2001 3.1.7
EN 50132-7
1996 B.16
EN 50132-2-1
EN 50132-7
EN 50131-1
TS 50131-3
1996 3.1.16,
B.17
1996 B.20
Číslo
3.37
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
focal length (f)
a property of a lens, expressed in mm, giving the angle of view for a given sensor size
ohnisková vzdálenost
parametr objektivu udávaný v mm, vyjadřující zorný úhel ve vztahu k danému rozměru fotocitlivého
povrchu
focusing mechanism of
the lens
zaostřovací
mechanismus objektivu
a mechanism on the lens enabling correct focus of objects at various distances from the lens
3.39
gamma correction
gama korekce
non-linear signal prosessing that establish correct grey scale reproduction on the picture tube
nelineární zpracování signálu, které zajišťuje správnou reprodukci odstínů šedé na obrazovce
3.40
geometric distortion
geometrické zkreslení
3.41
grey scale
aberration that causes the reproduced picture to be geometrically dissimilar to the original scene
EN 50132-4-1
zkreslení, které způsobuje, že reprodukovaný obraz je geometricky odlišný od originálu snímané
scény
dynamic range of luminance intensity available from the display device
EN 50132-4-1
stupnice šedé
dynamický rozsah intenzity jasu zobrazovacího prvku monitoru
3.42
horizontal resolution
measure of the ability of the monitor to resolve picture detail in the line direction
míra schopnosti monitoru rozlišit obrazový detail ve směru řádku
3.43
horizontální rozlišovací
schopnost
image sensor size
3.38
3.44
EN 50132-7
Rok
Článek
1996 3.1.18,
B.24
EN 50132-7
1996 B.25
EN 50132-2-1
1997 3.1.14
mechanismus v objektivu umožňující správné zaostření obrazu objektu ležícího v různých
vzdálenostech od objektivu
2001 3.1.8
2001 3.1.9
EN 50132-4-1
2001 3.1.10
the size of the light sensitive surface of the imaging device. The value is expressed in inches and refers to EN 50132-2-1
the diameter of the glass tube from which the camera tubes were constructed
EN 50132-7
NOTE: Some examples of sizes are:
-1-inch for 12,8 x 9,6 mm (16 mm diagonal);
-2/3-inch for 8,8, x 6,6 mm (11 mm diagonal)
-1/2-inch for 6,4, x 4,8 mm (8 mm diagonal);
-1/3-inch for 4,8, x 3,6 mm (6 mm diagonal).
rozměr snímacího prvku velikost povrchu snímacího prvku citlivého na světlo. Hodnota je vyjádřena v palcích a byla
odvozena od průměru snímací elektronky
POZNÁMKA - Příklady některých rozměrů:
1 palec pro (12,8 x 9,6) mm (úhlopříčka 16 mm);
2/3 palce pro (8,8 x 6,6) mm (úhlopříčka 11 mm);
1/2 palce pro (6,4 x 4,8) mm (úhlopříčka 8 mm);
1/3 palce pro (4,8 x 3,6) mm (úhlopříčka 6 mm).
imaging device
a device that converts an optical image into an electrical signal
EN 50132-2-1
1997 3.1.17
snímací prvek
1996 3.1.11,
B.26
prvek, který převádí optický obraz na elektrický signál
39
EN 50132-7
1996 3.1.12,
B.28
1997 3.1.15
Číslo
3.45
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
imaging device
illumination
the level of illumination (illuminance) at the photosensitive surface of the imaging device
osvětlení snímacího
prvku
intenzita osvětlení fotocitlivé vrstvy snímacího prvku
interlace
positioning of the scan lines of alternate fields so that the even field lines are vertically spaced between the EN 50132-4-1
odd field lines
prokládání
způsob rozkladu obrazu, kde jsou řádky jednotlivých půlsnímků umisťovány tak, že sudé řádky
jsou prokládány mezi liché řádky
iris
a variable aperture mechanism which regulates the amount of light passing through the lens onto imaging EN 50132-7
device of the CCTV camera
irisová clona
plynule proměnný aperturní mechanismus, který řídí velikost světelného toku procházejícího
objektivem do snímacího prvku CCTV kamery
lens
an optical device for projecting an image of a desired scene onto the photo sensitive surfaces of the EN 50132-2-1
imaging device
EN 50132-7
optické zařízení určené k promítání obrazu požadované scény na fotocitlivý povrch snímacího
prvku
1997 3.1.18
lens mount
the mechanical interface between the lens and the camera
EN 50132-7
1996 B.31
upevňovací
mechanismus objektivu
mechanické rozhraní mezi objektivem a kamerou
local CCTV control unit
a unit for controlling and/or monitoring part of the overall CCTV system
EN 50132-7
1996 B.32
lokální řídicí jednotka
CCTV
zařízení pro řízení a monitorování dílčí části celkového CCTV systému
low frequency response
ability of a monitor to display large areas of uniform luminance accurately in the field direction
EN 50132-4-1
2001 3.1.12
nízkofrekvenční odezva
schopnost monitoru zobrazit velké plochy stejnoměrného jasu přesně ve směru snímku
(vertikálně)
manual iris
a mechanism for manually adjusting the iris of the lens
EN 50132-7
1996 B.33
ruční irisová clona
mechanismus pro ruční nastavení irisové clony objektivu
3.53
motorised iris
ruční irisová clona
a motor driven mechanism on the lens for adjusting the iris
mechanismus pro ruční nastavení irisové clony objektivu
EN 50132-7
1996 B.35
3.54
mid frequency response
středofrekvenční
odezva
ability of a monitor to display large areas of uniform luminance accurately in the line direction
EN 50132-4-1
schopnost monitoru zobrazit velké plochy stejnoměrného jasu přesně ve směru řádek
(horizontálně)
3.46
3.47
3.48
objektiv
3.49
3.50
3.51
3.52
40
EN 50132-2-1
1997 3.1.16
EN 50132-7
1996 3.1.10,
B.27
2001 3.1.11
1996 3.1.23,
B.29
1996 3.1.17
, B.30
2001 3.1.13
Číslo
3.55
3.56
3.57
Výraz
modulation transfer
function
contrast at which a high frequency burst can be reproduced on the monitor screen
modulační přenosová
funkce
kontrast, při kterém může být skupina kmitů o vysokém kmitočtu (HF-Burst) reprodukována na
obrazovce monitoru
monitor size
diagonal of the physical tube size, e.g. a 23 cm (9-inch), a 31 cm (12-inch) monitor
Rok
Článek
2001 3.1.14
EN 50132-4-1
2001 3.1.15
velikost monitoru
úhlopříčka fyzikálního rozměru obrazovky, např. 23 cm (9-palcový), 31 cm (12-palcový) monitor
mutual interference
Phenomenon, sometimes visible on the monitor screen, when two or more monitors operating on different EN 50132-4-1
non _ynchronized signals are stacked or placed side by side
jev někdy viditelný na obrazovce monitoru, jsou-li dva nebo více monitorů pracujících s odlišnými
nesynchronizovanými signály umístěny blízko sebe
an iris whose segments include neutral density filters with graded density for further reducing the optical EN 50132-7
transmission of the lens beyond that achievable by normal closing of the iris
irisová clona, jejíž segmenty obsahují optické filtry (šedé filtry) s neutrální pevnou nebo
proměnnou hustotou, určené pro další snižování optické propustnosti objektivu nad mez danou
mechanickým uzavřením irisové clony
2001 3.1.16
nd-filter iris
irisová clona s ndfiltrem:
3.59
Odkaz na
publikaci
EN 50132-4-1
vzájemná interference
3.58
Definice
1996 B.36
optical filter
a device that modifies specific optical properties of the light passing through it (e.g. spectral properties, EN 50132-7
image quality properties)
optický filtr
zařízení, které upravuje některé optické vlastnosti procházejícího světla (například spektrální
vlastnosti)
3.60
optical focus
optické ohnisko
1996 B.38
3.61
pan and tilt unit
polohovací hlavice
the position of the focusing mechanism of a lens that gives the sharpest image of the desired object
EN 50132-7
poloha zaostřovacího mechanismu objektivu, při které je dosaženo nejostřejšího zobrazení
snímaného objektu
a motorised unit permitting the vertical and horizontal positioning of the camera equipment
EN 50132-7
servomechanismus pro vertikální a horizontální nastavení kamerové sestavy
3.62
physical transmission
combination of the transmission medium and necessary amplifiers and other equipment to form a EN 50132-5
path
transmission path with one or more transmission channels
fyzická přenosová cesta kombinace přenosového média a nezbytných zesilovačů a dalšího zařízení k vytvoření přenosové
cesty s jedním nebo více přenosovými kanály
2001 3.1.1
3.63
picture signal
obrazový signál
the part of the composite video signal contains the picture information
ta část úplného televizního signálu, která obsahuje pouze obrazovou informaci
EN 50132-2-1
1997 3.1.19
3.64
picture storage
obrazová paměť
the storing of video images
paměť umožňující ukládání videosnímků (elektronických obrazů)
EN 50132-7
1996 3.1.34,
B.41
41
1996 B.37
1996 3.1.27,
B.39
Číslo
3.65
3.66
3.67
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
picture zones
three zones on the picture tube used to evaluate picture performance: Zone I is the central picture area EN 50132-4-1
defined by a circle equal to 80 % of the picture height. Zone II is the area defined by a circle equal to the
picture width. Zone III is the area outside zone II. Refer to Figure 1
obrazové zóny
tři zóny na obrazovce, které se používají k vyhodnocení kvality obrazu jsou uvedeny dále:
- zóna I je ústřední oblast obrazu definovaná kruhem odpovídajícím 80 % výšky obrazu;
- zóna II je oblast definovaná kruhem s průměrem odpovídajícím šířce obrazu;
- zóna III je oblast vně Zóny II.
pinhole lens
a specialised lens with a small entrance pupil for surveillance through a very small orifice
pinhole objektiv
speciální objektiv s malou vstupní pupilou pro pozorování velmi malým otvorem
pixel
an acronym for picture element, which is the smallest sample of an image. Note sample may be a discrete EN 50132-2-1
sample produced by solid state imaging device or a digitised sample
EN 50132-7
výraz označující obrazový prvek (picture element), který je nejmenším vzorkem obrazu
pixel
42
EN 50132-7
Rok
Článek
2001 3.1.17
1996 B.42
1997 3.1.20,
1996 B.43
Číslo
3.68
Výraz
preset shot
programová předvolba
3.69
3.70
ramping
Definice
Odkaz na
publikaci
a function in pan and tilt units and/or zoom lenses, which allows automatic return to one or more EN 50132-7
predetermined positions
funkce polohovací hlavice a zoom objektivů (transfokátorů), která umožňuje automatický návrat do
jednoho nebo více předem určených stavů
a characteristic of some zoom lenses whereby the effective aperture of the lens decreases as the focal EN 50132-7
length increased
transfokační rozsah
poměr maximální a minimální hodnoty ohniskové vzdálenosti zoom objektivů (transfokátorů),
přičemž s rostoucí ohniskovou vzdáleností klesá jeho světelnost
remote controlled camera
equipment
devices for controlling the functions of camera and ancillary equipment via remote control signals
Rok
Článek
1996 3.1.28,
B.44
1996 3.1.22,
B.45
EN 50132-7
1996 B.46
EN 50132-4-1
2001 3.1.18
dálkové řízení kamerové zařízení pro řízení funkcí kamerové sestavy prostřednictvím dálkových řídicích signálů
sestavy
3.71
return loss
reflection damping of the monitor input termination
útlum odrazu
útlum odrazu na zakončených vstupních svorkách monitoru
scene brightness
the observed brightness of the scene, dependent on the scene illumination and scene reflectance
EN 50132-2-1
1997 3.1.21
jas scény
jas scény v závislosti na intenzitě osvětlení scény a její odrazivosti
EN 50132-7
1996 B.47
scene illumination
the level of illumination (illuminance) on the area to be kept under surveillance
EN 50132-2-1
osvětlení scény
intenzita osvětlení sledované oblasti
EN 50132-7
scene reflectance
the proportion of the scene illumination reflected by that scene
EN 50132-2-1
1997 3.1.22
1996 3.1.13,
B.48
1997 3.1.23
odrazivost scény
poměr světelného toku dopadajícího na scénu a toku touto scénou odraženého
EN 50132-7
slow scan transmission
the transmission of a series of non-real time images or part images, by means of analogue or digital EN 50132-7
signals over limited bandwidth transmission media
úzkopásmový přenos
přenos série obrázků nebo jejich částí pomocí analogových nebo digitálních signálů přes
přenosová media s omezenou šířkou pásma, ne v reálném čase
3.76
split screen unit
jednotka pro rozdělení
obrazovky
equipment which simultaneously displays parts of more than one image on a single monitor
zařízení, které současně zobrazuje více než jedno zobrazení na jediném monitoru
EN 50132-7
1996 B.51
3.77
spot filter lens
a lens with a graded internal neutral density filter mechanism for further reducing the optical transmission EN 50132-7
of the lens beyond that achievable by the iris alone
objektiv s filtrovým mechanismem s proměnnou vnitřní hustotou pro další snižování optické
propustnosti objektivu nad rámec hodnoty, které lze dosáhnout samotnou irisovou clonou
1996 B.52
3.72
3.73
3.74
3.75
objektiv s bodovým
filtrem
43
1996 3.1.14,
B.49
1996 3.1.32,
B.50
Číslo
3.78
3.79
3.80
3.81
Výraz
Definice
Rok
Článek
EN 50132-2-1
1997 3.1.24
EN 50132-4-1
2001 3.1.19
EN 50132-7
1996 3.1.35,
synchronising signal
a signal that, when fed to cameras, makes the camera generate pictures synchronously
synchronizační signál
takový signál, který při zavedení do kamer způsobuje, že tyto kamery produkují obrazy
synchronizovaně
POZNÁMKA - Příklady synchronizačních metod:
- synchronizace se sítí (Mains lock) synchronizuje fázi vertikálního rozkladového kmitočtu kamery s fází
sítě;
- V-synchronizace (V-lock) synchronizuje fázi vertikálního rozkladového kmitočtu kamery s fází externího
vertikálního synchronizačního signálu;
- H-synchronizace (H-lock) synchronizuje fázi horizontálního rozkladového kmitočtu kamery s fází
externího horizontálního synchronizačního signálu;
- úplná synchronizace (Genlock) synchronizuje fázi jak horizontálního tak vertikálního rozkladového
kmitočtu s fází externího úplného synchronizačního signálu;
- synchronizace úplným televizním signálem (CVS lock) synchronizuje fázi jak horizontálního tak
vertikálního rozkladového kmitočtu kamery s fází synchronizačních pulsu úplného televizního signálu
přivedeného na vstup externí synchronizace kamery.
