Grunty
ve Stříteži
u Poličky
RADEK ZDVOŘILÝ
LYSÁ NAD LABEM
17.2.2012
Grunty ve Stříteži u Poličky
Obsah
OBSAH
2
NEJSTARŠÍ HISTORIE OBCE
3
VÝVOJ MAJETKOVÝCH POMĚRŮ
4
NEJSTARŠÍ ZÁPISY GRUNTOVNÍ V 15.STOLETÍ
4
ODDĚLENÍ VSÍ OD MĚSTA POČ.16.STOLETÍ
5
NAKLÁDÁNÍ S GRUNTY V 15.-18.STOLETÍ
5
KŠAFTOVÁNÍ V 16. A 17.STOLETÍ
5
VZNIK VÝMĚNKŮ
6
SVATBY
6
CHARAKTER OBCE
6
RYCHTA
8
ŠENK
9
HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A NÁBOŽENSKÉ POMĚRY9
TAJNÍ EVANGELÍCI
10
VYSTĚHOVALECTVÍ ZE STŘÍTEŽE
11
NEJVYZNAMNĚJŠÍ RODY VE STŘÍTEŽI
12
STŘÍTEŽSKÝ
12
BŘEŇ
12
JÍLEK
13
KADIDLO
13
DANĚK
14
CHADIMA
14
BENEŠ
14
KŘIVKA
15
ANDRLE
15
PAKOSTA
15
KYSILKA
15
BOŠTÍK
15
KOPECKÝ
15
Přílohy:
1. Mapa stabilního katastru 1839
2. Přehled gruntů 16. – 19. století
3. Seznam obyvatel v roce 1797
4. Rychtářský rozrod Martina Mřeně
5. Karel Kysilka: The Břeňs in Střítež
6. Rodokmen rodu Jílek ve Stříteži
7. Rodokmen rodu Jílek ve Stříteži II.
8. Rodokmen rodu Kadidlo
9. Rodokmen rodu Kopecký
2/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
Nejstarší historie obce
Celá krajina patřila v 10.století mocnému rodu
Slavníkovců (knížecí rod Zličanů či Charvátů nebo
pravděpodobněji boční větev Přemyslovců), proslulému
županovi Slavníku (+981). Slované se dělili na rody a
kmeny - lidnaté kmeny se dělily na kraje nebo župy župan byl dosazen vojvodou.
Litomyšl pak přisuzujeme založení Litomyslem či
Liutomyslem. Již roku 981 podle svědectví kronikáře
Kosmy na výšině nynějšího zámku stál tehdy zcela jistě
jen dřevěný hrad stejného jména, chránící trstenickou
stezku, vedoucí z Čech na Moravu, do Uher a dále na
jih a na východ. O něco dále k jihu, za dnešní obcí
Benátky, začínal již neprostupný hluboký a ohromný
pohraniční hvozd. Dal se projít jen po břehu říčky
Loučné, dříve zvané Trstenice, což znamená řeku,
která teče trstím, tj. rákosím. U zemské brány před
Benátkami hlídalo cestu hradiště Hrutov, zřejmě
bezprostřední předchůdce Litomyšle.
K rozvoji a následné kolonizaci celé oblasti došlo
s usazením Premonstrátů v Litomyšli r.1145 a zejména
pak v období velké kolonizace ve 13. století. R.1259
došlo k povýšení Litomyšle na město. V roce 1265 byla
založena Polička jako královské město českým králem
Přemyslem Otakarem II. Lokaci provedl Konrád z
Limberka (Cunradus de Lewendorf/Conrad von
Lewendorf), který sem přivedl osadníky ze severního
Německa. V souvislosti se založením města Poličky
došlo i k zakládání vesnic v okolí. Tento rozkvět však
netrval dlouho. Roku 1278 padl Přemysl Otakar na
Moravském poli a po jeho smrti se nahrnulo do Čech
německé vojsko, které zde drancovalo a loupilo.
Usadilo se i v Poličce, kde
bylo přivítáno německým
obyvatelstvem,
a
odsud
sužovalo okolí. Lid prchal do
lesů a hor. Pole zůstala
nezorána, neoseta. K tomu
přidružila se neúroda a
hladomor. Nouze trvala až do
hojné
úrody
r.1282.
Rozdělení
a
uspořádání
krajiny
z období
velké
kolonizace
premonstráty
zůstalo
v podstatě
až
dodnes.
Oblast
byla
chudým
podhorským
krajem.
Obyvatelé se živili pouze
zemědělstvím, dřevařstvím,
nezbytnými
řemesly
a
obchodem či povoznictvím.
Rozšířeno bylo mlynářství,
tkalcovství a předení lnu.
Pěstoval se mák, žito, oves,
fazole, čočka, jáhly, jetel,
později brambory. Kromě
toho se choval hovězí
dobytek,
značný
počet
prasat, koz, drůbeže a
zejména včelstev.
Kraj měl i své vlastní nářečí. Dialekticky spadalo k
„podřečí východnímu“ spolu s oblastí východního
Boleslavska,
Jičínska, východního Chrudimska,
Lanškrounska, Ústecka, Vysokomýtska, na Litomyšlsku
až k Poličce a okolo Rudy a Zábřehu na Moravě.
Jméno
vsi
Střítež
pochází
s
největší
pravděpodobností od strážné služby, která měla
význam ekonomický (výběr mýta), ale i vojenský
(obrana kraje). Poloha obce, ležící v hraniční části
Újezda na Lubném na samém počátku táhlého údolí
Jalového potoka, i rozložení gruntů v obci, naznačuje,
že nejstarší historie vsi souvisí patrně již s opanováním
kraje Slavníkovci v 10.století. Ústředím správy byla
Litomyšl, hrad pod lesem, kterým vedla zemská stezka
zvaná Trstěnická. Na cestách bydlela vojenská stráž
v malých vesničkách. Stanic nebylo mnoho, jedna od
druhé tak daleko, co by zvíře bez pití vydrželo jít
s nákladem. Střítež byla patrně jedním z takových míst.
Další směrem na Brno byla v Bystrém. Vzhledem ke
strážní funkci však můžeme ještě jen těžko mluvit o vsi
jako takové. Rolnický charakter získala ves
pravděpodobně
až
ve
13.století
v souvislosti
s kolonizací celého kraje litomyšlskými Premonstráty a
založením města Poličky r.1265. Polička pak převzala
původní strážní funkci Stříteže a zemská cesta byla
přeložena Přemyslem z Vysokého Mýta rovnou na
Poličku.
Další zprávy máme až z r.1347, kdy po sporech
mezi klášterem premonstrátů a biskupem, připadla ve
svobodné držení biskupovi. Kapitula pak dostala
zastavené pozemky ve 12 ½ kopách.
3/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
Vývoj majetkových poměrů
Nejstarší zápisy gruntovní v 15.století
Roku 1353 se stal biskupem litomyšlským Jan II.
Ze Středy, muž světového jména i rozhledu, rádce
Karla IV., přítel Petráčkův, humanista, typ své doby.
Právě jemu vděčíme za snahu o zavedení písemných
záznamů převodů majetku poddaných na Litomyšlsku.
Roku 1360 vydal v Litomyšli městské privilegium, ve
kterém ustanovil: „Konšelé i měšťané všech našich
městeček, i také vesnic, mají práva a ortele, když toho
jakákoli potřeba bude, u našich konšel města našeho
Litomyšle bráti“. Tím byla městská rada litomyšlská
prohlášená za soud vyšší a odvolací. Právo, které
doposud se vykonávalo rychtáři na vsích, tak mělo mít
odvolání a dovolání vyšší. To si vyžadovalo i vedení
zápisů a přehledů o tom, co se na vsích i městě děje.
První zápisní kniha se však nedochovala. Zápisy
započali rokem 1360. Tento letopočet má i kniha
pergamenová pamětní, ač i zde zápisy začínají
počátkem 15.století. Pravděpodobně tak starší zápisy
nebyly ještě svázané a byly zničeny ohněm nebo
neopatrností. Nejstarší dochovaná městská kniha
litomyšlská je pergamenová, Liber inscriptionum. Tato
kniha nemá úvod. První zápis je označen „Ossyek“
s datem 1402. Zápisy jsou chronologické, z města,
předměstí i z vesnic promíšené časově za sebou.
Městská kniha zápisní od roku 1402 napodobuje stylem
zápisu zemské desky.
Z nejstarších záznamů se dozvídáme, že r. 1404
jmenuje
se
pánem
vsi
probošt
kláštera
Lanškrounského, jenž odtud propustil dva své sirotky
Petra a Dorotu po Maříkovi z Stříteže do Lezníka, vsi
biskupské, na vychování u poručníka Jakuba a matky
jejich Běty. Jakmile by pak sirotci dospěli, měli je Jakub
a Běta propustit a vydat jim plat 19 ½ kop gr. Jakub
musel na zaručení zapsat svůj dvůr v Lezníku dvěma
kaventům, kteří se za něho zaručili.
R.1404 je ve Stříteži vzpomínán konšel Henslín
zván Muž a Ondřej, r. 1412 konšelé Štěpán Doher a
Štěpán, jinak řečený Štefan. Patrné z toho, že Němec
(Štefan) tu byl výjimkou. Jednalo se tedy o ves českou.
R. 1412 byl tu krejčí Nicek. Soused Václav měl tu
přezdívku Zaspal. Syn Václava ze Stříteže byl Václav
klerik r.1415.
Do roku 1436 jsou zápisy latinské, mezi nimi 6
německých. S válkami husitskými končí i biskupství
litomyšlské. 21.9.1436 dostal od císaře Zikmunda
panství Litomyšl a finanční vyrovnání ve výši 4000 kop
českých grošů Vilém Kostka z Postupim, husitský
hejtman, který se postavil u bitvě u Lipan na stranu
Zikmundovu. Od té doby byly veškeré další gruntovní
zápisy vedeny v češtině.
Roku 1440 pořídilo město Litomyšl novou knihu
papírovou Registra větší. Jedná se vlastně o soudní
knihu městské rady a měla
obsahovat hlavně odpovědi na
právu, obsahuje však též
všechno
jiné:
testamenty,
zaručení sirotčího jmění, zápisy
role, rukojmí za věno, svědomí,
účtování sirotčích peněz, zápis
o rukojemství a roku 1449 prvně
prodej role na leta. Do té doby
se platilo hotově, nebo část
hotově a za ostatní byli rukojmí,
ale kupní cena byla dávána
alespoň
v krátkých
a
ne
pravidelných ročních penězích
jako později až do konce 18.
století. Vzadu je řada přepisů
listů zachovacích a od roku
1445 až do roku 1525 zápisy
těch, kteří přijali právo městské.
Z počátku je mnoho zápisů
z vesnic a méně z města, ale
později po roce 1479 zápisů ze
vsí ubývá. Příčinou je založení
nových knih pro venkov na
zámku.
Příčinou
založení
nových vesnických knih je nový
náhled
na
starý
zákup
vykládaný již jako římská
emfyteuse. Výše uvedené knihy
jsou dnes uloženy v archivním
fondu města Litomyšle.
Z nejstarších
městských
knih v 15. století je zřejmé, že
sedláci ani měšťané nebyli
4/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
omezováni ve stěhování. Změna nastává v roce 1497,
kdy bylo vydáno nařízení, že lidé odcházející do měst či
jinam, musí mít zhostní list. Kdo neměl zachovacího
listu, přivedl si rychtáře se dvěma konšely a jedním
z obecních, kteří dali zachování zapsat.
Oddělení vsí od města poč.16.století
Jednotné právo a jednotná stolice právní pro město
i pro venkov trvaly do počátku 16.století. Mezi lety 1508
až 1518 za Viléma Kostky z Postupic a na Litomyšli
bylo město od venkova právně rozděleno. Soudní místo
bylo přeneseno na panský zámek. A místo rady,
purkmistra
a
konšelů
městských
nastoupili
vrchnostenští úřednící ze zámku a založili nové knihy
pro venkov. Zákup pro venkov se změnil v římskou
emfyteusi. Poddaný z venkova byl vázán stále tužším
poddanstvím osobním i věcným. Dílo snížení selského
lidu bylo dovršeno Obnoveným zřízením z roku 1627.
První a nejstarší vesní kniha litomyšlská je z roku
1508. Je to Starý zelený registr gruntů purkrechtních.
Papíroví kniha v dubových deskách. Poslední zápis je
z roku 1565, ale po roce 1547 je zápisů již málo. V celé
knize je však pouze jeden zápis týkající se Stříteže.
V gruntovní knize od 1545 až 1562, označováné
také jako Registra tržní II., se uvádí, kdo koupil, co
(sídlo s roli atd., výměra neudána, místo toho uvedeno
„ve svých mezích a hranicích“ či „jak sám držel“.), zač,
od koho koupil, co zavdal, po čem placení roků,
přídavky a fundus instructus, komu závdavek. Pod tím
psáno, kdo kdy kde komu dával roční splátky (roky) a
kdy doplaceno. Odříkání a jiné staré formy zmizely.
Závdavek čili přední peníze patří prodávajícímu
hospodáři a případně na jeho osobní dluhy. Peníze po
závdavku čili peníze purkrechtní patří nápadníkům po
předešlém či předešlých držitelích sídla. Poté vystřídaly
se vždy nové gruntovní knihy 1562-1598, 1598-1630
(kniha bílá), atd..
Nakládání s grunty v 15.-18.století
Postup před, při a po zápisu pro vsi byl takový, že
tržní úmluva stala se kdekoliv, ale vždy před svědky. Ke
smlouvě byli zavoláni rychtář a konšelé a smlouva byla
řádně zapita. Na počátku 15. století se před rychtářem
a konšely stavěli rukojmí od prodávajícího za správu do
3 let 18 neděl. Po roce 1436 se však stávalo čím dál tím
častěji, že trhová cena zůstávala nedoplacena a tak
kupující stavěl za nedoplatek k ruce prodávajícího
rukojmě, kteří se před rychtářem a konšely
k rukojemství přiznali. Následně se prodávající
prodaného vzdal a trh byl pořádníkem v obci provolán.
Po uplynutí správního času šel teprve rychtář se 2
konšely a se stranami do města před plnou radu
k zápisu. Před radou se prodávající svého statku
konečně odřekl, kupující se ho zmocnil a koupený
statek byl tak předán mocně. Následně si nechal
kupující zapsat koupené a zaplacené do městské knihy.
Odevzdání koupené nemovitosti dělo se skutečnou
obchůzkou.
Po roce 1436 začíná být placena tržní částka
v několika smluvených letech po smluvených částkách.
Děje se tak nejprve se svolením vrchního úředníka. Za
nedoplatek tržní ceny staví kupující rukojmě, jako za
jiný dluh. Příčinou postupného splácení byla
pravděpodobně nedostatečná hotovost po skončení
husitských válek. Odřeknutí a zápis do zápisních knih
městských se děly až po doplacení nemovitosti. Po
roce 1508 nastává změna, že místo rukojmí právem
purkrechtním dává se v zástavu koupený statek bez
rukojmí. Nedodržení splátkových lhůt mělo pak za
následek, že prodávající si mohl vzít prodaný statek
krátkou cestou bez soudu zpět a zaplacené splátky
propadly ve prospěch prodávajícího.
Prodávání statků „na roky“ zůstalo zvykem až do
konce 18.století. Každý statek měl od 17.století pevnou
odhadní cenu a stálé a určité přídavky, které
představovaly nezbytný fundus instructus, k němuž
v 16.století patřila také domovní zbraň a případně i vůz
do vojny. Odhadní cena se zvýšila, když hospodář
statek zlepšil, ať na poli, příkupem louky, nebo stavení
novostavbou. A také pro velké dluhy, osobně
hospodářem nezaviněné, zvyšovala se cena statku, aby
bylo možné dluhy poplatit. Zvýšená cena již statku
zůstala. Na přelomu 17. a 18.století např. povýšil Jan
Jílek grunt ve Stříteži čp.3., který koupil za 200 kop od
své máteře, ale svému synu Jakubovi jej již prodal za
400 kop. Podobně chalupa čp.23. stála původně 10
kop, na počátku 18. století k ní Mikuláš Chadima
přistavěl světničku a zvýšil tak cenu chalupy na 20 kop
a stejně tak po něm jan Špaček přistavěl další světničku
a zvýšil tak cenu chalupy na 30 kop.
Za platnosti starého zákupního řádu do roku 1508
se ke statkům různě odprodávali či přikupovali pruty
polí, pustiny a jiné, a nikde není řeč o nějakém povolení
k tomu. Rychtář dbal pouze, aby na úrocích pánu
ničeho nescházelo. Po roce 1508 do roku 1548 se také
statek rozprodává, nebo něco přikupuje, ale již
s povolením. Do roku 1508 nebyl tedy selský statek na
Litomyšlsku nedělitelný. Držitel byl však omezen
právem rodinného nedílu – k prodeji bylo potřeba
svolení všech dědiců. To se však mění počátkem 16.
století.
Kšaftování v 16. a 17.století
Kšaftování bylo povoleno panským zápisem roku
1515: „Otec, jakž poručenství učiní, buďto za zdravého
života, nebo na smrtelné posteli, což dětem poručí,
málo neb mnoho, rovně, neb jednomu víc a druhému
méně. Neb některému soběvolnému nic, to má
poručenství stále a držemné býti, když jedině
poručenství to řádně vedle práva města a dostatečně
učiněno bude.“ Tam, kde kšaftu nebylo, užívalo se staré
právo nedílu.
Panský nález k roku 1515 uvádí: „Žena ovdovělá,
pokud stavu svého vdovství nezmění, ta spolčí s dětmi
svými a děti také s ní tak, že umře-li které z dětí, díl
jeho spadá na máteř a bratry a sestry. A též, umře-li
máti, díl její spadá na děti. Když by se vdala, tehdy na
svůj díl může se vdáti a nic na díl svých dětí. A kdyžby
dítě jedno zemřelo, když máti jeho již (znovu) vdaná
byla, díl toho mrtvého má spadnouti na jiné děti a ne na
máteř. Pakli by všichni zemřeli (to jest ty děti), tehdy na
máteř spadnouti má, buď ona vdaná nebo vdova, tak
však, ač by máti a otčím péči a opatrování vedli o třech
dětech.“ Staré právo rodinného nedílu tak zůstávalo
zachováno. Děti zemřelého sedláka tak nemohli být o
5/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
svůj díl ochuzeny např. dětmi nového sedláka, který se
na grunt přiženil. Uplatnění tohoto práva můžeme vidět
ve Stříteži např. u chalupy čp.22., kde se ke vdově po
Pavlovi Andrlovi přiženil v roce 1745 Karel Zavoral a
grunt držel do plnoletosti syna Pavla Andrleho, který jej
roku 1765 převzal.
Žena provdáním z nedílu otcova zpravidla
přestupovala do nedílu mužova. Vystoupila z nedílu,
vzala svůj díl, ten vnesla do nedílu mužova a tam byla
jako jiný dědic. Jen zřídka nevstoupila do nedílu.
Přinesla za to věno, které ji muž na svém statku uručil
rukojmím. S mužem se smluvila o obvěnění.
První kniha kšaftů vesnických začíná rokem 1552.
Na Litomyšlsku se kšaftovalo podle práva městského
před rychtářem a dvěma konšely. Kšaft se sepsal a
poslal na zámek k potvrzení. Ani kšaftem se však
nesměl kmenový statek dělit na díly. Vyjímkou byly
přikoupená pole, louky a pustiny, které mohli být volně
odkázány. V 17.století po 30ti leté válce však bylo i to
přikoupené neoddělitelné od statku. Vydáním berní ruly
1654 se tak stal rozsah gruntů v podstatě neměnými.
Nápadníkem statku (dědicem) byl nejstarší syn, nebo,
nebylo-li synů, nejstarší nevdaná dcera. Kšaftování tak
bylo omezeno jen na majetek movitý a na závdavek
(peníze). Ty se dělily stejným dílem mezi nápadníky.
Vznik výměnků
Se zavedením kšaftování a se zrušením rodinného
nedílu souvisí vznik výměnků. Ale ani zde neměl
hospodář příliš možností. Po roce 1524 komorní soud
nalezl: „Člověk poplatný, selský, nevyhostěný, žádný
nemůže nic dáti ani odkázati bez povolení svého pána.“
S výměnkem souvisí stavby výměnečných chaloupek,
zřízených
pro
malé
výmíněné
hospodářství.
V některých případech po smrti výměnkáře používali
chalupy sourozenci sedláka a po nich jejich potomci.
Tak došlo k postupnému oddělení výměnečných chalup
od původních gruntů. Takto vzniklo ve Stříteži např.
čp.17. a 22.
Svatby
Důležitým faktorem převodu majetku byly svatby.
Grunt převzal obvykle nejstarší syn. Rodiče (otec) mu
svůj grunt prodal z části v hotovosti a zbytek na splátky
a vymínil si výměnek. Když nebylo na gruntu syna, ale
jen dcer, prodal otec grunt tchánovi.
Zvykem bylo, že když chtěl otec oženit syna, tak
pro něho vyhledal dívku dle svých představ a věna.
Rodiče se neptali svých dětí, koho by si chtěly vzít.
Poté co se otcové nastávajících manželů někde na trhu
sešli a tuto záležitost mezi řečí dohodli, tak příští neděli
přišel otec se synem k rodičům dívky. Zde na této
besedě se budoucí novomanželé mnohdy viděli poprvé.
Následující neděli na oplátku přišel otec s nevěstou
k rodičům ženicha a tam už se již vše dojednalo. Na
stůl se postavila lahvinka, zacinkaly skleničky a
manželství bylo stvrzeno. Velikost a bohatost svatební
hostiny
závisela
na
finančním
zabezpečení
novomanželů. Chudí snoubenci chodili k oddavkám do
kostela pěšky. Pouze selští synkové a selské dcerky
jezdili v kočárech. Svatby na statcích trvaly dva dny, a
to jeden den u ženicha a druhý u nevěsty. V chalupě to
ovšem bylo jiné, mnohem prostší.
Zemřel-li hospodář dříve, než stačil předat svůj
grunt, a zbyla po něm vdova, velmi rychle se opět
provdala. Takových případů byl ve Stříteži bezpočet a
některé z nich budou uvedeny níže v rámci jednotlivých
rodů. Samotná vdova by nebyla schopna obstarat grunt
zatížený robotou a kontribucí.
Charakter obce
Po založení Poličky ztratila Střítež svoji strážní
funkci a obec měla dále čistě zemědělský charakter.
Veškerá půda v obci patřila původně vrchnosti, od které
byla propůjčena (lehen), proto mluvíme o lenním
vztahu. Příděl půdy se pak nazýval lán. Vzhledem k
tomu, že velikost jednotlivých lánů byla do značné míry
typizovaná, začal se tento pojem používat k označení
příslušné plošné rozlohy asi 18 ha (1 lán = 60 korců).
Takovou velikost však měla ve Stříteži jen rychta.
Dělení na lány nebylo vymyšleno náhodně. Lán
představoval tolik půdy, kolik se dalo obdělat jedním
potahem v době orby. 1 sedlák tedy dostal přiděleno
tolik půdy, kolik byl sám schopen zorat a obdělat. Tím
se také vysvětluje ne vždy stejné výměry 1 lánu dané
přírodními a lokálními podmínkami. Pluh se špatně
obracel, proto byla pole úzká a dlouhá. Taková pole se
táhla od Stříteže zejména směrem k Sebranicím.
V urbáři z roku 1547 je ve Stříteži uvedeno 11
hospodářů. O sto let později v roce
1653 bylo ve Stříteži celkem 11
sedláků a 1 zahradník. Jak bylo
uvedeno
k rychtě
Martina
Střítežského přináleželo 60 korců
půdy, ke gruntu Jana Kadidla 48
korců, dalších 8 sedláků měli ke
gruntu pole o výměře 40-45 korců a
patrně jeden ze starších gruntů byl
již rozdělen ve dví s roli o výměře
24 korců. Celkem 493 korců (cca
2
1,4 km ).
Orba, Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, 1541
6/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
O sto let později je v Tereziánském katastru z roku
1757 uvedeno 15 hospodářů a 1 domek bez rolí.
Z hospodářů byl jeden do velikosti 1 strych, 2 o velikosti
5-15 strychů, 4 o velikosti 15-30 strychů a 8 o velikosti
30-60 strychů. V katastru obce nebyly žádné lesy.
Nejvíce rozlohy zabírala pole o velikosti 424.3 strychů,
148.2 strychů připadalo na lada, 57.3 strychů bylo
pastvin a 12 strychů luk. Celkem tedy 641,8 strychů
(cca 1,82 km2). Z výměr je patrné, že docházelo
postupně
k zabírání
obecních
pozemků
a
k postupnému drobení gruntů – tento proces pokračoval
v podstatě až do kolektivizace v 50 letech 20.století.
