MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor stavební
SPIS. ZN.: P4/2400/2009/OST/KOTAS
V Praze dne 16.12.2011
Č.J.: P4/128262/11/OST/MATO
Oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Matoušková
tel.: 261 192 423, fax: 261 192 253, e-mail: [email protected]
ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY
I.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona
žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 20.7.2009 podala společnost
INCOM REAL, s.r.o. , IČ 27642640, se sídlem Marie Cibulkové 405/29, 140 00 Praha 4-Nusle,
ktero zastupuje Ing. Vladimír Koudelka, nar. 12.5.1961, bytem Charkovská 441/18, Praha 10Vršovice, 101 00 Praha 101 (dále jen "stavebník"),
a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona
d o d a t e č n ě
p o v o l u j e
rozestavěnou stavbu:
změna stavby hotelu "Vyšehrad" č.p. 405, v ul. Marie Cibulkové 29, Praha 4-Nusle,
na pozemcích parc. č. 1634 a 1635 v katastrálním území Nusle,
spočívající:
- ve stavebních úpravách garáží,
- nástavbě tří podlaží hotelu na stávajících garážích zastřešenou plochou střechou,
- v přístavbě chodby pro propojení se stávajícím hotelem.
P o d m í n k y :
Pro dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude dokončena podle ověřené projektové dokumentace, která bude po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi.
2) Stavba bude dokončena stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu dokončovat včetně jména a příjmení stavbyvedoucího; změny v těchto
skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží jeho příslušné oprávnění
k provádění stavebních nebo montážních prací.
4) Stavba bude dokončena nejpozději do 1 roku od opětovného zahájení stavební činnosti nejdéle však
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5) Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že stavbu lze užívat jen na
základě kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona.
6) Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 2
provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
- Po provedení všech bouracích prací zejména odstranění všech konstrukcí, které jsou nad úroveň
navržené atiky stavby.
- Po provedení vnitřních dělících konstrukcí a provádění kompletačních konstrukcí (například
střešní plášť, skladba podlah).
- Při provádění venkovních omítek zejména ze strany od pozemku parc. č. 1619/2 v katastrálním
území Nusle.
- Dokončení stavby.
7) Stavebník bude provádět stavbu pouze z vlastního pozemku např. horolezeckou technikou jak je
uvedeno v projektové dokumentaci. V případě, že uzavře smlouvu s vlastníkem sousedního pozemku
a stavby na něm, může užít tohoto pozemku dle smluvně stanovených pravidel.
8) Při bouracích pracích a při manipulaci s vybouraným materiálem bude použito postupů a prostředků,
které zajistí minimalizaci produkce prachu. Shoz pro odstraňování sutě bude umístěn uvnitř objektu
např. v prostoru schodiště případně bude-li umístěn vně objektu, bude opatřen plachtami.
Shromažďovaný vybouraný materiál nebo jiný stavební materiál bude přikryt resp. plachtován.
9) Požadavky uplatněné v závazném stanovisku dotčeného orgánu odboru životního prostředí Úřadu
MČ Prahy 4 ze dne 28.6.2011 č.j. P4/62967/11/OŽPAD/ZUZA/Stan zabezpečí takto:
z hlediska provozu na pozemních komunikacích uplatňuje SSÚ následující realizační podmínky:
- v území dotčeném realizací akce bude zajištěn bezpečný přístup do všech nemovitostí dle čl. č. 4
příl. č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb. MMR, o obecných technických požadavcích na bezbariérové
využívání staveb, a umožněn příjezd integr. záchranné služby a dalších vozidel dopravní obsluhy,
- při realizaci nebudou MK (místní komunikace) ani veřejné prostranství znečišťovány či
poškozovány ani jinak užívány v rozporu s rozhodnutími nebo platnými předpisy (viz ust. §19
odst. 1 silničního zákona),
- chodníky jako součásti MK nebudou pojížděny ani přejížděny žádnou staveništní dopravou,
nebudou-li účinně ochráněny proti zvýšené zátěži (podle dispozic TSK hl. m. Prahy); dtto se
vztahuje ke stávajícím přejezdům přes chodník, dimenzovaných převážně na celk. hmotnost jen
osobních vozidel,
- pohyb staveništních vozidel celk. hmotnosti nad 6 t bude v zóně se zákazem jejich vjezdu řešen
výjimkami;
- dočasné zábory v prostoru MK (i krátkodobé, nepřesahující 1 den, např. pro odstavení čerpadla
betonu, vozidel zásobujících stavbu včetně mixů) bude investor akce min. 30 dnů předem řešit
žádostí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle ust. § 25 zákona o pozemních
komunikacích.
10) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze
stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění, pokud využití odpadů v souladu se zákonem
o odpadech není možné.
11) Nejpozději ke kontrolní prohlídce po provedení bouracích prací stavebník předloží doklad
o provozuschopnosti případně zaregulování vzduchotechnického zařízení v nebytových prostorech a
garáží v sousedním objektu č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v katastrálním území Nusle. Se
stavbou může být pokračováno až po předložení tohoto dokladu.
12) K žádosti o vydání kolaudační souhlasu popř. nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby
stavebník doloží měřením, že hluk ze všech zdrojů hluku nepřekročí ve venkovním a vnitřním
chráněném prostoru staveb hygienické limity.
Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:
13) Po celou dobu trvání stavby bude zajištěna doprava v klidu v odpovídající míře nebo minimálně
1 parkovací stání trvale a prokazatelně mimo prostor místních komunikací, ve funkční docházkové
vzdálenosti do 500 m, příp. vyšší, bude-li přímo ( tj. bez přestupu) dosažitelná MHD.
14) Po celou dobu trvání stavby bude plochá střecha plnit funkci zastřešení objektu a nebude využívána
pro jiné účely např. jako terasa.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ 27642640, se sídlem Marie Cibulkové 405/29, 140 00
Praha 4-Nusle.
II. R o z h o d n u t í o n á m i t k á c h ú č a s t n í k ů ř í z e n í.
Námitky podal dne 15.9.2011 tento účastník řízení: Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999,
IČ 26686112, se sídlem Na Pankráci 932, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále také „družstvo nebo namítající“).
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 3
Námitka č. 1 se týkající se zaslepení vstupních a výstupních vývodů vzduchotechnických zařízení objektu
družstva s e v y h o v u j e .
Námitka č. 2 spočívá v rozporu stavby s čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze s e z a m í t á.
Námitce č. 3 týkající se způsobu provádění dokončení stavby s e v y h o v u j e.
Námitce č. 4 spočívající v nesouhlasu se zřízením terasy na ploché střeše stavby s e v y h o v u j e.
Námitce č. 5 spočívající v požadavku na způsob provádění stavebních prací s ohledem na hluk, ochranu
životního prostředí, omezení prašnosti a časové omezení včetně požadavku na zakotvení citovaných
požadavků do rozhodnutí stavebního úřadu s e č á s t e č n ě v y h o v u j e.
Námitce č. 6 se týkající se tvrzení zpracovatele projektové dokumentace, že při provozu hotelu nebude
vznikat žádný hluk (odst. 6 souhrnné technické zprávy na str. 4) s e v y h o v u j e .
