HASIČSKÝ
ČSKÝ
SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Jihoč
Jihočeského
kraje
STATISTICKÁ ROČENKA
ROČENKA
JIHOČESKÝ KRAJ 2011
Schválil:
plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS JčK
vrchní rada
………………………………
Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček
Šime
krajský
rajský statistik SSU
vrchní komisař
………………………………
Obsah:
Definice vybraných pojmů....................................................................................................................................... 4
Základní údaje vztažené k Jihočeskému kraji.......................................................................................................... 6
Celkový přehled událostí za rok 2011 ..................................................................................................................... 7
Přehled závažných požárů za rok 2011 ................................................................................................................... 8
Územní odbor České Budějovice ........................................................................................................................ 8
Územní odbor Český Krumlov ............................................................................................................................ 8
Územní odbor Prachatice................................................................................................................................... 8
Územní odbor Tábor .......................................................................................................................................... 9
Územní odbor Písek ........................................................................................................................................... 9
Územní odbor Jindřichův Hradec ...................................................................................................................... 9
Územní odbor Strakonice ................................................................................................................................. 10
Přehled ostatních závažných událostí za rok 2011................................................................................................ 11
Územní odbor České Budějovice ...................................................................................................................... 11
Územní odbor Český Krumlov .......................................................................................................................... 11
Územní odbor Jindřichův Hradec .................................................................................................................... 12
Územní odbor Písek ......................................................................................................................................... 12
Územní odbor Prachatice................................................................................................................................. 13
Územní odbor Strakonice ................................................................................................................................. 13
Územní odbor Tábor ........................................................................................................................................ 13
Události v Jihočeském kraji v roce 2011, srovnání s rokem 2010 ........................................................................ 14
Události – poměr jednotlivých typů .................................................................................................................. 15
Dopravní nehody – poměr jednotlivých typů .................................................................................................... 15
Únik nebezpečné chemické látky – poměr jednotlivých typů ............................................................................ 16
Technická havárie – poměr jednotlivých typů .................................................................................................. 16
Události na území JčK .......................................................................................................................................... 17
Požáry na území JčK ............................................................................................................................................. 18
Dopravní nehody na území JčK ............................................................................................................................ 19
Technické havárie na území JčK ........................................................................................................................... 20
Poměr požárů, TH a DN na území JčK ................................................................................................................. 21
Plané poplachy na území JčK ............................................................................................................................... 22
Počet událostí vzhledem k měsíci v roce ............................................................................................................... 23
Počet událostí vzhledem k měsíci v roce .......................................................................................................... 23
Přehled událostí v obcích podle obyvatel.............................................................................................................. 24
Celkem evakuováno, zraněno, usmrceno a zachráněno osob ............................................................................... 24
Informace o jednotkách PO .................................................................................................................................. 25
Počty zásahů podle kategorie JPO........................................................................................................................ 26
Činnost jednotky v závislosti na typu události....................................................................................................... 27
Spolupráce u zásahu ............................................................................................................................................. 29
Srovnání celkového počtu spolupráce u zásahů ............................................................................................... 29
2
Podíl jednotlivých územních odborů HZS JčK na celkovém počtu událostí v roce 2010 a srovnání s léty 2009 a
2008 ...................................................................................................................................................................... 30
Srovnání celkového počtu událostí na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 ... 30
Srovnání celkového počtu požárů na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 ..... 31
Srovnání celkového počtu DN na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 .......... 31
Srovnání celkového počtu TH na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 ........... 32
Počet zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje............................................................................... 32
Srovnání celkového počtu zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje .......................................... 33
Přehled počtu událostí podle obcí s rozšířenou působností .................................................................................. 33
Srovnání počtů všech událostí podle obcí s rozšířenou působností.................................................................. 34
Srovnání počtů dopravních nehod podle obcí s rozšířenou působností ........................................................... 34
Srovnání počtů technických havárií podle obcí s rozšířenou působností ......................................................... 35
Srovnání počtů požárů podle obcí s rozšířenou působností ............................................................................. 35
Základní údaje technických zásazích .................................................................................................................... 36
Základní údaje o požárech .................................................................................................................................... 37
Porovnání základních údajů o požárech s rokem 2010......................................................................................... 37
Počet požárů ................................................................................................................................................ 37
Požárnost v rámci kraje za posledních 5 let......................................................................................................... 38
Srovnání požárnosti na území kraje ............................................................................................................ 38
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let ......................................................................................... 39
České Budějovice.............................................................................................................................................. 39
Srovnání požárnosti na UO České Budějovice ............................................................................................ 39
Český Krumlov ................................................................................................................................................. 40
Srovnání požárnosti na UO Český Krumlov ................................................................................................ 40
Jindřichův Hradec ............................................................................................................................................ 41
Srovnání požárnosti na UO Jindřichův Hradec .......................................................................................... 41
Písek ................................................................................................................................................................. 42
Srovnání požárnosti na UO Písek................................................................................................................ 42
Prachatice ........................................................................................................................................................ 43
Srovnání požárnosti na UO Prachatice ....................................................................................................... 43
Strakonice ......................................................................................................................................................... 44
Srovnání požárnosti na UO Strakonice ....................................................................................................... 44
Tábor ................................................................................................................................................................ 45
Srovnání požárnosti na UO Tábor .............................................................................................................. 45
Požáry podle příčiny vzniku .................................................................................................................................. 46
Přehled událostí v obcích podle typu ............................................................................................................... 48
Celkový přehled výjezdů jednotek PO ................................................................................................................... 60
3
Definice vybraných pojmů.
Událost – veškeré požáry, dopravní nehody, technické havárie, úniky nebezpečné chemické
látky, radiační havárie a nehody, ostatní mimořádné události a plané poplachy spojené se
zásahy jednotek PO a složek integrovaného záchranného systému.
Zásah – činnost jednotky PO a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle
na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne.
Požárem se rozumí událost definovaná v § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
Dopravní nehoda (DN) – zásah u události mající charakter činností spojených
s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků.
Živelní pohroma (ŽP) – zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících
sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo
životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu
půdy, zemětřesení apod. Do této kategorie se zatřiďují zejména události, které jsou spojeny
s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Do jednotlivých podskupin
se zatřiďuje podle převažujícího charakteru.
Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) – zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním
nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo
manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku
hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných
nebezpečných látek, ropných produktů, případně ostatních látek do životního prostředí (zemní
plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona
č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
Technická havárie (TH) – zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo
nebezpečných stavů.
Radiační havárie a nehoda – zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním
radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5
vyhlášky č. 318/2002 Sb.).
Ostatní mimořádná událost – zásah u jiné události, např. epidemie nebo nákaza způsobená
nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, a dále pak všechny zásahy u událostí,
které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi.
Planý poplach (PP) – činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události
jednotce, která se nepotvrdila.
4
Přímá škoda – je hmotná újma na majetku, vzniklá působením ohně, vysoké teploty požáru,
kouře, vodou nebo jinými hasivy. Vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Eviduje se bez ohledu
na způsob jejího uhrazení, náklady spojené s likvidací požářiště se do přímých škod
nezahrnují.
Uchráněné hodnoty (UH) – uchráněné hodnoty hasebním zásahem jsou rozdílem mezi
hodnotou objektu a majetku napadeného požárem a vzniklou přímou škodou.
Usmrcené osoby – za úmrtí je považováno úmrtí do 24 hodin od vzniku či ohlášení události.
Usmrcená osoba při požáru - i ta, která zemřela do 30 dnů od vzniku požáru, nastala-li smrt
podle lékařského posudku následkem zranění při požáru (je-li možno tento údaj zjistit).
Zraněné osoby – za zranění je považováno i ošetření na místě, vyšetření lékařem, pozorování
zdravotního stavu.
Zranění v souvislosti s požárem – jestliže toto poškození zdraví nemělo za následek smrt
ihned nebo do 30 dnů od vzniku požáru.
Zachráněné osoby – osoby, které
pomocí záchranáře.
v souvislosti s událostí opustily objekt s nezbytnou
Evakuované osoby – osoby, které v souvislosti s událostí opustily na základě informace
o hrozícím nebezpečí na pokyn objekt.
HZS JčK – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.
HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku.
JSDHO, JSDHP – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jednotka sboru dobrovolných
hasičů podniku.
5
Základní údaje vztažené k Jihočeskému kraji
Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bylo na operační střediska Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje nahlášeno celkem 6629 událostí. Každých 79 minut vznikla
1 událost, kterou museli hasiči v Jihočeském kraji vyřešit.
Počet volání na tísňové linky v Jihočeském kraji byl za rok 2011 celkem 298.669 hovorů.
Z tohoto počtu bylo založeno 13.260 datových vět, a to 4726 pro HZS, 4069 pro PČR a 4465
pro ZZS)
V roce 2011 došlo na území Jihočeského kraje k drobnému nárůstu počtu požárů oproti roku
2010, a to z počtu 1002 na 1093 požárů. Tyto požáry způsobily přímou hmotnou škodu ve
výši 126.167.800 Kč. Téměř každých 8,4 hodin vznikl na území Jihočeského kraje jeden
požár.
Nejčastější příčinou vzniku došetřovaných požáru byla nedbalost osob a technické závady.
159 požárů z nedbalosti, 157 požárů vlivem technické závady. Při požárech z nedbalosti byla
způsobena přímá škoda ve výši 22.392.500 Kč. Tento počet požárů (159) tvoří 14,55%
z celkového počtu požárů a bylo při nich zraněno 34 osob a 2 osoby usmrceny.
Při požárech vlivem technické závady vznikla přímá škoda ve výši 21.743.500 Kč. Tento
počet požárů (157) tvoří 14,36% z celkového počtu požárů a bylo při nich zraněno 9 osob a 1
osoba usmrcena.
Celkem bylo při požárech usmrceno 12 osob a 77 osob bylo zraněno.
Nejvíce požárů bylo evidováno v okrese České Budějovice – 322 požárů, což je 29.46%
z celkového počtu požárů za rok 2011. Nejméně požárů bylo evidováno v okrese Strakonice –
101 požárů, což je 9.24% z celkového počtu požárů za rok 2011.
Včasnými a účinnými hasebními zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech
byly na majetku uchráněny hodnoty v celkové výši 921.253.000 Kč. Hodnoty uchráněné při
technických zásazích, zejména při únicích ropných a jiných chemických produktů jsou značné
a nejsou z důvodu obtížného vyčíslení ve výše uvedeném údaji zahrnuty.
Nejčastějším typem událostí jsou technické havárie. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu
těchto událostí oproti roku 2010 z počtu 4145 na 3586.
Počet dopravních nehod s účastí jednotek HZS JčK bylo za rok 2011 zaznamenáno 1219.
V tomto případě se ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo těchto událostí zaznamenáno 1215,
o poklesu hovořit nedá.
Při svých zásazích se hasiči setkali se 154 usmrcenými a 923 zraněnými osobami, které
museli v mnoha případech vyprošťovat, nebo poskytovat zraněným předlékařskou první
pomoc.
Při všech zásazích jednotek požární ochrany bylo bezprostředně zachráněno 640 osob a 388
osob bylo evakuováno.
Počet planých poplachů také zaznamenal mírný pokles oproti roku 2010 (2010 – 355 PP,
2011 – 467). Jsou to převážně události na základě hlášení elektronické požární signalizace či
zneužití jednotek, převážně hrajícími si dětmi a mládeží.
6
Celkový přehled událostí za rok 2011
Typ události
Požár (P)
požár
Požár bez účasti JPO
Dopravní nehoda (DN)
Dopravní nehoda silniční
Dopravní nehoda silniční hromadná
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)
Dopravní nehoda letecká
Dopravní nehoda - ostatní
Živelní pohroma (ŽP)
Převažující povodeň, záplava, déšť
Převažující sníh, námrazy
Převažující větrná smršť
Sesuv půdy
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)
Únik plynu/aerosolu
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)
Únik ropných produktů
Únik pevné látky
Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně
jiné než chemické)
Technická havárie (TH)
Technická havárie
Technická pomoc
Technologická pomoc
Ostatní pomoc
Radiační havárie a nehoda (RHN)
Radiační havárie a nehoda
Ostatní mimořádné události (OMU)
Ostatní mimořádné události (epidemie,
nákazy,a jiné)
Planý poplach (PP)
Planý poplach
Celkem
7
počet
1093
1046
47
1219
1129
9
69
3
9
0
0
0
0
0
263
16
7
234
0
6
tj. v uchráněno
%
(tis. Kč)
16,49
15,78 892.153,00
0,71 29.100,00
18,4
17,03
0
0,14
0
1,04
0
0,05
0
0,14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,97
0,24
0,11
3,53
0
0,09
0
0
0
0
0
3586 54,09
2
0,03
3163 47,71
92
1,39
329 4,96
0
0
0
0
0
0
0
1
0,02
0
467
6629
7,04
100
0
921.253,00
Přehled závažných požárů za rok 2011
Územní odbor České Budějovice
30. 6.
