2............................................................................................... Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
Obsah
B.1. Popis území stavby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
charakteristika stavebního pozemku
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně
historický průzkum apod.)
stávající ochranná a bezpečnostní pásma
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
(dočasné / trvalé)
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
B.2. Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity účelových jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a)
b)
urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a)
b)
c)
stavební řešení
konstrukční a materiálové řešení
mechanická odolnost a stabilita
B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení
a)
b)
technické řešení
výčet technických a technologických zařízení
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a)
b)
c)
kritéria tepelně technického hodnocení
energetická náročnost stavby
posouzení využití alternativních zdrojů energií
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a)
b)
c)
d)
e)
ochrana před pronikáním radonu z podloží
ochrana před bludnými proudy
ochrana před technickou seizmicitou
ochrana před hlukem
protipovodňová opatření
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
a)
b)
napojovací místa technické infrastruktury
připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
B.4. Dopravní řešení
a)
b)
c)
d)
popis dopravního řešení
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
doprava v klidu
pěší a cyklistické stezky
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a)
b)
c)
terénní úpravy
použité vegetační prvky
biotechnická opatření
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. .............................................................................................. 3
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)
b)
c)
d)
e)
vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
B.8. Zásady organizace výstavby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
odvodnění staveniště
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
ochrana životního prostředí při výstavbě
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb
zásady pro dopravně inženýrské opatření
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
plán kontrolních prohlídek stavby
4 .............................................................................................. Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
B.1. Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Budova stávající továrny se nachází v zastavěném území města Červený Kostelec cca 1,6 km
severozápadně od centra. Obrys pozemku je nepravidelný lichoběžník, přičemž jižní a severovýchodní
strana je lemována asfaltovými komunikacemi a to silnicí I. třídy č. 14 (z jihu) a místní účelovou komunikací
(ze severovýchodu). Severní hranice sousedí se zatravněným nezastavěným pozemkem p.č. 802/2 a západní
hranice přiléhá k pozemku p.č. 802/1, který je zastavěn třemi vícepodlažními bytovými domy. Vlastní
stavební pozemek je mírně svažitý směrem k severu a je z převážné části zastavěn objektem továrny a
zpevněnými manipulačními plochami. Jižní a část severovýchodní hranice pozemku je oplozena drátěným
plotem, zbývající části hranice jsou přímo lemovány obvodovými zdmi stávajícího stavebního objektu. Hlavní
vstup i příjezd do areálu je zajištěn stávajícím sjezdem ze silnice I. třídy (ulice 17. Listopadu). Vedlejší
přístup je možný i ze strany místní účelové komunikace ze severovýchodu.
Na pozemek jsou přivedeny všechny potřebné sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace,
elektro, plynovod), jejichž páteřní rozvody jsou vedeny v rámci obou asfaltových komunikací.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně
historický průzkum apod.)
Pro účely zpracování dokumentace zateplení obvodového pláště bylo provedeno ověření stavu a
rozměrů stavebních konstrukcí stávajícího výrobního a administrativního objektu, především potom
konstrukcí přímo souvisejících s navrhovanými úpravami, včetně fotodokumentace stávajícího stavu.
Stávající budovu továrny lze podle využití rozdělit na dvě části: administrativní dvoupodlažní budovu
a výrobní a skladovací jednopodlažní halu. Součástí budovy jsou i menší přístavky jak k administrativní
části (vrátnice se zázemím), tak k hale (sklady, kompresorovna, hygienické zázemí).
Administrativní část je zděné konstrukce, hala má zděný obvodový plášť, nosný systém je skeletový
částečně betonový, částečně ocelový. Výplně otvorů z poloviny 80. let 20. století. Střecha je dřevěná
krytá asfaltovými pásy a s prosklenými střešními světlíky.
Výrobní objekt
Nosný systém je kombinací obvodového a středního nosného keramického zdiva tl. 450 a 300 mm a
vnitřních železobetonových a obezděných ocelových sloupů ukončených železobetonovými a ocelovými
průvlaky, které nesou plášť ploché střechy. Soklová podezdívka je z kamenného zdiva.
Vlastní plášť střechy je tvořen dřevěnými vaznicemi s oboustranným bednění, ze spodní strany
omítnuto na rákosu a vrchní opatřena kombinací asfaltových pásů a plechů. Zateplení je pravděpodobně
provedeno v prostoru mezi vaznicemi. Přesná skladba střešního pláště nebyla ověřena. Součástí střechy
jsou také ocelové pásové sedlové světlíky zkombinované s vodorovným prosklením v dřevěných rámech.
Vzhledem k tomu, že objekt nebyl delší dobu užíván, ani udržován jsou patrny závažné poruch střešního
pláště zapříčiněné především dlouhodobým zatékáním a kondenzací vodní páry. Vzhledem ke stavu těchto
konstrukcí a nutnosti zateplení je navržena kompletní výměna střešního pláště.
Okna jsou dřevěná zdvojená s plechovými vnějšími parapety, vrata ocelová. Klempířské prvky (žlaby
svody, oplechování atik, okapnice, parapety, atd.) jsou z pozinkovaného plechu.
Kancelářský objekt
Nosné konstrukce jsou tvořeny obvodovým a středním zdivem z keramických cihel tl. 300 a 450 mm.
