Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Král
Projektant:
dopravní stavby
městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary
www.inplan.cz
Ing. Petr Král
Technická kontrola:
Petr Švorba
Inplan CZ s.r.o.
Hlavní projektant:
Ing. Ota Řezanka
Zakázka:
Stavebník:
Obec Sadov, Sadov 34
362 61 Sadov
Datum:
Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření
ke zvýšení bezpečnosti
Úroveň:
Část:
Číslo zakázky:
C1 - SO 101 chodník a úprava na silnici III/22129
Příloha:
Technická zpráva
Paré číslo:
12/2011
DSP+ZDS
152011
Měřítko:
Číslo přílohy:
C1.1
Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 2
OBSAH:
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE........................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...................................................................................
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE ........................................................................
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA .........................................................................
3
3
3
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ ............................................................................... 4
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ............................................................................................... 4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ..................................................................................... 4
VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ .............................................................................................. 4
KONSTRUKCE VOZOVEK .................................................................................. 5
OBRUBNÍKY A KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA ...................................................................... 6
OPĚRNÉ ZÍDKY (PODEZDÍVKY) A NOVÉ OPLOCENÍ ........................................................ 7
AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK............................................................................. 7
ODVODNĚNÍ ....................................................................................................... 7
ROZHLEDOVÉ POMĚRY .................................................................................... 7
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ........................................................................... 8
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ............................................................................................. 9
KÁCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY ............................................................................. 9
4. VYTÝČENÍ STAVBY ................................................................................................ 9
5. BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE ....................................................................................... 9
6. POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY................................................................. 10
7. PODKLADY, POUŽITÁ LITERATURA................................................................... 10
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 3
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Název akce:
Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
Místo stavby:
Sadov
Kraj:
Karlovarský
Úroveň:
Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP+ZDS)
1.2
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE
Objednatel dokumentace, stavebník:
Obec Sadov
Sadov 34, 362 61 Sadov
IČ: 00254959
Zástupce stavebníka:
Ludvík Ladislav - místostarosta
tel.: 724 180 380; email: mí[email protected]
1.3
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA
Projektant:
Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 291 16 040
Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Král ČKAIT: č 0301080
Číslo zakázky:
152011
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 4
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Tato dokumentace řeší úpravu průtahu obcí Sadov na silnici III/22129 a výstavbu nového
chodníku po pravé straně této silnice. Smyslem plánované úpravy je především zklidnění dopravy
na úseku obce, toto opatření povede ke zvýšení bezpečnosti jak pro automobilovou dopravu, tak
především pro chodce. Mezi tyto zklidňující a bezpečnostní prvky patří střední dělící ostrůvek na
vjezdu do obce, střední dělící ostrůvek s místem pro přecházení a úprava přilehlých křižovatek.
Spolu s výstavbou nového chodníku bude také upravena stávající autobusová zastávka. Součástí
stavby je také řešení odvodnění a prodloužení a úprava stávajícího veřejného osvětlení. Společně
s touto stavbou obec plánuje rekonstrukci mostu, který se nachází na upravované silnici a přeložku
některých inženýrských sítí.
Předpokládané zahájení výstavby
8/2012
Očekávaná lhůta výstavby
3 měsíce
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 146/2008 Sb.
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Technické řešení je navrženo dle ČSN 73 6110 – PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ s ohledem na požadavky: TP 145 – Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic
obcemi; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
3.1
ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
Šířkové uspořádání bylo navrženo s ohledem na zklidnění dopravy, při zachování dostačující
šířky pro údržbu. Proto bylo zvoleno následující uspořádání:
komunikace - jízdní pruh šířky 3,0m, vodící a odvodňovací proužek v šířce 0,5m (bílá čára
šířky 0,125m, mezera šířky 0,075m a přídlažba 0,3m)
chodník – základní šířka je 1,5m
autobusový záliv – šířka zastávkového pruhu je 2,75m a šířka nástupiště je 2,45
(1,7nástupiště + 0,75pás pro chodce)
střední dělící ostrůvky – u vjezdu do obce je ostrůvek šířky 2,85, ostrůvek ve sta 0+328 je
v místě pro přecházení široký 2,1m a ostrůvek na konci úpravy je v místě pro přecházení
široký 3,0m.