22:19 hod.
Požár budovy skladu palet s fotovoltaickou elektrárnou na
střeše objektu v obci Litvínovice. Vznikla škoda 15.000.000 Kč.
UH 20.000.000 Kč. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně
technická závada na technologii solární elektrárny. Společně
s jednotkami HZS JčK zasahovaly jednotky SDH obcí Litvínovice,
Hrdějovice, Dubné, Hluboká nad Vltavou, Žabovřesky, Zliv,
Šindlovy Dvory a Mokré.
Územní odbor Český Krumlov
20. 10.
00:21 hod.
Požár restaurace U Zelené Ratolesti v Českém Krumlově. Požár
likvidovaly jednotky HZS JčK – PS Český Krumlov, PS Křemže,
JSDHO Český Krumlov a JSDHO Větřní. Škoda 4.000.000 Kč. UH
10.000.000 Kč. Při požáru byla zraněna 1 osoba (nadýchala se
zplodin hoření). Příčina vzniku požáru je předmětem šetření.
Byly stanoveny dvě vyšetřovací verze: Nedbalostní jednání –
kouření a technická závada na elektroinstalaci nebo elektrickém
zařízení.
Územní odbor Prachatice
20. 6.
1:38 hod.
Požár penzionu v rekonstrukci v obci Hliniště č.p. 28. Vzniklá
škoda je 5.539.500 Kč a UH 5.000.000 Kč. Příčina požáru je
v šetření Policie ČR. Zasahovala jednotka HZS JčK PS Vimperk a
jednotky SDHO Strážný, Volary a Lenora. U požáru nebyl nikdo
zraněn.
8
Územní odbor Tábor
22. 6.
19:59 hod.
Požár fermentoru biopolynové stanice v areálu společnosti
Pigmal Malšice a.s. v Malšicích. Vzniklá škoda 5.000.000 Kč,
uchráněno 0 Kč. Požár likvidovaly jednotky požární ochrany
HZS JčK PS Tábor a JPO SDH obce Malšice. Příčinou vzniku
požáru byl blesk.
17. 12.
05:11 hod.
Požár pily, truhlárny a skladu řeziva, Planá nad Lužnicí – Lhota
Samoty. Předběžná škoda 7.000.000 Kč. UH 5.000.000 Kč.
Příčina vzniku požáru je v šetření Policie České republiky. Požár
likvidovala jednotka požární ochrany HZS JčK PS Tábor a JPO
SDH města Tábora, Plané nad Lužnicí a Chýnova.
Územní odbor Písek
18. 4.
10:57 hod.
Požár objektu se sklady a garážemi v obci Oldřichov 23. Vzniklá
škoda 2.000.000 Kč. UH 5.000.000 Kč. Příčinou vzniku požáru
bylo nesprávné umístění ocelového kouřovodu. Požár byl
likvidován jednotkou HZS JčK PS Písek ve spolupráci
s jednotkami SDH Písek, Kestřany, Oldřichov a Zátaví. K úmrtí
nedošlo, zraněny byl dvě osoby.
Územní odbor Jindřichův Hradec
27. 7.
00:16 hod.
Požár novostavby rod. domu u obce J. Hradec v k.ú. Dolní
Pěna.. Vzniklá škoda 1.250.000 Kč. UH 300.000 Kč. Příčina
požáru je v šetření PČR.
9
7. 8.
19:32 hod.
Požár v motorovém prostoru OA BMW následkem doprav.
nehody s Renault Trafic na silnici Stará Hlína – Třeboň.
Následkem DN 1 osoba usmrcena, 4 zraněny.
7.9.
18:05 hod.
Požár objektu starého pivovaru v obci Jindřichův Hradec.
Vzniklá škoda 1.000.000 Kč. UH 50.000.000 Kč. Požár byl
likvidován jednotkou HZS JčK PS Jindřichův Hradec a Dačice ve
spolupráci s JSDHO Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Nová
Včelnice, Kunžak a Lodhéřov. Příčina vzniku požáru je v šetření
PČR.
Územní odbor Strakonice
6. 10.
19:20 hod.
Požár rodinného domu v obci Libějovické Svobodné Hory.
Přímá škoda 1.200.000 Kč, UH 2.000.000 Kč. Příčinou vzniku
požáru byla nedbalost uživatele domu při manipulaci
s otevřeným ohněm v půdním prostoru objektu RD. Požár
likvidovaly 4 jednotky PO : HZS Jčk PS Vodňany, JSDH Vodňany,
JSDH Vodňany-Pražák, JSDH Bavorov.
10
Přehled ostatních závažných událostí za rok 2011
Územní odbor České Budějovice
8.8.
11:38 hod.
Hromadná dopravní nehoda v obci Kamenný újezd. Srážka 4
osobních automobilů na silnici E55. Zásah ve spolupráci s PČR a
ZZS. Při nehodě bylo 5 osob zraněno a 1 osoba usmrcena.
15.9.
8:13 hod.
Dopravní nehoda železniční v Č. Budějovicích. Jednotka vyjela
na odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu
s vlakem. Při zásahu bylo evakuováno 30 osob a 1 osoba
usmrcena.
5.12.
14:21 hod.
Dopravní nehoda železniční v Č. Budějovicích. Jednotka vyjela
na odstranění následků dopravní nehody, při které byla sražena
osoba vlakem. Při nehodě 1 osoba usmrcena.
Územní odbor Český Krumlov
29.3.
14:51 hod.
Likvidace úniku plynu z plynové přípojky poškozené zemním
strojem při provádění zemních prací v obci Kaplice. Zásah ve
spolupráci s PČR a Plynárenskou pohotovostní službou. Bylo
evakuováno 25 osob.
11.10.
15:06 hod.
Dopravní nehoda silniční v obci Chvalšiny. Zasahovalo 8 hasičů
ve spolupráci s PČR, ZZS. Vyproštění usmrcených osob,
oživování, likvidace následků nehody Při nehodě byly usmrceny
3 osoby.
11
14.10.
19:18 hod.
Dopravní nehoda silniční v obci Dolní Dvořiště - Rybník. Autobus
s rakouskou SPZ projel pod nízkým železničním viaduktem,
přičemž došlo k odtržení střechy autobusu. Zranění: 3 těžce, 9
středně těžce a 10 lehce z celkem 44 cestujících.
5. 12.
10:03 hod.
Vyhledávání pohřešovaných osob ve vodní nádrži Lipno ve
spolupráci s PČR. Při události zasahovalo 19 hasičů ze 4
jednotek PO. 8.12.2011 byla nalezena 2 těla pohřešovaných
osob.
Územní odbor Jindřichův Hradec
17.11.
03:55 hod.
Dopravní nehoda silniční v obci Dolní Lhota. Srážka osobního a
nákladního automobilu. Zasahovalo 18 hasičů ve spolupráci
s PČR, ZZS a odborem životního prostření. Při nehodě 1 osoba
zraněna a 2 osoba usmrcena.
27.11.
22:54 hod.
Dopravní nehoda silniční v obci Nová Včelnice. Čelní srážka
dvou osobních automobilů. Při nehodě zraněno 5 osob. Zásah
byl ve spolupráci s PČR a ZZS.
Územní odbor Písek
13.7.
21:42 hod.
Evakuace vodou ohroženého dětského tábora v obci
Bernartice. Zasahovalo 10 hasičů. Při zásahu bylo evakuováno
45 osob (převážně děti do 15ti let).
3.12.
17:09 hod.
Dopravní nehoda silniční hromadná v obci Písek - Semice. Ve
spolupráci s PČR a ZZS zasahovalo 5 hasičů, kteří vyprostili 5
zraněných a 1 usmrcenou osobu z 5ti havarovaných vozidel.
12
Územní odbor Prachatice
23.2.
12:38 hod.
Únik ropných produktů z nádrže nákladního automobilu DAF
v obci Prachatice – Libínské Sedlo. Jednalo se o únik 200l
motorové nafty.
Zásah ve spolupráci s odborem životního
prostředí.
1.6.
3:38 hod.
Únik ropných produktů v obci Prachatice. Jednotka vyjela na
likvidaci úniku oleje z trafostanice. Při nehodě došlo k úniku
300l oleje. Zásah ve spolupráci s odborem životního prostředí a
PČR.
Územní odbor Strakonice
2. 2.
08:25 hod.
Dopravní nehoda železniční v obci Vodňany. Srážka osobního
vlaku s nákladním vozidlem a lokomotivou s obslužným
vagonem.
Usmrceno osob: 1. Zraněno osob: 10. Dopravní
nehodu likvidovaly jednotky: ÚO a stanice Strakonice, ČD Plzeň,
PS Vodňany, HZSP SŽDC České Budějovice, JSDH Vodňany.
Územní odbor Tábor
6.4.
14:30 hod.
Dopravní nehoda železniční v obci Veselí nad Lužnicí - Horusice.
Stážka osobního automobilu s vlakem Ve spolupráci s PČR a ZZS
zasahovalo 10 hasičů. Při zásahu bylo evakuováno 36 osob. Při
nehodě 1 osoba usmrcena.
13.7.
13:38 hod.
Asistence a evakuace osob při ohlášené bombě na pobočce
Krajského úřadu v Táboře. Ve spolupráci s PČR bylo evakuováno
43 osob.
13
Události v Jihočeském kraji v roce 2011, srovnání s rokem 2010
2010
2011
počet
počet
požár
948
1046
Požár bez účasti JPO
54
47
-12,96
17.923,00
29.100,00
Dopravní nehoda silniční
1142
1129
-1,14
0
1
Dopravní nehoda silniční hromadná
5
9
0
0
Dopravní nehoda železniční
60
69
0
0
Dopravní nehoda letecká
5
3
0
0
Dopravní nehoda - ostatní
3
9
0
0
Převažující povodeň, záplava, déšť
0
0
0
0
Převažující sníh, námrazy
0
0
0
0
Převažující větrná smršť
0
0
0
0
Sesuv půdy
0
0
0
0
Živelní pohroma - ostatní
Únik nebezpečné chemické látky
(UNL)
Únik plynu/aerosolu
Únik kapaliny (mimo ropných
produktů)
Únik ropných produktů
0
0
0
0
11
16
0
0
7
7
0
0
255
234
0
0
Únik pevné látky
0
0
0
0
Únik nebezpečné chem. látky - ostatní
4
6
0
0
Technická havárie
0
2
0
0
Technická pomoc
3738
3163
-15,38
100
0
Technologická pomoc
103
92
-10,68
0
5.000,00
Ostatní pomoc
304
329
+8,22
0
0
1
1
0
0
355
6995
467
6629
Typ události
%
2010
2011
uchráněno uchráněno
(tis. Kč)
(tis. Kč)
Požár (P)
+10,34 432.276,00 892.153,00
Dopravní nehoda (DN)
Živelní pohroma (ŽP)
-8,24
Technická havárie (TH)
Ostatní mimořádné události (OMU)
Ostatní mimořádné události
Planý poplach (PP)
Planý poplach
Celkem
14
+31,55
0
0
-5,23 450.299,00 926.254,00
Události – poměr jednotlivých typů
Dopravní nehody – poměr jednotlivých typů
15
Únik nebezpečné chemické látky – poměr jednotlivých typů
Technická havárie – poměr jednotlivých typů
16
Události na území JčK
17
Požáry na území JčK
18
Dopravní nehody na území JčK
19
Technické havárie na území JčK
20
Poměr požárů, TH a DN na území JčK
21
Plané poplachy na území JčK
22
Počet událostí vzhledem k měsíci v roce
Požár
Leden
63
Únor
62
Březen
151
Duben
163
Květen
102
Červen
81
Červenec 69
Srpen
80
Září
73
Říjen
68
Listopad
88
Prosinec
93
CELKEM 1093
DN
108
86
67
82
98
104
110
118
111
118
105
112
1219
ŽP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNL
16
17
23
21
29
28
22
24
25
27
18
13
263
TH
201
179
216
229
311
377
747
430
244
218
190
244
3586
OMU,
PP
35
34
38
40
30
35
44
53
55
32
41
31
468
Celkem
423
378
495
535
570
625
992
705
508
463
442
493
6629
Počet událostí vzhledem k měsíci v roce
23
Přehled událostí v obcích podle obyvatel
Počet obyvatel v obci ( OD - DO)
Obyvatel v obci: 1 - 199
Obyvatel v obci: 200 - 499
Obyvatel v obci: 500 - 999
Obyvatel v obci: 1 000 - 1 999
Obyvatel v obci: 2 000 - 4 999
Obyvatel v obci: 5 000 - 9 999
Obyvatel v obci: 10 000 - 19 999
Obyvatel v obci: 20 000 - 49 999
Obyvatel v obci: 50 000 - 99 999
Obyvatel v obci: 100 000 - 2 000 000
Neurčené obce
Obce s neurčeným počtem obyvatel
CELKEM
Požár
78
146
121
117
163
120
61
144
143
0
0
0
1093
DN
ŽP UNL TH
OMU, PP Celkem
89
0
10
143
11
331
204 0
15
387
53
805
175 0
26
355
35
712
168 0
20
359
31
695
168 0
35
516
49
931
137 0
35
490
64
846
36
0
24
192
33
346
93
0
65
563
61
926
148 0
33
581
131
1036
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1219 0 263 3586
468
6629
Celkem evakuováno, zraněno, usmrceno a zachráněno osob
(Vzhledem ke všem typům událostí)
Usmrcených Zraněných
osob
osob
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Celkem
44
22
36
15
5
7
25
154
159
170
143
98
130
108
115
923
Zraněných Zraněných
Evakuované Zachráněné
prof.