terminated input
input with a termination of 75 Ohm
zakončený vstup
vstup se zakončením 75 Ω
time lapse recording
the periodical recording pf video signals at pre-defined intervals
vzorkovací záznam
periodický záznam televizního signálu v předem definovaných intervalech
time multiplex recording
a method of recording several video signals on one video channel by time multiplexing the frames of these EN 50132-7
video signals
multiplexní záznam
metoda záznamu několika videosignálů do jednoho televizního kanálu pomocí časového přepínání
snímků (půlsnímků) těchto videosignálů
a method of transmitting several video signals on one video channel by time multiplexing the frames of EN 50132-7
these video signals
metoda přenosu několika videosignálů do jednoho televizního kanálu pomocí časového přepínání
snímků (půlsnímků) těchto videosignálů
1996 B.56
1996 3.1.30,
3.82
time multiplex
transmission
multiplexní přenos
3.83
time/date generator
a device for generating time and date and adding them into image
generátor časového
údaje
zařízení pro generování a přidávání časových údajů do zobrazení
transient response
ability of the monitor to display a step function luminance transition occurring during a horizontal scan line
přechodová
charakteristika
schopnost monitoru zobrazit skokovou funkci přechodu jasu objevující se na řádku během
činného horizontálního běhu
3.84
Odkaz na
publikaci
44
B.54
EN 50132-7
1996 3.1.37,
B.55
B.53
EN 50132-4-1
2001 3.1.20
Číslo
3.85
Výraz
transmission channel
přenosový kanál
3.86
3.87
3.88
Definice
Odkaz na
publikaci
combination of the transmission medium and necessary amplifiers and other equipment to form a EN 50132-5
connection between video equipment in a CCTV systém
Článek
2001 3.1.2
kombinace přenosového média a nezbytných zesilovačů a dalšího zařízení k vytvoření spojení mezi
video zařízeními v systému průmyslové televize CCTV
transmission number of
lens (T)
propustnost objektivu
the index of the actual light gathering power of the lens
transmission system
combination of equipment and media that provide the transmission of video signals between the various EN 50132-5
CCTV equipment
přenosový systém
kombinace zařízení a média k zajištění přenosu videosignálu mezi různými zařízeními průmyslové
televize CCTV
the resolution of television equipment expressed as the number of lines relative to the picture height. For a EN 50132-2-1
number of N lines (normally alternate black and white lines) the width of each line is 1/N times the picture
height
tv lines
Rok
EN 50132-7
1996 3.1.21,
B.57
poměr světelného toku vstupujícího a vystupujícího z objektivu
2001 3.1.3
1997 3.1.25
televizní řádky
výraz pro vyjádření rozlišovací schopnosti televizního zařízení vyjádřené jako počet řádků na výšku
obrazu. Na počet N řádků (střídání černých a bílých řádků) je tedy šířka každého řádku 1/N krát
výška obrazu
3.89
unterminated input
input with high impedance, allowing more devices to be connected in parallel
3.90
nezakončený vstup
variable focal length lens
vstup s vysokou impedancí, která umožňuje paralelní připojení více zařízení
a lens with adjustable focal length, in which the image of the scene does not remain in focus as the focal EN 50132-7
length is changed
objektiv s proměnnou
ohniskovou vzdáleností
objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností, ve kterém při změně ohniskové vzdálenosti
zůstává optický obraz v ohnisku zaostřen
vertical interval switching
přepínání vertikálním
intervalem
white clipper
omezovač bílé
controlled switching between video inputs during the vertical retrace time
řízené přepínání videovstupů v době trvání vertikálního zpětného běhu
a circuit within a camera limiting the maximum white excursions of the video output signal to a defined level EN 50132-2-1
elektronický obvod kamery, který omezuje maximální špičky bílé ve výstupním obrazovém signálu
na definovanou úroveň
1997 3.1.26
video amplifier
videozesilovač
video distribution amplifier
distribuční
videozesilovač
a device for amplifying the video signal level
zařízení pro zesilování úrovně videosignál
a device which provides multiple video outputs from one video input
zařízení, které vytváří paralelní výstupy z jednoho videovstupu
EN 50132-7
1996 B.60
EN 50132-7
1996 B.61
3.91
3.92
3.93
3.94
45
EN 50132-4-1
EN 50132-7
2001 3.1.21
1996 B.58
1996 B.59
Číslo
3.95
Výraz
video equalising amplifier
Definice
aquipment for connecting gain and frequency related distortions in the video signal
Odkaz na
publikaci
EN 50132-7
korekční videozesilovač zařízení pro korekci kmitočtového a amplitudového zkreslení videosignálu
3.96
video matrix
a unit for connecting several input video signals to several outputs
jednotka umožňující propojení libovolných vstupních televizních signálů do libovolných výstupů
3.97
maticové přepojovací
pole
video motion detector
videodetektor pohybu
zařízení pro generování poplachového stavu, které reaguje na změnu obsahu daného zobrazení
video memory
equipment for electronic storage of one or more video images
obrazová paměť
zařízení pro elektronické uchovávání jednoho nebo více elektronických obrazů
video multiple image unit
equipment for combining and displaying several complete pictures simultaneously on a single monitor
3.98
3.99
equipment for generating an alarm condition in response to a change of the contents of a given image
Rok
Článek
1996 3.1.31,
B.62
EN 50132-7
1996 3.1.25,
B.63
EN 50132-7
1996 B.64
EN 50132-7
1996 B.65
EN 50132-7
1996 B.66
EN 50132-7
1996 3.1.38,
B.67
jednotka vícenásobného zařízení umožňující kombinaci několika zobrazení na jediném monitoru
elektronického obrazu
3.100
3.101
3.102
video printer
equipment for converting a video signal into an image on paper
videotiskárna
zařízení pro převedení videosignálu do grafické formy
video switcher
a unit for switching a number of video input signals to one or more outputs manually or automatically or on EN 50132-7
receipt of an external signal
videopřepínač
jednotka pro přepojování několika videovstupů do jednoho nebo více videovýstupů, ručně,
automaticky nebo po příjmu externího řídicího signálu
zoom lens
a lens with adjustable focal length, in which the image of the scene remains in focus as the focal length is EN 50132-7
changed
zoom objektiv
(transfokátor)
objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností, ve kterém obraz scény zůstává zaostřen, když se
ohnisková vzdálenost mění
46
1996 B.68
1996 3.1.19,
B.69
4.
Systémy kontroly vstupu
Číslo
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
Výraz
Odkaz na
publikaci
Definice
access
action of entry into or exit from security controlled area
přístup
akce vstupu dovnitř nebo výstupu ven ze zabezpečeného prostoru
access authorisation
status
synonymous with access level (3.6 of EN 50133-1)
status oprávnění
přístupu
shodné s úrovní přístupu (3.6 z EN 50133-1 – tj. oprávnění uživatele
stanoveného přístupového filtru a souvisejícího časového filtru)
access control installation
the hardware part of the access control system
Rok
Článek
EN 50133-1
1996 3.1
EN 50133-7
1999 A.1
EN 50133-7
1999 A.2
instalace kontroly
vstupu
HW část systémů pro řízení vstupu
access control system
system which comprises all the constructional and organisational measures as well as those pertaining to EN 50133-1
the apparatus which are required for controlling access
1996 3.2
systém kontroly vstupu
systém obsahující všechna konstrukční a organizační opatření včetně těch, která se týkají
zařízení nutných pro řízení vstupu
access control unit
device which makes the decision to release one or several access points and manages the associated EN 50133-1
control sequence
jednotka řízení vstupu
zařízení, které rozhoduje o uvolnění jednoho nebo několika přístupových míst a řídí sled
souvisejících ovládání
access decision
synonymous with processing (3.24 of EN 50133-1)
rozhodnutí o přístupu
shodné se zpracováním (3.24 z EN 50133-1 – tj. srovnávání informací s předvolenými postupy
s cílem rozhodnout o poskytnutí nebo odmítnutí přístupu uživatelům a/nebo srovnávání událostí
s předvolenými postupy s cílem přijmout příslušné akce)
access group
a number of users sharing the same access level
skupina přístupu
několik uživatelů se stejnou úrovní přístupu
access grid
one or more security controlled areas allocated to an access level
filtr přístupu
jeden nebo několik zabezpečených prostorů přiřazených k přístupové úrovni
access level
user authority in terms of access to a specified access grid and, if applicable, associated time grid
úroveň přístupu
oprávnění uživatele
časového filtru
z pohledu
z pohledu
přístupu do
přístupu do stanoveného přístupového filtru a souvisejícího
47
1996 3.3
EN 50133-7
1999 A.3
EN 50133-1
1996 3.4
EN 50133-1
1996 3.5
EN 50133-1
1996 3.6
Číslo
Výraz
4.10
access point
místo přístupu
4.11
access point interface
rozhraní místa přístupu
4.12
access point reader
4.13
4.14
Definice
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
the location at which access can be controlled by a door, turnstile or other secure barrier
EN 50133-1
místo, ve kterém může být přístup ovládán pomocí dveří, turniketem nebo jinou zabezpečovací
závorou
device which controls releasing and securing of an access point
EN 50133-1
zařízení, které ovládá uvolnění a zabezpečení místa přístupu poté, co byl přístup poskytnut
1996 3.7
1996 3.9
snímač (čtečka) místa
přístupu
access request
device used to extract recognition data from a token or biometric, the device can have an associated EN 50133-1
keypad when used with memorised information
zařízení používané k získávání rozpoznávacích údajů z identifikačního zařízení nebo biometrie, v
případě, kdy je vyžadováno osobní identifikační číslo, může mít toto zařízení připojenu klávesnici
action made by the user (3.34 of EN 50133-1)
EN 50133-7
požadavek na přístup
činnost vykonávaná uživatelem (3.34 z EN 50133-1)
alarm
often used in the sense of alert (3.10 of EN 50133-1)
1996 3.8
1999 A.4
EN 50133-7
často používáno ve smyslu hlásit poplach (3.10 z EN 50133-1 – tj. požadavek na lidský zásah po EN 50131-1
TS 50131-3
aktivaci indikátoru)
TS 50131-7
TS 50398
1999
2006
2003
2003
2002
alert
request for human intervention after the activation of an indicator
EN 50133-1
1996 3.10
výstraha (varování)
požadavek na lidský zásah po aktivaci indikátoru
annunciation
presentation for human intervention after the activation of an indicator
EN 50133-1
1996 3.11
hlášení
podávání informací pro lidský zásah po aktivaci indikátoru
4.17
annunciator
signální panel
means of presenting information (3.11 of EN 50133-1)
prostředek pro zobrazování informací (3.11 z EN 50133-1).
EN 50133-7
1999 A.6
4.18
anti-loiter
zábrana podezřelému
chování
anti-tailgate
zábrana osobě v závěsu
a method of monitoring a user’s progress through a security control area
metoda sledování postupu uživatele zabezpečeným prostorem
EN 50133-7
1999 A.7
a type of user singularisation
typ singularizace uživatele - typ zajištění podmínky jednoho uživatele
EN 50133-7
1999 A.8
APAS
access point actuators and sensors, eExamples of actuators are electric door openers, electric locks, EN 50133-1
turnstiles and barriers, examples of sensors are contacts, switches, pressure signaling devices and door
EN 50133-7
switches
poplach
4.15
4.16
4.19
4.20
apas(výstupní ovládací
prvky a senzory místa
přístupu)(apas)
ovládací prvky a senzory místa přístupu; příkladem ovládacích prvků jsou elektrické otvírače dveří,
elektronické zámky, turnikety a závory; příkladem senzorů jsou kontakty, spínače, tlaková
signalizační zařízení a dveřní spínače
48
A.5
3.1.5
3.1.4
3.1.2
3.1
1996 3.12
1999 3.2
Číslo
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
Výraz
Definice
apas closed
an apas is closed when the access point does not afford free passage
apas uzavřen
apas je uzavřen, pokud místo přístupu neumožňuje volný průchod
apas open(ed)
an apas is open(ed) when the access point affords free passage
apas otevřen
apas je otevřen, pokud místo přístupu umožňuje volný průchod
apas violation
anauthorised operation of an access point
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
EN 50133-1
1996 3.13
EN 50133-1
1996 3.14
EN 50133-1
1996 3.15
apas narušen
neoprávněná operace s místem přístupu
area controlled
antipassback
operating mode which requires the user to be present in a designated security controlled area in order to EN 50133-7
be able to enter another security controlled area
1999 3.1.3
prostorově řízená
zábrana opakovanému
průchodu
pracovní režim, který vyžaduje přítomnost uživatele v určeném zabezpečeném a ovládaném
prostoru za účelem umožnění vstupu do jiného bezpečnostně řízeného prostoru
badge
a type of token (3.32 of EN 50133-1)
identifikátor
typ identifikačního prvku (3.32 z EN 50133-1 – tj. identifikační data poskytovaná ve formě
přístupových karet, klíčů, štítků apod.)