V roce 1910 měla obec 3,56 km2 a tento stav zůstal
podnes. Důvodem byl zejména populační vývoj.
V obci se v roce 1757 pěstoval dobytek a předlo se.
Příze byla zpracovávána domácími tkalci buď pro
vlastní potřebu, nebo na prodej a následně skupována
rychtářem a obchodníky s přízí. Následně prodávána
na Moravu, do Slezka či Kladska. Kromě svobodného
rychtáře Střítežského bylo 13 hospodářů zatíženo
robotou a to 11 z nich s jednospřežním potahem 3
týdně, 1 robotou ruční 3 týdně a 1 robotou ruční 1
týdně.
1 korec (strych) by byl dnes cca 2 837,172 m2, tj.
např. 45 korců by je cca 12,77 ha půdy. Dnes si již
neuvědomujeme, že dnes používáme míry, které před
100-150 lety naši předci ani neznali. Čím hlouběji se
vracíme do historie, tím se paleta měr a vah rozšiřuje.
7/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
Ve středověku, kdy vládci, velmoži a města si snažili
udržet co největší nezávislost na druhých, vznikala celá
řada měr a vah, které se od sebe odlišovaly, někdy dost
podstatně. Stejně tak tomu bylo i v českých zemích.
Zmíněný staročeský korec označoval plošnou míru o
velikosti jednoho českého jitra. Staročeské jitro bylo
drobným dílcem lánu. Byl-li lán tolik půdy, kolik se
jedním potahem obdělalo v době orby, bylo jitro tolik
půdy, kolik se za jitro od rána do večera dalo zorat.
Sedlák však neobdělával veškerou půdu, která mu byla
vrchností zapůjčena. Pěstováním obilí byla pole
vyčerpána a bylo potřeba je hnojit. Nízké výnosy z polí
neumožňovaly zvýšit stavy zvířectva produkujícího
nutné živočišné hnojivo. Zemědělství se pohybovalo v
kruhu z nedostatku málo hnojiva – málé výnosy
zasetých plodin – málo krmiva pro dobytek – málo
hnojiva. Důsledkem nedostatečného hnojení byl trvalý
nedostatek živin v půdě, který se promítal i do způsobu,
jakým byla obhospodařována. Obilniny z ní odčerpávaly
takové množství živin, že pro jejich znovuzískání bylo
zapotřebí nechat půdu odpočívat. Někdy stačilo, aby
půda ležela ladem jeden rok, jindy za nepříznivých
podmínek - to mohlo být i několik let. Teprve do takto
zregenerované půdy bylo možné sít s nadějí alespoň na
relativně dostatečný výnos. Ten v případě Stříteže
dosahoval přibližně čtyři zrna z jednoho zasetého. Byl
to výnos, který pro roční spotřebu zajišťoval jen
nezbytně nutné množství zrna. Proto byl používán tzv.
trojhonný systém. Jeho podstatou bylo pravidelné
střídání ozimu, jaři, a úhoru. Ve své čisté ideální
podobě vypadal takto:
1. pole
2. pole
3. pole
1. rok
ozim
jař
úhor
2. rok
jař
úhor
ozim
3. rok
úhor
ozim
jař
Ve skutečnosti byla však jeho podoba často
složitější a různorodější, neboť své uplatnění v jeho
rámci nacházely i prvky jiných osevních systémů.
Pravidelnému cyklickému střídání osevu a úhoru
zpravidla zabraňovala nutnost ponechat pole odpočívat
po delší dobu než jeden rok, pro tento víceletý úhor se
užívá termín lada.
Rychta
Nevíme jistě, odkdy existovala rychta ve Stříteži.
Vzhledem k původní funkci Stříteže lze předpokládat
vlastní správní funkci již od nejstarších dob. Rychta
bývala v čp.1.
Rychtář (též richter, iudex, fojt, šoltys) byl v období
středověku představeným obce. Během 15. a 16. století
se obsah funkce měnil. Za své služby měl rychtář
obvykle podíl na vybraných pokutách, odvedených
dávkách, mohl vlastnit krčmu, masné krámy nebo byla
část jeho polností osvobozena od povinných berní.
Mezi povinnosti a práva rychtáře patřilo nižší
soudnictví, správní funkce, zastupoval obec vůči okolí a
často také byl reprezentantem vrchnosti a ručil jí za
dodržování povinností a příkazů, vybírání daní,
poplatků a úroků. V jeho činnosti mu pak pomáhala
rada konšelů (jejich pravomoci a povinnosti se opět
lišily z místa na místo).
Rychtářský úřad ve Stříteži můžeme s větší
přesností sledovat od r.1547, kdy bylo litomyšlské
panství Kostkům z Postuic zkonfiskováno za odboj proti
císaři. Tehdy byl rychtářem ve Stříteži Štěpán, který
rychtu prodal v sobotu po sv.Markétě roku 1551 Lorenci
Květenskému. Zda-li Lorenc Květenský rychtářem ve
Stříteži zůstal, nebo zemřel, nevíme. V sirotčích
knihách je v dalších letech uveden jako rychtář ve
Stříteži Jíra příjmím pravděpodobně Vávra jinak
Sobotka, který měl děti Vaňka, Jůzu a Dorotu.
Víme, že rychtář Vaněk pravděpodobně měl syna
Matouše, který roku 1590 koupil grunt po dědečkovi
Jírovi Vávrovi a Jakuba, který nesl dále příjmí
Sobotovský. Vzhledem k tomu, že jeho synové jsou
dále uváděni mezi sedláky ve vsi, přisuzujeme rychtáři
Vaňkovi i dceru Martu, která si pravděpodobně r.1563
vzala za muže Bartoše Mřeně, syna Martina Mřeně (od
konce 18.století psáno příjmí s „B“ jako Břeň). Jedině
tak si vysvětlujeme, že se na den sv.Víta (15.6.) r.1563
stává novým rychtářem Stříteže právě Bartoš (*asi
1530-1597), do té doby sedlák na sousedním gruntu
(dnes čp.3.). Bartošův grunt přebírá Václav Stieh a
původní menší grunt Václava Stieha si v rámci této
trojsměny přebírá Jíra Vávra jinak Sobotky.
Bartošův grunt (dnes čp.3.) byl prodán Václavu
Stiehovi za 450 kop spolu s roli, lukami, stráněmi, 3
koňmi, 2 dojnými kravami, 4 ovcemi, 11 slepicema
s kohoutem, vozem, pluhem, bránami, sedlem, ale i
zbrojí. Naopak Bartoš získal rychtu s rolemi, loukami,
pastvinami a stráněmi, 2 koně, 4 slepice s kohoutem,
vůz, pluh, brány, sedlo a zbroj za 620 kop zlatých.
Bartoš Mřeň byl rychtářem ve Stříteži a proto se mu
také říkávalo Bartoš Střítežský. Připisujeme mu 7 dětí, z
nichž Jan se stal po otci dědičně rychtářem ve Stříteži,
používal příjmí Střítežský a po něm i všichni jeho
potomci. Střítežští drží grunt čp.1. nejméně až do konce
19. století. Spolu s gruntem drží i dědičný úřad
rychtářský až do roku 1848, kdy byla vrchnostenská
správa zrušena a nahrazena volenými orgány
samosprávy. Jakožto největší grunt ve vsi zažívají pak
jeho
obyvatelé
nelehké
období
kolektivizace
zemědělství a zakládání JZD v 50. letech 20.století.
Osud ne nepodobný osudu čp.1. v Širokém Dole, v té
době shodou okolností držený také Střítežskými.
Bartoš zemřel v roce 1597. Po něm je zmiňována
dále Marta Rychtářka, která však pravděpodobně v
roce 1603 také umírá.
Mezi nejvýznamnější potomky Bartoše a Marty patří
vnuk Martin 1608-1663. Martin Střítežský byl dědičným
rychtářem ve Stříteži v letech 1627-1660. Roku 1660
prodal střítežskou rychtu svému synu Ondřejovi a koupil
svobodnou rychtu na Pohoře. Vykoupil se z poddanství
a stal se svobodníkem. Neměl tak pána mimo krále, ani
robotných povinností. Roku 1663 Martin Střítežský
zemřel, svobodnictví však zůstalo dědičně i jeho
synům.
Jak je vidět, střítežská rychta byla nejpozději od
druhé poloviny 16. století minimálně po 350 let
v dědičném držení.
8/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
Šenk
S rychtářským právem bylo spojeno i právo šenku.
To bylo udělováno vždy vrchností vybraným gruntům.
Na vesnicích měl toto právo zpravidla pouze rychtář.
Ten měl za povinnost odebírat pivo z panského
pivovaru. Zámecký pivovar v Litomyšli byl postaven za
vlády Pernštejnů roku 1585, tedy 13 let po výstavbě
zámku. Část pivovaru byla vystavěna na místě
zbořených domů bývalého bratrského horního města za
Vratislava Eusebia roku 1630 a roku 1860 zevně
novorománsky upravena. povinnost odebírat ze
zámeckého pivovaru přinášela pánům jisté zisky.
Změnu přinesl revoluční rok 1848, který znamenal
konečný pád vrchnostenského postavení. Začalo se
rozvíjet podnikání i v oblasti pohostinských služeb. V
Litomyšli postavili Židé palírny, ze kterých prodávali
vypálenou kořalku do širokého okolí. Následkem
nadměrné konzumace alkoholu se později v počátcích
dvacátého století rodily mentálně postižené děti. Oblast
postižená chudobou byla tak zasažena ještě
"kořalečním morem" ničícím řadu hospodářů.
Změna politických poměrů v polovině 19. století
přinesla i změnu v šenkování ve Stříteži. Na místě
dnešního čp.12. ve Stříteži stála od roku 1737
poddanská chalupa vystavěná Mikulášem Jílkem jeho
vlastním nákladem. Jílkové vlastnili chalupu i na konci
18.století, kdy je zde uváděn vnuk Mikuláše Jílka
Václav. Dřevěná chalupa stála ještě v roce 1835, kdy je
vyznačena ve stabilním katastru. Co se s chalupou
stalo dále, nevíme. Je docela možné, že se rozpadla či
vyhořela. Patrně okolo roku 1855 koupil chalupu Jozef
Kadidlo ze Širokého Dolu 12. Oženil se s Annou
Štikovou, dcerou sedláka z Horního Újezda a na druhé
straně pozemku při silnici spojující Poličku se
Sebranicemi postavil nový šenk. Josefovi Anna
postupně porodila 6 dětí, z nichž se ovšem pouze dvě
dožily dospělosti a to Josef, nar 16.12.1856 a Anna, nar
2.1.1869. Anna se provdala za Václava Kopeckého ze
Stříteže čp 29. Ostatní 4 děti, narozené v rozmezí let
1859-71, bohužel zemřely. V roce 1876 umírá i Anna v
pouhých 43 letech věku. Na gruntu zůstal Josef, který
živnost šenkýře nadále provozoval. V roce 1897 se
oženil s Annou Adrlíkovou z Poličky. Jejich prvorozený
syn Josef, nar.23.4. 1898 se oženil s evangeličkou
Františkou Stříteskou ze Širokého dolu a opět
pokračoval v rodinné tradici. Hospodu vedl spolu s
otcem a manželkou až do své předčasné smrti na
podzim roku 1939. Svého otce tak přežil o pouhých 25
dní! Josefovi následníci ( Ždárovi) drželi tento objekt až
do roku 2009, kdy byl prodán Kamilu Levému a Ivaně
Šebkové z Lubné.
Ze stejného rodu pocházel i Josefův bratr Václav
Kadidlo, nar.26.9.1903 ve Stříteži 12. V roce 1930 se
oženil s Annou Břeňovou z Širokého Dolu 7. a
přestoupil kvůli ní k víře beránkově. Spolu se
odstěhovali do Jiříkova u Dolního Újezda, kde spolu
zakoupili a provozovali v čp. 37. hostinec se smíšeným
obchodem.
Hospodářské, sociální a náboženské poměry
litomyšlské panství Vilému Kostkovi z Postupic.
Třebaže se tento šlechtic připisoval, že vlastní rukou
zabil Prokopa Velikého u Lipan, sám se hlásil pod obojí
a po něm i jeho potomci. Roku 1547 byla založena
Jednota bratrská a Kostkové z Postupic se stali jedněmi
z jejich hlavních podpůrců. Po husitských válkách byla
celá oblast kališnického smýšlení a lidé přijímali
vroucně i českobratrské vyznání. Lze předpokládat, že i
farnost v Sebranicích byla
osazena
pro
duchovní
Vývoj počtu obyvatel a domů ve Stříteži
správu českým bratrem.
Písemné prameny se však
nedochovaly. Roku 1526
byla
Jednota
bratrská
zakázána jako sekta a lidé
se mohli hlásit buď pod obojí
či
pod
jednu.
Na
litomyšlském panství byl
však tento zákaz přijat jen
na oko. V roce 1547 odepřeli
Kostkové vojenskou pomoc
králi Ferdinandovi, za což
byli potrestáni konfiskací
panství. Císař Maxmilián II.
pak nechal v roce 1567
připsat panství Vratislavovi
1653 1797 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
z Pernštejna, který povolal
50 213 229 259 263 282 293 307 304 322 236 258 217 208 191 181
na litomyšlsko jezuity, aby
12
36
39
41
42
43
45
49
50
56
61
55
50
48
55
54
obraceli
lid
na
víru
katolickou. Nepochybně byl
Roky
také od té doby kostel
Vedle rychty byl významnou institucí kostel s farou.
Střítež spadala farně k Třemešné a Sebranicím. Kdy byl
kostel v Třemešné postaven, není známo. V seznamu
farních kostelů poličského děkanátu je uveden v r.1350,
kdy byl přidělen litomyšlskému biskupství. Později,
okolo roku 1400 byl nový kostel postaven v lese na
Sebranicích.
Po husitských bouřích bylo v roce 1432 zapsáno
350
300
Počet
250
200
150
100
50
0
obyvatel
domů
9/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
v Sebranicích spravován katolickýcm farářem. Pro
české bratry ve Stříteži byla vzpruhou sousední Polička,
která zůstala kalichu věrná. Snaha o rekatolizaci byla
přerušena v roce 1609, kdy Rudolf II. vydal majestát,
kterým byla v Čechách povolena každému svoboda
vyznání náboženského. Na panství Litomyšl nastaly
tehdy různice mezi katolíky a nekatolíky. Toto období
ukončila Třicetiletá válka, kdy byla v Čechách povolena
pouze katolická víra. Valná většina obyvatel přijala
katolickou víru opět jen na oko a zůstala věrná
českobratrskému vyznání. Během Třicetileté války
r.1623 farnost v Sebranicích zanikla, kostel se stal
filiálním a Střítež byla přifařena k Dolnímu Újezdu.
Od roku 1649 jsou majiteli panství Litomyšl
Trautmannsdorfové. Po skončení třicetileté války r.
1648 bylo zpustošení české země takové, že
z původního více jak 3 miliónového obyvatelstva před
válkou zbylo přibližně asi 800 000. Před r.1620 bylo
v Čechách něco přes 150 000 selských usedlostí, okolo
roku 1650 mělo jen 50 000 selských statků své
hospodáře. Vše ostatní se změnilo v pustá lada.
V některých a zvláště pohraničních oblastech nebylo
daleko široko žádné vesnice. Pro oživení těchto oblastí
byli do Čech často zaváděni osadníci němečtí. Začaly
se pevně organizovat městské i vrchnostenské
kanceláře a vyžadovala se stálá a dědičná pojmenování
osob, zejména z daňových důvodů. Utužovala se
robotní břemena.
Neznáme počet obyvatel ve Stříteži před třicetiletou
válkou a jen těžko se odhadují konkrétní dopady na
obyvatele. Nepochybně však Střítež trpěla podobně
jako její okolí. Po bitvě na Bílé hoře rozprchlo se
pomocné vojsko složené převážně z polských kozáků
po Hradecku, Chrudimsku a Čáslavsku, loupeží a
drancováním ustrašené obyvatele všude hubíc. Na
poličsku takto řádili r. 1621 - kde co popadli, to kořistili.
Teprve až neměli co sebrat, přesunuli se na Moravu.
V letech 1622 a 1624 přitáhla do Poličky vojska, která
se nechala od města a okolních vsí živit. Mnoho
sedláků přišlo na mizinu tak, že ani sousto chleba
neměli. Tím méně pak měli na placení daní a tak často
utíkali ze svých živností. V roce 1632 bylo na
litomyšlském panství spočteno 75 sedláků, kteří ze
statků svých prchli. Z nejhorších let pak byly roky 1642
a 1643. Roku 1642 na jaře uhostilo se v Poličce a
v jeho okolí c.k. jezdectvo od regimentu pana Broge;
jeho vyživení a také dávky na c.k. regiment
Conzagovský a Buchaimovský stálo mnoho. Téhož
roku dne 15. června ubíral se Poličkou a potom
Litomyšlí švédský polní vůdce Torstensohn při návratu
z Olomouce do Saska. V Poličce meškal pět dnů a
uložil měšťanstvu veliké daně za ušetření od vypálení.
Léta 1643 dne 16., 17. a 18. června ubírala se Poličkou
a jejím okolím k Olomouci císařská armáda, jež mnoho
škod tu způsobila.
Ve Stříteži se o zběhnutí z gruntu dočítáme již
v období před třicetiletou válkou. U gruntu čp.27.,
pravděpodobně pro robotní a kontribuční zátěž zběhl na
přelomu 16. a 17.století Jůza a po něm i Jakub
Štamberk, za což byli litomyšlskou vrchností stíháni.
Během třicetileté války se takto můžeme dočíst o
Šimonu Sobotovskému z čp.16., který grunt spustil,
zmrhal a odešel. Čp.4. je uváděno v roce 1653 jako
pohořelé. Není dokonce uvedeno ani v Berní rule, tj.
stav gruntu musel být takový, že z něj vrchnost
nemohla ani vybírat daně. Zpustlý grunt zůstal také u
čp.35. konšela Jíry Vondráčka tak, že jej v roce 1677
koupil syn podruha Tomáše Chadimy Mikuláš za
polovinu jeho původní ceny.
V Soupise obyvatel podle víry z roku 1651 jsou až
na vyjímky zejména mezi čeledí ve Stříteži uvedeni
všichni jako katolíci (z 50 osob je 39 katolíků a 11
nekatolíků). O věrohodnosti tohoto seznamu a řazení
mezi katolíky a nekatolíky však můžeme pochybovat.
Mezi nekatolíky můžeme najít např. i ženu sedláka
Václava Tomana, ženu i syna podruha Martina
Nietelaka, 12ti letou dceru Marjánu sedláka Jana
Tehela a 14ti letou Kateřinu dceru rychtáře Martina
Střítežského. Tyto rodiny považujeme za nekatolické.
Víme také s jistotou, že tajnému českobratrskému
vyznání zůstávali věrní také potomci Martina Mřeňe –
Jílkové a Mřeňové. Z uvedených katolíků tak
považujeme dalších 19 osob za tajné evangelíky. Z 50
osob ve vsi tak bylo minimálně 30 evangelického
vyznání a 20 katolického či tajného českobratrského
vyznání.
Fara v Sebranicích byla obnovena r.1664, což
nepochybně přispělo k rekatolizačnímu úsilí v oblasti.
Kostel v Sebranicích byl zpočátku malý, jednolodní. Asi
v r.1709 byl rozšířen o postranní kruchty a v letech
1768-1770 přestavěn. Až do 20.století obestíral kostel
též hřbitov s barokní kostnicí pokrytou šindelovou
střechou s lucernou a bání.
Po třicetileté válce se také začala rozrůstat
populace. Zatímco po 30ti leté válce bylo ve Stříteži 50
osob, v roce 1797 to již bylo 213 duší. Stejně jako na
řadě dalších panství, i litomyšlská vrchnost řešila
vzrůstající populaci zakládáním nových vesnic. V letech
1617-1817 bylo v panství litomyšlském založeno 36
vesnic. Docházelo však i k rozšiřování stávajících vsí. V
roce 1737 vydala vrchnost v Litomyšli řadu povolení
k výstavbě chalup i ve Stříteži. Tak vznikly patrně před
rokem 1737 chalupy čp.2., 5., 6., 23.(staré čp.),
30.(staré čp.) a v roce 1737 chalupy čp.8., 10., 12., 13.,
14., 15., 27. (staré čp.), 28. (staré čp.), 40., 32.(staré
čp.). K výstavbě dalších chalup došlo pravděpodobně
pak až ve druhé polovině 18.století.
Tajní evangelíci
V roce 1651 byl zpracován tzv. Soupis poddaných
podle víry. Jedná se o produkt rekatolizačního úsilí
pobělohorského státu. Bezprostředním podnětem jeho
vzniku byl patent českých místodržících ze dne 4. února
1651, který nařizoval všem vrchnostem pořídit soupis
obyvatelů na základě příslušnosti ke katolické víře a do
šesti týdnů jej prostřednictvím krajských hejtmanů
odeslat místodržitelské kanceláři v Praze. Do
předepsaných rubrik bylo vpisováno jméno osoby, stav
a povolání, věk, údaj o náboženství, u nekatolíků spolu
s poznámkou, zda je či není naděje na obrácení. Až na
vyjímky zejména mezi čeledí jsou v tomto seznamu ve
Stříteži uvedeni všichni jako katolíci (z 50 osob je 39
katolíků a 11 nekatolíků). O věrohodnosti tohoto
seznamu a řazení mezi katolíky a nekatolíky však
můžeme pochybovat. Mezi nekatolíky můžeme najít
např. i ženu sedláka Václava Tomana, ženu i syna
10/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
podruha Martina Nietelaka, 12ti letou dceru Marjánu
sedláka Jana Tehela a 14ti letou Kateřinu dceru
rychtáře Martina Střítežského. Tyto rodiny považujeme
za nekatolické. Víme také s jistotou, že tajnému
českobratrskému vyznání zůstávali věrní také potomci
Martina Mřeňe – Jílkové a Mřeňové. Z uvedených
katolíků tak považujeme dalších 19 osob za tajné
evangelíky. Z 50 osob ve vsi tak bylo minimálně 30
evangelického vyznání a 20 katolického či tajného
českobratrského vyznání.
Život nekatolíků však nebyl lehký. Za držení
kacířských knih byli lidé dáváni do žaláře a biti. Útlak se
dal jen těžko snášet a proto někteří řešili situaci
odchodem ze země, většinou do luteránského Pruska.
Ze všech vyšetřování, ať duchovenských či
vrchnostenských vychází, že: „Lid touží po knihách. A
tyto se mu berou a jiné v náhradu nedávají… a proto lid
utíká tam, kde doufá náboženské knihy své volně a
bezpečně užívati.“
Mezi nejznámější emigranty z té doby patří Jan
Jílek, jehož životopis literárně ztvárnila Tereza
Nováková. Jan Jílek (1710-1780) se narodil v Nové Vsi,
kam se přestěhovala rodina jeho otce Jana Jílka (16791719) ze Stříteže čp.25. Jan Jílek utekl r.1731 do do
Gerlachsheimu v Prusku a spolu s ním i jeho o dva roky
starší bratr Pavel (1708-1762) a třináctiletý bratr Jakub
(1718-1784). Za rok se vrátili i pro sestru Juditu (17141783) a odvedli i další tajné evangelíky.
Vysvobozením pro tajné evangelíky byl až
osvícený panovník Josef II. Dne 13. října 1781 odstranil
vydáním tolerančního patentu výsadní postavení
katolické církve a povolil tak i další vyznání. První
prosincový den se dostavili obecní rychtáři na
vrchnostenskou kancelář do Litomyšle, kde v řeči
německé byli seznámeni s jeho zněním. Do 5. prosince
1781 z deseti obci panství se přihlásilo k evangelické
víře 1111 duší, v městských vesnicích 1238 poddaných.
Během dalších dvou měsíců se počet přihlášek rozrostl
na zámeckém panství na 1541. V Lubné se přihlásilo k
nekatolíkům 69 poddaných, ve Stříteži 29, v Širokém
Dolu 50. Dalšími středisky byly obce Bučina,
Heřmanice, Horky, Lažany, Javorník, Morašice, Seč,
Vysoká, Jarošov a Budislav.
Podle patentu byly státem tolerovány jen dvě
nekatolické církve - evangelická luteránská a
evangelická reformovaná (helvetská). Asi právě proto,
že text císařského patentu byl přednesen v němčině a
jeho výklad se předával dál zkomoleně ústním
podáním, většina nekatolíků se hlásila k nepovolené
staré českobratrské víře svých otců a dědů.
