Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
se sídlem Havlíčkova 812, 542 32 ÚPICE
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška
č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.) U škol
zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního
řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), viz informace ve výkladu k § 183 odst. 2 školského zákona na webové
stránce MŠMT.
V této souvislosti upozorňujeme, že od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona (zákon č. 472/2011
Sb.), která přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy. V návaznosti na tuto změnu byla
novelizována i vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.).
Informace je zveřejněna na www.msmt.cz.
Otevírané obory denní formy vzdělávání pro školní rok 2013/2014
79-41-K/81 Gymnázium - osmileté
79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
počet přijímaných uchazečů: 30
počet přijímaných uchazečů: 30
počet přijímaných uchazečů: 30
Podrobné informace o všech základních a středních školách, seznamu vyučovacích oborů SŠ našeho kraje,
počtu přijímaných žáků, aktuálních informací o přijímacím řízení na jednotlivých školách (včetně kontaktů)
mohou uchazeči o studium a jejich zákonní zástupci nalézt na Školském informačním portálu
Královéhradeckého kraje (www.sipkhk.cz).
Termín podání přihlášky
Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče přímo ředitelce Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice, a
to na tiskopisu předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b, tj. do 15. března 2013.
Přihláška musí být čitelně vyplněna, podepsána zletilým uchazečem (nezletilým uchazečem) o studium a
zákonným zástupcem nezletilého uchazeče včetně uvedení celého jména a příjmení.
Správnost údajů na přihlášce o prospěchu uchazeče (včetně vyplnění „IZO“ školy) potvrdí základní škola,
ze které se uchazeč hlásí.
Počet přihlášek na střední školy
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče podat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. To platí i pro žáky pátých
ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.
Tiskopisy přihlášky si uchazeči mohou vyzvednout na základní škole nebo obstarat v prodejnách SEVT, nebo
opatřit na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
1
Výstupní hodnocení
Povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení je zrušena.
Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá
povinnost zpracovávat.
Přijímací zkoušky
Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud
je vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání (týká se i
nižšího stupně víceletých gymnázií).
Termíny dalších kol přijímacího řízení budou stanoveny tehdy, až budou známy počty volných míst
(§ 60 odst. 22). V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Informace o dalších kolech
přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady.
Ředitelka Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice vyhlašuje pro uchazeče o studium pro 1. kolo
přijímacího řízení tyto termíny:
1. termín
2. termín
úterý
středa
23. dubna 2013
24. dubna 2013
Součástí přijímacího řízení je vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky v těchto
oborech vzdělání (viz kritéria přijímacího řízení):
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
Do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost se přijímací zkoušky nekonají.
Poznámka:
Žáci přijatí do primy 8l gymnázia nebudou v kvartě skládat přijímací zkoušky mezi nižším a vyšším stupněm
gymnázia.
Ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků
Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání
seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky,
v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30.4. a v dalších kolech bez
zbytečného odkladu).
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. To se týká i uchazečů o přijetí do prvního ročníku
nižšího stupně osmiletého gymnázia.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového
lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o
přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183).
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
2
Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí
písemně.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého
uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze
doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím
(§ 60 odst. 18).
Výsledky přijímacího řízení
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů na základě souhrnných výsledků přijímacího řízení bude
zveřejněno na hlavních dveřích budovy školy a na webových stránkách školy (podle přiděleného číselného
kódu).
Zápisový lístek
Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu odevzdáním zápisového lístku ředitelce
školy do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek musí být vždy podepsán uchazečem a jeho zákonným
zástupcem.
Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů –
výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává. Zápisový lístek se také
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do
15. března 2013. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový
lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče (§ 60a odst. 2).
Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Městském gymnáziu a střední
odborné škole (podle § 60a odst. 6), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání na naší škole.
Nově školský zákon neumožňuje vzít zpět zápisový lístek; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§60a odst. 7).
Odvolání proti nepřijetí
V případě nepřijetí ke vzdělávání může zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 3 pracovních dnů
od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání proti nepřijetí - podle § 60 odst. 11)
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a dále podle § 83 odst. 1) zákona 500/2004 Sb.
(správní řád).
Předložení závěrečného vysvědčení ze základní školy
V případě přijetí ke vzdělávání a zájmu studia na naší škole je uchazeč povinen prokázat řádné splnění
povinné školní docházky (podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. § 1 odst. 5) předložením závěrečného
vysvědčení nejpozději do konce srpna 2013.
Závěrečné vysvědčení je možné předložit osobně v kanceláři školy nebo ověřenou kopii závěrečného
vysvědčení zaslat na adresu školy do 31.8.2013.
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
3
Informace pro rodiče
► Studijní materiály
Žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia (prima až kvarta) jsou učebnice poskytovány zdarma.
Ostatní materiály a pomůcky hradí rodiče žáka.
Seznam požadovaných učebnic a ostatní požadavky (typy sešitů aj.) sdělí žákům vyučující
jednotlivých předmětů začátkem školního roku (v prvních vyučovacích hodinách).
► Stravování a ubytování (budova B – Havlíčkova 890)
Žáci se stravují ve školní jídelně školy.
Cena jednoho oběda činí:
25,- Kč pro žáky 11 – 14 let
30,- Kč pro žáky 15 – 20 let.
Ubytování pro žáky škola zajišťuje ve vlastním zařízení – cca 10 ubytovaných žáků.
Cena za ubytování je stanovena paušální částkou 1 200,- Kč za každý započatý měsíc ubytování.
► Exkurze, kulturní akce, sportovně turistický, lyžařský a ekologický kurz, školní výlety
Jsou součástí výuky a hradí je rodiče žáka.
► Zájezdy do zahraničí a výměnné pobyty
Jsou nepovinné a hradí je rodiče žáka. Účast na výměnném pobytu je podmíněna ochotou přijmout
do rodiny žáka z partnerské školy a zcela se o něho postarat. Stejně pak bude postaráno o našeho
žáka v zahraničí.
V Úpici 11.1.2013
Ing. Jana Nývltová, CSc. – ředitelka školy
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
4
Download

přijímací řízení pro školní rok 2013 / 2014