Dne 7.11.2011 podal stejný účastník řízení: Družstvo Na Pankráci čp. 932,949,994,998 a 999, (dále také
„družstvo nebo namítající“) další námitky
Námitka č. 7 týkající se zaslepení různých stavebních otvorů na fasádě objektu ve vlastnictví namítajícího
tzn. garáží, které jsou součástí bytového domu č.p. 932 v k.ú. Nusle a rozporu stavby s čl. 8 odst. 1
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze
s e z a m í t á.
Námitka č. 8 obdobného znění resp. obsahu jako námitka č. 2 tzn. spočívající v rozporu stavby s čl. 8
odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m.
Praze s e z a m í t á.
Námitka č. 9 spočívající v nesouhlasu s ponecháním části zdiva nad úroveň nezbytnou pro zřízení střešní
konstrukce s e z a m í t á.
III.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů podle ust. § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení,
ukládá
stavebníkovi, kterým je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ 27642640, se sídlem Marie Cibulkové
405/29, 140 00 Praha 4-Nusle, kterou zastupuje Ing. Vladimír Koudelka, nar. 12.5.1961, bytem
Charkovská 441/18, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101, povinnost nahradit náklady řízení paušální
částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun, splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
na účet Úřadu městské části Praha 4, vedený u České spořitelny, a.s., číslo 000019-2000832359/0800,
variabilní symbol 3800110127, konstantní symbol 0379.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ 27642640, se sídlem Marie Cibulkové 405/29, 140 00
Praha 4-Nusle.
O d ů v o d n ě n í v ý r o k u I., II. a III.:
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 4
Stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby konané dne 13.1.2009 zjistil, že stavebník shora uvedené
stavby, kterým je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ 27642640, se sídlem Marie Cibulkové 405/29,
140 00 Praha 4-Nusle, kterou zastupuje Ing. Vladimír Koudelka, nar. 12.5.1961, bytem Charkovská
441/18, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101 (dále jen „stavebník“) prováděl předmětnou stavbu v
rozporu se stavebním povolením ze dne 4.4.2000 č.j. OSD-5273-5273/00-VALA.
Stavební úřad proto opatřením ze dne 15.1.2009 vydané pod č.j. P4/6779/09/OST/BIMK/145 oznámil
zahájení řízení podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona o odstranění této stavby prováděné v rozporu
s výše uvedeným rozhodnutím všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k
tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště z kontrolní prohlídky stavby, konané
dne 13.1.2009, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.
Stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky uplatnit do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve
stejné lhůtě měly svá závazná stanoviska sdělit i dotčené orgány.
V souladu s ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad upozornil účastníky řízení, že stavbu lze
dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry
územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební
uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území, že není prováděna či provedena na pozemku, kde to
zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje a že není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu
nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Současně účastníkům řízení sdělil, že
pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá o dodatečné povolení stavby a předloží podklady ve
stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a
povede řízení o podané žádosti, bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastaví.
Opatřením ze dne 24.2.2009 pod č.j. P4/25733/09/BIMK/145 stavební úřad znovu oznámil zahájení řízení
o odstranění této stavby, přičemž nesprávně uvedl: „prováděné bez rozhodnutí“. Stavební úřad tuto
neprávnost zhojil tak, že opatření ze dne 30.6.2009 vydaném pod č.j. P4/82405/09/OST/KOTAS/145
oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že upravil předmět resp. rozsah stavby, který je
předmětem tohoto řízení o odstranění tak, že podle kontrolní prohlídky konané dne 25.6.2009, se řízení
týká celé stavby, jelikož od povoleného stavu rozhodnutím ze dne 4.4.2000 č.j. OSD-5273-5273/00VALA se stavba velmi výrazně liší především svým dispozičním uspořádáním, konstrukčním a
materiálovým řešením včetně venkovního vzhledu. Stavební úřad proto dále posuzuje stavbu jako celek
tzn. povolenou i nepovolenou část dohromady vůči poslednímu kolaudovanému stavu (kolaudační
rozhodnutí ze dne 24.5.1995 č.j. OSD 1992/95 – Ab).
Dne 20.7.2009 stavebník stavby požádal o dodatečné povolení dokončené stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o podané žádosti ve smyslu ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona. Usnesením ze dne
30.7.2009 stavební úřad přerušil řízení o odstranění stavby ve smyslu ust. § 64 odst. 1 písm. e) správního
řádu, do doby pravomocného rozhodnutí ve věci podané žádosti o dodatečné povolení předmětné stavby.
Stavební úřad několikrát stavebníka vyzval k doplnění žádosti. Stavebník částečně svou žádost doplnil.
Naposledy byla dne 13.1.2010 do spisu založena nová plná moc pro zmocněnce Ing. Vladimíra Koudelku
včetně žádosti o zasílání písemností na uvedenou doručovací adresu.
Stavební úřad opatřením ze dne 13.1.2010 oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby všem
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy
poměry staveniště z kontrolní prohlídky stavby, konané dne 29.12.2009, upustil v rámci uvedeného řízení
od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky či
důkazy uplatnit do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty ve věci rozhodl tzn. vydal
rozhodnutí ze dne 3.5.2011 pod č.j. P4/037872/10/OST/MATO pod spis. zn. P4/2400/2009/OST/KOTAS,
kterým žádost o vydání dodatečného povolení stavby zamítl.
Proti tomuto rozhodnutí podal stavebník dne 25.5.2010 odvolání. Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební
jako odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil svým rozhodnutím ze dne 10.9.2010 vydaném pod č.j. SMHMP 598288/2010/OST/Ca, které nabylo právní moci dne 5.10.2010 a věc vrátil k novému projednání.
Na základě rozhodnutí odvolacího orgánu stavební úřad pokračoval v řízení a dle ust. § 45 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 129 odst. 2 a § 111 stavebního zákona
vyzval stavebníka opatřením ze dne 15.12.2010 č.j. P4/133525/10/OST/MATO k doplnění žádosti a určil
k tomu lhůtu 30 dnů od doručení tohoto opatření, přičemž usnesením řízení o dodatečném povolení
stavby přerušil.
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 5
Stavebník dne 7.1.2011 a znovu dne 4.4.2011 požádal o prodloužení uvedené lhůty. Stavební úřad této
žádosti vyhověl a usnesením ze dne 8.4.2011 č.j. P4/038960/11/OST/MATO lhůtu prodloužil.
Po doplnění všech požadovaných dokladů stavební úřad vyrozuměl opatřením ze dne 18.8.2011
č.j. P4/084954/11/OST/MATO účastníky řízení o skončení dokazování a v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dal účastníkům řízení možnost
před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům a určil k tomu lhůtu 10 dnů od doručení tohoto
opatření.
Ve stanovené lhůtě podal dne 15.9.2011 účastník řízení, kterým je Družstvo Na Pankráci
čp. 932,949,994,998 a 999, IČ 26686112, se sídlem Na Pankráci 932, 140 00 Praha 4 – Nusle, celkem
šest námitek.
Námitka č. 1 se týká: „.....zaslepení vstupních a výstupních vývodů vzduchotechnických zařízení objektu
Družstva...“, které stavební úřad vyhověl, přičemž ústně sdělil stavebníkovi, že námitku posoudil jako
oprávněnou. Stavebník na základě této námitky doplnil svou žádost o vyjádření autorizovaného inženýra
pro techniku prostředí Ing. Ondřeje Hlaváčka, ČKAIT 0101716 a proto stavební úřad námitce vyhověl.