Katolická církev se polekala rychlého růstu
nekatolíků. Proto měli všichni, kteří se k nekatolickému
náboženství přihlásili, doložit svou přihlášku bližším
zdůvodněním, proč chtějí přestoupit, a zda znají
principy nových náboženství. V březnu 1782 začala
pracovat komise, která vyšetřovala, zda přihlášky jsou
správně vyplněny, zda zdůvodnění jsou postačující a
zdali nebyl dotyčný k přestupu donucen jinou osobou.
Ve svém vyznání víry z února 1782 píše např.
rychtář Mikuláš Střítežský: "...my víru tu svatou
vyznáváme, ...jak někdy staří bratří čeští vyznávali a až
posavad vyznávají, v lámání chleba, pití z kalicha
posvátného, konfesi tu českou bratrskou stvrzujeme."i
Vystěhovalectví ze Stříteže
1579–1594 Bible kralická Jednoty bratrské
V roce 1848 byla zrušeno poddanství a udělena
první konstituce, která byla uvítána s radostí a mnoha
nadějemi. Svoboda však netrvala dlouho. Byla zrušena
svoboda tisku, potlačeno právo spolčovací a zavládla
tuhá reakce, které historie dala jméno Bachův
absolutismus. V roce 1862 s koncem Bachova
absolutismu se počet vystěhovaných sice zastavil, ale
zato se stal běžným jevem ve všech chudších
oblastech Čech, Moravy a Slezska. Příčiny k emigraci
byly tedy dvojí - touha po osobní svobodě a touha po
lepším živobytí.
Emigrační vlny zasáhly na poličském okrese
celkem 12 obcí. Ve velké většině se jednalo zejména o
chudé
podhorské
vesnice
s
evangelickým
obyvatelstvem na západ od Poličky - Starý a Nový
Kamenec, Sádek, Borová, Široký Důl, Oldříš, Březiny,
Telecí a Pustá Rybná, tedy o oblasti evangelických
farností Borová a Telecí. Emigrace zasáhla i samo
město Poličku, i když zejména jen v 50. letech 19.
století. Na druhé straně se emigrace vůbec netýkala (s
jednou výjimkou) německé části okresu.
Toto území navazovalo na další vystěhovalecká
centra v sousedních okresech - Svratecko, Krounsko a
Prosečsko na Vysokomýtsku, resp. Chrudimsku, okolí
Dolního Újezda, Budislavi a Jarošova na Litomyšlsku a
Jimramovska a okolí Německého (dnes Sněžného) na
11/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
Novoměstsku. Všechny tyto oblasti byly charakteristické
relativním přelidněním, nízkým podílem soběstačných
zemědělských usedlostí, a z toho vyplývající převahou
vesnické chudiny - nádeníků a podruhů, nevýnosným
tkalcovstvím a strádající venkovskou řemeslnou
výrobou. Bývalá sláva skláren, železných hutí a hamrů,
které dávaly obživu nemalé části obyvatelstva, již byla
minulostí. Evangelické reformované vyznání mohlo dát
svým věřícím víru a sílu, ale nemohlo je uživit.
Už v roce 1852 se ze Stříteže vystěhovala do
Ameriky např. rodina Mikuláše Daňka. V roce 1857
Eleonora Jílková *1807 dcera Josefa Jílka ze Stříteže
čp.16. V roce 1908 pak synové Josefa Václava Jílka ze
Stříteže čp.3. Josef, Jan a František. Vystěhovaných
bylo však pravděpodobně mnohem více.
Do Ameriky odcházeli většinou svobodní muži a tím
se přirozený nepoměr mezi mužským a ženským
pohlavím zvětšoval. Proto mnoho děvčat odcházelo do
kraje, sloužit do vesnic i měst (hlavně Litomyšle) a zde
se provdávali.
Nejvyznamnější rody ve Stříteži
Základy budoucích příjmení začaly vznikat přibližně
ve 13. století. Se vzrůstajícím počtem obyvatel bylo
třeba vzhledem k poměrně malému množství církevních
jmen obyvatele rozlišovat. Rozmanitá příjmí, která
nebyla dědičná, podle jejich původu, zaměstnání,
otcova či matčina jména, tělesných nebo duševních
vlastností.
Příjmí se postupně měnila v dědičná příjmení.
Tento proces byl prohlouben zavedením matrik. Jejich
vedení nařídil již roku 1563 tridentský koncil. Pro české
země toto nařízení platilo od roku 1591, kdy jej nařídila
olomoucká synoda. Vedení matrik však bylo prováděno
liknavě nebo vůbec. Roku 1631 nařídil pražský
arcibiskup kardinál Arnošt Harfách reformu církevní
správy, jejímž důsledkem bylo i zavedení matrik
v rozhodující většině farností. Pro Litomyšlskou farnost
byla založena první matrika narozených v roce 1622,
oddaných v roce 1625 a zemřelých v roce 1641.
Kromě matrik jsou důležitým historickým pramenem
záznamy o majetku předků – urbáře, gruntovní knihy,
které zachycují poddanský nemovitý majetek, dělení
majetku dědicům, převody gruntů, atd. a dále knihy
městské. Právě v majetkových záznamech předků
můžeme najít také změny příjmí. Běžně se do první
poloviny 17.století přenášelo z otce na syna jméno
křestní nikoli příjmí: Faltys Jílek - Faith Faltys - Gilg
Faith - Matěj Gilg. V 16. století bylo užívaných křestních
jmen mnoho (štastný, vlk, jílek, feith....). Z hlediska
příjmí se také udržoval starý zvyk přebírání příjmí po
gruntu. Z jednoho pokrevního rodu se tak mohlo po
meči vyvinout několik příjmí a jak si povíme později, to
se týká i předků. V jedné rodině bylo např. 5 bratrů.
První zůstal na otcovském gruntu s příjmím otce
(Květenský jinak Popelka-otec se kdysi přiženil na grunt
Popelků). Druhý si koupil grunt a také zůstal Květenský.
Třetí si koupil grunt a měl příjmení Vondrů (otec byl
Ondřej). Čtvrtý se přiženil na grunt a podle něj získal
příjmení a pátý koupil krčmu a stal se z něj příjmím
Krčmář.
Podobně tak můžeme sledovat i příjmí ve Stříteži.
Sedlák Jíra Vávra byl nejprve na gruntu po Petru
Sobotovi a tak mu říkali Jíra Vávra jinak Sobotka. Pak
se stal rychtářem a říkali mu Jíra Rychtář. Jeho synovi
Vaňkovi pak říkali také Vaněk Rychtář a jeho synu
Matouš Vaňků. Synovi Matouše Vaňku na čp.28. se pak
říkalo Petr Matouš. Stejně tak Bartoš Mřeň, který se
přiženil na rychtu r.1563 nesl označení rychtář
střítežský a tak se mu říkalo Bartoš Střítežský a tak i
jeho potomkům. Ze stejného rodu pocházel i Jílek Mřeň
na čp.3.. Jeho synovi Tomášovi se říkalo Tomáš Jílek a
příjmí Jílek tak zůstalo i pro všechny jeho potomky. A
podobně to bylo i na čp.35., které od roku 1574 držel
Vondra Detík. Jeho syn byl Matěj Vondráčků a příjmí
Vondráček zůstalo i dalším potomkům. A nebo synovi
Mikuláše Mřeně Šimonovi se říkalo Šimon Antele a
příjmí Antele pak zůstalo i jeho potomkům.
V 70.letech 18.století spolu s prvním číslováním
chalup bylo zakázáno přebírat příjmí „po gruntu“.
K definitivnímu ustálení příjmení došlo za vlády Josefa
II. r.1786, kdy byla uzákoněna dědičnost příjmení.
Oficiálním označením občana se tak stalo jméno a
příjmení. Příjmení má od té doby hlavní postavení.
Mezi nejstarší rody ve Stříteži, kam kladene i vznik
jejich příjmí patří Střítežský, Břeň (Mřeň) a Jílek.
Střítežský
Mezi nejvýznamnější rod ze Stříteže patří v první
řadě rod Střítežský z rychty čp.1.. Střítežští drželi
rychtářský úřad až do zrušení vchnostenské správy
v roce 1850. Z rychty se Střítežští rozšířili také do
dalších gruntů ve Stříteži. Od přelomu 17. a 18. století
vlastní čp.4., od roku 1737 pak i chalupy čp.17.,
30.(stará čp.) a čp.21. Kromě Stříteže můžeme dnes
Střítežské najít hojně zastoupené i v okolí. Od roku
1660 drželi Střítežští rychtu na Pohoře, kde získali
svobodnictví následně i pro rychtu ve Stříteži. Ke konci
18.století drží i rychtu v Oujezdě. Hojně zastoupené je
najdeme i v sousedním Širokém Dole. Jak již bylo
uvedeno výše po mužské linii jsou Střítežští potomci
jiného rodu – Mřeň. Příjmí Střítežský vzniklo jako
přídomek k rychtářskému úřadu.
Dnes je příjmení Střítežský rozšířené spolu
s rovnocennou variantou Stříteský. Vzhledem však
k tomu, že název obce Střítež není v ČR výjimečný,
nelze vyloučit, že ke vzniku tohoto příjmí došlo i na
jiných místech.
Břeň
Příjmí Břeň se vyvinulo z příjmí Mřeň. Původní
podoba příjmí Mřen byla používána přibližně do
poloviny 18.století (od roku 1780 je již používáno pouze
příjmení Břeň). Historicky prvním písemným zápisem
s příjmím Břeň je záznam ze sirotčí knihy z roku 1620 u
nápadníků (dědiců) po Václavovi Ne: (nebožky) Marty
Rychtářky Střítežské, kde má být díl vyplacen i strejci
Jílkovi Břeňovi.
12/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
Podle výkladu předního českého amatérského
genealoga Karla Kysilky je příjmí Mřeň odvozené patrně
od malých rybek ze skupiny Cyprinidae. Ve
východočeském dialektu se pro mřenku používá též
pojmenování břenka (!). Mřenka je malá, ale čilá, vitální
rybička. Předci Břeňů tedy byli asi malí, ale čiperní,
nebo se zabývali nějakým způsobem lovem těchto ryb.
Je velmi pravděpodobné, že Střítež je místem vzniku
tohoto příjmí. Vzhledem však k tomu, že zde
nenacházíme žádné rybníky či vodní plochy, které by
bylo možné s rybkami spojit, vyvinulo se příjmí
pravděpodobně s křestního jména Mřeň obvyklého
v 16.století. Ze Stříteže se však rozšířilo příjmí do celé
země a později můžeme Břeně najít i mezi emigranty
do Ameriky.
Mezi nejvýznamnější předky Břeňů patří kromě
zmíněného Martina Mřeně pak Štěpán Mřeň původem
ze Stříteže, rychtář na poličské straně Širokého Dolu
v letech 1619-1646, synovec Bartoše Střítežského,
rychtáře ve Stříteži. Většina Břeňů v celé oblasti jsou
právě jeho potomci.
Ve Stříteži držel rod Mřeň respektive Břeň např.
grunt čp.9. (1638-1660), grunt čp.7. (1667-1771),
chalupu čp.10., kterou v roce 1737 postavil Mikuláš
Mřeň, nebo chalupu čp.36. (staré čp.).
Jílek
přístupové strany je však do značné míry pouze
kulisou. Patro (pod štítem) zůstalo bez využití a rovněž
řada dalších prvků svědčí o tom, že snaha po
reprezentaci předstihla potřebu či možnosti. Fasáda
byla původně celoplošně béžová s vyjímkou hrubých
omítek v nároží a v podokenních výplních. Vzorem
barevnosti mohla být fasáda poličských chlapeckých
škol z r.1890. Historie gruntu ve 20.století mě není
známa. Dnes jej drží na půl Josef a Zdislava Vostřelovi
ze Stříteže 64.
Z čp.3. se rod dále rozšířil na grunt čp.7. (16501667 a 1771-1869). Dále od roku 1694 drží grunt čp.26.
Od roku 1736 grunt čp.16.. Postavili r.1737 a drželi
chalupu čp.12. a od roku 1787 i chalupu čp.13. V roce
1797 jsou Jílkovi uváděni i v chalupě čp.33.
Kadidlo
Dalším velmi starým příjmím ve Stříteži je Kadidlo.
Je i možné, že zde toto příjmí vzniklo. Příjmí je
odvozené pravděpodobně od vonné pryskyřice užívané
většinou v kombinaci s myrhou a balzámem jako
vykuřovadlo v kostele. Příjmí však také mohlo vzniknout
i v některé ze vsí, kde byl kostel a první nositel tohoto
jména mohl být např. kostelník starající se o kadidlo
v kostele. Je možné, že místem vzniku příjmí Kadidlo je
8km vzdálená ves Litrbachy (dnes Květná), kde se
příjmí Kadidlo vyskytovalo nejpozději v polovině
17.století (dřívějšímu výskytu zde nebyl průzkum
věnován).
Ve Stříteži můžeme příjmí Kadidlo najít již v roce
1587, kdy na den sv.Řehoře (dnes 21.3., avšak dříve
12.3.) koupil Blažek Kadidlo grunt dnes čp.19. Ze
zápisu se dále dozvídáme, že měl bratra Vávru a děti
Maruši a Antonína. Co se stalo s dětmi nevíme. V roce
1599 však sídlo s roli po neboštíkovi Blažkovi koupil od
rychtáře a konšelů Jíra Navrátil a pozůstalé vdově
Maruši byl povinen zaplatit 400 kop míšeňských. Ve
stejném zápise můžeme ale i najít, že Blažkovi se též
Z rodu Mřeň pochází i další již zmíněný rod – Jílek.
Grunt Martina Mřeně (dnes čp.3.), který jeho syn Bartoš
Mřeň roku 1563 prodal Václavu Stehovi, nezůstal
v držení Václava Steha dlouho. V roce 1571 v den
obětování bolestné Panny Marie kupuje grunt Bartošův
bratr Jílek Mřeň, též zvaný Mřenín nebo také jen Jílek.
Jeho nejznámnějším a možná také jediným synem byl
Tomáš, který byl po otci označován jako Tomáš Jílek
*1581-1666. Jméno otce Jílek tak tvořilo Tomášovi
příjmí a zůstalo tak i všem jeho potomkům. Příjmí Jílek
se však vyvinulo v oblasti souběžně ve stejném čase i
v Širokém Dole, kde víme o
Jílkovi +1593 a jeho synu
Blažejovi Jílkovi. Nelze tedy
všechny Jílky v oblasti považovat
za potomky Martina Mřeně.
S Jílky mají však Mřeňovi do
značné míry nejen společné
předky,
ale
i
evangelické
(českobatrské) vyznání, o kterém
si povíme více později.
Jílkovi drželi ve Stříteži grunt
čp.3. v přímé rodové linii nejméně
do konce 19.století. Současná
podoba zemědělské čtyřboké
usedlosti s uzavřeným dvorem
byla vystavěna v r.1895 pro
Josefa
Jílka.
Monumentální
průčelí se štítem – na rozdíl od
širokodolských klasicistních štítů
–
je
provedeno
v novorenesančním pojetí, avšak
malebně zlidovělém. To tvoří
z usedlosti významnou památku
lidového
stavitelství.
Střítež čp.3. v roce 1998 – kolébka rodu Jílků ze Stříteže
Monumentálně působící průčelí
13/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
říkalo Blažek Vejrych či Hurych. Můžeme jen domýšlet,
že Blažek přišel do Stříteže z jiné vsi, kde již před tím
měl grunt po Vejrychovi či Hurychovi. Tato příjmí se
mezi předchozími majitelu gruntu ve Stříteži
nevyskytují. Sirotci Blažka Kadidla jsou zmiňováni mezi
závdavky na stejném gruntu ještě v roce 1630, kdy jej
koupil Ondřej Pohorský. Bohužel zde nejsou uvedena
jejich jména. Můžeme se jen domýšlet, že vnukem
Blažka byl i Jan Kadidlo, jehož jméno se v gruntovních
zápisech objevuje k roku 1631. Tehdy dvacetiletý Jan
Kadidlo koupil za 85 kop míšeňských paseku od gruntu
dnes čp.27. O pět let pozdějí pak Jan Kadidlo kupuje od
Václava Votřela grunt dnes čp.28. za 250 kop
míšeňských. Tento grunt drží rod nepřetržitě nejméně
do 2.poloviny 19.století. Z tohoto gruntu se pak rod
rozšířil do chalup čp.40. a 34., které byly potomky Jana
Kadidla postaveny (čp.40. r.1737 a čp.34. r.1794).
Po zrušení vrchnostenské správy a výlučního práva
rychtáře na šek, provozovali Kadidlovi ve Stříteži čp.12.
hospodu.
Rod je dnes v oblasti hojně rozšířen. V roce 2008
nosilo příjmí v ČR celkem 195 osob (99 mužů a 96 žen)
a v naprosté většině případů (65%) tomu tak bylo
v Pardubickém kraji. Z okresů pak převažuje okres
Svitavy (44,1%) a mezi obcemi s rozšířenou působností
Litomyšl (21,5%) a Polička (16,4%). I z této statistiky je
patrné, že příjmení Kadidlo má pravděpodobně jen
jednoho společného předka.
Daněk
Od roku 1651 se ve Stříteži vyskytoval též rod
Daněk. 23.6.1651 koupil Václav Daněk od vdovy
Kateřiny po Bartošovi Tomanovi ve Stříteži za 470 kop
míšeňských grunt čp.11. V dalších záznamech se ještě
objevuje občas jako Václav Toman – to podle zvyku
přebírání příjmí po gruntu. Jeho děti jsou však dále jako
Daňkovi. Po dvakráte umírá majitel gruntu Daněk ještě
za nezletilosti dětí a do jejich dospělosti přebírá grunt
někdo jiný. Poprvé se tak stane r.1699, kdy grunt
přebírá od Anny vdovy po Ondřeji Daňkovi Jakub Jílek.
Teprve r.1721 přebírá zpět grunt Michal Daněk,
synovec Jakuba Jílka a syn Ondřeje Daňka. Stejně tak
syn Michala Daňka František umírá předčasně a
k pozůstalé vdově se stěhuje r.1774 Jiří Břeň. Syn
František Daněk pak přebírá grunt zpět v roce 1782.
Daňkovi grunt drželi po cca 250 let minimálně do konce
19.století.
V rozmezí let 1737-1753 držel rod i chalupu čp.15.,
kterou postavil Matěj Daněk.
Chadima
Ve východočeské nářečí znamenalo chadim =
otrapa. Dnes toto příjmení nosí cca 1400 osob.
V 16.století jej najdeme však i jako křestní jméno a
příjmí je tak pravděpodobně odvozeno od křestního
jména jako syn Chadimy – Chadimů – Chadima. K roku
1651 je uváděn Bartoš Chadima jako topič na zámku
litomyšlském.
Kdy se Chadimové ve Stříteži vzali, není zcela
jasné. Již v roce 1586 je zmíněn při splátkách gruntu
dnes čp.11. jakýsi Chadima, který vzal po Soloméně.
Ze zápisu lze usuzovat, že se jednalo o křestní jméno,
nikoliv příjmení.
Z matričních zápisů vyplývá, že Chadimovi žili
v polovině 17.století v Lubném a to Marek Chadima.
V Soupise poddaných podle víry z roku 1651 však mezi
sedláky v Lubném nalézáme jen Marka Holického, 40ti
letého konšela s 50ti letou ženou Soloménou a není
zcela jisté, zda-li jej můžeme ztotožnit s Markem
Chadimou. Věkově by to však bylo možné. Markovi
přisuzujeme 5 dětí, které známe víceméně jen
z oddavek z let 1654-1664. Mezi nejvýznamnější patří
syn Jakub, který se narodil v Lubné, ale již v roce 1667
je psán jako rychtář na litomyšlské straně Širokého
Dolu. Rychta v Širokém Dole byla později označena
číslem 70. Chadimovi drželi rychtářský úřad na
litomyšlské straně Širokého dolu patrně až do začátku
19.století. Mikuláš Chadima *1720 a po něm jeho děti
jsou uváděni dokonce již jako svobodní, tj. právně
nezávislí na litomyšlské vrchnosti, kteří neměli nad
sebou jiného pána, než krále a pána Boha.
Je možné, že podruh Tomáš Chadima byl také
synem Marka Chadimy z Lubné. Poprvé se o něm
dočítáme 6.9.1654, kdy si ve Stříteži bere za manželku
Juditu. V roce 1666 Tomáš Chadima, původně podruh,
spolu s Adamem Sobotkou koupili společně od Šimona
Antla z čp.9. zahradu za 76 kop míšeňských a vzniklo
tak později označené čp.22.. V roce 1689 prodává
Tomáš Chadima svůj díl na chalupě čp.22. Štěpánu
Hurychovi a kupuje za 3 kopy a 12 grošů původní grunt
Václava Mřeně, který spustl a stala se z něj chalupa
čp.21. Chadimovi jsou zde až do roku 1737, kdy
zahradu (domek s menším hospodářstvím) kupuje Jan
Střítežský za 60 kop míšeňských.
Syn Tomáše Mikuláš Chadima kupuje v roce 1677
za 100 kop míšeňských grunt čp.35. V čp.35 se
Chadimovi drží po necelých 100 let do roku 1771, kdy
se na grunt přiženil Pavel Kopecký z Lezníka.
V roce 1692 kupuje za 10 kop míšeňských chalupu
po Martinu Metelákovi čp.23. Jiřík Chadima syn
rychtáře Chadimy ze Širokého Dolu. V této chalupě
zůstávají Chadimovi až do roku 1740.
V roce 1737 postavil Pavel Chadima, syn výše
uvedeného Mikuláše Chadimy, obecní chalupu čp.32.
(staré čp.). Stejný rok koupil chalupu čp.23. postavenou
Janem Střítežským za 30 kop míšeňských Jakub
Chadima (vnuk výše uvedeného Tomáše Chadimy),
který jí rozšířil a r.1745. Po jeho smrti ji za 70 kop
míšeňských převzal do doby dospělosti syna Karla Jan
Jílek. Po smrti Karla Chadimy v roce 1751 se do
chalupy přiženil ke vdově po Karlu Chadimovi Jiří
Pakosta.
V letech 1774-1791 drželi Chadimové i chalupu
čp.14.
Beneš
Beneš je 18. nejrozšířenější příjmení mezi
příjmeními, která se objevují v Čechách a nejčastějším
příjmením od písmene B. Benešů je v Čechách na
Moravě i ve Slezsku přes 21.000. Příjmí Beneš je
odvozeno od křestního jmena Beneš, které vzniklo s
největší pravděpodobností krácením křestního jména
Benedikt a přidáním běžné české přípony -eš. Sv
Benedikt žil v létech 480 - 543, založil řeholní řád
14/16
Grunty ve Stříteži u Poličky
benediktýnů a vybudoval v Itálii velký klášter.
Benediktus je latinský výraz, v překladu značící
požehnaný i když se někdy překládá i jako blahořečený
a ve staročeštině překládaný dobrořečený. Latinsky
bene = dobrý a dictum = řečený. Ze jména Benedikt
není však odvozeno jen jméno Beneš, ale i Benda,
nebo Beneda, ale i jednoslabičné Ben, či Beňa nebo
dokonce Beníšek, či Bendásek.
Lze předpokládat, že stejně jako příjmí Jílek, ani
příjmí Beneš nevzniklo pouze na jednom místě, jak
tomu je pravděpodobně u příjmí Mřeň. V oblasti
můžeme najít příjmí Beneš v polovině 17.století
v sousedním Širokém Dole a je pravděpodobné, že se
do Stříteže dostalo právě ze Širokého Dolu. Do Stříteže
se toto příjmí dostalo v roce 1685, kdy Marek Benešů
koupil za 170 kop míšeňských grunt čp.9. od Jana
Čermáka. Tento grunt však rod nedržel dlouho. Na
počátku 18.století postavil Jan Beneš chalupu čp.5. a
v roce 1737 Marek Beneš chalupu čp.8.. Grunt čp.9. byl
prodán Jakubu Střítežskému. V čp.5. a 8. pak Benešovi
žili minimálně do počátku 19.století. V letech 1753-1779
drželi Benešovi i grunt čp.15.
Příjmí Beneš se vyskytovalo např. i v Širokém Dole.
