Prostředky osobního zabezpečení
Personal Protective Equipment
1
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 1
2/15/11 9:56 AM
2
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 2
2/15/11 9:56 AM
LANEX a.s. je největším výrobcem
splétaných a stáčených lan v České republice a patří mezi významné
evropské výrobce. Se sortimentem
pletených dynamických a statických lan, určených pro horolezectví a práce ve výškách a nad volnou
hloubkou, úzce souvisí také sortiment prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách. Již v devadesátých letech uvedl LANEX na
trh první řadu vlastních postrojů a
bezpečnostních záchytných a polohovacích lan.
Vstup do EU byl pro LANEX a.s. stimulem
přijít s inovovanou nabídkou prostředků
osobního zajištění. Cílem bylo, aby se tyto
pracovní pomůcky staly co nejdostupnějšími všem, kdo je ke své práci potřebují. Jedná
se nejen o ucelený sortiment zachycovacích
postrojů, bezpečnostních zachycovacích lan
a zachycovačů pádů, bezpečnostních polohovacích lan, karabin a doplňků, ale i o řadu
školicich programů, realizovaných ve spolupráci s externími partnery. Samozřejmostí je
rovněž poradenská činnost, záruční a pozáruční servis včetně provádění periodických
prohlídek.
Joining the European Union was for
LANEX a.s. a stimulus to come with
an innovated offer of personal protective equipment. The objective is
to make these work aids available as
much as possible to all those who
need them for their work. LANEX´s
product range – dynamic and static ropes developed for mountainclimbing, work at height and over
open spaces – is closely connected
with fall-arrest and lifeline systems.
LANEX introduced the first range of
own fallarrest body harnesses, safety ropes and lanyards on the market
as early as the 1990s.
Presently, due to the EU eastward expansion, many companies as well as sole owners in the new EU member states reconsider
their safety procedures. And right at this important time, LANEX comes with its innovative range of fall-arrest and lifeline systems
with the aim of accessing these products to
a wide variety of possible users. LANEX offers not only the integral range of fall-arrest
body harnesses, lanyards, fall-arrest systems with rope grabs, self-retracting lifelines, carabiners and accessories, but also a
variety of training programmes carried out
in cooperation with LANEX´s partners. Consultation, technical and advisory services
during and after a guarentee period including periodical inspections come as a matter
of course.
Obchodní a technické oddělení je připraveno Vám odborně poradit a zodpovědně řešit
všechny Vaše dotazy a požadavky. Jsou Vám
garantovány výhody spolupráce s významným výrobcem a ekonomicky stabilní společností, která si klade za cíl kvalitou, pružností a vysokou užitnou hodnotou svých
výrobků a služeb uspokojit všechny požadavky zákazníka.
Business and technical departments are always ready to give you expert advice and
to answer all your questions and requests
– this is the advantage of cooperating with
LANEX, the important and economicallystable manufacturer of fall-arrest and lifeline systems, which wants to satisfy the requirements of its customers through quality,
flexibility and high use value of its products
and services.
3
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 3
2/15/11 9:56 AM
Výstup na konstrukci
Ascent of a structure
Při pracích v průmyslu, stavebnictví
a zejména v energetice. Výstup
s tlumičem pádu se dvěma lany a
karabinami postupným přepínáním
karabin na kostrukci nebo výstup a
sestup pomocí jisticího lana.
For works in industry, civil engineering
and especially power engineering.
Ascent with a fall absorber with two
ropes and carabiners by successively
attaching the carabiners to the
structure, or ascent and descent by
means of a securing rope.
1
3
1 LX 4
2 BZL 11
3 Back up
4 Prot 3/11
5 vak / bag
6 karabina / carabiner
7 přilba / helmet
2
7
4
6
5
4
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 4
2/15/11 9:56 AM
Rovná střecha
Flat roof
1
1 Basic
2 Lanostop
3 CR 200
4 AZ 800
5 lanyard
6 AZ 011
7 přilba / helmet
8 vak / bag
Při čištění a údržbě střech, příp. při
výstavbě střech nových. Jištění proti
pádu přes hranu střechy buď pomocí
samonavíjecího systému a tlumiče
pádu pro ploché střechy nebo lano
s brzdou, jež neumožňují přiblížení se
až k hraně pádu.
2
For cleaning and maintenance of
existing roofs and for construction of
new roofs. Protection against fall over
the roof edge either by a retractable
system and fall absorber for flat roofs
or rope with brake which does not allow
the user to come close to the edge.
4
7
5
6
8
3
5
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 5
2/15/11 9:57 AM
Šikmá střecha
Inclined roof
1
Při práci na šikmé střeše hrozí
nebezpečí sklouznutí nebo pádu.
Jištění je provedeno dvoulanovou
technikou zvyšující bezpečnost a
komfort při práci.
2
5
1 PROFI
2 Lanostop
3 BZL11
4 Back up
5 Duck
6 ocelové lanko / steel rope
7 karabina / carabiner
8 přilba / helmet
9 vak / bag
There is a danger of slip or fall when
working on an inclined roof. The
protection is realized by double-rope
technique which increases work safety
and comfort.
6
8
4
9
7
3
6
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 6
2/15/11 9:58 AM
Horizontální jištění
Horizontal protection
1
Umožňuje bezpečnou práci při
potřebě vodorovného pohybu na
pracovišti. Jištění je provedeno
pomocí lana nebo popruhu s
napínáním (dopínáním) pro práce,
které vyžadují časté přemisťování
kotvicího systému.
3
5
For safe work with the need of
horizontal movement in the workplace.
Protection is realized by ropes or a
webbing with tensioning (retensioning)
for works that require frequent
displacement of the anchor system.
7
4
1 LX 2
2 AE 320
3 HSL 300
4 tlumič / shock absorber
5 přilba / helmet
6 karabina / carabiner
7 vak / bag
8 WR 100
8
6
2
7
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 7
2/15/11 9:59 AM
Stísněné prostory
Confident space
1 LX 1
2 TM 9
3 RUP 502
4 AT 300
5 Lanostop
6 CR 200
7 přilba / helmet
8 vak / bag
9 karabina / carabiner
1
Při práci v úzkém prostoru jako
jsou např. kanalizace nebo
potrubí. Spouštění a vytahování
pomocí trojnožky a navijáku při
současném jištění druhým lanem či
samonavíjecím systémem.
4
9
For work in a narrow spaces as, for
instance, sewerage or piping system.
Lifting and lowering by means of a
tripod and a winch with simultaneous
protection by a second rope or a
retractable system.
5
3
7
2
8
6
8
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 8
2/15/11 9:59 AM
Výjimečně při činnostech, které není
možné z časových či ekonomických
důvodů provádět jinak. Výstup a
sestup dvoulanovou technikou s
jedním pracovním a druhým jisticím
lanem.
Práce ve visu
Work in hanging
position
1 Profi
2 static
3 Lory
4 Duck
5 Back up
6 blokant / rope clamp
7 přilba / helmet
8 vak / bag
9 karabina / carabiner
1
6
For activities that cannot be performed
otherwise for time or economic
reasons. Ascent and descent realized
by double-rope technique with one
work rope and one securing rope.
2
7
4
8
9
5
3
9
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 9
2/15/11 9:59 AM
Jištění na pracovišti
Protection in the
workplace
1 LX 2
1
2 tlumič pádu ABM L
shock absorber ABM L
3 Rolex
4 Prot 3/11
5 Lanostop
6 přilba / helmet
7 vak / bag
8 karabina / carabiner
Při práci na jednom místě - zajištění
pomocí lana s brzdou, tlumičem
pádu či samonavíjecím systémem.
Při současném polohování pomocí
polohovacího prostředku.
2
3
For work in a single place of work with
protection by means of a rope with
brake, a fall absorber or a retractable
system. For simultaneous positioning
by means of a positioning device.
4
8
5
6
7
10
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 10
2/15/11 10:00 AM
Zachycovací postroje
Safety harnesses
BASIC
0082
EN 361
Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví – pokrývači, klempíři
aj. Zachycovací postroj BASIC má zadní a přední
kotvicí prvek – nastavitelné ramenní a stehenní
popruhy – prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku – velikost M-XL (1000 g), XXL (1050 g)
– EN 361 – CE 0082.