biometric
information which is referring to unique physiological attributes of the user
biometrie
informace, týkající se jedinečných fyziologických vlastností uživatele
card
a type of token (3.32 of EN 50133-1)
karta
typ identifikačního prvku (3.32 z EN 50133-1)
component
device forming part of the access control system and carrying at least one function described in EN 50133-2-1
EN 50133-1
komponent
zařízení tvořící část systému kontroly vstupů a splňující alespoň jednu funkci uvedenou v
EN 50133-1
EN 50133-7
1999 A.9
EN 50133-1
1996 3.16
EN 50133-7
1999 A.10
2000 3
4.29
controller
synonymous with access control unit (3.3 of EN 50133-1)
EN 50133-7
kontrolér, řídící jednotka shodné s jednotkou řízení vstupu (3.3 z EN 50133-1 – tj. zařízení, které rozhoduje o uvolnění EN 50134-1
EN 50134-2
jednoho nebo několika přístupových míst a řídí sled souvisejících ovládání)
EN 50134-3
TS 50134-7
1999
2002
1999
2001
2003
4.30
default (by)
parameter settings preset by the system unless changed
1999 A.12
přednastavení
systémem přednastavený parametr dokud není změněn
49
EN 50133-7
A.11
3.3
3.2
3.4
3.3
Číslo
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
degraded mode
mode where access is granted without performing all the full processing according to definition 3.24 of EN EN 50133-7
50133-1
degradovaný režim
režim, ve kterém je přístup poskytnut bez vykonání plného zpracování podle definice 3.24
EN 50133-1 - srovnávání informací s předvolenými postupy s cílem rozhodnout o poskytnutí nebo
odmítnutí přístupu uživatelům a/nebo srovnávání událostí s předvolenými postupy s cílem
přijmout příslušné akce
door forced
synonymous with apas violation (3.15 of EN 50133-1)
napadení dveří
shodné s narušením přístupového místa (3.15 z EN 50133-1 – tj. neoprávněná operace s místem
přístupu)
dual badging
synonymous with two users access condition (3.11 of EN 50133-7)
podmínka dvou
identifikátorů
shodné s podmínkou dvou uživatelů (3.11 z EN 50133-7 – tj. postup zajišťující, že vstup je
poskytnut po současném prokázání práv dvou uživatelů ke vstupu v předem nastavené době)
duress alarm
information providing the same results as amemorised information and which initiates an alert
poplach pod nátlakem
informace zajišťující stejné výsledky jako informace uložená v paměti a která inicializuje signalizaci
poplachu
emergency call
synonymous with duress alarm (3.4 of EN 50133-7)
nouzové volání
shodné s poplachem pod nátlakem (3.4 z EN 50133-7)
event
Rok
Článek
1999 3.3
EN 50133-7
1999 A.13
EN 50133-7
1999 A.14
EN 50133-7
1999 3.4
EN 50133-7
1999 A.15
a change occuring within an access control system
EN 50133-1
1996 3.17
událost
změna objevující se uvnitř systému kontroly vstupů
EN 50131-1
2006 3.1.24
fail locked
synonymous with fail secure (3.6 of EN 50133-7)
EN 50133-7
1999 A.16
zamknutí při poruše
shodné se zabezpečením při poruše (3.6 z EN 50133-7 – tj. režim, ve kterém přístupové místo
nedovolí při výpadku napájení volný průchod)
fail open
synonymous with fail safe (3.5 of EN 50133-7)
EN 50133-7
1999 A.17
odemknutí při poruše
shodné s bezrizikovým režimem při poruše (3.5 z EN 50133-7)
fail safe
mode where apas affords free passage (apas open(ed)) when the power is removed
EN 50133-7
1999 3.5
bezrizikový režim při
poruše
režim, ve kterém přístupové místo při výpadku napájení dovoluje volný průchod (přístupové místo
je otevřeno)
fail secure
zabezpečení při poruše
mode where apas does not afford free passage (apas locked) when the power is removed
EN 50133-7
režim, ve kterém přístupové místo nedovolí při výpadku napájení volný průchod (přístupové místo
je uzavřeno)
1999 3.6
50
Číslo
4.41
4.42
4.43
Výraz
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
false acceptance
the granting of access to an unauthorised user
chybné povolení
poskytnutí přístupu neoprávněnému uživateli
false rejection
the denial of access to an authorised user
chybné odmítnutí
odepření přístupu oprávněnému uživateli
fault condition
a condition of an alarm system which prevents the intruder alarm system or parts thereof from functioning EN 50133-1
normally
EN 50131-1
jakýkoli stav, který vede k přerušení nebo k postupnému zhoršování funkčnosti systému kontroly TS 50131-3
TS 50131-7
vstupů
EN 50134-1
EN 50134-3
EN 50134-5
TS 50134-7
TS 50136-4
TS 50398
1996
2006
2003
2003
2002
2001
2004
2003
2003
2002
guard tour
a defined route of a security guard that is monitored by the access control system
EN 50133-7
1999 A.18
cesta ostrahy
definovaná cesta bezpečnostní agentury apod., která je sledována prostřednictvím systému
zabezpečení přístupu
identification card
a type of personalised token
EN 50133-7
1999 A.19
identifikační karta
typ osobního identifikačního prvku
identification information
synonymous with user identity (3.35 of EN 50133-1)
EN 50133-7
1999 A.20
informace o identifikaci
shodné s totožností uživatele (3.35 z EN 50133-1)
identification media
synonymous with token (3.32 of EN 50133-1)
EN 50133-7
1999 A.21
identifikační médium
shodné s identifikačním prvkem (3.32 z EN 50133-1 – tj. identifikační data poskytovaná ve formě
přístupových karet, klíčů, štítků apod)
interlocking doors
a type of person trap (A.27 of EN 50133-7, Annex A)
EN 50133-7
1999 A.22
vložené (mezivstupové)
dveře
typ pasti na jednotlivce (A.27 z EN 50133-7, Příloha A)
locking device
synonymous with apas (3.12 of EN 50133-1)
EN 50133-7
1999 A.23
uzamykací zařízení
shodné s přístupovým místem (3.12 z EN 50133-1)
logging
recording of events
EN 50133-7
1999 3.7
ukládání do paměti
zaznamenávání událostí
poruchový stav
4.44
Definice
51
EN 50133-1
1996 3.18
EN 50133-1
1996 3.19
3.20
3.1.26
3.1.21
3.1.17
3.11
3.14
3.1.10
3.8
3.13
3.21
Číslo
4.51
Výraz
logical anti-passback
Definice
Odkaz na
publikaci
operating mode which requires user validation when leaving a security controlled area in order to be able EN 50133-7
re-enter and vice versa
Rok
Článek
1999 3.1.1
logická zábrana
pracovní režim, který vyžaduje uživatelovo potvrzení při opouštění zabezpečeného a ovládaného
opakovanému průchodu prostoru za účelem umožnění nového vstupu a naopak
4.52
4.53
4.54
proximity
mode of operation to offer the user identity to the recognition equipment without requiring contact
přiblížení
způsob činnosti nabízející identitu uživatele identifikačnímu zařízení bez požadovaného kontaktu
média
memorised information
information known to the user
zapamatovaná
informace
informace známá uživateli
normal condition
the access control system is fully functional and able to process all events according of the pre-set rules
4.56
4.57
4.58
4.59
1999 A.29
EN 50133-1
1996 3.21
EN 50133-1
systém kontroly přístupů je plně funkční a je schopen zpracovat všechny události v souladu EN 50131-1
TS 50131-3
s předvolenými postupy
TS 50131-7
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
1996
2006
2003
2003
2002
1999
2001
person trap
a means of limiting the number of user(s) passing an access point at the same time
EN 50133-7
1999 A.27
osobní past
způsob omezení počtu uživatelů procházejících přístupovým místem ve stejném okamžiku
personal code
individual memorised information
EN 50133-7
1999 A.25
osobní kód
informace individuálně uložená v paměti osoby
personal identification
number – called “PIN”
synonymous with personal code (A.25 of EN 50133-7)
EN 50133-7
1999 A.26
osobní identifikační
číslo - PIN
shodné s osobním kódem (A.25 EN 50133-7))
power supply
napájení
that part of an access control system which provides power for the operation of the system or any part of EN 50133-1
thereof
EN 50131-1
ta část systému kontroly vstupů, která poskytuje napájení pro provoz systému nebo kterékoliv jeho TS 50131-7
části
TS 50131-3
EN 50131-6
1996
2006
2003
2003
1998
presence check
control of the number (max., min.) of persons within a security controlled area
1999 3.9
kontrola přítomnosti
kontrola (max., min.) počtu osob v zabezpečeném prostoru
normální stav
4.55
EN 50133-7
52
EN 50133-7
3.22
3.1.47
3.1.36
3.1.27
3.10
3.13
3.11
3.23
3.1.54
3.1.30
3.1.41
3.1.13
Číslo
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
Výraz
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
processing
the comparing of information with pre-set rules to make decision concerning the granting or denying of EN 50133-1
access to users and/or the comparing of events with pre-set rules to produce appropriate actions
zpracování
srovnávání informací s předvolenými postupy s cílem rozhodnout o poskytnutí nebo odmítnutí
přístupu uživatelům a/nebo srovnávání událostí s předvolenými postupy s cílem přijmout
příslušné akce
programmability
ability to receive and store pre-set rules
programování
schopnost přijímat a ukládat předvolené postupy
protected area
synonymous with security controlled area (3.27 of EN 50133-1)
chráněný prostor
shodné se zabezpečeným prostorem (3.27 z EN 50133-1 – tj. prostor vytyčený fyzickými závorami
včetně jednoho nebo více míst přístupu)
release
the signal to the apas that access has been granted
uvolnění
signál do apas, že byl poskytnut přístup
security controlled area
area surrounded by physical barner, including one or more access points
zabezpečený prostor
prostor vytyčený fyzickými závorami včetně jednoho nebo více míst přístupu
security zone
synonymous with security controlled area (3.27 of EN 50133-1)
zabezpečený prostor
shodné se zabezpečeným prostorem (3.27 z EN 50133-1)
singularisation
limitation to one user passing an access point at the same time
podmínka jednoho
uživatele
omezení průchodu přístupovým místem na jednoho uživatele v daný okamžik
tamper protection
methods used to protect an access control system or part thereof against deliberate interference
EN 50133-1
metody používané k ochraně systému kontroly přístupů nebo jeho částí proti úmyslnému narušení EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
one or more time zones allocated to an access level
EN 50133-1
jedna nebo více časových zón přiřazených k přístupové úrovni
1996
2006
2003
2003
1996
interval of time between two given moments indicating the beginning and end of a valid period within time EN 50133-1
zone
časový interval mezi dvěma danými okamžiky indikujícími začátek a konec platné periody v rámci
časové zóny
one or more time slots combined with calendar information
EN 50133-1
jeden nebo více časových intervalů kombinovaných s kalendářními informacemi
1996 3.31
ochrana proti sabotáži
4.68
time grid
časový filtr
4.69
time slot
časový úsek
4.70
Definice
time zone
časová zóna
53
1996 3.24
EN 50133-1
1996 3.25
EN 50133-7
1999 A.28
EN 50133-1
1996 3.26
EN 50133-1
1996 3.27
EN 50133-7
1999 A.30
EN 50133-7
1999 3.10
3.28
3.1.74
3.1.55
3.1.42
3.29
1996 3.30
Číslo
4.71
Výraz
timed anti-passback
Definice
Odkaz na
publikaci
operating mode which inhibits the access granting process at an access point or to a security controlled EN 50133-7
area for a preset period for a particular user once that user has been granted access
Rok
Článek
1999 3.1.2
časová zábrana
pracovní režim, který zabraňuje konkrétnímu uživateli povolení přístupu v libovolném místě
opakovanému průchodu přístupu nebo do zabezpečeného a ovládaného prostoru v daném časového úseku více než jednou
po udělení přístupu
4.72
4.73
4.74
token
recognition data provided by access cards, keys, tags, etc.
EN 50133-1
1996 3.32
identifikační prvek
identifikační data poskytovaná ve formě přístupových karet, klíčů, štítků apod.
transaction
an event which correspond to the realese of an access point following recognition of a user identity
EN 50133-1
1996 3.33
transakce
událost, která odpovídá uvolnění přístupového místa poté, co byla rozpoznána identita uživatele
two users access
condition
procedure which ensures that access is granted provided two users have demonstrated their right of EN 50133-7
access within preset period
1999 3.11
podmínka přístupu dvou postup zajišťující, že vstup je poskytnut po současném prokázání práv dvou uživatelů ke vstupu
uživatelů
v předem nastavené době
4.75
4.76
user
a person requesting passage through an access point
uživatel
osoba žádající průchod místem přístupu
user identity
information which is transferred directly or via a token by the user to the recognition equipment
identita uživatele
informace, které jsou přenášeny
přímo uživatelem do rozpoznávacího zařízení pomocí
identifikačního prvku (tokenu) uživatele
54
3.34
3.1.80
3.1.59
3.1.45
3.11
3.23
3.11
EN 50133-1
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50134-2
EN 50134-3
TS 50134-7
1996
2006
2003
2003
1999
2001
2003
EN 50133-1
1996 3.35
5.
Systémy přivolání pomoci
Číslo
5.01
Výraz
activity monitoring trigger
device
monitorování funkce
aktivačního zařízení
5.02
alarm condition
poplachový stav
5.03
alarm receiving centre
(ARC)
poplachové přijímací
centrum/pult
centralizované ochrany
(zkratka PPC/PCO)
5.04
5.05
5.06
alarm receiving service
Definice
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
an alarm function that operates automatically when a routine activity of the user, being monitored by a EN 50134-2
trigger device, is modified or omitted within a specified period
EN 50134-3
poplachová funkce, je automaticky v činnosti, když obvyklá činnost uživatele monitorovaná
aktivačním zařízením je během určité doby změněna nebo vynechána
1999 3.7
EN 50134-1
EN 50134-2
stav, který následuje po předpoplachovém stavu
EN 50134-3
EN 50134-5
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50136-1-1
system part which provides facilities for communication with a number of controllers and providing the EN 50134-1
alarm receiving and information processing system as an interface to the alarm recipient
EN 50134-3
část systému, která poskytuje prostředky pro komunikaci s řadou ovládačů a zajišťující příjem a EN 50134-5
TS 50134-7
systém zpracování informací jako rozhraní k příjemci poplachu
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50136-1-1
TS 50398
a staffed service for the receipt and processing of alarm calls from an alarm systém
TS 50134-7
1999
2002
2001
2004
2006
2003
2003
1998
2002
2001
2004
2003
2006
2003
2003
1998
2002
a condition following the pre-alarm condition
poplachová přijímací
služba
obsluhující personál pro příjem a zpracování poplachových volání a poplachového systému
alarm receiving station
a personal receiver or an ARC terminal at which calls are received and processed by an alarm recipient
poplachová přijímací
stanice
osobní přijímač nebo poplachové přijímací centrum/pult centralizované ochrany (zkratka
PPC/PCO), ve kterém jsou volání příjemcem poplachu přijímány a zpracovávány
alarm recipient
person who receives and acts upon an alarm signal
příjemce poplachu
osoba, která přijímá poplachový signál a vykonává následnou (další) činnost
55
2001 3.8
3.9
3.12
3.13
3.1.9
3.1.8
3.1.5
3.1.5
4.1
3.2
3.2
3.1.2
3.2
3.1.6
3.1.8
3.1.3
4.2
3.4
2003 3.18
TS 50134-7
2003 3.17
EN 50134-1
EN 50134-3
EN 50134-5
TS 50134-7
2002
2001
2004
2003
3.14
3.22
3.15
3.9
Číslo
5.07
Výraz
alarm signal
5.10
5.11
5.12
5.13
Rok
Článek
2003 3.22
transmission system that provides communication between the controller and the alarm receiving centre or EN 50134-1
an alarm recipient
EN 50134-3
přenosový systém zajišťující komunikaci mezi kontrolérem a poplachovým přijímacím centrem TS 50134-7
EN 50136-1-1
(PPC)/pultem centrální ochrany (PCO) nebo příjemcem poplachu
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
TS 50398
signal transmitted by a trigger device to indicate an alarm
EN 50134-1
2002
2001
2003
1998
2006
2003
2003
2002
2002 3.13
generovaný poplachový
signál
signál vyslaný aktivačním zařízením k vyvolání poplachu
EN 50134-3
2001 3.20
EN 50134-5
2004 3.1.14
availability
the percentage of time during which the system is known to be available to transmit an alarm condition or TS 50134-7
an alarm triggering event without corruption and within the specified transmission time
dostupnost
je procento času, během kterého je systém považován za přístupný přenosu poplachového stavu
nebo aktivované poplachové události bez narušení zprávy a ve stanovené době přenosu
controller
interface between one or more local units and the alarm transmission system or alarm recipient
EN 50134-1
2002 3.3
kontrolér
rozhraní mezi jednou nebo více místními jednotkami a poplachovým přenosovým systémem nebo EN 50134-2
příjemcem poplachu ∗
EN 50134-3
* kontrolér je též definován jako komunikační jednotka nebo komunikátor
EN 50134-5
1999 3.2
TS 50134-7
2003 3.3
EN 50133-7
1999 A.11
disconnection condition
temporary and deliberate disconnection of a local unit to prevent alarm or fault transmission to the EN 50134-3
controller or the alarm receiving centre
2001 3.15
stav ztráty propojení
dočasná (přechodná) a záměrná ztráta propojení místní jednotky a kontroléru, která znemožňuje
přenos poplachu nebo poruchy
disconnection indication
indication of the disconnection condition
signalizace ztráty
propojení
signalizace stavu ztráty propojení
alarm transmission
system
poplachový přenosový
systém
5.09
Odkaz na
publikaci
signal transmitted by the controller to an alarm receiving centre to indicate an alarm condition or a fault TS 50134-7
condition
TS 50131-3