Křivka
Příjmí je odvozeno pravděpodobně od rodu ptáků
z čeledi pěnkavovitých. I tento rod patří mezi staré rody
Stříteže, které však ze Stříteže nepocházejí. V polovině
17.století můžeme toto příjmí najít v sousedních
Sebranicích, odkud se pravděpodobně dostali i do
Stříteže. Ve Stříteži se vyskytuje od r.1699, kdy Václav
Křivka koupil za 390 kop míšeňských grunt čp.19. od
vdovy Magdalény po Michalovi Tiehlovi. Důvodem
přestěhování ze Sebranic do Stříteže mohlo být i
evangelické vyznání. Křivkovi drží tento grunt až do
konce 18.století, kdy se sem přiženil František Zavoral
a dosavadní vlastník Mikuláš Křivka se přesouvá na
výměněk. Ten od něj kupuje v roce 1832 Jan Křivka a
grunt je tak rozdělen na čp.19. a 37.(původní výměnek).
V čp. 37. žijí Křivkovi min. do konce 19.století.
Od roku 1741 mají Křivkové v držení i chalupu čp.2.
Andrle
Příjmení odvozeno od jména Ondřej, Andreas,
Andrej a nosí jej v ČR okolo 2,5 tisíce osob.
Do Stříteže přišel jako první Šimon Anderle v roce
1717 a koupil za 53 kop míšeňských zahradu (malé
hospodářství) čp.22. přináležející dříve ke gruntu čp.9.
Andrlovi zde pak drželi živnost minimálně do konce
19.století. Příjmení Andrle se vyskytuje i v okolních
obcích.
Pakosta
Ani rod Pakostů není původem ze Stříteže, ale
dostal se sem pravděpodobně z oblasti Újezda. První,
kdo se ve Stříteži s tímto příjmím objevil, byl Michal
Pakosta, který zde r.1689 koupil za 150 kop
míšeňských čp.26. Dlouho zde však nepobyl. Již v roce
1694 přechází grunt na Václava Jílka.
Pakostové se do Stříteže vracejí až prostřednictvím
Pavla Pakosty, který zde s povolením vrchnosti v roce
1737 postavil chalupu čp.27 (staré čp.). Pakostové se
objevují i v chalupě čp.33. a v letech 1751-1773 i
v čp.23. (staré číslování)
Kysilka
Mlynářský rod původem z Horního Újezda. Do
Stříteže se dostal r.1739 prostřednictvím Jana Kysilky,
který zde koupil malou chalupu čp.6. od Jana Hertíka
za 15 kop míšeňských.
Boštík
Původ příjmí je nejasný. Jedna z variant odvozuje
příjmí od křestních jmen Bohuslav, Boch nebo
Božetěch. Rod pochází ze Zrnětína a za nejstaršího
člena rodu s příjmím Boštík je považován Mikuláš
Boštík narozený v rozmezí let 1560 až 1570.
Ve Stříteži se jako první objevuje František Boštík
narozený 4.9.1744 v Zrnětíně, který se sem v roce 1767
přiženil do chalupy Jana Špačka čp.23. Potomek
Františka Boštíka František drží chalupu dodnes.
Z čp.23. se rod rozšířil v roce 1779 i do chalupy
čp.15., kterou však neudržel.
Kopecký
Posledním rodem, který zde zmíníme, je rod
Kopeckých. V oblasti existuje pravděpodobně několik
různých míst, kde toto příjmí vzniklo. Ne všichni Kopečtí
v oblasti jsou si tak příbuzní. Do Stříteže se Kopečtí
dostali z Lezníka, kde příjmí vzniklo pravděpodobně
počátkem 17.století. Tento selský rod se z Lezníka
rozšířil dále na Pohoru, do Širokého Dolu, a v roce
1771 také do Stříteže. Na grunt po Mikulášovi
Chadimovi, který na přelomu let 1748 a 1749 vyhořel a
dostal se tak do velkých dluhů, nemaje mužské
potomky na gruntě, přiženil se na čp.35. Pavel Kopecký
z Lezníka. Za jeho hospodaření se vrátila gruntu jeho
zašlá sláva. Čp.35. drží Kopečtí dodnes i s bývalým
výměnkem čp.65. a sousedním stavením čp.33. Jako
jedni z mála se též vrátili po roce 1989 zpět
k soukromému zemědělství. Jsou to také dnes již jediní
Kopečtí, kteří ve Stříteži žijí. Nebylo tomu tak však
v historii vždy. Ze stejného gruntu v Lezníku se do
Stříteže na čp.19. přiženil v roce 1831 další
z Kopeckých – Jozef. Čp.19. však již dnes nestojí a je
zde hřiště. V roce 1841 se na čp.27. přiženil bratr
Jozefa, František Kopecký z Lezníka 40. O 2 roky
později se zde však objevují v čp.25. i Kopečtí původem
z Lubné, u kterých není příbuzenská spojitost
s Kopeckými z Lezníka.
Použité prameny
•
Selské purkrechtní právo majetkové, rodinné a
dědické na Litomyšlsku od 14. do 16. století,
Antonín Tomíček, 1929
15/16
•
Dějiny města Litomyšle a okolí,
Dr.Zdeněk Nejedlý, 1903
Díl
1.,
Grunty ve Stříteži u Poličky
•
•
•
•
i
Vystěhovalectví z Poličska do USA v letech
1850-1890, Karel Kysilka, 1999
Jílek, Jan: Pamětní věci, aneb, Běh života Jana
Jílka. Slovo života, Brno 1998
badatelská práce Tomáše Stodoly
archivní materiály (matriky, gruntovní knihy)
uložené v SOA Zámrsk
•
•
•
•
•
archivní materiály uložené v SOkA Svitavy se
sídlem v Litomyšli
statistiky příjmení MV ČR
http://oldmaps.geolab.cz
http://historickemapy.cuzk.cz/
http://www.bostik.cz
Karel Kysilka – Historie staletí
Ing. Radek Zdvořilý, Ul.Uzavřená 1434, 289 22 Lysá nad Labem, [email protected]
16/16
Přehled gruntů ve Stříteži
staré nové
čp. čp.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Urbář
1548
Štěpán
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1551 v sobotu po Sv.Markétě
Lorenc Květenský
závdavky:
sirotkům Sejkoroj do Osíka
17398-215
Jíra Rychtář
měl bratra Jana
a děti: Vaněk, Jůza, Dorota
1
Vaněk Rychtář
syn Jíry Rychtáře
viz. sirotčí kniha
1563 úterý den sv.Víta (15.6.)
Bartoš Mřeň jinak Střítežský +před 1597
a jeho žena Marta dcera Barbory
Mikuláše Čecha z Litrbach?
děti: Jan, Václav, Jiří, Barbora
otčím Bartoše Jiřík Chotěnovský
koupil rychtu s roli, loukami, pastvinami
stráněmi, 2 koně, slepic s kohoutem 4,
vůz, pluh, brány, sedlo, zbroj
pozávdavky:
sirotkům Jiříka Kichr?, rychtáří Pohorskému
Ostatek Vankovi
17399-82/641
2
3
3
3
3
Martin Mřeň
Martin Mřeň
3 děti:3 Anna, Barbora, Bartoš, ?, Jílek, Dorota
zeť3Mikuláš
3 Čech z Litrbach měl děti - dceru Barboru
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
viz. Sirotčí kniha
4
4
Jíra Šlégl
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1553
Bartoš Mřeň s máteří svou
koupil od Blažeje bratra svého
závdavky:
sirotkům Martina Mřeně
1561
Bartoš Mřeň
závdavky:
si Martinu Mřeňovi
ostatek Mřeňovce
1563 úterý den sv.Víta
Václav Stieh
koupil sídlo s roli, lukami, straněmi
koně 3, krávy dojný 2, ovce 4,
slepic s kohoutem 11, vůz,
pluh, brány, sedlo, zbroj.
pozávdavků:
sirotkům mřeňovým
ostatek Bartošovi
1569 sobota po Sv.Janu křtiteli božím
Urban Andrys
koupil zahradu jak sama držela
Margeta Mřeňkova
1571 den obětování b.Panny Marie
Jílek Mřeň
syn Martina Mřeně a Margety
bratr Bartoše
závdavky:
sy. Martina Mřeně
ostatek Štěrbovi z Litrbach
17399-381/641
1584 v sirotčí knize uvedeny závdavky:
sirotám po Martinu Mřeňovi dětem Mikulášovým
Stieh
Bartošovi
ze zápisu z roku 1596 vyplývá, že si Mikulášovi Čechovi byli v Litrbachu
17398-334
17398-406
17399-84/641
17399-293/641
Jíra Šlégl +1567
měl bratra Matouše,
který měl děti: Jan, Margeta, Vondra
děti Jíry Šlégla:
Pavel, Manda, Marek, Motl a další 3
1567
Šimek Šlégl
syn miluše?
oženil se s dcerou Jíry Šlégla
závdavky:
si Jiříka Šlégla
Kedrutě
kšaft str.152 ?
17399-245/641
Jan Jonák +před 1598
syn Jakuba Janáka
bez zápisu
1598
Havel Pospíšil
Závdavky:
Jan Střítežský 3 kopy
Jakub Jonák 33 kop
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Petr Vlk
Jan Střítežský
bratr Jíry Rychtáře?
1564 sobota po Sv.Martinu
Jan Saubar
Pozávdavky:
Voteribovi
Vlkovi fini
Janovy Starýmu
1567
Jakub Janáků +asi 1598
Závdavky:
Votrubovi
Vlkovi fini
Do truhlice Pohorské
od Jana Starýho
Ostatek Janu Šubarovi
děti: Kašpar, Jan, Barta, Káča,
Mikuláš, Lída
17399-121/641
17399-248/641
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
1/9
17401a-54
Přehled gruntů ve Stříteži
staré nové
čp. čp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Urbář
1548
Toman
Toman
měl bratra Jana Vávrů
viz. čp.26
Toman měl 4 děti
Jan Toman
děti: Anna Matěje Haricha
Matěj, Dorota, Tomáš
viz. Sirotčí kniha
1584 pátek den sv. Tomáše
Vítek Toman
otčím, na grunt se přiženil
splácel závdavky:
Soloméně, Matěj po Mandě dobral
1586 vzal Chadima po Soloméně
do truhlice Třemošský
od r.1603 již splácí Bartoš
sirotčí kniha
12
13
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Marta vdova
patří-li sem
Petr Sobota
1551 pondělí sv.Máří Magdaléna
Vaněk Rychtář
Jakub Sobotovský
17398-64
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
Matěj Havelka
Hanuš
Matěj Havelka
Hanuš byl Matěje zeť
1553 v sobotu po sv.Lukáši
Matouš Stejblů?
pozávdavky:
Matěj Havelka
17398-356
1566 na sv.Jakuba
Jíra Šlapal jinak Homrych
koupil od Chmele?
závdavky:
Michalovi Havelkovi
Ostatek Chmelovi
Lorenc Smejkal +před 1584
děti: Káča, Dorota, Anna, Jan
1584 pátek sv.Tomáše
Beneš Smejkal +před 1589
bratr Lorence Smejkala
1587 v den sv.Řehoře
Blažek Kadidlo +před 1599
děti: Maruše, Antonín
jinak Vejrych či Hurych
bratr Vávra
závdavky:
Vácha Havelka
Jíra Šlapal jinak Hurych
kšaft 1599 - E32
17401-240, 277
sirotčí kniha 1583-1640
2/9
1589
Pavel Kolář
grund
300 ? kop
závdavky:
sirotkovi Lorencovi Smejkalovi
Beneš Smejkal
17401-266
1599
Jíra Navrátil
sídlo s roli
po N. Blažkovi Kadidlo
od rychtáře a konšelů
a pozůstalé vdově Maruši
400 kop míšeňských
Závdavky:
Lorenc Smejkal 131 kop
Rychtáři Střítežskému 53 kop
od Beneše Smejkala koupených
Blažkovi Vejrychovi 141 kop
grunt splácel do roku 1613
17401a-110
Přehled gruntů ve Stříteži
staré nové
čp. čp.
22
22
22
22
22
22
22
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Urbář
1548
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Valenta Fausek
Valenta Staněk
27
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
Johan Rodlmar
17398-122
Martin Tašnar
patří-li sem
25
1551
Lukáš
Matěj Režáb
patří-li sem
Václav Stieh
1584 pátek sv.Tomáše
Pelz
Jan Pelz byl jeho otčím
Závdavky:
Soloméně, Barboře, Lídě
Urban Vodmiler
1593 vzal Valenta Popelka po Lidie
17398-399
sirotčí kniha
1564
Marek ?
Jan Štamberk
děti: Matěj, Jakub, Petr, Dorota, Manda
1563 úterý den sv.Víta
Jíra Vávra jinak Sobotka
pozávdavky:
sirotkům Jindry mlynáře z Oujezda
ostatek Václavu Stehovi
1560
Jan Pelz
závdavky:
?
Staňkovi
sirotčí kniha str.124
1584 den sv.Tomáše
Jan Vávra
bratr neb. Vávry Vítkova
Václav Poštolka
1587
Volaz Vendole
závdavky:
Jelimahornym?
17401-257
17399-78/641
1590
Matouš Vaňků +1630
pravděpodobně syn rychtáře Vaňka
závdavky:
Jan Vávra
17401-307
27
28
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
40
33
33
33
33
33
33
35
Šimek Kubašů
35
Jan Kubše
35 děti: ?, Mikuláš, Jan, Dorota
35
35
35
35
35
35
35
35
Šimek Kubac
bratr Jana Kubše
1564 v sobotu po Třech králích
Valenta Němec
pozávdavky:
sirotkům Kubašovým
do truhlice Třemošský
Šimkovi
1574 pondělí den sv.Kříže
Valenta Kylar
koupil sídlo s roli se vším
jak Vondra Detík držel
závdavky:
Hložkovi z Kaliště
Vondra
1574 pondělí den sv.Kříže
Vondra Drtík +před 1603
závdavky:
do truhlice Třemošský
Kubaška
ostatek Valentovi Kylarovi 84 kop
prodáno Rychtáři Střítežskému
17399-125/641
17399-468/641
17399-469/641
32
33
33
33
33
33
3/9
Přehled gruntů ve Stříteži
1
1600
staré nové
čp. čp.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Soupis poddaných podle víry 1651
neuvdeni podruzi (nevím, kam přiřadit)
a děti do 12 let
jméno
stav pozice
věk vyznání
Martin N.
s
rychtář
40
k
Dorota
p
žena
35
k
Pavel
p
syn
18
k
Michal
p
syn
15
k
Dorota
p
dcera
20
k
Mandalena
p
dcera
18
k
Kateřina
p
dcera
14
n+
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1605
1627
Jan Střítežský +1627
Martin Střítežský
rychtář
svobodník, rychtář
syn Bartoše rychtáře Střítežského syn neboštíka Jana Rychtáře Střítežského
koupil od matky Marty
700 kop míšeňských
manželka Dorota
měl bratra Jakuba
děti: Martin a Jakub
GK1-492
550 kop míšeňských
1660 koupil svobodnou rychtu Pohorskou
Závdavky:
za 1400 kop
Sobotkovi 86 kop
od Štěpána Bubna a stal se tak
svobodníkem a rychtářem Pohorským
1663 sepsal kšaft a zemřel
1
17401a-297
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Berní
rula
1654
Martin Rychtář
60 jiter
11.6.1660
Ondřej Svobodník
svobodník, rychtář
syn Martina Střítežského
a bratr Pavla
700 kop míšeňských
při rychtě stála chalupa
jako výměnek
děti: Anna, Pavel
kupoval i grunty na Pohoře
Michal Rychtářů
45 jiter
děti: Mařena (zeť Adam), Anna, Pavel, Ondřej
GK12
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
artinu Mřeňovi dětem Mikulášovým
3
3
3
3
3
3
plývá, že si Mikulášovi Čechovi
3
3byli v Litrbachu
3
3
4
4
1608
4
4
Pavel Šlégl
4
4
oženil se s dcerou Šima Šlégla
4
4
Marianou
4
4
splácel do r.1615
4
4
pak další splátka 1636
4
4
4
4
4
4
4
4
17401a-456
5
5
5
5
5
Tomáš Jílek +před 1666
grunt zaplacený bez závdavků
manželka Kateřina
děti: Urban, Havel, Michal, Pavel
Mariana a Rozina
Urban Doseděl
22.3.1628
Jakub Doseděl
otec Urbana Doseděla
200 kop míšeňských
závdavky:
Anně dceři Šimona Šlégla 38 kop
Ráži sestře její 48 kop
Pavlovi Šléglovi 89 kop
Mandaléně dceři Pavla Šlégla
GK3-741
10.4.1638
Pavel Rejnsa
200 kop míšeňských
koupil od Pavla Šlégla
Tomáš Gylek
Kateřina
Marek N
Alžběta
p
sedlák
p
žena
p pacholek
ciz. děvka
70
30
20
18
k
k
k
n+
Urban Dostál
Anna
Anna N
Justýna N
p
sedlák
p
žena
p
děvka
ciz. děvečka
30
30
15
13
k
k
k
n+
Tomáš Jílek
40 jiter
14.3.1653
Michal Knesta
koupil grunt pohořelý
120 kop míšeňských
Urban Dostál
zápis nenalezen
5.9.1666
Havel Jílek
syn Tomáše Jílka
400 kop míšeňských
bratři Michal a Pavel
ostatní závazky:
Kateřině máteři ze kšaftu 80kop
? Držiteli gruntu 46 kop
Marianě 46 kop
Rozině? 46 kop
Michalovi 46 kop
Pavlovi 46 kop
po Urbanovi Jílkovi 2 sirotkům 40 kop
GK12-468
29.6.1693
Jan Jílek
grunt koupen od máteře
své vdovy Lydmily
po Havlovi Jílkovi
200 kop míšeňských
9.3.1667
Václav Mřeň (syn Mikuláše)
koupil grunt od vdovy
Maryany a sirotků
po Urbanovi Pospíšilovi
120 kop míšeňských
závdavky sirotkům:
synovi Pavlovi 4 kopy
dceři Anně 4 kopy
Martinu Drobnému 2 kopy
Anne Kunhulový? 12 kop 30 grošů
GK12-489
23.2.1689
Marek Potpilý jinak Mřeň
syn Václava Mřeně
120 kop míšeňských
10.6.1679
Jan Čermák
syn Šimona Antla
Tomáš z gruntu utekl
170 kop míšeňských
6.7.1685
Marek Benešů
170 kop míšeňských
v Berní rule
neuveden
možná dočasně
berně zproštěn
GK12-485
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
21.2.1650
Urban Jílek jinak Pospíšil +před 1666
syn Tomáše Jílka z čp.3.
děti dle kšaftu 1666: Anna, Pavel
grunt od 18.lety pustý
60 kop míšeňských
závdavky:
Matěj Kříž z Poličky 3 kopy
Matěj Drobný 7 kop
Nápadníkům po Havlovi
Pospíšilovi 50 kop
GK3-845
Urban Jílek
Alžběta
Martin N
p
p
p
konšel
žena
pohůnek
25
20
13
k
k
n+
Urban Jilek
24 jiter
10.4.1638
Mikuláš Mřeň *1620
koupil grunt pustý
od vdovy Anny
po Antonínu Dostálovi
370 kop míšeňských
závdavky:
Bartoš Toman 3 kopy
nápadníkům po Vítoj Tomanovi 38 kop
Bartošovi Šlapákovi 92 kop
vdově Anně 5 kop
GK2-24
Mikuláš Mrzen
Maruše
p
p
konšel
žena
30
28
k
k
Mikuláš Mrzen
45 jiter
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Antonín Dostál
16.6.1660
Šimon Antele
syn Mikuláše Mřeně
otec pro sešlost
již grunt držet nemohl
170 kop míšeňských
grunt rozdělil na čp.9. a 21.
GK12-497
10
4/9
Přehled gruntů ve Stříteži
nové
čp.
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1600
staré
čp.
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Soupis poddaných podle víry 1651
neuvdeni podruzi (nevím, kam přiřadit)
a děti do 12 let
jméno
stav pozice
věk vyznání
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1601
Bartoš Šlapák jinak Toman
děti: Maruše
400 kop míšeňských
23.6.1651
Václav Daněk
koupil grunt od vdovy
Kateřiny po
Bartošovi Tomanovi
470 kop míšeňských
Václav Toman
Marjána
Anna N.
17401a-108
GK12-506
1644
Šimon Sobotovský
bratr Jakuba Sobotovského
grunt spustil, zmrhal a odešel
29.11.1645
Pavel Střítežský jinak Sobotka +1690
syn Martina Rychtáře Střítežského
1663 po smrti svého otce koupil
svobodnou rychtu Pohorskou
a stal se zde rychtářem
děti: Mikuláš, Ondřej
250 kop míšeňských
závdavky:
Marta rychtářka sádecká 34 kop
Po Dorotě máteři a po Jiříkovi
Chotěnovském nápadníkům 68/40
Šimonovi držiteli gruntu zauplna 17/10
Kateřině Tomáše Jílka manželce 17/10
Dorotě Václava Becole? Manželce 17/10
Pavlovi synu 17 kop 10 grošů
Jakubovi Sobotskému 100 kop
GK3-597, 689
Pavel
uveden
na gruntu
otce čp.1.
28.4.1637
Jan Tiehel
syn Martina Tiehela
350 kop míšeňských
Jan Tehel
Solomena
Marjána
p
p
p
sedlák
žena
děvečka
30
26
13
k
n+
k
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Berní
rula
1654
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Václav Toman
41 jiter
8.3.1689
Ondřej Daněk
syn Václava Daňka
kupuje od vdovy Mariany
470 kop míšeňských
13.3.1699
Jakub Jílek
přebírá grunt
od Anny máteře
Michala do doby
než doroste
470 kop míšeňských
29.12.1665
Jan Čermák
256 kop míšeňských
ostatní závazky:
Kateřině Jílkové 6 kop, 30gr.
Po Pavlovi Sobotskému 14 kop 20 gr.
Pavlovi Střítežskému 209 kop
21.11.1678
Jan Lněnička
350 kop míšeňských
GK12-427
GK12-428
27.12.1693
Michal Tiehel
390 kop míšeňských
12.1.1699
Václav Křivka
koupil grunt
od vdovy Magdalény
po Michalovi Tiehlovi
390 kop míšeňských
12
13
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Jiřík Chotěnovský
synové Šimon a Pavel
1636
Jakub Střítežský
syn Doroty a neboštíka
Jana Rychtáře Střítežského
grunt Sobotovský
po neb.Jiříkovi Chotěnovském
350 kop míšeňských
Závdavky:
synům Šimonovi a Pavlovi po 15 kop
Martě rychtářce Střítežský 68 kop
rychtářce sádecký 34 kop
své matéři Dorotě Střítežský 11 kop
Jakubovi držiteli kruntu s dílem
od Martina postaveným 22kop 40 gr.
Martinovi synu Jana Rychtáře Střítežského 82 kop 20 gr.
Jakubovi držiteli kruntu 82 kop 20 gr.
GK2-354
Pavel Rychtářů
40 jiter
Adam Křivka
zápis nenalezen
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
Jan Straka
Ondřej Volák
zápis nenalezen
1630
Ondřej Pohorský
syn Daniela Pohorského
přiženil se k vdově
po Ondřejovi Dostálovi
500 kop míšeňských
závdavky:
sirotkům po rychtáři Střítežském 33 kop
sirotkům Blažka Kadidlo 135 kop
záduší Třemošskému 58 kop
Martinovi Tesla 145 kop
GK1-570
Martin Tiehel
zápis nenalezen
p
p
p
sedlák
žena
dcera
40
30
12
k
k
n+
Jan Tichý
41 jiter
1672
Jiřík Tiehel
syn Jana Tiehela
350 kop míšeňských
GK2-448, GK12-437
Václav Mřeň
21.1.1666
Adam Sobotka
a Tomáš Chadima
koupili společně
od Šimona Antla čp.9.
76 kop míšeňských
GK12-474
5/9
asi 1689 (viz.zápis u čp.22.)
Tomáš Chadima
původem podruh
grunt a místo od živnosti
se přes chalupu stala
na místo pusté zapleceno
3 kopy a 12 grošů
22.2.1689
Štěpán Hurych
přiženil se ke vdově
po Adamovi Sobotským
měl již před tím podíl
38 kop míšeňských
Přehled gruntů ve Stříteži
nové
čp.
1
23
23
23
23
23
23
23
1600
staré
čp.