This is a basic type of a harness required for
standard works in the building industry − roofers, tinsmiths etc. Safety harness BASIC − rear
and front attachment points − adjustable shoulder and thigh straps −prolonged webbing to
rear attachment point − size M-XL (1000 g), XXL
(1050 g) − EN 361 −CE 0082.
XPSHBASICMXL
XPSHBASICXXL
0082
LX1
EN 361
Součástí postroje jsou dvě oka umístěná na prsních popruzích, určená hlavně pro vytahování a
spouštění osob do šachet, cisteren, sil aj. Zachycovací postroj LX 1 má zadní kotvicí prvek – pár
hrudních připojovacích prvků určených pro zavěšení s AT 300 – nastavitelné ramenní a stehenní
popruhy – velikost M-XL (1150 g), XXL (1200 g)
– EN 361 – CE 0082.
A part of the standard harness are two loops
attached to chest straps for pulling out and lowering persons into shafts, tanks, silos etc. Safety
harness LX 1 − back attachment point – pair of
chest connecting loops for use with AT 300 − adjustable shoulder and thigh straps − size M-XL
(1150 g), XXL (1200 g) − EN 361 − CE 0082.
XPSHLX1MXL
XPSHLX1XXL
11
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 11
2/15/11 10:00 AM
Zachycovací postroje
Safety harnesses
0082
LX2
EN 361
EN 358
Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a
přední kotvicí prvek – polohovací pás s bočními
oky – nastavitelné ramenní a stehenní popruhy
– prodloužený popruh k zadnímu záchytnému
prvku – velikost M-XL (1460 g), XXL (1600 g) –
EN 361, EN 358 – CE 0082.
This is a universal type of a harness with a
wide range of applications. Safety harness LX
2 − rear and front attachment points − position
belt with side rings – adjustable shoulder and
thigh straps − prolonged webbing to rear attachment point − size M-XL (1460 g), XXL (1600
g) − EN 361, EN 358 − CE 0082.
XPSHLX2MXL
XPSHLX2XXL
LX3
Vzhledem k širokému bedernímu pásu a elastickým popruhům lze doporučit pro dlouhodobější
práci na konstrukcích, stožárech aj. Zachycovací
postroj LX 3 má zadní a přední kotvicí prvek – široký polohovací pás s bočními oky – polstrované
stehenní popruhy – elastické ramenní popruhy
– nastavitelné ramenní a stehenní popruhy – velikost M-XL (1800 g), XXL (1960 g) – EN 361, EN
358 – CE 0082.
0082
EN 361
EN 358
With regards to a wide waist belt and elastic
straps, this can be recommended for longer-periods of working on constructions, pylons etc.
Safety harness LX 3 − rear and front attachment
points − wide position belt with side rings – ergonomic thigh padded straps − elastic shoulder
straps − adjustable shoulder and thigh straps −
size M-XL (1800 g), XXL (1960 g) − EN 361, EN
358 − CE 0082.
XPSHLX3MXL
XPSHLX3XXL
12
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 12
2/15/11 10:00 AM
Zachycovací postroje
Safety harnesses
LX4
0082
EN 361
EN 358
Jedná se o nový typ postroje s rychloupínacími sponami, elastickými popruhy a širokým
bederním pásem, což ocení všichni uživatelé
vyžadující komfort a velmi snadnou manipulaci.
Postroj lze použít při práci v oblasti energetiky,
stavebnictví aj.
Zachycovací postroj LX 4 má automatické rychloupínací spony – zadní a přední kotvicí prvek
– široký polohovací pás s bočními oky – elastické ramenní popruhy – nastavitelné ramenní a
stehenní popruhy – velikost M-XL (1800 g), XXL
(1960 g) – EN 361, EN 358 – CE 0082.
This is a new type of harness with automatic
buckles, elastic straps and wide waist belt, which
will in particular be appreciated by all those users requiring comfort and very easy manipulation. This harness can be also used for working
in the areas of power engineering, the building
industry etc. Safety harness LX 4 − automatic
buckles − rear and front attachment points − wide
positioning belt with side rings − elastic shoulder
straps − adjustable shoulder and thigh straps −
size M-XL (1800 g), XXL (1960 g) − EN 361, EN 358
− CE 0082.
XPSHLX4MXL
XPSHLX4XXL
0082
LX5
EN 361
EN 358
Celotělový postroj s hliníkovými rychlosponami
pro snadné užití postroje. Polstrování nohaviček,
polohovacího pásu i ramenních popruhů zaručující vysoký komfort. Přední a zadní kotevní prvek, polohovací pás, nový systém uživatelského
značení. Velikost M – XL (1 650 g), XXL (1 750 g)
- EN 361, EN 358 − CE 0082.
Full body harness with aluminium quick-acting
buckles for easy use. Cushioning of thigh straps,
positioning belt and shoulder straps guarantees
high comfort. Front and rear attachment elements, positioning belt, new system of marking.
Sizes M-XL (1650 g), XXL (1750 g) – EN 361, EN 358
− CE 0082.
XPSHLX5MXL
XPSHLX5XXL
13
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 13
2/15/11 10:01 AM
Zachycovací postroje
Safety harnesses
PROFI
PROFI C
0082
EN 361
EN 358
EN 813
Komfortní postroj s dobrou ergonomií. Užití při
práci na konstrukcích, stožárech a při evakuaci
osob. Postroj lze také použít v oblasti speciálních
složek – armáda, police, hasiči apod. Zachycovací
postroj PROFI má zadní a přední kotvicí prvek –
prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění
– polohovací pás s bočními oky – nastavitelné
ramenní, stehenní a zádové popruhy – velikost
M-XL (1660 g), XXL (1760 g) – EN 361, EN 358,
EN 813 – CE 0082.
Postroj je také k dostání ve variantě PROFI C,
který se oproti PROFI liší rychlosponami, které
umožnují snadnější oblečení postroje.
A comfortable harness with good ergonomics.
Utilization for works on constructions, pylons
and evacuations of persons. This harness can
also be used in the area of special forces - army,
police, fi remen etc. Safety harness PROFI − rear
and front attachment points − ring for rescue of
persons, evacuating or rappelling − positioning
belt with side rings − adjustable shoulder, thigh
and back straps − size M-XL (1660 g), XXL (1760
g) − EN 361, EN 358, EN 813 − CE 0082.
The harness is available also in PROFI C design
which differs from the PROFI design in buckles
that make putting on of the harness easier.
XPSHPROFIMXL
XPSHPROFIXXL
XPSHPROFICMXL
XPSHPROFICXXL
14
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 14
2/15/11 10:01 AM
Pracovní polohovací pásy
Work positioning belts
PROFI SIT
0082
EN 358
EN 813
Sedák PROFI SIT – prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění – polohovací pás s bočními
oky – velikost M-XL (1660 g), XXL (1760 g) – EN
358, EN 813 – CE 0082.
Sit harness PROFI S − ring for rescue of persons, evacuating or rappelling − position belt
with side rings − size M-XL (1660 g), XXL (1760
g) − EN 358, EN 813 − CE 0082.
XPSHSITMXL
XPSHSITXXL
PB 10
0082
EN 358
Pracovní polohovací pás PB 10 – bederní výztuha
s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti
– velikost M-XL (460 g), XXL (480 g) – EN 358 –
CE 0082.
Work positioning belt PB 10 − waist belt with positioning rings and adjustable buckle for size adjustment − size M-XL (460 g), XXL (480 g) − EN 358
− CE 0082.
XPPB10MXL
XPPB10XXL
PB 20
0082
EN 358
Pracovní polohovací pás PB 20 – bederní výztuha
s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti
– poutka k připojení brašny na nářadí – velikost
M-XL (460 g), XXL (480 g) – EN 358 – CE 0082.
Work positioning belt PB 20 − waist belt with
positioning rings and adjustable buckle for size
adjustment − loops for connecting a toolbox –
size M-XL (460 g), XXL (480 g) − EN 358 − CE 0082.
XPPB20MXL
XPPB20XXL
15
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 15
2/15/11 10:01 AM
Lanyard − polohovací a spojovací prostředky
Lanyard − work positioning and connecting
LANYARD 11
1019
EN 358
EN 354
Spojovací prostředek LANYARD 11 – lano k pracovnímu polohování – PA lano pletené, ø 11 mm,
šitá oka s očnicemi na obou koncích lana – 1 m,
1,5 m, 2 m – možnost volitelných karabin na koncích lana – EN 354, EN 358 – CE 1019.