Námitka č. 2 spočívá v rozporu stavby s čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad k této námitce uvádí, že v čl. 8
citované vyhlášky jsou stanoveny požadavky pro vzájemné odstupy staveb. Nejdříve stavební úřad
posoudil stav před provedením nepovolené stavby, přičemž zjistil, že garáž nad níž byla provedena
nástavba se nachází na pozemku parc. č. 1635 v k.ú. Nusle a to téměř až na hranici s pozemkem parc. č.
1619/3 v k.ú. Nusle, na kterém se rovněž až na jeho hranici nachází stavba bytového domu č.p. 932.
Bytový dům č.p. 932 má výšku cca 27 m tzn. že již v době před nástavbou nebyly splněny požadavky
tohoto článku, jelikož po sklopení této výšky tato vzdálenost zasahovala nad pozemek parc. č. 1635 v k.ú.
Nusle, na němž se nacházela garáž. Proto stavební úřad s ohledem na čl. 2 odst. 2 citované vyhlášky
neuplatní požadavky čl. 8 odst. 2 této vyhlášky a dále posoudí pouze požadavky uvedené v odst. 1 tohoto
článku, kde je uvedeno, že odstupové vzdálenosti staveb se posuzují zejména s ohledem na požární
bezpečnost, požadavky na denní osvětlení a oslunění, zachování pohody bydlení a dalších zde uvedených.
Vzhledem k tomu, že okna obytných místností se nacházejí pouze v bytovém domě č.p. 932 na pozemku
parc. č. 1619/2 v k.ú. Nusle, stavební úřad posuzuje vliv předmětné nástavby na tento dům. Z uvedeného
vyplývá, že požadavky uvedené v odst. 1 se uplatní pouze u tohoto bytového domu, jelikož v předmětné
stavbě hotelu nejsou tímto směrem prostory, které jsou zapotřebí v tomto směru chránit resp. posuzovat,
jelikož ve stavbě, která je předmětem tohoto řízení nejsou navržena žádná okna směrem k uvedenému
bytovému domu.
Po sklopení výšky stavby hotelu nad rovinou střechy garáží, jež jsou součástí bytového domu, je zřejmé,
že odstup mezi stavbou hotelu a fasádou bytového domu v nichž jsou okna obytných místností je větší
než uvedená výška hotelu přečnívající nad střechu stávajících garáží bytového domu.
Posuzování vlivu bytového domu na předmětnou stavbu hotelu je irelevantní vzhledem k absenci oken
resp. vzhledem k nulovému vlivu výšky bytového domu na předmětnou stavbu. Stavební úřad námitku z
důvodů výše uvedených zamítl.
Námitka č. 3 týkající se způsobu provádění dokončení stavby s ohledem na to, že je situována téměř až na
hranici s pozemkem parc. č. 1619/2 v katastrálním území Nusle a stavbě bytového domu (v této části
garáží a nebytových prostor tohoto domu). Námitkou byl vznesen požadavek na upřesnění projektové
dokumentace zejména způsobu provádění a zohlednění tohoto v rozhodnutí stavebního úřadu. Stavební
úřad posoudil tuto námitku za relevantní a tento názor sdělil ústně zástupci stavebníka, který doplnil
předloženou dokumentaci o požadované údaje. Stavební úřad dále sděluje, že podmínkou č. 1 výroku č. I.
tohoto rozhodnutí stanovil provádět stavbu v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která mimo
jiné obsahuje popis způsobu provádění stavby. Dodržování podmínek rozhodnutí stavebního úřadu je
vymahatelné a v případě nedodržování těchto podmínek stavební zákon umožňuje uložení sankcí pokuty. Stavební úřad námitce vyhověl vzhledem k tomu, že projektová dokumentace byla v dle
uplatněné námitky doplněna a požadavky uplatněné v námitce splněny.
Námitce č. 4 spočívající v nesouhlasu se zřízením terasy na ploché střeše stavby bylo ze strany stavebníka
vyhověno, projektová dokumentace byla v tomto směru upravena a proto stavební úřad námitce vyhověl.
Z důvodu jednoznačnosti stavební úřad ještě stanovil podmínku pro užívání stavby a to podmínku č. 14,
ve které stanovil, že plochá střecha nebude využívána jiným způsobem než jako funkce zastřešení
objektu.
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 6
Námitka č. 5 spočívá v požadavku na způsob provádění stavebních prací s ohledem na hluk, ochranu
životního prostředí, omezení prašnosti a časové omezení včetně požadavku na zakotvení citovaných
požadavků do rozhodnutí stavebního úřadu. Vzhledem k tomu, že stavební úřad posoudil uvedené
požadavky kromě časového omezení stavebních prací na pracovní dny jako relevantní, přičemž tuto
skutečnost sdělil zástupci stavebníka, stavebník doplnil projektovou dokumentaci o některé údaje a
stavební úřad v této části námitky namítajícímu vyhověl. Jelikož stanovil podmínky pro provádění stavby
ve výroku I. tohoto rozhodnutí, vyhověl tak i části námitky týkající se zakotvení těchto požadavků do
rozhodnutí. Jediné části námitky, které nemohl stavební úřad vyhovět byl požadavek na omezení
stavebních prací na pracovní dny. Provádění stavby bezesporu má vliv na okolí této stavby a právní
předpisy stanovují míru tohoto vlivu. Jedná se zejména o hluk a emise látek do okolí ap. Stavební úřad
posuzuje, zda-li prováděním stavby nebudou porušeny právní předpisy stanovující limity těchto vlivů.
Rozhodujícím kriteriem je v daném případě hlučnost prováděných prací. Stavebník je povinen dodržovat
hygienické limity stanovené v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
kde jsou však limity stanoveny v závislostí na denní době nikoli na dnech tzn. zdali se jedná o víkend,
svátek nebo pracovní den. Stavební úřad vzhledem k výše uvedenému nemá možnost omezit práce jen na
některé dny v týdnu a proto nemohl v této části námitky namítajícímu vyhovět.
Námitka č. 6 se týká tvrzení zpracovatele projektové dokumentace, že při provozu hotelu nebude vznikat
žádný hluk (odst. 6 souhrnné technické zprávy na str. 4). Stavební úřad souhlasí s namítajícím, že tvrzení
zpracovatele je ve své podstatě skutečně nepravdivé, jelikož užíváním jakékoli stavby vzniká hluk. Takže
v absolutní rovině je toto tvrzení chybné a proto stavební úřad námitce vyhověl. Stavební úřad se však
dále zabýval otázkou co je podstatou tohoto tvrzení resp. jeho smyslem a došel k závěru, že smyslem
tohoto tvrzení bylo sdělit, že vzniklý hluk při užívání stavby nebude překračovat limity stanovené
zvláštními právními předpisy a s ohledem na to, stanovil podmínku č. 12 výroku I. tohoto rozhodnutí, ve
které požaduje, aby stavebník ke kolaudaci předložil doklad prokazující, že jsou limity stanovené ve
zvláštním právním předpisu splněny.
Jak už stavební úřad v odůvodnění svého rozhodnutí ve výroku č. II tohoto rozhodnutí o uplatněných
námitkách uvedl, zástupce stavebníka byl s námitkami seznámen a na základě tohoto stavebník dne
27.9.2011 doplnil svou žádost a předloženou projektovou dokumentaci upravil.