signál přenesený kontrolérem do poplachového přijímacího centra k signalizování poplachového
nebo poruchového stavu
poplachový signál
5.08
Definice
alarm triggering signal
EN 50134-3
56
2003 3.1.9
3.7
3.10
3.7
4.7
3.1.11
3.1.11
3.1.7
3.9
2003 3.20
2001 3.4
2004 3.1.3
2001 3.19
Číslo
5.14
Článek
condition following detection of a fault by the local unit and controller that prevents the functioning of the EN 50134-1
systém
EN 50134-3
stav, který následuje po detekci poruchy místní jednotkou a kontrolérem, která zabraňuje funkci EN 50134-5
TS 50134-7
systému
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50133-1
TS 50136-4
TS 50398
2002
2001
2004
2003
2006
2003
2003
1996
2003
2002
3.11
3.14
3.1.10
3.8
3.1.26
3.1.21
3.1.17
3.20
3.13
3.21
indication of a fault condition
EN 50134-1
EN 50134-3
signalizace poruchového stavu
EN 50134-5
maximum interval from the time a fault occurs in the interconnection until the transmission of a fault signal TS 50134-7
is initiated by the controller
EN 50134-5
nejdelší interval mezi výskytem poruchy v propojení a dobou, kdy kontrolér aktivuje přenos
poruchového signálu
any signal transmitted by a trigger device to indicate battery low or faulty condition of the trigger
EN 50134-2
každý přijatý a vyhodnocený signál od aktivačního zařízení indikující pokles napětí článku nebo
poruchu aktivačního zařízení
2002 3.12
2001 3.17
2004 3.1.12
a component of a fire detection system which contains at least one sensor which constantly, or at frequent EN 50134-2
intervals, monitors at least one suitable, physical and/or chemical phenomenon associated with gas that
provides an alarm triggering signal to be received and processed by the local unit and controller
komponent systému detekce požáru, který obsahuje alespoň jeden senzor, trvale nebo v časových
intervalech monitorující alespoň jeden vhodný fyzikální nebo chemický jev vzniklý při požáru a
který zajistí, že poplachový aktivační signál bude přijat místní jednotkou a kontrolérem
1999 3.8
fixed trigger device
pevné aktivační zařízení
a trigger device in a fixed position in relation to the local unit or building
aktivační zařízení upevněné k místní jednotce nebo k budově
EN 50134-2
EN 50134-3
1999 3.5
gas alarm trigger
1999 3.9
hlásič úniku plynu
component of a gas detection system which contains at least one sensor which constantly, or at frequent EN 50134-2
intervals, monitors at least one suitable physical and/or chemical phenomenon associated with gas that
provides an alarm triggering signal to be received and processed by local unit and controller
komponent systému detekce úniku plynu, který obsahuje alespoň jeden senzor, trvale nebo
v časových intervalech monitorující alespoň jeden vhodný fyzikální nebo chemický jev vzniklý při
úniku plynu a který zajistí, že poplachový aktivační signál bude přijat místní jednotkou a
kontrolérem
helper
pečovatel (asistent)
person who attends and gives assistance to a user as a result of an alarm call
osoba, která pečuje a poskytuje pomoc uživateli na základě poplachového volání
2003 3.14
fault condition
poruchový stav
5.15
fault indication
signalizace poruchy
5.16
fault reporting time
5.17
doba předávání hlášení
poruchy
fault warning signal
výstražný signál
poruchy
5.18
fire alarm trigger
hlásič požáru
5.19
5.20
5.21
Odkaz na
publikaci
Rok
Výraz
Definice
57
TS 50134-7
2003 3.10
2004 3.1.16
1999 3.14
2001 3.6
Číslo
5.22
Článek
transmission system that provides the communication between trigger devices and local unit and controller
TS 50134-7
přenosový systém, který zajišťuje komunikaci mezi aktivačními zařízeními a místní jednotkou EN 50134-2
EN 50134-3
a kontrolérem
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
2003
1999
2001
2006
2003
2003
3.6
3.10
3.9
3.1.33
3.1.27
3.1.23
life-critical call
any alarm call received at an alarm receiving station for which, from the information available to the alarm TS 50134-7
recipient prior to acceptance of that call, it is not obvious that the call is in respect of an equipment test or
fault
2003 3.16
životně naléhavé
(kritické) volání
každé poplachové volání přijaté poplachovou přijímací stanicí jehož informace dostupné příjemci
poplachu předcházejí přijetí tohoto volání, není jasné, že toto volání bere v úvahu zkoušku zařízení
nebo poruchu
local unit
interface between the user and the controller which enables 2-way speech
místní jednotka
rozhraní mezi uživatelem a řídící jednotkou, které umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci
normal condition
condition during which the system is fully operational and is not in any other condition
interconnections
propojení
5.23
5.24
5.25
normální stav
5.26
Odkaz na
publikaci
Rok
Výraz
personal receiver
osobní přijímač
Definice
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
EN 50134-5
TS 50134-7
2002
1999
2001
2004
2003
3.4
3.3
3.3
3.1.4
3.4
EN 50134-1
EN 50134-2
stav, ve kterém je systém plně funkční a není v žádném jiném stavu (klidový stav)
EN 50134-3
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50133-1
system part which provides 2-way speech communication and facilities for identifying and acknowledging EN 50134-1
the alarm
TS 50134-7
část systému, která poskytuje obousměrnou hlasovou komunikaci a prostředky pro identifikaci a
potvrzení poplachu
2002
1999
2001
2006
2003
2003
1996
3.10
3.13
3.11
3.1.47
3.1.36
3.1.27
3.22
2002 3.6
2003 3.12
5.27
portable trigger device
přenosné aktivační
zařízení
a trigger device carried by the user and providing wire-free communication
bezdrátové aktivační zařízení, které má u sebe uživatel
EN 50134-2
EN 50134-3
TS 50134-7
1999 3.6
2001 3.7
2003 3.13
5.28
pre-alarm condition
předpoplachový stav
condition following the reception of an alarm triggering signal
stav, který následuje po přijetí generovaného poplachového signálu
5.29
pre-alarm warning
indication
výstražná signalizace
předpoplachu
indication at the local unit that the local unit is in the pre-alarm condition
EN 50134-1
EN 50134-3
EN 50134-5
EN 50134-3
EN 50134-5
2002
2001
2004
2001
2004
signalizace, že místní jednotka je v předpoplachovém stavu
58
3.8
3.12
3.1.8
3.18
3.1.11
Číslo
5.30
Výraz
reassurance indication
potvrzovací signalizace
5.31
reference impedance ZR
referenční impedance
5.32
reset
nulovací funkce
5.33
service provider
poskytovatel služby
5.34
social alarm service
služba přivolání pomoci
5.35
social alarm system
systém přivolání
pomoci
5.36
transmission time
doba přenosu
5.37
trigger device
aktivační zařízení
5.38
user
uživatel
Definice
Odkaz na
publikaci
indication provided locally in alarm condition in order to verify to the user that the local unit has received EN 50134-3
the alarm triggering signal
EN 50134-5
místní signalizace v poplachovém stavu, která potvrzuje uživateli, že byl přijat spuštěný
poplachový signál
a complex impedance made up of 270 Ohm in series with a parallel combination of 750 Ohm and 150 nF
EN 50134-5
celková impedance složená z 270 Ω v sérii s paralelní kombinací 750 Ω a 150 nF
return of the alarm system to the normal condition
návrat poplachového systému do normálního stavu
Rok
Článek
2001 3.16
2004 3.1.13
2004 3.1.17
EN 50134-3
2001 3.21
an individual or organisation having an agreement with a user to provide a social alarm service
TS 50134-7
jednotlivec nebo organizace, které mají smlouvu s uživatelem k poskytování služby přivolání
pomoci
a service provided to an individual which uses or is mediated through a social alarm system
TS 50134-7
služba poskytovaná jednotlivci, který využívá přímo nebo zprostředkovaně systém přivolání
pomoci
2003 3.15
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
EN 50134-5
TS 50134-7
EN 50130-5
EN 50130-4
the time measured from when the local unit and controller enters the alarm condition until the alarm TS 50134-7
condition is reported at the alarm receiving station
EN 50136-1-1
doba měřená od okamžiku, kdy místní jednotka a kontrolér přejde do poplachového satvu do
okamžiku, kdy je tento poplachový stav ohlášen poplachové přijímací stanici
2002
1999
2001
2004
2003
1998
1996
system part, operated by a human or automatically, that communicates to the local unit and controller,
initiating the alarm triggering signal
část systému ovládaného člověkem nebo automaticky, která komunikuje s místní jednotkou a
kontrolérem a vyvolává poplachový signál
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
EN 50134-5
TS 50134-7
2002
1999
2001
2004
2003
3.5
3.4
3.5
3.1.5
3.5
person benefiting from a service provided via a social alarm system
osoba, která se ocitne v tísni nebo ohrožení v určitém prostředí
EN 50134-2
EN 50134-3
TS 50134-7
EN 50133-1
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
1996
2006
2003
2003
1999
2001
2003
3.11
3.23
3.11
3.34
3.1.80
3.1.59
3.1.45
system providing 24 hour facilities for alarm triggering, identification, signal transmission, alarm reception,
2-way speech communication, reassurance and assistance, for use by persons who can be considered to
be living at home at risk
systém poskytující 24 hodinovou přístupnost pro aktivaci poplachu, identifikaci, přenos signálu,
potvrzení poplachu, obousměrnou hlasovou komunikaci, ujištění a pomoc pro použití osobami,
který může být rozhodující pro osoby, žijící doma v ohrožení
59
2003 3.21
3.1
3.1
3.1
3.1.1
3.1
3.1.3
3.1.6
2003 3.19
1998 4.26
6.
Poplachové přenosové systémy
Číslo
6.01
Článek
a condition of an alarm system, or part thereof, which results from the response of the system, or part EN 50136-1-1
thereof, to the presence of a hazard
EN 50131-1
stav poplachového systému nebo jeho části, který vyplývá z reakce systému nebo jeho části na TS 50131-3
TS 50131-7
existující nebezpečí
EN 50134-1
EN 50134-2
EN 50134-3
TS 50398
1998
2006
2003
2003
2002
1999
2001
2002
4.1
3.1.8
3.1.5
3.1.5
3.9
3.12
3.13
3.6
alarm messages
messages which contain a warning that a hazard (or a potential hazard) to life or property exists at one or TS 50136-4
more of the connected alarm systems
2003 3.2.1
poplachové zprávy
zprávy, které obsahují varování, že jsou ohroženy (nebo potenciálně ohroženy) životy nebo majetek
v jednom nebo více připojených poplachových systémů
alarm receiving centre
(central station)
a continuosly manned centre to which information concerning the status of one or more alarm system is EN 50136-1-1
reported
EN 50131-1
místo s trvalou obsluhou, které soustřeďuje informace o stavu z jednoho nebo více poplachových TS 50131-3
TS 50131-7
systémů
TS 50398
EN 50134-1
EN 50134-3
TS 50134-7
an electrical installation which responds to the manual or automatic detection of the presence of a hazard
EN 50136-1-1
EN 50131-1
elektrická instalace, která reaguje na ruční nebo automatickou detekci přítomnosti nebezpečí
TS 50131-7
TS 50398
TS 50131-3
1998
2006
2003
2003
2002
2002
2001
2003
1998
2006
2003
2002
2003
alarm system
transreceiver
the alarm transmission equipment, which is located at the supervised premises or at a satellite station
1998 4.4
komunikátor
poplachového systému
přenosové poplachové zařízení, které je umístěno ve střežených prostorách nebo na satelitní
stanici
alarm condition
stav poplachu
6.02
6.03
poplachové přijímací
centrum
6.04
alarm system
poplachový systém
6.05
Odkaz na
publikaci
Rok
Výraz
Definice
NOTE: In some systems this transreceiver may be able to transmit but not to receive
POZNÁMKA 2: V některých systémech může být komunikátor schopný vysílání, ale ne příjmu
60
EN 50136-1-1
4.2
3.1.6
3.1.8
3.1.3
3.4
3.2
3.2
3.2
4.3
3.1.10
3.1.6
3.7
3.1.10
Číslo
6.06
Výraz
alarm transmission
equipment
Definice
Odkaz na
publikaci
equipment which is used primarly for the transmission of alarm messages from the supervised premises EN 50136-1-1
transceiver interface to the alarm system interface to the receiving centre transceiver to the annunciation
TS 50398
equipment
Rok
Článek
1998 4.5
2002 3.8
NOTE 1 It may also transmit information or commands from the alarm receiving centre to one or more
alarm systems.
NOTE 2 This does not include equipment provided by a public telephone network operator or other
common carrier as part of a general purpose, public transmission system, but does include general
telecommunications equipment (e.g. modems) where these are used primarily for alarm transmission.
poplachové přenosové
zařízení
zařízení, které je především určené k přenosu poplachových hlášení na rozhraní poplachového
systému ve střežených prostorech k rozhraní poplachového přenosového zařízení v poplachovém
přijímacím centru a dále k ovládacímu a indikačnímu zařízení v poplachovém přijímacím centru
POZNÁMKA 1 - Může také přenášet informace nebo povely z poplachového přijímacího centra k jednomu
nebo více poplachovým systémům.
POZNÁMKA 2 - Nezahrnuje zařízení sloužící uživatelům veřejné telefonní sítě nebo další otevřené nosiče,
které jsou součástí veřejného přenosového systému pro všeobecné účely, ale obsahuje všeobecná
telekomunikační zařízení (např. modemy), která jsou přednostně použité pro přenos poplachu.
6.07
6.08
alarm transmission path
a transmission path between an individual alarm system and its associated alarm receiving centre(s)
EN 50136-1-1
1998 4.6
poplachová přenosová
trasa
propojení mezi samotným poplachovým systémem a jemu příslušným poplachovým přijímacím
centrem (centry)
alarm transmission
system (ATS)
equipment and network used to transfer information concerned with the state of one or more alarm EN 50136-1-1
systems to one or more alarm receiving centres
TS 50398
NOTE: Transmission systems exclude local direct connections, i.e. interconnections between parts of an
TS 50131-7
alarm system which do not require an interface to transform the alarm system information into a form
suitable for transmission.
EN 50134-1
1998 4.7
zařízení a síť použitá k přenosu informací týkajících se stavu jednoho nebo více poplachových EN 50134-3
systémů k jednomu nebo k více poplachovým přijímacím centrům
TS 50134-7
POZNÁMKA - Poplachový přenosový systém se může skládat z množství nezávislých linek (propojení)
TS 50131-3
jako jsou od střežených prostor k satelitní stanici, od satelitní stanice k satelitní stanici nebo od satelitní
stanice k poplachovému přijímacímu centru. Každá nezávislá linka (propojení) může být považována podle EN 50131-1
této definice v určitém slova smyslu za poplachový přenosový systém
2001 3.10
alert indication
means to draw attention to the operator (e.g. audible and/or visual).
2003 3.17
výstraha
prostředky pro upozornění operátora (např. zvukové a/nebo optické)
poplachový přenosový
systém
6.09
61
TS 50136-4
2002 3.9
2003 3.1.7
2002 3.7
2003 3.7
2003 3.10
2003 3.1.11
Číslo
6.10
6.11
Výraz
6.13
6.14
Odkaz na
publikaci
Článek
temporary record capable of storing messages and local information waiting to be logged
náhradní prostředky
záznamu
dočasný záznam schopný ukládat zprávy a místní informace čekající na zaprotokolování
annunciation equipment
equipment located at an alarm receiving centre which displays the alarm status, or the changed alarm EN 50136-1-1
status of alarm system in response to the receipt of incoming alarm messages
TS 50134-4
zařízení umístěné v poplachovém přijímacím centru, které zobrazuje poplachový stav nebo změnu
poplachového stavu systémů v závislosti na příjmu přicházejících poplachových hlášení
1998 4.8
annunciation equipment
configuration data
data which influences the processing, indication, presentation, logging of messages. (e.g. names and TS 50136-4
addresses, ...)
2003 3.16
konfigurační data
indikačního a
ovládacího zařízení
data, která ovlivňují zpracování, označení, prezentaci a zaprotokolování zpráv (např. jména a
adresy...)
authentication
the exchange of a code to identify that a supervised premises transceiver has not been substituted by a EN 50136-1-1
similar equipment without this code, or that the information message transmitted has not been modified
ověření pravosti
výměna kódu k ověření, že přenosová zařízení umístěná ve střežených prostorech nebyla
nahrazena podobným zařízením bez tohoto kódu, nebo že informace nebyla během přenosu zprávy
změněna
dedicated transmission
path
a transmission path which continuously available for connection of an alarm system to its associated alarm EN 50136-1-1
receiving centre(s) and which does not require switching or setting up prior to the transmission of individual
TS 50398
alarm events
NOTE1: Some of the transmission equipment or lines may be shared with other alarm transmission paths
or other services e.g. by use of multi-point or multiplex circuits or by superimpositions.
NOTE2: systems which include switching to select one of a number of alternative dedicated channels are
acceptable.
vyhrazená přenosová
trasa
přenosová cesta, které je schopná nepřetržitého spojení poplachového systému s přiřazeným
poplachovým přijímacím centrem (centry) a která nevyžaduje zapínání nebo nastavování priority
pro přenos jednotlivých poplachových událostí
POZNÁMKA 1 - Některá přenosová zařízení nebo trasy mohou být sdílené s jinými poplachovými
přenosovými cestami nebo jinými službami, např. při využití vícebodového propojení (multi-point) nebo
časového sdílení (multiplex) nebo modulace (superimposition).