LANYARD 11 − work positioning and connecting − PA braided rope ø 11 mm, sewn eyes with
eye socket and snap hooks on both rope ends
− 1 m, 1,5 m, 2 m − possible to add optional snap
hooks − EN 354, EN 358 − CE 1019.
1m
1,5 m
2m
ilustrační fotografie
illustration photo
LSL110KM10
LSL110KM15
LSL110KM20
0082
PROT 11
EN 358
Pracovní polohovací prostředek PROT 11 – lano
s nerezovým seřizovačem délky a ochranou lana
– PA lano pletené, ø 12 mm, šité oko s možností
volitelné karabiny na konci lana, karabina AZ 011
na seřizovači – 2 m, 3 m – EN 358 – CE 0082.
Positioning lanyard PROT 11 − rope with stainless length adjuster and rope protection − PA
braided rope, ø 12 mm, sewn eyes with optional
snap hook on the rope end − carabiner AZ 011 on
adjuster − 2 m, 3 m − EN 358 − CE 0082.
PROT 11
PROT 11/ AZ002
PROT 11
PROT 11/ AZ002
2m
2m
3m
3m
XPPDPROT1120
XPPDPROT1120L2
XPPDPROT1130
XPPDPROT1130L2
ilustrační fotografie
illustration photo
PROT 3
0082
EN 358
Pracovní polohovací prostředek PROT 3 – lano
se seřizovačem délky a ochranou lana – PA lano
pletené, ø 14 mm, šité oko s možností volitelné
karabiny na konci lana, karabina AZ 011 standardně na seřizovači – 2 m, 3 m – EN 358 – CE 0082.
Positioning lanyard PROT 3 − rope with length
adjuster and rope protection − PA braided rope,
ø 14 mm, sewn eyes with optional snap hook on
the rope end − carabiner AZ 011 on adjuster −
2 m, 3 m − EN 358 − CE 0082.
PROT 3
PROT 3/ AZ002
PROT 3
PROT 3/ AZ002
2m
2m
3m
3m
XPPDPROT320
XPPDPROT320L2
XPPDPROT330
XPPDPROT330L2
ilustrační fotografie
illustration photo
16
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 16
2/15/11 10:01 AM
Lanyard − polohovací a spojovací prostředky
Lanyard − work positioning and connecting
0082
LB 10
Spojovací prostředek LB 10 – univerzální bezpečnostní lano se seřizovačem – PA lano pletené,
ø 12 mm, šité oko s očnicí na jednom konci lana
– možnost zašití volitelných karabin – 1 m, 1,5 m,
2 m – EN 354, EN 358 – CE 0082.
EN 358
EN 354
Lanyard LB 10 − universal safety rope with adjuster − PA braided rope, ø 12 mm, sewn eye with
eye socket on one rope end – possible to add
optional snap hooks − 1 m, 1,5 m, 2 m − EN 354,
EN 358 − CE 0082.
LB 10
LB 10/AZx
LB 10/AZx/AZx
LB 10
LB 10/AZx
LB 10/AZx/AZx
LB 10
LB 10/AZx
LB 10/AZx/AZx
1m
1m
1m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2m
2m
2m
XPSLB1010
XPSLB1010Lxx
XPSLB1010LxxLxx
XPSLB1015
XPSLB1015Lxx
XPSLB1015LxxLxx
XPSLB1020
XPSLB1020Lxx
XPSLB1020LxxLxx
0082
LB 11
Spojovací prostředek LB 11 – univerzální bezpečnostní lano – PA lano pletené, ø 10,5 mm, šitá oka
s očnicí na obou koncích lana – možnost zašití
volitelných karabin – 1 m, 1,5 m, 2 m – EN 354,
EN 358 – CE 0082.
EN 358
EN 354
Lanyard LB 11 − universal safety rope − PA
braided rope, ø10,5 mm, sewn eyes with eye
socket on both rope end − possible to add optional snap hooks − 1 m, 1,5 m, 2 m − EN 354,
EN 358 − CE 0082.
LB 11
LB 11/AZx
LB 11/AZx/AZx
LB 11
LB 11/AZx
LB 11/AZx/AZx
LB 11
LB 11/AZx
LB 11/AZx/AZx
1m
1m
1m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
2m
2m
2m
XPSLB1110
XPSLB1110Lxx
XPSLB1110LxxLxx
XPSLB1115
XPSLB1115Lxx
XPSLB1115LxxLxx
XPSLB1120
XPSLB1120Lxx
XPSLB1120LxxLxx
17
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 17
2/15/11 10:01 AM
Lanyard − polohovací a spojovací prostředky
Lanyard − work positioning and connecting
LB EL
0082
EN 354
Spojovací prostředek LB EL – elastický PA popruh
– délka systému 1 m, 1,5 m, 2 m – možnost připojení volitelné karabiny – EN 354 – CE 0082.
Connecting elastic lanyard − PA webbing –
length of system 1 m, 1,5 m, 2 m − possible to
add optional snap hook − EN 354 − CE 0082.
LB EL
LB EL/ AZx
LB EL/ AZx/AZx
XPSLBEL
XPSLBELTxx
XPSLBELTxxTxx
0082
EN 362
Volitelné karabiny a karabinové háky
Carabiners and carabiner hooks (of optional size)
Všechny karabiny jsou vyrobeny v souladu s EN 362.
All carabiners are manufactured in accordance with EN 362.
AZ 002
AZ 003
AZ 004
AZ 002A
AZ 005
XPSHAZ002
XPSHAZ003
XPSHAZ004
XPSHAZ002A
XPSHAZ005
AZ 022
AZ 023
AZ 024
AZ 025
XPSHAZ022
XPSHAZ023
XPSHZ024
XPSHAZ025
18
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 18
2/15/11 10:01 AM
Horizontální jištění
Horizontal lifeline
HSR 100
0082
EN 795
Třída B / Cl. B
Horizontální zajišťovací lano HSR 100 – PA lano
pletené – ø 10,5 mm, šitá oka s očnicemi na obou
koncích lana – možnost zašití volitelných karabin –
2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m – EN 795
tř. B – CE 0082.
Horizontal rope HSR 100 − PA braided rope −
ø 10,5 mm, sewn eyes with socked on both rope
ends − possible to add optional snap hooks −
2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m − EN 795
class B − CE 0082.
HSR 100 TT – 2 x oko + 2 x očnice / 2 x eye + 2 x socket
HSR 100TT
HSR 100
HSR 100/AZx
HSR 100/AZx/AZx
HSR 100
HSR 100/AZx
HSR 100/AZx/AZx
2,5 m
2,5 m
2,5 m
5m
5m
5m
XPHTT 02.5
XPHTT 02.5Lxx
XPHTT 02.5LxxLxx
XPHTT 05.0
XPHTT 05.0Lxx
XPHTT 05.0LxxLxx
HSR 100
HSR 100/AZx
HSR 100/AZx/AZx
HSR 100
HSR 100/AZx
HSR 100/AZx/AZx
10 m
10 m
10 m
15 m
15 m
15 m
AE 310
AE 320
XPHTT10.0
XPHTT10.0Lxx
XPHTT10.0LxxLxx
XPHTT15.0
XPHTT15.0Lxx
XPHTT15.0LxxLxx
HSR 100
HSR 100/AZx
HSR 100/AZx/AZx
HSR 100
HSR 100/AZx
HSR 100/AZx/AZx
20 m
20 m
20 m
30 m
30 m
30 m
XPHTT20.0
XPHTT20.0Lxx
XPHTT20.0LxxLxx
XPHTT30.0
XPHTT30.0Lxx
XPHTT30.0LxxLxx
0082
EN 795
Třída B / Cl. B
Dočasný horizontální popruhový systém – možnost regulace délky a dopnutí systému pomocí
ráčny – současné jištění až tří osob – 10 m, 20 m
– EN 795 B – CE 0082.
Temporary horizontal webbing lifeline – possibility of length and tension adjustment by a ratchet
– for protection of up to 3 persons at the same
time – 10 m, 20 m – EN 795 B − CE 0082.