Strop je z keramických stropnic Hurdis vkládaných mezi ocelové válcované nosníky. Střecha je pultová
s dvěma různými spády po délce objektu, tvořená dřevěnými krokvemi ukládanými na pozednice podélných
obvodových zdí. Střešní krytina je z asfaltových pásů a novější část z asfaltového šindele na dřevěném
bednění s vloženými střešními okny. Podhledy jsou sádrokartonové se zateplením.
Okna jsou dřevěná zdvojená s plechovými vnějšími parapety, dveře dřevěné. Klempířské prvky (žlaby
svody, oplechování atik, okapnice, parapety, atd.) jsou z pozinkovaného plechu.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
- ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně.
- ochranné pásmo komunikace I. třídy – 50 m od osy komunikace
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Vlastní stavba, tedy kontaktní zateplení obvodového pláště stávajícího objektu nebude mít po svém
dokončení negativní vliv na okolní pozemky a žádným způsobem neovlivní stávající stav okolí objektu.
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. .............................................................................................. 5
Narušení faktorů pohody okolí stavby může částečně představovat etapa výstavby. Vzhledem
k charakteru a rozsahu stavebních prací však nebude ani etapa výstavby znamenat významné ovlivnění
okolí stavby.
Sousední pozemky p.č. 802/1 (Stavební bytové družstvo Náchod), p.č. 802/2 a p.č. 827/2 (Město
Červený Kostelec), budou dotčeny pouze krátkodobým dočasným záborem pro umístění lešení a
nejnutnějšího zařízení staveniště. Vše se odehraje v těsném okolí stavby. Zařízení staveniště bude
umístěno na pozemcích stavebníka p.č.st. 167 a p.č. 802/3.
Vlastní staveniště bude zajištěno stávajícím oplocením proti vstupu nepovolaných osob a lešení bude
obsahovat záchytné prvky proti pádu stavebního materiálu, náčiní a omezující prašnost stavebních prací.
Práce s hlučnými mechanizmy, které jsou zdrojem, hluku, otřesů a vibrací a práce, které jsou zdrojem
hluku, prachu a dalších nepříznivých účinků, budou prováděny v době od 7,00 hodiny ranní do max. 20,00
hodiny večerní. Tyto práce budou prováděny pouze v pracovní dny. Hluk na staveništi nesmí přesáhnout
limity stanovené v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Odtokové poměry v území nejsou stavbou dotčeny.
f)
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci předkládané stavby nebudou prováděny kompletní demolice objektů. Demolice stávajících
jednopodlažních přístavků bude řešena samostatnou dokumentací bouracích prací předkládanou k žádosti o
demoliční výměr.
Největším zásahem z tohoto hlediska bude kompletní odstranění stávajícího střešního pláště, které
bude probíhat postupným rozebíráním a odvozem materiálu na řízené skládky.
Kácení dřevin není navrhováno.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
(dočasné / trvalé)
Stavební úpravy nevyžadují zábory zemědělského půdního fondu, ani pozemků určených k plnění
funkce lesa.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se nemění nároky budovy na připojení na dopravní a technickou
infrastrukturu. Hlavní vjezd a vstup na pozemek stavebníka (do dvorního traktu) je zajištěn stávajícím
sjezdem z asfaltové komunikace silnice I. třídy č. 14 ulice 17. Listopadu, která přímo lemuje jižní hranice
výrobního areálu. Stávající sjezd umožňuje i vjezd těžké stavební mechanizace.
Napojení na sítě technické infrastruktury zůstávajíc beze změny.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Podmiňující investicí předkládané stavby je provedení demolice stávajících jednopodlažních přístavků
k obvodovým stěnám hlavního objektu. Tato stavba bude řešena samostatnou dokumentací bouracích prací,
která se současně zpracovává.
B.2. Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity účelových jednotek
Účel užívání budovy ani její kapacita se realizací předkládaných stavebních úprav fasád objektu nemění.
Původně byla v areálu provozována textilní výroba, která byla ukončena v 90 letech 20. Století. Následně byl
objekt využíván pro výrobu shrnovacích dveří. V současné době je areál nevyužíván.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Z hlediska urbanistického se kompoziční vazby budovy na okolí nemění. Z hlediska prostorového
řešení sestává zateplovaný objekt ze dvou hlavních hmot a to jednopodlažní výrobní a skladovací haly
tvaru nepravidelného lichoběžníku a dvoupodlažního administrativního objektu tvaru podlouhlého obdélníku.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Nově se řeší kompletní pojednání všech fasád výrobní haly, včetně administrativního objektu. Pro
řešení vzhledu byl zvolen strohý design odpovídající účelu užívání objektu. Barevné řešení fasád sestává
z kombinace světle šedé barvy hlavních ploch (SU5H) a tmavě šedé barvy soklu (MO43). K těmto barvám
byly zvoleny antracitové rámy výplní otvorů (RAL 7016) a tmavě šedé klempířské doplňky (RAL 7012). Nová
krytina plochých střech je navržena z PVC fólie světle šedé barvy.