dobr.
osoby
osoby
hasičů
hasičů
8
0
37
122
3
0
62
102
1
0
11
97
1
0
98
111
2
1
59
88
1
0
7
34
0
0
114
86
16
1
388
640
24
Informace o jednotkách PO
Celkem událostí, kde jednotka byla
6571
- z toho z jiných krajů
23
- z toho z jiných států
2
Celkem hasičů
31997
Průměrný počet hasičů na zásah
4,09
Průměrná vzdálenost k zásahu (km)
8,81
Celkem zásahů samostatných
5746
Průměrná doba zaneprázdnění jedn. u zásahu (min)
104,62
Průměrná doba jednotky na místě zásahu (min)
73,96
Celkem výjezdů bez zásahu
132
Počet zásahů nad 10 km
1996
Počet událostí, kdy se dostavila místní
1425
- z toho místní je první
1138
- z toho místní nemohla zasahovat
15
- z toho místní nezasahovala první
219
Místní nepovolána
41
Místní, ač povolána, se nedostavila
12
Místní jednotka není
0
Celkem použití ochranných prostředků
68
Celkem zásahů se vzduchovými dýchacími přístroji
291
25
Počty zásahů podle kategorie JPO
Počet událostí
- s vícenásobným zásahem
Počet zásahů všech jednotek PO
Počet vícenásobných zásahů
- zasahujících hasičů
Počet zásahů jednotek HZS
- s vícenásobným zásahem
- zasahujících hasičů
Počet zásahů jednotek SDH obcí
- s vícenásobným zásahem
- zasahujících hasičů
Počet zásahů jednotek HZS podniků
- s vícenásobným zásahem
- zasahujících hasičů
Počet zásahů jednotek SDH podniků
- zasahujících hasičů
Počet zásahů jednotek ostatních
- zasahujících hasičů
Požár
1093
0
1783
0
9538
999
0
4670
725
0
4670
54
0
190
2
2
3
6
DN
1219
0
1387
0
5540
1165
0
4475
137
0
705
85
0
360
0
0
0
0
26
ŽP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UNL
263
0
281
0
946
239
0
791
30
0
109
10
0
41
1
2
1
3
TH
3586
42
3851
135
13376
2483
18
8016
1160
115
4859
207
2
498
0
0
1
3
OMU,
PP
468
0
517
0
2597
426
0
2046
71
0
477
20
0
74
0
0
0
0
Celkem
6629
42
7819
135
31997
5312
18
19998
2123
115
10820
376
2
1163
3
4
5
12
%
100
100
100
67.94
13.33
62.5
27.15
85.19
33.82
4.81
1.48
3.63
Činnost jednotky v závislosti na typu události
Požární asistence
Asistence při vyhled./likvid.nástr. syst.
Průzkum
Jednotka nezasahovala (odvolána při cestě)
Použití hasicích přístrojů
Použití jednoduchých hasicích prostředků
Použití vody dodávané proudem D - počet proudů
Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Použití vody dodávané proudem B - počet proudů
Použití vody z otočné proudnice - počet
Použití vysokotlaké vody - počet proudů
Použití pěny střední - počet proudů
Použití pěny těžké - počet proudů
Použití smáčedla
Použití inertních plynů z mobilní techniky
Hašení zvláštními technickými prostředky a hasivy
Čerpání a odčerpávání vody
Dálková doprava vody hadicemi
Dálková doprava vody kyvadlová
Doplňování vody
Chlazení
Odvětrání prostorů přirozené
Odvětrání prostorů nucené
Izolace, separace látek
Neutralizace
Ředění
Přečerpávání látky
Ohraničení, zahrazení uniklé látky
Jímání, sběr uniklé látky (mimo rop. produktů)
Zjišťování druhu uniklé látky
Odběry vzorků
Měření koncentrace plynů
Zajištění místa nehody
Odstraňování následků dopravní nehody
Řízení provozu na komunikacích
Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů
Odstraňování úniků rop. Látek
Protipožární opatření
Ochrana okolí
Osvětlení místa zásahu
Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem
16
1
0
0
46
2
65
1
0
0
0
3
0
4
1403 1180 0 243 3012
450
6288
40
11
0
0
23
58
132
38
0
0
0
5
0
43
99
0
0
0
6
1
106
12
1
0
0
2
0
15
485
2
0
7
139
3
636
30
0
0
0
18
0
48
38
0
0
0
9
0
47
587
18
0
5
42
5
657
3
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
1
0
7
19
0
0
4
1
0
24
1
0
0
0
0
0
1
7
0
0
0
0
0
7
4
0
0
0
168
0
172
56
0
0
1
1
0
58
111
0
0
0
9
0
120
220
0
0
1
40
0
261
68
0
0
0
3
0
71
157
0
0
6
24
12
199
79
0
0
1
7
4
91
3
0
0
1
0
0
4
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
2
6
0
8
1
19
0
4
2
0
26
5
18
0 23
1
0
47
0
8
0 14
4
0
26
0
6
0
9
2
0
17
0
0
0
2
6
0
8
4
1
0 12
31
5
53
11
514 0 11
19
0
555
15
781 0
2
5
1
804
17
216 0
8
59
0
300
25
368 0
5
974
1
1373
17
438 0 213 12
0
680
33
215 0
6
15
5
274
65
10
0 12
29
0
116
62
65
0
3
32
0
162
27
2
2
1
2
176
53
46
4
35
9
1
0
0
9
0
0
3
7
7
9
5
1
0
16
20
9
0
0
0
2
3
0
3
0
7
21
82
5
16
108
Práce na vodě
Práce ve vodě a pod vodou
Obsluha nebezpečného zařízení
Provizorní oprava
Rozebírání konstrukcí
Uzavírání vody, plynu, elektřiny
Vnikání do uzavřeného prostoru
Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky
Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou
Vyhledávání osob
Vyhledávání, záchrana osob z vody
Vyprošťování osob z hloubek
Vyprošťování osob z výšek
Vyprošťování osob z havarovaných vozidel
Vyprošťování z výtahu
Vyprošťování ze zhroucených staveb
Transport pacienta
Záchrana osob (jiná)
Předlékařská pomoc
Spolupráce při ošetřování pacienta
Vyprošťování předmětů
Odchyt zvířat vč. vyhledávání
Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu
Evakuace osob objektová
Evakuace předmětů
Evakuace zvířat a záchrana zvířat
Označování nebezpečných oblastí
Dekontaminace osob vč. hasičů
Dekontaminace techniky a prostř.
Doprava pitné vody, potravin
Výdej a rozděl. pitné vody, potravin
Poskytnutí technických prostředků složkám IZS
Týlové práce
Monitoring vodního toku
Čekání na speciální služby
Pořizování foto,video
Záloha na místě události
Pohotovost na vlastní stanici
Záloha na stanici
Jiné
28
4
5
1
17
1
4
3
0
0
10
1
0
0
139
0
0
40
25
75
74
13
2
0
4
2
1
1
2
0
0
0
0
2
0
37
48
8
1
3
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
9
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
0
0
0
1
1
0
3
3
1
0
0
0
0
1
4
4
0
0
1
13
41
23
1
54
41
50
850
35
189
63
12
9
6
0
19
2
174
101
15
53
36
40
400
3
10
20
7
1
7
12
0
1
1
0
14
16
6
8
12
244
0
0
0
0
0
1
7
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0
3
14
54
31
3
82
218
112
906
40
224
84
14
9
6
148
20
2
218
136
98
137
54
44
400
25
33
30
11
6
8
14
3
1
6
1
65
90
99
14
35
450
Spolupráce u zásahu
Policie ČR
Zdravotnická záchranná služba
JSDH obcí
Armáda ČR - voj. záchran. útvary
Armáda ČR - jiné
Obecní policie
Hygienická služba
Báňská záchranná služba
Občanská sdružení v IZS
Pohotovostní služba el. rozvod. závodů
Plynárenská pohotovostní služba
Vodárenská pohotovostní služba
Teplárenská pohotovostní služba
Státní úřad pro jader. bezpečnost
Ostatní ústřední orgány státní správy
Firmy sdružené pod TRINS
Obecní zastupitelstvo
Ostatní územní orgány státní správy
Podniky, firmy
Místní služby
Česká inspekce životního prostředí
Ostatní subjekty(název)
Požár DN ŽP
859 1107 0
79
642 0
725 137 0
0
0
0
0
0
0
65
21 0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
23
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
1
0
1
1
0
7
31 0
2
12 0
3
20 0
0
0
0
UNL
137
2
30
0
0
40
0
0
0
2
7
2
0
0
1
0
0
0
6
1
10
0
TH OMU, PP Celkem
895
236
3234
491
15
1229
1160
71
2123
0
0
0
0
0
0
188
9
323
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
4
53
24
3
35
11
1
15
1
0
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0
24
0
32
1
0
3
29
3
76
32
1
48
6
0
39
0
0
0
Srovnání celkového počtu spolupráce u zásahů
29
Podíl jednotlivých územních odborů HZS JčK na celkovém počtu
událostí v roce 2010 a srovnání s léty 2009 a 2008
Požár
DN
ŽP
INL
TH
OMU, PP
Celkem
Č.Budějovice
322
346
0
59
979
211
1917
Č. Krumlov
138
170
0
32
420
64
824
2011
J. Hradec
149
164
0
38
611
45
1007
Písek
112
119
0
41
399
31
702
Prachatice
117
111
0
34
359
32
653
Strakonice
101
159
0
20
310
42
632
Tábor
150
149
0
39
507
43
888
Písek
113
147
0
47
451
30
788
Prachatice
109
116
0
17
400
43
685
Strakonice
103
148
0
40
402
37
730
Tábor
143
125
0
41
588
32
929
Požár
DN
ŽP
INL
TH
OMU, PP
Celkem
Č.Budějovice
265
357
0
55
1183
142
2002
Č. Krumlov
134
155
0
47
494
40
870
2010
J. Hradec
131
165
0
30
626
32
984
Požár
DN
ŽP
Č.Budějovice
327
360
0
Č. Krumlov
128
161
0
2009
J. Hradec
146
206
0
Písek
121
123
0
Prachatice
91
143
0
Strakonice
121
197
0
Tábor
151
156
0
72
45
40
54
30
35
38
1297
163
2219
531
65
930
511
51
954
504
50
852
619
32
915
570
48
971
489
51
885
INL
TH
OMU, PP
Celkem
Srovnání celkového počtu událostí na územních odborech JčK
v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009
30
Srovnání celkového počtu požárů na územních odborech JčK
v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009
Srovnání celkového počtu DN na územních odborech JčK v roce
2011 a srovnání s léty 2010 a 2009
31
Srovnání celkového počtu TH na územních odborech JčK v roce
2011 a srovnání s léty 2010 a 2009
Počet zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje
311010
311011
311012
311013
312010
312011
312012
312013
313010
313011
313012
314010
314011
315010
315011
316010
316011
316012
317010
317011
Stanice
České Budějovice
Suché Vrbné
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Český Krumlov
Kaplice
Křemže
Frymburk
Jindřichův Hradec
Dačice
Třeboň
Písek
Milevsko
Prachatice
Vimperk
Strakonice
Blatná
Vodňany
Tábor
Soběslav
Celkem
Požár DN
214 113
38
174
27
21
32
30
72
96
36
48
13
8
23
16
55
69
34
43
39
37
70
87
23
29
64
49
28
30
45
78
30
42
23
56
94
98
35
39
999 1166
ŽP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
UNL
8
39
3
11
15
9
1
2
16
5
13
30
7
20
7
14
3
2
31
3
239
TH
626
77
59
91
177
59
24
51
194
74
71
152
79
116
59
123
49
73
241
87
2482
OMU,
PP
148
11
11
24
29
27
1
7
21
4
13
22
5
17
8
20
7
11
32
8
426
Celkem
1109
339
121
188
389
179
47
99
355
160
173
361
143
266
132
280
131
165
496
172
5312
Srovnání celkového počtu zásahů podle požárních stanic HZS
Jihočeského kraje
Přehled počtu událostí podle obcí s rozšířenou působností
České Budějovice
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Kaplice
Český Krumlov
Dačice
Jindřichův Hradec
Třeboň
Milevsko
Písek
Prachatice
Vimperk
Blatná
Strakonice
Vodňany
Soběslav
Tábor
Požár
255
33
24
43
95
34
63
52
27
85
84
32
27
59
19
29
124
DN
289
23
23
62
109
38
70
54
24
92
78
35
42
70
49
38
111
ŽP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
UNL
46
3
9
15
17
6
17
15
6
35
26
8
3
16
1
3
37
TH OMU, PP Celkem
789
176
1555
78
13
150
100
20
176
93
28
241
327
35
583
124
5
207
308
23
481
178
17
316
115
7
179
287
25
524
258
21
467
105
11
191
56
7
135
168
24
337
84
11
164
139
8
217
374
37
683
Srovnání počtů všech událostí podle obcí s rozšířenou působností
Srovnání počtů dopravních nehod podle obcí s rozšířenou
působností
34
Srovnání počtů technických havárií podle obcí s rozšířenou
působností
Srovnání počtů požárů podle obcí s rozšířenou působností
35
Základní údaje technických zásazích
Počet událostí
Použití vzduchových dýchacích přístrojů
Použití kyslíkových dýchacích přístrojů
Použití protichemických obleků
Použití obleků proti sálavému teplu
Použití obleků protichemických rovnotlakých
Počet zásahů jednotek PO
z toho - HZS ČR
SDH obcí
HZS podniku
SDH podniku
jiné (a neurčené)
pro špatně zadané jednotky (Winbase)
Četnost zamoření
povrchové vodní zdroje (vodní toky...)