AE 310 10 m XPAHLAE310
AE 320 20 m XPAHLAE320
HSL 300
0082
EN 795
Třída B / Cl. B
Horizontální jisticí systém – možnost regulace
délky použitím ocelového napínače lana – PA stáčené lano ø 16 mm – délky 10 m, 20 m – určeno
pro práce, které vyžadují časté přemisťování kotvicího systému – EN 795 tř. B – CE 0082.
Horizontal lifeline − lenght possible to adjust
by rope tensioner − PA twisted rope ø 16 mm –
length 10 m, 20 m − for temporary works − EN
795 class B − CE 0082.
10 m
20 m
XPAHLAE10
XPAHLAE20
Směr napínání lana
Rope Tightening Direction
Napínání lana
Rope Tightening
Uvolnění lana
Rope Slackening
2 kN
19
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 19
2/15/11 10:01 AM
Tlumiče pádu
Shock absorbers
0082
ABM
EN 355
Tlumič pádu ABM – PA popruh – rozměr tlumiče
160 x 35 x 45 mm – možnost připojení volitelné
karabiny – EN 355 – CE 0082.
Shock absorber ABM − PA webbing − size 160
x 35 x 45 mm − possible to add optional snap
hook − EN 355 − CE 0082.
ABM
ABM/AZx
XPSA
XPSATxx
0082
ABM L
EN 355
Tlumič pádu ABM L se spojovacím prostředkem
LB 11 – PA popruh a PA pletené lano ø 10,5 mm –
rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm – délka systému
1,8 m – možnost připojení volitelné karabiny (Txx
– karabina na tlumiči, Lxx – karabina na laně) –
EN 355 – CE 0082.
Shock absorber ABM L with connection lanyard LB 11 − PA webbing and PA braided rope
ø 10,5 mm − size160 x 35 x 45 mm − length of
system 1,8 m − possible to add optional snap
hook − (Txx – carabine on absorber, Lxx – carabine on rope) – EN 355 – CE 0082.
ilustrační fotografie
illustration photo
ABM L
ABM L/ AZx
ABM L/ AZx/AZx
XPSAL
XPSALTxx
XPSALTxxLxx
ABM RL
0082
EN 355
Tlumič pádu ABM RL se spojovacím prostředkem LB 10 se seřizovačem délky – PA popruh a
PA pletené lano ø 12 mm – rozměr tlumiče 160
x 35 x 45 mm – délka systému 1,8 m – možnost
připojení volitelné karabiny (Txx – karabina na
tlumiči, Lxx – karabina na laně)- EN 355 – CE 0082.
Shock absorber ABM RL with connection lanyard
LB 10 with length adjuster − PA webbing and PA
braided rope ø 12 mm − size 160 x 35 x 45 mm −
length of system 1,8 m − possible to add optional
snap hook − (Txx – carabine on absorber, Lxx –
carabine on rope) – EN 355 – CE 0082.
ABM RL
ABM RL/ AZx
ABM RL/ AZx/AZx
XPSARL
XPSARLTxx
XPSARLTxxLxx
ABM T
Tlumič pádu ABM T s PA popruhem – rozměr
tlumiče 160 x 35 x 45 mm – délka systému 1,8 m
– možnost připojení volitelné karabiny – EN 355
– CE 0082.
0082
EN 355
Shock absorber ABM T with PA webbing − size
160 x 35 x 45 mm – length of system 1,8 m − possible to add optional snap hook − EN 355 − CE 0082.
ABM T
ABM T/AZx
ABM T/AZx/AZx
XPSAT
XPSATTxx
XPSATTxxLxx
20
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 20
2/15/11 10:01 AM
Tlumiče pádu
Shock absorbers
ABM 2T
0082
EN 355
Tlumič pádu ABM 2T s dvěmi PA popruhy – rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm – délka systému 1,8
m – možnost připojení volitelné karabiny – EN 355
– CE 0082.
Shock absorber ABM 2T with two PA webbing −
size 160 x 35 x 45 mm − length of system 1,8 m
− possible to add optional snap hook − EN 355
− CE 0082.
ABM 2T
ABM 2T/AZx
ABM 2T/AZx/2AZx
XPSA2T
XPSA2TTxx
XPSA2TTxx2Lxx
0082
ABM 2L
EN 355
Tlumič pádu ABM 2L se dvěmi spojovacími prostředky LB 11 – PA popruh a PA pletené lano ø 10,5
mm – rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm – délka
systému 1,8 m – možnost připojení volitelné karabiny (Txx – karabina na tlumiči, Lxx – karabina
na laně) – EN 355 – CE 0082.
Shock absorber ABM 2L with two connection lanyards LB 11 − PA webbing and PA braided rope
ø 10,5 mm − size 160 x 35 x 45 mm − length of
system 1,8 m − possible to add optional snap hook
− (Txx – carabine on absorber, Lxx – carabine on
rope) – EN 355 – CE 0082.
ABM 2L
ABM 2L/ AZx
ABM 2L/ AZx/2AZx
XPSA2L
XPSA2LTxx
XPSA2LTxx2Lxx
ilustrační fotografie
illustration photo
ABM 2RL
0082
Tlumič pádu ABM 2RL se dvěmi spojovacími prostředky LB 10 se seřizovačem délky – PA popruh
a PA pletené lano ø 12 mm – rozměr tlumiče 160
x 35 x 45 mm – délka systému 1,8 m – možnost
připojení volitelné karabiny – EN 355 – CE 0082.
EN 355
Shock absorber ABM 2RL with two connection
lanyards LB 10 with length adjuster − PA webbing
and PA braided rope ø 12 mm − size 160 x 35 x 45
mm − length of system 1,8 m − possible to add
optional snap hook – EN 355 − CE 0082.
ABM 2RL
ABM 2RL/ AZx
ABM 2RL/ AZx/2AZx
XPSA2RL
XPSA2RLTxx
XPSA2RLTxx2Lxx
21
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 21
2/15/11 10:01 AM
Zajišťovací systémy
Rope safety systems
LANOSTOP
0082
EN 353 – 2
Zajišťovací souprava LANOSTOP – pohyblivý
zachycovač pádu (brzda) na poddajném zajišťovacím vedení (lano) – PA pletené lano, ø 12 mm
– na horním konci šité oko s očnicí, dolní konec
šitý bez oka – součástí nerezového zachycovače
pádu je tlumič pádu s karabinou AZ002 – brzdu
nelze sejmout z lana – délka 5 až 50 m – možnost
volitelné karabiny na horním konci lana – EN 3532 – CE 0082.
LANOSTOP 5
LANOSTOP 5 m/AZx
LANOSTOP 10 m
LANOSTOP 10 m/AZx
LANOSTOP 15 m
LANOSTOP 15 m/AZx
LANOSTOP 20 m
LANOSTOP 20 m/AZx
LANOSTOP 25 m
LANOSTOP 25 m/AZx
LANOSTOP 30 m
LANOSTOP 30 m/AZx
LANOSTOP 35 m
LANOSTOP 35 m/AZx
LANOSTOP 40 m
LANOSTOP 40 m/AZx
LANOSTOP 45 m
LANOSTOP 45 m/AZx
LANOSTOP 50 m
LANOSTOP 50 m/AZx
5m
5m
10 m
10 m
15 m
15 m
20 m
20 m
25 m
25 m
30 m
30 m
35 m
35 m
40 m
40 m
45 m
45 m
50 m
50 m
ANACONDA
XPFAAC 032 05
XPFAAC 032 05Lxx
XPFAAC 032 10
XPFAAC 032 10Lxx
XPFAAC 032 15
XPFAAC 032 15Lxx
XPFAAC 032 20
XPFAAC 032 20Lxx
XPFAAC 032 25
XPFAAC 032 25Lxx
XPFAAC 032 30
XPFAAC 032 30Lxx
XPFAAC 032 35
XPFAAC 032 35Lxx
XPFAAC 032 40
XPFAAC 032 40Lxx
XPFAAC 032 45
XPFAAC 032 45Lxx
XPFAAC 032 50
XPFAAC 032 50Lxx
0082
EN 353 – 2
PA pletené lano jako poddajné zajišťovací vedení pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu ANACONDA RG) – ø 14 mm – šitá oka s očnicí na obou
koncích lana – délka 10 až 50 m po 10 m – možnost
volitelných karabin na obou koncích – EN 353-2
– CE 0082.
