ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací řízení ke vzdělávání pro školní rok 2012/13 se řídí novelizovaným školským
zákonem č. 561/2004 Sb., v úplném platném znění, a vyhláškou č. 671/2004 Sb.o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.
a) Přihlášky ke studiu
Pro I. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky na různé střední školy.
Tiskopisy získá buď na základní škole, v SEVTu nebo na internetu na adrese
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory.
Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdá sám uchazeč (nikoliv
prostřednictvím ZŠ) na vybrané střední školy do 15. března 2012. V přihlášce na naše
gymnázium je nutné vyplnit zaměření studia (matematická profilace, nebo všeobecné
zaměření); neboť pro každé zaměření bude zpracováno samostatné pořadí přijatých a
nepřijatých uchazečů. Není třeba doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Na přihlášce je nutné uvést termín přijímací zkoušky v I. kole přijímacího řízení, protože
všichni uchazeči o studium na našem gymnáziu vykonají přijímací zkoušku.
IZO našeho gymnázia je 000 559 032.
b) Termíny přijímacích zkoušek v I. kole přijímacího řízení:
1. termín – pondělí 23. dubna 2012
2. termín – úterý 24. dubna 2012
Nejpozději do tří pracovních dnů po 2. termínu sestaví ředitel společné pořadí uchazečů z 1. i
2. termínu, zveřejní je na přístupném místě ve vestibulu budovy na tř. Kpt. Jaroše i na webové
adrese www.jaroska.cz.
c) Zápisový lístek
Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu a budou mít o studium na našem gymnázium zájem,
odevzdají zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků ve
vestibulu školy a na webové adrese. Zápisový lístek je úřední tiskopis, který uchazeči vydá
základní škola, kterou navštěvuje. Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu
neodevzdá, má se za to, že na dané škole nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným
uchazečem.
d) Předpokládané počty přijímaných uchazečů
Pro školní rok 2012/13 bude na naše gymnázium přijato:
a) ke čtyřletému studiu oboru 7941K/41 Gymnázium
z toho do třídy s matematickou profilací
do třídy se všeobecným zaměřením
b) k osmiletému studiu oboru 7941K/81 Gymnázium
z toho do třídy s matematickou profilací
do třídy se všeobecným zaměřením
60 žáků
10 žáků
50 žáků
60 žáků
30 žáků
30 žáků
e) Obsah přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky do čtyřletého i osmiletého studia se konají z českého jazyka, matematiky a
testu obecných studijních předpokladů. Zkoušky jsou připraveny společností SCIO a mají
formu otázek s výběrem odpovědí z několika nabízených možností. Za správnou odpověď žák
získá bod, za chybnou odpověď část bodu ztrácí, za nezodpovězení otázky bod ani nezíská,
ani neztratí.
Přijímací zkouška z českého jazyka trvá 45 minut a obsahuje 45 otázek.
Přijímací zkouška z matematiky trvá 60 minut a obsahuje 30 otázek.
Test obecných studijních předpokladů trvá 60 minut a obsahuje 60 otázek.
Uchazeči se speciálními poruchami učení, kteří doloží řediteli gymnázia platnou (tj. ne starší
dvou let) zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nejpozději do 31.3.2012, budou mít
prodloužen o 10 minut čistý čas jak na zkoušku z českého jazyka, tak na test obecných
studijních předpokladů. Podrobné informace o způsobu přípravy na řešení těchto testů lze
najít na stránkách www.scio.cz.
Download

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímací řízení ke vzdělávání