1
22
22
22
22
22
22
22
Soupis poddaných podle víry 1651
neuvdeni podruzi (nevím, kam přiřadit)
a děti do 12 let
jméno
stav pozice
věk vyznání
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
Berní
rula
1654
Ondřej Šidlůvka
zahradník
Martin Nietelak
Dorota
Martin
p
p
p
podruh
žena
syn
70
60
14
k
n+
n+
bez polí
Pavel Rud
Dorota
p
p
konšel
žena
35
30
k
k
Pavel Roth
45 jiter
Marek Zindulka
6.7.1675
Martin Metelák
10 kop míšeňských
chalupa
15.10.1692
Jiřík Chadima
10 kop míšeňských
chalupa
syn rychtáře Jakuba Chadimy
ze Širokého Dolu
22.2.1689
Michal Pakosta
150 kop míšeňských
3.10.1694
Václav Jílek
150 kop míšeňských
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
27
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
1602
Jan Pelz
koupil sídlo s roli
od máteře své vdovy
Mandalény po Janu Pelzovi
200 kop míšeňských
1608
Jan Rud
závdavky:
koupil od Jakuba Pelze
Mandaléně Pelcové
Anna dcera ze Širokýho dolu
Jakubovi Pelzovi
1627
1638
Jan Rud
Pavel Rudů
koupil od vdovy Lidmily Rud
350 kop míšeňských
po Urbanu Rudů podle kšaftu
330 kop míšeňských
závdavky:
Dorotě ?? Z Litomyšle 3 kopy 26 gr
Barboře Matouše Šonisle?
z Benátek Václav 23 kop 20 gr.
Jakubovi Polijanoj 52 kop
sirotkům a nápadníkům 223 kop
Jan Rud přivedl krunt
k nemálemu spustění
17401a-107
17401a-454
GK1-357
GK2-31
1602
1631
1636
Pavel Staněk (Straník)
Mikuláš Beránek
Jan Kadidlo
Urban Šínů z Oujezda
150 kop
koupil paseku
koupil zahradu s poli
závdavky:
85 kop míšeňských
od Jana Kadidlo
Vondra Drtík 60 kop
závdavky:
85 kop míšeňských
Mikuláš Kovář, Valenta Rylar
záduší Třemošskému 44 kop
závdavky:
Rychtářce Střítežské
Juzovi, který zběhl 4 kopy
záduší Třemošskému 44 kop
Juzovi, který z gruntu zběhl 4 kop
Jakubovi Štumbrkovi 20 kop
Jůzovi, který lotruje 4 kopy
Jakubovi Štamberkovi, který též
obci Střítežské 6 kop
Jakubovi Štamberkovi, který lotruje 20
z gruntu zběhl 20 kop
nápadníkům po Janovi Střítežském 45
obci Střítežské 6 kop
nápadníkům po Janovi Střítežském 11
17401a-109
GK1-606
GK2-355
1601
1636
Petr Matouš
Václav Votřel
Jan Kadidlo
syn Matouše Vaňků a Markéty
koupil grunt za 280 kop
250 kop míšeňských
350 kop
závdavky:
závdavky:
záduší Třemošskému 55 kop
Janovi ?? Do Osíka 164 kop
sirotkům po Petrovi Matoušovi
sirotům Matouše Vaňkova 83 kop
Mětějovi, Barboře, Marianě 125 kop
17401a-319, sirotčí kniha
viz. sirotčí kniha
GK2-356
22.3.1684
Řehoř Skokan
Pavel Rud byl jeho tchán
150 kop míšeňských
GK12-445
Jan Kadidlo ml.
24 jiter
Jan Kadidlo
Dorota
Pavel
Urban
Item Voršila N.
Lidmila N.
p
p
p
p
p
p
sedlák
žena
syn
syn
děvka
děvka
Jíra Vondráček
Marjána
Jan
Anna
p
konšel
p matka jeho
p
syn
p
dcera
40
40
15
12
18
30
k
k
k
k
k
n+
Jan Kadidlo
48 jiter
40
70
20
22
k
k
k
k
Jíra Ondráček
40 jiter
Jan Dlouhý
chalupa pohořelá
zápis o koupi chybí
6.12.1660
Pavel Kadidlo
syn Jana Kadidlo
230 kop míšeňských
1675
Michal Jílek
koupil zahradu
85 kop míšeňských
převzaté závazky:
Michalovi Staňkovi 4 1/2 kopy
k záduší Sebranickému 3 kopy
GK12-458
7.3.1686
Jiří Kadidlo
syn Pavla Kadidlo
230 kop míšeňských
GK12-453
27
28
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
40
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1603
Matěj Vondráčků
syn neboštíka Vondry Drtíka
200 kop míšeňských
závdavky:
Rychtářce Střítežský 82 kop
Janovi Teskařovi do Voldříše
Petrovi Kubasů 4 kopy
roku 1617 byl grunt splacen
Jíra Vondráček
zápis nenalezen
25.1.1654
se oženil
s Mandalénou
17401a-275
32
33
33
33
33
33
6/9
6.12.1660
Jiřík Odehnal
vzal živnost
od matky své Mariany
100 kop míšeňských
Ostatní závazky:
Marianě máteři svý 22 kop
Jiříkovi držiteli gruntu 25 kop
Janovi Vosatečnému? 25 kop
Anně sestře 25 kop
GK12-462
27.3.1677
Mikuláš Chadima
100 kop míšeňských
GK12-462
1
17.5.1701
Pavel Střítežský
svobodník, rychtář
syn Ondřeje Rychtáře
700 kop míšeňských
Jakub Střítežský
s povolením vrchnosti
postavil obecní chalupu
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Michal Střítežský
děti: Ondřej, Kateřina, Jan
živnost zdědil a odevzdal
synu Ondřejovi
za 120 kop míšeňských
Jan Beneš
s povolením vrchnosti
postavil obecní chalupu
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2.3.1731
Mikuláš Mřeň
syn Marka Mřeně
120 kop míšeňských
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10.8.1763
Mikuláš Střítežský
svobodník, rychtář
syn Martina Střítežského
1286 kop míšeňských
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
5.1.1790
Josef Střítežský
svobodník, rychtář
syn Mikuláše Střítežského
886 kop míšeňských
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
26.5.1866
František Střítežský
syn Františka Střítežského
1200
1817
František Střítežský
svobodník, rychtář
syn Josefa Stříteského
3950
1848
Josef Stříteský
syn Františka Střítežského
3650 zlatých
21.5.1737
Jan Břeň
60 kop míšeňských
12.3.1741
Josef Křivka
60 kop míšeňských
22.9.1717
Jakub Jílek
syn Jana Jílka,
který grunt povýšil
400 kop míšeňských
9.10.1748
Jan Jílek
syn Jakuba Jílka
400 kop míšeňských
30.1.1832
Jan Jílek +17.3.1857
syn Jana Jílka
20.6.1859
Jan Jílek
syn Jana Jílka
7253,49 Zlatých
6.5.1871
Jozef Jílek
4927,40 Zlatých
10.3.1711
Ondřej Střítežský
120 kop míšeňských
12.10.1748
Jan Střítežský
syn Ondřeje Střítežského
200 kop míšeňských
10.9.1817
Pavel Střítežský
syn Pavla Střítežského
14.10.1841
Franz Střítežský
bratr Pavla Střítežského
30.11.1850
Joseph Střítežský
13.2.1826
Jílek František
a manželka Veronika
vdova Veronika Jílková
9.4.1828
František Jílek
kupuje grunt
od své ženy Veroniky
24.8.1851
Anna Jílek
provdaná Střítežská
3200 Zlatých
14.8.1858
Anna Jílková prodává
10 jiter polí
Franc Doubkovi
ze Stříteže čp.19.
29.1.1809
Jakub Střítežský
7.7.1852
Rosalia Hubinka +12.4.1861
1600 Zlatých
10.11.1869
Anna Hubinková
pozustalost po Rosalii
16.7.1870
spoluvlastníkem
Jan Matonic
od 14.7.1870
manžel
26.1.1776
Josef Křivka
syn Josefa Křivky
60 kop míšeňských
1799
Jan Jílek
syn Jana Jílka
466.40
12.1.1773
Pavel Střítežský
syn neboštíka
Jana Střítežského
200 kop míšeňských
kšaft z 14.3.1716 str.121
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
9.5.1723
1.4.1757
Jan Střítežský
Martin Střítežský
svobodník, rychtář
svobodník, rychtář
syn Pavla Střítežského bratr Jana Střítežského
700 kop míšeňských
700 kop míšeňských
1800
staré nové
čp. čp.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1700
Přehled gruntů ve Stříteži
10.2.1719
Jan Beneš
koupil grunt
od máteře své
180 kop míšeňských
Jan Hertík
s povolením vrchnosti
postavil obecní chalupu
8.7.1742
Jan Mřeň
bratr neboštíka
Mikuláše Mřeně
120 kop míšeňských
21.5.1737
Jakub Chadima
30 kop míšeňských
17.4.1749
Jan Beneš
syn Jana Beneše
obecní chalupa po neboštíkovi
20 kop míšeňských
18.12.1739
13.11.1768
Jan Kysilko
Ondřej Kysilko
15 kop míšeňských 21.11.1768 se oženil s Kateřinou Jílkovou
koupil od máteře svý chalupu
19.10.1757
20.6.1771
Mikuláš Mřeň
Jan Jílek
synovec Jana Mřeně
koupil pustou živnost
165 kop míšeňských
s polmi ladem ležícími
165 kop míšeňských
21.5.1737
29.10.1745
Marek Beneš
Joseph Beneš
s povolením vrchnosti
syn Marka Beneše
postavil obecní chalupu
40 kop míšeňských
40 kop míšeňských
21.3.1737
18.1.1760
Jakub Střítežský
Jan Střítežský
180 kop míšeňských koupil živnost od máteře
své vdovy po
Jakubovi Střítežském
180 kop míšeňských
28.10.1780
Jan Beneš
syn Jana Beneše
koupil od máteře
7.3.1782
Jan Jílek
syn Jana Jílka
200 kop míšeňských
21.10.1790
Václav Jílek
bratr Jana Jílka
200 kop míšeňských
30.12.1768
Jan Beneš
syn Jozefa Beneše
40 kop míšeňských
20.6.1771
Václav Střítežský
180 kop míšeňských
GK12-500
21.5.1737
Mikuláš Břeň
se svolením vrchnosti
vystavěl chalupu
na gruntě selským
30 kop míšeňských
30.11.1756
Jan Mřeň
koupil od máteře svý chalupu
na gruntu Jana Mřeně postavenou
30 kop míšeňských
30.11.1790
Jan Mřeň
syn Jana Mřeně
7/9
20.2.1869
František Střítežský
asi syn Anny
3000 Zlatých
28.11.1870
spoluvlastníkem
Anna Střítežská
rozená Horáková
manželka Františka
Přehled gruntů ve Stříteži
12
13
14
7.5.1737
Jan Kejvalíček +1739
s povolením vrchnosti
chalupu postavil
35 kop míšeňských
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20.3.1700
Šimon Lněnička
syn Jana Lněničky
350 kop míšeňských
8.3.1736
Martin Jílek
350 kop míšeňských
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
19.3.1721
Michal Daněk
synovec Jakuba Jílka
470 kop míšeňských
7.10.1746
Franz Daněk
syn Michala Daňka
470 kop míšeňských
26.5.1774
Jiří Břeň
přiženil se ke vdově
po neboštíkovi
Franzovi Daňkovi
470 kop míšeňských
11.5.1737
Mikuláš Jílek
nákladem svým
obecní chalupu postavil
60 kop míšeňských
21.5.1737
Václav Kadidlo
nákladem svým
obecní chalupu postavil
60 kop míšeňských
17.10.1739
Matěj Květenský
po neboštíkovi
Janu Kejvalíčkovi
35 kop míšeňských
12.10.1759
Václav Jílek
koupil od máteře své vdovy
po Mikuláši Jílkovi
25.6.1796
Václav Jílek
syn Václava Jílka
150 kop míšeňských
28.11.1768
Jan Kadidlo
koupil od máteře své vdovy
po Václavu Kadidlo
60 kop míšeňských
28.10.1768
Jiřík Květenský
koupil od máteře své vdovy
po Matějovi Květenském
35 kop míšeňských
12.1.1787
Jakub Jílek
60 kop míšeňských
21.5.1737
Matěj Daněk +1753
na vlastní náklady
obecní chalupu postavil
40 kop míšeňských
2.7.1742
Matěj Doseděl
grunt po neboštíkovi
Martinovi Jílkovi
350 kop míšeňských
12.10.1753
Václav Beneš +1779
chalupa obecní
po neboštíkovi Matěji Daňkovi
40 kop míšeňských
8.1.1760
Jiří Jílek
synovec Mateje Doseděla
400 kop míšeňských
19.8.1779
Franz Boštík
chalupa obecní
po neboštíkovi Václavu Beneši
21.10.1737
Jakub Střítežský
50 kop míšeňských
30.1.1777
Jozef Střítežský
chalupa obecní
synovec Jakuba Střítežského
60 kop míšeňských
16.10.1766
Mikuláš Křivka
strýc Jana Křivky
390 kop míšeňských
8.1.1790
Mikuláš Křivka
100 kop míšeňských
Michal Vondráček
s povolením vrchnosti
na vlastní náklady
chalupu postavil
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
30.12.1739
Jan Křivka
syn Václava Křivky
390 kop míšeňských
6.12.1774
Pavel Chadima
35 kop míšeňských
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
5.3.1782
Franz Daněk
otčín Jiřík Břeň
470 kop míšeňských
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1800
nové
čp.
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1700
staré
čp.
1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1822
Jozef Daněk +6.6.1871
29.3.1872
Václav a František Daněk
17.10.1791
Josef Vlach
35 kop míšeňských
18.8.1790
Josef Jílek
syn Jiřího Jílka
400 kop míšeňských
6.6.1832
Mikuláš Jílek
syn Jozefa Jílka
15.3.1807
František Zavoral +13.6.1838
tchán Mikuláše Křivky
15.5.1832
Jan Křivka
kupuje od Mikuláše Křivky
jeho výměnek
a grunt je tak rozdělen
na čp. 18. a 37.
17.3.1841
Žofie provdaná Kopecká
dcera neboštíka
Františka Zavorala
GK12-440
17.2.1703
Václav Chadima
syn Tomáše Chadimy
58 kop míšeňských
GK12-480
22.12.1717
Šimon Anderle
53 kop míšeňských
zahrada
16.6.1730
Jakub Chadima
syn Václava Chadimy
60 kop míšeňských
23.3.1733
Jan Chadima
bratr Jakuba Chadimy
60 kop míšeňských
zahrada
5.4.1737
Jan Střítežský
zahrada
60 kop míšeňských
11.11.1737
Pavel Anderle
syn Šimona Anderle
53 kop míšeňských
zahrada
21.1.1745
Karel Zavoral
přiženil se k vdově
po Pavlovi Andrlovi
až do vejrostu syna
Jana na 15 let
zahrada
53 kop míšeňských
24.10.1765
Jan Andrle
otčím Karel Zavoral
83 kop míšeňských
zahrada
28.10.1781
Jan Střítežský kovář
obecní chalupa
30 kop míšeňských
8.10.1772
Josef Střítežský
zahrada
po Janu Střítežském
69 kop míšeňských
22.7.1785
Dominik Marel
obecní chalupa
30 kop míšeňských
14.8.1858
Franc Doubek kupuje
10 jiter polí
ze Stříteže čp.7.
20.4.1799
Franz Střítežský
syn Jozefa Střítežského
21.10.1790
Josef Andrle
syn Jana Andrleho
27.6.1832
Vincenc Střítežský
5.9.1813
Helena Andrlová
vdova
8/9
František Andrle
14.12.1872
Jozef a Johana Andrle
koupili živnost
od Františka Andrle
1500 Zlatých
17.5.1841
Jozef Kopecký
z Lezníka 40.
manžel Žofie Kopecké
Přehled gruntů ve Stříteži
4.4.1737
Jan Střítežský
Jakub Chadima
s povolením vrchnosti se svolením vrchnosti
chalupu postavil
patrně chalupu rozšířil
30 kop míšeňských
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28.2.1712
Mikuláš Chadima
světničku přistavěl
koupil od máti Alžběty
10 kop míšeňských
9.1.1740
Jan Špaček
světničku přistavěl
20 kop míšeňských
9.10.1767
Franz Boštík *4.9.1744 Zrnětín
koupil chalupu
30 kop míšeňských
vzal si 8.11.1767 za ženu dceru
Jana Špačka Kateřinu
30.1.1745
Jan Jílek
70 kop míšeňských
12.10.1747
Pavel Chadima
chalupa po otci
70 kop míšeňských
16.11.1751
Jiří Pakosta
přiženil se k vdově
po neboštíkovi Pavlu Chadimovi
29.11.1773
Karel Votřel
22.6.1722
Jan Jílek
syn Václava Jílka
200 kop míšeňských
3.1.1743
Jakub Jílek
syn Jana Jílka
200 kop míšeňských
23.11.1775
Matěj Jílek
syn Jakuba Jílka
200 kop míšeňských
8.10.1716
Marek Jílek
syn Michala Jílka
85 kop míšeňských
25.10.1757
Jan Jílek
koupil od Máteře dcery vdovy
po Markovi Jílkovi
3.8.1725
Jan Kadidlo
syn Jiříka Kadidlo
230 kop míšeňských
85 kop míšeňských
3.1.1760
Václav Kadidlo
syn Jana Kadidly
230 kop míšeňských
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
27
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
21.5.1737
Pavel Pakosta
na své náklady
chalupu obecní postavil
50 kop míšeňských
27
15.4.1739
Jakub Pakosta
syn Pavla Pakosty
50 kop míšeňských
28
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
21.5.1737
Jakub Kadidlo
postavil na vlastní náklady
obecní chalupu
50 kop míšeňských
40
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
16.4.1761
Jakub Pakosta
syn Jakuba Pakosty
chalupa obecní
50 kop míšeňských
21.5.1737
Tomáš Kadidlo
s povolením vrchnosti
chalupu obecní postavil
50 kop míšeňských
2.1.1768
Václav Kadidlo
syn Jakuba Kadidlo
50 kop míšeňských
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
26.4.1797
Mikuláš Boštík
koupil od máteře
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
1800
nové
čp.
1
23
23
23
23
23
23
23
1700
staré
čp.
1
22
22
22
22
22
22
22
Rok převzetí gruntu
Jméno majitele gruntu
příbuzenský poměr
cena gruntu, poznámky
2.7.1852
Josef Boštík
10.12.1858
Josef Boštík
přikoupil pozemek
od Františka Doubka
12.10.1805
Matěj Jílek
syn Matěje Jílka
10.4.1839
Jozef Jílek
syn Matěje Jílka
8.10.1803
Jozef Jílek
koupil od vdovy Mariany
po Janu Jílkovi
15.10.1803
Jan Daněk
koupil od Jozefa Jílka
22.3.1841
Jan Kadidlo
880 zlatých
16.2.1869
Jan Kadidlo
syn Jana Kadidlo
1800 zlatých
19.2.1841
Josef Kadidlo
syn Josefa Kadidlo
původně výměnek
u čp.28.
24.1.1788
Jakub Břeň
21.4.1774
Mikuláš Jelínek
přiženil se ke vdově
po neboštíkovi
Václavovi Kadidlo
176 kop 24 grošů
27.7.1788
Josef Kadidlo
otčin jeho Mikuláš Jelínek
18.1.1776
Jozef Pakosta
koupil od neboštíka otce
Jiříka Pakosty (zápis chybí)
50 kop míšeňských
1.11.1782
Josef Kárskej
50 kop míšeňských
9.4.1798
Josef Kadidlo
16.10.1776
Jakub Střítežský
chalupa na gruntu
Pavla Střítežského čp.4.
40 kop míšeňských
15.1.1719
Václav Chadima mladší
syn Mikuláše Chadimy
200 kop míšeňských
26.1.1748
Mikuláš Chadima
syn neboštíka
Václava Chadimy
200 kop míšeňských
10.6.1771
Pavel Kopecký
koupil od Anny vdovy
po neboštíkovi
Mikuláši Chadimovi
21.5.1737
Pavel Chadima
chalupu obecní postavil
60 kop míšeňských
200 kop míšeňských
8.10.1751
Franz Chadima
syn Pavla Chadimy
60 kop míšeňských
10.9.1810
Jozef Kopecký
syn Pavla Kopeckého
koupil grunt od matky Mariany
23.1.1784
Franz Chadima
koupil od máteře svý Anny
60 kop míšeňských
33
33
33
33
33
9/9
18.10.1839
Jan Mráz
a Rozálie manželka
10.3.1841
Kopecký František
z Lezníka 40.
a Rozálie Mrázová
dcera Jana Mráze
9.8.1852
Mariana Kadidlo
pravděpodobně vdova
po Josefovi
23.9.1853
Josef Tmej
manžel Mariany
dcery Josefa a Mariany?
5.3.1862
se stává spoluvlastníkem
Mariana Tmej roz.Kadidlo
do té doby nezletilá
16.3.1842
František Střítežský +9.10.1873
syn Rozálie vdovy po Pavlovi
obecní chalupa
15.4.1875
Pavel a Mariana Opařil
dědictví
po Františku Střítežském
výměnek u čp.4.
12.7.1848
Jan Kopecký
syn Jozefa Kopeckého
3 578, 75 Zlatých
10.5.1853
František Kopecký
Status animarium 1797 farnost Sebranice - Střítež
sepsal r.1797 farář ze Sebranic Ignác Tichý, přepsal a upravil r.2012 Radek Zdvořilý, [email protected]
Vesnice
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
staré nové
čp. čp.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
obyvatel 1772
Mik. Stříteský
Jos. Křivka
Jan Jílek
Jan Stříteský
Jan Beneš
Ondř. Kysilka
Jan Jílek
Jan Beneš
Poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Jméno
Jozef
Anna
Anna
Máří
Jan
Veruna
Mikuláš
Veruna
Jozef
Jozefa
Anna
Jan
Máří
Jan
Dorota
Jan
Rozara
Lenora
Helena
Franz
Pavel
Veruna
Pavel
Anna
Lenora
Jozef
Jan
Polepína
Jan
?
Ondřej
Anna
Václav
Veruna
Jakub
Jan
Anna
Anna
Příjmení
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Křivka
Křivka
Křivka
Křivka
Křivka
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Beneš
Beneš
Beneš
Stav
manželka
dcera
dcera
pacholek
děvečka
otec
matka
manželka
dcera
syn
dcera
manželka
syn
dcera
dcera
dcera
syn
manželka
syn
dcera
dcera
syn
manželka
?
Kysylka
Kysylka
Jílek
Jílek
Beneš
Beneš
manželka
manželka
pastevec
manželka
podruhyně
Věk Katolíci Nekatolíci Dítky Narozeni
Poznámka
31
1766
31
1766 rodem Jiří Jandík z Kornice
11
21.5.1785 1803 provdána za Františka Kopeckého ze Sebranic
9
1788
22
1775
27
1770
74
1723
65
8
3
1732
43
44
17
15
13
5
75
20.12.1724
50
1744-1747
22
16.10.1774
32
11.3.1770
30
24.4.1761
24
24.8.1763
16
7
1781
40
1753
39
1758 rodem Jan Votřel z Kaliště
20
1777
23
1774
17
1779
14
6
1
1783
40
1757
38
1759
16
1781
?
53
1745
36
2
1 7.12.1761 rodem Jiří Jílek ze Stříteže
31
11.10.1764
28
1769-1773
12
1
2
53
52
76
3
1/5
Status animarium 1797 farnost Sebranice - Střítež
sepsal r.1797 farář ze Sebranic Ignác Tichý, přepsal a upravil r.2012 Radek Zdvořilý, [email protected]
Vesnice
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
staré nové
čp. čp.
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
obyvatel 1772
Václ. Stříteský
Jan Mřeň
Frant. Daněk
Václav Jílek
Jan Kadidlo
Jiří Květenský
Václav Beneš
Jiří Jílek
Poř.č. Jméno
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Václav
Máří
Anna
Kateřina
Jakub
Jozef
Václav
Jan
Anna
Lydmila
Václav
Franz
Anna
Jozef
Anna
Jozef
Leonora
Anna
Kateřina
Leonora
Václav
Jakub
Rozara
Anna
Máří
Jozef
Rozara
Kateřina
Franz
Veruna
Jozef
Máří
Jozef
Rozara
Kateřina
Franz
Anna
Franz
Příjmení
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Střítezký
Mřeň
Mřeň
Mřeň
Daněk
Daněk
Daněk
Daněk
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Vlais
Vlais
Boštík
Boštík
Boštík
Boštík
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Stav
manželka
dcera
dcera
syn
syn
syn Máří
manželka
vejminkářka
syn
manželka
syn
dcera
pacholek
děvečka
pasce
matka
dcera
manželka
dcera
vejminkářka
manželka
matka
manželka
syn
dcera Franze
manželka
děvečka
pastevec
matka
syn
Věk Katolíci Nekatolíci Dítky Narozeni
48
46
22
20
17
14
11
35
35
40
10
42
40
11
9
26
22
13
75
28
24
43
33
9
50
42
31
67
45
34
11
9
34
28
24
13
63
31
2/5
7
2
4
3
9
3
1
4
1
3
1
4
3
Poznámka
1749
1751 rodem Matěj Kopecký z Horního Újezda
1775
1777
1778
1783
1786
1762
1762
1757
1787
1755
1757 rodem Stříteská
1786
1788
1722
1769
13.2.1773
8.4.1757
1764
21.12.1788
1747
28.1.1763
1769
1734 rodem Matěj Lněnička z Lezníka
6.10.1765
Status animarium 1797 farnost Sebranice - Střítež
sepsal r.1797 farář ze Sebranic Ignác Tichý, přepsal a upravil r.2012 Radek Zdvořilý, [email protected]
Vesnice
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
staré nové
čp. čp.