PA braided rope ø 14 mm for removable rope
grab ANACONDA RG − sewn eyes with eye socket on both rope ends − length 10 to 50 m in 10 m
intervals − possibility of optional snap hooks on
both ends − EN 353-2 − CE 0082.
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
Safety system LANOSTOP − rope grab on the
rope − PA braided rope, ø 12 mm − sewn eye
with eye socket on the upper end, bottom end
is sewn − the stainless rope grab including the
shock absorber with AZ002 snap hook − rope
grab can´t be removed from rope − length 5 − 50
metres − possible optional snap hook on the upper rope end − EN 353-2 − CE 0082.
ANACONDA RG
0082
EN 353 – 2
Pohyblivý zachycovač pádu (brzda) určený k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano ANACONDA) – součástí zachycovače pádu je tlumič pádu
s karabinou AZ002 – brzdu lze z lana odejmout –
EN 353-2 – CE 0082.
Rope grab for ANACONDA rope − rope grab
including the shock absorber with AZ002 snap
hook − brake can be removed from rope − EN
353-2 − CE 0082.
XPAC
XPFAAC101
XPFAAC102
XPFAAC103
XPFAAC104
XPFAAC105
22
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 22
2/15/11 10:01 AM
Zajišťovací systémy
Rope safety systems
BZL 11 KM
1019
Horní zakončení lana
Detail of Upper Rope End
Dolní zakončení lana
Detail of lower Rope End
EN 353 – 2
PA pletené lano jako poddajné zajišťovací vedení
pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu) určený
pro lana s průměrem ø 11 mm – šité oko s očnicí
a karabinou na horním konci – délka 5 až 100 m –
EN 353-2 – CE 1019.
PA braided rope − static rope ø 11 mm for rope
grab − sewn eye with eye socket and snap hook
on the upper end − length 5 to 100 m − EN 3532 − CE 1019.
5m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
75 m
80 m
85 m
90 m
95 m
100 m
LSZ110KM005K
LSZ110KM010K
LSZ110KM015K
LSZ110KM020K
LSZ110KM025K
LSZ110KM030K
LSZ110KM035K
LSZ110KM040K
LSZ110KM050K
LSZ110KM055K
LSZ110KM060K
LSZ110KM065K
LSZ110KM070K
LSZ110KM075K
LSZ110KM080K
LSZ110KM085K
LSZ110KM090K
LSZ110KM095K
LSZ110KM100K
BACK UP
Pohyblivý zachyčovač pádu určený pro lana průměru 10 – 12 mm – možnost použití pro pracovní
polohování a jištění – se zachycovačem je dodávána ocelová karabina 411 RF – váha včetně
karabiny 385 g – EN 353 – 2, EN 358, EN 567 –
CE 0123.
0123
EN 353 – 2
EN 358
EN 567
Guided type fall arrester for ropes 10 – 12 mm in
diameter – possibility of use for work positioning
and restraint – the fall arrester is delivered with a
steel carabiner 411 RF – total weight with carabiner 385 g – EN 353 – 2, EN 358, EN 567– CE 0123.
X80200
23
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 23
2/15/11 10:01 AM
Samonavíjecí systémy
Retracting systems
ROLEX
0082
EN 360
Samonavíjecí zachycovací systém s PA popruhem
– délka 2,25 m bez volitelné karabiny – součástí
systému je tlumič pádu – váha 1200 g – EN 360
– CE 0082.
Retracting system with PA webbing – length
2,25 m without optional snap hook – system
includes shock absorber − weight 1200 g − EN
360 − CE 0082.
XPRFAH 210
0082
EN 360
WR 100
Popruh z kevlaru – délka 6 m – váha 1700 g včetně
obou karabin – dva otočné prvky – signalizace zachycení pádu – EN 360 – CE 0082.
Webbing made of Kevlar – length 6 m – weight
1700 g incl. two carabiners – two swivelling elements – fall arrest signalling − EN 360 − CE 0082.
6 m XPRHWR10006
CR 200/300
Samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým
lankem – k jištění při pracích vyžadujících široký rozsah pohybu, a to jak vertikálně při samostatném použití, tak horizontálně v kombinaci
s AZ 800 − EN 360 − CE 0082.
0082
EN 360
Retractable type fall arrester with steel rope – for
protection at works that require a wide range of
movement, both vertically when used separately
and horizontally when used in combination with
AZ 800 − EN 360 − CE 0082.
6m
10 m
15 m
20 m
25 m
28 m
XPRHCR 20006
XPRHCR 20010
XPRHCR 20015
XPRHCR 30020
XPRHCR 30025
XPRHCR 30028
AZ 800
0082
EN 360
Střešní spojovací prostředek s tlumičem pádu
s ocelovým lankem – kombinovatelný se samonavíjecím systémem CR 200/300, vhodný k jištění při horizontálním pohybu, např. na plochých
střechách − EN 360 − CE 0082.
Roof lanyard for use with retractable fall aresters
CR 200/300 on the flat roofs. Roof lanyard AZ 800
consists of energy absorber fixed to steel lanyard.
− EN 360 − CE 0082.
XPSAZ800
24
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 24
2/15/11 10:01 AM
Evakuační zařízení
Rescue equipment
0082
RDD 01
EN 341
Záchranné slaňovací zařízení – k záchraně osob
z výšky – součástí systému je slaňovací brzda,
statické lano ø 11 mm, popruhová smyčka, 3 ks
karabin, nůž a transportní vak – užití při evakuaci
osoby, která není schopna vlastními silami bezpečně sestoupit z výšky, např. při zranění osoby
nebo po zachycení pádu – EN 341 – CE 0082.
Rescue device − for rescue of people from
heights − the system includes brake, static rope
ø 11 mm, sling, 3 carabiner, knife and transport
bag – used in evacuation of persons unable to
safely descend from height, e.g. in case of injury
of that person or after fall − EN 341 − CE 0082.
20 m
30 m
40 m
50 m
XPEZRDD 0120
XPEZRDD 0130
XPEZRDD 0140
XPEZRDD 0150
25
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 25
2/15/11 10:01 AM
Spojovací a kotvicí prostředky
Anchoring
Popruhová smyčka / Slings
0408
EN 566
PA popruhová smyčka – šířka popruhu 19 mm –
min. pevnost 22 kN – slouží k vytvoření kotvicího
bodu – EN 566 – CE 0408.
PA slings − width of slings 19 mm −min. strenght 22 kN − used for making anchoring point − EN
566 − CE 0408.
20 cm
60 cm
E020WS01000
E060WS01000
120 cm E120WS01000
180 cm E180WS01000
0082
LANYARD AZ01
EN 795
EN 354
Kotvicí ocelové lanko s oky – pozinkované lanko
ø 8 mm – plastová ochrana lanka – délka 1 m a
2 m – EN 354, EN 795 – CE 0082.
Anchoring steel rope with eyes − zinc-coated
rope ø 8 mm − plastic eye protection – length
1 m and 2 m − EN 354, EN 795 − CE 0082.
1m
2m
XPCLAZ 01
XPCLAZ 02
ST 010
0082
EN 795
Kotevní vozík použitelný pro jištěný pohyb na
ocelových profilech 65 – 120 mm – materiál je
galvanizovaná ocel nebo ocel s ochranným nátěrem – váha 5 200 g – EN 795 – CE 0082.
Safety trolley for restrained movement on steel
beams 65 – 120 mm – material is galvanized steel
or steel with protective paint – weight 5200 g – EN
795– CE 0082.
XPST010
BELKA
0082
Ocelové kotvicí zařízení BELKA – k užití do dveřních nebo okenních rámů – dvě kotvicí oka – pracovní délka 350 – 1240 mm – váha 6 900 g – rozměr 1415 x 150 x 100 mm – EN 795 tř. B – CE 0082.
Steel anchoring device BELKA − used for door
or window frames − two anchoring eyes − working length 350 − 1240 mm − weight 6900 g − dimensions 1415 x 150 x 100 mm − EN 795 class B
− CE 0082.