Stavební úřad vzhledem k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí vyrozuměl opatřením ze dne
14.10.2011 č.j. P4/103016/11/OST/MATO účastníky řízení o skončení dokazování a v souladu s
ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dal
účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho doplněným podkladům a určil k
tomu lhůtu 7 dnů od doručení tohoto opatření.
Ve stanovené lhůtě podal dne 7.11.2011 účastník řízení, kterým je Družstvo Na Pankráci
čp. 932,949,994,998 a 999, IČ 26686112, se sídlem Na Pankráci 932, 140 00 Praha 4 – Nusle, další tři
námitky (pro přehlednost označené jako námitka č. 7-9).
Námitka č. 7 upřesňuje námitku č. 1 a týká se zaslepení různých stavebních otvorů na fasádě objektu ve
vlastnictví namítajícího tzn. garáží, které jsou součástí bytového domu č.p. 932 v k.ú. Nusle a rozporu
stavby s čl. 8 odst. 1 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad se souladem s citovanou vyhláškou a zajištěním odvětrání
sousední nemovitosti podrobně zabýval a závěry uvádí dále v odůvodnění tohoto rozhodnutí a proto
odkazuje na tuto část odůvodnění. K této námitce ještě dodává, že stanovil podmínku č. 11 výroku I.
tohoto rozhodnutí, kde požaduje, aby stavebník ke kolaudaci doložil, že je zajištěno funkční odvětrání
nebytových prostor a garáží sousední nemovitosti a to domu č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v
katastrálním území Nusle.
Námitka č. 8 obdobného znění resp. obsahu jako námitka č. 2 tzn. spočívající v rozporu stavby s čl. 8
odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m.
Praze. Stavební úřad tuto námitku zamítl a odkazuje na odůvodnění zamítnutí námitky č. 2 viz výše.
Námitku č. 9 spočívající v nesouhlasu s ponecháním části zdiva nad úroveň nezbytnou pro zřízení střešní
konstrukce posoudil stavební úřad jako irelevantní, vzhledem k tomu, že maximální výška atiky byla
stanovena s ohledem na maximální výšku stavby dle světelně technické studie zastínění sousedních
objektů, kterou vypracoval Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph. D., ČKAIT 0002846. Namítající odůvodňuje svůj
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 7
nesouhlas v souvislosti s obavou, že plochá střecha bude využívána jako terasa. Stavební úřad k tomuto
sděluje, že z důvodu jednoznačnosti stanovil podmínku č. 14 pro užívání stavby, že plochá střecha nebude
využívána jiným způsobem než jako funkce zastřešení objektu. Z uvedených důvodů požadavek na
snížení výšky atiky posoudil jako nedůvodný a námitku zamítl.
Stavba obsahuje:
- odstranění části nepovolené stavby a to střechy, 6. a 5. nadzemního podlaží,
- dokončení dvorní části hotelu, která bude mít kapacitu max. 30 lůžek a bude mít 4 nadzemní podlaží
a která bude propojena chodbou se stávající stavbou hotelu - domu č.p. 405.
Předmětná stavba dvorní části hotelu bude po dokončení obsahovat:
- propojovací chodbu,
- dvorní část hotelu s max. 30 lůžky:
- v 1.NP: chodbu, 3 parkovací stání, kotelnu, prostor schodiště s výtahem,
- v 2.NP: chodbu, prostor schodiště s výtahem, 2x sklad prádla, šatnu, umývárnu a WC, úklidovou
komoru, 5 pokojů s předsíňkou a koupelnou s WC,
- ve 3.NP: chodbu, prostor schodiště s výtahem, kuřárnu, 2x sklad prádla a úklidovou komoru se
společnou předsíňkou, 5 pokojů s předsíňkou a koupelnou s WC,
- ve 4.NP: chodbu, prostor schodiště s výtahem, sklad prádla, sklad prádla s úklidovou komoru,
4 pokoje s předsíňkou a koupelnou s WC a 1 pokoj s předsíňkou a koupelnou s WC pro invalidy a
schodištěm na střechu,
- plochou střechu bez dalšího využití.
V řízení stavebník v rámci prvního projednání (tzn. do doby vydání rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy
odboru stavebního jako odvolacího orgánu) předložil:
- projektovou dokumentaci, kterou vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Jaroslav Novák,
ČKA 00479, Ing. Alexandr Šubrt, ČKAIT 0001268, Tomáš Rychlý, ČKAIT 0001495, Ing. Ladislav
Fornůsek, ČKAIT 0001934, Ing. Petr Werner, ČKAIT 0004413,
- barevnou kopii požárně bezpečnostního řešení, které vypracoval Karel Šebesta, ČKAIT 0008083 a
které opatřil svým autorizačním razítkem Ing. arch. Jaroslav Novák, ČKA 00479,
- inženýrsko geologický průzkum, kterou vypracoval RNDr, Martin Košíček, odbor. zp. č. 1383/2001,
- souhlas ke zřízení a provozování stavby v ochranném pásmu speciální dráhy (metra), který vydal
odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 23.7.2008 pod č.j. MHMP-445419/2008/DOP-O2/Rt,
- vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy k výjimečně přípustné stavbě ze dne 5.8.2008 pod č.j. 6492/08,
- vyjádření Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne 20.5.2008 č.j. 240200/1227/2008,
- souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy ze dne 25.3.2008 č.j. 100130/11V333/506,
- závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne 17.1.2008 pod č.j. HSAA-205-23/ODP6-2008, vydané
na základě dokumentace „ projekt (12/2007, paré č.7) J. Mak, PBŘS – K.Šebesta,
- vyjádření vedoucího oddělení parkoviště KCP a.s. ze dne 26.2.2008,
- stanovisko odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 4 ze dne 19.3.2008 vydaném pod č.j.
P4/41404/08/OŽPAD/VEDR/445-sta364,
- závazné stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy ze
dne 11.2.2008 pod č.j. MHMP 13375/2008/Fex,
- závazné stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne 17.1.2008 č.j. J.HK/36/30164/08,
- stanovisko odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 4 ze dne 6.2.2008 vydané pod
č.j. P4/4906/08/OŽPAD/ZUZA/8 Stan a další stanovisko ze dne 19.3.2008 vydané pod
č.j. P4/37901/08/OŽPAD/SVOM/95 stan,
- rozhodnutí o povolení pokácení dřevin ze dne 19.3.2008, které vydal odbor životního prostředí a
dopravy ÚMČ P4 pod č.j. ÚMČP4-37918/08/OŽPAD/Te, které nabylo právní moci dne 15.4.2008,
- osvědčení o autorizaci Ing. arch. Jaroslava Nováka,
- kopie výpisu z katastru nemovitostí LV 1367,
- výpis z obchodního rejstříku společnosti INCOM REAL, s.r.o.,
- kopie plné moci pro zástupce stavebníka pro společnost FINEST-REAL, s.r.o. ze dne 3.1.2009
k získání „povolení změn stavby před dokončením“,
- kopie výpisu z katastru nemovitostí LV 669,
- rezervace příkonu – stanovení podílu odběratele vydané společností PREdistribuce a.s., dne
16.9.2008 č.j. 230407308/1,
- originál plné moci pro zástupce stavebníka pro společnost FINEST-REAL, s.r.o. ze dne 4.1.2009
k získání dodatečného povolení,
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
-
str. 8
nesouhlasné stanovisko městské části k výjimečně přípustnému funkčnímu využití, které vydal odbor
kanceláře starosty ÚMČ Prahy 4 dne 25.8.2009 pod č.j. ÚMČP4/020908/09/OKAS/ADA,
technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. 0005069197 od společnosti Pražská
plynárenská distribuce, a.s. ze dne 21.10.2009,
studii oslunění a denního osvětlení, kterou vypracoval Ing. arch. Jaroslav Novák, ČKA 00479, která
se týkala domu č.p. 932 a 949,
odborný posudek - stanovení radonového indexu, které vyhotovil Ing. Matěj Neznal a Petr Čípa ze
společnosti radon v.o.s.,
technickou zprávu – ochrana stavby proti účinkům bludných proudů, kterou vypracoval Ing.Bohumil
Kučera ze společnosti JEKU s.r.o.