6............................................................................................... Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
Zateplení obvodových stěn je navrženo kontaktním systémem ETICS s tepelným izolantem z desek
EPS 70 F a vnější tenkovrstvou silikátovou omítkou. V soklové části je EPS nahrazen voděodolným
Perimetrem a v plochách s požární odolností deskami z minerálních vláken.
Pro zateplení střehy je použit certifikovaný lehký střešní plášť splňující jak tepelně-izolační
vlastnosti, tak požadovanou požární odolnost. Jedná se o jednoplášťovou střechu s nosným trapézovým
plechem, tepelnou izolaci s kombinací desek z EPS a minerálních vláken a vrchní hydroizolaci z
fólie měkčeného PVC.
Nová okna s izolačním trojsklem v plastových rámech, vstupní prosklené stěny hliníkové a vrata
ocelová zateplená. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu povrchově lakovaného nebo poplastovaného
v případě návaznosti na PVC střešní fólii.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nemění se.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Nemění se.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Nemění se.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
Stavba sestává pouze z jednoho stavebního objektu, kterým je stávající výrobní a administrativní objekt
č.p. 170 v Červeném Kostelci.
a) stavební řešení
Stavební a dispoziční řešení stávajícího objektu zůstává beze změny, předkládaná dokumentace řeší
pouze zateplení obvodového pláště a s tím související úpravu vnějšího osvětlení a hromosvodu.
b) konstrukční a materiálové řešení
Bourací práce:
Hlavní rozsah bouracích prací spočívá v kompletním odstranění střešního pláště na celé ploše
výrobního i kancelářského objektu. Plášť ploché střechy výrobního objektu je v převážné ploše tvořen
dřevěnými vaznicemi s oboustranným bednění, ze spodní strany omítnuto na rákosu a vrchní opatřena
kombinací asfaltových pásů a plechů. Zateplení je pravděpodobně provedeno v prostoru mezi vaznicemi.
Přesná skladba střešního pláště nebyla ověřena. Součástí střechy jsou také ocelové pásové sedlové
světlíky zkombinované s vodorovným prosklením v dřevěných rámech. Střecha administrativní části objektu
je pultová s dvěma různými spády proměnnými po délce objektu, tvořená dřevěnými krokvemi ukládanými na
pozednice podélných obvodových zdí. Střešní krytina je z asfaltových pásů a novější část z asfaltového
šindele na dřevěném bednění s vloženými střešními okny. Podhledy jsou sádrokartonové pravděpodobně se
zateplením. Střechy budou odstraněny postupným rozebíráním jednotlivých vrstev s odvozem vybouraného
materiálu na řízené skládky.
Dále jsou navrhovány bourací práce pro zřízení nových, případně tvarovou úpravu stávajících otvorů
v obvodových zděných nosných stěnách. Dále odbourání částí zděných atyk pro přípravu spáry pro
následné nadezdívky, atd.
Nové a doplňované nosné konstrukce:
V rámci výměny střešního pláště je snaha využít stávajících nosných prvků střechy. Betonová část
skeletu haly (žb sloupy + průvlaky) bude kompletně ponechána a využita pro uložení nového pláště.
V ploše s ocelovým skeletem bude nutné v rámci přespádování střechy stávající průvlaky z válcovaných I
nosníků výškově posunou a tím pádem i upravit délku stávajících ocelových sloupů s cihelnou obezdívkou.
V ploše spojovacího krčku mezi výrobou a administrativou bude kromě střešního pláště nově provedena i
ocelová nosná konstrukce navržená z válcovaných nosníků IPE ukládaných na stávající cihelné zdivo a
stávající mezilehlé ocelové sloupy s obezdívku, opět délkově upravené dle aktuálního spádu střechy.
Stávající obvodové a střední nosné zdivo výrobní i administrativní části bude nadezděno a ukončeno
betonovým věncem pro uložení trapézových plechů nového střešního pláště.
Zateplení obvodových stěn:
Před vlastním prováděním nových povrchů budou vyspraveny stávající vnější omítky, případně
odstraněny nevyhovující nebo znehodnocené plochy. Na vyrovnaný podklad bude proveden kontaktní
zateplovací systém ETICS s lepeným a mechanicky kotveným izolantem z fasádního polystyrenu v základní
tloušťce 160 mm. Vlastní tepelná izolace bude provedena ze stabilizovaného fasádního pěnového
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. .............................................................................................. 7
polystyrénu EPS 70 F, případně jeho vylepšených modifikací. Z požárních důvodů budou do plochy izolace
vloženy pásy z nehořlavé izolace z minerální vaty (reakce na oheň A1, A2), blíže viz požární zpráva.
V soklové části je EPS nahrazen voděodolným Perimetrem tl. 140mm. Součástí zateplovacího systému jsou i
systémové doplňky, jako zakládací a rohové lišty, ukončující profily, atd.
Lehký střešní plášť
Po odstranění stávající střechy a úpravě nosných konstrukcí bude jak nad výrobním tak
kancelářským objektem použit nový lehký kombinovaný střešní plášť. Jedná se systémovou jednoplášťovou
plochou střechu s požární odolností REI 30 min. Plášť je složen z nosných trapézových plechů,
parozábrany, tepelné izolace kombinované z desek z EPS a minerálních vláken celkové tloušťky 260mm a
vrchních hydroizolačních pásů z PVC. Pro správnou funkci tohoto pláště je nutné použít certifikovanou
skladbu s požadovanými tepelně technickými a protipožárními vlastnostmi a při montáži dodržovat pokyny
předepsané výrobcem tohoto systému.