16
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
obyvatel 1772
16
Jak. Stříteský
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
Mik. Křivka
Dom. Marel
Ros. Stříteská
Jan Andrle
Frant. Boštík
Jiří Pakosta
Poř.č. Jméno
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Kateřina
Jozef
Rozara
Franz
Máří
Martin
Máří
Anna
Mikuláš
Lydmila
Dominik
Veruna
Anna
Jozef
Máří
Anna
Jozef
Jan
Máří
Franz
Jozef
Rozara
Jan
Anna
Anna
Václav
Jakub
Kateřina
Kateřina
Kateřina
Anna
Mikuláš
Jan
Máří
Rozara
Jakub
Anna
Příjmení
Stav
Věk Katolíci Nekatolíci Dítky Narozeni
Jílek
Střítezký
Střítezký
Zavoral
Zavoral
dcera
25
41
32
34
27
24
20
17
52
52
44
38
9
53
40
20
24
15
12
10
28
26
60
49
25
17
14
10
54
25
12
22
14
7
5
32
28
Křivka
Křivková
Marel
Marel
Marel
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Andrle
Andrle
Andrle
Andrle
Andrle
Andrle
Andrle
Andrle
Boštíčka
Boštíčka
Boštíčka
Boštík
Boštík
Boštíčka
Boštíčka
Mřeň
Mřeň
manželka
manželka
pacholek
děvečka
děvečka
otec
matka
manželka
dcera
manželka
dcera
syn
syn
dcera
syn
manželka
otec
matka
dcera
syn
syn
dcera
dcera
dcera
syn
syn
dcera
dcera
manželka
3/5
7
3
2
2
7
3
Poznámka
3.1.1771
1758
7.1.1768 rodem Václav Kadidlo ze Stříteže
1763
1770
1773
1777
1780
1745
1745
1753
1759 rodem Tichá
30.4.1785
rodem Daňková
7
8
7
2
2
1764
11.3.1770 rodem Jan Jílek ze Stříteže
1737
1748 rodem Pavlišová
1772
1780
1783
1787
1743
1772
1785
1775
1783
1790
1792 1821 se provdala za Pavla Střítežského z čp.4.
1765
1769
Status animarium 1797 farnost Sebranice - Střítež
sepsal r.1797 farář ze Sebranic Ignác Tichý, přepsal a upravil r.2012 Radek Zdvořilý, [email protected]
Vesnice
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
staré nové
čp. čp.
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
obyvatel 1772
26 Jak. Jilek
26
26
26
26
26
27 Jan Jílek
27
27
27
27
28 Václav Kadidlo
28
28
28
28
Jak. Pakosta
Tom. Kadidlo
40 Václ. Kadidlo
40
40
40
33 Jak. Stříteský
33
33
33
33
33
35 Pav. Kopecký
35
35
35
35
Poř.č. Jméno
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Matěj
Helena
Máří
Matěj
Helena
Kateřina
Jan
Máří
Franz
Jozef
Helena
Jozef
Anna
Anna
Jan
Jozef
Jakub
Helena
Anna
Jozef
Jozef
Anna
Franz
Václav
Rozara
Václav
Veruna
Jakub
Anna
Jozef
Jakub
Veruna
Anna
Pavel
Máří
Leonora
Máří
Rozara
Příjmení
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Jílek
Kadidlo
Kadidlo
Kadidlo
Pakosta
Pakosta
Pakosta
Pakosta
Kárský
Kárský
Kárský
Kadidlo
Kadidlo
Kadidlo
Kadidlo
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Střitezky
Stav
Věk Katolíci Nekatolíci Dítky Narozeni
manželka
syn
syn
dcera
50
37
17
15
11
9
68
59
24
22
14
33
30
21
15
10
62
54
25
13
44
34
10
61
58
18
24
48
48
19
15
24
manželka
dcera
dcera
dcera
48
46
22
24
18
manželka
dcera
syn
dcera
dcera
manželka
syn
syn hec.
dcera hec.
manželka
děvečka
bratr
syn Anny
manželka
dcera
syn
manželka
syn
manželka
syn
dcera
6
2
3
4
1
4/5
3
12.1750
1760 rodem Abrhámová z Lubné 169
30.7.1780
27.10.1782
8.5.1784
22.8.1786
23.5.1728
1738
14.6.1773
24.1.1775
28.7.1782
1765
1767 rodem Mikuláš Chadima
1776
1782
1787
rodem Kárská
4
3
4
5
Kopecký
Kopecký
Kopecký
Kopecký
Kopecký
3
Poznámka
1
1753
1763 rodem Pakostová
1787
12.9.1741
1739 rodem Bednářová
4.12.1779
1773
1751
1749
23.5.1778
9.7.1780
1773
13.1.1784
12.12.1742 rodem Jan Kopecký z Lezníka
13.12.1750 rodem Mikuláš Chadima
10.4.1776
2.6.1772 1806 provdána za Fridricha Sýkoru ze Širokého Dolu
20.12.1778
Status animarium 1797 farnost Sebranice - Střítež
sepsal r.1797 farář ze Sebranic Ignác Tichý, přepsal a upravil r.2012 Radek Zdvořilý, [email protected]
Vesnice
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Celkem
staré nové
čp. čp.
31
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
36
36
obyvatel 1772
35
Anna Chadimová
nestálo
nestálo
nestálo
nestálo
Poř.č. Jméno
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
167
Helena
Franz
Veruna
Anna
Václav
Anna
Jozef
Máří
Anna
Jakub
Rozara
Rozara
Jozef
Kateřina
Franz
Veruna
Příjmení
Stav
Kopecký
Chadima
Chadima
Chadima
Jílek
Jílek
Pakosta
Pakosta
Pakosta
Kadidlo
Kadidlo
Kadidlo
Beneš
Beneš
Mřeň
Mřeň
dcera
manželka
dcera
manželka
manželka
dcera
manželka
dcera
manželka
manželka
Věk Katolíci Nekatolíci Dítky Narozeni
16
40
38
8
34
32
46
42
12
40
40
10
38
41
39
33
213 =
5/5
6
2
1
2
3
2
2
3
2
2
2
Poznámka
28.3.1784
1759
31.12.1752 rodem Jan Jílek ze Stříteže
14.6.1784
1763
1765
8.10.1756
1757 rodem Šimonová
25.10.1785
14.4.1761 rodem Karel Mřeň ze Širokého Dolu
1764
141
23
49
Rychtářský rozrod
Martina Mřeně
Martin Mřeň
*asi 1508 +před 1553 Střítež
oo
Margeta
+asi 1579
Jílek Mřeň
Bartoš Mřeň jinak Střítežský
*před 1544 +asi 1614
sedlák ve Stříteži
*asi 1530 -1597
rychtář ve Stříteži 1563-1597
oo asi 1563
Tomáš Jílek
Štěpán Mřeň
Marta Vaňkova
*1581-17.11.1666
sedlák ve Stříteži
oo 1613
*1591-18.1.1672
+1603
rychtář v Širokém Dole strana Poličky
oo 1619
Mandaléna Ehrnbergerová
Kateřina Bártků
Jan Střítežský
z Nedvězího
oo 1641
*1593 dcera rychtáře Jana Bártků
+před 1629
rychtář ve Stříteži 1605-1627
oo
Kateřina Chotěnovská
*asi 1610 - 16.3.1674
Tomáš Jílek
Jan Jílek
Urban Jílek
Michal Jílek
*1611 - 21.8.1707
*1616 - 9.1.1675
rychtář v Širokém Dole strana Litomyšle
1660 - 1663
oo
rychtář v Širokém Dole strana Litomyšle
1643 - 1660
oo
*1626 +před 1663
konšel ve Stříteži
oo
*1651-18.4.1725
1696, 1698 rychtář ve Stříteži
oo 26.1.1671 Střítež
Alžběta
Anna Erbesová
+1631
*1651-18.4.1725
Veronika
Barbora
*1631 -24.4.1687
oo 24.10.1688 Lubná
*1626 -10.1675
Mikuláš Mřeň
potomci dědičnými rychtáři
*1620 +před 1663
1651 konšel ve Stříteži
oo
v Širokém Dole strana Poličky
rychtářem 1646 -1687
Mařena
Michal Mřeň
oo
rychtářem 1687 -1725
Anna Vondruška
Dorota
Jan Mřeň
Karel Mřeň
rychtářem 1725 -1758
Tomáš Mřeň
rychtářem 1758 -1762
Martin Střítežský
*1608-4.3.1663
rychtář ve Stříteži 1627-1660
1660 koupil svobodnou rychtu
na Pohoře stal se svobodníkem
1660-3 rychtářem na Pohoře
oo
Dorota
Alžběta Vondrová
*1616-1.3.1675
*Široký Důl
Pavel Střítežský
*1633 -25.4.1690
1645 -1663 sedlák ve Stříteži
svobodník a rychtář
na Pohoře 1663 -1690
Ondřej Střítežský
*1636 - 26.12.1708
svobodník a rychtář
ve Stříteži 1660-1701
oo 12.11.1658 Střítež
Dorota Kárská
*1640 Poříč - 30.9.1705
potomci Pavla dědičnými
rychtáři a svobodníky na Pohoře
Jiří Střítežský
potomci Ondřeje dědičnými
rychtáři a svobodníky ve Stříteži
rychtářem 1690 -1729
Pavel Střítežský
Václav Střítežský
rychtářem 1701 -1723
rychtářem 1729 -1760
Jan Střítežský
rychtářem 1760 -?
Jan Střítežský
rychtářem 1723 -1757
Martin Střítežský
rychtářem 1757 -1763
Mikuláš Střítežský
rychtářem 1763 -1790
Josef Střítežský
rychtářem 1790 -1817
František Střítežský
rychtářem 1817 -1848
Sestavil Ing.Radek Zdvořilý 15.2.2012, Uzavřená 1434, 289 22 Lysá nad Labem, radek.zdvorily@ seznam.cz
Rodokmen Jílků ve Stříteži
Martin Mřeň
*asi 1508 +před 1553 Střítež
Střítež čp.3.
oo
Margeta
+asi 1579
Dorota
Barbora
Anna
Matěj
Blažej
Bartoš Mřeň
jinak Střítežský
*asi 1530 -1597
rychtář ve Stříteži 1563-1597
oo asi 1563
Marta Vaňkova
+1603
Jílek Mřenín
* před 1544
r.1564 kupuje otcovský grunt
ve Stříteži čp.3.
jeho potomci nesou dále
příjmí Jílek
+před 1639
Viz. Jílkové
v Lubné
Střítež čp.3.
*1581 - 17.11.1666
oo 1641
Střítež 24
Střítež 16
Střítež 13
Střítež 7
Viz. Jílkové
ve Stříteži
katolíci
Střítež 3
Viz. Jílkové
ve Stříteži 3
Jakub *30.4.1677
oo 1.2.1699 Anna
*1677-2.3.1735
Střítež 12
Lezník
*asi 1610 -16.3.1674
Havel
*1639-19.2.1690
r.1666 kupuje grunt otce
ve Stříteži čp.3.
oo Ludmila
1642 - 8.4.1702
Michal
*1651-18.4.1725
r.1675 kupuje grunt
ve Stříteži čp.27 (25)
rychtář ve Stříteži 1696
oo 26.1.1671 Střítež
Anna Erbes
*1642-2.12.1732
Solomena *20.12. 1660
Marianna
Marianna *15.1.1671
oo 19.1.1693
Matěj Lněnička
Pavel *6.1.1674-29.11.1677
Dorota *25.1.1676-17.2.1745
oo 7.11.1694 Široký Důl
Mikuláš Fliedr
*16.11.1677-24.6.1741
z Pohory u Mor.Třebové
oo 27.1.1662
Jiří Staněk
K
P
Viz. Jílkové
ve Stříteži,
Lezníku
a Širokém Dole
P
Dorota *13.1.1669
oo 26.1.1687
Adam Flídr z Lubné
Kateřina Chotěnovská
Střítež 3
Mandaléna Ehrnbergerová
Tomáš Jílek
Střítež 27 (25)
oo 1613
Václav
*21.8.1662-22.10.1728
stal se katolíkem
oo 14.11.1686 Střítež
Marianna Křivková
*1664-26.6.1712
Kateřina *25.10.1664-2.1683
Jan *5.5.1666-24.4.1702
sedlák ve Stříteži
oo 10.2.1692 Střítež
Veronika Střítežská
ze Střenice
Rozina
oo 2.2.1665
Jan Čermák
Anna +3.12.1662
Marianna *18.8.1677
oo 26.2.1696
Matěj Kysilko
Jan *17.11.1679-14.2.1719
oo 1.2.1705 Střítež
Veruna Štěpánková
*1683-2.5.1757
Karel *17.1.1684-20.4.1747
oo Alžběta *1687-16.2.1745
Alžběta *14.11.1685
oo 13.2.1708 Martin Brůna
Anna *5.7.1688-30.7.1708
Veronika
oo 28.1.1703
Václav Chadima
Marek *10.3.1691-29.4.1750
oo 2.1718 Střítež
Mariana Kellerová
*1697 Květná -14.1.1762
Marianna *27.7.1706 Střítež
Jan *4.5.1710 Nová Ves+3.10.1780 Berlín
spisovatel, akulot Jednoty bratrské
Sasko
Pavel *26.6.1708 Nová Ves -15.4.1762
oo 2.6.1739 Anna Urbanová
*1710 Žďárek u Hradce Králové -15.9.1783
Sasko
Kateřina *4.8.1712 Nová Ves
oo 21.11.1768 Střítež
Ondřej Kysilka ze Stříteže
Judita Ludmila
*22.10.1714 Nová Ves -24.7.1783
oo 1734 Tobiáš Holub +26.7.1737
oo 15.10.1743 Václav Fiala, nádeník
*1710 Kovanice -21.12.1796
Karel *28.3.1717 Nová Ves
Jakub *29.6.1718 Lubná-19.5.1784
oo 1.7.1743 Dorota Jansová
*1718-28.6.1780
Karel *14.9.1711 Střítež
oo Mariana
Anna *14.11.1714 Střítež -15.6.1724
Alžběta *13.9.1716 Nová Ves
Mariana *10.2.1720 Nová Ves
Kateřina *+1722 Nová Ves
Kateřina *19.10.1723 Nová Ves
Jan *21.3.1726 Nová Ves
Tomáš *11.4.1729 Nová Ves
Václav *31.7.1725-23.8.1728
Jan *23.5.1728-5.12.1798
sedlák ve Stříteži 25
oo 22.11.1757 Střítež
Marianna Andrlová
ze Širokého Dolu
Ondřej *5.1733
Mariana *10.12.1736
oo 12.2.1760 Střítež
Václav Kadidlo ze Stříteže
1731
1731
oo 24.6.1739
Alžběta Jičínská
*1719-19.9.1743
Jiří *1743, krejčí
oo 14.9.1744
Anna Kulhavá
25.7.1707-1.5.1771
z Poříčí
Mikuláš
Marie
oo Jakub Kupka
P
1732
Sasko
1731
Sasko
Nová ves
Jan Karel
Jakub Friedrich
Jan August
Marie Dorota
oo J.J.Janík
Anna *21.8.1734
Karel *10.1741
Rozalie *24.8.1758-8.5.1766
Jan *14.4.1760
oo 20.2.1783 Střítež 25
Anna vdova Zavoralová
Ondřej *26.11.1761-1762
Ondřej *21.12.1762
oo 5.6.1787 Střítež 25
Helena Prokopová
Václav *11.10.1764
sedlák ve Stříteži 7, evangel.
oo 10.11.1795 Borová
Veronika Popelková *1773
ze Širokého Dolu 25
Střítež 7
Jan *14.7.1797-3.5.1805
Václav *28.2.1800-2.5.1805
František *+1814
P
Rozálie *11.3.1770
oo 20.11.1792 Střítež
Josef Andrle *1764
František *14.6.1773
Josef *24.1.1775
Helena *28.7.1782
Sestavil Ing.Radek Zdvořilý 28.12.2009 - radek.zdvorily @seznam.cz
Kateřina *+1799
Jan *1.8.1801-3.3.1802
Anna *+1803
Marie *26.12.1804-13.2.1885
oo 21.11.1826 Střítež 3
Mikuláš Daněk
*24.8.1801-16.12.1878
ze Stříteže 11
Jílkové ve Stříteži 3
Jan *16.10.1774-26.3.1854
oo 14.1.1796
Kateřina Popelková
ze Širokého Dolu 30
*4.4.1780-28.1.1846
Jan *5.5.1666-24.4.1702
sedlák ve Stříteži
oo 10.2.1692 Střítež
Veronika Střítežská ze Stříteže
Střítež 3
P
Jakub *4.7.1694-25.3.1747
oo 17.8.1717 Střítež
Ludmila Hurichová
*6.1.1700 Střítež-28.1.1779
Ludmila *29.8.1696
oo 10.9.1716
Václav Frýdl
Olina Lidmila *1718-1719
Lidmila *8.11.1720
Jan *20.10.1724-30.1.1804
sedlák ve Stříteži 3
Anna *27.4.1727
Veronika *14.5.1730
Mariana Judita *1733-1738
Mariana *17.7.1735
Judita *1.1739
Jakub *1742-1750
oo 25.1.1745 Střítež
Mariana Střítežská
ze Sebranic
*1717 - 22.12.1771
Matěj *27.10.1782
oo 8.11.1814 Střítež 26
Anna Kopecká *1793 Střítež
Helena *8.5.1784
oo 28.5.1811 Lezník 10
Jan Votřel *1781 Lezník
Kateřina *22.8.1786
Rozalie *25.1.1790
oo 17.11.1817 Střítež 6
František Jahn *1790 Lezník
Josef *2.12.1792
oo 6.11.1831 Lezník 16
Helena Jílková
*22.6.1799 Lezník 16
Anna *9.6.1795
oo Václav Háp
*17.12.1797
chalupník v Širokém Dole 31
Kateřina *1797
oo 20.11.1827 Střítež 26
Jan Caules *1801 Lubná 81
Jakub *+1798
Jan *7.5.1810-10.3.1857
sedlák ve Stříteži 3
oo 27.1.1837
Kateřina Kučerová
*28.7.1821-9.2.1891
z Borové 19
Mariana *16.1.1745
Jan *20.1.1747-28.11.1771
Barbora *+1750
Veronika *31.12.1752
oo 3.2.1784 Střítež 32
František Chadima ze Stříteže
Anna *16.3.1755-22.10.1796
Rozára *25.1.1757-2.11.1814
Judita *15.3.1759
oo Václav Popelka
ze Širokého Dolu 17
Eleonora *1761
oo Jakub Břeň
Helena *24.8.1763
Josef *13.10.1819 Střítež 26
Anna *27.4.1823 Střítež 26
Rozalie *22.11.1825 Střítež 27
Kateřina *19.7.1812-22.1.1874
1.muž oo 8.9.1835 Střítež
Josef Břeň 7.5.1815-1846
2.muž oo 22.11.1846 Široký Důl 3
František Břeň
*10.6.1822 - 29.3.1863
žila v Širokém Dole 7
oo 25.1.1774 Polička
Dorota Vodstrčilová
z Makova
*1744 - 7.2.1804
Judita *25.12.1698
oo 10.11.1720 Střítež
Jan Kadidlo
Dorota *+1701
Veronika *1.10.1701
oo 21.11.1724 Pohora
Jan Kopecký z Pohory
Magdaléna *30.7.1780
oo 2.6.1801 Lezník 38
Jan Kopecký *1772 Lezník
Anna *26.12.1807
oo Daniel Střítežský
Mariana *6.1747
Matěj *12.1750-12.1.1808
sedlák ve Stříteži 24
oo 22.11.1778 Střítež
Helena Abrahámová
z Lubné 169
Anna *29.6.1752
Rozina *22.2.1755
Kateřina *14.11.1759
oo 11.2.1787 Střítež 5
Josef Beneš *1761 Střítež
oo 2.1746 Střítež
Mariana Tesařová
z Pohory
Jakub *8.4.1757
chalupník ve Stříteži 13
oo 11.2.1787 Střítež 24
Mariana Rozálie Zavoralová
*1764 Lubná -26.2.1807
Střítež 13
Anna *21.12.1788
oo 13.8.1811 Střítež 13
Jan Kolář *1786 Pohora 5
Rozalie *17.6.1791
oo 12.11.1821 Střítež 13
Antonín Portele
*1792 Abbdorf 73
K
Helena *26.8.1792-1794
Mariana *26.6.1797
oo 20.11.1826 Střítež 13
František Marek
*1806 Hanna 12
Josef Václav *29.10.1845-15.9.1907
oo 4.2.1879 Borová
Anna Kučerová
*14.9.1860-15.1.1900
z Borové 64
Anna *7.7.1849
oo 30.10.1877 Borová
Josef Vávra *24.1.1852
z Borové
František *21.6.1787
Rozálie *17.2.1799
oo 15.11.1819 Střítež 3
Václav Janko
*1791 Jarošov 81
K
Široký Důl 5
Jan *23.9.1860 Střítež
Josef *5.8.1864-15.2.1871
František *28.10.1867-6.7.1940
oo Marie *11.11.1871
Rozálie *28.10.1867-17.11.1867
Rozalie *10.10.1873-24.4.1940
Anna *16.2.1878
Anna *11.3.1881-5.12.1943
Josef *22.1.1883-6.1.1918
oo Julie Čechová *1886
Jakub *25.6.1721
sedlák ve Stříteži 24
Jan *25.12.1723
oo 31.1.1751 Střítež
Kateřina Nachvilová
Anna *28.4.1726
Mariana *2.9.1728
Václav *6.1731
oo 30.1.1763 Kateřina
Lidmila *12.1733-15.10.1753
Kateřina *20.4.1736
Vavřinec *8.1739
oo 14.1.1779 Lezník 21
Majdaléna Koukalová
USA
1908
Václav *21.8.1662-22.10.1728
oo 14.11.1686 Střítež
Marianna Křivková
*1664-26.6.1712
Střítež 24
1908
Jan *7.4.1885-1953
Emilie *1887-1900
Božena *16.5.1889-6.7.1953
oo Karel Stodola
*27.6.1889-16.5.1966
z Hracholusk 45
František *1892-1894
František *25.10.1894-9.6.1986
Jaroslav *13.12.1897-20.5.1964
oo Věra Mášová
*15.3.1902-19.2.1944
Kolín
Helena *30.7.1694
Mikuláš *20.10.1697-21.7.1718
Jan *14.6.1691-16.8.1742
oo 8.9.1720 Střítež
Alžběta Chadimová
*1692 Střítež -15.6.1742
oo 13.12.1743 Střítež
Helena Benešová
*1723-19.1.1746
Jan Ludvík *4.5.1839-24.1.1924
oo 11.10.1863 Borová
Rozálie Jílková ze Stříteže 16
*14.3.1837-18.5.1909
Josef *16.5.1841-29.8.1842
Kateřina *24.1.1843
oo 18.11.1866
Jan Novotný *1845
ze Širokého Dolu 8
Rozárie *28.1.1854
oo 21.11.1876 Borová
Josef Květenský *14.3.1853
z Oldříše 101
Jílkové ve Stříteži
katolíci
Matěj *+2.1744
Josef *3.1745-23.8.1755
1852
USA
USA
Střítež 16
Judy *1948
Jim *1953
Jerry
Lisa
Patricia
oo Heithoff
George
Eileen
Teri
oo Potter
1908
USA
Vlasta *3.6.1929-21.1.2002
Jaroslav *16.8.1930-26.12.1998
oo Drahomíra *1929 Olomouc
Jan *+1823
Žofie *22.1.1828
Máří Magdaléna *5.12.1793
oo 14.4.1818 Střítež 16
Václav Pravec *1792
ze Suché Lhotky 13
Mariana
oo 23.2.1710 Mikuláš Chadima
Anna *22.7.1705-23.5.1708
Martin *9.1701-29.5.1742
oo 25.1.1728 Střítež
Brigita Kellerová z Květné
K
František 9.3.1897 ŠD5
Joseph *1906-1934
Julia Waden *29.3.1908-4.1.2000
Jack Jerry *1910-2000
oo Ann
John *19.3.1912-24.8.1921
George *1915-1989
Libuše Leonard *1917
oo Roman
Josef *11.9.1791
oo Juzová Anna
Rozina *1728
Marie *1735
Václav *1738-1742
Veronika *1741
Jiřík *20.4.1731-20.4.1785
oo 27.1.1760 Střítež
Anna Lněnička z Lezníka
*1734 - 23.4.1809
1899
Sloupnice
Kateřina *+1761
Anna *7.12.1761
oo 23.10.1787 Střítež 6
Ondřej Kysilka
*1745 Střítež 6
Josef *28.1.1763
sedlák ve Stříteži 16
oo 12.10.1790 Střítež 16
Rozára Křivková
z Třemošné 15
*1770-18.11.1820
Kateřina *1764-1766
František *6.10.1765
Jan Vít *14.5.1767
Veronika *29.6.1768
oo 17.2.1802 Střítež 16
Ondřej Pinz *1762
z Litrbach 131
Jan *1769-1770
Kateřina *3.1.1771
oo František Chadima
chalupník z Lubné 89
Helena *1773 -1784
Magdaléna *+1774
Václav *1775 -1776
Jan *+1777
Václav *10.8.1796
oo 16.7.1815 Střítež 16
Anna vdova Doležalová
*1781 z Nové vsi
František *29.4.1799
Rozálie *26.12.1801
Anna *18.8.1804
oo Josef Pauliš
Eleonora *28.3.1807
Mikuláš *16.12.1809
oo 22.11.1836 Střítež 35
Eleonora Kopecká *1816
ze Stříteže 35
Helena *+1812
oo 22.5.1798 Střítež 29
Veronika Kadidlová
ze Stříteže 29
*1778 - 24.10.1800
oo 19.5.1801 Střítež 16
Dorota Lněničková *1774
z Horního Újezda 128
Střítež 7
1857
USA
oo 15.5.1820 Střítež 7
Veronika Popelková
*1773 - 17.11.1831
vdova po Václavu Jílkovi
ze Stříteže 7
oo 24.1.1832 Třemošná 24
Anna Matoušová
*asi 1813 Třemošná 24
Anna *20.2.1833
Rozálie *14.3.1837-18.5.190
oo 11.10.1863 Borová
Jan Ludvík Jílek ze Stříteže 3
*4.5.1839-24.1.1924
Josef *+1799
Horní Újezd
Sestavil Ing.Radek Zdvořilý 28.12.2009, radek.zdvorily@ seznam.cz
Anna *1.11.1827
Mariana *4.4.1833 oo Tmej Josef
Josef *c. 1788 +před 9.8.1852
19.2.1841 koupil od otce chalupu čp.40.