EN 795
Třída B / Cl. B
XPAT060
AZ 200
0082
EN 362
AZ 200 Klešťová trubková kotva
clasp tube anchor
kotva z nerezové oceli – délka (mm)
stainless steel wire anchor − length (mm)
346
390
440
max. rozevření / max. opening:
81 mm – EN 362
112 mm – EN 362
140 mm – EN 362
XPPAZ 01
XPPAZ 02
XPPAZ 03
26
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 26
2/15/11 10:01 AM
Spojovací a kotvicí prostředky
Anchoring
0082
TRIPOD TM 9
AT 300
EN 795
Bezpečnostní hliníková trojnožka TM 9 – nosnost
500 kg – max. zatížení 22 kN – řetěz nebo popruh
k zajištění patek – pracovní výška 134 – 214 cm
– váha 13,6 kg s popruhem – 16,6 kg s řetězem
– transportní velikost 173 x 39 x 39 cm – EN 795
– CE 0082.
Safety aluminium tripod TM 9 − loading capacity
500 kg − max. load 22 kN − chain or webbing for
securing the bases − working height 134 – 214 cm
− weight 13,6 kg with harness − 16,6 kg with chain
− transport dimensions 173 x 39 x 39 cm − EN 795
− CE 0082.
0082
EN 354
EN 358
PA tříbodový popruh – pro užití s postrojem LX 1 –
slouží k evakuaci pracovníka z hloubky při využití
trojnožky TM 9 a navijáku RUP 502 – EN 354, EN
358 – CE 0082.
PA three-point strap − for use with LX 1 harness
− used for evaucating persons from depths using
TM 9 tripod and winch RUP 502 – EN 354, EN 358
– CE 0082.
XPSTM 09
XAT30001
0082
RUP 502
EN 1496
Třída B / Cl. B
Naviják k trojnožce TM 9 – zdvihání a spouštění
pomocí ocelového lanka – automatická brzda –
délka lanka 20 m – váha 13 kg – pracovní zatížení
180 kg – max. zatížení 1800 kg – EN 1496 tř. B
– CE 0082.
Winch for tripod TM 9 − steel rope – automated
brake − rope length 20 mm − weight 13 kg − work
load 180 kg − max. load 1800 kg − EN 1496 class
B − CE 0082.
XPRLDRUP 02
RUP 503
Naviják k trojnožce TM 9 použitelný i samostatně
– zdvihání a spouštění pomocí ocelového lanka
průměru 6,3 mm – automatická brzda, maximální zatížení 1000 kg, síla na páce 10 kg – délky 25 m
(22,5 kg), 35 m (24 kg), 45 m (25,5 kg).
25 m
30 m
35 m
40 m
45 m
50 m
XPRLDRUP025
XPRLDRUP030
XPRLDRUP035
XPRLDRUP040
XPRLDRUP045
XPRLDRUP050
Winch for tripod TM 9 which may be used also separately – lifting and lowering by a steel rope with a
diameter of 6.3 mm – automatic brake, maximum
load 1000 kg, force at lever 10 kg – lengths 25 m
(22.5 kg), 35 m (24 kg), 45 m (25.5 kg).
27
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 27
2/15/11 10:01 AM
Statická lana
Static rope
1019
STATIC
EN 1891
průměr lana (mm) / rope diameter (mm)
hmotnost (g/m) / weight (g/m)
počet pádů / number of falls
poměrná hmotnost opletu (%) / relative mass of sheat (%)
posuv opletu (mm) / sheat slippage (mm)
prodloužení (50–150 kg) (%) / elongation (50 – 150 kg) (%)
srážení (%) / shrinkage (%)
pevnost (kN) / tenacity (kN)
min. pevnost s uzly (kN) / min. tenacity with knots (kN)
použitý materiál / used material
typ / type
9
9 typ A
10
10.5
11
12
13
50
61
67
73
79
90
109
25
5
30
40
50
70
80
49.2
40.2
39
36
42
36.5
55.3
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.1
3.8
3.8
3.2
2.8
1.5
3
1.2
3
3
3
3
3
23
25
34
38
40
44
48
13
17
17
18
20
25
27
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
B
A
A
A
A
A
A
Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou
pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění
osob nad volným prostorem.
This excellent rope with low elongation and high static
strength is intended primarily for work at height and
for securing people above vertical drops.
Balení:
Svazek: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 200 m
Plastová cívka: 100, 200 m
Další vzory a barevné kombinace na vyžádání.
Packing:
Coils: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 m
Spools: 100, 200 m
Other patterns and colour combinations
on request.
FORCE
ARAMID
Speciální lano využívající patentovanou technologii s ocelovým meziopletem. Lano pro použití v extrémně náročných podmínkách (např.
záchranáři, požárníci, policisté a jiné speciální jednotky) z důvodu
zvýšené odolnosti vůči přeříznutí.
Unikátní lano s kevlarovým opletem a polyamidovým jádrem, které
vyniká vysokou pevností a zvýšenou odolností proti oděru. Lano krátkodobě odolává otevřenému ohni a sálavému teplu o teplotě až 400 °C!
Tuto vlastnost nejvíce ocení především speciální zásahové jednotky
policie a armád při rychloslaňování z vrtulníku, kdy běžná lana nejsou
schopna vzniklé tepelné energii odolávat.
A special rope which makes use of a patented technology.
A rope for use in extremely severe conditions (for
instance rescuers, firemen, policemen and other
special forces) due to its increased resistance
to cutting.
průměr lana (mm) / rope diameter (mm)
hmotnost (g/m) / weight (g/m)
počet pádů / number of falls
poměrná hmotnost opletu (%) / relative mass of sheat (%)
posuv opletu (mm) / sheat slippage (mm)
prodloužení (50–150 kg) (%) / elongation (50 – 150 kg) (%)
srážení (%) / shrinkage (%)
pevnost (kN) / tenacity (kN)
min. pevnost s uzly (kN) / min. tenacity with knots (kN)
použitý materiál / used material
NFPA 1983 2006 edition
typ / type
A unique rope with aramid sheath and polyamide core, which
features high firmness and increased resistance to cutting and abrasion. The rope is resistant to naked
flame and radiant heat of up to 400 °C for short
periods of time! This characteristic will be
appreciated in particular by special
police and army emergency
squads for quick release
from a helicopter, when
ordinary ropes are not
able to tackle the heat
energy.
FORCE 10** FORCE 11***
68
84.3
40
0
2
2
24
13
PA/steel
no
42.2
5
3.8
4
24.9
15
PA/steel
no
A
ARAMID 10*
ARAMID 11
64.8
79.7
10
18
50
46.9
5
1
* testováno podle normy EN 1891 typ A s vyjímkou materiálu a značení
** testováno podle normy EN 1891 typ B s vyjímkou materiálu, značení a pádu
*** testováno podle normy EN 1891 typ A s vyjímkou materiálu, značení a pádu
* tested according to EN 1891 type A excepted material and marking
** tested according to EN 1891 type B excepted material, marking and falls
*** tested according to EN 1891 type A excepted material, marking and falls
2.4
2
1.3
30.9
40.3
15
15
aramid/PA
aramid/PA
yes
no
-
A
28
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 28
2/15/11 10:01 AM
Karabiny, kotvicí prvky a kladky
Snap hooks and carabiners
AZ 002
0082
EN 362
0082
AZ 003
EN 362
0082
AZ 004
EN 362
AZ 005
0082
EN 362
Ocelová karabina s pojistkou – 108
x 60 mm – váha 170 g – otevření 18
mm – EN 362 – CE 0082.
Duralová karabina – 135 x 80 mm –
váha 160 g – otevření 20 mm – šroubovací pojistka – EN 362 – CE 0082.
Duralová karabina – 140 x 90 mm –
váha 180 g – otevření 22 mm – twist
lock pojistka – EN 362 – CE 0082.
Ocelová karabina s otočným okem
– 190 x 60 mm – váha 380 g – otevření 18 mm – EN 362 – CE 0082.
Steel snap hook with lock − 108 x
60 mm − weight 170 g − opening 18
mm − EN 362 – CE 0082.
Dural snap hook − 135 x 80 mm −
weight 160 g − opening 20 mm −
screw lock − EN 362 – CE 0082.
Dural snap hook − 140 x 90 mm –
weight 180 g – opening 22 mm −
twist lock − EN 362 – CE 0082.
Steel snap hook with rotating hanger − 190 x 60 mm − weight 380 g –
opening 18 mm − EN 362 – CE 0082.
