9
TOP GASTRO & HOTEL
9
9. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace
9th International Fair of Gastronomy and Equipment for Hotels & Restaurants
9
19. - 22. 2. 2015
9
Výstaviště Praha - Holešovice
Prague Exhibition Grounds
9
9
9
9
9
9
9
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 - Holešovice, Czech Republic
Marcela BENEŠOVÁ T +420 220 103 491 F +420 220 103 492 M +420 724 183 008 E [email protected]
Janica CIGLIANOVÁ T +420 220 103 471 F +420 220 103 492 M +420 724 589 269 E [email protected]
9
www.top-gastro.cz
www.incheba.cz
TOP GASTRO & HOTEL, HOLIDAY WORLD,
GOLF SHOW V ROCE 2015
TOP GASTRO & HOTEL, HOLIDAY WORLD,
GOLF SHOW IN YEAR 2015
DŮVODY PRO PREZENTACI
REASONS FOR PRESENTATION
veletrhy v roce 2014
the fairs in 2014
Jedna z nejvýznamnějších akcí v oboru v České republice.
One of the most important events of its industry in the Czech Republic.
Počet vystavovatelů Number of exhibitors
836
V roce 2015 bude Výstaviště v Praze - Holešovicích hostit trojici veletrhů Holiday World, Top Gastro & Hotel a Golf
Show ve společném termínu 19. – 22. února. Všechny veletrhy pořádá INCHEBA PRAHA.
Vysoká účast odborných návštěvníků z České republiky i ze zahraničí.
High attendance rate of professional visitors from the Czech Republic and abroad.
Holiday World a Golf Show
Top Gastro
661
175
TOP GASTRO & HOTEL
Další ročník veletrhu gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace představí aktuální nabídky technologií,
produktů, surovin a služeb pro gastronomii a hotelnictví. Samotný veletrh je zaměřen nejen na vybavení pro
hotely, restaurace a kuchyně, ale i samotnou distribuci potravin, alko a nealko nápojů. Veletrh gastronomie
a hotelnictví je úzce propojen s veletrhem cestovního ruchu nejen v rámci odborných programů, ale i návštěvnicky.
Místo setkávání dodavatelů a prodejců z oblasti gastronomie a hotelnictví.
Place for the meeting of distributors and vendors in the gastronomy and hotel branch.
Zastoupené státy Represented countries
Možnost navázání nových obchodních vztahů.
Opportunity to establish new business relationships.
Hrubá výstavní plocha Brutto exhibition space
HOLIDAY WORLD
Veletrh cestovního ruchu Holiday World je tradiční a prestižní akcí svého druhu a nejvýznamnější přehlídkou
cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších služeb
turistického průmyslu ve střední Evropě. Veletrh se každým rokem v prvních dvou dnech stává stěžejním místem
setkání odborníků v oboru a o víkendu bohatým lákadlem pro veřejnost laickou. Holiday World představí nejen
širokou prezentaci mnoha zahraničních zemí, ale i kompletní zastoupení domácích regionů pod společným
názvem Region World. Atraktivní součástí mezinárodního veletrhu je rozsáhlý doprovodný program pro odborníky
(semináře, prezentace, konference aj.). Laickou veřejnost kromě nabídky individuální dovolené a zájezdů přiláká
přehlídka cestovatelských filmů, autogramiád a výstav cestovatelských fotografií WorldFilm. V rámci Holiday
World proběhne rovněž dvacátý ročník veletrhu golfu a golfového turismu Golf Show.
Prestižní doprovodné programy.
Prestigious accompanying programmes.
Celkový počet účastníků Total amount of participants
In 2015 INCHEBA PRAHA will organize the trade fair trio consisting of Holiday World, Top Gastro & Hotel and
Golf Show again. The all fairs will take place at the Exhibition Grounds in Prague - Holešovice on February
19 - 22.
TOP GASTRO & HOTEL
The next edition of the fair of gastronomy and equipment for hotels and restaurants will present the latest
offering of technologies, products, foods and services for gastronomy and hotels. The fair itself is focused not
only on equipment for hotels, restaurants and kitchens, but also on the distribution itself of food, alcoholic
and non-alcoholic beverages. The trade fair of gastronomy and hotels is closely linked with the travel trade fair
not only within the scope of professional programs, but from the visitors´ perspective as well.
HOLIDAY WORLD
The Holiday World tourism fair is a traditional and prestigious event of its type and the most important
exhibition of travel agencies, Czech regions, national tourism boards and other tourism industry services in
Central Europe. The fair is designated both for the professional public and to the general public. The fair will
present not only a wide spectrum of presentations by many foreign countries, but also a wide representation
of Czech regions under the “Region World” joint name. An attractive part of the international trade fair is
the extensive accompanying programme for professionals (seminars, presentations, conferences, etc.). The
public’s attention is drawn both by the WorldFilm exhibition of travel documentary films and offers of trips
and individual travelling. As the interesting part of Holiday World will take place the twentieth trade fair of
the golf and golf tourism Golf Show again.
GASTRO TOUR - komponovaný profesionální program pro gastronomy, majitele a provozovatele restaurací,
účelového stravování, kaváren, cukráren, barů, ale i pro milovníky kvalitní gastronomie, oborové setkání
s výměnou zkušeností a degustacemi.
GASTRO TOUR - composed professional program for gastronomes, owners and operators of restaurants,
canteens, cafes, pastry shops, bars, but also for lovers of quality food, professional meetings to exchange
experience and tasting sessions.
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
PROFESSIONAL CO-OPERATION
57
21 140 m2
31 325
Download

TOP GASTRO & HOTEL 2015