POZNÁMKA 2 - Systémy, které zahrnují přepínání pro výběr jednoho z mnoha alternativních vyhrazených
kanálů jsou přijatelné
62
TS 50136-4
Rok
alternative recording
means
indikační zařízení
6.12
Definice
2003 3.11
2003 3.1
1998 4.9
1998 4.10
2002 3.19
Číslo
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
Výraz
Definice
digital communicator
supervised premises transceiver used in a digital communicator system
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
EN 50136-1-1
1998 4.11
digitální komunikátor
poplachové přenosové zařízení užívané v systémech s digitální komunikací
digital communicator
system
an alarm transmission system which transfers information by digital encoded signals over a transmission EN 50136-1-1
path established by automatic dialing via the Public Switched Telephone Network (PSTN) to an alarm
receiving centre
1998 4.12
systém s digitální
komunikací
poplachový přenosový systém, který přenáší informace k poplachovému přijímacímu centru
pomocí digitálně zakódovaných signálů přenosovou cestou vytvořenou pomocí automatické volby
přes veřejnou telefonní síť (Public Switched Telephone Network - PSTN)
encryption
the coding, translation or other modification of information whereby the manner in which the information is EN 50136-1-1
modified varies with time in a pseudo-random manner
šifrování
kódování, translace nebo jiná změna informace, přičemž způsob, ve kterém se s časem informace
mění, je pseudonáhodný
expected messages
messages from an alarm system which confirm the occurrence of a scheduled event
zprávy o očekávaných
událostech
zprávy z poplachového systému, které potvrzují, že došlo k plánované události
fault condition
event which prevents the annunciation equipment from functioning normally
poruchový stav
situace, která brání indikačnímu a ovládacímu zařízení, aby pracovalo normálně
fault information
information generated within the annunciation equipment resulting from a fault condition.
informace o poruše
informace generovaná v rámci indikačního a ovládacího zařízení vyplývající z poruchového stavu
fault messages
messages which contain information that a fault has been detected in the connected alarm systems
1998 4.13
TS 50136-4
2003 3.2.3
TS 50136-4
EN 50131-1
TS 50131-3
TS 50131-7
EN 50133-1
EN 50134-1
EN 50134-3
TS 50134-7
TS 50398
TS 50136-4
2003
2003
2006
2003
1996
2002
2001
2003
2002
2003
TS 50136-4
2003 3.2.2
poruchové zprávy
zprávy, které obsahují informace o tom, že byla indikována porucha v připojených poplachových
systémech
local information
information generated within the annunciation equipment (e.g. message acceptance, operator actions, TS 50136-4
restart, fault conditions)
2003 3.12
místní informace
informace generované v rámci indikačního a ovládacího zařízení (např. příjem zpráv, činnosti
operátora, restart, chybové stavy)
63
3.13
3.1.26
3.1.21
3.1.17
3.20
3.11
3.14
3.8
3.21
3.14
Číslo
6.23
6.24
6.25
Výraz
6.27
6.28
6.29
6.30
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
log
permanent record
protokol
trvalý zápis
log queue
list of messages waiting to be recorded in the log
fronta před zápisem do
protokolu
seznam zpráv čekajících na záznam do protokolu
message
series of signals routed by a network which include identification, function data and the various means for EN 50136-1-1
providing its own integrity, immunity and proper reception
EN 50131-1
skupiny signálů přenášené sítí, obsahující identifikaci, funkční data a proměnné hodnoty k zajištění
TS 50131-3
vlastní integrity, imunity a řádného příjmu
1998 4.14
message acceptance
action, by an operator at the annunciation equipment, to indicate that a message has been accepted
TS 50136-4
2003 3.8
příjem zprávy
akce provedená operátorem na indikačním a ovládacím zařízení, která znamená, že zpráva byla
přijata
message
acknowledgement
automatic information sent back to the receiving centre transceiver interface, confirming that the message TS 50136-4
was passed correctly to the annunciation equipment
2003 3.9
potvrzení zprávy
automatická informace zaslaná zpět rozhraní transcieveru v přijímacím centru, která potvrzuje, že
zpráva správně prošla až do indikačního a ovládacího zařízení
message formats
the definitions of the detailed content of individual message types (within the overall message structure) EN 50136-1-1
that have a particular meaning
formáty zprávy
definice detailního obsahu individuálních typů hlášení (uvnitř celkové struktury zprávy), které mají
zvláštní význam
message queue
queue awaiting message acceptance
fronta zpráv
fronta zpráv čekajících na přijetí
monitoring centre
a manned remote centre in which the status of one or more alarm transmission systems is monitored
zpráva
6.26
Definice
TS 50136-4
2003 3.7
TS 50136-4
2003 3.6
2006 3.1.43
2003 3.1.34
1998 4.15
TS 50136-4
2003 3.5
EN 50136-1-1
1998 4.16
TS 50136-4
2003 3.3
NOTE A monitoring centre may be a separate centre or part of an alarm receiving centre
monitorovací centrum
člověkem na dálku obsluhované centrum, kterým je monitorován jeden nebo více poplachových
přenosových systémů
POZNÁMKA - Monitorovací centrum může být samostatným centrem nebo částí poplachového přijímacího
centra
6.31
operator
person responsible for the handling of messages presented at the annunciation equipment
operátor
osoba odpovědná za přijetí a zpracování zprávy prezentované indikačním a ovládacím zařízením
64
Číslo
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.40
Výraz
Definice
other messages
messages that are not alarm messages, fault messages or expected messages
jiné zprávy
zprávy které nejsou poplachovými zprávami, chybovými hlášeními ani zprávami o očekávaných
událostech
presentation of
information
information presented in an understandable format (e.g. names, addresses) for message acceptance
prezentace informací
informace prezentovaná ve formátu srozumitelném pro příjem zprávy (např. jména, adresy)
PSTN (public switched
telephone network)
network available to public, primarly intended for voice communication
veřejná telefonní síť
síť k dispozici veřejnosti, primárně určená k hlasové komunikaci
queue
fronta
receiving centre
transceiver
list of messages
seznam zpráv
the alarm transmission equipment which is located at the alarm receiving centre or other remote centre
NOTE: In some systems this transreceiver may be able to receive but not to transmit
Odkaz na
publikaci
Rok
Článek
TS 50136-4
2003 3.2.4
TS 50136-4
2003 3.15
EN 50136-1-1
1998 4.17
TS 50136-4
2003 3.4
EN 50136-1-1
1998 4.18
přenosové zařízení
přijímacího centra
poplachové přenosové zařízení, které je umístěno v poplachovém přijímacím centru nebo jiném
dálkově ovládaném centru
POZNÁMKA - V některých systémech může být přenosové zařízení přijímacího centra schopné příjmu, ale
ne vysílání
remote centre
a location remote from the supervised premises, in which the information concerned with the state of one EN 50136-1-1
or more alarm systems is collected either for reporting (e.g. An alarm receiving centre) or for onward
transmission
1998 4.19
vzdálené centrum
lokalita vzdálená od střežených prostor, ve které jsou zpracovávány informace týkající se stavu
jednoho nebo více poplachových systémů pro hlášení (t.j. do poplachového přijímacího centra)
nebo pro následný přenos (retranslaci)
secured message
zabezpečená zpráva
message which can not be lost (e.g. a message which can be retrieved in the event of power failure)
zpráva, která se nemůže ztratit (např. zpráva, kterou lze získat zpět i v případě poruchy napájení)
signalling security
the method(s) used to prevent or detect deliberate attempts to interfere with the transmission of an alarm EN 50136-1-1
by blocking or substitution
zabezpečení přenosu
metoda(y) používaná k ochraně nebo detekci záměrných pokusů rušení přenosu poplachových
zpráv blokováním nebo substitucí
supervised premises
transreceiver
equipment at the supervised premises including the interface to the alarm system and the interface to the EN 50136-1-1
alarm transmission system
přenosové zařízení
střeženého prostoru
zařízení ve střežených prostorách včetně rozhraní s poplachovým systémem a rozhraní s poplachovým
přenosovým systémem
65
EN 50136-1-1/A1
TS 50136-4
2001 4.29
2003 3.10
1998 4.20
1998 4.21
Číslo
6.41
6.42
6.43
Výraz
Definice
Odkaz na
publikaci
system capacity
the maximum number of alarm systems that can be connected to an alarm transmission system
kapacita systému
maximální množství poplachových systémů, které mohou být připojeny na poplachový přenosový
systém
tamper detection
the detection of deliberate interference with an alarm system or part thereof
detekce sabotáže
detekce záměrného narušení poplachového systému nebo jeho částí
transmission network
EN 50136-1-1
a communications system between two or more items of alarm transmission equipment
NOTE: Where the network is provided by a common carrier (e.g. Public telephone network operator) the
network may include items of general transmission equipment, which may not be covered by the
requirements of EN 50136-2-1.
přenosová síť
komunikační systém mezi dvěma nebo více částmi poplachového přenosového zařízení
Rok
Článek
EN 50136-1-1
1998 4.22
EN 50136-1-1
EN 50131-1
TS 50131-3
1998 4.23
2006 3.1.73
2003 3.1.54
1998 4.24
POZNÁMKA - Tam, kde je přenos zajištěn prostřednictvím otevřeného nosiče (např. veřejná telefonní síť),
může síť obsahovat všeobecná přenosová zařízení, jež nejsou zahrnuty v požadavcích EN 50136-2-1
6.44
6.45
6.46
6.47
transmission path
a communication route used to convey notification information
EN 50136-1-1
1998 4.25
přenosová trasa
komunikační cesta používaná k přenosu informací
EN 50131-1
2006 3.1.77
TS 50398
2002 3.31
transmission time
1998 4.26
doba přenosu
the time measured from when the local unit and controller enters the alarm condition until the alarm EN 50136-1-1
condition is reported at the alarm receiving station
TS 50134-7
časový úsek od okamžiku, kdy se objeví změna stavu poplachového systému na rozhraní
poplachového přenosového zařízení ve střežených prostorách do doby, kdy se objeví změna stavu
na rozhraní poplachového přenosového zařízení a indikačního zařízení v poplachovém přijímacím
centru
voice communicator
supervised premises transceiver at the supervised premises used in a voice communicator system
EN 50136-1-1
1998 4.27
hlasový komunikátor
poplachové přenosové zařízení užívané v systémech s hlasovou komunikací
voice communicator
system
an alarm transmission system which transfers information by means of a stored voice message over a EN 50136-1-1
transmission path established by automatic dialing via Public Switched Telephone Network
1998 4.28
hlasový komunikační
systém
takový poplachový přenosový systém, který přenáší mluvenou zprávu, uloženou v paměťovém
médiu, prostřednictvím přenosové cesty vytvořenou pomocí automatické volby přes veřejnou
telefonní síť
66
2003 3.19
Příloha B Rejstřík v anglicko-českém jazyce
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
acceptable picture
přijatelný obraz
3.02
access authorisation status
status oprávnění přístupu
4.02
access control installation
instalace kontroly vstupu
4.03
access control system
systém kontroly vstupu
4.04
access control unit
jednotka řízení vstupu
4.05
access decision
rozhodnutí o přístupu
4.06
access grid
filtr přístupu
4.08
access group
skupina přístupu
4.07
access level
přístupová úroveň
2.01
access level
úroveň přístupu
4.09
access point interface
rozhraní místa přístupu
4.11
access point reader
snímač (čtečka) místa přístupu
4.12
access point
místo přístupu
4.10
access request
požadavek na přístup
4.13
access
přístup
4.01
acknowledge
potvrzení příjmu
2.02
action
akce
2.03
active
aktivní
2.04
active detector
aktivní detektor
2.05
active period
aktivní doba
2.06
activity monitoring trigger device
monitorování funkce aktivačního zařízení
5.01
additional facility
speciální vybavení
1.01
alarm application
poplachová aplikace
1.03
alarm company
montážní firma poplachových systémů
2.08, 1.04
alarm condition
poplachový stav
2.09, 1.05, 5.02, 6.01
alarm message
poplachová zpráva
2.10
alarm messages
poplachové zprávy
6.02
alarm notification
hlášení poplachu
2.11
alarm point
poplachové místo
2.12
alarm receiving centre (ARC) (central
station)
poplachové přijímací centrum/pult
centralizované ochrany (zkratka PPC/PCO)
5.03, 6.03,1.06, 2.13
alarm receiving service
poplachová přijímací služba
5.04
alarm receiving station
poplachová přijímací stanice
5.05
alarm recipient
příjemce poplachu
5.06
alarm signal
poplachový signál
2.14, 5.07
alarm system transreceiver
komunikátor poplachového systému
6.05
alarm system
poplachový systém
1.07, 2.15, 6.04
alarm transmission equipment
poplachové přenosové zařízení
1.08, 6.06
alarm transmission path
poplachová přenosová trasa
6.07
alarm transmission system (ATS)
poplachový přenosový systém (ATS)
1.09, 6.08, 2.16, 5.08
67
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
alarm triggering signal
generovaný poplachový signál
5.09
alarm
poplach
1.02, 2.07, 4.14
alert indication
varovná indikace
2.18
alert indication
výstraha
6.09
alert
výstraha (varování)
4.15
alert/set mode
pohotovostní stav/stav střežení
2.17
alternative power source
náhradní napájecí zdroj
2.19
alternative recording means
náhradní prostředky záznamu
6.10
ancillary control equipment
doplňkové ovládací zařízení
2.20
annunciation equipment configuration data konfigurační data indikačního a ovládacího
zařízení
6.12
annunciation equipment
indikační zařízení
6.11
annunciation
hlášení
4.16
annunciator
signální panel
4.17
anti-loiter
zábrana podezřelému chování
4.18
anti-tailgate
zábrana osobě v závěsu
4.19
APAS- access point actuators and sensors
apas-výstupní ovládací prvky a senzory místa
přístupu
4.20
apas closed
apas uzavřen
4.21
apas open(ed)
apas otevřen
4.22
apas violation
apas narušen
4.23
aperture number of the Lens (F)
clonové číslo objektivu (F)
3.03
application standard
aplikační norma
1.11
application
aplikace (použití)
1.10, 2.21
approach distance/make distance
přibližovací/uzavírací vzdálenost
2.22
area controlled antipassback
prostorově řízená zábrana opakovanému
průchodu
4.24
as fitted document
dokumentace skutečného stavu
2.23
aspect ratio
poměr stran
3.04
assigned band
vyhrazené pásmo
2.24
attenuation
snížení úrovně
2.25
authentication
ověření pravosti
6.13
authorisation codes
opravňující kódy
2.27
authorisation
oprávnění
2.26
auto pan function
auto pan funkce
3.08
automatic black circuit
obvod pro automatické vyrovnávání černé
3.05
automatic iris
automatická irisová clona
3.07
automatic light control (ALC)
automatické řízení osvětlení
3.06
availability of interconnection
dosažitelnost (dostupnost) propojení
2.28
availability
dostupnost
5.10
average picture level
střední obrazová úroveň
3.09
back focus
zadní ohnisko
3.10
badge
identifikátor
4.25
68
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
basic detection target
základní detekční cíl
2.29
basic EMC standards
základní EMC normy
1.12
biometric
biometrie
4.26
black level stability
stabilita úrovně černé
3.12
black level
úroveň černé
3.11
blanking level
úroveň zatemňovacího signálu
3.13
camera housing
kryt kamery
3.14
camera sensitivity
citlivost kamery
3.15
card
karta
4.27
CCTV camera equipment
CCTV kamerová sestava
3.17
CCTV camera
CCTV kamera
3.16
CCTV control unit
řídicí jednotka CCTV
3.18
CCTV surveillance installation
instalace sledovacího CCTV systému
3.19
CCTV surveillance system
CCTV systém
3.20
ceiling mount detector
stropní detektor
2.30
central CCTV control unit
hlavní řídicí jednotka CCTV
3.23
central control facility