Další doklady, které byly v průběhu řízení založeny do spisu:
- plná moc pro Mgr. Jiřího Schűllera, advokáta, kterou udělili účastníci řízení Ivana Drmolová, MUDr.
Slavomír Pietrucha, Ing. Vladimír Nikl, Petr Poláček, Marie Poláčková, Marcel Hemala, Pael
Vavruška, Hana Jurášková, Michal Korol, Ing. arch. Karel Svoboda, František a Marcela Janíkovi,
Martin Ždimera, Alena Fabian, RNDr. Soňa Havlíková, Ing. Leon Polívka a Ing. Dagmar Polívková,
společnost Jihostroj a.s., MUDr. Zdenka Pitroňová,
- ověřená kopie plné moci pro Ing. Tomáše Běhounka udělená účastníkem řízení společností
Raiffeisenbank a.s., včetně věřené kopie výpisu z obchodního rejstříku této společnosti,
- soudně znalecký posudek zn. 46/2009 – „posouzení vlivu navrhované nástavby a přístavby na
proslunění a denní osvětlení nejvíce ovlivněného bytu z objektů č.p. 932, 949 a 994“, který
vypracoval Ing. Marek Novotný, soudní znalec v oboru stavební izolace a stavební fyzika.
Dále v řízení stavebník v rámci nového projednání předložil:
- světelně technickou studii zastínění sousedních objektů, kterou vypracoval Doc. Ing. Jan Kaňka,
Ph. D., ČKAIT 0002846,
- kopii smlouvy o nájmu garážových stání, č. smlouvy 49120 uzavřenou mezi stavebníkem a
společností Camilia, s.r.o. jako vlastníkem objektu garáží týkající se pronájmu 8 garážových stání,
- upravenou projektovou dokumentaci, ze které je zřejmý nový rozsah stavby po jejím dokončení,
kterou vypracoval Ing. arch. David Bartoušek, ČKA 03184; generel TZB, který vypracoval
Ing. Ondřej Hlaváček, ČKAIT 0101716 a statické posouzení Ing. Stanislav Šefránek,
ČKAIT 0000656,
- stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
- Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 8.7.2011 č.j. HSAA-8152-1275/ODP6-2011,
- Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 24.6.2011 č.j. HSHMP 27404/2011/He/1637,
- Úřadu MČ Prahy 4, OŽPAD ze dne 28.6.2011 č.j. P4/62967/11/OŽPAD/ZUZA/Stan,
- Magistrátu hl. m. Prahy, OPP ze dne 29.6.2011 č.j. S-MHMP 505084/2011/Alu,
- Magistrátu hl. m. Prahy, DOP ze dne 13.7.2011 č.j. MHMP-583775/2011/DOP-O4/Da,
- Magistrátu hl. m. Prahy, OOP ze dne 8.7.2011 č.j. S-MHMP-0505359/2011/1/OOP/VI,
- vyjádření odboru kanceláře starosty, Úřadu MČ Prahy 4 ze dne 19.7.2011 vydaném pod
č.j. P4/62970/11/OKAS/ADA,
- vyjádření autorizovaného inženýra pro techniku prostředí Ing. Ondřeje Hlaváčka, ČKAIT 0101716,
- vyjádření projektanta Ing. arch Davida Bartouška, ČKA 03164 k námitkám účastníků a doplnění
upravených částí projektové dokumentace:
- upravený výkres řezu - bourací práce,
- upravená technická zpráva části E tzn. zásad organizace výstavby,
- nový výtisk výkresu č. 07_pohled dvorní_navrhovaný stav.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ust. § 27 správního řádu takto:
a) podle ust § 27 odst. 1 správního řádu:
- stavebník a zároveň vlastník předmětné stavby a pozemků parc. č. 1634 a 1635 v k.ú. Nusle a budovy
č.p. 405 v k.ú. Nusle, kterým je společnost INCOM REAL, s.r.o., IČ 27642640, se sídlem Marie
Cibulkové 405/29, 140 00 Praha 4-Nusle,
b) podle ut. § 27 odst. 2 správního řádu, ostatní účastníci:
- osoba, která má zástavní právo na nemovitosti jíž se řízení bezprostředně dotýká tzn. na pozemku
parc. č. 1634 v k.ú. Nusle a stavby č.p. 405 na něm a parc. č. 1635 v k.ú. Nusle, kterým je společnost
Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
-
-
str. 9
vlastník sousedních pozemků parc. č. 1619/2, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/6 v k.ú. Nusle a staveb
domů č.p. 932, 949, 994, 998, 999 v k.ú. Nusle na nich, kterým je Družstvo Na Pankráci
čp. 932,949,994,998 a 999, IČ 26686112, se sídlem Na Pankráci 932, 140 00 Praha 4 – Nusle,
vlastník sousedního pozemku parc. č. 1632 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 469 na něm a pozemku
parc. č. 1633 v k.ú. Nusle, kterým je společnost Intercontinent Praha I spol. s.r.o., IČ 60199181,
se sídlem Marie Cibulkové 469/31, 140 00 Praha 4,
vlastník sousedního pozemku parc. č. 1630 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 468 na něm a pozemku
parc. č. 1631 v k.ú. Nusle, kterým je Bytové družstvo M.Cibulkové 33, IČ 26724529, se sídlem Marie
Cibulkové 468/33, 140 00 Praha 4 – Nusle,
spoluvlastníci pozemku parc. 1629 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 441 na něm, kterými jsou:
Gareth Bryn Bowers, Mládežnická 3062/4, Záběhlice, 106 00 Praha 106,
Jana Bowersová, Lumírova 115/17, Nusle, 120 00 Praha 2,
Vladimír Brokeš, Sinkulova 441/81, Nusle, 140 00 Praha 4
Hana Brokešová, Sinkulova 441/81, Nusle, 140 00 Praha 4
Richard Černý, Sinkulova 441/81, Nusle, 140 00 Praha 4
Jitka Habásková, Sinkulova 441/81, Nusle, 140 00 Praha 4
Jaromíra Hedvíková, Tyršova 2076, 256 01 Benešov u Prahy
JUDr. Daniel Honzík, Nad Lomem 285/17, Braník, 147 00 Praha 47
Jana Honzíková, Korunní 6, 251 68 Kamenice
Helena Lomová, Sinkulova 441/81, Nusle, 140 00 Praha 4
Dagmar Kubove, Karla Pokorného 1554/40, Poruba, 708 00 Ostrava 8
MUDr. Věnceslava Martoranová, Na dolinách 345/7, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
JUDr. Ivan Minařík, Pelušková 345, Praha 14-Kyje, 198 00 Praha 98
Mgr. Klára Minaříková, Pelušková 1345, Praha 14-Kyje, 198 00 Praha 98
Ing. Petr Moulík, K. H. Máchy 315, 257 41 Týnec nad Sázavou
Alexandra Shea, Sinkulova 441/81, 140 00 Praha 4-Nusle
Markéta Skalková, Sinkulova 441/81, Nusle, 140 00 Praha 4
Helena Šulová, Na Sádce 1747/5, Chodov, 149 00 Praha 415
vlastník sousedního pozemku parc. č. 1626 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 354 na něm, kterým je
Stavební bytové družstvo Vyšehrad, IČ 00032875, se sídlem Sinkulova 354/83, 140 00 Praha 4 Nusle,
vlastník sousedního pozemku parc. č.1636 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 391 na něm, kterým je
společnost J.R., s.r.o., IČ 47121297, se sídlem Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1-Nové Město,