3.2
VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ
Výškové řešení je patrné z příčných a vzorových řezů. Celkové řešení je odvozeno od
úrovně stávající komunikace a okolního terénu. Příčný sklon nových povrchů vozovky bude 2,5%,
pokud se bude opravovat celý povrch vozovky bude vytvořen střechovitý sklon 2,5%. Chodník má
základní příčný sklon 2% a oproti komunikaci bude převýšen o 0,15m, podélný sklon je definován
profilem komunikace.
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
3.3
KONSTRUKCE VOZOVEK
SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-IV-PIII) – asfaltová vozovka
ACO 11
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ
ACP 16+
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
MZK
ŠTĚRKODRŤ
ŠDa
tloušťka konstrukce celkem
40 mm
80 mm
150 mm
200 mm
470 mm
SKLADBA "B" (vozovka D0-N-4-III-PI) – autobusový záliv – snížená skladba
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ
SMA 11+
40 mm
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ
ACL 16+
60 mm
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ
ACP 16+
50 mm
tloušťka konstrukce celkem
150 mm
SKLADBA "C" (vozovka D2-N-3-V-PIII) – vozovka v obytné zóně
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ
ACO 16
RECYKLOVANÝ MATERIÁL
R- mat
ŠTĚRKODRŤ
ŠDb
tloušťka konstrukce celkem
60 mm
60 mm
250 mm
370 mm
SKLADBA "D" (vozovka D1-D-1-VI-PII) – sjezdy - únosnější
BETONOVÁ DLAŽBA
DL I
LOŽE
L
SC C8/10
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
MZK
tloušťka konstrukce celkem
80 mm
40 mm
120 mm
150 mm
390 mm
betonová dlažba:
rozměry
barva
povrchová úprava
vzor
doporučený výrobce
200x100x80 mm
přírodní šedá a antracitová (50:50)
standard
KL04
BEST (KLASIKO)
SKLADBA "E" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) – sjezdy
BETONOVÁ DLAŽBA
LOŽE
ŠTĚRKODRŤ
tloušťka konstrukce celkem
betonová dlažba:
rozměry
barva
povrchová úprava
vzor
doporučený výrobce BEST (KLASIKO)
DL I
L
ŠDB
80 mm
40 mm
250 mm
370 mm
200x100x80 mm
přírodní šedá a antracitová (50:50)
standard
KL04
str. 5
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
SKLADBA "F" (vozovka D2-D-1-CH-PII) – chodník
BETONOVÁ DLAŽBA
LOŽE
ŠTĚRKODRŤ
tloušťka konstrukce celkem
betonová dlažba:
rozměry
barva
povrchová úprava
vzor
doporučený výrobce BEST (KLASIKO)
DL I
L
ŠDB
str. 6
60 mm
30 mm
150 mm
240 mm
200x100x60 mm
přírodní šedá a antracitová (50:50)
standard
KL04
Skladby vozovek jsou navrženy dle katalogu vozovek TP 170.
Skladba “A“ bude použita pro části nové vozovky, ale také u oprav v místech nových
obrubníků, tam bude provedena snížená a to o spodní vrstvy v závislosti na hloubce výkopu pro
nové obruby. Skladba “B“ je použita pro autobusový záliv, jsou použity modifikované asfalty a to
z důvodu velkého namáhání této plochy, skladba je snížená na vrchní tři vrstvy, stávající povrch
bude ofrézován a poté budou položeny tyto vrstvy. Skladba “D“ je použita na začátku úpravy u
sjezdu k hasičské zbrojnici a u chodníkového prahu do obytné zóny.
Na středních dělících ostrůvcích v místech, kde je vyznačena dlažba bude použita skladba
“E“ s rozdílem, že místo betonové dlažby bude použita dlažba kamenná 100x100x100mm. Ostrůvek
v křižovatce ve směru na Podlesí je proveden pouze ze zvýšené kamenné dlažby 150x150x150mm,
ta bude uložena do betonu.
Podrobnosti k navrženým vrstvám upřesňují příslušné ČSN, které jsou uvedeny ve výkresu
Vzorové příčné řezy a v TP 170. Vrstvy budou pokládány tak, aby byly dodrženy jejich maximální i
minimální tloušťky dle příslušných ČSN a TP 170. V místech, kde bude prováděna nová vozovka
v celé tloušťce je třeba před pokládáním podkladních vrstev zajistit modul přetvárnosti zemní pláně,
který musí splňovat podmínku Edef,2 min = 45 MPa nebo 30 MPa. Požadované míry zhutnění
jednotlivých vrstev jsou uvedeny ve výkresu Vzorové příčné řezy vedle skladeb konstrukcí.