Součástí nového střešního pláště jsou i pásové a bodové světlíky z neodkapávajícího polykarbonátu
se zatepleným samonosným límcem.
Výplně otvorů:
Vnější okna a vstupní dveře jsou navrženy jako plastová s výztužemi z pozinkovaných ocelových
profilů a zasklená izolačním trojsklem. (s teplým rámečkem; šedý plastový distanční rámeček, rám
šestikomorový, Umax=1,2W/m2K). Hlavní prosklená vstupní stěna v hliníkovém provedení se stejnými
tepelněizolačními vlastnostmi jako okna. Nové vnější vrata a dveře do technických provozů budou ocelové
se zateplenými křídly.
Střešní pásové a bodové světlíky jsou navrženy z neodkapávajícího třívrstvého polykarbonátu se
zatepleným límcem z pozinkovaného plechu.
Klempířské konstrukce:
Veškeré klempířské konstrukce, jako jsou parapety oken, oplechování atyk, krycí lišty a lemovky
skládaného pláště atd. jsou navrženy z FeZn plechu tl. 0,7mm s povrchovou úpravou lakováním a
poplastováním v případě prvků na které navazuje PVC střešní fólie
Hromosvod:
Stávající vedení hromosvodné soustavy bude kompletně zdemontováno a nahrazeno novou včetně
položení nových zemnících pásků po obvodu objektu.
c)
Úpravy vnějších povrchů:
- Obvodové zdivo s kotvenou tepelnou izolací: vrchní probarvená silikátová tenkovrstvá omítka (zrno 2,5
mm) včetně tenkovrstvé vyztužené jádrové omítky. Barva šedá odstín SU5H
- Sokl obvodového zdiva: dekorativní soklová omítka (zrno 2,5mm) včetně vyztužené jádrové omítky.
Barva mozaiková tmavě šedá
- Střecha: PVC fólie, barva světle šedá
- Klempířské prvky: FeZn plech tl. 0,7mm s lakovaným resp. poplastovaným povrchem. Barva šedá RAL
7012
- Plastová okna, hliníkové dveře, ocelová vrata: barva tmavě šedá antracit hladký RAL 7016
mechanická odolnost a stabilita
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stabilitu a mechanickou odolnost stávajících konstrukcí
výrobního a administrativního objektu. Nové obvodové konstrukce jsou navrženy v souladu s příslušnými
technickými normami pro zatížení, návrh a posouzení stavebních konstrukcí a materiálů.
B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení
a) technické řešení
Neřeší se.
b) výčet technických a technologických zařízení
Neřeší se.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby
Požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav výrobních budov je vypracováno a v dokumentaci
doloženo v souladu se stavebním zákonem číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle
vyhlášky č.499/2006 Sb., včetně vyhlášky č.62/2013 Sb., odst. B. 2.8, o dokumentaci staveb, podle vyhlášky
č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, podle vyhlášky MV ČR číslo 246/2001Sb., (§41 odst.
8............................................................................................... Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
2) o požární prevenci a podle vyhlášky č.23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb., o technických
podmínkách požární bezpečnosti staveb.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Opatření č. 1 – Zateplení obvodových stěn
Opatření předpokládá drobné úpravy obálky budovy, zejména zvýšení střechy administrativní části s
vyzděním nových obvodových stěn, odstranění nevytápěných přístaveb a také jednopodlažního vytápěného
přístavku administrativní budovy a úpravu rozmístění a rozměrů výplní otvorů.
Návrh opatření zahrnuje:
ntaktním zateplovacím systémem s
tepelnou izolací tl. 160 mm (deklarovaná lambda izolace max. cca 0,039) pro dosažení součinitele prostupu
tepla cca U = 0,21 až 0,22 W/m2K (dle typu stěny) resp. až cca U = 0,19 W/m2K u stěn nově vyzděných,
což splňuje doporučenou hodnotu ČSN 73 0540.
Skutečná plocha pro zateplení stěn obvodového pláště může být navýšena oproti ploše z výpočtu
tepelných ztrát a to o plochu přidružených konstrukcí (atik, soklů, říms apod.), které sice nemají vliv na
přímou tepelnou ztrátu objektu (netvoří přímo ochlazovanou obálku budovy), ale mají následný vliv na
zateplování (technologie zateplování, odstranění tepelných mostů atd.). U zateplení přidružených
konstrukcí je obecně předpokládáno s možným použitím tepelné izolace menší tloušťky, s ohledem na
řešení detailů. Přidružené konstrukce nezahrnují ostění.
Plocha stěn k zateplení: 1 143 m2 + cca 100 m2 (přidružené konstrukce)
Opatření č. 2 – Výměna výplní otvorů
Opatření předpokládá drobné úpravy obálky budovy, zejména zvýšení střechy administrativní části s
vyzděním nových obvodových stěn, odstranění nevytápěných přístaveb a také jednopodlažního vytápěného
přístavku administrativní budovy a úpravu rozmístění a rozměrů výplní otvorů, včetně výrazné redukce
střešních světlíků a zrušení střešních oken.