oo 24.7.1827 Střítež 19
Anna Zavoralová *c. 1802 Střítež 19
Anna *3.2.1790 +31.3.1799
Ignác *3.1.1820 +9.4.1820 - Magdaléna *18.2.1792
Eleonora *1797 +23.6.1798
Václav *2.6.1799
oo 16.9.1824 Střítež 28
Johana Eiglová z Karle 72
Eleonora *29.1.1803
Anna *7.1.1807 +23.7.1813
František *1795
stal se chalupníkem ve Stříteži 31
oo 16.5.1819 Třemošná 3
Marie Stehlíková z Třemošné 3
Jan *28.5.1842
sedlák ve Stříteži 28.
oo Anna Daňková
ze Stříteže 11
Střítež 40
Václav *26.4.1820
Anna *4.5.1822 +před 1836
Mariana *25.6.1824
Žofie *25.8.1826 +před 1842
Rozárie *2.2.1832
František *7.12.1834 +před 1839
Anna *4.9.1836
Žofie *30.12.1842
Střítež 31
Jozef *6.7.1844
Anna *23.8.1846
Rosalie *9.1.1858
Lidmila *1729
Josef *1734
Jakub *8.10.1756 +10.2.1814
stal se chalupníkem ve Stříteži 34.
oo 20.11.1787 Střítež 145
Rozálie Šimonová z Lubné
*c. 1756 +8.12.1814
Anna *1.1.1744
Jan *5.3.1748
oo 12.11.1741 Střítež
Veronika Bartošová
z Lezníka
Rozina *1689
oo 6.11.1718 Střítež
Mariana Mřeňová ze Širokého Dolu
*2.11.1688 +10.1.1729
oo 20.1.1729 Střítež
Kateřina Zavoralová z Lezníka
Tomáš *1691
Václav *26.8.1707
postavil chalupu ve Stříteži čp.13.
oo 20.11.1730 Střítež
Anna Chadimová ze Stříteže
Jozef *22.7.1829
chalupník ve Stříteži 32.
oo Kateřina Šimková
z Třemošné 10
Anna *12.7.1832
Mariana *29.1.1836
František *14.8.1863
František *16.2.1840
Jan *15.8.1871
podruh
Josef *9.11.1873
oo Anna Kubše z Lubné 128
Anna *30.4.1876
bydleli ve Stříteži 32 a 29
Žofie *18.11.1879
Rozárie *23.5.1825
Václav *28.4.1883 +31.1.1884
Václav *19.5.1886
oo 31.7.1917 Bystré
Marie Findejsová z Bystré
Rodokmen rodu Kadidlo
1587-2010
Veronika *22.10.1769
Jan *10.1.1771
Jan
*12.2.1741
+14.4.1785
chalupníkem
ve Stříteži 13
oo 21.11.1768 Střítež
Helena Svobodová
z Lezníka
oo 1773 Střítež 13
Majdaléna Seidlová
*c. 1747 Sebranice
Mariana *1745
Jan Kadidlo
*1693
stal 3.8.1725 po otci sedlákem ve Stříteži 26. (28.)
Kateřina *3.11.1720
+5.5.1724
Anna *1723
Jan *1723 +před 1740
Václav *1725 +17.3.1726
Anna *1730 +16.2.1732
Jiřík *1733
oo 18.2.1754 Rybná
Magdaléna Leksová
Jan *1740 +1747
Mariana *1735
Kateřina *1719
Střítež 34
Rozina *7.1.1768
Anna *5.4.1770
Magdaléna *1763
oo 10.11.1720 Střítež
Judita Jílková ze Stříteže
*25.12.1698 +11.1.1740
Střítež 13
Jozef *20.5.1774
Magdaléna*1776+1785
František *27.3.1778
František *25.9.1779
oo16.10.1804 Dolní Újezd
Lorencová Helena vdova
Anna *1782
Jakub *1784
Veronika *mezi 1773 a 1778 +24.10.1800
oo 22.5.1798 Střítež 29
František Jílek *6.10.1765 Střítež 16
Anna *9.1.1770 +před 1777
Jozef *1.2.1775
1797 uváděn jako voják
9.4.1798 převzal po otci chalupu ve Stříteži 29.
oo Kateřina Embergová z Oldříše
Anna *27.2.1777
Václav *4.12.1779
oo Mariana Neumeistrová z Oldříše 127
Magdaléna *12.8.1782
Anna *12.7.1804 +27.4.1806
Jozef *3.1799
oo 4.11.1823 Lubná 14
Rozálie Večeře z Lubné 14
Josef *6.4.1885
Helena *20.8.1801+19.8.1859
Anna *1695
František *26.9.1886
Kateřina *10.4.1782
Františka *9.3.1893-19.4.1922
Václav *12.9.1741
Kateřina
Ludvík *21.8.1888
Jan *5.10.1784
Vojtěch *18.5.1696 +1.5.1750
2.1.1768 koupil po otci chalupu za 50 kop míšeňských
Jozef *24.5.1787
Josef *15.2.1861
oo 18.9.1718 Lubná
oo 24.1.1768 Střítež
Rozára *27.2.1790
oo 24.11.1884 Oldříš
Judita Nešporová z Lubné
Rozina Bednářová *mezi 1740 a 1743 +23.10.1800
Anna *5.2.1793
Jiří Kadidlo
Františka Telecká
později se přestěhovali do Rybné
Lidmila *1738
Jiřík *22.3.1686
Jan *1751
*27.3.1661
Veronika *1715
z Oldříše 47
Jozef *1748
od 7.3.1686 po otci sedlákem ve Stříteži 26.
převzal chalupu po otci
Jan *1716
podruh v Širokém Dole 48
Judita *2.5.1700
Veronika *1750
Josefa
*9.9.1857
František *20.7.1865
oo 1.2.1688 Střítež
oo 1.2.1711 Široký Důl
oo 17.11.1750 Široký Důl
oo 20.5.1781 Široký Důl
oo 8.2.1720 Lubná
František *5.6.1893
Františka *1.1.1863
oo Josefa Ehrenbergerová
Lidmila Valentová ze Širokého Dolu
Kateřina Šejnohová ze Širokého Dolu
Mariana vdova Wikosová
Anna Kučerová
Mikuláš Kovář
Mariana *1719
Mariana *1691
ze Širokého Dolu
Veronika *24.1.1703 +7.4.1723
Jakub *c. 1666 +1.3.1729
Jan *10.6.1663 +5.2.1693
Václav *28.9.1688
Ondřej *1721
oo Anna
oo 30.1.1695 Střítež
oo 1685 Střítež
29.12.1713 koupil chalupu
Anna *1724 +před 1736
Marie *11.4.1858
oo 21.1.1726 Lubná
Jan
Mariana Zavřelová *c. 1672 +8.11.1735
Ludmila Boštíková z Lubného
Kateřina *1727
od bratra Jiříka za 12 kop míšeňských
Josefa *12.2.1860
Polepína Kopecká
*2.4.1706
Václav *14.12.1828
žili v Lubném
Rozina
*19.3.1730
20.1.1688 koupil v Širokém Dole chalupu
+před 1863
oo 21.1.1714 Široký Důl
Václav Kadidlo
ze Širokého Dolu
oo 11.8.1857 Oldříš 79
Kateřina oo1690 Karlík Matěj z Osíka
Kateřina
*23.9.1785
Lidmila *26.6.1732
od Pavla Jílka za 18 kop míšeňských
Josefa *24.7.1863
Judita Lněničková ze Sv.Kateřiny
*26.9.1903 +27.1.1970
Josefa Pélová (Andrlíková)
Anna *1665
Jan *31.1.1787
Anna *1736
František
oo 22.11.1930 Polička
*c. 1825 Oldříš 147
oo 21.1.1694 Střítež
oo 20.4.1690 Lezník
Anna *22.1.1790 - Jozefa *24.3.1819
Pavel *9.5.1709 +26.6.1775
16.10.-29.11.1866
Mariana *1699 +před 1734
Anna Břeňová ze Širokého Dolu 7
Havel Kopecký z Lezníka
Magdaléna *25.8.1792 +před 1794
Kateřina Vondrová ze Širokého Dolu
oo 12.9.1734 Lubná
Mikuláš Mřeň
Kateřina *20.6.1821
oo 10.2.1726 Střítež
Jan *9.12.1833
*27.6.1904 +1.5.1963
Tomáš
Mariana
Mariana *24.9.1794 Kateřina Flídrová
bydleli v Širokém Dole
Anna *1709 +před 1741
ze Širokého Dolu
Jozef *29.7.1827
oo 28.8.1857
Od
r.1930
do r.1964 spolu provozovali obchod
Ludmila
František
*5.11.1797
+před
1800
*c. 1712 Lezník
oo 11.7.1745 Široký Důl
oo 14.11.1734 Široký Důl
Josefa Nedělová
smišený a hostinec v Jiříkově čp 37.
oo 13.11.1689 Lubná
Jozef *19.1.1804
Josefka *9.12.1833
Anna Seidlová
Kateřina *1706
*Sádek 102
Václav kvůli Anně přestoupil k evangelíkům
oo c. 1859
Jiří Rensa, krčmář z Lubného
Jakub *1713 +20.5.1760
Mariana *4.2.1736
oo 1784 Široký Důl
Mikuláš *1696
22.11.1690 Lubná
Václav Kocourek
oo 4.11.1731 Lubná
Dorota *1692 +1.2.1715
Kateřina *23.4.1738
Lukáš
Kateřina Meteláková
16.1.1734 koupil od otce zahradu
Josef *12.1.1869
Josef *17.5.1836
Josef *23.4.1898 +8.9.1939
*14.10.1819
+9.4.1888
Václav Zavoral z Lubného
Veronika Boštíková z Lubné
Matěj *1694
Veruna *3.8.1740 *5.10.1762
ze Svaté Kateřiny
+5.4.1941
oo Anna Sklenářová
oo 7.2.1734 Široký Důl
hostinský ve Stříteži 12.
František *22.10.1826
později se přestěhovali
oo 17.1.1718 Střítež
Anna *1742 +před 1744 +před 1819
oo Terezie Rejmanová
Terezie *27.7.1807
Anna *22.12.1861
*Oldříš 42
Mariana Andrlová
oo Františka Stříteská
Veronika *1677
Jan *14.12.1828 +4.1.1829
do Rybné a pak na Damašek
Máří Magdaléna Uapková z Libně
Jozef *1743
*1775
Veronika *26.9.1811
+5.10.1942
Veronika *1712
*19.5.1902 +18.8.1961
Františka *26.12.1830
provdána za Břeně, ale kterého?
Anna *1698
Anna *1744
Mariana *28.6.1732
František *23.1.1772 +5.9.1837
Matěj *15.11.1840
Rozina *1704 +11.12.1762
Kateřina *24.5.1795
Alžběta
*1747
Vlasta *okolo 1930
oo 29.1.1761 Rybná
Josef Kadidlo
oo Josefa Borovská
Josefa *26.9.1869
1794 se přiženil do Širokého Dolu 12,
Mariana
*8.7.1797
+před
1802
oo 1730 Široký Důl
Dorota Zimová
oo 1771
*16.12.1856 +14.8.1939
oo Žďára
Václav Niemec
oo Dorota
ze Sádku 84
Anna *5.8.1872
kde se stal chalupníkem
František *27.10.1799 +9.10.1880
Pavel Mřeň *11.5.1705
oo 30.12.1691 Střítež
Jiřík
Kopecký
Michal
Kadidlo
Kateřina *+1735
hospodský ve Stříteži 12.
čp.12 ve Stříteži
Františka *8.11.1876
stal se chalupníkem v Oldříši 79
oo 1794 Široký Důl
ze Širokého Dolu
Lidmila *1750
Pavel Kadidlo
levoboček Pavla ?
2009 prodala
Anna *1737
oo
9.2.1897
Polička
95
Jan
*2.5.1883
oo
8.5.1826
Borová
Kateřina Hrnčířová
Tomáš *1751
*asi 1636 -8.2.1699
od 23.10.1712 Střítež
Božena *16.6.1927
František *1738
Anna Andrlíková
Jan *1701 +před 1765
řezník v Újezdu nad Lesy
Magdaléna Lorencová
Magdaléna
*25.4.1774
od
6.12.1660
sedlákem
ve
Stříteži
26
(28)
Kateřina Flídrová z Lezníka
oo 28.4.1771 Široký Důl
*23.10.1875 +10.1960
+18.8.1944
oo 31.10.1728 Široký Důl
oo 26.5.1904 Praha
Josef
*20.9.1804 +19.4.1871
Kateřina
*17.2.1776
+před
1782
bydleli v Lezníku
Rozina Tobková *c. 1751 Osík
Mariana Pohorská z Kaliště
Anna Rybáková
oo 1.3.1767 Rybná
Jozef *27.11.1779
Anna *12.7.1859 +8.1.1861
Alžběta *17.6.1659
Jozef *25.10.1831
bydleli v Širokém Dole 61
oo Pavel Vomáčka
*26.3.1887
Vosov
Anna Janko z Rybné
Kateřina *1782 +před 1786
František
*6.1.1862
+23.3.1864
Mariana *c. 1660-7.1.1729
Urban *1639
Jan *1732 +před 1746
+před 1834
chalupník z Lubné 185
bydleli nejprve v Rybném
František *16.7.1865 +20.4.1866
Kateřina *23.3.1786 - Kateřina
Matěj *1734
Jan *26.3.1887
Jozef *20.7.1834 +6.12.1897
Mariana *1757
+před 1861
Mariana
a pak na Damašku
František *4.7.1871 +15.7.1871
*27.1.1813
Václav *1729
František *1760
šenkýř ve Stříteži 12
*22.5.1802
oo
21.1.1861
Široký
Důl
51
stali se evangelíky
Anna *2.1.1869
Anna *1716
Veronika *1726
oo 24.10.1756 Široký Důl
Kateřina *1766
oo
Anna
Štiková
*1833
+3.6.1876
František Břeň
oo 16.11.1896 Střítež
Rosálie Urbánková ze Svaté Kateřiny
Veronika *1770
z Horního Újezda 62
*11.3.1797 +11.1.1877
Václav Kopecký
Jan Kadidlo
Kateřina *1736 +17.3.1740
Anna *4.10.1839
*5.12.1870 Střítež 29
*asi 1611 +8.10.1670
Kristina *28.2.1769
Mariana *1739 +před 1746
František *23.5.1848
oo Žofie Horáková
mrtvě
narozené *1.3.1853
1636 koupil ve Stříteži grunt od Václava Votřela
Magdaléna
*28.3.1776
Veruna *22.1.1741 Máří Magdaléna *30.10.1768
*Kamenné Sedliště 36
oo Dorota
Jan
*8.12.1746
Jan
*11.12.1775
Anna *23.7.1774
Jozef
+9.3.1853
*asi 1611 +12.3.1669
Kateřina
*17.6.1859
přiženil
se
na
grunt
Jiřího
Mřeně
čp.46.
Magdaléna *19.6.1777
Filip *26.4.1780 +před 1783
*25.10.1807 oo 14.5.1854 Široký Důl 12
a stale se zde chalupníkem
Kateřina *29.11.1778 +před 1784
oo 9.7.1895 Široký Důl 25
Kateřina *15.7.1781
Kateřina Červená
syn Antonína?
Kateřina *7.5.1887 +30.6.1896
Veronika *29.11.1778 +před 1790
František Vomáčka
oo 14.6.1774 Široký Důl 46
Filip *27.8.1783
*1823 Sebranice +4.4.1910
Jan Vojtěch *22.4.1889 +31.1.1895
František *24.12.1780
Marie *18.2.1923 +2.5.1941
Kateřina Mřeňová *1748 Lubná
zedník ze Širokého Dolu 98
Leopold *18.10.1785
Antonín
František *8.1.1891 -oženil se do Borové
Jozef *10.11.1782 +před 1797
Josef *17.7.1927 +před 1935
Mariana *8.12.1746
Josef *10.2.1771
Josef *23.12.1893
Maruše
Kateřina *4.4.1784
Marie *8.11.1899 +19.5.1930
Vlasta *7.10.1929 -vdána v Poličce
Jan *2.1.1862
oo Tereza Kaštánková
chalupník
Jozef *30.7.1786
Blažek
Kadidlo
oo 12.8.1886 Široký Důl 12
Rozálie *13.2.1897
z Damašku
Anna *28.5.1932 +28.1.1997
v Širokém Dole 47.
Veronika *6.9.1790
možná první s příjmím Kadidlo
Kateřina Čechová
oo 26.10.1951 Polička
bratr Vávra
Stefanie *25.12.1895 -provdána v Poličce
21.3.1587 kupuje ve Stříteži grunt
*1.7.1865 Široký Důl 44
Trávníček
Anna *4.6.1901 -provdána v Dolanech
+před 1599
Josef *24.6.1935 -ženat 1961
žili v Širokém Dole 47.
Jan *22.12.1903 +3.3.1907
Jozef *12.3.1740 +1.9.1740
Kateřina *4.10.1741 +16.5.1798
oo 21.2.1773 Lubná 55
František Štefl *19.9.1745 +28.8.1806
chalupník v Lubném 94
Anna *30.1.1744
Veruna *23.4.1746
Anna *30.9.1780 - Lidmila *8.3.1748
Jakub *1750
Rozina *1750
Jan *1726 +11.3.1732
Pavel *1729 +23.3.1732
Václav *1731 +4.3.1732
Mariana *1733 +před 1735
František *25.4.1769
Mariana *20.7.1735
Jan *1760
Anna *1.1735 +19.1.1735
Eleonora *1761
Anna *22.2.1736
Jozef *1764
Jozef *15.3.1739 +17.2.1800
Jan *1767
oo 11.11.1759 Lubná
Kateřina *1770
Majdaléna Smejkalová z Kaliště
*11.8.1738 +9.4.1799
Kateřina *3.11.1743
Mariana *1746
Veronika 24.-28.6.1748
Lidmila *24.6.1748
Františka (Fannie) *14.2.1862
Veronika *26.8.1749
+11.8.1938 North St.Paul
Rozina *28.11.1750
oo John Sven Wallin
František *1.10.1753
bezejména *+24.10.1859
Jan *13.9.1822
Anna (Adla) *15.11.1863
podruh v Rybné 42
+26.11.1954 Los Angeles
oo 15.2.1857 Telecí
oo William Milner
Antonína Kinclová
František *9.3.1861 +před 1868
*22.1.1835 Damašek 14
Antonie (Nettie) *5.1.1866
Anna *23.9.1825
+17.11.1951 Wayzata
Terezie *4.7.1828
oo Alvia Pomerken
Jozef *10.3.1831
František *13.3.1868
nájemník v Damašku 3
Ignatz (Charles) *14.12.1869
oo 23.10.1864 Telecí
+22.9.1947 Great Falls
Mariana Černá
oo Lillian Messinger Parker
*1.8.1846 Rybná
Václav *13.5.1833 +před 1838
Josef (William) *7.10.1871
František *22.8.1835
+6.6.1941 Minneapolis
změnil příjmí na "Cogelow"
oo 5.6.1911
Emma B.Haines
emigroval i s rodinou 5.1875
do USA (Minnesota)
Krystýna *12.11.1873 +před 1875
+25.5.1894 Randolph, Dakota
Alois (Albert) 8.11.1874 +před 1880
Wilhemina Christina
oo 15.2.1857 Rybná 60
Antonie Teplá
*10.10.1876 Minnesota
*7.1.1835 Březiny 14
+12.7.1947 Minneapolis
oo 10.10.1901
+25.7.1909 Minneapolis
Václav *27.11.1838
Carl Gerhart Arnt
Jinva *30.3.1842
George
Terezie Suchá
*10.6.1879 Minnesota
z Březin 57
+27.1.1973 San Diego
oo 21.10.1852 Rybná 60
oo Essie Clemey West
Anna Kaštánková
oo Elizabeth Anderson
z Rybné 60
USA
Jozef *1798
chalupník ve Stříteži 32
oo 11.5.1823 Lubná 25
Kateřina Zavoralová
z Lubné 25
Rozára *25.10.1785
Anna *14.1.1791
Mariana *14.9.1793
Josef Kadidlo
*1765
27.7.1788 převzal po otci grunt ve Stříteži čp.28. (dříve 26.)
9.4.1798 odešel na výměnek čp.40. (dříve 29.)
Jan *1724
Veronika *1726
Rybná
Střítež 32
oo 3.9.1815 Střítež 28
Helena Kunzlová vdova
*c. 1789 Střítež
Václav Kadidlo
*1738
od 3.1.1760 po otci sedlákem ve Stříteži 26.
oo 12.2.1760 Střítež
Mariana Jílková *10.12.1736 Střítež
Kateřina *27.11.1770
Tereza *7.9.1775
Josef *18.1.1867
oo 1.6.1896
Anna Pohorská *3.10.1874
Jan *22.7.1873
Kateřina *13.5.1879
Tomáš *21.12.1881
oo 7.8.1912
Cecílie Vlčková
Mariana
oo Sejkora Jan
z Širokého Dolu 69
Jan *23.4.1816
22.3.1841 převzal po otci grunt čp.28.
oo 8.2.1841 Lezník 33
Anna Rožková *c. 1822 Lezník 33
Mikuláš *12.9.1820 +18.9.1820
Žofie *c. 1820
Anna *4.12.1821
oo 9.10.1842 Střítež 40
oo Votřel Václav
chalupník ve Stříteži 31
Josef Jílek *24.11.1819 Široký Důl 47
oo 12.8.1788 Střítež 26
Anna Chadimová ze Stříteže
*c. 1767 +3.12.1814
František *26.5.1839
po otci chalupníkem ve Stříteži 31
oo 19.8.1862 Střítež 31
Kateřina Hauptová *c. 1840 Lezník 18
František *30.5.1865 +29.5.1948
Jan *30.8.1877
Čsl.legionář na Rusi
účastnil se bpjů proti bolševikům
oddán 25.2.1929 jako vdovec s Máří ? z Hany
Rosálie *10.12.1872
Marie *4.5.1878
Jakub
postavil r.1737
chalupu čp.29.