3.4
OBRUBNÍKY A KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA
Po pravé straně silnice III/22129 bude použit kamenný obrubník o rozměrech
1000x150x250mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 – 20/3b. Obrubník bude
převýšen vůči vozovce o 0,15m.
U chodníku bude použit betonový obrubník záhonový 1000x80x250mm, uložen bude do
betonového lože tl.0,10m, beton C16 – 20/3b. Vždy při jedné straně bude obrubník převýšen o
0,07m a bude tvořit vodící linii.
U středních dělících ostrůvků bude použit kamenný obrubník se zkosenou hranou
1000x200x250mm, uložen bude do betonového lože tl.0,20m, beton C16 – 20/3b. Detail zkosení je
jasně patrný z výkresu C1.2 – Vzorové příčné řezy. Převýšen vůči vozovce bude o 0,15m. U
ostrůvků v místě pro přecházení bude použit obrubník o stejných rozměrech, ale bez zkosené
hrany, bude převýšen o 0,02m nad povrch vozovky. Při pokládání těchto obrubníků je třeba dodržet
minimální mezeru mezi jednotlivými obrubníky 0,5 cm, tato spára bude nechána volná a nebude
vyplněna zálivkou.
U autobusového zálivu bude v nástupní hraně použit kamenný obrubník o rozměrech
1000x150x300mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 – 20/3b. Obrubník bude
převýšen vůči vozovce o 0,20m.
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 7
Pro úpravu křižovatky na Podlesí bude použit betonový silniční obrubník o rozměrech
1000x150x250mm. Bude uložen do betonového lože tl.0,20m, beton C16 – 20/3b. Výškově i
směrově bude obrubník napojen na stávající obruby.
V místech pro přecházení bude na protější straně ve stávajícím chodníku provedeno snížení
stávajících obrubníků tak, aby převýšení bylo 0,02m nad povrch vozovky.
Při kamenném obrubníku podél silnice III/22129 bude provedena přídlažba ze dvou řad
kamenných kostek 150x150x150mm, ty budou uloženy do betonového lože tl.0,20m, beton C16 –
20/3b.
3.5
OPĚRNÉ ZÍDKY (PODEZDÍVKY) A NOVÉ OPLOCENÍ
Z důvodu velkých výškových rozdílů mezi silnicí a přilehlými pozemky je nutné na dvou
místech tento rozdíl řešit opěrnou zdí. Vzhledem k malé šířce mezi silnicí a ploty je navržena opěrná
zídka jako podezdívka pro nový plot. Staré ploty budou zrušeny a budou nahrazeny novými, které
budou montovány na nově postavené podezdívky.
Jedná se o místo od staničení cca 0+120 do 0+190, zde bude podezdívka s novým plotem
dlouhá 67m, druhé místo je od staničení cca 0+320 do 0+355, podezdívka s novým plotem bude
dlouhá 30m.
Opěrná zídka (podezdívka) bude tvořena základem z betonového ztraceného bednění šířky
0,4m a vlastní opěrnou zídkou tvořenou z betonových tvarovek skládaných na sucho. (například
tvarovka MAESTA od firmy BEST). Schéma provedení je součástí výkresu C1.2 – Vzorové příčné
řezy.
Nové ploty jsou navrženy dřevěné plaňkové s ocelovými sloupky. Výška plotu bude 1,8m.
Pro ukotvení plotových sloupků do opěrné zídky bude třeba tvarovky v místech sloupků upravit –
vybourat (vyvrtat) otvory pro vložení sloupků s dostatečnou rezervou pro betonovou zálivku.
3.6
AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK
Nový autobusový přístřešek bude proveden dřevěný o půdorysných rozměrech cca 5x3m.
Ukotvení bude provedeno následovně – pod nosnými sloupky budou vybetonovány základové
patky, do kterých budou při betonování vloženy ocelové pozinkované úchyty, ty budou sloužit
k zakotvení svislých trámů. Dřevěná rámová konstrukce přístřešku bude následně opláštěná
dřevěnými prkny. Dřevo bude ošetřeno barvou, která je k tomu určená.