Návrh opatření zahrnuje:
luxferů, vstupů, vrat) za výplně s izolačním zasklením případně plné zateplené, kde celkový součinitel
prostupu tepla výplní otvorů bude max. Uw = 1,20 W/m2K, což splňuje doporučenou hodnotu dle ČSN 73
0540.
, kde celkový
součinitel prostupu tepla výplní otvorů bude max. Uw = 1,10 W/m2K, což splňuje doporučenou hodnotu dle
ČSN 73 0540.
Plocha oken k výměně: 107 m2
Plocha vstupů k výměně: 54 m2
Plocha světlíků k výměně: 32 m2
Opatření č. 3 – Zateplení střech
Opatření předpokládá drobné úpravy obálky budovy, zejména zvýšení střechy administrativní části s
vyzděním nových obvodových stěn, odstranění nevytápěných přístaveb a také jednopodlažního vytápěného
přístavku administrativní budovy a úpravu rozmístění a rozměrů výplní otvorů, včetně výrazné redukce
střešních světlíků a zrušení střešních oken.
Návrh opatření zahrnuje:
provede realizací nové skladby střechy s tepelnou izolací celkové tloušťky 260 mm (lambda izolace max.
cca 0,040) pro dosažení součinitele prostupu tepla cca U = 0,16 W/m2K, což splňuje doporučenou hodnotu
ČSN 73 0540.
Skutečná plocha střechy pro zateplení se může na rozdíl od vypočtené ochlazované plochy pro
výpočet tepelných ztrát (stanovené z vnějších rozměrů) lišit. Může být nižší o půdorysnou plochu
obvodových stěn, atik, prostupů konstrukcemi apod. Tyto konstrukce jsou zohledněny v tepelných mostech.
Zároveň se však může navýšit plocha zateplení souvisejících přidružených konstrukcí (vnitřních stran atik,
konstrukcí prostupů střechou, střešních přesahů apod.).
Plocha pro zateplení (stanovená obálkovou metodou): 1 665 m2
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. .............................................................................................. 9
b) energetická náročnost stavby
c)
posouzení využití alternativních zdrojů energií
Neřeší se.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)
Předkládané stavební úpravy obvodového pláště výrobního a kancelářského objektu nemají vliv na
stávající parametry stavby, které zůstávajíc beze změny.
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Vlastní stavba, tedy zateplení obvodového pláště stávajícího objektu nebude mít po svém dokončení
negativní vliv na okolní pozemky a žádným způsobem neovlivní stávající stav okolí objektu.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se.
10 ............................................................................................. Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
b) ochrana před bludnými proudy
Neřeší se.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Neřeší se.
d) ochrana před hlukem
Neřeší se.
e) protipovodňová opatření
Neřeší se.
B.3.
Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Napojení budovy na technickou infrastrukturu se realizací stavby nemění.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Neřeší se.
B.4. Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Dopravní řešení zůstává stávající beze změn
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se nemění nároky budovy na připojení na dopravní a technickou
infrastrukturu. Hlavní vjezd a vstup na pozemek stavebníka (do dvorního traktu) je zajištěn stávajícím
sjezdem z asfaltové komunikace silnice I. třídy č. 14 ulice 17. Listopadu, která přímo lemuje jižní hranice
výrobního areálu. Stávající sjezd umožňuje i vjezd těžké stavební mechanizace.
c)
doprava v klidu
Řešení dopravy v klidu zůstává stávající.
d) pěší a cyklistické stezky
Neřeší se.
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Nedochází k žádným zásadním terénním úpravám v okolí stavby. Bude pouze provedeno dorovnání
stávajícího terénu k hraně nových okapových chodníků podél fasád objektu kotelny.
b) použité vegetační prvky
Dorovnaný terén bude opatřen úrodnou vrstvou zeminy a oset parkovou travní směsí.
c)
biotechnická opatření
Neřeší se.
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Vzhledem k charakteru záměru nepředstavuje posuzovaný záměr žádné zdroje znečišťování ovzduší. Z
hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový,
protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Záměr nezvyšuje množství odpadních splaškových vod ani dešťových vod produkovaných v rámci
stávajícího výrobního areálu.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění
horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
V rámci stavebních úprav nedochází k záboru ZPF a nedochází ani k těžení ornice.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavbou nedochází k ohrožení populací druhů rostlin, zvláště chráněné nebo regionálně vzácné druhy
rostlin se na ploše výstavby nenacházejí.
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů,
včetně jejich reprodukčních prostor.
Záměr nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně.
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. ............................................................................................. 11
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter
krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití území.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení EIA.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů
Neřeší se.
B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Není součástí předkládaného projektu.
B.8. Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Základní média (voda, elektřina) pro stavební práce budou zajištěna staveništními přípojkami na
stávající rozvody v upravovaném výrobním a kancelářském objektu č.p. 170.
Vodovod:
Pro zásobování stavby vodou bude využit stávající vodovod v kancelářském objektu napojený na
fakturační měření, na který bude napojena staveništní nadzemní přípojka s podružným měřením.
Elektro NN:
Pro napojení staveniště na elektro NN bude využit stávající rozváděč, na který bude napojen
provizorní staveništní rozváděč s podružným měřením.