XPSHAZ002
XPSHAZ003
XPSHAZ004
XPSHAZ005
AZ 002A
0082
AZ 011
0082
AZ 011T
0082
AZ 022
0082
EN 362
EN 362
EN 362
EN 362
Hliníková karabina s pojistkou
– otevření 24 mm – váha 140 g –
EN 362– CE 0082.
Ocelová oválná karabina – 108 x
60 mm – váha 170 g – otevření 18
mm – šroubovací pojistka – EN 362
– CE 0082.
Ocelová oválná karabina – 108 x
60 mm – váha 180 g – otevření 18
mm – twist lock pojistka – EN 362
– CE 0082.
Ocelový karabinový hák s pojistkou
– 220 x 120 mm – váha 500 g – otevření 50 mm – EN 362 – CE 0082.
Steel carabiner − 108 x 60 mm −
weight 170 g − opening 18 mm –
screw lock − EN 362 – CE 0082.
Steel carabiner − 108 x 60 mm −
weight 180 g − opening 18 mm −
twist lock − EN 362 – CE 0082.
XPSHAZ011
XPSHAZ011T
Aluminium carabiner with lock –
opening 24 mm – weight 140 g – EN
362 – CE 0082.
XPSHAZ022
XPSHAZ002A
AZ 023
Steel snap hook with lock − 220 x
120 mm − weight 500 g − opening
50 mm − EN 362 – CE 0082.
0082
AZ 024
0082
AZ 025
0082
EN 362
EN 362
EN 362
Duralový karabinový hák s pojistkou – 240 x 130
mm – váha 480 g – otevření 60 mm – EN 362 –
CE 0082.
Duralový karabinový hák s pojistkou – 360 x 190
mm – váha 920 g – otevření 100 mm – EN 362
– CE 0082.
Ocelový karabinový hák s pojistkou – 360 x 155
mm – váha 800 g – otevření 88 mm – EN 362 –
CE 0082.
Dural snap hook with lock − 240 x 130 mm − weight
480 g − opening 60 mm − EN 362 – CE 0082.
Dural snap hook with lock − 360 x 190 mm − weight
920 g − opening 100 mm − EN 362 – CE 0082.
Steel snap hook with lock − 360 x 155 mm − weight
800 g − opening 88 mm − EN 362 – CE 0082.
XPSHAZ023
XPSHAZ024
XPSHAZ025
u
29
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 29
2/15/11 10:02 AM
Karabiny, kotvicí prvky a kladky
Snap hooks and carabiners
600.10 Q – Links
0123
465.C1
0123
411.L1
0123
EN 362
EN 12275
EN 362
EN 12275
EN 362
Ocelová spojka – ø 10 mm – pevnost 60 kN – otevření 12 mm – EN 362 – CE 0123.
Karabina se šroubovací pojistkou – pevnost 42 kN
– váha 170 g – otevření 20 mm – EN 362, EN 12275
– CE 0123.
Karabina se šroubovací pojistkou – pevnost 50 kN
– váha 235 g – otevření 27 mm – EN 362, EN 12275
– CE 0123.
Carabine with screw lock − strenght 42 kN −
weight 170 g − opening 20 mm − EN 362, EN
12275 – CE 0123.
Carabine with screw lock − strenght 50 kN − weight
235 g − opening 27 mm − EN 362, EN 12275 – CE
0123.
X465C1
X411L1
Steel maillons − ø10 mm − strenght 60 kN – opening 12 mm − EN 362 – CE 0123.
X60010D1KK
411.RF
0123
733.A1
0123
737.A1
0123
EN 12275
EN 362
EN 12275
EN 362
EN 12275
EN 362
Karabina s automatickou pojistkou Twist Lock –
pevnost 50 kN – váha 240 g – otevření 26 mm – EN
362, EN 12275 – CE 0123.
Karabina se šroubovací pojistkou – pevnost 30 kN
– váha 70 g – otevření 19 mm – EN 362, EN 12275
– CE 0123.
Karabina se šroubovací pojistkou – pevnost
27 kN – váha 73 g – otevření 23 mm – EN 362, EN
12275 – CE 0123.
Carabine with automatic Twist Lock – strenght
50 kN − weight 240 g − opening 26 mm − EN 362,
EN 12275 – CE 0123.
Carabine with screw lock − strenght 30 kN −
weight 70 g − opening 19 mm − EN 362, EN 12275
– CE 0123.
Carabine with screw lock − strenght 27 kN −
weight 73 g − opening 23 mm − EN 362, EN 12275
– CE 0123.
X411RF
X7330001A4
X7370001A4
LORY
0123
DUCK
EN 341
EN 353 – 2
EN 358
EN15151
0123
EN 567
801 INDY
0123
EN 341/A
Nové multifunkční bezpečnostní zařízení umožňuje
použití ve většině situací při práci ve výškách – jisticí, slaňovací, polohovací zařízení – zachycovač pádu
– použití s lany průměru 11 – 12 mm – váha 360 g
– EN 341, EN 353 – 2, EN 358, EN15151 – CE 0123.
Blokant/polohovač od firmy Kong – koncipován pro
lana ø 8 – 13 mm – první a jediné zařízení, které funguje také pro ploché a duté smyčky od 10 do 15 mm
– vzhledem k malému rozměru lze blokant ovládat
jednou rukou – váha 70 g – EN 567 – CE 0123.
Slaňovací brzda – pro lana ø 10,5 – 11 mm – bezpečné ovládání – slanění probíhá při optimálním
nastavení rukojeti (brzda je blokována při šokovém
zmáčknutí nebo puštění rukojeti) – jednoduché vložení lana – váha 385 g – EN 341/A – CE 0123.
A new multi-functional safety device which can be
used in the majority of situations when working at
height – belay, descender, positioning device – fall arrester – to be used with ropes 11 – 12 mm in diameter
– weight 360 g – EN 341, EN 353-2, EN 358, EN 15151
– CE 0123.
30
XLORY01
Rope clamp/positioner made by Kong – for ropes
ø 8 – 13 mm in diameter – the first and only device
which may be used for flat and hollow slings form
10 to 15 mm – due to its small size, the rope clamp
can be handled with on hand – weight 70 g – EN 567–
CE 0123.
Descender INDY for ropes ø 10,5 − 11 mm – safe
control − descent during optimum handle setting (descender is blocked in case of shock pushing or releasing the handle − anti-panic system) – easy rope insertion − weight 385 g − EN 341/A – CE 0123.
X888
X80101R3
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 30
2/15/11 10:02 AM
Karabiny, kotvicí prvky a kladky
Snap hooks and carabiners
820 Extra Roll
0123
826 Pamir Fast
0123
827 Twin Roll
0123
EN 12278
EN 12278
EN 12278
Jednoduchá kladka – otočná bočnice – 2x kuličkové ložisko – pro lana do ø 16 mm – slitina hliníku
– pevnost 2 x 15 kN = 30 kN – váha 330 g – EN
12278 – CE 0123.
Single pulley − slewing side plate − 2x ball bearings − for ropes up to ø 16 mm − aluminium alloy
− strenght 2 x 15 kN = 30 kN − weight 330 g − EN
12278 – CE 0123.
Dvojitá kladka – pevné bočnice – 2x kuličkové
ložisko – pro lana do ø 13 mm – slitina hliníku –
pevnost 30 kN – váha 330 g – EN 12278 – CE 0123.
Dvojitá kladka – otočné bočnice – 2x kuličkové
ložisko – pro lana do ø 16 mm – slitina hliníku
– pevnost 2 x 15 kN = 30 kN – váha 330 g – EN
12278 – CE 0123.
X820
X82600B4
897 Wide Eye
0123
EN 795B
Kotvicí plaketa – nerezová ocel – EN 795 B –
CE 0123.
Anchoring plate − stainless steel − EN 795 B –
CE 0123.
X8971000 ø 10 mm
X8971200 ø 12 mm
AT 150
Double pulley − fixed side plate − 2x ball bearings −
for ropes up to ø 13 mm − aluminium alloy − strenght
30 kN − weight 330 g − EN 12278 – CE 0123.
Double pulley − slewing side plate − 2x ball bearings −
for ropes up to ø 16 mm − aluminium alloy − strenght
2 x 15 kN = 30 kN − weight 330 g − EN 12278 – CE 0123.