Barva a přesné provedení bude upřesněno objednatelem projektové dokumentace.
3.7
ODVODNĚNÍ
Odvodnění povrchů je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. Chodník je
vyspádován směrem do silnice.
Podrobnější popis odvodnění je řešen samostatnou částí této dokumentace - C3 –
Odvodnění vozovky a chodníku.
3.8
ROZHLEDOVÉ POMĚRY
Stavba je rekonstrukcí stávajícího průtahu, kterou dojde ke snížení průjezdní rychlosti. Celá
stavba se nachází na rovném a přehledném úseku, ze stávajících křižovatek je dostatečný rozhled
na obě strany.
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 8
Rozhledové poměry jsou zakresleny v situaci v souladu s požadavky ČSN 73 6102 na
návrhovou rychlost 50 km/h, na hlavních křižovatkách je vynesen rozhled pro vozidla skupiny 3 a
v křižovatce ze zónou 30 je rozhled pro vozidla skupiny 2.
3.9
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
V rámci stavby bude umístěno nové dopravní značení, některé stávající značení bude
přemístěno nebo odstraněno.
Na začátku úprav bude přesunuto stávající značení IS12a a IS12b (začátek a konec obce) a
to do nové polohy před začínajícím novým obrubníkem. Značení IS12a (začátek obce) bude
nahrazeno novým a to z důvodu jeho poškození, které snižuje jeho čitelnost.
Na začátku a konci každého ostrůvku bude osazen velký plastový maják C4a (viz. foto 1). U
vjezdového ostrůvku bude směrem do obce použit tento maják prosvětlený.
Stávající dopravní značení IJ4c (Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy) bude zrušeno.
Radar, který je umístěn na sloupu vedle hasičské zbrojnice, bude přesunut na stožár nové
lampy umístěné před vjezdem do obytné zóny na začátku úpravy.
U autobusové zastávky bude použit nový označník IJ4a (Zastávka), umístěn bude na novém
stožáru lampy VO.
Značení IS4c na stávajícím sloupu u zastávky bude přesunuto na sloup před zastávkou a
značení IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) bude zrušeno.
V boční ulici za autobusovou zastávkou bude osazeno značení IP25a a IP25b (začátek a
konce zóny 30). Stávající značení P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!) bude zrušeno.
Veškeré nově použité značení musí odpovídat TP 65 a TP 133, reflexní třída R2.
V křižovatce směr Podlesí bude zrušeno stávající značení P4 (Dej přednost v jízdě) a bude
nahrazeno značením P6 Stůj, dej přednost v jízdě!).
foto 2
foto 1
Vodorovné dopravní značení bude provedeno ze stříkaného plastu za studena. Podélná čára
souvislá V1a oddělující jízdní pruhy bude šířky 0,125m. Vodící čára V4 bude také šířky 0,125m. U
křižovatky na Lesov bude svislé dopravní značení P6 doplněno vodorovným značením V6b spolu
s nápisem STOP, ten bude proveden dvakrát. U křižovatky na Podlesí bude také použito vodorovné
značení V6b, v tomto místě bez nápisu STOP. U ostrůvků budou vyznačeny tzv. „stíny“. Veškeré
vodorovné dopravní značení bude provedeno dle zásad z TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích.
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 9
Za čárou V1a, vždy před ostrůvkem ve směru jízdy, budou osazeny „dopravní knoflíky“
s odrazkami pro lepší viditelnost (viz. foto 2).
3.10 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situacích a popsány v legendě. Nově
je na části zřízena nová dešťová kanalizace (řeší část C3 této dokumentace). Dále je navržena
úprava a prodloužení stávajícího vedení VO (řeší část C4 této dokumentace).
V tomto roce byla zpracována projektová dokumentace na přeložku VO a NN do země a to
v úseku od ulice za autobusovou zastávkou až za křižovatku směr Lesov. Zpracovatelem byla firma
ENPROSPOL. Tato přeložka by měla proběhnout souběžně se stavbou úprav řešených v této
dokumentaci. Část C4 této dokumentace částečně upravuje původní projekt přeložky VO.
Dále se předpokládá přeložka vzdušného vedení O2 do země, projektově řešeno mimo tuto
akci.
Dle nedávno zjištěných skutečností se předpokládá výměna vodovodu v řešeném úseku,
projektově bude řešeno mimo tuto akci.