CCF ústřední řídící zařízení (CCF)
1.13
character generator
generátor znaků
3.21
client
klient
2.31
collision rate
míra kolize
2.33
collision
kolize
2.32
combined and integrated alarm system
kombinovaný a integrovaný poplachový
systém
1.14
combined passive infrared and microwave
detector
kombinovaný pasivní infračervený a
mikrovlnný detektor
2.34
combined passive infrared and ultrasonic
detector
kombinovaný pasivní infračervený a
ultrazvukový detektor
2.35
commissioning
uvedení do provozu
2.36
common device
společné zařízení
1.15
common facility
společné vybavení
1.16
common transmission path
společná přenosová trasa
1.17
communication link
komunikační spojení
2.38
communication
komunikace
2.37
component substitution
náhrada komponentů
2.39
component
komponent
4.28
composite colour video signal (CCVS)
úplný barevný televizní signál (CCVS)
3.22
composite video signal (CVS)
úplný televizní signál (CVS)
3.24
conditioning
expozice
1.18, 2.40
continually
opakovaně
2.41
contrast ratio
poměr kontrastu
3.25
contrast transfer function (CTF)
funkce přenosu kontrastu
3.26
control and indicating equipment
ústředna
2.42
control and interfacing circuits
obvody řízení a interface
3.27
69
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
controller
kontrolér, řídící jednotka
4.29, 5.11
curtain detector
detektor typu záclona
2.43
dc-restoration
obnovování stejnosměrné složky
3.28
dedicated device
jednoúčelové zařízení
1.19
dedicated system
jednoúčelový systém
1.20
dedicated transmission path
jednoúčelová (vyhrazená) přenosová trasa
1.21, 6.14
deep discharge protection
ochrana proti hlubokému vybití
2.44
default (by)
přednastavení
4.30
degraded mode
degradovaný režim
4.31
depth of focus
hloubka ostrosti
3.29
detector
detektor
2.45
digital communicator system
systém s digitální komunikací
6.16
digital communicator
digitální komunikátor
6.15
disconnection condition
stav ztráty propojení
5.12
disconnection indication
signalizace ztráty propojení
5.13
disturbance
rušivé vlivy
2.46
documentation
dokumentace
2.47
door forced
napadení dveří
4.32
dual badging
podmínka dvou identifikátorů
4.33
duress alarm
poplach pod nátlakem
4.34
electronic iris
elektronická clona
3.30
electronic shutter
elektronická závěrka
3.31
emergency call
nouzové volání
4.35
enclosure
kryt
2.48
encryption
šifrování
6.17
entry route facility
vybavení přístupové trasy
2.49
entry/exit route
příchodová/odchodová trasa
2.50
equipment schedule
seznam materiálu (výkaz výměr)
2.51
European product performance standard
Evropská produktová norma
1.22
event recording
záznam událostí
2.53, 3.32
event
událost
2.52, 4.36
exit route facility
vybavení odchodové trasy
2.54
expected messages
zprávy o očekávaných událostech
6.18
external power source
vnější zdroj energie
2.55
external synchronisation
externí synchronizace
3.33
external warning device
vnější výstražné zařízení
2.56
facility
vybavení (zařízení)
1.23
fail locked
zamknutí při poruše
4.37
fail open
odemknutí při poruše
4.38
fail safe
bezrizikový režim při poruše
4.39
fail secure
zabezpečení při poruše
4.40
failure of periodic communication
porucha periodické komunikace
2.57
70
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
false acceptance
chybné povolení
4.41
false rejection
chybné odmítnutí
4.42
fault condition
poruchový stav
fault indication
signalizace poruchy
1.24, 2.58, 4.43, 5.14,
6.19
5.15
fault information
informace o poruše
6.20
fault messages
poruchové zprávy
6.21
fault reporting time
doba předávání hlášení poruchy
5.16
fault signal or message
poruchový signál/zpráva
2.59
fault signal
poruchový signál
1.25
fault warning signal
výstražný signál poruchy
5.17
filter mount
držák filtru
3.35
final exit point
vstupní/výstupní bod
2.60
fire alarm trigger
hlásič požáru
5.18
fire detection and fire alarm system
elektrická požární signalizace
1.26
fixed equipment
pevné zařízení
1.27
fixed focal length lens
objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností
3.34
fixed trigger device
pevné aktivační zařízení
5.19
flange back distance
přírubová zpětná vzdálenost
3.36
focal length (f)
ohnisková vzdálenost (f)
3.37
focusing mechanism of the lens
zaostřovací mechanismus objektivu
3.38
gamma correction
gama korekce
3.39
gas alarm trigger
hlásič úniku plynu
5.20
geometric distortion
geometrické zkreslení
3.40
grey scale
stupnice šedé
3.41
guard tour
cesta ostrahy
4.44
helper
pečovatel (asistent)
5.21
hold-up alarm condition
tísňový poplachový stav
2.63
hold-up alarm system
poplachový tísňový systém
1.28, 2.61
hold-up device
tísňový prostředek
2.62
horizontal resolution
horizontální rozlišovací schopnost
3.42
identification card
identifikační karta
4.45
identification code
identifikační kód
2.64
identification information
informace o identifikaci
4.46
identification media
identifikační médium
4.47
image sensor size
rozměr snímacího prvku
3.43
imaging device illumination
osvětlení snímacího prvku
3.45
imaging device
snímací prvek
3.44
incorrect operation
chybný provoz (funkce)
2.65
independent power outputs
nezávislé napájecí výstupy
2.66
indication
signalizace, indikace
2.67
inhibit
blokování
2.68
71
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
installation company
montážní organizace
2.69
installation plan
plán montáže (projekt systému)
2.70
installer
montér/montážní tým
2.71
integrated alarm system
integrovaný poplachový systém
1.29
integrity
integrita (kompletnost)
1.30
intentional message substitution
úmyslná záměna zpráv
2.72
interconnection media
propojovací prostředek
2.74
interconnection
propojení
2.73
interconnections
propojení
5.22
interference
rušení
2.75
interlace
prokládání
3.46
interlocking doors
vložené (mezivstupové) dveře
4.48
internal warning device
vnitřní výstražné zařízení
2.76
intruder alarm condition
poplachový stav vniknutí
2.76
intruder alarm system
poplachový zabezpečovací systém
1.31 2.77
intruder detector
detektor vniknutí
2.78
intruder signal or message
signál nebo zpráva o vniknutí
2.79
intrusion and hold-up alarm system
poplachový zabezpečovací a tísňový systém
2.82
intrusion detector
detektor vniknutí
2.81
intrusion
vniknutí
2.80
iris
irisová clona
3.47
isolation
vypnutí
2.83
lens mount
upevňovací mechanismus objektivu
3.49
lens
objektiv
3.48
life-critical call
životně naléhavé (kritické) volání
5.23
local CCTV control unit
lokální řídicí jednotka CCTV
3.50
local information
místní informace
6.22
local memory
místní paměť
2.84
local unit
místní jednotka
5.24
locking device
uzamykací zařízení
4.49
log book
provozní kniha
1.32
log queue
fronta před zápisem do protokolu
6.24
log
protokol
6.23
logging
ukládání do paměti
4.50
logical anti-passback
logická zábrana opakovanému průchodu
4.51
logical key
logický klíč
2.85
long range detector
detektor s dlouhým dosahem („chodbový“)
2.86
low frequency response
nízkofrekvenční odezva
3.51
low output voltage
nízké výstupní napětí
2.87
low voltage from storage device
nízké napětí záložního zdroje
2.88
magnetic masking
magnetické ovlivňování (maskování detektoru) 2.90
manual iris
ruční irisová clona
72
3.52
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
masked
zakryto (maskováno)
2.89
masking
zakrytí
2.91
maximum power output voltage
maximální výstupní napětí
2.92
memorised information
zapamatovaná informace
4.53
message acceptance
příjem zprávy
6.26
message acknowledgement
potvrzení zprávy
6.27
message authentication
autentifikace zprávy
2.94
message formats
formáty zprávy
6.28
message queue
fronta zpráv
6.29
message substitution
náhrada zpráv
2.95
message
zpráva
2.93, 6.25
microwave detector
mikrovlnný detektor
2.96
mid frequency response
středofrekvenční odezva
3.54
minimum power output voltage
minimální výstupní napětí
2.97
modulation transfer function
modulační přenosová funkce
3.55
monitor (video)
monitor(video)
3.01
monitor size
velikost monitoru
3.56
monitoring centre
monitorovací centrum
6.30
monitoring message
monitorovací zpráva
2.99
monitoring
monitorování
2.98
motorised iris
ruční irisová clona
3.53
movable equipment
pohyblivé zařízení
1.33
mutual interference
vzájemná interference (rušení)
3.57
nd-filter iris
irisová clona s nd-filtrem
3.58
non-active detector
pasivní detektor
2.100
non-alarm application
nepoplachové aplikace
1.34
non-specific wired interconnection
nespecifické kabelové (sdílené) propojení
2.100
normal condition
normální stav
2.99, 4.54, 5.25
normal operative condition
normální provozní stav
2.101
notification
hlášení
2.102
opening contact (magnetic)
kontakt otevření (magnetický)
2.103
operating mode
provozní stav
2.104, 2.105
operator
obsluha
2.106
operator
operátor
6.31
optical filter
optický filtr
3.59
optical focus
optické ohnisko
3.60
other messages
jiné zprávy
6.32
override
odpojení (přemostění)
2.107
over-voltage protection
přepěťová ochrana
2.108
pan and tilt unit
polohovací hlavice
3.61
part set
částečné střežení
2.109
passive infrared detector
pasivní infračervený detektor
2.110
73
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
pending indication
nezobrazená indikace
2.111
periodic communication
periodická komunikace
2.113
person trap
osobní past
4.55
personal code
osobní kód
4.56
personal identification number – called
“PIN”
osobní identifikační číslo – PIN
4.57
personal receiver
osobní přijímač
5.26
physical key
fyzický klíč
2.112
physical transmission path
fyzická přenosová cesta
3.62
picture signal
obrazový signál
3.63
picture storage
obrazová paměť
3.64
picture zones
obrazové zóny
3.65
pinhole lens
pinhole objektiv
3.66
pixel
pixel
3.67
portable equipment
přenosné zařízení
1.35
portable trigger device
přenosné aktivační zařízení
5.27
power output
výkonový výstup
2.114
power supply fault
porucha napájecího zdroje
2.116
power supply
napájecí zdroj
2.115
power supply
napájení
4.58
power unit (PU)
napájecí jednotka
2.117
pre-alarm condition
předpoplachový stav
5.28
pre-alarm warning indication
výstražná signalizace předpoplachu
5.29
preconditioning
příprava na zkoušení
1.36
presence check
kontrola přítomnosti
4.59
presentation of information
prezentace informací
6.33
preset shot
programová předvolba
3.68
prime power source
základní napájecí zdroj
2.118
processing element
vyhodnocovací element (prvek)
1.37
processing
zpracování
4.60
programmability
programování
4.61
protected area
chráněný prostor
4.62
proximity
přiblížení
4.52
PSTN (public switched telephone network)
veřejná telefonní síť
6.34
queue
fronta
6.35
ramping
transfokační rozsah
3.69
reassurance indication
potvrzovací signalizace
5.30
receiving centre transceiver
přenosové zařízení přijímacího centra
6.36
recovery
aklimatizace
1.38
reference impedance ZR
referenční impedance ZR
5.31
release
uvolnění
4.63
remote centre
vzdálené centrum
6.37
74
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
remote controlled camera equipment
dálkové řízení kamerové sestavy
3.70
remote power source
vzdálený napájecí zdroj
2.119
remotely powered warning device
výstražné zařízení napájené ze vzdáleného
napájecího zdroje
2.120
removal distance/break distance
oddalovací/rozepínací vzdálenost
2.121
reset signal
resetovací (nulovací) signál
2.122
reset
nulovací funkce
5.32
response authority
oprávněná osoba
2.123
restore
obnovení
2.124
return loss
útlum odrazu
3.71
RF communication device
radiové přenosové zařízení
2.125
RF interference
radiové rušení
2.126
ripple
zvlnění
2.127
scene brightness
jas scény
3.72
scene illumination
osvětlení scény
3.73
scene reflectance
odrazivost scény
3.74
secured message
zabezpečená zpráva
6.38
security controlled area
zabezpečený prostor
4.64
security zone
zabezpečený prostor
4.65
self powered device
nezávisle(autonomně) napájené zařízení
2.128
self powered warning device
autonomně (nezávisle) napájené výstražné
zařízení
1.129
sensor
senzor
2.130
service provider
poskytovatel služby
5.33
set
stav střežení
2.131
signal
signál
2.132
signalling security
zabezpečení přenosu
6.39
significant reduction of range
podstatné snížení dosahu
2.133
simulated walk test target
simulovaný detekční cíl
2.131
singularisation
podmínka jednoho uživatele
4.66
site specific data
místně specifická data systému
2.132
slow scan transmission
úzkopásmový přenos
3.75
soak
průchosnost testu
2.133
social alarm service
služba přivolání pomoci
5.34
social alarm system
poplachový systém přivolání pomoci
1.39, 5.35
specific wired interconnection
specifické kabelové propojení
2.134
specifier
zadavatel
2.135
split screen unit
jednotka pro rozdělení obrazovky
3.76
spot filter lens
objektiv s bodovým filtrem
3.77
standard walk test target
standardní detekční cíl
2.136
standard-required facility
normalizované vybavení
1.40
standby condition
klidový stav
2.137
standby period
doba zálohování
2.138
75
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
standby/unset mode
klidový stav
2.139
storage device – failure
záložní zdroj (akumulátor) -porucha
2.141
storage device – low voltage
záložní zdroj (akumulátor) - nízké napětí
2.142
storage device
záložní zdroj (akumulátor)
2.140
storage failure
orucha zálohování
2.143
subsystem
subsystém
2.144
supervised premises transreceiver
přenosové zařízení střeženého prostoru
6.40
supervised premises
zabezpečené prostory
2.145
supplementary prime power source
přídavný základní napájecí zdroj
2.146
synchronising signal
synchronizační signál
3.78
system attributes
atributy systému
2.147
system capacity
kapacita systému
6.41
system components
komponenty systému
2.148
system record
záznam o provozu systému
2.149
tamper alarm
sabotážní poplach
2.151
tamper condition
sabotážní stav, stav sabotáže
1.41, 2.152
tamper detection
detekce sabotáže
1.42, 2.153, 6.42
tamper protection
ochrana proti sabotáži
2.154, 4.67
tamper security
zabezpečení proti sabotáži
2.155
tamper signal or message
signál nebo zpráva o sabotáži
2.156
tamper
sabotáž
2.150
technical survey
technické posouzení objektu
2.157
terminated input
zakončený vstup
3.79
test condition
zkušební (testovací) stav
2.158
test mode
testovací stav
2.159
throughput ratio
průchodnost
2.160
time grid
časový filtr
4.68
time lapse recording
vzorkovací záznam
3.80
time multiplex recording
multiplexní záznam
3.81
time multiplex transmission
multiplexní přenos
3.82
time slot
časový úsek
4.69
time zone
časová zóna
4.70
time/date generator
generátor časového údaje
3.83
timed anti-passback
časová zábrana opakovanému průchodu
4.71
token
identifikační prvek
4.72
transaction
transakce
4.73
transient response
přechodová charakteristika
3.84
transmission channel
přenosový kanál
3.85
transmission network
přenosová síť
6.43
transmission number of lens (T)
propustnost objektivu (T)
3.86
transmission path
přenosová trasa
1.43, 2.161, 6.44
transmission system
přenosový systém
3.87
76
Výraz v českém jazyce
Výraz v anglickém jazyce
Číslo
transmission time
doba přenosu
5.36
transmission time
doba přenosu
6.45
trigger command
aktivační povel
2.163
trigger device
aktivační zařízení
5.37
triggering
aktivace
2.162
tv lines
televizní řádky
3.88
two users access condition
podmínka přístupu dvou uživatelů
4.74
ultrasonic detector
ultrazvukový detektor
2.164
unintentional message substitution
neúmyslná záměna zpráv
2.165
unknown alarm
falešný poplach
2.166
unset
stav klidu
2.167
unterminated input
nezakončený vstup
3.89
unwanted alarm
planý (nechtěný) poplach
2.168
user identity
identita uživatele
4.76
user input
uživatelský vstup
2.171
user interface
uživatelské rozhraní
2.170
user
uživatel
2.169, 4.75, 5.38
variable focal length lens
objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností
3.90
vertical interval switching
přepínání vertikálním intervalem
3.91
video amplifier