X82701RP
836.02
836.03
0123
786.A1
0123
EN 959
EN 12278
EN 362
Kotvicí sada Wide Eye 836 – 10 x 90 mm – váha
95 g – 12 x 100 mm – váha 120 g – nerezová ocel
– EN 959 – CE 0123.
H.M.S. karabina se šroubovací pojistkou – pevnost 22 kN – váha 86 g – otevření 25 mm – EN
362, EN 12275 – CE 0123.
Anchoring set Wide Eye 836 – 10 x 90 mm – weight
95 g – 12 x 100 mm – weight 120 g – stainless steel
− EN 959 – CE 0123.
Carabine with screw lock H.M.S. − strenght 22 kN −
weight 86 g − opening 25 mm − EN 362, EN 12275
– CE 0123.
X8360200
X8360300
X7860001A1
10 x 90 mm
12 x 100 mm
0082
EN 795
BLOKANT
0123
EN567
Kotevní bod dle EN 795, vhodný k montáži na
ocelové i betonové konstrukce – rozměry 135 x
60 x 60 mm – váha 300 g – materiál hliník – EN 795
– CE 0082.
Anchor point according to EN 795, suitable for attachment to steel as well as concrete structures – dimensions 135 x 60 x 60 mm – weight 300 g – made of
aluminium – EN 795 – CE 0082.
Blokant pro výstup na laně – průměr lana 8 –
13 mm – váha 225 g – EN 567 – CE 0123.
Rope clamp for rope ascent – rope diameters
8 – 13 mm – weight 225 g – EN 567 – CE 0123.
XPAT150
X896D pravý / right
X896S levý / left
X896C pár / couple
31
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 31
2/15/11 10:02 AM
Příslušenství
Accessories
952.01
MOUSE
Slaňovací rukavice ALEX – kůže / kevlar – velikost
S, M, L, XL, XXL.
Ochranná přilba MOUSE – užití pro výškové
práce – maximální ochrana – EN 397 (elektrická
izolace, stranová deformace a použití za nízkých
teplot) – bílá, červená, žlutá a černá barva – M (52
– 59 cm), XL (58 – 63 cm) – váha 360 – 380 g – EN
397 – CE 0497.
Rappel gloves ALEX − leather/kevlar − size S, M,
L, XL, XXL.
0497
EN 397
Safety helmet MOUSE − for work at heights − maximum protection − EN 397 (electric insulation, side
deformation and use at low temperatures) − white,
red, yellow and black colour − M (52 − 59 cm), XL (58
− 63 cm) – weight 360 – 380 g – EN 397 – CE 0497.
X95201
X997.18.A
0086
CONCEPT
EN 397
Ochranná přilba určená pro výškové práce – regulace pomocí šroubu – 4-bodový podbradní pásek – elektrická izolace (440 Vac) – testována na
deformaci stran – váha 420 g – EN 397 – CE 0086.
Protective helmet for works at heights – setting
screw adjustment − 4-point chin strap – electric
insulation (440 VAC) − tested side deformations
− weight 420 g − EN 397 − CE 0086.
XPSBCONCEPT YELLOW
32
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 32
2/15/11 10:02 AM
Příslušenství
Accessories
BAG TRANSPORT
Vysoce kvalitní batoh pro ochranu a přenos prostředků osobního zabezpečení – polstrované ramenní popruhy – objem 40 l.
High quality bag for protection and transfer of PPE
− padded shoulder straps − volume 40 l.
XMBAGST
BAG SMART
Batoh pro ochranu a přenos prostředků osobního zabezpečení – ramenní popruhy – objem 38 l.
Bag for protection and transfer of PPE – padded
shoulder straps − volume 38 l.
XMBAGSS
VAK 60
Vak na lano – výška pytle 60 cm – nepromokavý
materiál.
Rope bag – bag height 60 cm – impermeable
material.
XVAK-060
Univerzální vak
Universal bag
Univerzální vak pro přenášení materiálu – odolný
a nepromokavý materiál – dva ramenní popruhy
– rozměr 30 x 30 x 60 cm.
Universal bag for material transport – resistant
and impermeable material − two shoulder
straps − dimensions 30 x 30 x 60 cm.
VAK 40
XAX011
Vak na lano – výška pytle 40 cm – nepromokavý
materiál.
Rope bag – bag height 40 cm – impermeable
material.
XVAK-040
33
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 33
2/15/11 10:02 AM
34
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 34
2/15/11 10:02 AM
Vysvětlivky piktogramů
Explanation of pictograms
-
Jištění proti pádu
Výstup a sestup
Zadní připojovací prvek
Zachycovací postroj
Zachycovač pádu
Zajišťovací lano
-
Fall-Arrest System
Ascend and Descend
Connecting Back Ring
Fall-Arrest Body Harness
Fall Arrest System with
Rope Grab
- Safety Rope
- Jištění proti pádu z úrovně
pracoviště
- Zádový záchytný prvek
- Zachycovací postroj
- Tlumič pádu nebo
zatahovací zachycovač
pádu
- Fall Arrest System at
Workplace Level
- Connecting Back Ring
- Fall-Arrest Body Harness
- Shock Absorbing Lanyard
or Self-Retracting Lifeline
-
Jištění proti pádu
Výstup a sestup
Pracovní polohování
Zadní a boční připojovací
prvky
Zachycovací postroj
Zachycovač pádu
Zajišťovací lano
Pracovní polohovací
prostředek
-
-
-
-
- Vytahování a spouštění do
otvorů zásobníků a jam
- Přední a hrudní závěsné
prvky
- Zachycovací postroj LX 1,
závěsný systém, trojnožka
s vyprošťovacím navijákem
s aretací
-
Fall-Arrest System
Ascend and Descend
Positioning
Connecting Back and Side
Rings
Fall-Arrest Body Harness
Fall Arrest System with
Rope Grab
Safety Rope
Lanyard
- Ascend from and Descend
into Bunkers and Pits
- Suspending Front and
Chest Rings
- Fall-Arrest Body Harnesses
of LX 1 Type, Suspension
System, Tripod with Rescue
Capstan with Arrestment
-
Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
Šikmá plocha – přední záchytný prvek
Vodorovná plocha – zádový záchytný prvek
Zachycovací postroj
Zatahovací zachycovač pádu
-
Fall Arrest System Above Workplace Level
Oblique Surface – Connecting Front Ring
Horizontal Surface – Connecting Back Ring
Fall-Arrest Body Harnesses
Self-Retracting Lifelines
Jištění proti pádu
Výstup a sestup
Přední připojovací prvek
Zachycovací postroj
Zachycovač pádu
Zajišťovací lano
Fall-Arrest System
Ascend and Descend
Connecting Front Ring
Fall-Arrest Body Harness
Fall Arrest System with
Rope Grab
- Safety Rope
-
Jištění proti pádu nad úrovni pracoviště
Šikmá plocha - přední záchytný prvek
Vodorovná plocha - zádový záchytný prvek
Zachycovací postroj
Zajišťovací lano
Zachycovač pádu
-
Fall-Arrest System Above Workplace Level
Oblique Surface – Connecting Front Ring
Horizontal Surface – Connecting Back Ring
Fall-Arrest Body Harnesses
Safety Rope
Fall Arrest System with Rope Grab
-
Jištění proti pádu nad úrovní pracoviště
Zachycovací postroj
Zadní připojovací prvek
Tlumič pádu nebo zachycovač pádu
Zajišťovací lano
Nastavitelné horizontální jisticí lano
-
Fall Arrest System Above Workplace Level
Fall-Arrest Body Harness
Connecting Back Ring
Shock Absorbing Lanyard or Rope Grab
Safety Rope
Adjustable Horizontal Locking Rope
Tabulka velikostí / Size table
velikost
Size
výška
Height
obvod hrudníku
Chest Size
obvod pasu
Waist Size
M-XL
170 - 182
104 - 124
92 - 112
XXL
182 - 200
124 - 132
112 - 120
35
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 35
2/15/11 10:02 AM
2011
PRINTING ERRORS RESERVED.
www.lanex.cz
LANEX a. s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Czech Republic
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: [email protected]
36
Katalog_POZ_2010_cz-EN_2.indd 36
2/15/11 10:02 AM
Download

Prostředky osobního zabezpečení Personal Protective