Kanalizace:
Sociální zázemí stavebních dělníků bude řešeno mobilními buňkami chemických WC, v případě domluvy
se stavebníkem možnou využívat stávající funkční sociální zázemí v kancelářském objektu..
b) odvodnění staveniště
Charakter stavebních úprav nevyžaduje řešit odvodnění staveniště. Stavby jsou napojeny na stávající
kanalizaci.
Při realizaci výměny střešního pláště by bylo vhodné postup prací naplánovat tak, aby v co nejmenší
míře došlo k zatečení do stávajících objektů.
c)
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby se nemění nároky budovy na připojení na dopravní a technickou
infrastrukturu. Hlavní vjezd a vstup na pozemek stavebníka (do dvorního traktu) je zajištěn stávajícím
sjezdem z asfaltové komunikace silnice I. třídy č. 14 ulice 17. Listopadu, která přímo lemuje jižní hranice
výrobního areálu. Stávající sjezd umožňuje i vjezd těžké stavební mechanizace.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Provádění stavby nebude znamenat významné ovlivnění okolí stavby. Sousední pozemky p.č. 802/1
(Stavební bytové družstvo Náchod), p.č. 802/2 a p.č. 827/2 (Město Červený Kostelec), budou dotčeny pouze
krátkodobým dočasným záborem pro umístění lešení a nejnutnějšího zařízení staveniště. Vše se odehraje
v těsném okolí stavby. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka p.č.st. 167 a p.č.
802/3.
Vlastní staveniště bude zajištěno stávajícím oplocením proti vstupu nepovolaných osob a lešení bude
obsahovat záchytné prvky proti pádu stavebního materiálu, náčiní a omezující prašnost stavebních prací.
Práce s hlučnými mechanizmy, které jsou zdrojem, hluku, otřesů a vibrací a práce, které jsou zdrojem
hluku, prachu a dalších nepříznivých účinků, budou prováděny v době od 7,00 hodiny ranní do max. 20,00
hodiny večerní. Tyto práce budou prováděny pouze v pracovní dny. Hluk na staveništi nesmí přesáhnout
limity stanovené v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Během realizace bouracích prací nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby jak na
pozemcích investora, tak na sousedních pozemcích.
Aby nedocházelo v době provádění bouracích a nových stavebních prací ke zhoršení životního
prostředí v místě stavby a v okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro
12 ............................................................................................. Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí
stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.
Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby
polétavým prachem nad přípustnou míru.
Detailní specifikace těchto opatření bude provedena dodavatelem stavby dle zvolené technologie a
postupu bouracích prací.
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru)
a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále
je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či
spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Vlastní staveniště bude zajištěno stávajícím oplocením proti vstupu nepovolaných osob. Lešení po
obvodu stavebního objektu bude obsahovat záchytné prvky proti pádu stavebního materiálu, náčiní a
omezující prašnost stavebních prací.
Kompletní demolice, asanace, ani kácení dřevin nebude prováděno.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Z důvodu uložení zemnících pásků nového hromosvodu a následnému umístění lešení po obvodu
výrobního a administrativního objektu dojde ke krátkodobému dočasnému záboru sousedních pozemků, a to:
Výměra
2
[m ]
Katastrální území
802/2
540
Lhota za Červeným
Kostelcem [621129]
Trvalý travní porost
802/1
2022
Lhota za Červeným
Kostelcem [621129]
Ostatní plocha,
neplodná půda
827/2
754
Lhota za Červeným
Kostelcem [621129
Ostatní plocha,
ostatní komunikace
Parc.
Číslo
Druh pozemku
Způsob ochrany
Vlastník
ZPF
Ochranné pásmo
vodního zdoje 2.
stupně
Ochranné pásmo
vodního zdoje 2.
stupně
Ochranné pásmo
vodního zdoje 2.