(dnes čp.40.)
oo 20.10.1726 Střítež
Rozina Mřeňová
*c. 1700 +10.12.1733
oo 1734 Střítež
Rozálie Sedláková z Lubné
Anna *1727
Tomáš *29.11.1729
+25.9.1732
USA
Střítež 29
Lubná
Oldříš 174.
Jiříkov 37.
Široký Důl
P
Široký Důl
Starý
Kamenec 24.
Sádek 12.
Oldříš 79.
P
Lezník
Střítež 28
Střítež 12.
Damašek
Damašek 2
Josef *
familiant
Terezie *19.6.1800
Josefa *4.12.1801
Jiří *2.7.1804
Anna *19.4.1807
Kateřina *5.8.1810
Střítež
Verze: 18.12.2010 sestavil Ing.Radek Zdvořilý, Uzavřená 1434, 289 22 Lysá nad Labem, radek.zdvorily
seznam.cz
@
Sestavil Ing.Radek Zdvořilý 5.12.2010, Uzavřená 1434, 289 22 Lysá nad Labem, radek.zdvorily@ seznam.cz
Anna *asi 1812
oo 10.10.1830 Pohora 30
Jozef Tmej, šenkýř
*asi 1800 Kaliště 22
Rodokmen rodu
Kopeckých z Lezníka
Jan *29.3.1770
Anna *12.2.1772
Rozárie *23.7.1821
Kateřina *1776
Jan *3.-8.1804
Helena *22.1.1774
Magdaléna *17.5.1778
Václav *1780 +1790
Jozef
*22.5.1784
převzal čp.40. po otci
oo 22.7.1806 Lezník 40
Mariana Střítežská
*1788 +8.8.1851
Jan *22.9.1779
Václav
převzal čp.30.na Pohoře
*1.8.1744 +19.10.1786
Rozára *8.9.1832
Anna *1794-1795
oo 26.5.1811 Pohora 30
převzal čp.69. na Pohoře
Žofie *asi 1837
František *22.11.1795
Anna Hubinková
oo 8.11.1768 Dolní Újezd
Anna *8.-9.1818
oo 10.2.1861 Lezník 23
Jan *25.11.1768
oo 19.8.1818 Lezník 9
*asi 1787 Kaliště 6
Mariana *6.3.1822
Helena Prokopová
František Mazal
statek
Eleonora
*6.11.1769
Mariana Hledíková
Jan
*21.1.1772
Jan *6.8.1778
*1755
Dolní
Újezd
*asi 1840 Lezník 23
František *12.11.1774
*asi 1792 Lezník
2x ženat
František *13.9.1781
Jakub *14.12.1776
Jozef *1797-1799
oo 2.6.1801 Lezník 38
Anna *16.10.1783
Jan *26.1.1754
Mariana
*12.11.1779
Magdaléna Jílková
Helena *10.1.1800
koupil čp.30. na Pohoře
1
František
Jozef *28.3.1782
*30.7.1780 - 17.11.1802
Máří Magdaléna *1800-1825
2 statek
oo 2.2.1777 Pohora 30
Jan *22.6.1742
*19.3.1841 +16.1.1906
Václav *1787-1793
oo 17.5.1803 Lezník 38
Jozef *1801-1804
Kateřina Kysilková
Mariana
*19.10.1746
převzal čp.27.ve Stříteži
Kateřina *10.-11.1789
Eleonora Boštíková
Václav *12.1.1804
chalupa
*asi 1761 Třemošná
Veronika *8.2.1749
Jozef 8.-11.1851
Anna *10.-11.1789
Jozef *4.7.1807
*asi 1778 Lubná 114
Jiří *18.4.1751
Jiřík *10.-11.1790
Magdaléna *3.8.1764
Jiří *9.6.1849 +7.6.1889
František *18.4.1758
Pavel *14.10.1752
Jozef Václav *26.9.1767
koupil čp.33. v Lezníku
koupil čp.9. v Lezníku
Jan
Veronika *26.1.1754
Rozára *25.11.1768
oo 26.2.1878 Hochwald 4
Anna Tmejová *asi 1766
*8.3.1739 +8.11.1794
Eleonora *1756
statek
Jan *22.6.1770
Anna Kopecká
8.3.1767 koupil grunt po otci
Kateřina
*19.6.1760
Kateřina *17.11.1803
Václav *27.9.1771
*24.5.1855 +3.7.1916
Jiří *18.8.1767
oo
15.12.1767
Lezník
Magdaléna *11.3.1763
Kateřina *17.5.1773
viz. Hochwald 4. a Střítež 35.
koupil čp.71. na Pohoře
Anna Andrlová
Jozef *10.4.1765
Rozára *30.10.1774
Anna *1768
oo 15.2.1803 Pohora 71.
*1747 +15.1.1805
Jan *5.1.1776
Magdaléna *1770
František
Lidmila Votřelová
chalupa
Kateřina *23.2.1777
Jozef *11.4.1774
Kateřina *8.9.1802
převzal čp.40.v Lezníku
Anna *13.1.1881
Kateřina *9.11.1728
Magdaléna *17.2.1779
převzal č.10.na Pohoře
František *1697
Helena *5.4.1804
oo Eleonora Zindulková
František *20.2.1883
Matěj *9.1.1730
oo
15.11.1801
Pohora
10
1737 převzal grunt čp.69.
František
oo 1757 Lezník
Vaclav *26.2.1737
Jan *1738
Helena Jetmarová
Josef
2x ženat
koupil čp.4.v Hochwaldu
Antonín *1739
Mariana Benešová vdova
Pavel
1760 převzal grunt
Martin *14.10.1731
*asi 1781 Pohora 14
oo 20.11.1740 Němčice
*28.7.1789 +1.3.1858
oo Eva Kuře
1766 koupil čp.10.na Pohoře
*12.12.1742 +19.3.1806
2x ženat
chalupa
Matěj *16.1.1736
Kateřina *1778
1810 převzal čp.35.ve Stříteži
2x ženat
Alžběta
Čistková
Mariana
*24.3.1732
Rozálie *20.3.1811
10.6.1771
koupil
grunt
oo 9.11.1760 Pohora
Martin *10.10.1741
Jan *29.1.1776
asi 1849 koupil čp.12. v Oldříši
oo 16.11.1766 Pohora
*Němčice +před 1751
oo 25.2.1759 Pohora
Jozef *20.1.-26.1.1815
čp.35. ve Stříteži
Anna Jirušová *Lezník
Kateřina *22.11.1743
odstěhoval se do Deblína
3x ženat
Kateřina Votřelová
oo 11.7.1751 Pohora
Jan
Kopecký
Eleonora *7.9.1816
oo
28.4.1771
Lezník
oo 30.7.1776 Pohora 7
Mariana *7.9.1748
u Kuřimi na Moravě
oo 21.11.1809 Střítež 35
Jan *30.7.1799
statek
*asi 1740 +20.4.1802
Lidmila Chadimová
*25.12.1730 +5.8.1771
oo 22.11.1836 Střítež 35
Mariana Chadimová
Alžběta Jílková
Mariana
*12.3.1750
oo 1.7.1799 Pohora 10
Rozálie Boštíková
oo 6.7.1802 Pohora 10
*24.2.1730 Lubná
z Pohory 24. - viz.
Mikuláš Jílek
*13.12.1750 +5.3.1814
*19.3.1750 Široký Důl
Jozef *31.7.1752
*asi 1787 Lubná 65 +6.4.1812
Anna Žďárová *Horní Újezd
Anna Pivoňková
Jan *14.12.1733 +před 1739
*16.12.1809 Střítež 16
Jakub *17.7.1745
Matěj
*5.2.1690
oo 14.7.1812 Střítež 35
František *1780
*asi 1774 Pohora 48
Jozef *26.2.1735
Jozef *7.2.1819-6.3.1847
Anna *17.7.1745
Mariana *1769
1740 koupil čp.7. na Pohoře
Eleonora Boštíková
Lidmila *1738
oo 1760 Lezník
František *27.2.1821-26.10.1836
Rozina *11.2.1748
Václav *+1771
oo
Anna
*asi 1792 Lubná 61
Jakub
Kateřina Kvapilová vdova
Jan *31.3.1823-6.7.1824
Lidmila *18.5.1751
Jozef *27.10.1772
statek
Jan *1692
oo 20.11.1850 Oldříš
*9.4.1742 +25.2.1812
Žofie *2.9.1826
Anna *6.1.1795
převzal čp.47.na Pohoře
Alžběta *1694
Kateřina Navrátilová
Jan
koupil čp. 47. na Pohoře
Jan
Kateřina *10.6.1797
oo 26.11.1793 Pohora 47.
Veronika *1699
*2.6.1807 Borová 26
2x ženat
*27.3.1700 +1767
*22.3.1830 +asi 11.10.1892
Veruna Střítežská
Jozef *+1805
Karel *1701
Jan *16.7.1774
oo
16.11.1766
Pohora
6.3.1738
koupil
grunt
po
otci
Anna *4.12.1736
převzal
čp.35.ve Stříteži
*asi 1773 Hanna
oo 30.11.1729 Pohora
Máří Magdaléna
Magdaléna Pivoňková
oo 25.1.1728 Lezník
Jozef *1738
oo 8.2.1848 Střítež 35
Kateřina *24.2.1781 +
Kateřina Marelová
*2.6.1772 +1808
*Pohora +13.3.1796
Kateřina Bubnová
chalupa
František *1742
Helena Pavlišová z Lubné 169
František *1.-2.1798
*1704
+19.6.1772
Pohora
68
oo 10.5.1796 Pohora 47
oo 1806 Široký Důl
Mariana *1742-1804
*27.2.1827 +21.3.1897
František *24.4.1799
Martin *8.11.1696
Kateřina *21.11.1709
Mařena *1704
Kateřina Střítežská
Fridrich Sýkora
Anna *19.10.1832-20.1.1833
Kateřina *8.8.1801
Alžběta *8.4.1698
Anna *6.2.1714
Jiřík *1708
*asi 1768 Hanna 44
rychtář v Širokém Dole
Jan *29.5.1774
Václav *15.3.1835
provdaná Flídrová
provdaná
Kolářová
Helena *1711
Václav *23.8.1744
*28.1.1754 Sv.Kateřina
František *15.1.1776
převzal čp.12.v Oldříši
Lidmila *16.10.1702
Kateřina *11.4.1735
Kateřina
*1712
Jiří *1745
Helena *24.2.1781
Magdaléna *1778
oo 28.5.1855 Hartmanice 8
Matěj
*22.1.1707
Jakub
*1.7.1736
Antonín
oo Veronika
Jozef *1781
Eleonora *10.4.1776
Rozálie Klodnerová
Mariana *19.5.1704
Václav *10.9.1737
chalupa
*17.1.1715 +před 1773
František *16.12.1774
koupil čp.48. v Širokém Dole
oo 14.5.1805 Střítež 31
*asi 1830 Hartmanice 8
provdaná
Drobná
Kateřina
*1738
1746 koupil čp.10. na Pohoře
Anna *7.7.1776
Mariana *30.6.1750
František Křivka
Václav *26.10.1833-3.11.1833
oo Kateřina
statek
Ondřej *7.12.1777
Filip *1748
*asi 1781 Pohora 22
Pavel
František *22.6.1837
Eleonora *1779
2x ženat
Helena *28.3.1784
*20.1.1669 +1740
oo 9.6.1863 Oldříš 12
Veronika *1717
Magdaléna *1780
koupil čp.39. na Pohoře
Rosálie *20.12.1778
20.7.1695 koupil grunt po otci
Františka Groulíková
oo 23.5.1742 Pohora
Rozára *1782
oo 23.5.1773 Pohora
oo 9.3.1809 Střítež 9
2x ženat
*asi 1842 Oldříš 152
František Kopecký
Jozef *22.9.1784
Magdaléna Pavlišová * Lubná
Jakub Střítežský
oo 29.1.1696 Polička
chalupa
z Benátek
Máří Magdaléna *1786-1788
oo 17.11.1783 Pohora
*1778 Střítež 9
Dorota Hledíková
Apolena *1720
Anna *7.12.1788
Veronika Daňková *Střítež
Anna *17.9.1787
+před 1734 *Polička-Horní předměstí
Jakub *1722
Mariana *1791-1792
Anna *1753
Anna *13.12.1793
oo 6.6.1734 Lezník
Judita *18.3.1725
Eleonora *24.5.1793
Jozef *16.3.1756
oo
8.11.1814 Střítež 26
Kateřina Švihelová
Václav *9.9.1728
Jozef *10.7.1795
1785 se ujal čp.39. na Pohoře
Matěj Jílek
Jan
*16.5.1760
oo 7.2.1815 Pohora 23.
1791 koupil čp.24. na Pohoře
Jan
*27.10.1782 Střítež 24
Dorota
*asi
1656
Matěj
*25.3.1664
oo 19.6.1785 Pohora 10
Rozálie Střítežská
oo 20.11.1785 Pohora 10
*10.5.1661
oo 20.10.1680 Sebranice
oo Magdaléna Tmejová
Magdaléna Pohorská *asi 1760
*asi 1795 Sebranice 4
Mariana Kopecká
1687 převzal grunt po otci
statek
Petr Mazal z Lezníka
Magdaléna *6.1.1798
*10.3.1760 Pohora 24.-1.7.1821
2x ženat
Lidmila *9.9.1666
Kateřina *23.1.1800
oo Mariana
Kateřina *1721
Mariana
oo Šimon Koukal
Kateřina *22.6.1686
Matěj *odhadem 1693
Anna *2.9.1750
Anna *14.4.1786
Antonie *14.7.1723
Marie *2.9.1802
oo 10.11.1709 Pohora
Jan *1724
*3.2.1658 +před 1733
Kateřina *1752
oo 21.10.1708 Široký Důl
Martin *3.9.1724
oo 3.11.1722 Široký Důl
Anna Mřeňová *Široký Důl
Jakub *1725
provdaná Zmrhaná
?
Kateřina
*21.11.1672
Pavel *1753-1771
František Novotný
Veronika Jílková vdova
Adam *27.8.1662 +18.1.1697
1749 převzal čp.63. v Širokém Dole
oo Osík
Mariana *1756
*Javorník
Jakub *8.1699
Ondřej
Havel
2x
ženat
Jiřík
Vít
z
Osíka
Mariana *1757
Mariana *1688 +30.5.1689
Václav *1695
*odhadem 1663
*odhadem 1660 +před 1725
oo 11.11.1749 Široký Důl
Mikuláš *1759
Veronika *1690
21.3.1721 převzal
13.3.1703 koupil grunt
oo
20.4.1690
Lezník
Alžběta
*1690
Alžběta
Anna Mřeňová *1726 Široký Důl
grunt čp.63. po otci
1788 se ujal čp.63. v Širokém Dole
čp.63. v Širokém Dole
Anna Kadidlová ze Stříteže
oo Mikuláš Řehák
Alžběta
oo Kateřina Kučerová, evangelička
oo 27.5.1756 Široký Důl
oo 20.10.1720 Široký Důl
2x ženat
*1665 +14.4.1745
Marek *1667
*asi 1762 Borová 19
Rozina Daliborová *Lubná
Anna Andrlová *17.2.1735 Široký Důl
oo
25.10.1685
statek
Václav *1670
Jan *1709
Jan *28.8.1765
Jan *1698 +před 1709
Marie *1734
Ondřej
Anna Poslušná *Široký Důl
oo 1707 Lubná
Antonín *1711
Alžběta *7.2.1761
Judita *5.1701
Mikuláš *1728
*asi 1626
oo 2.žena Judita
Martin
Kateřina Kerhartová Josef *1708 5.12.1644 koupil grunt po otci
Mariana *1715
oo 11.1787 Lubná 105
Michal *23.9.1703
Kateřina *9.10.1682
oo 3.2.1754 Široký Důl
Adam
1688 koupil čp.24. na Pohoře
*Lubná
Anna
*1717
František Mřeň, evangelík
Polepína *16.9.1706
Mařenka *8.4.1685
oo
Kateřina Kovářová *Lubná
Kryštof
3x ženat
Jan *1.6.1729
žili v Lubné
Václav *1723
*14.5.1764 +2.2.1820
oo 21.1.1726 Lubná
Alžběta *31.8.1686
Alžběta
chalupa
1695 koupil zahradu
oo 1. žena Rozina
Mikuláš *18.11.1730
Mariana *1674
Jakub
Jan Kadidlo
Alžběta *2.4.1689
*asi 1633 +asi 1707 Lezník
Karel *1.10.1758
čp.11.
na
Pohoře
žili
na
Pohoře
1755 převzal čp.11. na Pohoře
Pavel *1678
*2.4.1706 Lubná
Jan
*13.6.1691
Anna *8.7.1793
Magdaléna *23.9.1761
oo 1695 Pohora
oo 3.1.1682 Sebranice
oo 24.10.1756 Pohora
Matouš *1680
Václav +4.12.1687 Třemošná
Pavel
oo 21.11.1724 Pohora
Veronika *15.3.1795
František *asi 1763
Dorota vdova Střítežská
Dorota Hledíková
Jakub *1683
Kateřina Navrátilová *Široký Důl
Adam *asi 1635 Lezník
+před 1682 Sebranice
Veronika Jílková
František *3.-5.1798
převzal čp.11.na Pohoře
Matěj *1696
žili v Třemošné
Mariana *25.12.1732
Jiří *asi 1633 +9.6.1698
*1.10.1701 Střítež
statek
Mariana *21.7.1799
oo 17.7.1792 Pohora 11
1725 převzal čp.11.
+17.9.1686 Třemošná
Jakub *25.7.1736
1650 a 1659 koupil grunt na Pohoře
Dorota *28.10.1692
Marek *asi 1620
Rozára *30.7.1801
Veronika Tichá
oo 28.10.1725 Pohora
oo 1687 Třemošná
Veronika *14.5.1739
Veronika *16.10.1695
2x
ženat
1637
a
1644
koupil
grunt
na
Pohoře
František *1803-1804
*asi 1770 +12.1.1819
Veronika Navrátilová *Lezník
Kateřina Zahradníková
Václav *12.9.1742
Rozina
oo Mariana +7.4.1676
1651 konšel na Pohoře
Jozef *4.-10.1805
Alžběta *1698
Jakub *1727
+9.11.1694
statek
*28.12.1698 +31.1.1742
oo
Dorota
vdova
+7.8.1688
oo
Kateřina
František *1701
Kateřina *13.12.1754
Mikuláš
žili na Pohoře 24.
oo 12.7.1722 Lubná
1.4.1740 koupil chalupu
Kateřina *19.4.1757
*1728 +23.1.1792
Martin
Jílek
na Pohoře od bratrance
Kateřina *3.6.1760
oo 28.10.1753 Pohora
*4.11.1690 Lubná
Matěje Kopeckého
Jan *31.7.1763
Kateřina Machková
Alyana
*4.12.1700
3x
ženat
Anna *23.1.1766
*Sebranice +2.3.1792
Matěj *15.2.1704
oo 10.2.1726 Pohora
Adam *23.12.1766
Václav *1731
Jiří Kopecký
oo 23.10.1729 Pohora
Mariana Dubišarová
Kateřina *2.10.1734
*asi 1587 +asi 1644
Kateřina Votřelová
*asi 1704 +9.6.1742
Jiří *5.4.1740
sedlák v Lezníku
* Pohora
oo 23.9.1742 Pohora
František *20.10.1744
první nositel příjmí Kopecký
Mariana Klusoňová
Jiří *19.10.1747
oo
oo 25.5.1762 Pohora
Jozef *9.3.1752
Dorota
Rozina Kadidlová
Anna *6.6.1756
*asi 1590 +asi 1669
Martin *1.6.1757
*19.3.1730 Široký Důl
Pohora 30
Lezník 13
Mariana *23.12.1845
Anna *+1851
Anna *24.5.1855
2x vdaná
oo 26.2.1878 Hochwald 4.
Jiří Kopecký
chalupník v Lezníku 33.- viz.
*9.6.1849 - 7.6.1889
oo 23.11.1891 Hochwald 4.
Jan Kopecký
sedlák ve Stříteži 35. - viz.
*14.7.1852 - 18.5.1935
Anna *2.1.1808
oo 3.7.1827 Lezník 40
Jan Štika
*asi 1801 Horní Újezd 62
Jan *28.2.1812
Jozef *14.1.1810
1841 se ujal čp.19.ve Stříteži
oo 15.11.1831 Střítež 19
Žofie Zavoralová
*27.8.1802 +16.1.1876
Mariana *21.2.1817
František
*10.7.1814 +5.6.1880
ujal se čp.27.ve Stříteži
2x ženat
oo 14.2.1841 Střítež 27
Rozálie Mrázová
*asi 1817 +26.7.1849
oo
Kateřina Kabrhelová
*Fridrichov
Rozárie *8.4.1823
Jiří *asi 1827
převzal čp.40.v Lezníků
oo 7.2.1847 Lezník 40
Mariana Votřelová
*asi 1826 Kaliště 4
Pohora 71
Střítež 19.
Střítež 27.
Lezník 33.
Hochwald 4.
Střítež 35.
Pohora 7
Pohora 47.
Široký Důl 48.
Pohora 10
Pohora 39.
Pohora 24.
František *1787 +
Jan *22.6.1789 +
Jan *27.10.1792 +
Magdaléna *8.7.1793
Anna *1795
Mikuláš *1799
Jan *1800
František *1801
Jozef pohrobek *12.9.1804
převzal čp.63.v Širokém Dole
oo Anna *8.9.1802
Jozef *2.12.1828
Široký Důl 63.
Pohora 11.
Pohora 24.
Pohora 69.
Anna *28.5.1879
oo 3.7.1905 Střítež 35.
Václav Kopecký
*4.2.1862 Střítež 35. -viz.
Marie *1882-1883
Marie *25.2.1886
oo 25.9.1906 Střítež 35
Josef Svatoš, chalupník
*20.4.1876 Široký Důl 93
Jiří *13.6.1888
Jan *14.7.1852 -18.5.1935
1892 převzal čp.35.ve Stříteži
oo 23.11.1891 Hochwald 4
Anna Kopecká
*24.5.1855 -3.7.1916
-viz.též Hochwald 4. a Lezník 33.
Anna *9.2.1849
Václav *4.2.1862
ujal se čp.5.ve Stříteži
2x ženat
oo 16.2.1892
Anna Vostřelová
*24.3.1863 -26.4.1898
oo 3.7.1905 Střítež 35
Anna Kopecká
*28.5.1879 Lezník 33.-viz.
Eleonora *27.2.1850
Helena *23.2.1854
Jozef *19.2.1856
František *20.1.1858
Mariana *23.2.1860
Jan
*23.5.1896 -1964
1935 převzal čp.35.ve Stříteži
oo
Anna Tmějová
*15.2.1907 Střítež 40 +1985
Anežka
Rozálie
chalupa
Střítež 5.
Václav *29.11.1892 -18.12.1896
Josef *10.1893 -19.5.1894
Anna *4.10.1894
oo 18.7.1922 Střítež 5
Jan Víšek
*13.4.1888 Horní Újezd 119
Václav *5.4.1897 -3.6.1898
František *23.11.1905 -18.12.1909
statek
Oldříš 12.
Josefa *4.1.1860
oo 28.1.1879 Oldříš 135
Jozef Škorpík
*1854 Oldříš 135
Anna *16.6.1857
Jozef *1862
oo 17.11.1885 Oldříš 12
Josefa Píchová
*1860 Oldříš 54
Veronika *13.2.1726
provdaná Tmej
Kateřina *5.10.1728
provdaná Křivka
Mariana *8.3.1733
provdaná Jiskrová
Ludmila *10.11.1735
Jiřík
*1738 +22.10.1771
5.4.1771 koupil grunt čp.49.
v Širokém Dole
oo 28.4.1771 Široký Důl
Alžběta Kadidlová
*1747 Široký Důl 49.
Jozef *1741
Jan
*25.12.1730 +5.8.1771
1759 převzal grunt po otci
oo 25.2.1759 Pohora
Mariana Kopecká
*24.3.1732 Lezník 40. - viz.
Judita *1742
Anna *3.8.1744
provdaná Pohorská
Mariana
*10.3.1760 +1.7.1821
oo 20.11.1785 Pohora 10
Jozef Kopecký
*16.3.1756 Pohora 10 -viz.
Jan *7.2.1763
Jan *27.2.1764
Jozef *9.2.1765
Anna *14.4.1766
Lezník 40. - kolébka rodu
Mariana *28.2.1731
Anna *11.1.1740
Sestavil 13.2.2012 Radek Zdvořilý - radek.zdvorily @seznam.cz
Download

Grunty ve Stříteži u Poličky