vlastník sousedního pozemku parc. č. 3109 v k.ú. Nusle, kterým je Hlavní město Praha, zast. MHMP
OSM, se sídlem Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1,
spoluvlastníci sousedního pozemku parc. č. 1637 v k.ú. Nusle a stavby domu č.p. 404 v k.ú. Nusle na
něm, kterými jsou:
- Ing. Dagmar Polívková, bytem Spojovací č.p. 21, Náchod, 390 03 Tábor 3,
Ing. Leon Polívka, bytem Spojovací č.p. 21, Náchod, 390 03 Tábor 3,
Alena Fabian, bytem Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Martin Ždimera, bytem Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
RNDr. František Janík, bytem Rerychova 1082/4, Bystrc, 635 00 Brno 35
RNDr. Marcela Janíková, bytem Rerychova 1082/4, Bystrc, 635 00 Brno 35
Ing. arch. Karel Svoboda, bytem Trojanova 336/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
Ing. Michal Korol, bytem Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Hana Jurášková, bytem Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Pavel Vavruška, bytem Nad Zemankou 892/7, Braník, 147 00 Praha 47
MUDr. Zdeňka Pitroňová, bytem Všechovice 157, 753 53 Všechovice
Marcel Hemala, bytem Hornická 164/4, 691 83 Drnholec
Marie Poláčková, bytem Dukelských Hrdinů 1328/12, 274 01 Slaný 1
Petr Poláček, bytem Dukelských Hrdinů 1328/12, 274 01 Slaný 1
Vladimír Nikl, bytem U Gymnázia 1233/1, Nusle, 140 00 Praha 4
MUDr. Slavomír Pietrucha, bytem Marie Cibulkové 404/25, Nusle, 140 00 Praha 4
Ivana Drmolová, bytem Kubicových 979/6, 419 01 Duchcov,
které všechny zastupuje Mgr. Jiří Schűller, advokát ČAK 10176, se sídlem Sokolovská 161, 180 00
Praha 8,
- ostatní spoluvlastníci:
2K PROPERTY s.r.o., Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
František Ambroz, Drásov 21, 261 01 Příbram 1
Iva Ambrozová, Drásov 21, 261 01 Příbram 1
ASKO a.s., Šternberkova 1358/8, Holešovice, 170 00 Praha 7
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 10
Eva Beranová, Velvarská 1653/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
Valentyn Bykov, Ve Svahu 1066/31, Podolí, 147 00 Praha 47
Czechocar CS, a.s., 5. května 65, Nusle, 140 00 Praha 4
D2B Group, a.s., Budějovická 1667/64, Krč, 140 00 Praha 4
Tomáš Drmola, Rumunská 3278/41, 796 01 Prostějov 1
ENVOY, s.r.o., Petržílkova 2583/15, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Václav Filip, Fráni Šrámka 1341/28, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Ingrid Gallasová, Pikrtova 1314/7, 140 00 Praha 4-Nusle
Lucie Hönigová, U Louky 485/1, Újezd, 149 00 Praha 415
Jan Husák, V Křovinách 1540/16, Braník, 147 00 Praha 47
Hypšová Veronika, V Jezírku č.p. 750, 252 43 Průhonice
Vladimír Chadim, Jílovská 420/33, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Romana Chadimová, Jílovská 420/33, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Marie Chundelová, Šultysova 756/36, Břevnov, 169 00 Praha 69
INPROS PRAHA, v.o.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník
Interlada s.r.o., Chorvatská č.p. 1451, 250 82 Úvaly
Daniel Jančík, Příběnická č.p. 2650, 390 01 Tábor 1
KAJA s.r.o., Vrahovická č.p. 711, 798 11 Prostějov 6
Mikhail Karpukhin, Klausova 1360/13b, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Kratochvíl Václav, Dačického 996/7, 140 00 Praha 4 - Nusle
Kratochvílová Iveta, Dačického 996/7, 140 00 Praha 4 - Nusle
MUDr. Krtková Jana, Na Dolinách 1175/33, 140 00 Praha 4 - Nusle
PhDr. Petr Kubánek, Štítná Nad Vláří 416, Štítná Nad Vláří-Popov, 763 33 Štítná nad Vláří
MUDr. Vladimír Kulhánek, Na Pankráci 1003/53, Nusle, 140 00 Praha 4
Jarmila Kvasnicová, Slovácká 2732/30, 690 02 Břeclav 2
Ing. Pavel Málek, Třída 5. května 853/29, Nusle, 140 00 Praha 4
Ing. František Mojto, Újezd 428/34, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Ing. Mojtová Elena, Malá strmá 3254/2, Nitra - Zobor, Slovensko
Nad Vyšehradem 2008, s.r.o., Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Pankrácká servisní,a.s., Malostranské nábřeží 558/1, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Pavlíček Jan, Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Pavlíčková Hana, Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Ing. Miloš Podlaha, Lesní č.p. 2188, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Ing Josef Podzimek, Na Bučance 1622/4, Nusle, 140 00 Praha 4
El-Ghadban Rif, U Kunratického lesa 1384/15, Kunratice, 148 00 Praha 414
RUDAKOV s.r.o., Na Pankráci 404/30a, Nusle, 140 00 Praha 4
SATPO Nad Vyšehradem s.r.o., Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2-Nové Město
Soukup Petr, Pujmanové 1588/50, 140 00 Praha 4 - Nusle
Soukupová Ivana, Dunajská 608/16, 104 00 Praha Uhříněves
Ing. Petr Suchomel, Pod Lečí č.p. 593, Lipence, 155 31 Praha 511
Ing. Jitka Svobodová, Trojanova 336/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
Karel Sztogrýn, Marie Cibulkové 342/36, Nusle, 140 00 Praha 4
Ing. Petr Škaloud, U Císařské cesty č.p. 180, Benice, 103 00 Praha 113
Libuše Šostá, Steinerova 602/16, Háje, 149 00 Praha 415
Ing. Šárka Šostá, Tererova 1348/3, Chodov, 149 00 Praha 415
Ing. Libor Šostý, Tererova 1348/3, Chodov, 149 00 Praha 415
U.K.D., spol. s.r.o., Rytířská 401/18, 110 00 Praha Staré Město
JUDr. Ilona Vaněčková, K Zeleným domkům 631/32, Kunratice, 148 00 Praha 414
Radek Veselý, Marie Cibulkové 334/22, Nusle, 140 00 Praha 4
Kateřina Veselá, Marie Cibulkové 334/22, Nusle, 140 00 Praha 4
Vigero Investments s.r.o., Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4-Nusle
Welser Profile s.r.o., Na Poříčí 1040/10, 110 00 Praha Staré Město
Jiří Záruba, Šplechnerova 897/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jana Zárubová, Šplechnerova 897/20, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jana Zvěřinová, Marie Cibulkové 342/36, Nusle, 140 00 Praha 4
Paedr. Peter Žiga, Urbánkova 3358/43, Modřany, 143 00 Praha 412
PhDr. Eliška Žigová, Urbánkova 3358/43, Modřany, 143 00 Praha 412.