stupně
Město Červený Kostelec, náměstí
T.G.Masaryka 120, 54941
Červený Kostelec
Stavební bytové družstvo Náchod,
Parkány 311, 54701 Náchod
Město Červený Kostelec, náměstí
T.G.Masaryka 120, 54941
Červený Kostelec
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu
výstavby lze upřesnit až v rámci provádění stavby, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i
konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i
podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu
výstavby, včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné
podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě (obecný přehled):
Název odpadu
Katalogov Kategorie
é číslo
Množství
odpadu
(nový
Katalog)
(t)
Způsob
nakládání
s odpadem
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 17
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01
Beton
17 01 01
O
Cihly
17 01 02
O
Tašky a keramické výrobky
17 01 03
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 17 01 06
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 17 01 07
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
N
O
skládka
nebo recyklace
skládka
nebo recyklace
skládka
nebo recyklace
skládka NO
skládka
nebo recyklace
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. ............................................................................................ 13
Dřevo, sklo a plasty
17 02
Dřevo
17 02 01
O
Sklo
17 02 02
O
materiálové využití,
nebo spalovna,
resp. skládka
recyklace
Plasty
17 02 03
O
materiálové využití
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 17 02 04
nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03
N
spalovna NO nebo
skládka NO
Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 01
N
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 02
O
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 03 03
N
spalovna NO nebo
skládka NO
skládka
nebo recyklace
spalovna NO nebo
skládka NO
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04
Měď, bronz, mosaz
17 04 01
O
materiálové využití
Hliník
17 04 02
O
materiálové využití
Olovo
17 04 03
O
materiálové využití
Zinek
17 04 04
O
materiálové využití
Železo a ocel
17 04 05
O
materiálové využití
Cín
17 04 06
O
materiálové využití
Směsné kovy
17 04 07
O
materiálové využití
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 09
N
spalovna NO nebo
skládka NO
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 17 04 10
nebezpečné látky
N
Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 04 11
O
obsahují 17 06 03
N
spalovna NO nebo
skládka
NO
/
materiálové využití
spalovna NO nebo
skládka
NO
/
materiálové využití
spalovna
nebo
skládka NO
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 17 06 04
03
O
Izolační materiály
azbestu
N
Jiné izolační materiály,
nebezpečné látky
a
které
stavební
jsou
nebo
materiály
s obsahem 17 06
Stavební materiály obsahující azbest (střešní krytina)
17 06 05
Stavební materiál na bázi sádry
17 08
skládka
nebo recyklace
skládka NO
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 17 08 01
látkami
N
skládka NO
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 02
17 08 01
O
skládka
nebo recyklace
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 17 09 03
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
N
spalovna NO nebo
skládka NO
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 04
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
O
skládka
nebo recyklace
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09
14............................................................................................. Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
Papírové a lepenkové obaly
15 01 01
O
materiálové využití
Plastové obaly
15 01 02
O
materiálové využití
Dřevěné obaly
15 01 03
O
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 15 01 10
těmito látkami znečištěné
N
spalovna
nebo
skládka
spalovna NO nebo
skládka NO
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 15 02 02
znečištěné nebezpečnými látkami
N
spalovna NO nebo
skládka NO
KOMUNÁLNÍ ODPADY
20
Ostatní komunální odpady
20 03
Směsný komunální odpad
20 03 01
O
spalovna
nebo skládka
20 03 04
O
splašková
kanalizace, čistírna
odpadních vod
(odpad podobný komunálnímu)
Kal ze septiků a žump
V průběhu stavby bude vedena evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke kolaudaci
stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich využití nebo odstranění.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce budou prováděny pouze v rámci položení nových zemnících pásků hromosvodu, zemina
bude uskladněna podél hrany výkopu a po položení pásků zpětně zahozena a uhutněna.
i)
ochrana životního prostředí při výstavbě
Pro fázi výstavby je nutno dodržovat tyto opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
- Nakládání s odpady = předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých během bouracích prací
(evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. Nakládání s odpady se řídí dle zák.č.185/2001Sb. a
vyhl.č.381/2001 až 384/2001 Sb.
- Minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti
- Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu bouracích prací.
- V případě nepříznivých klimatických podmínek chránit okolní prostředí vhodným způsobem např.
prostřednictvím textilních zábran nebo zkrápěním staveniště
- Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č 502/200, tj. zejména omezení hlučných
prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být v dokonalém technickém
stavu, nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek, v případě úniku
ropných nebo jiných závadných látek bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad
nakládání s nebezpečnými odpady.
j)
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Současně platné právní podmínky určuje
- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy a novely
- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), a jeho prováděcí předpisy
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
K dalším základním předpisům patří
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. ............................................................................................ 15
-
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a
nářadí
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti
Při provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č.
502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.
Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN.
Zdroje ohrožení zdraví při bouracích pracích a jejich omezení
- okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení
staveniště
- pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení volných hran bouraných objektů, překrytí, přemostění
a ohrazení výkopů.
- ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba
strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích zařízení - výtahů a jeřábů.
Všeobecné požadavky pro zajištění BOZP
- zákaz používání alkoholu
- používání osobních ochranných pomůcek
- pořádek na staveništi
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů
- pravidelná školení BOZP
- respektování Zákoníku práce
Způsob omezení rizikových vlivů
- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami
- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů
- Respektování podmínek BOZP
- Dodržování Zákoníku práce
- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP
Požadavky pro zajištění BOZP při bouracích pracích
Veškeré bourací práce budou prováděny dle projektové dokumentace bouracích prací pod odborným
vedením a dohledem statika. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly odhaleny
při průzkumu stavby, zajisti zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu
těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost při provádění prací.
Před zahájením prací bude vymezen ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí,
zejména prostor pod místy práce ohroženými bouráním (pomocí oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení
provozu apod.)
Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí
zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby
vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
Bourání nosných konstrukcí stavby musí být prováděno pouze fyzickými osobami k tomu určenými
zhotovitelem. Při provádění demolice nosných konstrukcí musí být zajištěn stálý dozor vykonávaný
fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu
výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z
tohoto pracoviště se nesmí vzdálit a vykonávat jinou činnost než dozor.
16 ............................................................................................. Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště
Zhotovitel také zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění
sousedních staveb tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.
Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nesmějí být zatěžovány vybouraným
materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nebudou k tomu účelu
navrženy.
Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud nebude zajištěna stabilita těch částí bourané
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení
bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
Vybouraný materiál bude ihned ukládán do kontejneru a odvážen na předem určené místo.