kanalizace
zdroje pitné vody
podzemní vody
půda
pozemní komunikace (včetně metra)
vegetace, ovzduší
zvířata
osoby
materiál (včetně vnitřního zařízení bud.)
Průměrná doba zásahu celkem (min)
Průměrná doba zásahu jedné jednotky (min)
Hasičů celkem
Průměrný počet hasičů na jednu jednotku
Průměrná vzdálenost k zásahu 1. zasahující
Celková spotřeba sorbentů
sorbenty sypké
sorbenty - tkaniny
Zraněných hasičů
Usmrcených hasičů
Potápěčská skupina
Lezecká skupina
36
5069
21
0
0
0
0
5519
3887
1327
302
1
2
0
6
1
0
2
10
86
2
0
1
0
105
97
19862
3,6
8,55
2682
17
9
0
10
23
Základní údaje o požárech
1093
Počet požárů CELKEM
788
Požáry se škodou < než 10.000,- Kč
230
Požáry se škodou 10.000 – 250.000,- Kč
41
Požáry se škodou 250.100 – 999.999 Kč
34
Požáry se škodou od 1.000.000,- Kč
12
Počet usmrcených CELKEM
0
Usmrcených < 15 let
7
Usmrcených 15 let - 60 let
1
Usmrcených > 60 let
0
Usmrcených - hasiči HZS ČR
0
Usmrcených - hasiči HZS podniku
0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní
77
Počet zraněných CELKEM
3
Zraněných < 15 let
47
Zraněných 15 let - 60 let
7
Zraněných > 60 let
9
Zraněných - hasiči HZS ČR
0
Zraněných - hasiči HZS podniku
0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní
117
Evakuováno celkem
26
Zachráněno celkem
126.167,80
Přímá škoda (tis. Kč)
921.253,00
Uchráněné hodnoty (tis. Kč)
Porovnání základních údajů o požárech s rokem 2010
Rok
2010
2011
Nárůst v %
Počet požárů
1002
1093
+9.08
Přímá škoda
118.055.100 Kč
126.167.800 Kč
+6.87
Uchráněné hodnoty
450.199.000 Kč
921.253.000 Kč
+104.63
Usmrceno
9
12
+33.3
Zraněno
68
77
+13.24
Počet požárů se škodou
nad 250 000,- Kč
71
75
+5.63
37
Požárnost v rámci kraje za posledních 5 let
ROK
Počet
požárů
Podíl v %
Přímá škoda v
tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno
hodnot v tis. Kč
Podíl v %
Sum U
Sum Z
2007
1420
24,14
77.262,10
12,53
397.897,00
14,18
7
61
2008
1250
21,25
147.575,30
23,93
557.021,50
19,85
14
44
2009
1118
19
147.586,00
23,93
480.396,90
17,12
10
62
2010
1002
17,03
118.055,10
19,14
450.199,00
16,04
9
68
2011
1093
18,58
126.167,80
20,46
921.253,00
32,82
12
77
Celkem
5883
52
312
616.646,30
2.806.767,40
Srovnání požárnosti na území kraje
38
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
České Budějovice
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno (tis. Kč)
Podíl v %
2007
358
21,8
19.169,40
86.515,00
2008
376
22,9
52.343,90
2009
331
20,16
25.372,70
2010
265
16,14
11.148,90
2011
312
19
36.386,90
13,27
36,24
17,57
7,72
25,19
10,51
23,6
13,72
6,6
45,57
Celkem
1642
144.421,80
194.334,00
112.968,50
54.383,00
37.5316,5
823.517,00
Srovnání požárnosti na UO České Budějovice
39
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
Český Krumlov
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno v tis. Kč
Podíl v %
2007
171
24,22
9.046,00
30.388,00
2008
130
18,41
8.156,00
2009
133
18,84
19.580,00
2010
134
18,98
10.474,50
2011
138
19,55
9.955,50
15,81
14,26
34,22
18,31
17,4
21,92
12,8
17,06
18,4
29,81
Celkem
706
57.212,00
17.744,50
23.644,00
25.506,00
41.325,00
138.607,50
Srovnání požárnosti na UO Český Krumlov
40
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
Jindřichův Hradec
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno v tis. Kč
Podíl v %
2007
237
28,76
7.699,50
61.777,00
2008
152
18,45
36.335,50
2009
155
18,81
17.003,40
2010
131
15,9
20.422,50
2011
149
18,08
17.839,00
7,75
36,59
17,12
20,57
17,96
14,49
17,37
15,83
16,65
35,65
Celkem
824
99.299,90
74.055,00
67.496,90
71.005,00
152.014,00
426.347,90
Srovnání požárnosti na UO Jindřichův Hradec
41
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
Písek
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno v tis. Kč
Podíl v %
2007
174
25,89
12.676,20
85.371,00
2008
149
22,17
9.034,00
2009
124
18,45
7.839,00
2010
113
16,82
9.104,60
2011
112
16,67
11.352,10
25,35
18,07
15,68
18,21
22,7
24,95
21,14
16,13
16,05
21,73
Celkem
672
50.005,90
72.353,00
55.183,00
54.914,00
74.369,50
342.190,50
Srovnání požárnosti na UO Písek
42
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
Prachatice
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno v tis. Kč
Podíl v %
2007
92
18,33
6.036,50
27.242,00
2008
93
18,53
5.764,50
2009
94
18,73
3.990,90
2010
107
21,31
11.118,50
2011
116
23,11
14.687,80
14,51
13,86
9,59
26,73
35,31
24,72
18,42
18,66
18,34
19,86
Celkem
502
41.598,20
20.297,00
20.568,00
20.212,00
21.882,00
110.201,00
Srovnání požárnosti na UO Prachatice
43
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
Strakonice
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno v tis. Kč
Podíl v %
2007
141
23,27
8.067,00
19.430,00
2008
135
22,28
28.613,00
2009
122
20,13
4.521,00
2010
103
17
20.227,00
2011
105
17,33
3.395,00
12,44
44,14
6,97
31,2
5,24
14,06
38,38
17,52
14,8
15,24
Celkem
606
64.823,00
53.051,00
24.215,00
20.454,00
21.071,00
138.221,00
Srovnání požárnosti na UO Strakonice
44
Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let
Tábor
ROK
Počet požárů
Podíl v %
Přímá škoda v tis. Kč
Podíl v %
Uchráněno v tis. Kč
Podíl v %
2007
244
27,32
14.567,50
87.174,00
2008
199
22,28
6.528,40
2009
154
17,25
69.269,00
2010
143
16,01
35.559,10
2011
153
17,13
32.541,50
9,19
4,12
43,71
22,44
20,54
10,56
14,92
21,36
24,68
28,49
Celkem
893
158.465,50
123.187,00
176.321,50
203.725,00
235.175,00
825.582,50
Srovnání požárnosti na UO Tábor
45
Požáry podle příčiny vzniku
neobjasněná příčina, dosud v šetření
116
podíl v
%
10,61
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku
485
44,37
0
0
0
0
NEOBJAS., NEŠETŘ. - CELKEM
601
54,98
38.233,80
30,3
0
5
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn
10
0,91
2.257,00
1,79
2
1
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc
0
0
0
0
0
0
děti do l5 let
38
3,48
6.705,30
5,31
0
6
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn
60
5,49
20.000,20
15,85
0
1
ÚMYSL, DĚTI - CELKEM
108
9,88
28.962,50
22,95
2
8
KATEGORIE
Počet
přímá šk.
v tis. Kč
38.233,80
podíl v
%
30,3
SumU
0
SumZ
5
kouření
42
3,84
8.141,00
6,45
0
4
zakládání ohňů v přírodě, vypalování trávy
32
2,93
144
0,11
0
7
nesprávná obsluha topidla
6
0,55
210
0,17
1
1
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla
1
0,09
40
0,03
0
0
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání
ap.
manipulace se žhavým popelem
4
0,37
135
0,11
0
3
11
1,01
4.018,50
3,19
0
2
11
1,01
2.580,00
2,04
0
2
sváření a řezání, rozehřívání, rozmrazování včetně
10
0,91
892
0,71
0
3
zanedbání bezpečnostních předpisů
32
2,93
6.164,00
4,89
0
12
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit
10
0,91
68
0,05
1
0
NEDBALOST - CELKEM
159
14,55
22.392,50
17,75
2
34
nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací
3
0,27
1.434,00
1,14
0
1
zazděný nebo přizděný trám v komíně
7
0,64
210
0,17
0
0
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka
2
0,18
210
0,17
0
0
jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně
11
1,01
2.671,00
2,12
0
1
KOMÍNY - CELKEM
23
2,1
4.525,00
3,6
0
2
technická závada topidla /i v dopravním prostředku/
1
0,09
20
0,02
0
0
špatný stav topidla nebo kouřovodu
nesprávné umístění a instalace topidel a
kouřovodů/v
jiná závada
1
0,09
80
0,06
0
0
6
0,55
462
0,37
0
1
1
0,09
0
0
0
0
TOPIDLA - CELKEM
9
0,82
562
0,45
0
1
technické závady - vada materiálu, konstrukce,
118
10,8
15.624,50
12,38
0
7
nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.