Vzhledem k poloze stavby situované uprostřed vnitrobloku, stavební úřad přiznal práva účastníků řízení
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 11
všem vlastníkům pozemků a staveb na nich, které jsou tohoto uzavřeného bloku domů součástí, protože
jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.
Dle ust. § 70 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako
účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při
němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Jelikož žádné z občanských sdružení v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 8 dnů od oznámení zahájení
územního řízení, neohlásilo svoji účast v řízení, nemá tedy postavení účastníka v tomto řízení.
Dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona stavbu prováděnou nebo provedenou bez rozhodnutí nebo
opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její
vlastník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci
území, že není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje a že není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem a pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá o její dodatečné povolení a
předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená
ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a předpisů, neboť stavba se
nachází v území OV – všeobecně obytné s funkčním využitím pro malé ubytovací zařízení tzn. do 20
lůžek, přičemž větší kapacita ubytovacího zařízení je výjimečně přípustné. V souladu s metodickým
pokynem, který vydal Magistrát hl. m. Prahy, vyzval stavebníka k doložení stanoviska k výjimečně
přípustné stavbě Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a vyjádření příslušné městské části tzn. MČ Prahy 4.
Stavebník doložil souhlasné vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ze dne 5.8.2008 č.j. 6492/08 a
souhlasné vyjádření městské části vydaný odborem kanceláře starosty ÚMČ Prahy 4 pod
č.j. P4/62970/11/OKAS/ADA dne 19.7.2011. Dle metodického pokynu, dojde-li ke shodě mezi
stanovisky Útvaru rozvoje a MČ Prahy 4, vydá stavební úřad pozitivní či negativní územní rozhodnutí
(resp. stavební povolení ), podle povahy shodných stanovisek. Vzhledem k tomu, že obě vyjádření jsou
souhlasná, stavební úřad dospěl k závěru, že stavba je v souladu s územním plánem.
Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená
ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu zohledněnými ve
vyhlášce č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, zejména:
- s čl. 4 odst. 1, kterým je požadováno, aby umístěním stavby a jejím následným provozem nebylo
nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a
plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích, což stavebník v daném případě
vzhledem ke změně a úpravě projektové dokumentace prokázal. Z předložené projektové
dokumentace a jejího doplnění bylo zjištěno, že stavba nebude nad přípustnou míru obtěžovat
okolí. Plochá střecha nebude nijak využívána, dotčené orgány sice ve svém posouzení, jak je
zřejmé z jejich závazných stanoviscích, uvádějí, že na ploché střeše bude terasa, ale stavebník v
průběhu řízení tuto účastníky namítanou funkci střechy přehodnotil a v rámci zachování dobrých
sousedských vztahů a s ohledem na požadavek tohoto článku, se této funkce střechy vzdal.
Plochá střecha bude tedy plnit pouze funkci zastřešení. Jak je dále níže uvedeno, vzhledem k
absenci jakéhokoli stavebního otvoru směrem k sousedním nemovitostem nedojde k negativnímu
ovlivnění stávajících staveb.
- s čl. 7, neboť budou dodrženy podmínky a požadavky stanovené zákonem 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranné pásmo památkové rezervace v hl. m.
Praze, neboť souhlas s úpravami nedokončené stavby vydal odbor památkové péče, Magistrátu
hl. m. Prahy ze dne 29.6.2011 pod č.j. S-MHMP 505084/2011/Alu; dále souhlas ke zřízení a
provozování stavby v ochranném pásmu speciální dráhy (metra) vydal odbor dopravy, magistrátu
hl. m. Prahy ze dne 23.7.2008 pod č.j. MHMP-445419/2008/DOP-O2/Rt.
- s čl. 8, kterým jsou stanoveny vzájemné odstupy staveb resp. jaké požadavky musí být splněny,
aby stavbu bylo možné umístit s ohledem na stávající zástavbu. Nejdříve stavební úřad posoudil
stav před provedením nepovolené stavby, přičemž zjistil, že garáž nad níž byla provedena
nástavba se nachází na pozemku parc. č. 1635 v k.ú. Nusle a to téměř až na hranici s pozemkem
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
-
-
-
-
-
str. 12
parc. č. 1619/3 v k.ú. Nusle, na kterém se rovněž až na jeho hranici nachází stavba bytového
domu č.p. 932. Bytový dům č.p. 932 má výšku cca 27 m tzn. že již v době před nástavbou nebyly
splněny požadavky tohoto článku, jelikož po sklopení této výšky tato vzdálenost zasahovala nad
pozemek parc. č. 1635 v kú. Nusle na němž se nacházela garáž. Proto stavební úřad s ohledem na
čl. 2 odst. 2 citované vyhlášky neuplatní požadavky čl. 8 odst. 2 této vyhlášky a dále posoudí
pouze požadavky uvedené v odst. 1 tohoto článku, kde je uvedeno, že odstupové vzdálenosti
staveb se posuzují zejména s ohledem na požární bezpečnost, požadavky na denní osvětlení a
oslunění, zachování pohody bydlení a dalších zde uvedených. Vzhledem k tomu, že okna
obytných místností se nacházejí pouze v bytovém domě č.p. 932 na pozemku parc. č. 1619/2 v
k.ú. Nusle, stavební úřad posuzoval vliv předmětné nástavby na tento dům. V rámci tohoto
posouzení bylo zjištěno, že jedním z hlavních kriterií je požadavek týkající se denního osvětlení a
oslunění a na zachování pohody bydlení. Co se týká požadavku na denní osvětlení a oslunění je
toto řešeno v rámci souladu s čl. 22, 23 a 24 viz níže. Co se týká požadavku na zachování pohody
bydlení, pak stavební úřad došel k závěru, že vzhledem k tomu, že směrem k sousedním
pozemkům a stavbám na nich nejsou situována okna ani žádné jiné stavební otvory, nemůže být
užívání těchto staveb žádným způsobem omezeno a to včetně soukromí.