Vybouraný materiál se nesmí skladovat v objektu, aby nedocházelo k přetížení nosných konstrukcí budovy.
Při provádění bouracích prací budou prováděna opatření zabraňující nadměrnému prášení (např.
skrápění vodní mlhou, vybouraný materiál a suť bude spouštěn uzavřeným shozem až do místa uložení),
dále je nutné používání OOPP (ochranných masek – respirátorů).
Před zahájením bouracích prací bude stanoven signál, kterým v naléhavém případě
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému
opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s
tímto signálem prokazatelně seznámeny.
Bourání střech
Před demontáží krovu budou odstraněny všechny vrstvy střechy. Při těchto pracích budou
pracovníci zajištěni pomocí OOPP k prevenci proti pádu. Jistící lano bude kotveno okolo nosné konstrukce
krovu. Při veškerých pracích na střešní konstrukci musí být na dvoře příp. na chodníku vymezen ohrožený
prostor.
Po demontáži vrstev střechy se přistoupí k demontáži krovu. Ta bude provedena z mobilních
lešení postavených uvnitř objektu a opatřených od výšky 1,5 m ochranným zábradlím. Demontované části
krovu budou rozřezány na 1,5 m dlouhé části a dopraveny stavebním výtahem na zem. Při demontáži
pozednice musí být pracovníci jištěni OOPP k prevenci pádu.
Obecné zásady bezpečnosti práce
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni
pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolování.
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.
V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi.
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě
lékárnička, která musí být kontrolována, doplňována a léky před projití záruční lhůty vyměňovány. Těžší
úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po
poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, které
jsou v provozu, musí být prováděny ručně.
Investor zajistí přesné výškové a situační vytýčení stávajících podzemních vedení a při předání
staveniště předá toto protokolárně dodavateli stavby. V rámci smlouvy může vytýčení stávajících sítí
zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba při zahájení výkopových prací provede kontrolní sondy v
určených místech a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací.
Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení
pracovníků před úrazem v souladu s platnou legislativou.
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po
opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na
staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.
k) úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb
Neřeší se.
l)
zásady pro dopravně inženýrské opatření
Neřeší se.
Výrobní a skladovací areál Č. Kostelec, zateplení obvodového pláště. ............................................................................................ 17
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Při provádění stavebních prací při výměně střešního pláště a zateplení obvodového zdiva je nutné
postupovat tak, aby nebyly poškozeny stávající ponechávané stavební konstrukce. Dále je nutné chránit
sousední pozemky a stavby před znečištěním zvýšenou prašností.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- vybudování zařízení staveniště, včetně jeho oplocení, provedení lešení podél dotčených fasád objektu
- ochrana vnitřních konstrukcí poškození
- postupná demontáž stávajícího střešního pláště
- nadezdění obvodových a středních nosných zdí a úprava mezilehlých sloupů s výškovým posunem
stávající ocelové konstrukce, a doplnění novými průvlaky
- pokládka trapézových plechů a následně celé skladby střešních plášťů, včetně střešních světlíků
oplechování a ošetření příslušných detailů
- vybourání stávajících výplní otvorů, úprava stávajících a vybourání nových otvorů
- osazení nových výplní otvorů
- provedení výkopu podél obvodových zdí pro uložení zemnícího pásku a zateplení soklu
- provedení nových elektro rozvodů pro vnější osvětlení navěšené na fasádách, případně dalších
zámečnických prvků pro ukotvení žebříků zábradlí, apod.
- provedení kontaktního zateplení obvodových zdí
- provedení nových klempířských prvků (oplechování atik, parapetů, atd.),
- provedení nových vnějších omítek
- montáž hromosvodu, záchytného systému, požárních žebříků
- demontáž lešení a odstranění prvků zařízení staveniště
- vyčištění a případná oprava poškozených míst stávajících konstrukcí, zpevněných ploch, apod.
Stava bude provedena jako celek a dílčí termíny výstavby nejsou stanoveny. Předpokládaný termín
zahájení stavebních prací vychází z průběhu legislativního procesu, výstavba bude zahájena neprodleně po
nabytí právní moci stavebního povolení.
Se zahájením stavebních prací se tedy počítá v srpnu 2013. S dokončením stavby se počítá v prosinci
téhož roku.
Předpoklad zahájení stavby : září 2014
Dokončení stavby :
září 2015
o) plán kontrolních prohlídek stavby
Projektant navrhuje následující orientační termíny kontrolních prohlídek stavby v rozestavěnosti:
- po vymezení plochy zařízení staveniště a jeho oplocení
- dokončená demontáž stávajících střech
- dokončení nových střešních pláštů
- závěrečná kontrola provedení díla před kolaudací
Kontrolní prohlídky budou probíhat na základě dokumentace ke stavebnímu povolení. Termín kontrolní
prohlídky stavby oznámí investor příslušnému stavebnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (min. 7
dní předem). V případě potřeby budou provedeny další nenaplánované kontrolní prohlídky stavby, o
kterých bude stavební úřad v dostatečném předstihu vyrozuměn.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude provedena po ukončení stavby před vydáním kolaudačního
souhlasu.
Download

Souhrnná zpráva