1
0,09
50
0,04
0
0
nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou
0
0
0
0
0
0
žhavé materiály a výrobky /i při kalení/
1
0,09
480
0,38
0
0
cizí předmět ve stroji
6
0,55
4.590,00
3,64
0
1
výboje statické elektřiny
0
0
0
0
0
0
úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného
2
0,18
47
0,04
0
0
tření a přehřátí
ostatní nepředpokládané změny provozních
parametrů
ZÁVADY - CELKEM
8
0,73
175
0,14
0
0
21
1,92
777
0,62
1
1
157
14,36
21.743,50
17,24
1
9
2
0,18
30
0,02
0
0
zemědělských plodin
46
uhlí, uhelného prachu a briket
2
0,18
500
0,4
0
0
olejů a tuků
0
0
0
0
0
0
chemických látek
0
0
0
0
0
0
chemické výrobky /barvy,fermeže ap./
1
0,09
200
0,16
0
0
jiné
2
0,18
51
0,04
0
0
SAMOVZNÍCENÍ - CELKEM
7
0,63
781
0,62
0
0
plynů
0
0
0
0
0
0
par hořlavých kapalin
0
0
0
0
0
0
prachů
0
0
0
0
0
0
výbušnin
1
0,09
10
0,01
0
0
tlakových nádob a kotlů včetně potrubí
0
0
0
0
0
0
VÝBUCHY - CELKEM
1
0,09
10
0,01
0
0
u stříkacích zařízení
0
0
0
0
0
0
u čerpacích a plnicích zařízení PHM
0
0
0
0
0
0
u namáčecích zařízení /lázně, vany/
0
0
0
0
0
0
u dálkové dopravy potrubím a zásobníků
0
0
0
0
0
0
při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah
0
0
0
0
0
0
při výrobě hořlavých a výbušných látek
0
0
0
0
0
0
při manipulaci s hořlavými a výbušnými
0
0
0
0
0
0
při technologii skladování a ochrany hořlavých a
0
0
0
0
0
0
jiné
0
0
0
0
0
0
MANIPULACE S H.L. - CELKEM
0
0
0
0
0
0
blesk - objekty chráněné hromosvodem
2
0,18
5.090,00
4,03
0
0
blesk - objekty nechráněné hromosvodem
3
0,27
2.010,00
1,59
0
0
blesk - ostatní případy zapálení
3
0,27
16,5
0,01
0
0
živelná pohroma /mimo blesku/
3
0,27
50
0,04
0
0
dopravní nehoda
16
1,46
1.591,00
1,26
7
18
vojenské cvičení, ohňostroje
0
0
0
0
0
0
jiné příčiny
1
0,09
200
0,16
0
0
MIMOŘÁDNÉ - CELKEM
28
2,54
8.957,50
7,09
7
18
12
77
CELKEM
1093
47
126.167,80
Přehled událostí v obcích podle typu
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
535826 Adamov
1
2
0
0
3
0
6
549258 Albrechtice nad Vltavou
2
4
0
0
9
0
15
537241 Babice
0
1
0
0
0
1
2
563251 Balkova Lhota
1
1
0
0
3
0
5
562726 Báňovice
1
1
0
0
0
0
2
550809 Bavorov
2
9
0
1
11
0
23
536156 Bečice
1
0
0
0
0
0
1
562548 Bednárec
0
0
0
0
1
0
1
552054 Bechyně
5
3
0
1
22
3
34
550817 Bělčice
3
0
0
1
2
1
7
560448 Běleč
1
0
0
0
6
0
7
545406 Benešov nad Černou
6
4
0
1
3
0
14
549266 Bernartice
4
3
0
2
7
2
18
545414 Besednice
3
1
0
1
1
0
6
598895 Bezdědovice
1
1
0
0
5
0
7
550833 Bílsko
0
1
0
0
1
1
3
550850 Blatná
14
15
0
0
35
1
65
561711 Blažejov
1
1
0
0
4
0
6
536253 Bohdalovice
1
0
0
0
3
0
4
550116 Bohumilice
0
0
0
0
1
0
1
545422 Boletice
2
1
0
0
1
1
5
544272 Borek
2
6
0
0
5
0
13
552097 Borkovice
0
0
0
0
1
0
1
552101 Borotín
1
0
0
0
3
0
4
545902 Borová Lada
0
1
0
0
1
0
2
544281 Borovany
7
2
0
1
23
2
35
598780 Borovany
1
0
0
0
1
0
2
535681 Borovnice
2
0
0
0
1
0
3
542156 Borovy
0
1
0
0
0
0
1
544299 Boršov nad Vltavou
0
3
0
0
5
2
10
562742 Bořetín
1
0
0
0
0
0
1
535401 Bošilec
0
0
0
0
1
0
1
549291 Božetice
0
0
0
0
2
0
2
549304 Branice
0
0
0
0
1
1
2
551490 Branišov
1
1
0
0
0
0
2
537063 Bratronice
1
0
0
0
0
0
1
545431 Brloh
1
1
0
0
11
0
13
536059 Břehov
0
3
0
0
0
0
3
552135 Březnice
2
1
0
1
4
1
9
546020 Budeč
2
0
0
0
0
0
2
546038 Budíškovice
2
3
0
0
4
0
9
561576 Budkov
1
0
0
0
1
0
2
48
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
545449 Bujanov
1
6
0
0
3
3
13
537519 Buk
0
1
0
0
0
1
2
529966 Buzice
3
1
0
0
0
0
4
550906 Cehnice
1
4
0
0
9
1
15
509191 Cep
0
0
0
0
1
2
3
546054 Cizkrajov
3
3
0
1
12
1
20
535541 Čakov
0
0
0
0
2
0
2
550922 Čejetice
1
1
0
0
5
2
9
544329 Čejkovice
0
2
0
0
0
1
3
550949 Čepřovice
0
1
0
0
0
0
1
545457 Černá v Pošumaví
3
3
0
0
14
2
22
587001 Černíč
0
1
0
0
0
0
1
563722 Černýšovice
1
0
0
0
1
0
2
131
1036
544256 České Budějovice
143
148 0
33 581
546089 České Velenice
6
9
0
3
23
4
45
545392 Český Krumlov
29
19
0
11 115
18
192
546097 Český Rudolec
3
1
0
1
9
0
14
550957 Čestice
0
1
0
0
1
0
2
550965 Číčenice
0
3
0
0
7
2
12
549339 Čimelice
1
6
0
0
12
1
20
546101 Číměř
1
4
0
1
6
2
14
551503 Čížkrajice
0
1
0
0
1
0
2
549347 Čížová
1
1
0
0
4
0
6
550167 Čkyně
1
1
0
1
5
1
9
561703 Člunek
1
2
0
0
2
0
5
546127 Dačice
8
18
0
2
37
3
68
535249 Dasný
0
0
0
0
2
1
3
546143 Dešná
2
1
0
0
1
1
5
546151 Deštná
0
1
0
0
2
0
3
552208 Dírná
0
1
0
0
3
1
5
529753 Dívčí Kopy
0
0
0
0
1
0
1
544361 Dívčice
1
1
0
0
6
0
8
563650 Dlouhá Lhota
0
0
0
0
1
0
1
549363 Dobev
4
3
0
0
2
0
9
535206 Dobrá Voda u Českých Budějovic
6
0
0
0
2
0
8
552224 Dobronice u Bechyně
1
0
0
0
1
0
2
536199 Dobšice
0
1
0
0
1
0
2
544388 Dolní Bukovsko
1
1
0
0
11
1
14
545465 Dolní Dvořiště
4
15
0
0
22
1
42
552241 Dolní Hořice
2
6
0
0
5
2
15
560529 Dolní Hrachovice
0
3
0
0
0
0
3
562301 Dolní Novosedly
1
2
0
0
1
0
4
545473 Dolní Třebonín
1
9
0
1
6
0
17
562602 Dolní Žďár
0
1
0
0
1
0
2
562840 Domanín
0
1
0
0
1
0
2
49
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
535664 Doubravice
0
2
0
0
0
0
2
550981 Doubravice
1
0
0
0
1
0
2
544400 Doudleby
0
0
0
0
1
1
2
551015 Drahonice
1
3
0
0
1
0
5
535958 Drahotěšice
1
1
0
0
0
0
2
560219 Drachkov
1
0
0
0
3
0
4
552275 Dráchov
0
1
0
0
1
0
2
552283 Dražice
0
0
0
0
2
0
2
549371 Dražíč
0
0
0
0
0
1
1
563307 Drhovice
0
2
0
0
3
0
5
549380 Drhovle
2
4
0
2
6
0
14
560243 Droužetice
0
0
0
0
1
0
1
544426 Dříteň
1
0
0
0
8
0
9
550183 Dub
2
0
0
1
1
0
4
535788 Dubičné
0
0
0
0
2
0
2
544442 Dubné
2
0
0
1
0
0
3
509141 Dvory nad Lužnicí
2
1
0
0
1
0
4
544451 Dynín
0
2
0
0
2
0
4
562637 Frahelž
0
1
0
0
1
0
2
545481 Frymburk
5
2
0
0
20
2
29
551597 Hajany
0
0
0
1
1
0
2
562807 Halámky
3
2
0
0
1
0
6
562386 Hamr
0
1
0
0
2
0
3
546291 Hatín
0
1
0
0
1
1
3
549398 Heřmaň
2
0
0
0
1
0
3
598593 Heřmaň
0
0
0
0
1
0
1
560481 Hlasivo
1
0
0
0
1
0
2
552321 Hlavatce
0
0
0
0
3
0
3
598607 Hlincová Hora
1
0
0
0
1
0
2
544485 Hluboká nad Vltavou
14
10
0
2
36
10
72
598992 Hodětín
2
0
0
0
0
0
2
562904 Hodonice
1
1
0
0
0
0
2
545490 Holubov
3
1
0
1
7
0
12
544493 Homole
1
4
0
1
2
1
9
547913 Horní Cerekev
0
1
0
0
0
0
1
545503 Horní Dvořiště
1
2
0
5
2
0
10
536105 Horní Kněžeklady
0
0
0
0
1
0
1
562785 Horní Němčice
0
0
0
0
2
0
2
546364 Horní Pěna
0
3
0
0
1
1
5
545511 Horní Planá
2
5
0
1
15
0
23
536881 Horní Poříčí
1
2
0
0
2
0
5
546381 Horní Radouň
1
0
0
0
2
0
3
561061 Horní Skrýchov
0
1
0
0
3
0
4
544515 Horní Stropnice
3
3
0
0
6
0
12
550205 Horní Vltavice
1
1
0
0
4
0
6
50
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
536369 Hornosín
0
0
0
0
1
0
1
561525 Horosedly
1
1
0
0
1
0
3
542091 Horská Kvilda
1
0
0
0
0
0
1
545520 Hořice na Šumavě
5
7
0
1
8
0
21
544523 Hosín
5
7
0
0
7
1
20
546402 Hospříz
0
2
0
0
0
1
3
535524 Hosty
1
0
0
0
2
0
3
551121 Hoštice
0
0
0
0
1
1
2
557749 Hradiště
1
0
0
0
0
0
1
550221 Hracholusky
1
4
0
0
2
0
7
544540 Hranice
2
0
0
0
2
0
4
549410 Hrazany
0
2
0
0
1
0
3
544558 Hrdějovice
4
3
0
1
4
0
12
549428 Hrejkovice
0
0
0
0
8
0
8
546445 Hříšice
0
1
0
0
0
0
1
535753 Hůry
4
0
0
0
1
5
10
550230 Husinec
1
1
0
1
9
1
13
551139 Chelčice
0
0
0
0
2
0
2
529982 Chlum
0
3
0
0
0
1
4
546461 Chlum u Třeboně
3
2
0
0
14
0
19
550248 Chlumany
0
1
0
0
0
0
1
536229 Chlumec
1
1
0
0
1
0
3
552461 Chotoviny
4
6
0
1
16
0
27
535907 Chotýčany
2
1
0
0
3
1
7
552470 Choustník
1
0
0
0
0
0
1
544591 Chrášťany
1
1
0
2
4
0
8
540358 Chraštice
0
1
0
0
0
0
1
551155 Chrášťovice
0
0
0
0
5
0
5
550264 Chroboly
2
1
0
0
4
0
7
545546 Chvalšiny
2
3
0
0
8
1
14
552496 Chýnov
5
6
0
1
15
0
27
549452 Chyšky
4
0
0
0
10
1
15
546500 Jarošov nad Nežárkou
4
3
0
0
8
0
15
590789 Jemnice
1
1
0
0
0
0
2
549479 Jetětice
1
0
0
0