Před započetím prací je nutno dotčená vedení vytyčit.
Všechny součásti inženýrských sítí na upraveném povrchu budou výškově upraveny
dle nového stavu!
3.11 KÁCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
Výsadba stromů není navržena. V situaci jsou vyznačeny plochy, které jsou určeny pro
výsadbu keřů, jejich druh a přesné umístění bude upřesněn v dalším stupni dokumentace.
Na plochách dotčených stavbou vyznačených v situaci zeleně bude provedeno ohumusování
v tloušťce minimálně 0,10m a osetí travním semenem. Nový terén a svahování bude plynule
napojeno na okolní plochy.
Stavba vyžaduje kácení pouze jednoho vzrostlého stromu, a to z důvodu rozšíření vozovky
v místě vjezdového ostrůvku. Jedná se o topol o průměru 0,7m.
4. VYTÝČENÍ STAVBY
Stavba je zaměřena, projektována a bude vytyčena v souřadnicovém systému JTSK a
výškovém systému Bpv.
Vytyčení bude provedeno dle digitálních podkladů předaných prováděcí firmě.
Vytyčení bude provádět odborná osoba (geodet).
Projektant může poskytnout další údaje po dohodě s realizační firmou.
5. BOURÁNÍ, ZEMNÍ PRÁCE
Výkopy a násypy jsou zřejmé zejména z výkresů Příčné řezy a Vzorové příčné řezy.
V rámci stavby bude zbouráno jedno čelo propustku na začátku úpravy a dále pak stávající
zděný přístřešek u autobusové zastávky.
Kromě výkopů pro uložení obrubníků, bude nutné provést výkopy pro základy podezdívek a
opěrných zídek.
Technická zpráva – Sadov, průtah silnice III/22129 – opatření ke zvýšení bezpečnosti
str. 10
Geologický průzkum na staveništi nebyl proveden, pokud nebude možné dosáhnout
požadované míry zhutnění zemní pláně, bude nutné provést zlepšení zeminy (nejspíše výměna
nevhodného podloží). Tato stabilizace není součástí rozpočtu.
6. POSTUP A ORGANIZACE VÝSTAVBY
Výstavba bude probíhat najednou.
Po ověření tras inženýrských sítí v místě stavby bude stavba zahájena výkopy a násypy na
úroveň pláně pro uložení obrubníků, základů pro opěrné zídky a podezdívky a pro konstrukce
vozovek a chodníku.
Bude provedena nová dešťová kanalizace včetně přípojek vpustí a položeny spodní díly
uličních vpustí a kanalizačních šachet. Bude provedena výšková úprava stávajících součástí
inženýrských sítí.
Po kontrole zhutnění budou položeny obruby a přídlažba z kamenných kostek do
betonového lože. Po zatvrdnutí betonu budou provedeny potřebné štěrkové vrstvy. Na hlavní
komunikaci bude řádně proveden spojovací nátěr, tak aby bylo zajištěno kvalitní spojení nových a
stávajících vrstev. Pokud bude dosaženo požadovaných hodnot zhutnění, budou položeny
asfaltové vrstvy, položena dlažba chodníku a sjezdů.
Na závěr bude provedeno ošetření spár asfaltovou zálivkou a úprava okolí stavby –
ohumusování narušených ploch a osetí travním semenem.
Před zahájením výstavby je třeba přechodné značení projednat na Dopravním inspektorátu
Policie ČR v Karlových Varech. Orientační návrh přechodného značení je součástí ZOV.
Podrobnější popis organizace výstavby je v příloze D – Zásady organizace výstavby.
7. PODKLADY, POUŽITÁ LITERATURA
Podkladem pro tento projekt bylo geodetické zaměření a fotografie z místa stavby.
Další podklady byly předány objednatelem PD.
Zákresy vedení stávajících inženýrských sítí jsou orientačně převzaty z vyjádření jejich
správců, které jsou součástí dokladové části.
Použitá literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6425
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
TP 145
Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
TP 66
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 65
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 133
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 170
Navrhování vozovek pozemních komunikací
Vyhláška MDS č.30/2001 Sb.
Vyhláška MMR č.398/2009 Sb.
Karlovy Vary, prosinec 2011
Petr Švorba, Ing. Petr Král
Download

Technická zpráva