videozesilovač
3.93
video distribution amplifier
distribuční videozesilovač
3.94
video equalising amplifier
korekční videozesilovač
3.95
video matrix
maticové přepojovací pole
3.96
video memory
obrazová paměť
3.98
video motion detector
videodetektor pohybu
3.97
video multiple image unit
jednotka vícenásobného elektronického
obrazu
3.99
video printer
videotiskárna
3.100
video switcher
videopřepínač
3.101
voice communicator system
hlasový komunikační systém
6.47
voice communicator
hlasový komunikátor
6.46
volumetric detector
prostorový detektor
2.172
walk test attitude, crawling
držení těla při zkoušce, plížení
2.174
walk test attitude, upright
držení těla při zkoušce, vzpřímené
2.175
walk test
průchozí zkouška
2.173
warning device
výstražné zařízení
2.176
white clipper
omezovač bílé
3.92
wire free detector
bezdrátový detektor
2.177
wire-free interconnection
bezdrátové propojení
2.178
zone
prostor(zóna)
2.179
zoom lens
zoom objektiv (transfokátor)
3.102
77
Příloha C Rejstřík v česko-anglickém jazyce
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
akce
action
2.03
aklimatizace
recovery
1.38
aktivace
triggering
2.162
aktivační povel
trigger command
2.163
aktivační zařízení
trigger device
5.37
aktivní detektor
active detector
2.05
aktivní doba
active period
2.06
aktivní
active
2.04
apas narušen
apas violation
4.23
apas otevřen
apas open(ed)
4.22
apas uzavřen
apas closed
4.21
apas-výstupní ovládací prvky a senzory
místa přístupu
APAS- access point actuators and sensors
4.20
aplikace (použití)
application
1.10, 2.21
aplikační norma
application standard
1.11
atributy systému
system attributes
2.147
autentifikace zprávy authentication
message
2.94
auto pan funkce
auto pan function
3.08
automatická irisová clona
automatic iris
3.07
automatické řízení osvětlení
automatic light control (ALC)
3.06
autonomně (nezávisle) napájené výstražné
zařízení
bezdrátové propojení
self powered warning device
1.129
wire-free interconnection
2.178
bezdrátový detektor
wire free detector
2.177
bezrizikový režim při poruše
fail safe
4.39
biometrie
biometric
4.26
blokování
inhibit
2.68
CCTV kamera
CCTV camera
3.16
CCTV kamerová sestava
CCTV camera equipment
3.17
CCTV řídicí jednotka
CCTV control unit
3.18
CCTV systém
CCTV surveillance systém
3.20
cesta ostrahy
guard tour
4.44
citlivost kamery
camera sensitivity
3.15
clonové číslo objektivu (F)
aperture number of the Lens (F)
3.03
časová zábrana opakovanému průchodu
timed anti-passback
4.71
časová zóna
time zone
4.70
časový filtr
time grid
4.68
časový úsek
time slot
4.69
částečné střežení
part set
2.109
dálkové řízení kamerové sestavy
remote controlled camera equipment
3.70
degradovaný režim
degraded mode
4.31
detekce sabotáže
tamper detection
1.42, 2.153, 6.42
78
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
detektor s dlouhým dosahem („chodbový“) long range detector
2.86
detektor typu záclona
curtain detector
2.43
detektor vniknutí
intruder detector
2.78
detektor vniknutí
intrusion detector
2.81
detektor
detector
2.45
digitální komunikátor
digital communicator
6.15
distribuční videozesilovač
video distribution amplifier
3.94
doba předávání hlášení poruchy
fault reporting time
5.16
doba přenosu
transmission time
5.36, 6.45
doba zálohování
standby period
2.138
dokumentace skutečného stavu
as fitted document
2.23
dokumentace
documentation
2.47
doplňkové ovládací zařízení
ancillary control equipment
2.20
dosažitelnost (dostupnost) propojení
availability of interconnection
2.28
dostupnost
availability
5.10
držák filtru
filter mount
3.35
držení těla při zkoušce, plížení
walk test attitude, crawling
2.174
držení těla při zkoušce, vzpřímené
walk test attitude, upright
2.175
elektrická požární signalizace
fire detection and fire alarm system
1.26
elektronická clona
electronic iris
3.30
elektronická závěrka
electronic shutter
3.31
Evropská produktová norma
European product performance standard
1.22
expozice
conditioning
1.18, 2.40
externí synchronizace
external synchronisation
3.33
falešný poplach
unknown alarm
2.166
filtr přístupu
access grid
4.08
formáty zprávy
message formats
6.28
fronta před zápisem do protokolu
log queue
6.24
fronta zpráv
message queue
6.29
fronta
queue
6.35
funkce přenosu kontrastu
contrast transfer function (CTF)
3.26
fyzická přenosová cesta
physical transmission path
3.62
fyzický klíč
physical key
2.112
gama korekce
gamma correction
3.39
generátor časového údaje
time/date generator
3.83
generátor znaků
character generator
3.21
generovaný poplachový signál
alarm triggering signal
5.09
geometrické zkreslení
geometric distortion
3.40
hlásič požáru
fire alarm trigger
5.18
hlásič úniku plynu
gas alarm trigger
5.20
hlasový komunikační systém
voice communicator system
6.47
hlasový komunikátor
voice communicator
6.46
79
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
hlášení poplachu
alarm notification
2.11
hlášení
notification
2.102
hlášení
annunciation
4.16
hlavní řídicí jednotka CCTV
central CCTV control unit
3.23
hloubka ostrosti
depth of focus
3.29
horizontální rozlišovací schopnost
horizontal resolution
3.42
chráněný prostor
protected area
4.62
chybné odmítnutí
false rejection
4.42
chybné povolení
false acceptance
4.41
chybný provoz (funkce)
incorrect operation
2.65
identifikační karta
identification card
4.45
identifikační kód
identification code
2.64
identifikační médium
identification media
4.47
identifikační prvek
token
4.72
identifikátor
badge
4.25
identita uživatele
user identity
4.76
indikační zařízení
annunciation equipment
6.11
informace o identifikaci
identification information
4.46
informace o poruše
fault information
6.20
instalace kontroly vstupu
access control installation
4.03
instalace sledovacího CCTV systému
CCTV surveillance installation
3.19
integrita (kompletnost)
integrity
1.30
integrovaný poplachový systém
integrated alarm system
1.29
irisová clona s nd-filtrem
nd-filter iris
3.58
irisová clona
iris
3.47
jas scény
scene brightness
3.72
jednotka pro rozdělení obrazovky
split screen unit
3.76
jednotka řízení vstupu
access control unit
4.05
jednotka vícenásobného elektronického
obrazu
jednoúčelová (vyhrazená) přenosová trasa
video multiple image unit
3.99
dedicated transmission path
1.21
jednoúčelové zařízení
dedicated device
1.19
jednoúčelový systém
dedicated system
1.20
jiné zprávy
other messages
6.32
kapacita systému
system capacity
6.41
karta
card
4.27
klidový stav
standby condition
2.137
klidový stav
standby/unset mode
2.139
klient
kolize
client
collision
2.31
2.32
kombinovaný a integrovaný poplachový
systém
kombinovaný pasivní infračervený a
mikrovlnný detektor
combined and integrated alarm system
1.14
combined passive infrared and microwave
detector
2.34
80
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
kombinovaný pasivní infračervený a
ultrazvukový detektor
komponent
combined passive infrared and ultrasonic
detector
component
2.35
komponenty systému
system components
2.148
komunikace
communication
2.37
komunikační spojení
communication link
2.38
komunikátor poplachového systému
alarm system transreceiver
6.05
4.28
konfigurační data indikačního a ovládacího annunciation equipment configuration data
zařízení
kontakt otevření (magnetický)
opening contact (magnetic)
6.12
kontrola přítomnosti
presence check
4.59
kontrolér, řídící jednotka
controller
4.29
kontrolér
controller
5.11
korekční videozesilovač
video equalising amplifier
3.95
kryt kamery
camera housing
3.14
kryt
enclosure
2.48
logická zábrana opakovanému průchodu
logical anti-passback
4.51
logický klíč
logical key
2.85
lokální řídicí jednotka CCTV
local CCTV control unit
3.50
magnetické ovlivňování (maskování
detektoru)
magnetic masking
2.90
maticové přepojovací pole
video matrix
3.96
maximální výstupní napětí
maximum power output voltage
2.92
mikrovlnný detektor
microwave detector
2.96
minimální výstupní napětí
minimum power output voltage
2.97
míra kolize
collision rate
2.33
místně specifická data systému
site specific data
2.132
místní informace
local information
6.22
místní jednotka
local unit
5.24
místní paměť
local memory
2.84
místo přístupu
access point
4.10
modulační přenosová funkce
modulation transfer function
3.55
monitor (video)
monitor (video)
3.01
monitorovací centrum
monitoring centre
6.30
monitorovací zpráva
monitoring message
2.99
monitorování funkce aktivačního zařízení
activity monitoring trigger device
5.01
monitorování
monitoring
2.98
montážní firma poplachových systémů
alarm company
2.08
montážní firma
alarm company
1.04
montážní organizace
installation company
2.69
montér/montážní tým
installer
2.71
multiplexní přenos transmission
time multiplextime
3.82
multiplexní záznam
multiplex recording
3.81
81
2.103
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
náhrada komponentů
component substitution
2.39
náhrada zpráv
message substitution
2.95
náhradní napájecí zdroj
alternative power source
2.19
náhradní prostředky záznamu
alternative recording means
6.10
napadení dveří
door forced
4.32
napájecí jednotka
power unit (PU)
2.117
napájecí zdroj
power supply
2.115
napájení
power supply
4.58
nepoplachové aplikace
non-alarm application
1.34
nespecifické kabelové (sdílené pevné)
propojení
neúmyslná záměna zpráv
non-specific wired interconnection
2.99
unintentional message substitution
2.165
nezakončený vstup
unterminated input
3.89
nezávislé napájecí výstupy
independent power outputs
2.66
nezávisle(autonomně) napájené zařízení
self powered device
2.128
nezobrazená indikace
pending indication
2.111
nízké napětí záložního zdroje
low voltage from storage device
2.88
nízké výstupní napětí
low output voltage
2.87
nízkofrekvenční odezva
low frequency response
3.51
normalizované vybavení
standard-required facility
1.40
normální provozní stav
normal operative condition
2.101
normální stav
normal condition
2.100, 4.54, 5.25
nouzové volání
emergency call
4.35
nulovací funkce
reset
5.32
objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností
fixed focal length lens
3.34
objektiv s bodovým filtrem
spot filter lens
3.77
objektiv s proměnnou ohniskovou
vzdáleností
variable focal length lens
3.90
objektiv
lens
3.48
obnovení
restore
2.124
obnovování stejnosměrné složky
dc-restoration
3.28
obrazová paměť
picture storage
3.64
obrazová paměť
video memory
3.98
obrazové zóny
picture zones
3.65
obrazový signál
picture signal
3.63
obsluha
operator
2.106
obvod pro automatické vyrovnávání černé
automatic black circuit
3.05
obvody řízení a interface
control and interfacing circuits
3.27
oddalovací/rozepínací vzdálenost
removal distance/break distance
2.121
odemknutí při poruše
fail open
4.38
odpojení (přemostění)
override
2.107
odrazivost scény
scene reflectance
3.74
ohnisková vzdálenost
focal length (f)
3.37
82
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
ochrana proti hlubokému vybití
ochrana proti sabotáži
deep discharge protection
tamper protection
2.44
2.154, 4.67
omezovač bílé
white clipper
3.92
opakovaně
continually
2.41
operátor
operator
6.31
oprávněná osoba
response authority
2.123
oprávnění
authorisation
2.26
opravňující kódy
authorisation codes
2.27
optické ohnisko
optical focus
3.60
optický filtr
optical filter
3.59
osobní identifikační číslo – PIN ”
personal identification number – called “PIN
4.57
osobní kód
personal code
4.56
osobní past
person trap
4.55
osobní přijímač
personal receiver
5.26
osvětlení scény
scene illumination
3.73
osvětlení snímacího prvku
imaging device illumination
3.45
otvrzení zprávy
message acknowledgement
6.27
ověření pravosti
authentication
6.13
pasivní detektor
non-active detector
2.100
pasivní infračervený detektor
passive infrared detector
2.110
pečovatel (asistent)
helper
5.21
periodická komunikace
periodic communication
2.113
pevné aktivační zařízení
fixed trigger device
5.19
pevné zařízení
fixed equipment
1.27
pinhole objektiv
pinhole lens
3.66
pixel
pixel
3.67
plán montáže (projekt systému)
installation plan
2.70
planý (nechtěný) poplach
unwanted alarm
2.168
podmínka dvou identifikátorů
dual badging
4.33
podmínka jednoho uživatele
singularisation
4.66
podmínka přístupu dvou uživatelů
two users access condition
4.74
podstatné snížení dosahu
significant reduction of range
2.133
pohotovostní stav/stav střežení
alert/set mode
2.17
pohyblivé zařízení
movable equipment
1.33
polohovací hlavice
pan and tilt unit
3.61
poměr kontrastu
contrast ratio
3.25
poměr stran
aspect ratio
3.04
poplach pod nátlakem
duress alarm
4.34
poplach
alarm
1.02, 2.07, 4.14
poplachová aplikace
alarm application
1.03
poplachová přenosová trasa
alarm transmission path
6.07
poplachová přijímací služba
alarm receiving service
5.04
83
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
poplachová přijímací stanice
alarm receiving station
5.05
poplachová zpráva
alarm message
2.10
poplachové místo
alarm point
2.12
poplachové přenosové zařízení
alarm transmission equipment
1.08, 6.06
poplachové přijímací centrum (ARC) / pult
centralizované ochrany (zkratka PPC/PCO)
alarm receiving centre
1.06, 2.13, 5.03, 6.03
poplachové zprávy
alarm messages
poplachový tísňový systém
hold-up alarm system
poplachový přenosový systém (ATS)
alarm transmission system (ATS)
poplachový signál
alarm signal
poplachový stav vniknutí
intruder alarm condition
poplachový stav
alarm condition
poplachový systém přivolání pomoci
social alarm system
poplachový systém
alarm system
poplachový zabezpečovací a tísňový
systém
intrusion and hold-up alarm systém
poplachový zabezpečovací systém
intruder alarm system
porucha napájecího zdroje
power supply fault
porucha periodické komunikace
failure of periodic communication
porucha zálohování
storage failure
poruchové zprávy
fault messages
poruchový signál/zpráva
fault signal or message
poruchový signál
fault signal
poruchový stav
fault condition
potvrzení příjmu
acknowledge
potvrzovací signalizace
reassurance indication
požadavek na přístup
access request
prezentace informací
presentation of information
programová předvolba
preset shot
programování
programmability
prokládání
interlace
propojení
interconnections
propojovací prostředek
interconnection media
propustnost objektivu
transmission number of lens (T)
prostor(zóna)
zone
prostorově řízená zábrana opakovanému
průchodu
prostorový detektor
area controlled antipassback
protokol
log
provozní kniha
log book
provozní stav
operating mode
průchodnost
throughput ratio
průchosnost testu
soak
6.02
1.28
1.09, 2.16, 5.08, 6.08
2.14, 5.07
2.76
1.05, 2.09, 5.02
1.39
1.07, 2.15, 6.04
2.82
1.31, 2.77
2.116
2.57
2.143
6.21
2.59
1.25,
1.24, 2.58, 4.43, 5.14
2.02
5.30
4.13
6.33
3.68
4.61
3.46
5.22, 2.73
2.74
3.86
2.179
volumetric detector
4.24
2.172
6.23
1.32
2.104, 2.105
2.160
2.133
84
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
průchozí zkouška
walk test
2.173
přednastavení
default (by)
4.30
předpoplachový stav
pre-alarm condition
5.28
přechodová charakteristika
transient response
3.84
přenosné aktivační zařízení
portable trigger device
5.27
přenosné zařízení
portable equipment
1.35
přenosová síť
transmission network
6.43
přenosová trasa
transmission path
1.43, 2.161, 6.44
přenosové zařízení přijímacího centra
receiving centre transceiver
6.36
přenosové zařízení střeženého prostoru
supervised premises transreceiver
6.40
přenosový kanál
transmission channel
3.85
přenosový systém
transmission system
3.87
přepěťová ochrana
over-voltage protection
2.108
přepínání vertikálním intervalem
vertical interval switching
3.91
přiblížení
proximity
4.52
přibližovací/uzavírací vzdálenost
approach distance/make distance
2.22
přídavný základní napájecí zdroj
supplementary prime power source
2.146
příchodová/odchodová trasa