3
0
4
562084 Jickovice
1
0
0
0
1
0
2
562769 Jilem
0
0
0
0
1
0
1
544639 Jílovice
0
0
0
0
6
1
7
545881 Jindřichův Hradec
25
19
0
12 170
11
237
551163 Jinín
0
4
0
0
1
0
5
552534 Jistebnice
3
2
0
0
16
1
22
535761 Jivno
3
1
0
0
1
1
6
562491 Kačlehy
0
0
0
0
1
0
1
551180 Kadov
0
0
0
0
1
1
2
545554 Kájov
7
9
0
1
9
2
28
51
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
535982 Kamenná
2
0
0
0
0
0
2
598631 Kamenný Malíkov
0
1
0
0
2
0
3
544663 Kamenný Újezd
3
12
0
1
7
3
26
545562 Kaplice
12
12
0
7
33
7
71
546542 Kardašova Řečice
4
2
0
2
12
0
20
551201 Katovice
0
2
0
0
2
0
4
549487 Kestřany
3
2
0
0
5
0
10
562688 Klec
1
0
0
0
1
0
2
563986 Klenovice
2
1
0
0
4
0
7
549495 Kluky
1
2
0
1
5
0
9
599280 Komárov
0
0
0
0
1
0
1
535877 Komařice
0
0
0
1
1
0
2
549509 Kostelec nad Vltavou
0
2
0
0
6
0
8
508357 Kostelní Vydří
0
2
0
0
2
0
4
552585 Košice
1
2
0
0
2
0
5
562955 Košín
1
0
0
0
2
0
3
549517 Kovářov
4
0
0
1
8
0
13
561550 Kožlí
0
0
0
0
1
0
1
549525 Králova Lhota
1
0
0
0
0
0
1
551261 Kraselov
0
0
0
0
1
0
1
536806 Krašlovice
0
2
0
0
0
0
2
537136 Kratušín
0
0
0
0
1
0
1
536954 Krejnice
0
0
0
0
1
0
1
545571 Křemže
2
2
0
0
13
0
17
562181 Křenovice
0
0
0
0
0
1
1
561673 Křišťanov
0
0
0
0
1
0
1
550329 Ktiš
3
1
0
0
4
0
8
563978 Kubova Huť
1
1
0
1
3
0
6
549541 Kučeř
0
1
0
0
1
0
2
546615 Kunžak
1
5
0
0
1
1
8
598801 Květov
0
1
0
0
0
0
1
550337 Kvilda
0
2
0
1
1
0
4
546623 Lásenice
0
2
0
0
5
1
8
598950 Lažánky
0
0
0
0
1
0
1
560197 Lažany
0
1
0
0
0
0
1
550345 Lažiště
1
0
0
0
2
0
3
544736 Ledenice
4
2
0
0
4
0
10
550353 Lenora
2
2
0
0
3
0
7
549568 Lety
0
4
0
0
2
0
6
550361 Lhenice
5
6
0
0
11
1
23
563544 Libějice
1
0
0
0
1
0
2
551333 Libějovice
0
7
0
0
7
0
14
536831 Libětice
1
0
0
0
1
0
2
544744 Libín
0
3
0
0
1
0
4
535800 Libníč
0
0
0
0
6
1
7
52
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
544761 Lipí
1
1
0
0
1
0
3
545597 Lipno nad Vltavou
1
2
0
1
8
1
13
544779 Lišov
15
11
0
0
7
1
34
551341 Litochovice
0
0
0
0
1
0
1
544795 Litvínovice
2
7
0
1
5
1
16
551350 Lnáře
1
2
0
0
4
1
8
544809 Ločenice
0
2
0
0
1
0
3
546666 Lodhéřov
2
0
0
1
2
1
6
546674 Lomnice nad Lužnicí
2
3
0
1
12
1
19
545601 Loučovice
2
4
0
0
14
0
20
508501 Lužnice
0
0
0
2
3
0
5
536466 Mačkov
0
0
0
0
1
0
1
537381 Mahouš
0
0
0
0
1
0
1
546712 Majdalena
4
4
0
0
10
0
18
551384 Malenice
2
2
0
0
4
0
8
545619 Malonty
2
3
0
0
1
0
6
550418 Malovice
2
0
0
0
7
0
9
552666 Malšice
4
6
0
1
9
0
20
536296 Malšín
3
0
0
0
2
0
5
535940 Mazelov
1
1
0
0
3
0
5
562866 Mažice
2
1
0
0
0
0
3
599255 Mezná
0
0
0
0
1
0
1
530158 Mezno
1
1
0
0
0
0
2
550426 Mičovice
3
0
0
0
5
0
8
549576 Milevsko
6
7
0
3
48
3
67
530166 Miličín
0
1
0
0
0
0
1
551414 Miloňovice
2
1
0
0
1
0
4
562149 Minice
0
0
0
0
3
0
3
545627 Mirkovice
0
3
0
0
1
0
4
549584 Mirotice
2
5
0
0
2
0
9
549592 Mirovice
2
1
0
0
15
1
19
552704 Mladá Vožice
3
0
0
1
10
2
16
544817 Mladošovice
2
1
0
0
2
0
5
552712 Mlýny
1
1
0
0
0
0
2
536563 Mnichov
0
0
0
0
1
1
2
535842 Mokrý Lom
0
0
0
0
1
0
1
560278 Mutěnice
0
1
0
0
0
0
1
535281 Mydlovary
0
0
0
0
1
0
1
552721 Myslkovice
1
0
0
0
1
0
2
551473 Myštice
0
1
0
0
2
0
3
549631 Nadějkov
0
2
0
0
4
0
6
535371 Nákří
1
0
0
0
0
0
1
550434 Nebahovy
2
1
0
0
3
0
6
536644 Nebřehovice
1
0
0
0
0
0
1
544825 Nedabyle
0
1
0
0
0
0
1
53
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
536474 Němčice
1
0
0
0
0
0
1
550396 Němčice
0
1
0
1
2
0
4
536725 Němětice
0
0
0
0
1
0
1
535435 Neplachov
2
2
0
0
2
0
6
562157 Nerestce
0
0
0
0
4
0
4
550442 Netolice
4
4
0
3
27
1
39
545643 Netřebice
1
2
0
0
4
0
7
549657 Nevězice
2
0
0
0
0
0
2
529893 Nicov
0
3
0
0
0
1
4
551520 Nihošovice
0
1
0
0
1
0
2
546798 Nová Bystřice
7
5
0
0
38
1
51
562734 Nová Olešná
0
1
0
0
0
0
1
550451 Nová Pec
2
4
0
1
23
0
30
546801 Nová Včelnice
2
3
0
1
6
1
13
513661 Nová Ves
1
2
0
0
3
0
6
535648 Nová Ves
1
2
0
0
2
0
5
560201 Nová Ves
1
0
0
0
1
0
2
562360 Nová Ves nad Lužnicí
1
4
0
0
4
0
9
552763 Nová Ves u Chýnova
0
1
0
0
0
0
1
563455 Nová Ves u Mladé Vožice
0
0
0
0
1
0
1
544868 Nové Hrady
4
6
0
0
12
1
23
551554 Novosedly
0
0
0
0
1
0
1
546844 Novosedly nad Nežárkou
0
1
0
0
3
0
4
529877 Okrouhlá
1
3
0
0
1
0
5
552798 Oldřichov
0
2
0
0
1
0
3
562190 Olešná
0
1
0
0
0
0
1
544884 Olešnice
1
2
0
0
2
0
5
544892 Olešník
2
4
0
0
2
0
8
545660 Omlenice
0
0
0
0
2
2
4
552801 Opařany
1
4
0
0
2
1
8
549681 Orlík nad Vltavou
1
1
0
0
6
0
8
551562 Osek
1
0
0
0
0
0
1
549703 Oslov
1
1
0
0
1
0
3
535231 Ostrolovský Újezd
1
0
0
0
0
0
1
549711 Ostrovec
2
0
0
0
2
0
4
548511 Pacov
0
1
0
0
0
0
1
550469 Pálovice
1
0
0
0
0
0
1
551571 Paračov
1
0
0
0
0
0
1
562254 Paseky
0
1
0
0
0
0
1
507717 Peč
1
1
0
0
5
0
7
537543 Pěčnov
1
0
0
0
0
0
1
542229 Petrovice
0
0
0
0
1
0
1
535699 Petříkov
2
0
0
0
2
0
4
546917 Písečné
1
0
0
0
6
0
7
549240 Písek
41
27
0
23 122
18
231
54
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
561070 Pístina
0
0
0
0
1
0
1
535991 Pištín
1
6
0
0
1
0
8
598887 Pivkovice
0
0
0
0
1
0
1
535176 Planá
0
5
0
1
3
2
11
552828 Planá nad Lužnicí
11
12
0
8
17
4
52
535346 Plav
0
2
0
0
1
1
4
507628 Pleše
0
2
0
0
1
0
3
546968 Pluhův Žďár
1
1
0
0
3
0
5
554791 Plzeň
0
1
0
0
0
0
1
549754 Podolí I
2
1
0
1
3
0
7
545694 Pohorská Ves
5
0
0
0
0
0
5
552861 Pojbuky
0
0
0
0
1
0
1
562670 Ponědraž
0
1
0
0
1
0
2
546992 Popelín
0
1
0
0
2
0
3
551619 Pracejovice
0
0
0
0
2
0
2
550094 Prachatice
32
17
0
13
77
15
154
561509 Probulov
0
0
0
0
1
0
1
549771 Protivín
7
9
0
2
35
3
56
561517 Přeborov
0
1
0
0
0
0
1
545716 Přední Výtoň
2
0
0
0
6
0
8
536792 Přední Zborovice
0
0
0
0
1
1
2
509621 Předotice
1
4
0
0
4
0
9
551635 Předslavice
1
0
0
0
0
0
1
552895 Přehořov
0
0
0
0
11
0
11
536547 Přechovice
0
3
0
1
0
0
4
549797 Přeštěnice
0
0
0
0
2
0
2
551643 Přešťovice
4
6
0
0
2
1
13
561088 Příbraz
1
0
0
0
1
0
2
545724 Přídolí
1
1
0
0
12
2
16
545732 Přísečná
1
2
0
0
1
1
5
549801 Putim
1
2
0
0
9
1
13
552917 Radenín
0
2
0
0
0
0
2
552925 Radětice
0
0
0
0
3
0
3
563196 Radimovice u Tábora
0
0
0
0
1
0
1
552933 Radimovice u Želče
0
0
0
0
0
1
1
552941 Radkov
1
0
0
0
1
0
2
551660 Radomyšl
1
2
0
0
3
0
6
551678 Radošovice
2
2
0
1
3
1
9
562068 Rakovice
2
0
0
1
0
0
3
547069 Rapšach
0
0
0
0
4
0
4
552976 Rataje
1
1
0
0
0
0
2
507784 Ratiboř
0
1
0
0
2
0
3
552992 Ratibořské Hory
0
0
0
1
4
0
5
549827 Ražice
1
1
0
0
4
0
6
547085 Rodvínov
2
1
0
0
2
0
5
55
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
553018 Roudná
0
3
0
0
5
1
9
544973 Roudné
2
3
0
0
3
0
8
536865 Rovná
1
1
0
0
0
0
2
545767 Rožmberk nad Vltavou
1
1
0
0
2
0
4
544981 Rudolfov
2
1
0
0
8
2
13
560511 Řemíčov
0
0
0
0
1
0
1
553034 Řepeč
0
1
0
0
0
0
1
536849 Řepice
0
1
0
0
0
0
1
545007 Římov
1
2
0
0
2
0
5
599115 Řípec
1
2
0
0
5
0
8
545015 Sedlec
0
3
0
0
3
0
6
530573 Sedlec-Prčice
1
0
0
0
0
0
1
599263 Sedlečko u Soběslavě
1
0
0
0
4
0
5
551716 Sedlice
2
13
0
1
1
2
19
549843 Sepekov
2
2
0
0
8
0
12
553069 Sezimovo Ústí
4
5
0
1
19
2
31
553077 Skalice
0
0
0
0
1
0
1
551741 Skočice
1
5
0
0
0
0
6
560669 Skrýchov u Malšic
0
0
0
0
1
0
1
549860 Slabčice
0
0
0
1
0
0
1
536776 Slaník
1
1
0
0
0
0
2
599026 Slapsko
0
1
0
0
1
0
2
599042 Slapy
1
4
0
0
2
0
7
545023 Slavče
1
1
0
0
0
0
2
547166 Slavonice
6
0
0
0
10
0
16
549878 Smetanova Lhota
0
2
0
0
2
0
4
553123 Smilovy Hory
1
3
0
0
0
0
4
561045 Smržov
2
0
0
0
2
0
4
545805 Soběnov
1
0
0
0
1
0
2
553131 Soběslav
8
5
0
2
35
2
52
551759 Sousedovice
1
0
0
0
0
0
1
536245 Srnín
1
0
0
0
0
0
1
545066 Srubec
2
4
0
0
4
2
12
553140 Stádlec
1
1
0
0
1
0
3
550515 Stachy
1
1
0
0
6
0
8
562378 Staňkov
0
0
0
0
2
0
2
547204 Staré Hobzí
2
0
0
0
3
0
5
545074 Staré Hodějovice
4
2
0