s článkem 9 a 11, neboť stávající stavba je již napojena na pozemní komunikaci i na sítě
technického vybavení, a to stávajícími přípojkami a stávajícím průjezdem do dvora zakončený
sjezdem na místní komunikaci v ul. Marie Cibulkové,
s čl. 10, kterým jsou stanoveny požadavky na dopravu v klidu. Stavební úřad zjistil, že
z projektové dokumentace je zřejmé, že dojde k nárůstu požadavku počtu parkovacích stání z 10
na 16 stání odpovídající dříve 50 a po dokončení stavby 80 lůžkům se zohledněním koeficientu
vlivu území 0,6. V rámci stavby a na dvoře je zajištěno celkem 8 stání. Jelikož územně technické
a stavebně technické důvody vylučují splnění požadavku čl. 10 odst. 3 výše uvedené vyhlášky,
kterým je stanoveno, že stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu odpovídajícím
velikosti, funkci a umístění stavby a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně
neoddělitelná část, anebo umístěným na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění
vozidel na jednotlivá stání, stavební úřad uvádí, že se v souladu s čl. 2 odst. 2 OTPP ustanovení
výše uvedeného článku neuplatní v plném rozsahu, jelikož stavebník zajistil dopravu v klidu tak,
že počet osmi parkovacích stání bude zajištěn prostřednictvím smlouvy o pronájmu v docházkové
vzdálenosti v objektu garáží ve vzdálenosti cca 400 m od předmětné stavby. Stavební úřad na
základě tohoto řešení stanovil ve výroku I. tohoto rozhodnutí podmínku č. 13 pro užívání stavby.
s čl. 13, kterým jsou stanoveny požadavky z hlediska vlivu na životní prostředí, požadavky na
soulad architektonického ztvárnění s významem stavby, jejím umístěním a životností, v případě
negativních účinků na zajištění dodržení limitů uvedených v příslušných předpisech a další
požadavky. Dokumentace splňuje požadavky návrhem architektonické ztvárnění, dispozičního,
konstrukčního a materiálové řešení odpovídajícího charakteru lokality a existující zástavby. Ve
dvorním traktu tohoto bloku, jsou v několika případech umístěny doplňkové (provozní) stavby,
přičemž všechny jsou všechny zastřešeny plochou střechou, což je shodné s navrženým hotelem.
Oporou pro toto tvrzení jsou dále souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů.
s čl. 16, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilita staveb.
Z dokumentace zejména z její části nazvané konstrukce a statika, kterou vypracoval
Ing. Stanislav Šefránek, ČKAIT 0000656, je zřejmé, že vyhovuje požadavkům návrhem použití
vhodných materiálů a technického řešení tak, že během stavby a jejího užívání nedojde
k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného přetvoření (deformaci
konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených
technických zařízení a dalším negativním jevům,
s čl. 22 odst. 1, kterým je stanoveno, že stavba musí být navržena a provedena takovým
způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky a jejich uživatelů ani
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních
právních předpisech, což je zřejmé zejména z předložených stanovisek dotčených orgánů, kteří
jsou oprávnění na základě konkrétních zvláštních předpisů předmětné limity posoudit,
s čl. 23 a 24, kterým jsou stanoveny požadavky na vnitřní prostředí staveb a proslunění, přičemž
z doložené světelně technické studie zastínění sousedních objektů, kterou vypracoval Doc. Ing.
Jan Kaňka, Ph. D., ČKAIT 0002846, je zřejmé, že normové požadavky týkající se denního
osvětlení a proslunění jsou splněny. Dále z projektové dokumentace a vyjádření autorizovaného
inženýra pro techniku prostředí Ing. Ondřeje Hlaváčka, ČKAIT 0101716 je zřejmé, že byl
zohledněn a navržen způsob větrání stávajících nebytových prostor v 1.NP sousedního domu č.p.
932 a 949 umístěného na pozemku parc. č. 1619/2 a 1619/3 v k.ú. Nusle, a tudíž po provedení
případného zaregulování vzduchotechnického zařízení bude splněn požadavek na vnitřní
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
-
str. 13
prostředí staveb z hlediska větrání. Pro ověření splnění požadavku tohoto článku stavební úřad
stanovil podmínku č. 11 výroku I. tohoto rozhodnutí. Co se týká garážových a nebytových prostor
v bytovém domě č.p. 932 pak došlo k zastínění několika luxfery vyplněných prosvětlovacích
částí. Vzhledem k tomu, že tyto prostory jsou vybaveny umělým světlem a není u těchto prostor
požadavek na denní osvětlení, jsou tyto prostory v souladu s požadavky této vyhlášky.
stavba dle projektové dokumentace vyhovuje požadavkům na stavební konstrukce uvedené
v části třetí citované vyhlášky.
Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená
ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy
a to na základě závazných stanovisek dotčených orgánů. Závazná stanoviska dotčených orgánů byla
zahrnuta do podmínek rozhodnutí.
Stavebník v předmětném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, že rozestavěná stavba uvedená
ve výroku I. tohoto rozhodnutí je v souladu je provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis
nezakazuje ani neomezuje.
Současně stavebník podal žádost o dodatečné povolení stavby a předložil podklady v rozsahu jako
k žádosti o stavební povolení.
Dle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce ve výroku tohoto rozhodnutí, že stavbu lze
užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit, tedy stavbu hotelu.
Po posouzení stavby z hlediska požadavků uvedených v ust. § 111 a 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona,
dospěl stavební úřad k závěru, že předmětná rozestavěná stavba není s citovanými ustanoveními
v rozporu a rozhodl jak je ve výroku č. I a II. uvedeno.
Výrokem č. III stavební úřad uložil vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou
ve výši 1 000 Kč, a to v souladu s ustanovením 79 odst. 5 správního řádu, který ve větě první stanoví, že
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal
porušením své právní povinnosti. Vzhledem k tomu, že řízení bylo vedeno proto, že vlastník stavby
porušil svým jednáním právní povinnost, tedy povinnost provádět stavbu v souladu se stavebním
povolením, uložil stavební úřad vlastníkovi povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, jejíž výše
je stanovena ustanovením ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého
výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
P o u č e n í
o
o d v o l á n í I., II. a III.:
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení doručením k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha
1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška
2059/80b, 140 46 Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník, kterému se doručuje toto rozhodnutí do vlastních rukou dostal jeden
stejnopis a aby jeden stejnopis mohl stavební úřad doručit účastníkům řízení veřejnou vyhláškou tzn.
vyvěšením na úřední desce.
Ing. Eva Kotasová
vedoucí odboru stavebního
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 14
Upozornění:
- Dokončení stavby nesmí být zahájeno dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují
zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních
předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb. , kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení
vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných
vlastnostech použitých výrobků.
- Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení
vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008
Sb., HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě).
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v průběhu stavby budou zajišťována
opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob
stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (např. aby nedocházelo k nadměrnému
zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů).
- Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost
stavebníka zdejší stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na
formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí
přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.
- Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci
skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti
vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické
nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy.
Po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavební úřad zašle stavebníkovi:
- jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace
- štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen.
Poplatek uložený podle ust. § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které
správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, bude uhrazen dle podmínek
uvedených ve výroku III. tohoto rozhodnutí.
Obdrží:
doporučeně do vlastních rukou:
INCOM REAL, s.r.o., IDDS: 2dhbuy4
Č.j. P4/128262/11/OST/MATO
str. 15
zast. Ing. Vladimír Koudelka, doručovací adresa: Ing. Vladimír Koudelka při společn. Alena
Koudelková & Partners, s.r.o., Francouzská 836/31, 120 00 Praha 2-Vinohrady
ostatní účastníci řízení v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou na:
- úřední desku ÚMČ Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
dodejka:
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OOP, IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP OKR, IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha, IČ 00064581, MHMP DOP, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 4 OŽPAD, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4-Krč
na vědomí:
INCOM REAL, s.r.o., IDDS: 2dhbuy4
Co: spis, evidence
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Download

rozhodnutí o dodatečném povolení Hotel Vyšehrad.pages