entry/exit route
2.50
přijatelný obraz
acceptable picture
3.02
příjem zprávy
message acceptance
6.26
příjemce poplachu
alarm recipient
5.06
příprava na zkoušení
preconditioning
1.36
přírubová zpětná vzdálenost
flange back distance
3.36
přístup
access
4.01
přístupová úroveň
access level
2.01
radiové přenosové zařízení
RF communication device
2.125
radiové rušení
RF interference
2.126
referenční impedance
reference impedance ZR
5.31
resetovací (nulovací) signál
reset signal
2.122
rozhodnutí o přístupu
access decision
4.06
rozhraní místa přístupu
access point interface
4.11
rozměr snímacího prvku
image sensor size
3.43
ruční irisová clona
motorised iris
3.53
ruční irisová clona
manual iris
3.52
rušení
interference
2.75
rušivé vlivy
disturbance
2.46
sabotáž
tamper
2.150
sabotážní poplach
tamper alarm
2.151
sabotážní stav, stav sabotáže
tamper condition
1.41
senzor
sensor
2.130
seznam materiálu (výkaz výměr)
equipment schedule
2.51
signál
signal
2.132
85
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
signál nebo zpráva o sabotáži
tamper signal or message
2.156
signál nebo zpráva o vniknutí
intruder signal or message
2.79
signalizace poruchy
fault indication
5.15
signalizace ztráty propojení
disconnection indication
5.13
signalizace, indikace
indication
2.67
signální panel
annunciator
4.17
simulovaný detekční cíl
simulated walk test target
2.131
skupina přístupu
access group
4.07
služba přivolání pomoci
social alarm service
5.34
snímací prvek
imaging device
3.44
snímač (čtečka) místa přístupu
access point reader
4.12
snížení úrovně
attenuation
2.25
speciální vybavení
additional facility
1.01
specifické kabelové propojení
specific wired interconnection
2.134
společná přenosová trasa
common transmission path
1.17
společné vybavení
common facility
1.16
společné zařízení
common device
1.15
stabilita úrovně černé
black level stability
3.12
standardní detekční cíl
standard walk test target
2.136
status oprávnění přístupu
access authorisation status
4.02
stav klidu
unset
2.167
stav poplachu
alarm condition
6.01
stav sabotáže
tamper condition
2.152
stav střežení
set
2.131
stav ztráty propojení
disconnection condition
5.12
stropní detektor
ceiling mount detector
2.30
střední obrazová úroveň
average picture level
3.09
středofrekvenční odezva
mid frequency response
3.54
stupnice šedé
grey scale
3.41
subsystém
subsystem
2.144
synchronizační signál
synchronising signal
3.78
systém kontroly vstupu
access control system
4.04
systém přivolání pomoci
social alarm system
5.35
systém s digitální komunikací
digital communicator system
6.16
šifrování
encryption
6.17
technické posouzení objektu
technical survey
2.157
televizní řádky
tv lines
3.88
testovací stav
test mode
2.159
tísňový poplachový stav
hold-up alarm condition
2.63
tísňový prostředek
hold-up device
2.62
tísňový systém
hold-up alarm system
2.61
transakce
transaction
4.73
86
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
transfokační rozsah
ramping
3.69
událost
event
2.52, 4.36
ukládání do paměti
logging
4.50
ultrazvukový detektor
ultrasonic detector
2.164
úmyslná záměna zpráv
intentional message substitution
2.72
upevňovací mechanismus objektivu
lens mount
3.49
úplný barevný televizní signál (CCVS)
composite colour video signal (CCVS)
3.22
úplný televizní signál (CVS)
composite video signal (CVS)
3.24
úroveň černé
black level
3.11
úroveň přístupu
access level
4.09
úroveň zatemňovacího signálu
blanking level
3.13
ústředna
control and indicating equipment
2.42
ústřední řídící zařízení (CCF)
central control facility – CCF
1.13
útlum odrazu
return loss
3.71
uvedení do provozu
commissioning
2.36
uvolnění
release
4.63
uzamykací zařízení
locking device
4.49
úzkopásmový přenos
slow scan transmission
3.75
uživatel
user
2.169, 4.75, 5.38
uživatelské rozhraní
user interface
2.170
uživatelský vstup
user input
2.171
varovná indikace
alert indication
2.18
velikost monitoru
monitor size
3.56
veřejná telefonní síť
PSTN (public switched telephone network)
6.34
videodetektor pohybu
video motion detector
3.97
videopřepínač
video switcher
3.101
videotiskárna
video printer
3.100
videozesilovač
video amplifier
3.93
vložené (mezivstupové) dveře
interlocking doors
4.48
vnější výstražné zařízení
external warning device
2.56
vnější zdroj energie
external power source
2.55
vniknutí
intrusion
2.80
vnitřní výstražné zařízení
internal warning device
2.76
vstupní/výstupní bod
final exit point
2.60
vybavení (zařízení)
facility
1.23
vybavení odchodové trasy
exit route facility
2.54
vybavení přístupové trasy
entry route facility
2.49
vyhodnocovací element (prvek)
processing element
1.37
vyhrazená přenosová trasa
dedicated transmission path
6.14
vyhrazené pásmo
assigned band
2.24
výkonový výstup
vypnutí
power output
isolation
2.114
2.83
87
Výraz v českém jazyce
Číslo
Výraz v anglickém jazyce
výstraha (varování)
alert
4.15
výstraha
alert indication
6.09
výstražná signalizace předpoplachu
pre-alarm warning indication
5.29
výstražné zařízení napájené ze vzdáleného
napájecího zdroje
výstražné zařízení
remotely powered warning device
2.120
warning device
2.176
výstražný signál poruchy
fault warning signal
5.17
vzájemná interference (rušení)
mutual interference
3.57
vzdálené centrum
remote centre
6.37
vzdálený napájecí zdroj
remote power source
2.119
vzorkovací záznam
time lapse recording
3.80
zabezpečená zpráva
secured message
6.38
zabezpečené prostory
supervised premises
2.145
zabezpečení proti sabotáži
tamper security
2.155
zabezpečení přenosu
signalling security
6.39
zabezpečení při poruše
fail secure
4.40
zabezpečený prostor
security controlled area
4.64
zabezpečený prostor
security zone
4.65
zábrana osobě v závěsu
anti-tailgate
4.19
zábrana podezřelému chování
anti-loiter
4.18
zadavatel
specifier
2.135
zadní ohnisko
back focus
3.10
základní detekční cíl
basic detection target
2.29
základní EMC normy
basic EMC standards
1.12
základní napájecí zdroj
prime power source
2.118
zakončený vstup
terminated input
3.79
zakrytí
masking
2.91
zakryto (maskováno)
masked
2.89
záložní zdroj (akumulátor) - nízké napětí
storage device – low voltage
2.142
záložní zdroj (akumulátor)
storage device
2.140
záložní zdroj (akumulátor) -porucha
storage device – failure
2.141
zamknutí při poruše
fail locked
4.37
zaostřovací mechanismus objektivu
focusing mechanism of the lens
3.38
zapamatovaná informace
memorised information
4.53
záznam o provozu systému
system record
2.149
záznam událostí
event recording
2.53, 3.32
zkušební (testovací) stav
test condition
2.158
zoom objektiv (transfokátor)
zoom lens
3.102
zpracování
processing
4.60
zpráva
message
2.93, 6.25
zprávy o očekávaných událostech
expected messages
2.127
zvlnění
ripple
5.23
životně naléhavé (kritické) volání
life-critical call
6.18
88
Příloha D Rejstřík zkratek
Zkratka
Význam
ACE
doplňkové (pomocné) ovládací zařízení (Ancillary Control Equipment)
AGC
automatické řízení zisku (Automatic Gain Control)
ALC
automatické řízení osvětlení (Automatic Light Control)
APL
průměrná úroveň obrazu (Average Picture Level)
APL
střední úroveň obrazu (Average picture level)
APS
náhradní napájecí zdroj (Alternative Power Source)
ARC
poplachové přijímací (dohledové) centrum (Alarm Receiving Centre)
ARC
poplachové přijímací centrum / Pult centralizované ochrany (česká zkratka PPC/PCO) (Alarm
Receiving Centre)
ATE
poplaché přenosové zařízení (Alarm Transmission Equipment)
ATS
poplachový přenosový systém (Alarm Transmission System)
BDT
základní detekční cíl (Basic Detection Target)
BDT
základní zkouška detekční funkce (Basic Detection Test
CCD
součástka s nábojově vázanou strukturou (Charge Coupled Device)
CCF
ústřední řídící zařizení (Central Control Facility)
CCIR
mezinárodní poradní výbor pro radiokomunikace (Comité Consultatif International des
radiocommunications - International radio consultative committee)
CCITT
mezinárodní poradní výbor pro telegrafii a telefonii (International Telegraph & Telephone
Consultative Committee)
CCTV
uzavřený televizní okruh (Closed circuit television)
CCVS
úplný barevný televizní signál (Composite Colour Video Signal)
CEPT
evropská konference správ pošt a telekomunikací (Conference of European Posts &
Telecommunications)
CIE
ústředna I&HAS (Control and Indicating Equipment)
CTF
funkce přenosu kontrastu (Contrast Transfer Function)
CVS
úplný televizní signál (Composite Video Signal)
CW
nosná vlna (Carrier Wave)
DTMF
dvoutónová multifrekvenční signalizace (Dual Tone Multi-Frequency)
EBU
evropský svaz pro televizní vysílání (European Broadcasting Union)
EMC
elektromagnetická kompatibilita (Electromagnetic Compatibility)
EPS
vnější napájecí zdroj (External Power Source)
ETSI
evropský ústav pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standardisation
Institute)
EUT
zkoušené zařízení (Equipment under Test)
EWD
vnější výstražné zařízení (External Warning Device)
FOV
zorné pole pokrytí (Field of View)
FSK
klíčování skluzem frekvence (Frequency Shift Keying)
GP
všeobecný lékař, praktický lékař (General Practitioner)
HAS
poplachový tísňový(é) systém(y) (Hold-up Alarm System(s))
89
Zkratka
Význam
HDPE
nízkotlaký (lineární) polyetylén (High Density Polyethylene)
I&HAS
poplachový(é) zabezpečovací a tísňový(é) systém(y) (Intrusion and Hold-up Alarm System(s)
IAS
poplachový(é) zabezpečoovací systém(y) (Intruder Alarm System(s))
IWD
vnitřní výstražné zařízení (Internal Warning Device)
ND
neutrální hustota (Neutral density)
PAL
soustava PAL (řádky s alternující fází) (Phase Alternate Line)
PIN
osobní identifikační číslo (Persoanl Identity Number)
PIR
pasivní infračervený (Passive Infra-Red)
ppm
miliontina (Parts Per Million)
PPS
základní napájecí zdroj (Prime Power Source)
PS
napájecí zdroj (Power Supply)
PSTN
veřejná komutovaná telefonní síť (Public Switched Telephone Network)
PU
napájecí jednotka (Power Unit)
RF
radiový kmitočet (Radio Frequency)
RL
referenční úroveň (Reference Level)
SD
záložní zdroj (Storage Device)
SWT
standardní detekční cíl (Standard Walk Test Target)
TL
vysílaná úroveň (Transmitted Level)
WD
výstražné zařízení (Warning Device)
90
Bibliografie
Seznam publikací CENELEC TC 79
1. Společné pro všechny obory
EN 50130-4:1995 Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard:
Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems.
EN 50130-4/A1:1998 Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard:
Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems.
EN 50130-4/A2:2003 Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard:
Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems. EN 50130-5:1998 Alarm
systems -- Part 5: Environmental test methods.
CLC/TS 50398:2002 Alarm systems - Combined and integrated alarm systems – General requirements.
(under revision)
TR 50456:2005 Guidelines to achieving compliance with EC directives for alarm systems. (under revision)
2. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
EN 50131-1:2006 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems -- Part 1: General requirements.
CLC/TS 50131-2-2:2004 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-2: Requirements for passive infrared
detectors.
CLC/TS 50131-2-3:2004 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-3: Requirements for microwave
detectors.
CLC/TS 50131-2-4:2004 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-4: Requirements for combined
passive infrared and microwave detectors.
CLC/TS 50131-2-5:2004 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-5: Requirements for combined
passive infrared and ultrasonic detectors.
CLC/TS 50131-2-6:2004 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-6: Requirements for opening contacts
(magnetic).
CLC/TS 50131-3:2003 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 3: Control and indicating equipment.
CLC/TS 50131-4:2006 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 4: Warning devices.
EN 50131-5-3:2005 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 5-3: Requirements for interconnections
equipment using radio frequency techniques.
EN 50131-6:1997 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 6: Power supplies.
CLC/TS 50131-7:2003 Alarm systems - Intrusion systems -- Part 7: Application guidelines.
3. CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích
EN 50132-2-1:1997 Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications -- Part 2-1:
Black and white camera. (Withdrawn)
EN 50132-4-1:2001 Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications -- Part 4-1:
Black and white monitors. (Withdrawn)
EN 50132-5:2001 Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications -- Part 5:
Video transmission.
EN 50132-7:1996 Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications -- Part 7:
Application guidelines.
91
4. Systémy kontroly vstupu
EN 50133-1:1996 Alarm systems - Access control systems for use in security applications -- Part 1: System
requirements.
EN 50133-1/A1:2002 Alarm systems - Access control systems for use in security applications -- Part 1:
System requirements.
EN 50133-2-1:2000 Alarm systems - Access control systems for use in security applications -- Part 2-1:
General requirements for components.
EN 50133-7:1999 Alarm systems - Access control systems for use in security applications -- Part 7:
Application guidelines.
5. Systémy přivolání pomoci
EN 50134-1:2002 Alarm systems - Social alarm systems -- Part 1: System requirements.
EN 50134-2:1999 Alarm systems - Social alarm systems -- Part 2: Trigger devices.
EN 50134-3:2001 Alarm systems - Social alarm systems -- Part 3: Local unit and controller.
EN 50134-5:2004 Alarm systems - Social alarm systems -- Part 5: Interconnections and communications.
CLC/TS 50134-7:2003 Alarm systems - Social alarm systems -- Part 7: Application guidelines.
6. Poplachové přenosové systémy
EN 50136-1-1:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-1: General
requirements for alarm transmission systems.
EN 50136-1-1/A1:2001 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1- 1: General
requirements for alarm transmission systems.
EN 50136-1-2:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-2: Requirements
for systems using dedicated alarm paths.
EN 50136-1-3:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-3: Requirements
for systems with digital communicators using the public switched telephone network.
EN 50136-1-4:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 1-4: Requirements
for systems with voice communicators using the public switched telephone network.
EN 50136-2-1:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-1: General
requirements for alarm transmission equipment.
EN 50136-2-1:1/A1:2001 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-1: General
requirements for alarm transmission equipment - Amendment 1.
EN 50136-2-2:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-2: Requirements
for equipment used in systems using dedicated alarm paths.
EN 50136-2-3:1998 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-3: Requirements
for equipment used in systems with digital communicators using the public switched telephone network.
EN 50136-2-4:2001 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 2-4: Requirements
for equipment used in systems with voice communicators using the public switched telephone network.
CLC/TS 50136-4:2004 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 4: Annunciation
equipment used in alarm receiving centres.
CLC/TS 50136-7:2004 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment -- Part 7: Application
guidelines.
92
Download

PNJ Terminologie