0
1
1
8
547212 Staré Město pod Landštejnem
0
1
0
0
2
0
3
529885 Stehlovice
0
0
0
0
1
0
1
550523 Stožec
2
2
0
0
3
0
7
530034 Stožice
1
0
0
0
1
0
2
587940 Strachoňovice
1
0
0
0
0
0
1
550787 Strakonice
24
20
0
12
95
13
164
547221 Stráž nad Nežárkou
3
4
0
0
13
0
20
56
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
545082 Strážkovice
0
2
0
0
2
0
4
550531 Strážný
5
6
0
0
14
0
25
547239 Strmilov
1
0
0
0
7
0
8
550540 Strunkovice nad Blanicí
3
1
0
0
13
0
17
536784 Strunkovice nad Volyňkou
0
2
0
1
1
0
4
536032 Strýčice
1
0
0
0
0
0
1
551791 Střelské Hoštice
1
3
0
0
3
1
8
530701 Střezimíř
0
0
0
0
1
0
1
547247 Stříbřec
1
1
0
0
5
1
8
551538 Střítež
1
6
0
0
2
13
22
508152 Střížovice
1
0
0
0
0
1
2
547263 Studená
2
3
0
2
25
0
32
553166 Sudoměřice u Bechyně
4
3
0
0
5
0
12
553174 Sudoměřice u Tábora
0
0
0
0
1
1
2
547280 Suchdol nad Lužnicí
6
8
0
1
36
0
51
550558 Svatá Maří
1
2
0
0
8
1
12
545104 Svatý Jan nad Malší
0
0
0
0
1
0
1
545813 Světlík
0
1
0
0
3
0
4
553182 Sviny
1
0
0
0
3
0
4
553204 Šebířov
0
0
0
2
1
0
3
545121 Ševětín
2
6
0
1
5
2
16
551830 Škvořetice
0
1
0
0
0
0
1
536920 Štěchovice
0
0
0
0
1
0
1
551856 Štěkeň
2
0
0
0
1
0
3
545139 Štěpánovice
2
1
0
1
1
0
5
550574 Šumavské Hoštice
1
2
0
0
3
0
6
552046 Tábor
54
27
0
18 176
19
294
549932 Tálín
0
1
0
0
0
0
1
588024 Telč
0
0
0
0
1
0
1
545155 Temelín
3
6
0
0
3
0
12
562271 Temešvár
0
0
0
0
3
0
3
550582 Těšovice
0
3
0
1
3
0
7
536598 Tchořovice
2
3
0
0
2
0
7
545171 Trhové Sviny
8
5
0
2
16
8
39
536512 Truskovice
0
1
0
0
0
0
1
562327 Třebětice
0
2
0
0
1
0
3
551899 Třebohostice
1
0
0
0
1
0
2
547336 Třeboň
20
15
0
8
51
9
103
553239 Tučapy
0
3
0
1
3
0
7
551601 Turovec
0
2
0
0
0
0
2
545201 Týn nad Vltavou
13
12
0
6
72
16
119
595004 Uherčice
1
0
0
0
0
0
1
507644 Újezdec
0
0
0
0
1
1
2
537535 Újezdec
0
1
0
0
0
0
1
536695 Úlehle
0
1
0
0
0
0
1
57
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
535494 Úsilné
0
3
0
0
2
0
5
599123 Ústrašice
1
0
0
0
1
0
2
550621 Vacov
4
1
0
0
9
0
14
553255 Val
0
2
0
0
2
0
4
562211 Varvažov
0
0
0
1
3
0
4
545228 Včelná
4
3
0
1
2
3
13
545821 Velešín
6
11
0
1
18
2
38
536741 Velká Turná
1
0
0
0
0
0
1
562599 Velký Ratmírov
1
0
0
0
0
0
1
553263 Vesce
2
1
0
0
4
0
7
553271 Veselí nad Lužnicí
6
15
0
0
40
4
65
549975 Veselíčko
2
1
0
0
1
0
4
545830 Větřní
8
11
0
0
13
1
33
536300 Věžovatá Pláně
2
0
0
0
3
0
5
561037 Vícemil
1
0
0
0
1
0
2
535737 Vidov
0
0
0
0
0
1
1
553280 Vilice
0
0
0
0
1
0
1
550647 Vimperk
10
11
0
5
44
6
76
507652 Višňová
0
0
0
0
1
0
1
550655 Vitějovice
5
1
0
0
2
1
9
550663 Vlachovo Březí
2
2
0
1
17
1
23
598844 Vlastec
0
1
0
0
2
0
3
553298 Vlastiboř
1
0
0
0
3
0
4
535915 Vlkov
0
0
0
0
2
0
2
553310 Vlkov
1
1
0
0
3
0
5
551953 Vodňany
14
18
0
0
53
8
93
562289 Vojníkov
1
0
0
0
2
0
3
550671 Volary
4
16
0
3
22
0
45
551961 Volenice
1
0
0
0
5
0
6
547441 Volfířov
1
2
0
0
7
0
10
551970 Volyně
3
8
0
1
5
2
19
545261 Vrábče
2
0
0
0
3
1
6
535796 Vráto
0
1
0
1
1
0
3
549991 Vráž
0
1
0
1
1
0
3
529915 Vrbice
2
0
0
0
1
0
3
550001 Vrcovice
0
1
0
2
0
0
3
545287 Všemyslice
2
2
0
1
4
1
10
562629 Vydří
1
0
0
0
0
0
1
545848 Vyšší Brod
5
12
0
0
18
3
38
508683 Záblatí
1
0
0
0
0
0
1
545317 Záboří
2
1
0
0
2
0
5
551988 Záboří
0
1
0
0
0
0
1
537195 Zábrdí
0
0
0
0
1
0
1
563927 Zadní Střítež
0
0
0
0
1
0
1
536016 Zahájí
1
0
0
0
2
0
3
58
Obec
Požár
DN ŽP UNL
TH
OMU, PP Celkem
507695 Záhoří
1
1
0
0
0
0
2
550027 Záhoří
0
3
0
0
10
0
13
599000 Záhoří
0
0
0
1
0
0
1
547468 Zahrádky
0
1
0
0
0
0
1
553361 Zálší
0
1
0
0
4
0
5
541613 Zalužany
0
3
0
0
0
0
3
550035 Zbelítov
0
0
0
0
3
0
3
550701 Zbytiny
4
4
0
1
8
0
17
550728 Zdíkov
3
1
0
0
5
1
10
550060 Zhoř
1
1
0
0
2
0
4
560430 Zhoř u Tábora
1
0
0
0
0
0
1
545864 Zlatá Koruna
1
5
0
0
7
1
14
545341 Zliv
2
0
0
0
20
0
22
599271 Zlukov
0
0
0
0
1
0
1
545872 Zubčice
2
2
0
0
3
0
7
553409 Zvěrotice
2
1
0
0
0
0
3
535591 Zvíkov
1
1
0
0
1
0
3
536237 Zvíkov
0
0
0
0
1
0
1
562165 Zvíkovské Podhradí
0
0
0
0
4
0
4
545376 Žár
0
0
0
0
4
1
5
529923 Žárovná
2
1
0
0
0
0
3
529761 Žďár
0
0
0
0
1
0
1
553417 Želeč
1
0
0
0
5
0
6
550761 Želnava
0
1
0
0
0
0
1
537209 Žernovice
0
3
0
0
5
0
8
545384 Žimutice
2
0
0
0
2
1
5
563897 Žíšov
1
0
0
0
0
0
1
59
Celkový přehled výjezdů jednotek PO
Jednotka
314102 Albrechtice n/Vltavou JSDH
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
7
6
0
0
316105 Bavorov JSDH
9
5
0
0
311157 Bavorovice JSDH
1
1
0
0
311351 Bečice JSDH
1
0
0
0
313103 Bednáreček JSDH
1
0
0
0
317111 Bechyně JSDH
45
30
0
0
316112 Bělčice JSDH
2
0
0
0
317113 Běleč JSDH
7
5
0
0
312102 Benešov nad Černou JSDH
11
3
0
0
314105 Bernartice JSDH
7
3
0
0
316115 Bezdědovice JSDH
6
6
0
0
313104 Bílkov JSDH
1
0
0
0
316116 Bílsko JSDH
2
0
0
0
316120 Blatná JSDH
10
0
1
0
313105 Blažejov JSDH
2
1
0
0
315106 Bohumilice JSDH
1
0
0
0
315107 Borová Lada JSDH
3
1
0
0
311102 Borovany JSDH
11
2
0
0
315204 Bořanovice JSDH
1
0
0
0
314109 Božetice JSDH
2
2
0
0
312106 Brloh JSDH
9
8
0
0
317123 Březnice JSDH
3
1
0
0
313113 Břilice JSDH
2
0
0
0
313114 Budeč JSDH
1
0
0
0
315110 Budilov JSDH
1
0
0
0
317126 Budislav JSDH
1
0
0
0
313116 Budíškovice JSDH
6
1
1
0
311348 Buková JSDH
1
0
0
0
316124 Buzice JSDH
1
0
0
0
316125 Cehnice JSDH
4
4
0
0
313117 Cep JSDH
1
0
0
0
313118 Cizkrajov JSDH
17
9
0
0
311186 Čakov JSDH
1
1
0
0
316127 Čejetice JSDH
1
0
0
0
316131 Čepřovice JSDH
2
1
0
0
312110 Černá v Pošumaví JSDH
8
3
0
0
316186 Černěves JSDH
2
2
0
0
313123 Česká Olešná JSDH
1
0
0
0
323602 České dráhy Plzeň
1
0
0
0
313124 České Velenice JSDH
32
20
0
0
312201 Český Krumlov JSDH
3
0
0
0
313125 Český Rudolec JSDH
7
1
0
0
316133 Čestice JSDH
5
3
0
0
60
Jednotka
314118 Čimelice JSDH
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
25
16
0
0
313126 Číměř JSDH
1
1
0
0
315114 Čkyně JSDH
9
6
0
0
313132 Dačice JSDH
15
4
0
0
313135 Dešná JSDH
5
2
2
0
313137 Deštná JSDH
5
4
0
0
317134 Dírná JSDH
1
0
0
0
314130 Dobev JSDH
1
0
0
0
311116 Dobrá Voda u Českých Budějovic JSDH
1
1
0
0
311170 Dobřejovice JSDH
2
0
0
0
311135 Dolní Bukovsko JSDH
18
11
0
0
312112 Dolní Dvořiště JSDH
18
16
0
0
317139 Dolní Hořice JSDH
1
0
0
0
314271 Dolní Novosedly JSDH
1
0
0
0
311140 Doudleby JSDH
1
0
0
0
316141 Drahenický Málkov JSDH
1
1
0
0
316142 Drahonice JSDH
4
2
0
0
317147 Dráchov JSDH
2
1
0
0
316103 Dražejov JSDH
1
0
0
0
317149 Drhovice JSDH
1
1
0
0
311143 Dříteň JSDH
1
1
0
0
311147 Dubné JSDH
5
1
0
0
313150 Dvory nad Lužnicí JSDH
1
0
0
0
312117 Frymburk JSDH
10
0
0
0
316153 Hajany JSDH
1
1
0
0
313151 Halámky JSDH
2
0
0
0
313152 Hamr JSDH
1
1
0
0
317152 Hlasivo JSDH
1
0
0
0
317154 Hlavatce JSDH
1
0
0
0
311156 Hluboká nad Vltavou JSDH
43
28
0
0
312118 Holubov JSDH
6
2
0
0
322157 Horažďovice JSDH
1
0
0
0
312121 Horní Dvořiště JSDH
3
2
0
0
312122 Horní Planá JSDH
10
5
0
0
311165 Horní Stropnice JSDH
5
1
0
0
315126 Horní Vltavice JSDH
3
1
0
0
312125 Hořice na Šumavě JSDH
15
7
0
0
313171 Hospříz JSDH
1
0
0
0
311171 Hosty JSDH
1
0
0
0
316159 Hoštice JSDH
1
1
0
0
315127 Hracholusky JSDH
2
0
0
0
311174 Hrdějovice JSDH
11
6
0
0
314148 Hrejkovice JSDH
8
7
0
0
315129 Husinec JSDH
2
1
0
0
316601 HZSP Čepro a.s., sklad Bělčice
1
1
0
0
61
Jednotka
317601 HZSP Čepro a.s., sklad Smyslov
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
1
0
0
0
311603 HZSP ČEZ a.s. (JE) Temelín
3
0
0
0
316600 HZSP ČZ a.s. Strakonice
7
7
0
0
311604 HZSP Jihočeské letiště České Bud.
3
3
0
0
355
254
5
1
311600 HZSP SŽDC České Bud.
316162 Chelčice JSDH
1
1
0
0
313182 Chlum u Třeboně JSDH
20
16
0
0
317169 Chotoviny JSDH
13
7
0
0
317175 Choustník JSDH
1
0
0
0
311180 Chrášťany JSDH
5
3
0
0
316165 Chrášťovice JSDH
3
3
0
0
317177 Chrbonín JSDH
1
0
0
0
312129 Chvalšiny JSDH
10
3
0
0
317178 Chýnov JSDH
15
10
0
0
314153 Chyšky JSDH
13
9
0
0
314207 Chyšky - Květuš JSDH
4
3
0
0
315164 Jáma JSDH
1
0
0
0
311185 Jankov JSDH
3
3
0
0
315226 Jaroškov JSDH
1
0
0
0
313187 Jarošov nad Nežárkou JSDH
5
3
0
0
314159 Jetětice JSDH
1
1
0
0
314180 Jickovice JSDH
3
3
0
0
311190 Jílovice JSDH
7
3
0
0
313307 Jindřichův Hradec JSDH
30
27
0
0
317183 Jistebnice JSDH
19
14
1
0
316800 JSDHP_FEZKO Strakonice
3
2
0
0
317600 JSDHP_Silon a.s.
5
5
0
0
312136 Kájov JSDH
6
1
0
0
312198 Kaplice JSDH
3
0
0
0
313196 Kardašova Řečice JSDH
16
10
0
0
314160 Kestřany JSDH
8
1
0
0
313199 Klec JSDH
2
1
0
0
314162 Kluky JSDH
6
4
0
0
311208 Kostelec JSDH
11
7
0
0
314164 Kostelec n/Vltavou JSDH
1
1
0
0
317191 Košice JSDH
4
3
0
0
314168 Kovářov JSDH
4
0
0
0
317193 Krtov JSDH
1
0
0
0
1109
963
0
1
312139 Křemže - Chmelná JSDH
4
3
0
0
315139 Ktiš JSDH
5
5
0
0
314179 Kučeř JSDH
1
1
0
0
313206 Kunžak JSDH
11
0
0
0
314267 Lašovice JSDH
9
5
0
0
315142 Lažiště JSDH
5
2
0
0
311010 KŘ a stanice České Budějovice
62
Jednotka
311214 Ledenice JSDH
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
11
2
0
0
315148 Lenora JSDH
6
2
0
0
315149 Lhenice JSDH
24
18
0
0
316185 Libějovice JSDH
1
1
0
0
316255 Lidmovice JSDH
1
0
0
0
313211 Lipolec JSDH
1
0
0
0
311211 Líšnice JSDH
2
2
0
0
314240 Líšnice JSDH
5
5
0
0
311221 Lišov JSDH
25
8
0
0
311225 Litvínovice JSDH
1
0
0
0
316189 Lnáře JSDH
2
0
1
0
313213 Lodhéřov JSDH
3
0
0
0
313214 Lomnice nad Lužnicí JSDH
20
13
0
0
312199 Loučovice JSDH
11
9
0
0
313219 Lužnice JSDH
3
2
0
0
317195 Lžín JSDH
3
2
0
0
315154 Mahouš JSDH
3
3
0
0
316194 Malenice JSDH
6
5
0
0
312144 Malonty JSDH
6
0
0
0
315158 Malovice JSDH
1
1
0
0
317200 Malšice JSDH
8
2
0
0
313221 Malý Pěčín JSDH
1
0
0
0
315221 Masákova Lhota JSDH
1
0
0
0
314226 Milenovice JSDH
3
1
0
0
314185 Milevsko JSDH
6
2
0
0
316196 Miloňovice JSDH
2
1
0
0
314190 Mirovice JSDH
39
23
2
0
317205 Mladá Vožice JSDH
25
16
0
0
313226 Mníšek JSDH
1
1
0
0
316199 Modlešovice JSDH
1
0
0
0
311226 Mokré JSDH
3
0
0
0
317207 Myslkovice JSDH
1
0
0
0
317327 Nadějkov JSDH
4
3
1
0
316213 Němčice u Volyně JSDH
1
0
0
0
311240 Neplachov JSDH
6
2
0
0
314203 Nerestce JSDH
2
2
0
0
316187 Nestanice JSDH
1
1
0
0
315171 Netolice JSDH
62
49
0
0
313227 Nová Bystřice JSDH
47
37
0
0
315173 Nová Pec JSDH
30
27
0
0
313229 Nová Včelnice JSDH
12
10
0
0
311161 Nové Homole JSDH
1
0
0
0
311242 Nové Hrady JSDH
16
7
0
0
314238 Nový Dvůr JSDH
3
1
0
0
315222 Nový Dvůr JSDH
1
0
0
0
63
Jednotka
311246 Nuzice JSDH
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
1
0
0
0
317219 Opařany JSDH
5
2
0
0
316219 Osek JSDH
1
0
0
0
314211 Oslov JSDH
1
0
0
0
311313 Ostrolovský Újezd JSDH
1
0
0
0
314214 Ostrovec JSDH
4
3
0
0
314141 Pamětice JSDH
3
3
0
0
316224 Paračov JSDH
1
1
0
0
313240 Peč JSDH
5
2
0
0
315172 Petrův Dvůr JSDH
1
1
0
0
311301 Petříkov JSDH
2
0
0
0
317329 Petříkovice JSDH
1
0
1
0
313242 Písečné JSDH
5
4
0
0
314100 Písek JSDH
57
40
0
0
316225 Pivkovice JSDH
1
1
0
0
317224 Planá nad Lužnicí JSDH
21
9
0
0
314218 Podolí I. JSDH
4
0
0
0
313255 Popelín JSDH
1
0
0
0
314225 Protivín JSDH
25
13
0
0
316102 Přední Ptákovice JSDH
1
0
0
0
312161 Přední Výtoň JSDH
9
4
0
0
317232 Přehořov JSDH
17
13
0
0
316236 Přešťovice JSDH
4
3
0
0
313257 Příbraz JSDH
1
0
0
0
312162 Přídolí JSDH
8
8
0
0
314231 Putim JSDH
5
3
0
0
315223 Putkov JSDH
1
0
0
0
315224 Račov JSDH
1
0
0
0
311305 Radostice JSDH
11
6
0
0
314120 Rakovice JSDH
2
0
0
0
317247 Rataje JSDH
1
1
0
0
317249 Ratibořské Hory JSDH
1
1
0
0
314235 Ražice JSDH
1
0
0
0
315178 Rohanov JSDH
1
0
0
0
311262 Roudné JSDH
1
0
0
0
316246 Rovná JSDH
1
0
0
0
312167 Rožmberk nad Vltavou - Přízeř JSDH
3
1
0
0
311263 Rudolfov JSDH
5
2
0
0
317254 Řemíčov JSDH
1
1
0
0
311266 Římov JSDH
2
1
0
0
317257 Řípec JSDH
2
0
0
0
316249 Sedlice JSDH
6
1
0
0
314237 Semice JSDH
1
0
0
0
314239 Sepekov JSDH
2
1
0
0
316238 Slaník JSDH
1
0
0
0
64
Jednotka
317243 Slapy JSDH
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
1
0
0
0
313273 Slavonice JSDH
19
8
0
0
317268 Smilovy Hory JSDH
1
0
0
0
314248 Smrkovice JSDH
1
0
0
0
316257 Sousedovice JSDH
1
0
0
0
314276 Srlín JSDH
1
1
0
0
315180 Stachy JSDH
15
9
0
0
316011 stanice Blatná
131
106
1
0
313011 stanice Dačice
160
115
5
0
312013 stanice Frymburk
99
62
0
0
322011 stanice Horažďovice
3
0
0
0
614012 stanice Jemnice
3
0
0
0
312011 stanice Kaplice
179
144
0
1
312012 stanice Křemže
47
35
0
0
314011 stanice Milevsko
143
116
1
0
317011 stanice Soběslav
172
137
0
0
311011 stanice Suché Vrbné
339
273
0
0
1
0
0
0
311012 stanice Trhové Sviny
121
92
0
0
313012 stanice Třeboň
173
127
0
0
311013 stanice Týn nad Vltavou
188
151
0
0
612011 stanice Telč
315011 stanice Vimperk
132
110
1
0
316012 stanice Vodňany
165
136
0
0
313279 Staré Hobzí JSDH
5
1
1
0
313280 Staré Město pod Landštejnem JSDH
2
1
0
0
317270 Stojslavice JSDH
1
0
0
0
316100 Strakonice JSDH
10
6
0
0
313281 Stráž nad Nežárkou JSDH
18
11
0
0
315183 Strážný JSDH
24
17
0
0
313282 Strmilov JSDH
5
3
0
0
315184 Strunkovice nad Blanicí JSDH
24
12
0
0
316261 Střelské Hoštice JSDH
3
3
0
0
313284 Stříbřec JSDH
1
1
0
0
313287 Studená JSDH
32
27
0
0
317279 Sudoměřice u Bechyně JSDH
9
5
0
0
313289 Suchdol nad Lužnicí JSDH
89
60
0
0
315188 Svatá Maří JSDH
9
8
0
0
311288 Svatý Jan nad Malší JSDH
1
0
0
0
315186 Svojnice JSDH
2
2
0
0
311291 Šalmanovice JSDH
1
0
0
0
311292 Ševětín JSDH
11
5
0
0
311227 Šindlovy Dvory JSDH
1
0
0
0
316267 Štěkeň JSDH
5
1
0
0
315189 Štítkov JSDH
1
0
0
0
315191 Šumavské Hoštice JSDH
1
1
0
0
65
Jednotka
317100 Tábor JSDH
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
37
12
0
0
311297 Temelín JSDH
2
1
0
0
316271 Tchořovice JSDH
1
0
0
0
311302 Trhové Sviny JSDH
10
0
0
0
313111 Třeboň - Branná JSDH
9
1
0
0
312120 Třísov JSDH
1
0
0
0
317289 Tučapy JSDH
9
1
0
0
311309 Týn nad Vltavou JSDH
20
10
0
0
312010 ÚO a stanice Český Krumlov
389
312
0
1
313010 ÚO a stanice Jindřichův Hradec
355
302
0
0
314010 ÚO a stanice Písek
361
291
4
1
315010 ÚO a stanice Prachatice
266
215
0
0
316010 ÚO a stanice Strakonice
280
236
0
0
317010 ÚO a stanice Tábor
496
417
5
0
317292 Ústrašice JSDH
1
0
0
0
315200 Vacov JSDH
12
8
0
0
312175 Velešín JSDH
13
5
0
0
316223 Velká Turná JSDH
1
0
0
0
317294 Vesce (TA) JSDH
1
0
0
0
317296 Veselí nad Lužnicí JSDH
24
7
0
0
312203 Větřní JSDH
10
3
0
0
312187 Věžovatá Pláně JSDH
5
3
0
0
312650 VHJ Boletice
5
2
0
0
315212 Vitějovice JSDH
6
2
0
0
315213 Vlachovo Březí JSDH
42
32
0
0
317299 Vlastiboř JSDH
1
0
0
0
316282 Vodňany JSDH
6
3
0
0
316283 Vodňany - Pražák JSDH
6
4
0
0
315214 Volary JSDH
94
70
0
0
316286 Volenice JSDH
5
4
0
0
316284 Volyně JSDH
8
4
0
0
314262 Vrcovice JSDH
1
0
0
0
315210 Vyškovice JSDH
1
0
0
0
312178 Vyšší Brod JSDH
45
25
0
1
314178 Záboří (PI) JSDH
2
0
0
0
314269 Záhoří (PI) JSDH
10
8
0
0
317309 Zálší JSDH
4
4
0
0
314161 Zátaví JSDH
1
0
0
0
314272 Zbelítov JSDH
2
2
0
0
315219 Zbytiny JSDH
11
7
0
0
315220 Zdíkov JSDH
6
1
0
0
315225 Zdíkovec JSDH
1
0
0
0
312182 Zlatá Koruna JSDH
3
1
0
0
311341 Zliv JSDH
19
12
0
0
312185 Zubčice JSDH
5
3
0
0
66
Jednotka
317314 Zvěrotice JSDH
311345
317316
315170
311350
315230
Celkem Samostatných Mimokrajské Mezistátní
1
0
0
0
Žabovřesky JSDH
Želeč JSDH
Žernovice JSDH
Žimutice JSDH
Žitná JSDH
3
4
2
2
1
67
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Download

statistická ro statistická ročenka čenka